Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Mittwoch, 11. Juli 2012

SFATURI PENTRU PĂRINŢI, EDUCATORI ŞI ELEVI ( PARTEA 2 / 2

130

SFATURI PENTRU PĂRINŢI, EDUCATORI ŞI ELEVI ( PARTEA 2 / 2

Titlul cărţii în original

Counsels to Parents, Teachers, and Students

putea fi făcut să aducă beneficii după beneficii. Este o binecuvântare ce nu poate fi cumpărată cu aur sau cu argint, cu case şi cu terenuri. Dumnezeu vrea ca acest talant să fie folosit în mod înţelept. Nimeni nu are dreptul să-l sacrifice influenţei distrugătoare a inactivităţii. Toţi sunt răspunzători pentru capitalul capacităţilor fizice şi pentru cel al mijloacelor ce li se oferă. Cursa de alergare nu este întotdeauna câştigată de cel iute, nici de cel puternic. La fel, cei silitori în afaceri nu sunt, poate, întotdeauna prosperi. Dar "mâna celor harnici îmbogăţeşte." Lenevia şi nepăsarea Îl întristează pe Duhul Sfânt, nimicesc adevărata evlavie şi duc, de asemenea, la sărăcie. Pentru că "cine lucrează cu o mână leneşă, sărăceşte." (Prov. 10,4). Munca chibzuită este un tonifiant sănătos pentru om. Ea îl face tare pe cel slab, bogat pe cel sărac, fericit pe cel sărman. Satana stă la pândă, gata să-i ducă la pieire pe cei a căror inactivitate îi oferă ocazia să se apropie de ei sub o deghizare plăcută. El nu are un succes mai mare ca atunci când se apropie de oameni, în timpul lor de inactivitate. LECŢIILE HĂRNICIEI Printre relele care derivă din bogăţie, una dintre cele mai mari este ideea aflată la modă, că munca este înjositoare. Profetul Ezechiel declară: "Iată care a fost nelegiuirea sorei tale, Sodoma: era îngâmfată, trăia în belşug şi într-o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit" (Ezech. 16,49). Ne sunt prezentate aici rezultatele leneviei care slăbeşte puterea minţii, degradează sufletul şi perverteşte înţelegerea, făcând un blestem din ceea ce era dat ca o binecuvântare. Bărbatul şi femeia care muncesc sunt cei ce văd ceva măreţ şi bun în viaţă precum şi toţi cei care vor să poarte răspunderile acestei vieţi cu credinţă şi speranţă. Lecţia esenţială a vredniciei în treburile vieţii de zi cu zi, trebuie încă învăţată de către mulţi dintre urmaşii lui Hristos. Se cere mai multă graţie şi o disciplină mai fermă când lucrezi pentru Dumnezeu în calitate de mecanic, negustor, avocat sau fermier, adoptând preceptele creştine în problemele obişnuite ale vieţii, decât atunci când lucrezi ca misionar acreditat. Este nevoie de aplomb spiritual pentru a promova religia în atelierul de lucru sau în biroul de afaceri şi pentru a conforma orice tranzacţie standardului Cuvântului lui Dumnezeu. Dar aşa ceva cere Dumnezeu. Apostolul Pavel privea lenevia ca un păcat. El a învăţat meseria de făuritor de corturi, în aspectele ei mari şi mici şi, în timpul lucrării sale, adeseori el a practicat această meserie pentru a se întreţine, pe el şi pe alţii. El nu privea ca fiind o pierdere timpul astfel petrecut. Lucrând corturi, apostolul avea acces la o clasă de oameni, la care altfel nu putea ajunge. El arăta asociaţilor lui că priceperea în domeniul meseriei lor este un dar de la Dumnezeu. El îi învăţa pe oameni că, în truda zilnică, Dumnezeu trebuie onorat. Mâinile sale trudite nu-i afectau cu nimic tăria apelurilor de slujitor al Evangheliei. Dumnezeu a desemnat ca toţi oamenii să fie muncitori. În truda lui, un animal de povară răspunde mai bine menirii lui decât un om leneş. Dumnezeu este un lucrător necontenit. Îngerii sunt lucrători - lucrători ai lui Dumnezeu pentru copiii oamenilor. Aceia care aşteaptă un cer al inactivităţii vor fi dezamăgiţi, pentru că în organizarea de acolo nu este loc pentru lenevie. Dar este făgăduită odihnă pentru cei trudiţi şi împovăraţi. Robul credincios este acela care va fi binevenit, din slujirea lui în bucuria Stăpânului său. El îşi va lepăda cu bucurie armura şi va uita tumultul bătăliei, în odihna slavei pregătite pentru aceia care biruiesc prin crucea de pe Calvar.

La tot pasul, părinţii neglijează învăţarea şi antrenarea copiilor lor în munca folositoare. Tinerii sunt lăsaţi să crească în necunoaşterea măruntelor şi necesarelor îndeletniciri. Aceia care au fost astfel frustraţi trebuie să se trezească şi să-şi asume singuri îndreptarea situaţiei. Dacă aşteaptă să reuşească cumva în viaţă, ei trebuie să găsească o motivaţie folosirii cu efect a resurselor lor fizice, date de Dumnezeu.

CUVINTE DE SFAT Intră în orânduiala lui Dumnezeu ca resursele fizice, precum şi cele intelectuale, să fie puse la treabă; dar caracterul exerciţiului fizic abordat trebuie să fie în perfectă armonie cu lecţiile date de Isus ucenicilor Săi. Acele lecţii trebuie astfel exemplificate în viaţa creştinilor, încât, în întreaga activitate a educatorilor şi elevilor săi, agenţii cerului să nu poată spune despre ei că sunt "iubitori de plăceri". Aceasta este starea actuală a multora: "Iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu" (2 Tim. 3,4). Astfel, Satana şi îngerii lui îşi întind capcanele pentru suflete. El lucrează la mintea profesorilor şi elevilor pentru a-i face să se angajeze în activităţi şi jocuri ce vor deveni puternic acaparatoare şi care sunt de natură să întărească pasiunile josnice şi să dea naştere la pofte şi dorinţe rele, ce vor contracara acţiunile Duhului lui Dumnezeu asupra inimii omului. Toţi profesorii din şcoală trebuie să profeseze o schimbare de direcţie a ocupaţiilor. Dumnezeu ne-a arătat ce sens trebuie să aibă această schimbare - o lucrare practică, folositoare. Dar mulţi s-au abătut de la planul lui Dumnezeu pentru a da curs născocirilor omeneşti, în detrimentul vieţii spirituale. Distracţiile contracarează mai mult ca orice altceva lucrarea Duhului lui Dumnezeu, şi El Se mâhneşte. Acei educatori care nu au o experienţă religioasă progresivă, care nu învaţă lecţii zilnice în şcoala lui Isus, pentru a putea fi exemple pentru turmă, ci îşi consideră salariul drept principalul interes, nu sunt potriviţi pentru solemna postură pe care o au. "Luaţi seama dar la voi înşivă", spune Cuvântul lui Dumnezeu, "şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului pe care a câştigat-o cu Însuşi sângele Său." "Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine" (Fapte 20,28; 1 Petru 5,2). Aceste cuvinte sunt pentru profesorii din şcolile noastre, înfiinţate după cum a rânduit Dumnezeu, conform modelului şcolilor profeţilor, pentru a oferi cunoaşterea la un înalt standard, neamestecând zgura cu argintul. Dar idei false şi practici incorecte întinează ceea ce ar trebui în permanenţă păstrat în curăţenie - instituţii în care iubirea şi temerea de Dumnezeu ar trebui să primeze întotdeauna. Profesorii să înveţe zilnic lecţii în şcoala lui Hristos. "Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre" (Mat. 11, 29). Cei care se află sub îndrumarea Duhului lui Dumnezeu, sub Legea lui Hristos, vor fi exemple pentru turmă. Şi, când Marele Păstor va veni, aceştia vor primi cununa vieţii, care nu se veştejeşte: "Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci, 'Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har'. Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe." (1 Petru 5,5-6). Orice înălţare de sine are ca rezultat natural un caracter cu care Dumnezeu nu poate fi de acord. Lucraţi şi învăţaţi. Lucraţi ca Isus şi atunci nu veţi mai lucra potrivit slabei voastre priceperi, ci veţi avea cooperarea divinului. "Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită" (Vers. 8). El este prezent acolo unde vă jucaţi, urmărindu-vă distracţiile şi acaparând orice suflet pe care îl găseşte fără apărare, semănând în inimi sămânţa sa şi obţinând astfel controlul asupra minţii oamenilor. El este prezent la orice activitate din clasă. Acei cursanţi care îngăduie ca mintea să le fie puternic excitată de jocuri, nu se află în cea mai bună dispoziţie de a primi învăţătura, sfatul şi mustrarea, care sunt cele mai importante pentru ei. Exerciţiul fizic a fost evidenţiat de Dumnezeul înţelepciunii. În fiecare zi, ar trebui să consacrăm câteva ore educaţiei în domeniul muncii cu folos, ce îi va ajuta pe elevi să înveţe îndeletnicirile practice ale vieţii, esenţiale pentru toţi tinerii noştri. Este nevoie ca oricine, din oricare şcoală sau instituţie a noastră, să fie, precum Daniel, într-o atât de strânsă legătură cu Izvorul întregii înţelepciuni, încât să devină capabil să atingă cel mai înalt standard, în orice privinţă. Dragostea şi temerea de Dumnezeu stăteau înaintea lui Daniel şi, conştient de responsabilitatea faţă de Dumnezeu, el îşi exersa toate capacităţile pentru a răspunde, pe cât posibil, grijii iubitoare a Marelui Învăţător. Cei patru copii evrei aveau să nu îngăduie ca egoismul şi iubirea de distracţii să le acapareze clipele perioadei de aur a vieţii lor. Ei au lucrat cu o inimă plină de voinţă şi o minte matură. Acest standard înalt poate fi atins de orice tânăr creştin.

Lucrătorii noştri - pastori, educatori, medici, directori - trebuie să nu uite că li se cere să coopereze cu Isus, să-I asculte îndrumările, să-I urmeze călăuzirea. La orice oră, ei trebuie să ceară şi să primească putere de sus. Ei trebuie să se menţină necontenit pe linia iubirii Mântuitorului, a bunelor Lui rezultate, a vegherii şi blândeţii Lui. Ei trebuie să-L considere păstorul şi preotul sufletelor lor. Atunci vor avea simpatia şi sprijinul îngerilor din cer. Hristos va fi bucuria şi comoara fericirii lor. Inima le va fi condusă de Duhul Sfânt şi vor avea o cunoaştere a adevărului pe care creştinii cu numele nu o pot obţine niciodată. Noi nu înţelegem nici pe jumătate semnificaţia lecţiilor Mântuitorului, nu ne dăm seama cât de mult înseamnă acestea pentru fiinţele create de El. El îi iubeşte pe oameni. Vă întrebaţi cât de mult îi iubeşte? Priviţi Calvarul. Dar grijile şi interesele pământeşti ascund vederii noastre lucrurile de origine cerească, astfel încât importanţa lor nu este înţeleasă. Dacă pastorii şi educatorii ar avea un mai adânc simţ al nevoii lor spirituale, atunci şi-ar aborda lucrarea plini de conştiiţa caracterului sacru al misiunii încredinţate lor, iar în bisericile şi-n instituţiile noastre ar exista o viaţă mai sfântă. MUNCA FIZICĂ PENTRU ELEVI În actualul plan de învăţământ, tinerilor li se deschide o uşă spre ispită. Deşi, în general, ei au prea multe ore de clasă, au însă şi multe ore în care nu fac nimic. Aceste ore libere sunt, în mod frecvent, petrecute într-un mod nechibzuit Foarte mulţi tineri, care au fost educaţi religios acasă şi care vin la şcoală relativ inocenţi şi virtuoşi, sunt corupţi prin asocierea cu colegi vicioşi. Ei pierd respectul de sine şi sacrifică principiile nobile, apoi sunt gata să o apuce pe calea căderii, pentru că într-atât şi-au pervertit conştiinţa, încât păcatul nu le mai pare atât de grav. Aceste rele ar putea fi în mare parte remediate, dacă studiul şi munca ar putea fi împletite Unii elevi îşi pun tot sufletul în studiu şi-şi concentrează mintea asupra obiectivului obţinerii de cunoştinţe. Ei îşi pun creierul la muncă lăsând inactive puterile fizice. Astfel, creierul este suprasolicitat, iar muşchii slăbesc, pentru că nu sunt exersaţi. Iar când devin absolvenţi, se va vedea că aceşti tineri şi-au dobândit educaţia cu preţul vieţii. Ei au învăţat zi şi noapte, an de an, ţinându-şi mintea continuu încordată, dar nereuşind să-şi exerseze cât trebuia muşchii... Tinerele se dedică frecvent studiului, neglijând alte ramuri ale educaţiei, care sunt chiar mai importante pentru viaţa practică decât învăţătura cărţilor. Şi, după obţinerea educaţiei, adeseori ele sunt nepregătite pentru viaţă. Ele şi-au neglijat sănătatea, stând prea mult înăuntru, lipsite de aerul curat şi de lumina soarelui, lăsate de Dumnezeu. Aceste tinere ar fi putut ieşi sănătoase din şcoală, dacă ar fi împletit studiul lor cu muncile gospodăreşti şi cu exerciţiu în aer liber. Sănătatea este o mare comoară. Este cea mai mare bogăţie pe care o pot avea muritorii. Bogăţia, onoarea sau ştiinţa sunt prea scump plătite, dacă se obţin prin pierderea sănătăţii. Nici una dintre aceste realizări nu poate aduce fericire, dacă lipseşte sănătatea... BLESTEMUL INACTIVITĂŢII În multe cazuri, părinţii bogaţi nu realizează importanţa educării copiilor lor în îndeletnicirile practice ale vieţii la fel de bine ca în ceea ce priveşte ştiinţele. Ei nu văd necesitatea ca, pentru binele minţii şi inimii copiilor lor şi pentru viitoarea lor eficienţă, să le asigure o bună înţelegere a utilităţii muncii. Aceasta pentru ca, atunci când va fi cazul, ei să poată rămâne într-o nobilă independenţă, ştiind cum să-şi folosească braţele. Dacă au un capital al propriei lor capacităţi de muncă, ei nu pot fi săraci, chiar dacă nu au nici măcar un ban. Mulţi dintre cei care, în tinereţe, au trăit în prosperitate pot fi lipsiţi mai târziu de toată bogăţia lor, rămânând cu părinţi, fraţi şi surori care depind acum de întreţinerea lor. Cât de important este atunci ca orice tânăr să fie învăţat să muncească pentru a putea fi pregătit pentru orice eventualitate! Bogăţiile sunt, într-adevăr, un blestem atunci când cei ce le au le pun în calea obţinerii de către fiii şi fiicele lor a cunoaşterii muncii cu folos, pentru pregătirea pentru o viaţă practică. În multe cazuri, sărăcia este o binecuvântare, pentru că previne ruina tinerilor şi copiilor prin inactivitate. Puterile fizice trebuie, la fel de bine ca şi cele intelectuale, cultivate şi dezvoltate corespunzător. Prima şi necontenita grijă a părinţilor trebuie să fie aceea de a vedea dacă fizicul copiilor lor este viguros, pentru a putea deveni oameni sănătoşi. Acest obiectiv este imposibil de atins fără exerciţiu fizic. Pentru sănătatea lor fizică şi binele moral, copiii trebuie învăţaţi să muncească. Dacă vor să aibă caractere curate şi nobile, ei trebuie să cunoască disciplina muncii bine organizate, care să le pună la treabă muşchii. Satisfacţia pe care o au, văzându-se folositori şi consacrându-se ajutorării altora, va fi cea mai sănătoasă plăcere de care se pot bucura. Părinţi, inactivitatea este cel mai mare blestem care a venit vreodată peste tineri. Fiicele voastre nu trebuie lăsate să întârzie dimineaţa în pat, dormind preţioasele ore pe care Dumnezeu li le-a acordat pentru a fi folosite în cele mai bune scopuri şi pentru care vor avea să-I dea socoteală. Purtând singură poverile pe care ar trebui să le împărtăşească şi fiicelor ei, spre binele lor prezent şi viitor, mama le face acestora un mare rău... AVANTAJELE MUNCII FIZICE Exerciţiul în munca din gospodărie este cel mai mare avantaj pentru tinerele noastre. Munca fizică este departe de a împiedica dezvoltarea intelectului. Avantajele muncii fizice vor echilibra persoana şi vor preveni suprasolicitarea minţii. Efortul fizic va solicita muşchii şi va uşura creierul obosit... Pentru o minte sănătoasă, este nevoie de un trup sănătos. Tăria fizică şi cunoaşterea practică a tuturor îndeletnicirilor gospodăreşti nu vor fi niciodată un impediment pentru buna dezvoltare a intelectului; amândouă, fizicul şi intelectul, sunt foarte importante... Ar fi trebuit asigurate din generaţiile trecute premisele unei educaţii mai largi. În asociere cu şcolile, ar fi trebuit să existe centre de practicarea agriculturii şi ateliere de lucru. De asemenea, ar fi trebuit să existe instructori cu activităţile gospodăreşti. Şi un timp din fiecare zi ar fi trebuit afectat muncii fizice, pentru ca puterile fizice şi cele intelectuale să poată fi în mod egal exersate. Dacă şcolile ar fi fost organizate după acest plan, acum n-ar mai fi atâtea minţi dezechilibrate O constantă solicitare a creierului, în timp ce muşchii sunt inactivi, slăbeşte nervii şi creează elevilor o aproape incontrolabilă dorinţă de schimbare şi de distracţii palpitante. Când sunt eliberaţi, după ce au fost ţinuţi să studieze câteva ore pe zi, ei sunt aproape sălbatici. Mulţi dintre ei nu au fost deloc controlaţi acasă, fiind lăsaţi să urmeze înclinaţiei lor proprii şi consideră că obligaţia orelor de studiu este un tribut greu pentru ei. Şi, pentru că nu au nimic de făcut după aceste ore de studiu, Satana le sugerează sportul şi poznele, ca variantă alternativă. Influenţa lor faţă de alţi elevi este demoralizatoare. Dacă în asociere cu şcolile noastre ar fi existat centre de agricultură şi instruire practică şi dacă ar fi fost angajaţi instructori competenţi, care să-i înveţe pe tineri în diferitele ramuri ale ştiinţei şi muncii, consacrând zilnic un timp pentru desăvârşirea minţii şi un timp pentru munca fizică, acum am fi avut o clasă mai elevată de tineri care să fie activi şi cu o influenţă în modelarea societăţii. Mulţi dintre tinerii absolvenţi ai unor astfel de instituţii ar fi dat dovadă de un caracter stabil. Ei ar fi dovedit atât de multă perseverenţă, tenacitate, curaj de a depăşi obstacolele şi principialitate, încât n-ar fi fost clătinaţi de influenţa rea, dar populară. Ar fi trebuit să existe instructori cu experienţă, care să le înveţe pe tinere în domeniul gătitului. Apoi, ele ar fi trebuit învăţate să croiască, să coasă şi să repare haine, devenind astfel pregătite pentru nevoile practice ale vieţii. Pentru tineri, ar fi trebuit să existe centre în care să poată învăţa diferite meserii care să le pună la treabă muşchii şi mintea, deopotrivă. Dacă tinerii n-ar putea primi decât o educaţie unilaterală, care dintre acestea două este mai importantă, o cunoaştere a ştiinţelor, cu toate dezavantajele ei pentru viaţă şi sănătate, sau învăţarea practică a unor meserii pentru viaţă? Fără ezitare, răspunsul nostru este: aceasta din urmă. Dacă suntem obligaţi să renunţăm la vreuna dintre ele, aceasta să fie învăţătura cărţilor. EDUCAŢIA FETELOR Foarte multe fete s-au căsătorit şi au familii, dar, practic, nu cunosc decât foarte puţin din sarcinile ce îi revin unei soţii şi mame. Ele ştiu să citească şi să cânte la instrumente muzicale, dar nu ştiu să gătească. Ele nu pot să facă o pâine bună, care este esenţială pentru sănătatea familiei. Ele nu pot să croiască şi să coasă haine, pentru că niciodată n-au învăţat cum. Ele privesc aceste lucruri ca fiind fără importanţă şi, în viaţa casnică, sunt la fel de dependente de alţii, care fac acestea pentru ele, aşa cum copiii lor sunt dependenţi de ele. Tocmai această inscuzabilă ignoranţă faţă de cele mai elementare îndeletniciri casnice face nefericite foarte multe familii... ECHILIBRU ÎNTRE MUNCA INTELECTUALĂ ŞI CEA FIZICĂ Mintea unora este prea mult solicitată. Adeseori, ei îşi cheltuiesc inutil puterile minţii. Există, în acelaşi timp, o altă categorie de oameni al căror ţel suprem în viaţă este munca fizică. Aceştia din urmă nu-şi pun mintea la contribuţie. Muşchii lor sunt antrenaţi, în vreme ce creierul este privat de vigoarea lui, prin inactivitate.

Dacă cei ce muncesc intelectual ar prelua, într-o oarecare măsură, din activitatea celor care muncesc fizic, fortificându-şi astfel muşchii, cei ce muncesc fizic ar avea mai puţin de lucru, putând să-şi dedice o parte din timp cultivării intelectuale şi morale. Aceia care au obiceiuri sedentare trebuie să se apuce de exerciţiu fizic, chiar dacă nu au nevoie să muncească pentru asigurarea traiului. Sănătatea ar trebui să le fie o motivaţie suficientă pentru împletirea muncii fizice cu cea intelectuală. Educaţia morală, intelectuală şi fizică trebuie împletite pentru a avea bărbaţi şi femei bine formaţi, echilibraţi. Unii pot dovedi o mare putere intelectuală, în vreme ce alţii sunt înclinaţi să se bucure mai mult de munca fizică. Amândouă aceste categorii de oameni trebuie să caute să facă progrese acolo unde sunt deficitari, pentru a-i putea înfăţişa lui Dumnezeu întreaga lor fiinţă, ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută Lui, într-o dreaptă slujire...

Aceia care se mulţumesc să-şi dedice viaţa în exclusivitate muncii fizice, lăsând ca alţii să gândească în locul lor şi să îndeplinească ceea ce alte creiere au programat, vor avea muşchi tari, dar intelectul slab. Influenţa lor spre bine este mică în comparaţie cu ceea ce ar putea fi, dacă şi-ar folosi creierul deopotrivă cu muşchii. Această categorie de oameni cad mai uşor la atacul bolii, pentru că organismul lor nu este vitalizat de puterea electrică a creierului, pentru a rezista. Oamenii cu putere fizică trebuie să înveţe să şi gândească pe cât muncesc, pentru a nu depinde de alţii, care să le fie creier. MUNCA NU ÎNJOSEŞTE Există o frecventă greşeală la mulţi care privesc munca fizică drept înjositoare. De aceea, tinerii sunt foarte dornici să înveţe şi să devină profesori, funcţionari, negustori, avocaţi şi să ocupe aproape orice post ce nu reclamă muncă fizică. Tinerele privesc muncile casnice drept umilitoare. Şi, deşi exerciţiul fizic, necesar efectuării acestor munci, chiar dacă nu este prea solicitant, este calculat să întreţină sănătatea, ele umblă după o educaţie care să le califice profesoare sau funcţionare, sau învaţă vreo meserie care le ţine închise între pereţi, la sedentarism. E drept, există o oarecare scuză pentru tinere să nu aleagă drept meserie gospodăria, din cauză că aceia care angajează fete în casă le tratează, în general, ca pe nişte servitoare. În mod frecvent, ei nu le respectă, ci le tratează ca şi cum n-ar fi demne de a fi considerate membre ale familiei. Ei nu le acordă privilegiile pe care le acordă croitoresei, secretarei sau profesoarei de muzică. Dar nu poate fi o lucrare mai importantă decât aceea a îngrijirii unei gospodării. A găti bine, a pune bucatele pe masă într-un mod atrăgător, necesită inteligenţă şi experienţă. Cea care pregăteşte alimentele ce trebuie introduse în stomac pentru a fi transformate în sânge, pentru a hrăni organismul, ocupă o extrem de importantă şi înaltă poziţie. Poziţia de secretară, croitoreasă sau profesoară de muzică nu poate fi egală, în importanţă, cu aceea de bucătăreasă. O LUCRARE DE REFORMĂ Timpul este prea scurt acum pentru a realiza ceea ce trebuia făcut în generaţiile trecute. Dar putem face mult, chiar şi în aceste zile de pe urmă, pentru a corecta greşelile existente în domeniul educării tinerilor... Suntem reformatori. Dorim ca învăţătura copiilor noştri să fie extrem de avantajoasă. Pentru ca ei să realizeze aceasta, trebuie să li se dea o ocupaţie care să le pună în exerciţiu toţi muşchii. Munca zilnică, sistematică, trebuie să constituie o parte din educaţia tinerilor chiar în această ultimă perioadă. Se poate câştiga mult prin asocierea muncii în şcolile noastre. Urmând aceste programe, elevii vor dobândi elasticitatea spiritului şi vigoarea gândirii, şi vor fi capabili de mai multă muncă intelectuală într-un timp dat decât ar putea fi în stare doar prin studiu. Ei vor putea ieşi din şcoală cu un organism perfect şi cu puterea şi curajul de a persevera în orice poziţie în care providenţa lui Dumnezeu i-ar putea pune. Întrucât timpul este scurt, trebuie să lucrăm cu sârg şi cu efort îndoit. Este posibil ca unii dintre copiii noştri să nu intre la nici un colegiu, dar ei pot obţine o educaţie în ramurile de bază, pe care o pot converti în practică şi care va oferi cultură minţii şi le va pune în exerciţiu puterile. Foarte mulţi tineri care au trecut prin cursurile unui colegiu nu au obţinut acea adevărată educaţie pe care o pot pune în folosinţă practică. (Testimonies for the Church, vol. 3, pag. 148-159). Fac apel la comunităţile noastre, în care avem şcoli, să aleagă profesori pentru copii şi tineri dintre aceia care Îl iubesc pe Domnul Isus Hristos şi fac din Cuvântul lui Dumnezeu temelia educaţiei. Aceştia îi vor învăţa pe tineri să se păstreze sănătoşi prin ascultarea de legile unei vieţuiri corecte. Profesori şi elevi vor descoperi cât de mult ajutor intelectual şi spiritual pot obţine prin renunţarea la sine şi prin practicarea principiilor reformei sanitare. Ei vor descoperi cu siguranţă, asemenea lui Daniel şi prietenilor lui, că, în urma conformării vieţii după Cuvântul lui Dumnezeu, rezultă binecuvântări. "Vegheaţi şi rugaţi-vă" este un îndemn repetat deseori în Scripturi. În viaţa acelora care ascultă acest îndemn va fi un val de fericire care îi va binecuvânta pe toţi cei cu care ei intră în contact. Cei care sunt ursuzi şi prost dispuşi vor deveni plăcuţi şi delicaţi, iar cei care sunt mândri vor deveni smeriţi.

SĂNĂTATEA ŞI EFICIENŢA Sănătatea este o binecuvântare inestimabilă şi încă una mai strâns legată de conştiinţă şi religie decât îşi dau mulţi seama. Ea are mult de-a face cu capacitatea de a sluji şi ar trebui păzită cu aceeaşi sfinţenie cu care este vegheat caracterul, deoarece, cu cât sănătatea este mai bună, cu atât mai bune vor fi eforturile noastre pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu şi pentru binecuvântarea omenirii. Învăţarea principiilor reformei sanitare de către tineri este o lucrare importantă, ce trebuie făcută în şcolile noastre. Profesorii trebuie să exercite o influenţă reformatoare în ceea ce priveşte mâncarea, băutura şi îmbrăcămintea şi să-şi încurajeze elevii la practicarea renunţării la sine şi a autocontrolului. Tinerii trebuie învăţaţi că toate capacităţile sunt de la Dumnezeu, că El are pretenţii în ceea ce priveşte fiecare dintre aceste facultăţi şi că, abuzând de sănătatea lor în vreun fel oarecare, ei desconsideră una dintre cele mai deosebite binecuvântări ale lui Dumnezeu. Domnul le dă sănătate pentru a o pune în slujba Sa şi, cu cât le este mai mare puterea fizică şi rezistenţa, cu atât mai mult ei pot lucra pentru Maestrul lor. În loc să abuzeze de puterile fizice, ei ar trebui să şi le păstreze cu gelozie pentru slujirea lui Dumnezeu. Tinereţea este vremea fixării acelor cunoştinţe ce pot fi puse în practica zilnică a vieţii. Tinereţea este vremea stabilirii unor obiceiuri bune, a corectării celor rele, a obţinerii şi a menţinerii puterii autocontrolului, a obişnuirii conformării tuturor aspectelor vieţii cu voinţa lui Dumnezeu şi bunăstarea semenilor. Tinereţea este vremea semănatului, care decide secerişul acestei vieţi şi al vieţii de dincolo de mormânt. Obiceiurile formate în copilărie şi tinereţe, gusturile dobândite, autocontrolul câştigat, sunt aproape sigur determinante pentru viitorul bărbatului sau al femeii. Importanţa grijii pentru sănătate trebuie învăţată ca o cerinţă a Bibliei. Perfecta ascultare de poruncile lui Dumnezeu presupune conformare la legile fiinţei. Educaţia include o cât mai deplină cunoaştere a fiziologiei. Nimeni nu-şi poate înţelege corect obligaţiile faţă de Dumnezeu, dacă nu le înţelege pe cele faţă de sine însuşi, ca proprietate a lui Dumnezeu. Acela care rămâne în condamnabila ignoranţă, a legilor vieţii şi sănătăţii sau care, cu bună ştiinţă, calcă aceste legi păcătuieşte împotriva lui Dumnezeu. Timpul consumat în exerciţiu fizic nu este un timp pierdut. Elevul care se apleacă necontenit asupra cărţilor lui şi nu face decât puţină mişcare în aer liber îşi face un mare rău. Un exerciţiu adecvat al diferitelor organe şi funcţii ale trupului este esenţial pentru cea mai bună funcţionare a fiecăruia dintre acestea. Atunci când creierul este constant solicitat, în timp ce alte organe sunt lăsate inactive, se produce o pierdere a vigorii fizice şi intelectuale. Puterile fizice sunt frustrate de tonusul determinat de exerciţii, mintea îşi pierde prospeţimea şi vigoarea şi apare o nervozitate nesănătoasă. Pentru ca bărbaţii şi femeile să aibă minţi bine echilibrate, toate facultăţile lor trebuie puse la treabă şi dezvoltate. Există în această lume mulţi oameni unilaterali, pentru că numai o parte din facultăţile lor au fost cultivate, în timp ce celelalte au fost micşorate prin nefolosire. Educaţia multor tineri este un eşec. Ei învaţă în exces, în timp ce neglijează ceea ce ţine de viaţa practică. Pentru ca echilibrul minţii să poată fi menţinut, un judicios program de muncă fizică trebuie împletit cu lucrul intelectual, pentru a exista o dezvoltare armonioasă a tuturor facultăţilor. Elevii trebuie să aibă de îndeplinit o muncă fizică care în mod sigur le va prinde bine. Credeţi că Isus nu a obosit? Ba da. Dar oboseala muncii nu face rău nimănui. Ea face doar odihna mai dulce. Educaţia va fi de mică valoare, dacă nu există puterea fizică prin care să fie pusă în aplicare, şi aceasta este o lecţie care niciodată nu trebuie considerată în plus. La terminarea colegiului, elevii noştri trebuie să aibă o stare fizică mai bună şi o mai bună înţelegere a legilor vieţii decât atunci când l-au început. EXCESUL DE ÎNVĂŢĂTURĂ Elevul care doreşte să cumuleze munca pe doi ani într-unul nu trebuie lăsat să facă aşa ceva. A se angaja la o muncă intelectuală dublă înseamnă pentru mulţi o suprasolicitare a minţii şi neglijare a exerciţiului fizic. Nu este înţelept să presupui că mintea poate asimila o supradoză de învăţătură şi este un mare păcat să se solicite mintea peste măsură, după cum este păcat să suprasoliciţi organele digestive. Acelora care sunt nerăbdători să devină lucrători eficienţi pentru cauza lui Dumnezeu, le-aş spune că, dacă dau de lucru peste măsură creierului lor, la gândul că vor pierde teren dacă nu studiază tot timpul, va trebui îndată să-şi schimbe vederile şi acţiunile. Dacă nu se manifestă o mare atenţie în această privinţă, mulţi vor coborî prematur în mormânt. În programa orelor de odihnă nu trebuie să existe neregulă. Elevii nu trebuie să-şi formeze obiceiul de a învăţa noaptea şi a dormi ziua. Dacă aşa au fost obişnuiţi să facă acasă, la şcoală ei trebuie să-şi corecteze acest obicei, mergând la culcare la o oră potrivită. Atunci ei se vor scula dimineaţa proaspeţi pentru activităţile zilei. În şcolile noastre, lumina trebuie stinsă la ora nouă şi jumătate. ÎNGRIJIREA VOCII Îngrijirea vocii este un subiect care are mult de-a face cu sănătatea elevilor. Tinerii trebuie învăţaţi cum să respire corect şi cum să citească astfel încât să nu existe nici o încordare artificială a gâtului şi plămânilor, ca totul să fie realizat din muşchii abdominali. Vorbirea din gât, emiterea sunetului din partea de sus a organelor vorbirii afectează sănătatea acestor organe şi le slăbeşte eficienţa. Muşchii abdominali trebuie să ducă greul, gâtul fiind folosit ca un canal. Mulţi au murit cu toate că ar fi putut să trăiască, dacă ar fi fost învăţaţi cum să-şi folosească în mod corect vocea. Folosirea corectă a muşchilor abdominali la citit şi vorbit se va dovedi un remediu pentru multe greutăţi de vorbire şi de respiraţie, precum şi un mijloc de prelungire a vieţii. DIETA Felul hranei şi al consumului ei are o puternică influenţă asupra sănătăţii. Mulţi elevi n-au făcut niciodată un efort hotărât pentru a-şi stăpâni apetitul sau pentru a respecta regulile referitoare la felul de a mânca. Unii mănâncă prea mult la masă, iar alţii mănâncă între mese ori de câte ori au poftă. Grija faţă de obiceiurile în dietă trebuie imprimată în mintea tuturor elevilor. Mi s-a arătat că aceia care frecventează şcolile noastre nu trebuie serviţi cu alimente din carne sau cu preparate din alimente cunoscute ca nesănătoase. Nimic din ceea ce va încuraja dorinţa de alimente tari nu trebuie pus pe masă. Fac apel ca toţi să refuze să mănânce acele lucruri care le afectează sănătatea. Astfel, ei pot servi Domnului, jertfindu-se. Aceia care ascultă de legile sănătăţii vor acorda timp şi atenţie nevoilor organismului şi regulilor digestiei. Şi vor fi răsplătiţi prin limpezimea gândirii şi vigoarea minţii. Pe de altă parte, este posibilă o afectare a experienţei creştine, printr-o solicitare abuzivă a stomacului. Tot cea ce deranjează digestia are o influenţă negativă asupra sensibilităţii spiritului. Orice obicei care afectează sănătatea are efect şi asupra minţii. Un timp bine petrecut este acela în care se urmăreşte realizarea şi menţinerea unui fizic şi psihic sănătos. Nervii tari, calmi, şi o circulaţie sănătoasă a sângelui îi ajută pe oameni să urmeze principiile drepte şi să asculte atenţionările conştiinţei. AERISIREA ŞI IGIENA O atenţie deosebită trebuie acordată aerisirii şi curăţeniei. Profesorul trebuie să aplice în clasă cunoaşterea principiilor fiziologiei şi ale igienei. El îşi poate astfel păzi elevii de multe pericole la care ar putea fi expuşi datorită ignoranţei sau neglijării legilor sanitare. Multe vieţi s-au pierdut din cauză că educatorii n-au dat atenţie acestor lucruri. Schimbările bruşte de temperatură trebuie evitate. Nu este sigur ca educatorul să regleze căldura în clasă după propriile dorinţe. Pentru binele lui şi al elevilor, este nevoie să fie menţinută o temperatură constantă a încăperii. RĂSPLATA ASCULTĂRII Creierul este centrul fiinţei. Obiceiurile fizice rele afectează creierul şi împiedică atingerea dezideratului elevilor - o bună disciplină a minţii. Dacă nu sunt cunoscători ai ştiinţei îngrijirii trupului şi minţii, tinerii nu vor fi nişte elevi de succes. Studiul nu este principala cauză a slăbirii puterilor mintale. Principala cauză o constituie dieta necorespunzătoare, mesele neregulate, lipsa exerciţiului fizic şi neglijenţa în alte aspecte a legilor sănătăţii. Atunci când facem tot ce ne stă în putinţă pentru păstrarea sănătăţii, vom putea să-I cerem, în credinţă, lui Dumnezeu să ne binecuvânteze eforturile. Înainte de a vorbi despre realizările în aşa-numita "înalta educaţie", elevii trebuie să înveţe cum să mănânce şi să bea spre slava lui Dumnezeu şi să-şi exerseze creierul, scheletul şi musculatura, astfel încât să-i califice pentru cea mai înaltă slujire. Elevul îşi poate dedica toate resursele dobândirii cunoaşterii, dar, dacă nu ascultă de legile ce-i guvernează fiinţa, va slăbi în eficienţă. Adoptând obiceiuri greşite, el îşi pierde discernământul şi autocontrolul. El nu mai poate raţiona corect probleme care îl privesc adânc şi devine neglijent şi nechibzuit în felul în care îşi tratează intelectul şi trupul. Obligaţia ce ne revine, de a ne păstra trupul sănătos, este o responsabilitate individuală. Domnul îi cere fiecăruia să acţioneze zi de zi pentru propria mântuire. El vrea ca noi să raţionăm de la cauză la efect, să nu uităm că suntem proprietatea Lui şi să ne unim cu El în păstrarea trupului curat şi sănătos şi să ne menţinem întreaga fiinţă sfinţită de El. Tinerii trebuie învăţaţi că nu au libertatea de a face ce le place cu viaţa lor. Dumnezeu nu-i va considera nevinovaţi pe aceia care tratează cu uşurinţă darurile Lui preţioase. Oamenii trebuie să fie conştienţi că, cu cât este mai mare zestrea de putere, talent, mijloace sau ocazii, cu atât mai grea este povara lucrării lui Dumnezeu, ce le revine, şi cu atât mai mult au ei de făcut pentru El. Tinerii care au fost învăţaţi să creadă că viaţa este un depozit sacru vor ezita să se arunce în vârtejul desfrâ-ului şi al crimei ce înghite atât de mulţi tineri de perspectivă, de vârsta lor.

Educatorul ale cărui capacităţi fizice sunt deja slăbite de boală sau suprasolicitate trebuie să dea o atenţie deosebită legilor sănătăţii. El trebuie să-şi ia timp pentru refacere. Când vede că sănătatea nu-i este suficientă pentru a rezista presiunii studiului din greu, profesorul va trebui să dea ascultare semnalului naturii şi să-şi uşureze povara. El nu-şi va mai lua asupra sa răspunderi suplimentare, care să-l solicite fizic şi psihic în aşa fel, încât să-şi piardă echilibrul nervos şi astfel să nu mai fie bun de lucru cu minţile altora şi să nu mai poată acţiona drept nici pentru el, nici pentru elevi. Uneori, educatorul aduce în sala de clasă umbra întunecimii care i-a cotropit sufletul. Suprasolicitat, el este nervos sau poate o indigestie i-a colorat totul în cenuşiu. Intră în clasă cu nervii slăbiţi şi stomacul iritat. Nimic nu-i este pe plac, are impresia că elevii s-au aliat pentru a manifesta lipsă de respect faţă de el şi atunci împarte mustrări aspre în dreapta şi în stânga. Este posibil ca unul sau mai mulţi elevi să greşească sau să fie indisciplinaţi. Dar cazul ia amploare în mintea lui şi e aspru şi tăios în admonestarea celui pe care el îl consideră vinovat. Iar mai târziu, aceeaşi lipsă de discernământ îl împiedică să admită că a acţionat greşit. Pentru a-şi "păstra demnitatea", el a pierdut o ocazie de aur, aceea de a manifesta spiritul lui Hristos şi, poate, de a câştiga un suflet pentru cer. Este datoria oricărui educator de a face tot ce-i stă în putere pentru a-şi prezenta trupul ca o jertfă vie lui Hristos, perfect din punct de vedere fizic, precum şi liber din punct de vedere moral, de prihană, pentru ca Hristos să poată face din el un colaborator al Lui pentru salvarea de suflete.

UNELE PRINCIPII ALE ÎMBRĂCĂMINŢII SĂNĂTOASE Biblia ne învaţă modestia în îmbrăcăminte. "Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios" (1 Tim. 2,9). Aşa ceva exclude podoaba în îmbrăcăminte, stridenţa culorilor, abundenţa ornamentelor. Orice încercare de a atrage atenţia către cel care le poartă sau de a stârni admiraţia nu corespunde modestiei recomandate de Cuvântul lui Dumnezeu. Îmbrăcămintea noastră nu trebuie să fie scumpă - fără aur, fără mărgăritare, fără haine scumpe. Banii sunt un credit de la Dumnezeu. N-avem dreptul să-i cheltuim pentru satisfacerea mândriei sau a ambiţiei. În mâna copiilor lui Dumnezeu, banii înseamnă hrană pentru cei flămânzi şi haine pentru cei goi, apărare pentru cei oropsiţi, posibilitate de însănătoşire pentru cei bolnavi, mijloace de predicare a Evangheliei către cei săraci. Folosind în mod înţelept banii cheltuiţi acum pentru etalare, puteţi aduce fericire multor suflete. Priviţi viaţa lui Hristos. Cercetaţi-I caracterul şi fiţi părtaşi cu El în renunţarea la sine. În lumea creştinilor declaraţi se cheltuie pentru podoabe şi haine scumpe, inutile, atât cât să poată fi hrăniţi cei flămânzi şi îmbrăcaţi toţi cei goi. Moda şi etalarea înghit mijloacele care ar putea aduce mângâiere celor săraci şi suferinzi. Ele jefuiesc lumea de Evanghelia şi dragostea Mântuitorului... Dar îmbrăcămintea noastră, deşi modestă şi simplă, trebuie să fie de bună calitate, în culori potrivite şi adecvată slujirii. Ea trebuie astfel aleasă, încât să fie mai degrabă durabilă, decât pentru atractivitate. Îmbrăcămintea trebuie să asigure căldură şi o protecţie corespunzătoare. Îmbrăcămintea noastră trebuie să fie curată. Lipsa de curăţenie a hainelor este nesănătoasă şi dăunează trupului şi sufletului. "Voi sunteţi Templul lui Dumnezeu Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu." (1 Cor. 3,16.17). În toate privinţele, îmbrăcămintea trebuie să fie sănătoasă. Mai presus de toate, Dumnezeu doreşte ca noi să fim sănătoşi la trup şi suflet. Iar noi trebuie să lucrăm împreună cu El atât pentru sănătatea sufletului, cât şi a trupului. Ambele sunt favorizate de o îmbrăcăminte sănătoasă. Îmbrăcămintea trebuie să aibă graţia, frumuseţea şi caracterul adecvat simplităţii naturale. Hristos ne-a avertizat împotriva mândriei, nu împotriva graţiei şi frumuseţii naturale. El a arătat spre florile de pe câmp, spre crinul care se deschide în puritate şi a spus: "Nici Solomon, în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei" (Mat. 6,29). Astfel, prin lucruri din natură, Hristos ilustrează frumuseţea pe care pune preţ cerul: graţia modestiei, simplitatea, puritatea, calitatea vor face îmbrăcămintea noastră plăcută Lui. Cea mai frumoasă îmbrăcăminte ne-o recomandă Isus pentru suflet. Nici o podoabă exterioară nu se poate compara cu podoaba "unui duh blând şi liniştit", care "este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu" (1 Petru 3,4). EFECTELE FIZICE ALE ÎMBRĂCĂMINŢII NECORESPUNZĂTOARE Vrăjmaşul a tot ceea ce este bun inspiră mereu modele schimbătoare. El nu doreşte nimic mai mult decât să-I aducă mâhnire şi dezonoare lui Dumnezeu, lucrând la mizeria şi ruina fiinţelor omeneşti. Unul dintre mijloacele prin care el realizează cel mai eficient acest lucru îl constituie moda. Ea afectează trupul şi, în aceeaşi măsură, slăbeşte mintea şi moralul. Femeile sunt predispuse unor boli grave, iar suferinţele lor sunt substanţial sporite prin felul de a se îmbrăca. În loc să-şi menajeze sănătatea pentru încercările ce sigur vor apărea, prea adeseori, prin obiceiuri greşite, ele îşi sacrifică nu doar sănătatea, ci chiar viaţa, lăsând copiilor lor drept moştenire o constituţie ruinată, obiceiuri rele şi idei greşite despre viaţă. Una dintre cele mai păgubitoare şi vătămătoare născociri ale modei este fusta care atinge pământul. Se murdăreşte, nu este confortabilă, nu este sănătoasă - toate acestea şi încă altele sunt adevăruri despre fusta-trenă. Oricine a văzut o femeie cu fusta lungă, chinuindu-se să o ţină cu mâinile când urcă sau coboară pe scări, sau când se urcă în maşină, când merge prin mulţime sau prin ploaie, pe un drum noroios, nu mai are nevoie de o altă dovadă a inconvenienţei şi disconfortului acestei îmbrăcăminţi. Un alt rău considerabil este acela al purtării fustelor, astfel încât greutatea lor să fie susţinută de şolduri. Această greutate presează organele interne, le trage în jos şi produce neajunsuri stomacului şi un simţământ de istovire, care determină o poziţie aplecată, care, mai departe, dăunează plămânilor, făcând mult mai dificilă o respiraţie corectă. În ultima vreme, s-a discutat atât de mult despre pericolele ce rezultă din strângerea taliei, încât puţini sunt cei ignoranţi în această privinţă, însă, atât de mare este puterea modei, încât acest rău persistă. Prin strângerea taliei, femeile şi fetele îşi fac un rău inimaginabil. Este esenţial pentru sănătate ca toracele să aibă unde să se extindă la maximum, pentru ca plămânii să poată inspira total. Atunci când plămânii sunt îngrămădiţi, cantitatea de oxigen primită de ei este mai mică. Sângele nu este aşa cum trebuie vitalizat, iar ceea ce este în plus şi otrăvitor, trebuind să fie dat afară din plămâni, este reţinut. În plus, circulaţia sângelui este împiedicată şi organele interne sunt atât de presate, încât nu-şi pot face cum trebuie lucrarea. Strângerea taliei nu înfrumuseţează aspectul. Unul dintre cele mai importante elementele ale frumuseţii fizice este simetria, armonia proporţiilor. Iar modelul corect pentru aspectul fizic trebuie găsit nu în reclamele de modă din Franţa, ci în corpul uman, dezvoltat potrivit cu legile lui Dumnezeu, din natură. Dumnezeu este autorul frumuseţii şi, numai conformându-ne idealului Său, putem atinge standardul adevăratei frumuseţi. Un alt rău al modei este distribuţia inegală a veşmintelor, astfel încât, în vreme ce unele părţi ale trupului sunt îmbrăcate mai mult decât este necesar, altele sunt insuficient învelite. Aflându-se mai distanţate de organele vitale, braţele şi picioarele ar trebui să fie în mod deosebit păzite de frig, printr-o îmbrăcare mai substanţială. Este imposibil să fii sănătos atunci când, de regulă, extremităţile sunt reci, pentru că, dacă în ele se află prea puţin sânge, în alte părţi ale corpului va fi prea mult. Sănătatea perfectă reclamă o circulaţie perfectă. Dar aşa ceva nu poate exista atunci când trunchiul (unde se află organele vitale) este de 3-4 ori mai îmbrăcat decât picioarele şi mâinile. O mulţime de femei sunt nervoase şi îngrijorate din cauză că se privează singure de aerul curat, care le-ar putea purifica sângele, şi de libertatea de mişcare, ce le-ar facilita circulaţia sângelui prin vene, aducând viaţă, sănătate şi energie. Multe femei au devenit invalide, deşi ar fi putut să se bucure de sănătate; au murit de tuberculoză şi de alte boli, deşi ar fi putut să-şi trăiască zilele până la capăt, dacă s-ar fi îmbrăcat potrivit principiilor sănătăţii şi ar fi făcut mişcare în aer liber. Pentru a le sigura cea mai sănătoasă îmbrăcăminte, trebuie cercetate cu atenţie nevoile oricăror părţi ale organismului. Caracterul climei, împrejurările, starea sănătăţii, vârsta şi ocupaţia, toate acestea trebuie luate în considerare. Orice articol de îmbrăcăminte trebuie să fie lejer, pentru a nu perturba nici circulaţia sângelui, nici respiraţia liberă, deplină şi naturală. Tot ceea ce se îmbracă trebuie să fie atât de lejer, încât, la ridicarea braţelor, şi haina să se ridice corespunzător. Femeile cu probleme de sănătate pot face mult pentru ele însele, purtând o îmbrăcăminte uşoară şi făcând exerciţii fizice. Îmbrăcate corespunzător, ele trebuie să facă mişcare în aer liber, mai întâi cu grijă, sporind apoi numărul exerciţiilor atât cât rezistă. Prin aceasta, multe femei şi-ar putea redobândi sănătatea şi ar mai putea trăi pentru a-şi face partea în lucrarea mondială. (Ministry of Healing, pag. 287-294). O PREGĂTIRE PRACTICĂ Munca fizică folositoare este o parte din planul Evangheliei. Învăluit în norul de iubire, Marele Învăţător a dat instrucţiuni Israelului, ca fiecare să înveţe să facă ceva folositor. Prin urmare, obiceiul evreilor era ca atât cei din păturile bogate, cât şi cei din păturile mai sărace ale poporului, să-şi înveţe fiii şi fiicele meserii folositoare, astfel încât, dacă se iveau situaţii potrivnice, ei să nu depindă de alţii şi să fie capabili să-şi asigure cele necesare. Ei erau învăţaţi în domeniul culturii, dar trebuia, de asemenea, să fie pregătiţi şi într-o meserie. Aceasta era o parte indispensabilă a educaţiei lor. Acum, ca şi în zile lui Israel, orice tânăr trebuie să fie instruit în îndeletnicirile vieţii practice. Fiecare trebuie să dobândească cunoaşterea unei meserii prin care, dacă va fi nevoie, să-şi poată câştiga existenţa. Aceasta este ceva esenţial nu numai ca o protecţie faţă de vicisitudinile eventuale ale vieţii, ci şi drept sprijin pentru dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală. Chiar dacă ar exista certitudinea că niciodată tânărul nu va fi nevoit să recurgă la munca fizică pentru a se întreţine, el tot trebuie învăţat să muncească. Fără exerciţiu fizic, nimeni nu poate avea o constituţie sănătoasă şi viguroasă. Iar disciplina unei munci bine organizate nu este mai puţin importantă pentru asigurarea unei minţi viguroase, active şi a unui caracter nobil. Elevii care au dobândit cunoaşterea cărţilor, fără o cunoaştere a lucrului practic, nu pot pretinde că au o educaţie completă. Educaţia nu constă doar în folosirea creierului. Întrebuinţarea fizică este o parte a educaţiei, importantă pentru oricare tânăr. O importantă fază a educaţiei este sărită atunci când elevul nu este învăţat cum să se angajeze într-o activitate fizică, utilă. Exerciţiul sănătos al întregii fiinţe va sigura o educaţie largă şi cuprinzătoare. Fiecare elev trebuie să dedice zilnic un timp pentru muncă fizică. Astfel ia naştere hărnicia şi se încurajează un spirit de încredere în sine, tânărul fiind, în acelaşi timp, ferit de multe practici rele şi degradante, care sunt atât de frecvent rezultatul inactivităţii. Şi asta este în ton cu obiectivul primordial al educaţiei, deoarece, încurajând activitatea, perseverenţa şi curăţia, sunt în armonie cu Creatorul. Cel mai mare beneficiu din exerciţiul fizic nu se obţine când acesta e luat ca un joc sau ca un simplu antrenament. Există un oarecare beneficiu datorat ieşirii în aer liber şi, de asemenea, exersării muşchilor. Dar, mai bine, aceeaşi energie trebuie să fie alocată realizării unei munci utile şi beneficiul va fi mai mare. Va exista un sentiment de satisfacţie, pentru că acest gen de exerciţiu aduce cu sine şi un sentiment al utilităţii şi aprecierea conştiinţei pentru o îndatorire bine îndeplinită. Elevii trebuie să iasă din şcolile noastre pregătiţi, pentru ca atunci când vor fi pe picioarele lor, să aibă cunoştinţe pe care să le poată folosi şi care să fie necesare reuşitei în viaţă. Studiul silitor este important, dar la fel de importantă este şi munca fi-zică, sârguincioasă. Joaca nu este esenţială. Dedicarea capacităţilor fizice amuzamentului nu este cea mai favorabilă dezvoltării unei minţi bine echilibrate. Dacă timpul petrecut în exerciţiu fizic care, pas cu pas, duce la excese, ar fi folosit în lucrarea potrivită cu instrucţiunile lui Hristos, atunci binecuvântarea lui Dumnezeu ar plana asupra lucrătorului. Pregătirea pentru viaţa practică, obţinută prin munca fizică împletită cu activitatea minţii, califică mintea şi trupul pentru realizarea lucrării pe care Dumnezeu a hărăzit-o oamenilor. Cu cât înţeleg mai bine cum să-şi îndeplinească îndatoririle vieţii practice, cu atât mai mare va fi bucuria tinerilor, slujind zi de zi în folosul altora. Mintea care este învăţată să se bucure de munca utilă sporeşte. Prin antrenament şi disciplină, ea se califică pentru a fi de folos, obţinând ştiinţa esenţială care-l face pe cel care o posedă o binecuvântare pentru alţii. Nu reuşesc să găsesc nici un moment în viaţa lui Hristos, în care El să fi dedicat timp jocului şi amuzamentului. El era Marele educator al vieţii prezente şi viitoare şi totuşi n-am putut să găsesc nici o secvenţă în care să-i fi învăţat pe ucenici să se angajeze în jocuri, pentru a face exerciţiu fizic. Răscumpărătorul lumii dă din lucrarea Lui fiecărui om. "Puneţi-i în negoţ până mă voi întoarce", îndeamnă El pe cei cărora le-a dat talanţii. (Luca 19,13). Şi inima robului se încălzeşte la lucru şi toate resursele fiinţei se angajează în efortul ascultării. Avem o chemare înaltă şi sfântă. Educatorii şi elevii trebuie să fie ispravnici ai harului lui Hristos şi întotdeauna ei trebuie să dea dovadă de seriozitate.

MUNCA UTILĂ Construindu-se şcoli în afara oraşelor, vom oferi elevilor atât posibilitatea punerii muşchilor la lucru, cât şi aceea a punerii creierului să gândească. Elevii noştri trebuie învăţaţi cum să planteze, cum să recolteze, cum să clădească şi cum să devină buni lucrători misionari în aspectele practice ale vieţii. Prin cunoaşterea unor practici folositoare, ei vor fi deseori capabili să dărâme prejudecăţi şi să se facă folositori oamenilor, aceasta constituind o recomandare pentru adevăr. În şcoala noastră din Australia, i-am educat pe tineri în acest fel, arătându-le că, pentru a avea o pregătire completă, trebuie să-şi împartă timpul între învăţătura din cărţi şi învăţătura din lucrul practic. În fiecare zi, trebuie petrecut un timp cu munca manuală. Astfel cursanţii au învăţat cum să cureţe un teren, cum să cultive pământul, cum să zidească. Şi toate acestea au fost în mare parte realizate într-un timp care altfel ar fi fost petrecut în jocuri şi căutare de distracţii. Domnul i-a binecuvântat pe elevii care şi-au dedicat timpul învăţării unor lecţii practice, utile. Conducătorilor şi educatorilor acestei şcoli, am fost îndrumată să le spun: "Diferite lucrări practice trebuie să se desfăşoare în şcoala voastră. Instruirea practică trebuie să includă contabilitate, tâmplărie şi tot ceea ce înseamnă agricultură. De asemenea, elevii trebuie învăţaţi diferite meserii, ca de exemplu: fierărit, zugrăvit, cismărie, gătit, brutar, spălat, reparat, dactilografiat şi tipărit. Orice resursă aflată la dispoziţia noastră trebuie pusă la lucru, pentru ca elevii să poată deveni bine instruiţi în aspectele practice ale vieţii. Elevii trebuie să primească o educaţie practică şi în domeniul agriculturii. Aceasta va fi de o inestimabilă valoare pentru mulţi în viitoarea lor activitate. Educaţia practică, pe care trebuie să o primească tinerii noştri, este cea obţinută prin munca de doborâre a copacilor sau lucrarea pământului, precum şi prin acumularea de cunoştinţe teoretice. Agricultura va deschide posibilităţi de autofinanţare. De asemenea, şi alte activităţi pot fi recomandate diferiţilor elevi, dar cultivarea pământului va aduce o binecuvântare deosebită celor ce o practică. Trebuie să ne educăm tinerii astfel, încât să le placă să se angajeze în această lucrare. Tinerilor trebuie să li se asigure, pe timpul şcolarizării, posibilitatea de a învăţa tâmplăria. Sub îndrumarea unor tâmplari experimentaţi, ce-i pot învăţa cu răbdare şi blândeţe pe tineri, acestora trebuie să li se arate cum se construieşte rapid şi economic. Căsuţe şi alte clădiri necesare instruirii practice trebuie să fie ridicate chiar de mâna elevilor. Acestea nu vor fi îngrămădite una lângă alta sau ridicate lângă clădirile propriu-zise ale şcolii. Pentru coordonarea activităţilor practice şcolare, trebuie formate mici companii, care să fie învăţate să-şi asume pe deplin această responsabilitate. Toate acestea nu se pot realiza dintr-o dată, dar, prin credinţă, putem începe lucrarea." Având o pregătire practică, elevii vor fi capabili să ocupe poziţii utile în multe locuri. Dacă în providenţa lui Dumnezeu apare necesitatea ridicării unui locaş de închinare în vreo localitate, Domnul Se bucură dacă în poporul Său se află oameni cărora El le-a dat înţelepciune şi îndemânare pentru a realiza această lucrare. Lăsaţi elevii care sunt angajaţi în lucrarea de construcţie, să-şi facă partea lor cu grijă şi să înveţe din această activitate lecţii care-i vor ajuta în zidirea caracterului lor. Pentru a avea caractere desăvârşite, ei trebuie să-şi facă lucrarea cât se poate de bine. Dacă în şcolile noastre pământul ar fi mai bine cultivat, dacă clădirile ar fi mai atent îngrijite de către elevi, pasiunea pentru sporturi şi distracţii care produc atâtea neplăceri în activitatea pedagogică ar dispărea. Pentru eleve, există multe lucrări pe care le pot face pentru a putea primi o educaţie practică şi cuprinzătoare. Ele trebuie să înveţe croitoria şi grădinăritul. Ele pot cultiva flori şi căpşuni, învăţând o activitate folositoare şi făcând în acelaşi timp exerciţii în aer liber. Legătoria de cărţi şi multe de alte meserii trebuie învăţate, meserii care nu oferă doar posibilitatea exerciţiului fizic, ci asigură şi cunoştinţe de valoare. În toate şcolile noastre trebuie să existe instructori în măsură să-i înveţe pe elevi să gătească. Trebuie înfiinţate clase pentru învăţarea acestei discipline. Aceia care primesc o educaţie pentru slujire suferă o mare pierdere, dacă nu capătă cunoştinţa preparării unei hrane sănătoase şi gustoase. Ştiinţa gătitului nu este o materie măruntă. Pregătirea cu pricepere a alimentelor este una dintre cele mai esenţiale arte. Ea trebuie privită ca una dintre cele mai preţioase dintre toate artele, deoarece este atât de strâns legată de viaţă. Vigoarea fizică, ca şi vigoarea minţii depind într-o mare măsură de hrana pe care o mâncăm. Prin urmare, acela care pregăteşte hrana ocupă o poziţie importantă şi înaltă. Atât tinerii, cât şi tinerele, trebuie învăţaţi cum să gătească economic şi cum să se dispenseze cu totul de alimentele din carne. Să nu se încurajeze în nici un chip pregătirea de meniuri compuse într-o oarecare măsură din carne, pentru că aceasta ţine mai degrabă de întunecimea şi ignoranţa din Egipt, decât de curăţenia reformei sanitare. Îndeosebi tinerele trebuie să înveţe să gătească. Ce parte a educaţiei unei fete este mai importantă decât aceasta? Oricare i-ar fi condiţia de mai târziu, ştiinţa gătitului îi va fi utilă. Gătitul este o latură a educaţiei care are o puternică influenţă asupra sănătăţii şi a fericirii. O pâine bună înseamnă religie practică. Educaţia în toate aspectele practice ale vieţii îi va face pe tinerii noştri utili, după ce vor termina şcoala şi vor merge în alte ţări. Ei nu vor fi nevoiţi să depindă de oamenii la care merg în privinţa gătitului, cusutului sau construirii de locuinţe. Şi vor avea mult mai multă influenţă, demonstrând că-i pot învăţa pe cei neştiutori cum să lucreze cu cele mai bune metode şi rezultate. Pentru susţinerea unor astfel de misionari va fi nevoie de fonduri mai mici, pentru că ei şi-au folosit foarte bine resursele fizice în activităţi practice îmbinate cu învăţătura. Aceasta va fi de folos acolo unde mijloacele sunt greu de obţinut. Ei vor demonstra că misionarii pot deveni educatori, învăţându-i pe alţii să lucreze. Şi, oriunde merg, tot ceea ce au învăţat în şcoală le va fi de folos. MEŞTEŞUGURILE Îndemânarea este un dar de la Dumnezeu. El dă atât darul, cât şi înţelepciunea de a-l folosi corect. La facerea tabernacolului, El a spus: "Să ştii că am ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur din seminţia lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări." (Exod. 31,2.3). Iar prin profetul Isaia: "Plecaţi-vă urechea, şi ascultaţi glasul Meu! Fiţi cu luare aminte, şi ascultaţi Cuvântul Meu! Cel ce ară pentru semănătură, ară oare necontenit? Necontenit îşi brăzdează şi îşi grăpează el pământul? Oare după ce a netezit faţa pământului, nu aruncă el măzăriche şi seamănă chimen? Nu pune el grâul în rânduri, orzul într-un loc deosebit, şi alacul pe margini? Dumnezeul lui l-a învăţat să facă aşa, El i-a dat aceste învăţături. Măzărichea nu se treieră cu leasa şi roata carului nu trece peste chimen; ci măzărichea se bate cu băţul, şi chimenul cu nuiaua. Grâul se bate, dar nu se bate necontenit; împingi peste el roata carului şi caii, dar nu-l fărâmi. Şi lucrul acesta vine de la Domnul oştirilor; minunat este planul Lui şi mare este înţelepciunea Lui." (Isaia 28,23-29). Dumnezeu oferă darurile Sale după cum voieşte. El revarsă un dar peste cineva, alt dar peste altcineva, dar toate spre binele tuturor. Este orânduiala lui Dumnezeu ca unii să slujească într-un domeniu, alţii în alte domenii, dar toţi în acelaşi spirit. Recunoaşterea acestui plan va fi o pavăză împotriva rivalităţii, mândriei, invidiei sau dispreţului reciproc. Ea va întări unitatea şi dragostea reciprocă. Mult mai mulţi tineri au nevoie de avantajele şcolilor noastre. Ei au nevoie de pregătire practică, pregătire care-i va învăţa cum să ducă o viaţă activă, energică. Sub îndrumarea unor directori drepţi, înţelepţi şi temători de Dumnezeu, elevii trebuie învăţaţi diferite munci. Profesorii noştri trebuie să-şi dea seama de importanţa acestui lucru şi să înveţe agricultură şi alte ocupaţii care sunt esenţiale pentru înţelegerea elevilor şi să caute ca în orice domeniu al muncii să obţină cele mai bune rezultate. Ştiinţa Cuvântului lui Dumnezeu să fie pusă în practică, pentru ca elevii să poată înţelege corect principiile şi să poată atinge cel mai înalt standard. SE MERITĂ? În multe minţi se va ridica întrebarea: Poate fi rentabilizată activitatea practică în şcolile noastre? Dacă nu, trebuie ea desfiinţată? Ar fi o surpriză ca activitatea practică să poată da imediat rezultate notabile. Uneori, Dumnezeu îngăduie să apară pierderi pentru a ne învăţa unele lecţii care ne vor feri de greşeli care ar atrage după ele pierderi mult mai mari. Aceia care au avut pierderi financiare în activitatea practică trebuie să caute cu atenţie cauza şi să-şi dea silinţa să administreze astfel treburile, încât, pe viitor, să nu mai existe pierderi. Să nu uităm, de asemenea, că Satana şi întreaga lui oştire caută întruna să ne forţeze să facem greşeli, pentru ca încrederea în noi şi în ceilalţi să ne fie distrusă. Dar atunci când apar neajunsuri, ne vom aşeza pe scaunul ignoranţei şi nu vom face nimic? În nici un caz! Vor fi aparente regrese în lucrare, dar asta nu trebuie să ne descurajeze. Evidenţele contabile pot arăta că şcoala a suferit oarecare pierderi financiare în ceea ce priveşte activităţile practice. Dar, dacă în această ramură elevii au învăţat lecţii ce vor contribui la întărirea construcţiei caracterului lor, evidenţele din cer vor arăta un câştig ce compensează de departe pierderea financiară. La salvarea câtor suflete a ajutat această lucrare nu se va şti niciodată până la ziua judecăţii. Satana găseşte ceva rău de făcut pentru mâinile leneşe. Dar atunci când elevii sunt ocupaţi cu activităţi folositoare, Domnul are ocazia să lucreze pentru ei. Dacă după un an de instruire practică se înregistrează o pierdere, conducătorii şcolii trebuie să caute să descopere motivul ei şi să-l evite în viitor. Dar să nu primeze spiritul de cenzură, deoarece Duhul lui Hristos se mâhneşte atunci când sunt rostite cuvinte aspre de critică la adresa unora care au făcut tot ce au putut. În Cuvântul lui Dumnezeu există încurajare, precum şi avertizare. Dumnezeu nu îngăduie ca mâinile celor ce încearcă să ducă înainte această ramură de activitate să fie slăbite. Sugerez ca şcolile noastre să fie încurajate în eforturile de a desfăşura proiecte pentru pregătirea tinerilor în domeniul agriculturii şi al altor direcţii de activităţi practice. Atunci când în afaceri obişnuite se face pionieratul şi pregătirea pentru viitoarea dezvoltare, apar frecvente pierderi. Dar să nu uităm binecuvântarea pe care o aduce elevilor exerciţiul fizic. Mulţi copii au murit, străduindu-se să obţină o educaţie, pentru că s-au făcut singuri prizonieri ai efortului intelectual. Nu trebuie să fim înguşti în planurile noastre. În instruirea practică există avanataje nevăzute, care nu pot fi măsurate sau estimate. Nimeni să nu regrete efortul pentru dezvoltarea planului care de ani de zile ne-a fost prezentat ca având o importanţă esenţială. Educatorii vor trece prin încercări. Descurajarea îi va apăsa, văzând că lucrarea lor nu este apreciată. Satana se va strădui să-i lovească cu infirmităţi trupeşti, sperând să-i facă să murmure împotriva lui Dumnezeu, să-i facă să-şi închidă ochii la bunătatea, mila şi dragostea Lui şi la slava ce îl aşteaptă pe biruitor. În aceste situaţii, ei nu trebuie să uite că Dumnezeu îi conduce la o mai mare încredere în El. Dacă, la necaz, se vor uita la El cu credinţă, El îi va scoate din cuptorul încercării purificaţi cum este aurul trecut prin foc. Să spună cel din greu încercat: "Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da nici un rod, rodul măslinului va lipsi, şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, şi nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!" (Habacuc 3,17.18).

Educatorii nu trebuie să aibă favoriţi printre elevii lor sau să le acorde celor mai buni mai multă atenţie. Aceia care, aparent, sunt cei mai lipsiţi de perspectivă, au cel mai mult nevoie de tact şi de cuvinte blânde, care să-i lege sufleteşte de profesorul lor. Primele impresii sunt înşelătoare. Elevii care, la început, par greoi şi înceţi la minte pot, în final, să facă progrese mai mari decât aceia care sunt, în mod natural, mai ageri. Dacă sunt atenţi şi sistematici în lucrarea lor, ei vor prinde mult din ceea ce alţii nu reuşesc să prindă. Cei care îşi formează obiceiul de a lucra cu răbdare şi perseverenţă vor realiza mai mult decât aceia care deşi au o minte ascuţită, vioaie, deşi înţeleg repede, uită la fel de repede. Cei răbdători, deşi mai înceţi la învăţat, vor sta înaintea celor care învaţă atât de repede, încât nu au nevoie de studiu.

Elevii nu trebuie presaţi cu învăţătura, astfel încât să neglijeze cultivarea manierelor. Şi, mai presus de toate, ei trebuie să nu lase nimic să interfereze programul lor de rugăciune, care îi aduce în legătură cu Hristos. În nici un caz ei nu trebuie să se lipsească de privilegiile religiei. RECREAREA "Orice veţi face, în vorbă sau în faptă, să faceţi totul în Numele Domnului Isus." @SEC CA LUMINI ÎN LUME Scopul lui Dumnezeu este acela de a prezenta prin poporul Său principiile Împărăţiei Lui. Pentru ca prin viaţa şi caracterul lor să descopere aceste principii, El doreşte să-i despartă de obiceiurile şi practicile lumii. Dumnezeu caută să-i aducă mai aproape de El, pentru a le putea face cunoscută voinţa Sa. Scopul Său pentru poporul de azi este acelaşi pe care l-a avut cu Israel când l-a scos din Egipt. Văzând bunătatea, mila, dreptatea şi dragostea lui Dumnezeu, descoperite în biserica Sa, lumea trebuie să aibă o reprezentare a caracterului lui Dumnezeu. Şi când Legea lui Dumnezeu este astfel exemplificată în viaţă, chiar lumea va recunoaşte superioritatea celor care Îl iubesc, care se tem de El şi Îi slujesc, faţă de oricare alt popor de pe pământ. Mai presus de toţi oamenii, adventiştii de ziua a şaptea trebuie să fie modele de evlavie, sfinţi în inimă şi vorbire. Lor le-au fost încredinţate cele mai solemne adevăruri lăsate vreodată muritorilor. Fiecare dăruire cu har, putere şi eficienţă a fost generoasă. Ei aşteaptă apropiata revenire a lui Hristos pe norii cerului. A da lumii impresia că această credinţă nu este o putere dominantă în viaţa lor înseamnă a-L dezonora mult pe Dumnezeu. Datorită puterii crescânde a ispitelor lui Satana, vremurile pe care le trăim sunt pline de pericole pentru copiii lui Dumnezeu şi avem nevoie să învăţăm continuu de la Marele Învăţător pentru a putea face orice pas în siguranţă şi neprihănire. În faţa noastră se deschid minunate ocazii şi, azi, o mărturie vie trebuie să existe în viaţa poporului care se declară a fi al lui Dumnezeu, astfel încât lumea să poată vedea că, în acest veac în care răul domneşte la orice colţ, există încă un popor care renunţă la propria voie şi caută voia lui Dumnezeu, un popor în a cărui inimă şi viaţă este scrisă Legea lui Dumnezeu. REPREZENTANŢI AI LUI HRISTOS Dumnezeu aşteaptă de la cei care poartă Numele lui Hristos să-L reprezinte. Gândurile lor trebuie să fie curate, cuvintele nobile şi înălţătoare. Religia lui Hristos trebuie să se întrepătrundă cu tot ceea ce ei fac şi spun. Ei trebuie să fie un popor curat şi sfânt, care oferă lumină tuturor celor cu care intră în contact. Scopul lui Dumnezeu este ca, exemplificând adevărul în viaţa lor, creştinii să fie o laudă pe pământ. Harul lui Hristos este îndeajuns pentru asta. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să uite că numai crezând şi respectând principiile Evangheliei pot îndeplini acest scop. Numai predându-şi capacităţile date de Dumnezeu, în slujba Lui, se vor bucura de plinătatea şi puterea făgăduinţei pe care biserica a fost chemată să se întemeieze. Înainte de a merge spre conflictul final cu puterile întunericului, Isus Şi-a înălţat ochii spre cer şi S-a rugat pentru ucenicii Săi, spunând: "Nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul." (Ioan 17,15-17). Urmaşii lui Hristos trebuie să se despartă de lume în principii şi interese, dar nu trebuie să se izoleze de lume. Mântuitorul a fost mereu printre oameni, nu pentru a-i încuraja în ceea ce nu era în concordanţă cu voia lui Dumnezeu, ci pentru a-i înălţa şi înnobila. "Şi Eu Însumi Mă sfinţesc", spunea El, "ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr" (Ioan 176,19). Astfel, creştinul trebuie să fie printre oameni, pentru ca savoarea iubirii divine să poată fi ca sarea, ferind lumea de stricăciune. PUTERE ÎN RUGĂCIUNE Zilnic asaltat de ispită, în permanentă opoziţie cu fruntaşii poporului, Hristos ştia că trebuie să-Şi întărească natura umană prin rugăciune. Pentru a fi o binecuvântare pentru oameni, El trebuia să ţină legătura cu Dumnezeu, cerându-I putere, răbdare şi hotărâre. Astfel, El le-a arătat ucenicilor unde era puterea Lui. Fără această zilnică legătură cu Dumnezeu, nici o fiinţă omenească nu poate obţine putere pentru slujire. Numai Hristos poate orienta corect gândurile. Doar El poate inspira aspiraţii nobile şi poate modela caracterul după asemănarea divină. Dacă ne apropiem de El în rugăciune stăruitoare, El ne va umple inimile cu aspiraţii înalte şi sfinte şi cu dorinţe adânci de puritate şi neprihănire. Pericole ce mişună în preajma noastră reclamă celor cu experienţă în Domnul o veghere atentă. Aceia care umblă smerit înaintea lui Dumnezeu, fără a se încrede în propria lor înţelepciune, îşi vor da seama de pericol şi vor cunoaşte oblăduirea Sa. Puterea unei vieţi mai înalte, mai curate şi mai nobile este marea noastră nevoie. Lumea este atentă să vadă ce roade poartă cei care se declară creştini. Ea are dreptate să aştepte renunţare şi sacrificiu de sine de la aceia ce cred adevărul. Lumea priveşte gata să critice usturător şi aspru vorbele şi faptele noastre. Oricine are o parte în lucrarea lui Dumnezeu este cântărit pe cântarul discernământului omenesc. Impresii favorabile sau nefavorabile despre religia biblică se formează continuu în mintea celor cu care avem de-a face. Şi Dumnezeu, dar şi îngerii veghează. Dumnezeu doreşte ca oamenii din poporul Său să demonstreze prin viaţa lor avantajul creştinismului asupra lumescului, să arate că ei lucrează într-un plan înalt şi sfânt. El doreşte să-i vadă arătând că adevărul pe care l-au primit i-a făcut copii ai Regelui ceresc. Şi doreşte să-i facă nişte canale prin care El să poată revărsa nemărginita Sa dragoste şi harul Său. Hristos aşteaptă doritor manifestarea spiritului Său în biserica Sa. Atunci când caracterul Mântuitorului va fi perfect reprodus în poporul Său, El va veni să ceară ce-I aparţine. Este privilegiul oricărui creştin nu doar să aştepte, ci să grăbească venirea Domnului nostru. Dacă toţi cei care-I poartă Numele ar manifesta roadele slavei Sale, cât de repede întreaga lume ar fi semănată cu sămânţa Evangheliei! Ultimul mare seceriş ar fi strâns degrabă şi Isus ar reveni. DISTRACŢII PERICULOASE PENTRU TINERI Dorinţa de senzaţii şi distracţie este o ispită şi o capcană pentru poporul lui Dumnezeu şi mai ales pentru tineri. Satana pregăteşte întotdeauna ademeniri pentru a distrage minţile de la solemna lucrare de pregătire pentru viitorul apropiat. Prin agenţii lumeşti, el menţine o stare de continuă excitaţie, care să-i poarte pe cei imprudenţi spre plăcerile trecătoare. Sunt spectacole, lecturi şi o nesfârşită varietate de distracţii, menite să îi ducă la iubirea lumescului. Prin această unire cu lumea, credinţa este slăbită. Satana este un lucrător asiduu, un meseriaş şi un duşman de moarte. Ori de câte ori este rostit un cuvânt neglijent, fie de măgulire, fie de determinare a tânărului să privească vreun păcat cu mai puţină reticenţă, el profită de ocazie şi hrăneşte sămânţa răului pentru a putea prinde rădăcină şi pentru a aduce un rod nefast. El este un înşelător în toată puterea cuvântului, un iscusit seducător. El are multe plase fin ţesute, inofensive în aparenţă, dar care sunt pregătite cu măiestrie ca să-i prindă în mreje pe cei tineri şi imprudenţi. Mintea obişnuită tinde spre plăcere şi satisfacerea de sine. Politica lui Satana este umplerea minţii cu dorinţa după distracţiile lumeşti, ca să nu mai poată fi timp pentru întrebarea: "Cum stau cu sufletul meu?"

UN VEAC NEFAST Trăim într-un veac nefast pentru tineri. Influenţa predominantă în societate este cea în favoarea îngăduinţei tinerilor să urmeze înclinaţiei fireşti a minţii lor. Dacă copiii sunt foarte răi, părinţii se liniştesc, spunând că, atunci când vor fi mai mari şi vor judeca, aceştia vor părăsi obiceiurile rele şi vor deveni bărbaţi şi femei de nădejde. Ce eroare! Ani de zile, ei permit duşmanului să semene în grădina inimii şi lasă ca principii greşite să crească şi să se întărească, părând a nu sesiza pericolele ascunse şi sfârşitul tragic al drumului ce li se pare că este calea fericirii. În multe cazuri, toată strădania depusă ulterior pentru aceşti tineri nu va duce la nici un rezultat. În general, standardul sfinţeniei este coborât printre cei ce se declară creştini şi este greu pentru tineri să reziste influenţelor lumeşti, încurajate de mulţi dintre membrii bisericii. Majoritatea creştinilor doar cu numele, în vreme ce pretind că trăiesc pentru Hristos, trăiesc de fapt pentru lume. Ei nu discern superioritatea absolută a lucrurilor cereşti şi, prin urmare, nu pot să le iubească cu adevărat. Mulţi se declară creştini, deoarece creştinismul este considerat onorabil. Ei nu realizează că adevăratul creştinism înseamnă purtarea crucii şi astfel religia lor are o mică putere în a-i reţine de la plăcerile lumeşti. Unii pot merge în sălile de dans, dedându-se la toate distracţiile de acolo. Alţii nu pot merge chiar atât de departe, dar pot, totuşi, participa la reuniuni mondene, picnicuri, spectacole şi alte prilejuri de distracţii lumeşti. Chiar şi cel mai pătrunzător ochi poate să nu reuşească să descopere vreo diferenţă între ei şi necredincioşi.

EDUCAREA COPIILOR În actuala stare a societăţii, nu este o sarcină uşoară pentru părinţi aceea de a-şi ţine în frâu copiii şi de a-i educa potrivit regulii biblice a dreptăţii. De multe ori, copiii nu suportă restricţiile şi doresc să aibă propria lor cale şi să meargă după placul lor. Îndeosebi în perioada vârstei de 10-18 ani, ei sunt înclinaţi să creadă că nu poate fi nimic rău dacă merg la întrunirile lumeşti ale colegilor lor. Dar părinţii creştini, cu experienţă, pot vedea pericolul. Ei cunosc caracteristicile particulare ale copiilor lor şi influenţa acestor lucruri asupra minţii lor şi, din dorinţa pentru mântuirea lor, iar vor ţine departe de aceste degradante distracţii. Ce povară se ia de pe inima părinţilor grijulii şi credincioşi atunci când copiii se hotărăsc singuri să renunţe la plăcerile lumii şi să devină urmaşi ai lui Hristos! Dar nici atunci grija şi lucrarea lor nu trebuie să se oprească, pentru că aceşti tinerii tocmai au început serios să lupte împotriva păcatului şi împotriva relelor inimii fireşti şi au nevoie în mod deosebit de sfatul şi asistenţa părinţilor lor. UN TIMP DE ÎNCERCARE PENTRU TINERI Tinerii păzitori ai Sabatului, care s-au lăsat seduşi de influenţa lumii, vor fi probaţi şi verificaţi. Primejdiile zilelor din urmă planează asupra noastră şi înaintea tinerilor stă o încercare pe care mulţi nu au anticipat-o. Ei vor fi puşi în situaţii grele şi atunci puritatea credinţei lor va fi dovedită. Ei mărturisesc a-L aştepta pe Fiul Omului, dar unii dintre ei au fost un exemplu rău pentru necredincioşi. Ei n-au fost dispuşi se renunţe la lume, ci s-au unit cu lumea, participând la picnicuri şi la alte întâlniri pentru plăceri, linguşindu-se că se angajau în distracţii nevinovate. Dar tocmai aceste îngăduinţe îi despart de Dumnezeu şi-i fac fii ai lumii. Unii înclină constant spre lume. Vederile şi simţămintele lor se împacă mult mai bine cu spiritul lumii decât cu cel al tăgăduitorilor de sine, urmaşi ai lui Hristos. Este perfect normal ca ei să prefere compania acelora al căror spirit va fi mai în asentimentul spiritului lor. Şi aceşti tineri au prea multă influenţă în poporul lui Dumnezeu. Ei sunt părtaşi cu poporul şi au un nume în acest popor, dar sunt o pricină pentru necredincioşi şi pentru cei slabi şi neconsacraţi din biserică. În această vreme de încercare, ei fie vor fi pe de-a-ntregul convertiţi, fie vor trece de partea lumii pentru a-şi primi răsplata împreună cu cei lumeşti. Căutătorul de plăceri nu este considerat de Dumnezeu ca un urmaş al Său. Numai aceia care sunt tăgăduitori de sine şi care trăiesc sobru, smerit şi sfânt sunt adevăraţi urmaşi ai lui Isus. Şi ei nu pot să se bucure de conversaţia uşoară şi goală a iubitorului acestei lumii. DESPĂRŢIRE DE LUME Adevăraţii urmaşi ai lui Hristos vor avea de făcut sacrificii. Ei vor ocoli locurile de distracţii lumeşti, pentru că acolo nu-L găsesc pe Isus şi nici nu întâlnesc o influenţă care să-i facă mai sfinţi şi să le sporească creşterea în har. Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu îi va face să se îndepărteze de toate aceste lucruri.

"Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte" (Mat. 7,20), a spus Mântuitorul. Toţi adevăraţii urmaşi ai lui Hristos aduc roada slavei Sale. Viaţa lor confirmă faptul că o bună lucrare a fost făcută în ei prin Duhul lui Dumnezeu, iar roada lor este sfinţenia. Vieţile lor sunt curate şi înnobilate. Faptele bune sunt roada adevăratei lor sfinţenii, iar cei ce nu aduc o astfel de roadă dovedesc că nu au experienţă în lucrarea lui Dumnezeu. Ei nu sunt în Viţă. Isus spunea: "Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămânea în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa, nici voi nu puteţi aduce roadă, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic." (Ioan 15, 4.5). Aceia care vor să fie urmaşi ai adevăratului Dumnezeu trebuie să renunţe la orice idol. Isus i-a spus învăţătorului Legii: "Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă" (Mat. 22,37.38). Primele patru precepte ale Decalogului nu admit nici o depărtare a sentimentelor noastre de Dumnezeu. Şi nimic nu trebuie să divizeze suprema noastră bucurie în El. Nu putem înainta în experienţa creştină până ce nu îndepărtăm tot ceea ce ne desparte de Dumnezeu. Marea Căpetenie a bisericii, Cel care Şi-a ales poporul din această lume, îi cere acestui popor să se despartă de lume. A-L iubi pe Dumnezeu şi a păzi poruncile Sale este foarte departe de iubirea plăcerilor şi prieteniei lumii. Nu există o bună înţelegere între Hristos şi Baal. FĂGĂDUINŢE PENTRU TINERI Tinerii care-L urmează pe Hristos au de purtat un război; ei au de dus o cruce zilnică, în ieşirea din lume şi în imitarea vieţii lui Hristos. Dar sunt multe făgăduinţe preţioase pentru cei care-L caută de timpuriu pe Mântuitor. "Eu iubesc pe cei ce Mă iubesc şi cei ce Mă caută cu tot dinadinsul Mă găsesc", le spune înţelepciunea fiilor oamenilor. (Prov. 8,17). "De aceea încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră." (1 Petru 1,13-15). "Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toţi oamenii a fost arătat şi ne învaţă să o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune." (Tit 2, 11-14).

STABILIND PRINCIPII CORECTE DIN TINEREŢE Educaţia cuprinde mai mult decât o cunoaştere din cărţi. O educaţie bună include nu numai pregătire intelectuală, ci şi acea pregătire care va avea ca rezultat o morală sănătoasă şi un comportament corect... Sute de tineri, de diferite condiţii şi educaţii, se întâlnesc în şcoală şi o mare grijă, precum şi multă răbdare sunt necesare pentru a echilibra corect minţile ce au fost dezorientate printr-o proastă îndrumare. Unii n-au fost niciodată disciplinaţi, iar alţii prea au fost ţinuţi din scurt şi acum, departe de mâna vigilentă care ţinea, probabil, prea strâns sforile controlului, cred că sunt liberi să facă ce vor ei. Ei dispeţuiesc chiar şi gândul vreunei re-stricţii. Aceste elemente diferite, aduse în colegiul nostru, pun griji, poveri şi o grea responsabilitate nu numai asupra profesorilor, ci şi asupra întregii bisericii. ISPITELE TINERILOR Cursanţii la colegiul nostru sunt expuşi multor ispite. Ei intră în contact cu indivizi de aproape orice tip de inteligenţă şi morală. Aceia care au oarecare experienţă religioasă sunt de condamnat, dacă nu se situează pe o poziţie de rezistenţă faţă de orice influenţă rea. Mulţi, însă, aleg să dea curs înclinaţiei, neconsiderând că acum îşi clădesc sau îşi năruie fericirea. Stă în puterea lor să exploateze astfel timpul şi ocaziile, încât să-şi dezvolte un caracter care-i va face fericiţi şi utili... DATORIILE PĂRINŢILOR Primejdiile pentru tineri sporesc mult atunci când ei se află în societatea multora de vârsta lor, având felurite caractere şi obiceiuri. În aceste condiţii, mulţi părinţi sunt înclinaţi să-şi reducă în loc să-şi dubleze eforturile de supraveghere şi control al copiilor lor. Astfel, ei aruncă o uriaşă povară pe umerii celor care simt această răspundere. Când aceşti părinţi văd cum copiii lor decad, sunt înclinaţi să găsească vină celor însărcinaţi cu educaţia, în vreme ce răul s-a produs datorită lor. În loc să se unească cu cei care poartă aceste poveri, pentru a ridica standardul moral, şi să lucreze cu inima şi duhul în temere de Dumnezeu, pentru a îndrepta ce este rău la copiii lor, mulţi părinţi îşi liniştesc conştiinţa, spunând: "Copiii mei nu sunt mai răi ca alţii". Ei caută să ascundă greşelile flagrante, pe care Dumnezeu le urăşte, pentru ca nu cumva copiii lor să se supere şi să facă vreun gest disperat. Dacă duhul răzvrătirii este în inima lor, e mult mai bine să-l biruiţi acum, decât să-l lăsaţi să crească şi să se întărească prin indulgenţă. Dacă părinţii şi-ar face datoria, altă stare de lucruri am vedea. Mulţi dintre aceşti părinţii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Ei nu au înţelepciunea de la El pentru a sesiza manevrele lui Satana şi a rezista capcanelor lui. Fiecare fiu şi fiecare fiică trebuie să dea socoteală dacă lipsesc noaptea de acasă. Părinţii trebuie să cunoască compania copiilor lor şi locul unde-şi petrec serile. Unii copii îşi mint părinţii pentru a evita descoperirea căii lor greşite. Aceştia sunt cei care caută societatea prietenilor corupţi şi care frecventează în secret localuri şi alte asemenea aşezăminte de resort din oraş. Există elevi care merg în sălile de biliard şi care se angajează în jocul de cărţi, amăgindu-se că nu există nici un pericol. Întrucât nu caută decât simpla distracţie, ei se cred în perfectă siguranţă. Asta o fac nu numai elevii mai puţin buni. Unii, care au fost atent supravegheaţi şi învăţaţi să privească aceste lucruri cu dispreţ, se aventurează pe terenul interzis. Tânărul trebuie controlat cu fermitate, pentru a-şi putea dezvolta corect capacităţile pe care i le-a dat Dumnezeu. Dar tinerii urmează atât de mult şi de orbeşte impulsului, fără consideraţie faţă de principii, încât se află permanent în pericol. Întrucât nu pot întodeauna beneficia de călăuzirea şi protecţia părinţilor şi educatorilor, ei au nevoie să-şi dezvolte încrederea în sine şi autocontrolul. Trebuie învăţaţi să gândească şi să acţioneze din conştiinţa principiului. RELAXARE ŞI AMUZAMENT Aceia care sunt angajaţi în studiu trebuie să se şi relaxeze. Mintea nu trebuie forţată să lucreze necontenit, deoarece delicata ei maşinărie oboseşte. Trupul şi, la fel de bine, mintea trebuie să se relaxeze. Dar este mare nevoie de cumpătare în distracţie, ca de altfel în orice. Şi caracterul acestor distracţii trebuie să fie atent şi bine cumpănit. Orice tânăr trebuie să se întrebe: "Ce influenţă vor avea aceste distracţii asupra sănătăţii mele fizice, mintale şi spirituale? Va ajunge cumva mintea mea să-L uite pe Dumnezeu? Voi înceta să am dinainte slava Sa?" Jocul de cărţi trebuie interzis. Asocierile şi tendinţele lui sunt periculoase... Nu este nimic folositor sufletului şi trupului în această distracţie. Nu este nimic care să revigoreze intelectul, nimic de reţinut pentru un viitor folos. Conversaţia la jocul de cărţi este adeseori trivială şi degradantă. Priceperea la jocul de cărţi duce deseori la dorinţa de a fi exploatată în folos personal. Astfel, se pune mai întâi o mică sumă în joc, apoi una mai mare, până când apare o sete de a juca, sete ce va duce la ruină sigură. Pe câţi oameni i-a condus această distracţie periculoasă la tot felul de păcate, la sărăcie, închisoare, crimă şi spânzurătoare! Şi totuşi, mulţi părinţi nu văd teribila prăpastie a ruinei ce se cască la picioarele tinerilor noştri.

Printre cele mai periculoase locuri de distracţii este teatrul. În loc să fie o şcoală a moralităţii şi a virtuţii, după cum se pretinde în repetate rânduri, el este chiar focarul imoralităţii. Obiceiuri vicioase şi înclinaţii păcătoase sunt întărite şi încetăţenite prin teatru. Cântece uşuratice, gesturi, expresii şi atitudini lascive depravează imaginea şi coboară moralul. Orice tânăr care frecventează în mod obişnuit astfel de spectacole va fi corupt. Nu există în ţara noastră o mai puternică influenţă care să otrăvească imaginea, care să distrugă impresiile sfinte şi care să tocească gustul pentru plăcerile liniştite şi sobre ale vieţii, ca spectacolele de teatru. Iubirea acestor reprezentaţii creşte cu fiecare vizionare, aşa cum dorinţa după băuturile nocive creşte o dată cu folosirea lor. Singura cale sigură este aceea a evitării teatrului, circului şi a oricărui loc îndoielnic de amuzament. Există moduri de recreare, benefice atât minţii, cât şi trupului. O minte luminată, o minte cu discernământ va găsi din abundenţă mijloace de distracţie care sunt nu numai inocente, dar şi instructive. Recrearea în aer liber, contemplarea lucrărilor lui Dumnezeu în natură, sunt dintre cele mai benefice. (Testimonies for the Church, vol. 4, pag. 648-653).

Tinerii nu pot fi la fel de potoliţi şi de gravi ca oamenii în vârstă, iar copiii la fel de sobri ca nişte gentlemani. Condamnând aşa cum se cuvine distracţiile păcătoase, părinţii, educatorii şi pedagogii trebuie să le procure tinerilor plăceri inocente. Nu fixaţi tinerilor reguli rigide şi restricţii care-i vor face să se simtă oprimaţi şi să evadeze pe căile neascultării şi ale pierzării. Cu mână fermă, blândă şi atentă, trasaţi liniile călăuzitoare, îndrumând mintea şi aspiraţiile tinerilor atât de tandru, înţelept şi iubitor, încât ei încă să ştie că aveţi în vedere binele lor.

RECREAREA CREŞTINĂ În vreme ce căutăm să ne împrospătăm spiritul şi să ne înviorăm trupul, Dumnezeu ne cere să ne folosim toate capacităţile în toate momentele, pentru cele mai bune scopuri. Putem şi trebuie să ne organizăm astfel recreaţiile, încât să fim mai buni pentru o mai bună împlinire a datoriilor ce ne revin şi pentru ca influenţa noastră să fie mai benefică pentru cei cu care venim în contact. Ne putem întoarce de la asemenea ocazii la casele noastre cu mintea şi trupul refăcute şi pregătiţi să ne angajăm din nou în activitate, cu mai mult curaj şi cu o speranţă mai bună. Noi suntem dintre aceia care credem că este privilegiul nostru ca în fiecare zi din viaţă să-L slăvim pe Dumnezeu pe pământ, că nu trebuie să trăim în această lume doar pentru distracţie proprie, ci pentru a-i face şi pe alţii fericiţi. Suntem aici pentru binele omenirii şi pentru a fi o binecuvântare pentru societate. Dar, dacă lăsăm ca mintea să ne alunece acolo unde şi-o lasă să alerge mulţi dintre cei ce caută doar deşertăciune şi nesăbuinţă, cum putem fi un bine pentru semenii noştri, pentru generaţia noastră? Cum putem fi o binecuvântare pentru societatea din jurul nostru? Nu ne putem îngădui vreo distracţie care ne va descalifica pentru o mai bună achitare de datoriile obişnuite, fără a ne face vinovaţi. Între întrunirile urmaşilor lui Hristos pentru recreare creştină şi reuniunile lumeşti pentru plăceri şi distracţii va exista un contrast evident. În locul rugăciunii şi al Numelui lui Hristos, împreună cu lucrurile sfinte, de pe buzele celor din adunările lumeşti vor fi auzite râsete fără rost şi conversaţii mărunte. Ideea este să avem în general un timp de calitate. Întrunirile noastre trebuie să fie astfel organizate, iar noi să ne purtăm astfel încât, atunci când ne întoarcem acasă, să putem avea conştiinţa curată faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Să avem conştiinţa că nu am rănit în nici un fel pe nimeni şi nici nu am avut vreo influenţă dăunătoare asupra cuiva. Mintea firească înclină spre plăcere şi satisfacerea de sine. Politica lui Satana este aceea de a căuta să umple mintea oamenilor cu dorinţa după distracţii lumeşti, pentru ca ei să nu aibă timp să se întrebe: "Cum stau cu sufletul meu?" Iubirea de plăceri este molipsitoare. Abandonată acestui sentiment, mintea aleargă de colo-colo, într-o continuă căutare de ceva distractiv. Ascultarea de Legea lui Dumnezeu contracarează această înclinaţie şi ridică bariere împotriva lipsei de sfinţenie.

Tinerii trebuie să nu uite că au de dat socoteală de toate privilegiile de care s-au bucurat, de folosirea timpului şi de folosirea capacităţilor ce le-au fost date. Ei se pot întreba: "Dar noi nu ne distrăm şi nu ne recreăm? Trebuie doar numai să muncim şi iar să muncim, fără nici o variaţie?" Orice distracţie în care vă puteţi angaja, cerând, în credinţă, binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ea, nu va fi periculoasă. Dar orice distracţie care vă ia posibilitatea de a vă ruga în taină, de a vă închina sau de a merge la biserică nu este sigură, ci periculoasă.

DISTRACŢIILE LUMEŞTI Dacă există ceva în lumea noastră, care ar trebuie să inspire entuziasm, aceasta e crucea de pe Calvar. "Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El." (1 Ioan 3,1). "Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică." (Ioan 3,16). Hristos trebuie primit, crezut şi glorificat. Aceasta trebuie să fie tema conversaţiei noastre - însemnătatea lui Hristos. REUNIUNILE DE PLĂCERE În vreme ce există atâta teamă de prea mult entuziasm în slujirea lui Dumnezeu, entuziasmul se manifestă în altă direcţie, ce multora le pare pe deplin normală. Mă refer la reuniunile de plăcere, care au avut loc printre membrii noştri. Aceste ocazii au consumat mult din timpul şi atenţia celor care se declară servi ai lui Hristos. Dar au vizat aceste adunări slava Numelui Său? A fost Isus invitat să le prezideze? Întâlnirile cu caracter social pot fi folositoare şi instructive în cel mai înalt grad atunci când cei ce se adună la un loc au vie în inimă dragostea lui Dumnezeu. Ei se întâlnesc pentru a analiza căi de avansare a lucrării Lui şi de a face bine semenilor. Atunci când nimic din ceea ce se spune şi se face nu-L întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El este un oaspete binevenit la întâlnire, Dumnezeu este onorat şi cei care participă vor fi învioraţi şi revigoraţi. "Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui. 'Ei vor fi ai Mei' zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte'" (Maleahi 3,17.18). Dar au avut loc un fel de reuniuni de plăcere, având cu totul altfel de caracter, întâlniri de plăcere, care au însemnat o dezonoare pentru instituţiile şi pentru biserica noastră. Ele au încurajat mândria vestimentară, satisfacerea sinelui, ilaritatea şi conversaţia uşoară. Satana este întreţinut ca un oaspete de seamă şi îi acaparează pe cei ce patroneză astfel de reuniuni. Mi-a fost prezentată o imagine a unei asemenea reuniuni, în care s-au întâlnit dintre cei care pretind a crede adevărul. Cineva cânta la un instrument muzical, iar cântecele care se auzeau îi făceau pe îngerii veghetori să lăcrimeze. Era veselie, erau râsete, entuziasm din abundenţă şi însufleţire. Dar veselia era o veselie cum numai Satana ştie să creeze. De acest fel de entuziasm şi bună dispoziţie trebuie să se ruşineze toţi cei care-L iubesc pe Dumnezeu. Ele inspiră participanţilor gânduri şi acţiuni nesfinte. Am motive să cred că unii dintre cei angajaţi în acea reuniune s-au căit din inimă pentru ruşinoasa lor performanţă. Multe astfel de reuniuni mi-au fost arătate. Am văzut veselia, etalarea vestimentară, podoabele Toţi vor să pară strălucitori şi se dedau la ilaritate, flecăreli, glume proaste şi râsete zgomotoase. Ochii sclipesc, obrajii se îmbujorează, conştiinţa doarme. Mâncând, bând şi veselindu-se, ei fac totul ca să-L uite pe Dumnezeu. Plăcerea e paradisul lor, iar cerul priveşte, vede şi aude Mersul conversaţiei evidenţiază comoara din inimă. Discuţia ieftină, banală, cuvintele uşoare, spiritele proaste, făcute pentru a stârni râsul sunt bunurile lui Satana şi toţi care se dedau la astfel de discuţii îi fac jocul. Cei care aud aceste lucruri, primesc impresii asemănătoare cu aceea a lui Irod, când fiica Irodiadei a dansat înaintea lui. Toate aceste sunt înregistrate în cărţile cerului şi, în ultima şi măreaţa zi, ele vor apărea în adevărata lor lumină înaintea celor vinovaţi. Atunci toţi vor discerne în acestea seducătoarele şi înşelătoarele lucrări ale diavolului pentru a-i aduce pe calea şi poarta cea largă, care se deschide spre ruină. Satana şi-a înmulţit capcanele; şi pretinşi creştini, superficiali în caracter şi experienţă religioasă, sunt folosiţi de ispititor ca momeală. Aceştia sunt întotdeauna gata pentru reuniuni de plăcere sau pentru petreceri, iar influenţa lor îi atrage şi pe alţii. Tineri şi tinere care încearcă să fie creştini biblici, sunt convinşi să participe la petrecere şi sunt antrenaţi în ea. Ei nu consultă în rugăciune standardul divin, pentru a afla ce a spus Hristos în legătură cu roada ce trebuie adusă de pomul creştin. Ei nu-şi dau seama că aceste distracţii sunt adevărate banchete ale lui Satana, pregătite să împiedice sufletele să răspundă invitaţiei la masa de la Nunta Mielului şi să primească haina cea albă de nuntă, a caracterului, care este neprihănirea lui Hristos. Ei devin confuzi faţă de ceea ce trebuie să facă în calitate de creştini. Nedorind să fie consideraţi aparte, ei înclină în mod natural să urmeze exemplul celorlalţi şi astfel ajung sub influenţa celor care niciodată n-au simţit în inimă sau în minte atingerea divină... ATITUDINEA CORECTĂ A CREŞTINULUI Dumnezeul cel veşnic a trasat linia de demarcaţie între sfinţi şi păcătoşi, între convertiţi şi neconvertiţi. Aceste două categorii nu se întrepătrund imperceptibil, aşa cum o fac culorile curcubeului. Ele sunt la fel de distincte ca amiaza de miezul nopţii. Aceia care caută neprihănirea lui Hristos vor zăbovi asupra temelor măreţei mântuiri. Biblia este izvorul de hrană pentru sufletele lor. Ei meditează la întruparea lui Hristos, contemplă marea jertfă care a avut loc pentru a-i salva de la pieire, aducându-le iertare, pace şi neprihănire veşnică. Sufletul este sensibilizat de aceste teme înălţătoare. Sfinţenia şi adevărul, harul şi neprihănirea sunt cele ce preocupă gândul lor. Atunci eul moare şi Hristos trăieşte în servii Lui. Contemplând Cuvântul, inimile lor ard aşa cum ardea inima în cei doi ucenici, care mergeau spre Emaus cu Isus alături, deschizându-le Scripturile referitoare la El. Cât de puţini realizează că, nevăzut, Isus merge alături de ei! Cât de ruşinaţi ar fi mulţi să audă vocea Sa vorbindu-le şi să ştie că El ascultă conversaţia lor uşoară! Şi câte inimi ar arde de bucuria sfântă, numai dacă ar şti că Mântuitorul merge alături, că sfânta atmosferă a prezenţei Lui îi învăluie şi că El îi hrăneşte cu pâinea vieţii! Cât de bucuros ar fi Mântuitorul să-i audă pe urmaşii Lui vorbind despre valoroasele Sale învăţături şi să ştie că ei au plăcere în lucrurile sfinte! Atunci când adevărul se află în inimă, nu mai este loc pentru critici sau pentru vânătoare de greşeli. Ceea ce este în inimă va curge de pe buze fără oprelişte. Lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru aceia care-L iubesc vor fi tema conversaţiei. Dragostea lui Hristos este în inimă ca un izvor de apă, curgând vioi spre viaţa veşnică şi trimiţând unde vii, aducătoare de viaţă şi voioşie, pretutindeni pe unde ajung. (Special Testimonies to the Battle Creek Church, 18 noiembrie 1896).

Creştinii au la dispoziţie multe surse ale fericirii şi pot spune precis care plăceri sunt corecte şi îngăduite. Ei se pot bucura de recreaţii care nu rătăcesc mintea sau înjosesc sufletul, care nu dezamăgesc, nu influenţează spre distrugerea respectului de sine şi nu barează calea spre utilitate.

RECREARE ÎN DOMNUL N-ar fi bine pentru noi să ne petrecem zilele libere în Domnul, putând să ne împrospătăm în memorie amintirea felului în care El a avut grijă de noi? Nu ar fi bine să trecem în revistă binecuvântările din trecutul nostru, să ne amintim impresionantele avertizări trimise pentru sufletul nostru, ca să nu-L uităm pe Dumnezeu? Lumea are multe zile libere şi oamenii sunt preocupaţi în ele de amuzamente, de curse de cai, jocuri de cărţi, fumat şi băut, arătând clar sub ce stindard se află. Este evident că ei nu se află sub steagul Prinţului vieţii, că prinţul întunericului îi conduce şi îi controlează. Să nu aibă poporul lui Dumnezeu mai dese ocazii sfinte, în care să-I mulţumească pentru bogatele Sale binecuvântări? Nu găsim noi timp în care să-I aducem lui Dumnezeu slavă pentru odihna, pacea şi bucuria Lui şi nu-I vom arăta noi, prin laudă zilnică, că ne bucurăm de marea jertfă ce a fost făcută pentru noi, ca să putem fi părtaşi ai naturii divine? Să nu vorbim noi despre viitoarea odihnă în Paradisul lui Dumnezeu şi despre onoarea şi slava care-i aşteaptă pe servii lui Iehova? "Poporul Meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite" (Isaia 32,18). Suntem în drum spre casă, spre o ţară mai bună, o ţară cerească. Lumea este în plină agitaţie. Oamenii par a-şi fi pierdut firea pentru lucruri mărunte, ieftine şi nefolositoare. Ce entuziasmaţi i-am văzut de rezultatul unei partide de criket! În Sidney, am văzut străzi invadate de mulţime, şi, când am întrebat care era cauza agitaţiei, mi s-a spus că un oarecare mare jucător de criket câştigase partida. M-am simţit întristată. De ce nu sunt aleşii lui Dumnezeu mai entuziasmaţi? Ei se luptă pentru o cunună nepieritoare, pentru o locuinţă acolo unde nu va mai fi nevoie de lumina soarelui sau a lunii, sau a vreunei lămpi, pentru că Domnul Dumnezeu le dă lumină şi ei vor domni din veac în veac, având o viaţă comparabilă cu viaţa lui Dumnezeu. Iar candela celui rău va fi aruncată în întuneric, iar cel neprihănit va străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui Nu recomand acele reuniuni de plăcere, în care tinerii se întâlnesc pentru simplul amuzament, pentru a se angaja în conversaţii ieftine, fără sens, şi în care se aud râsete zgomotoase. Nu recomand acel gen de întâlniri, în care demnitatea este lăsată deoparte, iar atmosfera este una a slăbiciunii şi a prostiei.

De multe ori, tinerii pe care inteligenţele cereşti au aşteptat să-i numere printre misionarii lui Dumnezeu, sunt atraşi în adunări pentru distracţii şi sunt luaţi de valul fascinaţiilor lui Satana. În loc să le fie teamă de continua asociere cu fete fără o gândire profundă, al căror caracter este mediocru, ei se îndrăgostesc de ele şi încheie legământul logodnei. Satana ştie că, dacă aceşti tineri se logodesc cu tinere "fără minte", iubitoare de plăceri, nereligioase şi lumeşti, se leagă de nişte pietre de poticnire. Puterea lor de lucru va fi serios afectată, dacă nu chiar total compromisă. Chiar dacă ei reuşesc o predare totală lui Dumnezeu, vor constata un serios impediment în faptul că sunt legaţi de o soţie nepregătită, needucată, care nu se aseamănă lui Isus, inactivă pentru Dumnezeu şi pentru religie. Viaţa lor se va dovedi lipsită de satisfacţii şi nefericită.

Întâlnirile pentru distracţie fac credinţa confuză şi nesigură. Domnul nu primeşte o inimă împărţită. El îl vrea pe om întreg, aşa cum l-a creat. Jertfa Lui a fost întreagă, pentru răscumpărarea trupului şi a sufletului omului. Ceea ce cere El de la cei pe care i-a creat şi răscumpărat este rezumat în cuvintele: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi." (Mat. 22, 37-39). Dumnezeu nu acceptă nimic altceva. (Special Testimonies on Education, pag. 80-83). "Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă." (1 Cor. 10,12). Nu poate fi încumetare mai fatală decât aceea care-l face pe om să se aventureze pe calea satisfacerii plăcerilor egoiste. Nu vor lua seama taţii şi mamele la această solemnă avertizare a lui Dumnezeu? Nu vor arăta ei, cu credincioşie, tinerilor pericolele ce apar mereu pentru a-i îndepărta de Domnul? CUM SĂ PETRECEM ZILELE LIBERE Recrearea este uneori necesară celor angajaţi în muncă fizică şi este mai importantă pentru cei a căror activitate este în principal intelectuală. Nu este nevoie nici pentru mântuirea noastră şi nici pentru slava lui Dumnezeu să ne ţinem mintea în permanentă activitate, nici chiar pe teme religioase. Dar sunt distracţii, precum dansul, jocul de cărţi, şahul, tablele, etc, cu care nu putem fi de acord, pentru că cerul le condamnă. Aceste distracţii deschid uşa spre răul cel mare. Ele nu sunt benefice, dar au o influenţă excitantă, provocând în unele minţi pasiune pentru acele activităţi ce conduc la jocurile de noroc şi la pierdere. Toate acestea trebuie condamnate de creştini şi înlocuite cu ceva complet nedăunător. Am văzut că zilele noastre libere nu trebuie petrecute după modelul lumii, dar nici nu trebuie ignorate, pentru că asta va aduce nemulţumire în rândul copiilor noştri. Pentru aceste zile, când există pericolul pentru copiii noştri să fie expuşi influenţelor rele şi să fie corupţi de plăcerile şi senzaţiile lumii, părinţii trebuie să caute ceva care să înlocuiască respectivele distracţii periculoase. Daţi copiilor voştri de înţeles că aveţi în vedere binele şi fericirea lor. Mai multe familii care locuiesc în acelaşi oraş, lăsând la o parte ocupaţiile care le-au solicitat fizic şi mintal, trebuie să se unească şi să facă o excursie în natură, pe malul unui lac frumos sau într-o dumbravă minunată, unde peisajul este încântător. Să ia cu ei alimente simple, sănătoase, fructe şi cereale şi să întindă masa la umbra unui copac sau sub un colţ de cer. Mersul, mişcarea şi peisajul vor trezi foamea şi se vor bucura de un ospăţ pe care şi regii l-ar invidia. În asemenea ocazii, părinţii şi copiii se vor simţi liberi de griji, de muncă şi de gânduri. Părinţii vor fi şi ei copii alături de copiii lor, făcând ca totul să fie cât se poate de plăcut. Întreaga zi va fi dedicată recreării. Mişcarea în aer liber va fi binefăcătoare pentru sănătatea celor a căror muncă este sedentară şi în încăpere. Toţi aceştia trebuie să simtă ca o datorie în a proceda astfel. Nimic nu se va pierde; în schimb, se va câştiga foarte mult. Oamenii se vor întoarce la ocupaţiile lor cu noi rezerve şi cu un zel proaspăt şi curaj de muncă, fiind pregătiţi să reziste la boli. (Testimonies for the Church, vol. 1, pag. 514,515). ____ Mulţi permit tinerilor să participe la reuniuni de plăcere, gândind că relaxarea este esenţială pentru sănătate şi fericire; dar câte pericole sunt în această cale! Multe dintre dorinţele pentru distracţie sunt satisfăcute, multe sunt cultivate şi devin obiceiuri puternice. Viaţa va fi trăită pentru împlinirea propriilor plăceri. Dumnezeu ne îndeamnă să ne ferim de acestea. "Să părăsim gândul că tânărul are grijă de poziţia sa ca nu cumva să cadă."

PERICOLUL DISTRACŢIILOR Recente experienţe care au avut loc în colegiile şi sanatoriile noastre mă fac să revin asupra soliei pe care mi-a dat-o Domnul pentru profesorii şi elevii şcolii adventiste din Cooranbong - Australia. În aprilie 1900, la "Avondale School", s-a hotărât câteva zile libere pentru lucrătorii creştini. Programul primei zile prevedea o întâlnire la capelă, dimineaţa, întâlnire la care eu şi alţi câţiva profesori ne-am adresat elevilor, amintindu-le ce a făcut Dumnezeu pentru construirea acestei şcoli şi vorbindu-le despre privilegiile şi posibilităţile lor de a fi elevii ei. După adunare, restul zilei a fost petrecută de către elevi în diferite jocuri şi distracţii, unele dintre ele frivole, lipsite de bună cuviinţă şi groteşti. În noaptea care a urmat, am revăzut cele întâmplate în timpul după-amiezii. Imaginea era clară înaintea ochilor mei şi am primit o solie pentru directorul şi profesorii şcolii. Mi s-a arătat că, prin jocurile desfăşurate în acea după-amiază în şcoală, vrăjmaşul câştigase o victorie şi că profesorii fuseseră cântăriţi şi găsiţi uşori. Am fost mâhnită şi împovărată de gândul că aceia care se aflau în poziţii de răspundere deschiseseră poarta, invitându-l pe vrăjmaş, pentru că asta au făcut atunci când au îngăduit să se petreacă ceea ce s-a petrecut. Ca educatori, ei trebuia să fi fost fermi împotriva pătrunderii vrăjmaşului printre elevi. Prin îngăduinţa lor, ei L-au întristat pe Duhul lui Dumnezeu. Elevii au fost încurajaţi într-o activitate ale căror efecte nu puteau fi uşor şterse. Calea distracţiilor deşarte nu are capăt şi orice pas făcut pe ea este un pas pe care Isus nu l-a făcut niciodată. Această insinuare a răului era exact lucrul de care ei trebuia să păzească şcoala. "Avondale School" fusese înfiinţată nu pentru a fi la fel ca şcolile din lume ci, aşa cum Dumnezeu arătase, ea trebuia să fie o şcoală model. Şi, pentru că trebuia să fie o şcoală model, cei care răspundeau de ea trebuia să aranjeze totul potrivit planului lui Dumnezeu, eliminând tot ce nu era în acord cu voia Lui. Dacă ochii lor ar fi fost unşi cu alifie cerească, ei şi-ar fi dat seama că nu puteau îngădui să aibă loc manifestările din acea după-amiază, şi nu L-ar mai fi dezonorat pe Dumnezeu. Miercuri dimineaţa, când le-am spus elevilor şi celorlalţi care se adunaseră cuvintele pe care Domnul mi le dăduse să le transmit, nu cunoşteam programul din după-amiaza acelei zile, pentru că nu primisem nici o informaţie. Cum au putut cei din conducerea şcolii să armonizeze ceea ce le spusesem cu activităţile care au urmat, activităţi cu un caracter ce făcea fără efect învăţătura pe care tocmai o primiseră de la Dumnezeu? Dacă puterea lor de percepţie n-ar fi fost puternic întunecată, ei ar fi înţeles că această învăţătură dezaproba asemenea manifestări. Am simţit pe deplin importanţa cuvintelor pe care Domnul mi le dăduse atunci pentru profesori şi elevi. Această solie punea înaintea elevilor sarcini înalte. A şterge, prin distracţiile ce au urmat, bunele impresii ale soliei lui Dumnezeu însemna, practic, a spune: "O, Doamne, nu dorim calea Ta. Vrem calea noastră, vrem să urmăm înţelepciunea noastră. Noaptea, mi-a fost arătat din nou ceea ce se desfăşurase pe terenurile şcolii. Mi-a fost prezentată o imagine în care elevii jucau tenis şi cricket. Apoi, mi s-a dat o solie cu privire la caracterul acestor distracţii, ele fiindu-mi prezentate ca un gen de idolatrie, ca idolii neamurilor. Pe teren nu se aflau numai spectatorii vizibili. Satana şi îngerii lui erau şi ei acolo. De asemenea, îngerii lui Dumnezeu, care slujesc celor ce trebuie să fie moştenitori ai mântuirii, erau prezenţi acolo nu pentru a aproba, ci pentru a dezaproba cele ce se petreceau. Ei erau ruşinaţi de faptul că asemenea manifestări erau activitatea unor pretinşi copii ai lui Dumnezeu. Forţele vrăjmaşului câştigau o importantă victorie, şi Dumnezeu era dezonorat. Cel care Îşi dăduse viaţa pentru a curăţi, înnobila şi sfinţi viaţa făpturilor omeneşti, era mâhnit de ceea ce se întâmpla acolo. Auzind un glas, m-am întors să văd cine îmi vorbea. Atunci, demn şi solemn, Cineva mi-a spus: "Este aceasta sărbătoarea aniversării deschiderii şcolii? Este aceasta jertfa de mulţumire pe care o oferiţi lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care vi le-a dat? Lumea ar putea oferi la fel de bine o astfel de jertfă, cu această ocazie aniversară. Educatorii fac aceeaşi greşeală care a fost făcută de atâtea şi atâtea ori. Ei ar trebui să înveţe din experienţele trecutului. Lumea aceasta nepăsătoare, nereligioasă, ar putea oferi din abundenţă asemenea jertfe, şi încă într-un chip mult mai acceptabil." Întorcându-Se către profesori, El mi-a spus: "Aţi făcut o greşeală ale cărei efecte vor fi greu de şters. Domnul Dumnezeul Israelului nu este slăvit în această şcoală. Dacă ar îngădui ca acum viaţa voastră să se încheie, mulţi ar fi pierduţi, despărţiţi veşnic de Dumnezeu şi de cei drepţi." CONSECINŢA ABATERII DE LA CE ESTE CORECT Aceste lucruri sunt o repetare a experienţei lui Aaron când, la picioarele Sinaiului, a îngăduit începutul relelor, permiţând ca în tabăra lui Israel să pătrundă un spirit lumesc, de petrecere. Moise era pe munte cu Dumnezeu şi Aaron fusese lăsat să aibă grijă de popor. El şi-a dovedit slăbiciunea, neopunându-se cu fermitate propunerilor poporului. El ar fi putut să-şi exercite autoritatea, reţinând adunarea de la comiterea răului. Dar, ca şi în cămin, unde a dat greş cu copiii săi, el a dovedit o defectuoasă conducere a oamenilor. Slăbiciunea, în calitate de conducător, s-a văzut în dorinţa lui de a fi pe placul poporului, chiar şi cu preţul sacrificării principiilor. El şi-a pierdut puterea de a conduce chiar de prima dată, când le-a permis să se abată de la poruncile lui Dumnezeu. Şi, drept rezultat, spiritul idolatru a pătruns în tabără şi curentul produs n-a putut fi stăvilit până nu au fost luate măsuri drastice. A fost nevoie de timp şi multă muncă pentru a şterge influenţa celor petrecute la "Avondale School", în acea după-amiază de miercuri. Dar experienţa a constituit o lecţie folositoare celor răspunzători, pentru a-şi da seama de efectele acelor distracţii. Ce experienţă de spus şi altora! Aceasta era o mărturie a ceea ce nu Dumnezeu face în şcoală, ci Satana. Grave sunt chiar şi consecinţele numai ale unei singure abateri de la învăţătura pe care Dumnezeu a dat-o cu privire la şcolile noastre. Odată barierele rupte, înaintarea vrăjmaşului va fi sigură, dacă Domnul nu smereşte inimile şi nu îndreaptă minţile. Efortul redobândirii a ceea ce s-a pierdut prin manifestările din acea după-amiază i-a costat multă muncă pe profesori. Ei au fost greu puşi la încercare. La elevi, s-a văzut o dorinţă de mai multă distracţie şi mai puţină consideraţie pentru învăţătura din Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul cerului era astfel dezonorat, iar îngăduinţa faţă de dorinţele inimii fireşti după păcat şi plăceri era educaţia primită. Cei care lucrează la educarea tinerilor trebuie să se conducă după înaltele şi sfintele principii pe care le-a dat Isus prin Cuvântul Său. Să nu uite că, pe cât posibil, ei trebuie să recâştige terenul pierdut, pentru a putea aduce în şcolile noastre spiritualitatea existentă în şcolile profeţilor. BIBLIA, SFĂTUITORUL NOSTRU Profesorii au nevoie de o cunoaştere profundă a Cuvântului lui Dumnezeu. Biblia şi numai Biblia trebuie să fie sfătuitorul lor. Cuvântul lui Dumnezeu este ca frunzele pomului vieţii. În el este satisfăcută orice dorinţă a celor care iubesc învăţăturile lui şi le pun în aplicare în viaţa lor practică. Mulţi dintre elevii ce vin în şcolile noastre sunt neconvertiţi, deşi se poate să fi fost botezaţi. Ei nu ştiu ce înseamnă să fii sfinţit printr-o credinţă a adevărului. Ei ar trebui învăţaţi să cerceteze şi să înţeleagă Biblia, pentru a-i primi învăţăturile în inimă şi a le aplica în viaţa de zi cu zi. Astfel, ei vor deveni tari în Domnul, pentru că tăria şi puterea spirituală se hrănesc cu pâinea vieţii. Domnul doreşte ca ispravnicii Săi să-şi îndeplinească datoria cu credincioşie, în Numele şi în puterea Lui. Crezând în Cuvântul Său şi acţionând potrivit învăţăturilor Sale, ei pot merge din biruinţă în biruinţă. Dar când se depărtează de principiile neprihănirii, ei îşi formează o părere înaltă despre valoarea şi priceperea lor şi, inconştient, se glorifică pe ei înşişi. Domnul îi lasă pe aceştia să meargă singuri pe propria cale. Astfel, El le dă ocazia să se vadă aşa cum sunt şi să-şi arate altora slăbiciunile. El caută să-i înveţe că, întotdeauna, calea Sa trebuie urmată îndeaproape, că Scriptura, Cuvântul Său, trebuie luată aşa cum e şi că oamenii nu trebuie să-şi facă planuri potrivit judecăţii lor, respingând sfatul Său. Şcolile noastre trebuie să fie ca şi şcolile profeţilor. În ele, trebuie studiate în mod serios adevărurile Bibliei. Dacă sunt prezentate minţii în mod corect şi respectate cu grijă, aceste adevăruri vor crea elevilor o dorinţă infinit mai nobilă decât aceea după distracţiile lumeşti. Venind aproape de Dumnezeu, devenind părtaşi ai naturii divine, pentru ei distracţiile pământeşti nu vor mai însemna nimic. Mintea elevilor va tinde mai sus şi, privind caracterul lui Hristos, ei se vor strădui să fie asemeni Lui. ACTIVITATE FOLOSITOARE, NU PLĂCERE EGOISTĂ În locul activităţilor recreative, care doar distrează, trebuie găsite acţiuni din care să rezulte ceva bun. Copiii sunt trimişi la şcolile noastre pentru a primi o educaţie care să-i califice pentru a merge lucrători pentru cauza lui Dumnezeu. Satana vrea să-i facă să creadă că distracţiile sunt necesare pentru sănătatea fizică. Domnul, însă, a declarat că o cale mai bună pentru ei este aceea de a face mişcare, muncind fizic şi lăsând ca activităţile folositoare să ia locul plăcerilor egoiste. Dacă este îngăduită, dorinţa după distracţii va dezvolta repede o aversiune faţă de exerciţiul sănătos al trupului şi minţii, pe care îl fac cei eficienţi în a-i ajuta pe alţii şi pe ei înşişi. Dumnezeu îi binecuvântează pe oamenii cu talente nu pentru a rămâne nefolosite sau pentru a fi folosite în scopul satisfacerii de sine, ci pentru a le folosi spre binele altora. Domnul oferă oamenilor talantul timpului, pentru ca, prin el, aceştia să-I aducă, slavă. Când acest talant este folosit pentru plăceri egoiste, orele astfel consumate sunt pierdute pentru întreaga veşnicie.

Tineretul nostru are nevoie să fie înconjurat de influenţe sănătoase, înălţătoare. El trebuie păstrat în dragostea de adevăr. Standardul pus înaintea tinerilor trebuie să fie înalt.

DUHUL SFÂNT ÎN ŞCOLILE NOASTRE

"De asemenea, Tu dai bunul Tău Duh, pentru ca să-i înveţe". NEVOIA EDUCATORULUI DE AJUTORUL DUHULUI SFÂNT Duhul Sfânt ne-a fost dat ca un ajutor în studierea Bibliei. "Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu." (Ioan 14,26). Atunci când, în rugăciune sinceră pentru iluminarea Duhului şi o deplină predare a inimii pentru a fi sfinţită prin adevăr, Biblia va fi cartea de studiu, tot ceea ce Hristos a făgăduit se va împlini. Acest mod de a studia va avea ca efect minţi echilibrate. Înţelegerea se va înviora, iar simţurile se vor ascuţi. Conştiinţa va deveni sensibilă, preferinţele şi sentimentele vor fi curăţite, va fi creată o atmosferă morală mai sănătoasă şi se va primi putere nouă pentru a rezista păcatului. Educatorii şi elevii vor deveni activi şi serioşi în lucrarea lui Dumnezeu. Există o tendinţă a multora dintre profesori de a nu da mare atenţie instruirii religioase. Ei înşişi se rezumă la o slujire a Domnului doar cu jumătate de inimă, numai pentru a evita pedeapsa păcatului. Această lipsă de entuziasm le afectează lucrarea de învăţători. Experienţa pe care ei nu şi-o doresc, nu sunt dornici s-o vadă dobândită nici de elevii lor. Ceea ce le-a fost dat cu binecuvântare ei au aruncat ca pe ceva periculos. Vizitele Duhului Sfânt sunt întâmpinate de ei cu vorbele lui Felix către Pavel: "De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema" (Fapte 24,25). Ei doresc alte binecuvântări; dar nu acea binecuvântare, pe care Dumnezeu este mai doritor să le-o ofere decât este un tată să dea lucruri bune copiilor lui, care este dată din abundeţă, potrivit plinătăţii infinite a lui Dumnezeu şi care, dacă este primită, le va atrage pe toate celelalte după sine - ce cuvinte să folosesc pentru a exprima tot ce s-a făcut referitor la ea? Trimisul ceresc a fost respins cu premeditare. Practic, profesorii au spus Duhului: "Până aici Tu ai mers cu elevii mei, dar nu mai departe! N-avem nevoie de exaltare în şcoala noastră. E mult mai bine să lucrăm singuri cu elevii noştri". Astfel a fost respins şi mâhnit Trimisul plin de har al lui Dumnezeu. Nu sunt profesorii în pericolul căderii în blasfemie când învinuiesc pe Duhul Sfânt că ar fi o putere amăgitoare, care duce la fanatism? Unde sunt educatorii care aleg zăpada Libanului, venită pe de stâncă, sau apele limpezi, venite de sus, în locul apelor tulburi din vale? O mulţime de şuvoaie din apa vieţii au venit peste voi, la Battle Creek. Fiecare dintre acestea a fost o ploaie de influenţă divină, dar nu v-aţi dat seama. În loc să beţi cu nădejde din apele mântuirii date vouă fără plată, prin influenţa Duhului Sfânt, aţi mers să vă potoliţi setea sufletului la fântânile poluate ale ştiinţelor omeneşti. Rezultatul a fost inimi uscate în şcoală şi în biserică. Aceia care se mulţumesc cu puţină spiritualitate s-au îndepărtat mult de preţuirea îndemnurilor Duhului lui Dumnezeu. Este nevoie de o schimbare a inimii la unii profesori. Se cere o schimbare curată a gândirii şi a metodelor de a învăţa, pentru a fi într-o relaţie personală cu un Mântuitor viu. Una este să admiţi teoretic lucrarea Duhului în convertire şi alta este să-I accepţi mustrarea ce cheamă la pocăinţă. Este nevoie ca profesorii şi elevii lor nu numai să admită adevărul, ci să aibă o profundă cunoaştere practică a lucrărilor Duhului. Avertismentele Lui sunt date din cauza necredinţei celor care se declară a fi creştini... Voi, care v-aţi pierdut destul de mult spiritul rugăciunii, rugaţi-vă, rugaţi-vă sincer şi insistent: "Ai milă de lucrarea Ta, ai milă de biserică, ai milă de credincioşi, Tată al milei. Ia de la noi tot ceea ce ne strică. Ia-ne ce vrei Tu, dar nu le lua Duhul Tău cel Sfânt." Sunt şi vor fi mereu şi dintre aceia care nu umblă în înţelepciune; care, la auzul unor cuvinte de îndoială sau necredinţă, îşi leapădă convingerea şi aleg să urmeze propriei lor voinţe; şi, pentru defectele lor, Îi reproşează lui Hristos. Muritorii săraci şi limitaţi au judecat bogata şi preţioasa revărsare a Spiritului şi L-au condamnat, aşa cum iudeii L-au condamnat pe Hristos. În orice instituţie de-a noastră, din America, trebuie înţeles faptul că nu vouă vă este dat să dirijaţi lucrarea Duhului Sfânt şi să-I spuneţi cum să Se prezinte. Vă faceţi vinovaţi dacă aţi proceda astfel. Domnul să vă ierte, este rugăciunea mea. În loc să fie respins, trimis înapoi, aşa cum s-a şi întâmplat, Duhul Sfânt trebuie întâmpinat cu bucurie şi prezenţa lui încurajată. Când vă simţiţi singuri, prin ascultare de Cuvânt, Duhul Sfânt vă va prezenta imagini ale lucrurilor cereşti. Când Îl căutaţi pe Dumnezeu cu smerenie, seriozitate şi stăruinţă, adevărul nu se va mai ofili pe limbile voastre... Profesori, aveţi încredere în Dumnezeu şi mergeţi înainte, "Harul Meu îţi este de ajuns." (2 Cor. 12,9) este asigurarea Marelui Învăţător. Prindeţi înţelesul cuvintelor Lui şi niciodată să nu vă îndoiţi sau să fiţi necredincioşi. Religia curată nu admite slujire pe jumătate. "Şi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta; iată porunca dintâi." (Marcu 12,30). Exact cea mai sfântă ambiţie se cere de la cei care cred în Cuvântul lui Dumnezeu.

Spuneţi-le elevilor voştri că Domnul Isus a pregătit totul, ca ei să meargă înainte victorioşi. Conduceţi-i la încrederea în făgăduinţa divină: "Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată." (Iacov 1,5) De la Dumnezeu, fântâna înţelepciunii, vine toată ştiinţa care are valoare pentru om, tot ceea ce mintea poate pătrunde sau reţine. Fructul pomului binelui şi răului nu trebuie cules cu nerăbdare, pentru că este recomandat de unul care a fost cândva înger strălucitor în slavă. El a spus omului că, dacă mănâncă din acest pom va cunoaşte binele şi răul. Dar nu-l băgaţi în seamă. Adevărata cunoaştere nu vine de la necredincioşi sau de la cei răi. Cuvântul lui Dumnezeu este lumină şi adevăr. Adevărata lumină străluceşte de la Isus Hristos, care "luminează pe orice om venit în lume" (Ioan 1,9). De la Duhul Sfânt vine cunoaşterea divină. El ştie că omenirea are nevoie să promoveze pacea, fericirea şi liniştea aici, în această lume, şi să-şi asigure odihna veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu. (Special Testimonies on Education, pag. 26-31, scrisă din Cooranbong, Australia, 12 iunie 1896).

EFORTUL OMENESC ESENŢIAL Lucrarea Duhului Sfânt nu ne scuteşte de nevoia de a ne pune la lucru facultăţile şi talentele; ea ne învaţă cum să ne folosim orice capacitate pentru slava lui Dumnezeu. Sub speciala îndrumare a harului lui Dumnezeu, facultăţile umane pot fi folosite pentru cele mai bune scopuri pe pământ. Ignoranţa nu măreşte smerenia sau spiritualitatea nimănui care se consideră urmaş al lui Hristos. Adevărurile Cuvântului divin pot fi apreciate cel mai bine de un creştin care are cultură intelectuală. Hristos poate fi cel mai bine slăvit de cei care Îi slujesc cu inteligenţă. Marele obiectiv al educaţiei este abilitarea noastră de a ne folosi puterea dată de Dumnezeu, astfel încât să reprezentăm religia Bibliei şi să promovăm slava lui Dumnezeu. Suntem datori Celui ce ne-a adus la existenţă pentru talentele care ne-au fost încredinţate. Şi este datoria noastră faţă de Creator de a ne cultiva şi perfecţiona aceste talente. Educaţia ne va disciplina mintea, îi va dezvolta puterile şi le va direcţiona astfel încât să putem fi de folos în promovarea slavei lui Dumnezeu. Viaţa veşnică! O, dacă am putea-o înţelege prin lecţiile pe care ni le-a dat Isus! Întrebările pe care ucenicii I le puneau lui Isus după retragerea mulţimilor şi învăţăturile pe care El li le explica atunci mai adânc sunt esenţiale pentru înţelegerea mulţimi-lor de azi. Trebuie învăţată evlavia practică. Aceia care studiază şi aplică învăţăturile lui Isus vor obţine o educaţie esenţială în cunoaşterea Bibliei. Fiecare profesor va fi într-o zi cercetat, potrivit standardului Cuvântului lui Dumnezeu, de către cel mai mare Profesor pe care lumea L-a cunoscut vreodată. Credinţa în marile adevăruri pe care El le-a prezentat va lucra o transformare în toţi cei care le primesc cu adevărat. Iubirea adevărului lui Isus înseamnă iubirea a tot ce cuprind învăţăturile Sale. Profesorii noştri trebuie să-şi dea silinţa să urmeze exemplul Lui şi să nutrească spiritul Său de simpatie blândă. Nici unul să nu se lipsească, în lucrarea lui, de dragostea lui Hristos, ci fiecare să se întrebe: Este viaţa mea o viaţă plină? Sunt eu călăuzit de Duhul Sfânt? Privilegiul fiecărui educator este acela de a dovedi puterea unui slujitor sincer, harnic şi care Îl iubeşte pe Hristos. Profesorul spiritual nu va avea niciodată o religie nesigură. Dacă iubeşte cu adevărat slujirea lui Hristos, el va avea discernământ spiritual şi o viaţă spirituală. EŞEC ÎN RECUNOAŞTEREA TRIMISULUI LUI DUMNEZEU Vă cer, vouă, care vă aflaţi în chiar inima lucrării, să vă revedeţi experienţa de ani de zile şi să vedeţi dacă, într-adevăr, poate să vi se spună: "Bine, rob bun". Cer profesorilor din şcolile noastre să se gândească atent şi în rugăciune dacă au vegheat la propriul suflet ca la al unuia care colaborează cu Dumnezeu pentru curăţirea de orice păcat şi pentru deplina sfinţire în El. V-a fost frică de Duhul Sfânt? De câteva ori, El a venit cu influenţa Sa atotcuprinzătoare în şcoala de la Battle Creek şi în şcolile noastre din ale localităţi. L-aţi recunoscut? I-aţi acordat onoarea cuvenită unui mesager ceresc? Când vi s-a părut că Duhul se ocupa de tineri, aţi spus: "Să lăsăm, deocamdată, studiul, pentru că, după cum se vede, avem printre noi un Oaspete ceresc Să-i dăm slavă şi onoare!"? V-aţi plecat, împreună cu elevii voştri, capetele, cu inimi pocăite, în rugăciune, pentru a putea primi binecuvântarea pe care Domnul v-o oferea? Însuşi Marele Învăţător era printre voi. Cum L-aţi onorat? A fost El un străin pentru unii dintre educatori? Aţi crezut că este nevoie de cineva, desemnat anume să-L întâmpine sau să-L respingă pe acest sol din cer? Deşi nevăzut, El era prezent printre voi. Dar nu s-a exprimat ideea că, în şcoală, timpul se cuvine dedicat învăţării şi că toate au timpul lor, ca şi cum orele dedicate învăţăturii obişnuite ar fi prea preţioase pentru a fi acordate lucrării Mesagerului ceresc? Dacă aţi respins astfel pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vă rog fierbinte să vă smeriţi cât se poate de urgent. Dacă aţi închis şi ferecat uşa inimii voastre pentru Duhul lui Dumnezeu, vă sfătuiesc să o descuiaţi şi să vă rugaţi în mod insistent: "Rămâi la mine!" Când Duhul Sfânt Îşi face simţită prezenţa în clasa în care predaţi, spuneţi-le elevilor voştri: "Domnul dă semne că are azi o lecţie de importanţă cerească pentru noi, mult mai valo-roasă decât lecţiile obişnuite. Să-L ascultăm! Să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu şi să-L căutăm cu toată inima!" Daţi-mi voie să vă spun ceea ce ştiu despre acest Oaspete ceresc. Duhul Sfânt plana deasupra elevilor în timpul orelor de clasă. Unele inimi, însă, au fost atât de reci şi întunecate, încât nu au dorit prezenţa Lui, şi atunci lumina lui Dumnezeu a fost retrasă. Vizitatorul ceresc ar fi putut oferi înţelepciune şi ar fi putut aduce cunoaşterea în orice ramură a învăţăturii, care ar putea fi folosită spre slava lui Dumnezeu. El a venit să convingă de păcat şi să uşureze inimile împovărate de lunga înstrăinare de Dumnezeu; a venit să descopere marea iubire cu care Dumnezeu îi iubeşte pe aceşti tineri Un principiu de origine divină trebuie să ne marcheze conduita şi să ne lege de Dumnezeu. Acest principiu nu este în nici un caz o piedică în calea studierii adevăratei ştiinţe. "Începutul înţelepciunii este frica de Domnul." (Prov. 9,10); şi omul care consimte să fie modelat după asemănarea divină este cea mai nobilă realizare a lui Dumnezeu. Toţi cei care trăiesc în comuniune cu Creatorul vor înţelege intenţia Sa în crearea lor. Ei vor avea conştiinţa propriei responsabilităţi faţă de Dumnezeu în ceea ce priveşte folosirea posibilităţilor lor în cel mai bun scop. Ei nu vor căuta nici gloria proprie, nici compromiterea... IDEALUL LUI DUMNEZEU PENTRU OM Niciodată religia lui Hristos nu-l degradează pe cel care o primeşte. Ea nu-l face niciodată aspru sau necuviincios, urâcios sau mândru, mânios sau violent. Dimpotrivă, ea rafinează gusturile, sfinţeşte raţiunea, purifică şi înnobilează gândurile, ducându-le în robia lui Isus Hristos. Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este mai înalt decât ar putea crede omul. Viul Dumnezeu a lăsat în Legea-I sfântă o transpunere a caracterului Său. Cel mai mare Învăţător pe care lumea L-a cunoscut vreodată este Isus Hristos. Şi care este standardul pe care El l-a lăsat pentru toţi cei care cred în El: "Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit." (Mat. 5,48). Aşa cum Dumnezeu este desăvârşit în sfera Sa, şi omul trebuie să fie desăvârşit în sfera lui. Idealul caracterului creştin este asemănarea cu Hristos. În faţa noastră se află deschisă o cale de continuă înaintare. Avem un obiectiv de atins, un standard de dobândit, incluzând tot ce este bun, curat şi nobil. Trebuie să existe o străduinţă continuă şi un progres constant în aspiraţia spre perfecţiunea caracterului. Fără ajutor divin, omul nu poate să realizeze ceva bun. Dumnezeu îl cheamă pe orice om la pocăinţă, dar omul nu se poate pocăi, dacă Duhul Sfânt nu lucrează la inima lui. Domnul, însă, vrea ca nici un om să nu aştepte până ce va crede că s-a pocăit şi după aceea să facă primii paşi spre El. Mântuitorul îi conduce necontenit pe oameni la pocăinţă. Ei au nevoie doar să se lase conduşi şi atunci inimile lor vor fi topite în pocăinţă. Omului îi este încredinţată o parte în marea bătălie pentru viaţa veşnică - el trebuie să răspundă la acţiunea Duhului Sfânt. Este nevoie de luptă pentru a da la o parte puterile întunericului, şi Duhul Sfânt lucrează în om pentru această realizare. Dar omul nu este o fiinţă pasivă, care va fi mântuită prin inactivitate. El este chemat să-şi încordeze toţi muşchii şi să-şi activeze orice facultate în bătălia pentru nemurire. Dumnezeu este Cel care îi dă eficienţă. Nici o făptură omenească nu poate fi mântuită prin inactivitate. Domnul ne spune: "Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci, vă spun că mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea." (Luca 13,24). "Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află" (Mat. 7,13.14).

INFLUENŢE NESFINTE LA LUCRU Îi rog insistent pe elevii din şcolile noastre să fie serioşi. Frivolitatea tinerilor nu este pe placul lui Dumnezeu. Jocurile şi distracţiile lor deschid uşa unui val de ispite. Ei se bucură de înzestrare cerească de la Dumnezeu, cu facultăţi intelectuale, şi nu trebuie să îngăduie gândurilor să fie ieftine şi mici. Un caracter format în conformitate cu preceptele Cuvântului lui Dumnezeu va da pe faţă principii ferme, aspiraţii nobile, curate. Duhul Sfânt cooperează cu puterile minţii omeneşti, şi atunci dorinţele înalte şi sfinte sunt un rezultat sigur... Sufletul meu este adânc tulburat de lucrurile care mi-au fost arătate. Simt o indignare în duh, pentru că, în şcolile noastre, a fost dată atât de puţină slavă viului Dumnezeu şi atât de multă slavă aşa-zisului talent superior, dar cu care Duhul Sfânt nu are nici o legătură. Duhul lui Dumnezeu nu este recunoscut şi respectat. Oamenii L-au judecat şi acţiunile Lui au fost acuzate drept fanatism, exces de zel, exaltare nepotrivită. Dumnezeu vede ceea ce ochii orbiţi ai educatorilor nu observă - imoralitatea de orice fel şi în orice grad se zbate pentru supremaţie, împotrivindu-se manifestărilor puterii Duhului Sfânt. Uşurătatea în conversaţie şi idei de duzină sunt urzite în ţesătura caracterului şi pângăresc sufletul. Reuniunile pentru plăceri mărunte, pentru mâncare şi băutură, pentru muzică şi jocuri, sunt inspirate de un duh de jos. Ele sunt o ofrandă adusă lui Satana. Exhibiţiile pe bicicletă sunt o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Mânia Lui se aprinde împotriva celor ce fac aceste lucruri, pentru că, prin ele, mintea se ameţeşte ca de băutură, fiind deschisă uşa spre asociaţii vulgare. Lăsate să umble pe unde nu trebuie, în scurtă vreme, gândurile pervertesc toate puterile fiinţei. Ca şi în Israelul din vechime, iubitorii de plăceri mănâncă, beau şi se distrează. În toate acestea, tinerii urmează exemplul autorilor profani ai cărţilor puse în mâna lor pentru studiu. Toate aceste lucruri au efectul lor asupra caracterului. Cei care dau curs acestor frivolităţi aduc asupra cauzei lui Dumnezeu o pată care nu se şterge uşor. Ei îşi rănesc propriile suflete şi vor purta cicatricea tot timpul vieţii. Este posibil ca acela care face rău să-şi dea seama şi să se pocăiască, iar Dumnezeu îl va ierta, dar puterea lui de discernământ, care ar fi trebuit păstrată ascuţită şi sensibilă, rămâne în mare parte afectată. Îi sfătuiesc pe toţi cei la care pot ajunge aceste cuvinte: Revizuiţi-vă mersul şi "Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată suprafaţa pământului." (Luca 21,34.35). (Special Testimonies on Education, pag. 202-212, scrise profesorilor de la colegiul Battle Creek.)

Menţinerea în stare de alertă pentru a rezista răului este o continuă luptă, dar merită să obţii biruinţă după biruinţă asupra eului şi asupra puterilor întunericului. Şi, dacă tinerii sunt încercaţi aşa cum a fost Daniel, ce onoare pot ei să-I aducă lui Dumnezeu prin ferma rămânere la principii!

LUCRAREA EVIDENTĂ A DUHULUI SFÂNT "Isus le-a zis: 'Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul; cine umblă în întuneric nu ştie unde merge. Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii ai luminii'. Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat şi S-a ascuns de ei." (Ioan 12,35.36). Unii bărbaţi din colegiul de la Battle Creek au o impresie greşită despre ceea ce înseamnă datorie. Domnul Dumnezeul cerurilor a trimis din când în când Duhul Său cel Sfânt asupra elevilor din şcoală, pentru ca ei să-L poată recunoaşte în toate căile lor, astfel încât să le poată călăuzi paşii. Uneori, manifestarea Duhului Sfânt a fost atât de hotărâtă, încât studiile au fost uitate, şi cel mai mare Învăţător, pe care lumea L-a cunoscut vreodată, Şi-a făcut auzit glasul: "Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre." (Mat. 11,28-30). Domnul bătea la uşa inimilor şi am văzut că îngerii lui Dumnezeu erau prezenţi. Dar se pare că nu există din partea profesorilor un efort deosebit pentru a-i determina pe elevi să acorde atenţia cuvenită lucrurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu avea, însă, un Străjer în şcoală, care, deşi era nevăzut, Îşi făcea simţită influenţa...

Domnul a aşteptat mult să-i acorde inimii cea mai mare şi mai adevărată bucurie. Pe toţi aceia care privesc la El cu inimi neîmpărţite, Domnul îi va binecuvânta mult. Aceia care au privit astfel la El au prins imagini mai clare ale lui Isus, ca purtător al păcatelor lor, ca jertfă îndestulătoare pentru ei, şi au fost ascunşi în adăpostul Stâncii, pentru a-L vedea pe Mielul lui Dumnezeu cum ridică păcatele acestei lumi. Când vom înţelege jertfa lui Isus pentru noi, buzele ne vor fi inspirate cu cele mai înalte motive de laudă. Când elevii Îl privesc astfel pe Isus, suspendarea cursurilor nu va fi considerată o pierdere. Ei prind imagini ale Celui nevăzut. Duhul Sfânt lucrează nu numai pentru cei care şi-au pierdut dragostea dintâi, ci şi pentru sufletele care nu au stat niciodată de partea Domnului. Dovezile harului Său stârnesc bucurie în inima celor astfel binecuvântaţi şi se cunoaşte că mântuirea lui Dumnezeu este în mijlocul poporului Său... De ce nu L-am aştepta pe Sfântul Străjer să vină în şcolile noastre? Tinerii noştri se află aici pentru a primi o educaţie, pentru a obţine o cunoaştere a singurului Dumnezeu adevărat, pentru a învăţa cum să-L prezinte pe Hristos ca Mântuitor ce ne izbăveşte de păcate. Ei sunt aici pentru a aduna preţioase raze de lumină, pe care să le poată retransmite, pentru a arăta bunătatea iubitoare a Domnului, pentru a vorbi de slava Lui, pentru a-L preamări pe Cel care ne-a scos din întuneric la lumina Sa minunată. În repetate rânduri, Solul ceresc a fost trimis la şcoală. Atunci când prezenţa Lui a fost recunoscută, întunericul a dispărut, iar lumina a strălucit cu putere şi inimile au fost conduse la Dumnezeu. Ultimele cuvinte transmise de Isus lui Ioan au fost: "Şi Duhul şi Mireasa zic: 'Vino!' Şi celui ce îi este sete să vină, cine vrea să ia apa vieţii fără plată" (Apoc. 22,17). Atunci când Îi răspundem lui Dumnezeu, spunând "Da, Doamne, vin", cu bucurie, El ne va scoate apă din fântânile mântuirii. Să nu ne bucurăm noi pentru Dumnezeu? Să nu dovedim entuziasm în slujba Lui? Cu marea şi înălţătoarea temă a mântuirii dinainte, să fim noi reci ca nişte statui de marmură? Dacă oamenii se pot entuziasma atât de mult din cauza unei partide de criket sau a unei alergări de cai, sau atâtor lucruri care nu aduc bine nimănui, să nu fim noi mişcaţi când planul de mântuire este desfăşurat înaintea noastră? Să fie, de azi înainte, festivaluri ale bucuriei în Domnul în şcoala şi în biserica noastră. (Special Testimonies, on Education, pag. 77-82.) PERICOLUL PROFESORILOR ÎNŢELEPŢI LUMEŞTE Toate comorile cerului au fost încredinţate lui Isus, ca să poată împărtăşi aceste daruri căutătorului sârguincios, perseverent. "El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare" (1 Cor. 1,30). Dar chiar şi rugăciunile multora sunt atât de formale, încât nu au prin ele nici o influenţă spre bine. Ei nu răspândesc o mireasmă de viaţă. Dacă profesorii şi-ar smeri inimile înaintea lui Dumnezeu şi şi-ar da seama de responsabilităţile pe care şi le-au asumat, angajându-se în obiectivul educării tinerilor pentru viitoarea viaţă veşnică, s-ar vedea imediat o schimbare remarcabilă în atitudinea lor. Rugăciunile lor nu ar mai fi seci şi fără viaţă, ci ei se vor ruga cu seriozitatea sufletelor care se simt în pericol. Ei ar învăţa zilnic de la Isus, luând Cuvântul lui Dumnezeu ca manual al lor, având o vie conştiinţă că este glasul lui Dumnezeu, iar atmosfera din preajma lor s-ar schimba substanţial. Tentaţia de a fi primul va fi potolită prin lecţiile învăţate zilnic în şcoala lui Hristos. Ei nu se vor mai sprijini cu atâta încredere pe propria lor înţelegere.

Profesorii din şcolile noastre sunt azi în pericolul de a călca pe urmele iudeilor din vremea lui Isus. Oricare le-ar fi poziţia, ei s-ar putea mândri cu propria lor iscusinţă de a învăţa, dacă nu şi-ar deschide încăperile templului sufletului pentru a primi razele strălucitoare ale Soarelui neprihănirii şi ar fi înregistraţi în cărţile cerului, ca fiind necredincioşi. Prin ceea ce fac, ei opresc razele de lumină, care ar ajunge la studenţi. Pericolul lor este acela de a deveni egocentrişti şi prea înţelepţi pentru a mai primi învăţătură. Trăim într-o lume plină de corupţie, şi, dacă nu-L primim pe viul Isus în inimile noastre, crezând şi împlinind cuvintele Sale, vom fi la fel de orbi ca şi iudeii. Toţi profesorii au nevoie să primească orice rază de lumină cerească, trimisă în calea lor; ca instructori, ei au nevoie de lumină. Unii spun: "Da, cred că doresc aceasta", dar se amăgesc singuri. Unde îţi este lumina? De la ce fântână ai luat apă? Domnul mi-a spus că nu puţini dintre învăţători au lăsat apele curate ale Libanului pentru cele tulburi din vale. Numai Dumnezeu poate să ne călăuzească în căile ce duc spre o ţară mai bună. Dar profesorii care nu caută în mod serios şi inteligent această ţară mai bună îi conduc pe cei aflaţi sub influenţa lor spre ignorarea marii mântuirii, cumpărate pentru ei cu un preţ infinit. O strânsă legătură cu Dumnezeu trebuie păstrată de către profesorii noştri. Dacă Dumnezeu ar trimite Duhul Său cel Sfânt în şcolile noastre pentru a transforma inimile, pentru a învăţa mintea şi pentru a da înţelepciune sfântă elevilor, vor fi şi dintre aceia care, profitând de poziţia lor, s-ar interpune între Dumnezeu şi cei care au nevoie de lumină, care nu ar înţelege lucrarea Duhului Sfânt, care nu au înţeles-o niciodată, în trecut; aceasta a fost o mare taină, aşa cum erau şi lecţiile lui Hristos pentru iudei. Lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu nu este aceea de a stârni curiozitatea. Decizia de a aproba sau nu manifestările Duhului lui Dumnezeu nu aparţine oamenilor. Noi trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Atunci când profesorii sunt dispuşi să frecventeze şcoala lui Hristos şi să înveţe de la Marele Învăţător, ei se vor încrede mult mai puţin în ei înşişi decât acum. Când Dumnezeu devine profesorul, Numele Său va fi mărit. Elevii vor fi aşa cum erau şi tinerii din şcolile profeţilor, asupra cărora venea Duhul Sfânt, iar ei profetizau. Marele vrăjmaş al sufletelor caută să aducă în toate instituţiile noastre o atmosferă moartă, lipsită de viaţă spirituală. El se străduieşte să întoarcă orice împrejurare în avantajul lui, spre respingerea lui Isus Hristos. Astăzi, Dumnezeu nu poate face multe lucruri mari, ca în vremea lui Hristos, datorită necredinţei celor aflaţi în poziţii de răspundere. Este nevoie de puterea de convertire a lui Dumnezeu, pentru ca ei să înţeleagă Cuvântul şi să fie dispuşi să se smerească înaintea Lui, ca învăţăcei. DEFINITIVARE ÎN ŞCOLILE LUMII Profeţia ne spune că suntem aproape de încheierea timpului. Inteligenţa, isteţimea nativă, presupusa lor judecată perfectă nu-i vor pregăti pe tineri să devină misionari pentru Dumnezeu. Nici unul, care caută pregătire pentru lucrarea şi slujirea lui Dumnezeu, nu va fi desăvârşit în Isus Hristos, primind aşa-zisa definitivare, într-o şcoală din lume, a studiului în cultura generală sau în domeniul medical. Mulţi au devenit nepotriviţi pentru lucrarea misionară, urmând asemenea cursuri. Ei L-au dezonorat pe Dumnezeu, dându-L la o parte pentru a căuta ajutorul oamenilor. "Voi cinsti pe cine Mă cinsteşte, dar cei ce Mă dispreţuiesc, vor fi dispreţuiţi", spune Domnul (1 Samuel 2,30) .

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie primit ca temelia şi desăvârşirea credinţei noastre. El trebuie primit cu înţelegere şi cu toată inima. El este viaţa şi de aceea trebuie integrat în chiar existenţa noastră. Astfel primit, Cuvântul lui Dumnezeu îl va smeri pe om şi-l va despărţi de orice influenţă corupătoare. "În anul morţii împăratului Ozia", relatează Isaia, "am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi; cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele şi cu două zburau. Strigau unul la altul şi ziceau: 'Sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!'. Şi se zguduiau uşiorii uşii de glasul care răsuna, şi casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: 'Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!'" (Isaia 6,1-5). O, cât de mulţi angajaţi în această lucrare de răspundere au nevoie să-L vadă pe Dumnezeu, aşa cum L-a văzut Isaia! Căci în prezenţa slavei şi maiestăţii Sale, eul cade în nimicnicie. (Special Testimonies on Education, pag. 165-170; scrise din Melboure, Australia, 10 februarie 1894, profesorilor de la colegiul din Battle Creek.) Numai atunci când ne este prezentată o viaţă mai înaltă, o viaţă conformă cu învăţăturile lui Hristos, orice învăţătură poate fi, pe bună dreptate, "o educaţie mai înaltă". Şi numai cu ajutorul Duhului Sfânt poate fi obţinută această educaţie. Studierea ştiinţelor naturii de către om, fără ajutorul Duhului Sfânt, este lipsită de preţioasele lucruri pe care Hristos doreşte ca omul să le ştie din lumea naturii, pentru că el nu reuşeşte să descopere singur marile şi importantele adevăruri referitoare la salvarea lui. Înţelegerea omenească poate mult atunci când este legată de Adevăratul Învăţător, care, în prezentarea lucrurilor naturii, a descoperit adevărul, prin mărturiile lui practice. Dumnezeu lucrează nevăzut la inima omului. Fără această putere divină, care acţionează asupra înţelegerii, mintea omului nu poate prinde înălţătorul adevăr. Ea nu poate citi cartea naturii şi nici nu poate înţelege simplitatea ei sfântă. Atunci când este liberată de influenţele corupătoare, mintea omului poate primi lecţiile lui Hristos. Dar nici un om nu poate înţelege adevărata ştiinţă decât în cazul în care, în înţelepciunea Lui, Dumnezeu îi va sfinţi capacitatea de a înţelege, prin Duhul Sfânt.

Dacă elevii care frecventează colegiile noastre ar fi hotărâţi şi integri, dacă nu s-ar asocia cu cei ce umblă pe cărările păcatului şi nici n-ar fi fascinaţi de societatea lor, ei s-ar bucura, asemenea lui Daniel, de favoarea lui Dumnezeu. Dacă ar renunţa la distracţiile nefolositoare şi la pofte, mintea lor ar fi limpede pentru cunoaştere şi ar avea astfel o putere care i-ar face în stare să nu se clintească atunci când sunt asaltaţi de ispită. Aceia care sunt puşi în poziţii de răspundere, în instituţiile noastre, trebuie să ia asupra lor povara îngrijirii de sufletele celor aflaţi în sarcina lor.

STUDIUL FOLOSITOR "Minunea cunoaşterii este că înţelepciunea dă viaţă celor care o au." FALSA ŞI ADEVĂRATA EDUCAŢIE Inteligenţa supremă din confederaţia răului lucrează necontenit pentru a pune în umbră Cuvântul lui Dumnezeu şi a scoate la lumină părerile oamenilor. El vrea să nu auzim glasul lui Dumnezeu, spunând: "Iată drumul, mergeţi pe el." (Isaia 30,21). Prin procese educaţionale corupte, el face tot posibilul pentru a eclipsa lumina cerului. Speculaţia filozofică şi cercetarea ştiinţifică, în care Dumnezeu nu este recunoscut, fac sceptici cu miile. În şcolile de azi, concluziile la care au ajuns oamenii învăţaţi, ca rezultat al investigaţiilor ştiinţifice, sunt atent predate şi explicate integral, dându-se clar impresia că, dacă aceşti oameni au dreptate, Biblia nu o poate avea. Scepticismul este atrăgător pentru mintea omenească. Tinerii văd în el o independenţă ce captivează imaginaţia şi sunt amăgiţi. Satana triumfă. El alimentează orice sămânţă a îndoielii, semănată în inimile tinere, făcând-o să crească şi să rodească şi, în scurtă vreme, un seceriş plin al necredinţei va fi adunat. Tocmai pentru că inima omului este înclinată spre rău este atât de periculos a semăna sămânţa scepticismului în tinerele minţi. Tot ce slăbeşte credinţa în Dumnezeu jefuieşte sufletul de puterea de a rezista ispitei, înlăturând singura protecţie împotriva păcatului. Avem nevoie de şcoli în care tinerii să fie învăţaţi că măreţia constă în a-L onora pe Dumnezeu, descoperind caracterul Său în viaţa de toate zilele. Prin Cuvântul şi lucrurile Sale, noi trebuie să învăţăm de la Dumnezeu, pentru ca viaţa noastră să-şi împlinească menirea. AUTORI PROFANI Pentru a obţine o educaţie, mulţi cred că este esenţială studierea scrierilor autorilor profani, pentru că aceste lucrări conţin multe perle ale gândirii. Dar cine a fost inspiratorul acestor perle ale gândirii? Domnul şi numai Domnul. El este Izvorul întregii lumini. De ce, să înotăm atunci din greu prin mulţimea de erori din lucrările autorilor profani de dragul unor fărâme de adevăr, când întregul adevăr ne stă la dispoziţie? Cum se face că oameni aflaţi în conflict cu guvernarea lui Dumnezeu intră în posesia înţelepciunii pe care, uneori, ei o manifestă? Satana însuşi a fost educat la curţile cereşti şi cunoaşte atât binele, cât şi răul. El amestecă răul cu ceea ce este de valoare şi asta îi dă puterea de a amăgi. Dar, fiindcă s-a îmbrăcat în haine de strălucire cerească, îl vom primi noi pe Satana ca pe un înger de lumină? Ispititorul are agenţii lui, educaţi conform metodelor lui, inspiraţi de duhul lui şi adaptaţi lucrării lui. Vom coopera noi cu ei? Vom privi lucrările agenţilor lui ca fiind esenţiale pentru dobândirea unei educaţii?

Dacă timpul şi efortul cheltuite în descoperirea ideilor strălucite ale profanilor ar fi acordate studiului preţiosului Cuvânt al lui Dumnezeu, mii dintre cei care acum sunt în întuneric şi-n umbra morţii s-ar putea bucura în slava Luminii lumii. CUNOŞTINŢE ISTORICE ŞI TEOLOGICE Ca pregătire pentru lucrarea de creştin, mulţi consideră că este esenţială dobândirea unei largi cunoaşteri a scrierilor teologice şi istorice. Ei presupun că această cunoaştere le va fi de ajutor în prezentarea Evangheliei. Dar studiul laborios al părerilor unor oameni tinde mai mult să-i încurce decât să-i ajute în lucrare. Când văd librăriile pline de masive volume de cunoştinţe istorice şi teologice, mă gândesc de ce s-au cheltuit bani pentru ceva ce nu hrăneşte? Capitolul 6 din Ioan ne spune mai mult decât poate fi găsit în asemenea lucrări. Hristos spune: "Isus le-a zis: 'Eu sunt pâinea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată'. Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii. Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în Mine, are viaţa veşnică. Duhul este Acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă." (Ioan 6,35.51.47.63). Există un studiu de istorie, care nu trebuie condamnat. Istoria sacră era una dintre materiile de studiu în şcolile profeţilor. În raportul relaţiilor Sale cu naţiunile sunt trasate urmele paşilor lui Iehova. Tot aşa şi astăzi, trebuie să analizăm relaţiile lui Dumnezeu cu naţiunile pământului, să vedem în istorie împlinirea profeţiei, să analizăm lucrările Providenţei în marile mişcări reformatoare şi să înţelegem evoluţia evenimentelor în mersul popoarelor spre conflictul final al marii lupte. Asemenea studiu va hrăni, oferind vederi cuprinzătoare asupra vieţii. El ne va ajuta să înţelegem ceva din relaţiile şi interdependenţele ei, cât de minunat suntem legaţi cu toţii în marea frăţie a societăţii şi naţiunilor şi în ce măsură degradarea unui individ înseamnă o pierdere pentru toţi. Dar istoria, aşa cum este ea studiată de obicei, se ocupă de realizările omului, de victoriile lui în bătălii, de succesul lui în atingerea puterii şi a gloriei. Rolul lui Dumnezeu în afacerile oamenilor este pierdut din vedere. Puţini urmăresc mersul cauzei lui Dumnezeu în ridicarea şi decăderea naţiunilor. Într-o mare măsură, şi teologia, aşa cum este studiată şi predată, nu este decât o speculaţie omenească, slujind doar pentru a întuneca planurile "prin cuvântări fără pricepere" (Iov 38,2). Prea adesea, motivul acumulării cunoştinţelor multor cărţi este nu atât o dorinţă de a găsi hrană pentru minte şi suflet, cât o ambiţie de a-i cunoaşte pe filozofi şi teologi, o dorinţă de a prezenta oamenilor creştinismul în termeni şi propoziţii erudite. Nu toate cărţile scrise pot servi scopului unei vieţi simple. "Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima" (Mat. 11,29). Mândria intelectuală nu vă va ajuta în comunicarea cu sufletele care pier, dorind pâinea vieţii. Studiind aceste cărţi, lăsaţi ca ele să ia locul lecţiilor practice, pe care ar trebui să le luaţi de la Isus. Cu ceea ce rezultă din acest studiu, oamenii nu sunt hrăniţi. Foarte puţin din acest studiu atât de istovitor pentru minte oferă ceea ce ajută să fii un lucrător de succes pentru suflete. Mântuitorul a venit să vestească "săracilor Evanghelia" (Luca 4,18). În învăţătura Sa, El folosea cei mai simpli termeni şi cele mai uşoare simboluri. _¦_i, se spune, "gloata cea mare Îl asculta cu plăcere" (Marcu 12,37). Cei care vor să facă lucrarea Lui în această vreme au nevoie de o pătrundere mai adâncă a lecţiilor date de El. Cuvintele viului Dumnezeu sunt cele mai înalte pentru întreaga educaţie. Cei care lucrează pentru oameni trebuie să mănânce pâinea vieţii. Ea le va da tărie spirituală şi atunci ei vor fi pregătiţi să lucreze pentru toate categoriile de oameni. LIMBILE CLASICE În colegii şi universităţi, mii de tineri dedică o bună parte a celor mai buni ani ai vieţii studiului limbilor greacă şi latină. _¦_i, angajaţi în aceste studii, mintea şi caracterul lor sunt modelate după ideile literaturii păgâne, a cărei citire este, în general, privită ca o parte esenţială a studiului acestor limbii. Cei familiarizaţi cu literaturile clasice afirmă că tragediile greceşti au din plin, în ele, incest, ucidere şi jertfe umane, aduse zeilor însetaţi şi răzbunători ai Antichităţii. Ar fi mult mai bine pentru lume dacă s-ar renunţa la educaţia prin aceste surse. "Poate merge cineva pe cărbuni aprinşi, fără să-i ardă picioarele?" (Prov. 6,28). "Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat?" Iov 14,4). Putem atunci să ne aşteptăm ca tinerii să-şi dezvolte un caracter creştin, în timp ce educaţia lor este influenţată de învăţăturile celor care dispreţuiesc principiile Legii lui Dumnezeu? În respingerea oricărei restricţii şi lansarea în distracţii nepăsătoare, risipă şi viciu, elevii nu fac decât să imite ceea ce le este predat prin aceste studii. Sunt cazuri în care cunoaşterea limbilor greacă şi latină este necesară. Cineva trebuie să studieze şi aceste limbi. Dar cunoaşterea lor, care este importantă din punct de vedere practic, ar putea fi obţinută fără un studiu al unei literaturi care corupe.

Cunoaşterea limbilor greacă şi latină nu este necesară multor oameni. Studiul limbilor moarte trebuie făcut secundar studiului acelor obiecte care învaţă buna folosire a tuturor facultăţilor trupului şi minţii. Este nechibzuit ca elevii să-şi dedice timpul însuşirii limbilor moarte sau cunoaşterii în vreun domeniu, pentru a neglija pregătirea pentru îndatoririle practice ale vieţii. Ce iau elevii cu ei când termină şcoala? Unde merg ei? Ce au ei de făcut? Au ei ştiinţa care îi face capabili de a-i învăţa pe alţii? Au fost ei pregătiţi să fie buni taţi şi mame? Pot ei sta în capul unei familii, ca educatori înţelepţi? Singura educaţie demnă de acest nume este aceea care-i face pe tineri să fie asemenea lui Isus, care-i pregăteşte să poarte răspunderile vieţii, să conducă familiile lor. O asemenea educaţie nu se însuşeşte prin studierea limbilor clasice păgâne... LITERATURA DE FICŢIUNE Există lucrări de ficţiune, scrise pentru învăţarea adevărului sau pentru expunerea unui mare rău. Unele dintre aceste lucrări au făcut bine. Totuşi, ele au produs şi un mare rău. Ele conţin declaraţii şi descrieri care excită imaginaţia şi stârnesc gânduri periculoase, îndeosebi la tineri. Scenele descrise sunt retrăite iar şi iar în imaginaţia lor. Asemenea lectură descalifică mintea pentru ce este util şi pentru exerciţiul spiritual. Ea distruge interesul pentru Biblie. Lucrurile cereşti găsesc puţin spaţiu în gândurile tinerilor. Zăbovind cu mintea asupra scenelor imorale descrise, pasiunea se trezeşte şi, drept rezultat, apare păcatul. Chiar şi ficţiunea care nu conţine sugestii imorale şi care, poate, are intenţia de a învăţa principii bune este dăunătoare. Ea stimulează obiceiul unei lecturi grăbite şi superficiale, interesate numai de firul povestirii, tinzând astfel să distrugă capacitatea de a gândi şi a face legături şi afectând dispoziţia sufletului de a zăbovi asupra marilor probleme ale datoriei şi destinului. Întreţinând pasiunea pentru simplul amuzament, citirea de ficţiuni creează un dezgust pentru îndatoririle practice ale vieţii. Prin puterea sa incitantă şi nocivă, nu de puţine ori această lectură este cauza îmbolnăvirii mintale, şi fizice. Multe cămine nefericite, mulţi invalizi pe viaţă, mulţi pensionari ai azilelor sunt rezultatul lecturii unor romane. Adeseori, pentru a-i îndepărta pe tineri de literatura de senzaţie, lipsită de valoare, trebuie să le oferim o literatură de ficţiune pozitivă. Este ca şi cum ai încerca să vindeci un alcoolic dându-i, în loc de whiski sau coniac, otrăvuri mai blânde, cum ar fi: vin, bere sau cidru. Folosirea acestora va întreţine mai departe apetitul pentru stimulentele mai tari. Singura siguranţă pentru alcoolic şi singura pavăză pentru omul cumpătat este totala abstinenţă. _¦_i pentru amatorul de ficţiuni este valabilă această regulă. Abstinenţa totală este singura lui siguranţă. BASME _¦_I POVESTIRI În educaţia copiilor şi a tinerilor, basmelor şi povestirilor închipuite li se acordă, în prezent, mult spaţiu. Asemenea cărţi sunt folosite în şcoli sunt găsite şi în multe cămine. Cum pot părinţii creştini să le permită copiilor lor să folosească nişte cărţi atât de pline de falsităţi? Când copiii întreabă despre semnificaţia acestor povestiri atât de contrare învăţăturii părinţilor lor, răspunsul este că acestea nu sunt adevărate, dar aceasta nu înlătură răul provocat de folosirea lor. Ideile prezentate în aceste cărţi îi dezorientează pe copii. Ei îşi fac idei false despre viaţă şi-şi întreţin dorinţa faţă de ceva ireal. Folosirea frecventă a acestor cărţi este astăzi una dintre vicleniile lui Satana. El caută să distragă mintea tinerilor şi a bătrânilor de la marea lucrare de zidire a caracterului, dorind ca tinerii şi copiii noştri să fie luaţi de valul dezamăgirilor ce distrug sufletul, cu care umple lumea. Prin urmare, el caută să le distragă mintea de la Cuvântul lui Dumnezeu, împiedicându-i astfel să obţină cunoaşterea acelor adevăruri care să le fie protectoare. Niciodată să nu fie puse în mâinile copiilor sau ale tinerilor cărţi ce conţin denaturarea adevărului. Tinerii noştri, aflaţi în plin proces de educaţie, nu trebuie să primească idei care se vor dovedi seminţe ale răului. Dacă nici cei maturi nu au nimic de-a face cu asemenea cărţi, ei vor fi mult mai în siguranţă, iar exemplul şi influenţa lor spre bine le va uşura mult ferirea tinerilor de ispite.

O FIINŢĂ CURATĂ @BOI = "Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor, şi ia învăţătura mea în inimă. Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău, şi să-ţi fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine. N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări, ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite?" (Prov.22,17-21). @BOI = "Nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel şi a poruncit părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naşte şi care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor; pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu, şi să păzească poruncile Lui." (Ps. 78,4-7) @BOI = "Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de nici un necaz." (Prov. 10,22). ÎNVĂŢĂTURA LUI HRISTOS Tot aşa, şi Isus a prezentat principiile adevărului în Evanghelie. În învăţătura Lui, putem bea din izvoarele curate, care vin de la tronul lui Dumnezeu. Hristos ar fi putut împărtăşi oamenilor descoperiri care să depăşească cunoştinţele anterioare. El ar fi putut dezlega mister după mister şi ar fi putut ocupa cu aceste minunate descoperiri mintea activă şi insistentă a tuturor generaţiilor, până la încheierea timpului. Dar El n-a putut să Se abată nici o clipă de la a învăţa ştiinţa mântuirii. Timpul, capacităţile şi viaţa Sa au fost considerate şi folosite numai drept mijloace pentru mântuirea sufletelor oamenilor. El a venit să caute şi să salveze ce era pierdut şi nu S-ar fi abătut de la scopul Său. El nu a îngăduit nimic care să-L distragă. Isus a împărtăşit numai acea cunoştinţă care putea fi utilă. Instruirea poporului de către El era dedicată nevoilor lor practice. Curiozitatea care-i făcea pe unii să vină la El cu întrebări iscoditoare nu era satisfăcută. Toate întrebările de genul acesta erau pentru El ocazii pentru apeluri serioase, solemne, vitale. Celor care erau atât de nerăbdători să rupă din pomul cunoştinţei, El le oferea fructul pomului vieţii. Aceştia găseau orice drum închis, în afară de cel care duce la Dumnezeu. Oricare altă fântână era sigilată, exceptând-o pe cea a vieţii veşnice. Mântuitorul nostru nu a încurajat pe nimeni să frecventeze şcolile de rabini ale vremii, pentru motivul că mintea lor ar fi putut fi coruptă cu formule repetate la nesfârşit: "Ei spun" sau "Ei au spus". De ce să primim cuvintele schimbătoare ale oamenilor drept înţelepciune, când o înţelepciune sigură ne stă la dispoziţie?

Ceea ce am văzut, referitor la lucrurile veşnice şi la slăbiciunea omenirii, m-a impresionat adânc şi mi-a influenţat lucrarea vieţii. Nu văd nimic pentru care omul ar trebui să fie lăudat sau glorificat. Nu văd nici un motiv pentru care părerile oamenilor înţelepţi în felul lumii şi ale aşa-numiţilor oameni mari ar trebui elogiate şi investite cu crezare. Cum pot cei lipsiţi de iluminare divină să aibă idei corecte despre planurile şi căile lui Dumnezeu? Ei fie Îl neagă total, ignorându-I existenţa, fie Îi circumscriu puterea concepţiilor lor mărginite.

Să alegem să fim învăţaţi de Cel care a creat cerurile şi pământul, de Cel care a aşezat stelele în ordine pe firmament şi care a pus soarele şi luna să-şi facă lucrul lor. CUNOŞTINŢA UTILĂ Este drept ca tinerii să simtă că trebuie să atingă cea mai înaltă dezvoltare a capacităţilor lor intelectuale. Nu trebuie să restrângem educaţia pentru care Dumnezeu n-a pus limite. Dar acumulările noastre nu aduc nimic, dacă nu sunt puse în folosul slavei lui Dumnezeu şi spre binele omenirii. Nu este bine să aglomerăm mintea cu studii care reclamă eforturi intense, dar care nu sunt aplicabile în viaţa practică. O asemenea educaţie va fi o pierdere pentru elev, căci astfel de studii îi slăbesc dorinţa şi înclinaţia pentru studiile ce-l vor califica pentru a fi folositor şi pentru a-şi împlini responsabilităţile. O pregătire practică este mult mai de valoare decât orice cantitate de teorie exclusivă. Nu este destul să avem cunoaşterea, trebuie să avem şi priceperea de a folosi cum trebuie cunoştinţele. Timpul, mijloacele şi studiul pe care atât de mulţi le cheltuie pentru o educaţie fără folos ar trebui dedicate unei educaţii care să-i facă femei şi bărbaţi practici, calificaţi pentru a purta responsabilităţile vieţii. O astfel de educaţie va fi de cea mai înaltă valoare.

EDUCAŢIA SUFLETULUI Ce nevoie avem de cunoaşterea care ne va întări mintea şi sufletul, şi care ne-ar putea face mai buni. Educaţia sufletului este de departe mult mai importantă decât simpla învăţătură acumulată din cărţi. Este bine, chiar esenţial, să avem o cunoaştere a lumii în care trăim; dar, dacă noi pierdem din vedere eternitatea, vom face o greşeală din care nu vom mai putea să ne revenim niciodată...

Dacă tinerii îşi recunosc propria slăbiciune, vor găsi puterea lor în Dumnezeu. Dacă ei caută să fie învăţaţi de El, vor deveni înţelepţi prin înţelepciunea Lui, şi vieţile lor vor fi o binecuvântare pentru lume. Dar dacă ei vor încerca să adune înţelepciunea lumii, separându-se astfel de Dumnezeu, ei vor pierde toată bogăţia vieţii. (The Ministry of Healing, pag. 439-450).

A obţine o educaţie mai înaltă înseamnă să devenim părtaşi ai naturii divine, să imităm viaţa şi caracterul lui Hristos, astfel încât să ne situăm pe o poziţie avantajoasă în bătăliile vieţii şi să obţinem zilnic biruinţe asupra păcatului. Când căutăm această educaţie, îngerii lui Dumnezeu ne însoţesc. Iar când vrăjmaşul năvăleşte ca un torent, Duhul Domnului ridică pentru noi un stăvilar împotriva lui. CUNOŞTINŢA CARE REZISTĂ Am primit cuvinte de atenţionare pentru profesorii din şcolile noastre. Lucrarea în aceste şcoli ar trebui să poarte o marcă di-ferită de a celor mai populare instituţii ale noastre de învăţământ. Multe dintre manualele folosite în aceste şcoli nu sunt necesare pentru lucrarea de pregătire a elevilor pentru şcoala de sus. Drept rezultat, tinerii nu primesc cea mai bună educaţie creştină. Sunt neglijate acele puncte ale educaţiei care sunt cele mai necesare pentru pregătirea în vederea lucrării misionare în cămin şi în străinătate, şi pentru ultimul mare examen. Educaţia necesară este aceea care îi va pregăti pe elevi pentru o slujire practică, învăţându-i să-şi pună orice facultate sub controlul Duhului lui Dumnezeu. Manualul cel mai valoros este acela care conţine învăţătura lui Hristos, Învăţătorul învăţătorilor. Domnul le cere educatorilor noştri să înlăture din şcoală acele cărţi ce inspiră sentimente care nu se potrivesc Cuvântului Său şi să pună în locul lor cărţile de cea mai înaltă valoare. El va fi onorat atunci când se va arăta lumii că înţelepciunea Lui este mai mare decât înţelepciunea oamenilor, deoarece Maestrul Învăţător este instructorul lor. Este nevoie de înlăturarea din lucrarea noastră de educaţie a literaturii rătăcitoare, pângărite, astfel încât ideile care sunt seminţe ale răului să nu poată fi primite şi păstrate drept adevăr. Nimeni să nu creadă că studiul acelor cărţi care conduc la primirea de idei false înseamnă educaţie de valoare. Acele idei care, obţinând acces în minte, despart tinerii de Izvorul întregii înţelepciuni, al eficienţei şi al întregii puteri, îi expun pe aceştia ispitelor lui Satana. O educaţie curată pentru tinerii din şcolile noastre, neamestecată cu filozofie păgână, este o necesitate. Trebuie să veghem necontenit împotriva acelor cărţi care conţin denaturări ale adevărului şi care se referă la geologie şi alte ramuri ale ştiinţei. Înainte ca teoriile oamenilor de ştiinţă să fie prezentate elevilor nematurizaţi, ei trebuie atent feriţi de orice sugestii necredincioase. O mică sămânţă a necredinţei, semănată de vreun profesor în inima elevului, poate duce la un întreg seceriş al necredinţei. Falsităţile referitoare la Dumnezeu şi la natură, care împânzesc lumea de scepticism, sunt inspiraţia vrăjmaşului căzut. Satana este un cercetător al Bibliei. El cunoaşte adevărurile esenţiale pentru mântuire şi caută să distragă minţile de la aceste adevăruri. Profesorii noştri trebuie să fie atenţi, ca nu cumva să ajungă ecoul falsităţilor duşmanului lui Dumnezeu şi al omului. Este o greşeală să pui în mâna tinerilor cărţi care îi încurcă şi le creează confuzie. Motivul oferit uneori este acela că profesorul a făcut aceste studii, iar elevul trebuie, la rândul lui, să-i urmeze. Dar, dacă profesorii ar primi înţelepciune şi lumină de la divinul Învăţător, ar privi problema cu totul altfel. Ei ar măsura importanţa lucrurilor care se învăţa în şcoală. Materiile de bază ale educaţiei ar fi mai atent predate şi Cuvântul lui Dumnezeu ar fi văzut ca o pâine trimisă din cer, care susţine întreaga viaţa spirituală. Greu realizăm cât de mult avem nevoie să înţelegem învăţăturile lui Hristos şi metodele Sale de lucru. Dacă acestea ar fi mai bine înţelese, mult din ceea ce se învaţă în şcolile noastre ar fi socotit fără valoare şi s-ar promova simplitatea adevăratei sfinţenii în viaţa elevului. Înţelepciunea mărginită ar fi mai puţin elogiată, iar Cuvântul lui Dumnezeu ar avea un loc mai de cinste. Dacă profesorii din şcolile noastre ar cerceta Scripturile pentru a-şi asigura o înţelegere mai bună, deschizându-şi inimile luminii date prin Cuvânt, ei ar primi învăţătură de la Dumnezeu. Ei ar iubi şi practica adevărul şi ar prezenta elevilor mai puţin din teoriile şi sentimentele oamenilor care nu au avut niciodată de-a face cu Dumnezeu şi mai mult din cunoştinţa care durează veşnic. Ei ar simţi o profundă foame a sufletului pentru înţelepciunea care vine de sus.

STUDIUL FĂRĂ SENS Adeseori, elevii petrec ani mulţi în studiu greşit orientat şi cu scopuri nefolositoare. Mintea este obişnuită să gândească pe o direcţie greşită, reţinând acele lucruri care nu numai că sunt complet nefolositoare, dar dăunează sănătăţii fizice şi mintale. Elevul obţine un sărac bagaj de informaţie, conţinând multe cunoştinţe de mică valoare, o cunoaştere în domenii care nu-i vor fi niciodată de folos, când ar putea obţine o cunoaştere de cea mai mare utilitate în viaţa practică şi care ar putea fi o rezervă de înţelepciune, din care să se alimenteze în timp de nevoie. Este greu să te desparţi de obiceiuri vechi şi de idei preconcepute. Dar puţini îşi dau seama de pierderea pe care o susţin mulţi în perioada studiilor. Mult din ceea ce este "înghesuit" în creier nu este de valoare, dar elevii consideră această educaţie suficientă şi, după ani de studiu, ies din şcoală cu diplome, crezându-se oameni cu educaţia făcută şi buni pentru a sluji. În multe cazuri, această pregătire nu este altceva decât o păcăleală care va continua până când profesorii vor primi înţelepciunea cerului, prin influenţa Duhului Sfânt. Mulţi elevi şi-au solicitat într-atâta mintea pentru a învăţa ceea ce raţiunea le spune că niciodată nu le va fi de vreun folos, încât puterile intelectuale au slăbit şi au devenit incapabile de un efort viguros şi perseverent pentru a înţelege acele lucruri care sunt de o importanţă vitală. Banii cheltuiţi pentru această educaţie, care, probabil, a fost suportată cu mare sacrificiu de către părinţii lor, sunt aproape o pierdere. Înţelegerea greşită, referitoare la ceea ce este important în viaţă, duce la o greşeală capitală. Ce amăgire va fi acea educaţie nefolositoare, dacă ea va trebui dată la o parte, pentru ca posesorul ei să poată fi socotit demn de acea viaţă comparabilă cu viaţa lui Dumnezeu! Dumnezeu ne-a dat un timp în care să ne pregătim pentru şcoala de sus. Pentru aceasta trebuie ca tinerii să fie educaţi în şcolile noastre. În şcolile noastre de pe pământ, ei îşi formează caractere pe care Dumnezeu să le aprobe. Ei trebuie să primească o educaţie nu în obiceiurile şi distracţiile societăţii lumii, ci în învăţăturile lui Hristos, o pregătire care îi va califica pentru colaborarea cu inteligenţele cereşti. Învăţătura dată tinerilor trebuie să-i facă mai eficienţi în slujirea lui Dumnezeu, să-i abiliteze să meargă pe urmele lui Hristos şi să păstreze principiile pe care Hristos le-a păstrat. Standardul nostru este caracterul Său pur, sfânt şi neprihănit... Cunoaşterea lui Dumnezeu este adevărata esenţă a educaţiei. Educaţia care înlocuieşte această cunoştinţă sau care o respinge, aşa cum l-a respins Felix pe apostolul Pavel când acesta i-a vorbit despre înfrânare, neprihănire şi despre judecata viitoare, nu este de la Dumnezeu. Cuvintele lui Pavel l-au impresionat pe Felix, dar guvernatorul l-a expediat pe apostol cu aceste cuvinte: "De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema" (Fapte 24,25). Şi astăzi, mulţi spun la fel. Minţilor lor li se propun subiecte adânci despre adevăr, probleme înalte cât cerul şi vaste cât veşnicia, dar ei spun: "Nu pot să mă gândesc toată ziua la asta, pentru că mă tulbură într-atâta, încât nu mai sunt bun de nimic. N-am stăpânit niciodată subiectele Bibliei. Nu pot să abordez acum studierea acestor lucruri. Lasă-mă, deocamdată. Când va fi timpul, am să te chem eu". Şi astfel, marele Manual al lui Dumnezeu este dat la o parte, nefiind privit ca ceva de care avem nevoie. CEL MAI ÎNALT NIVEL POSIBIL N-aş vrea ca, din cele scrise de mine, să creadă cineva că, în şcolile noastre, standardul educaţiei trebuie să fie cumva coborât. Fiecare elev trebuie să nu uite că Domnul cere de la el să facă tot ce-i stă în puteri, pentru ca, la rândul lui, şi el să-i poată învăţa cu înţelepciune pe alţii. Elevii noştri trebuie să-şi pună la lucru calităţile intelectuale. Orice facultate trebuie să atingă cel mai înalt grad de dezvoltare.

Mulţi elevi vin la colegiu cu obiceiuri care sunt o piedică în dezvoltarea intelectului. Unul dintre cele mai greu de tratat este obiceiul de a îndeplini procesul intelectual ca pe o rutină, în locul studiului aprofundat şi hotărât pentru învingerea dificultăţilor de a înţelege şi pătrunde esenţa subiectului în cauză. Lenea, apatia, neregularitatea în învăţătură trebuie eliminate şi, în aceeaşi măsură, învăţatul mecanic. Prin harul lui Hristos, stă în puterea elevilor schimbarea acestui obicei al învăţatului mecanic şi este spre binele lor viitor să-şi întrebuinţeze corect capacităţile, pregătindu-se pentru slujire, sub îndrumarea celor mai înţelepţi dintre profesori. Aceasta le va aduce succes în eforturile intelectuale, potrivit cu făgăduinţa lui Dumnezeu. O educaţie atentă, care-i va califica pe tineri pentru slujire trebuie dată în şcolile noastre. Pentru această educaţie, înţelepciunea care vine de la Dumnezeu trebuie să fie prima şi cea mai importantă condiţie. Toţi cei care se angajează în dobândirea cunoaşterii trebuie să se străduiască să atingă treapta cea mai înaltă a scării. Elevii să progreseze cât mai repede şi cât mai mult posibil. Câmpul lor de studiu să fie atât de vast, pe cât îl pot cuprinde puterile lor intelectuale, dar să-L facă pe Dumnezeu înţelepciunea lor, nedespărţindu-se de Cel nemărginit în cunoaştere, care poate descoperi secrete ascunse timp de veacuri şi care poate rezolva cele mai dificile probleme pentru cei ce cred în El. Recomand oricărui elev Cartea cărţilor, ca fiind cel mai măreţ studiu pentru mintea omului, cartea care conţine ştiinţa esenţială pentru această viaţă şi pentru viaţa viitoare. Dar nu încurajez o coborâre a standardului în ceea ce priveşte cultura generală. Lumina dată în această privinţă este clară şi nu trebuie nicidecum neglijată.

PUNÂND BIBLIA PE PRIMUL LOC În educaţia dată în şcolile noastre, domeniul fizic şi cel spiritual trebuie să se întrepătrundă. Legile pe care le respectă planeta noastră denotă faptul că ea se află sub puterea de guvernare a unui Dumnezeu infinit. Aceleaşi principii străbat şi lumea spirituală şi cea fizică. Daţi-L la o parte pe Dumnezeu din procesul de învăţământ şi veţi avea o educaţie limitată, lipsită de toate calităţile mântuitoare, care-i dau adevărata putere omului. Creatorul naturii este Autorul Biblei. Creaţiunea şi creştinismul au acelaşi Dumnezeu. Dumnezeu este descoperit în natură, dar şi în Cuvântul Său. În raze clare, lumina străluceşte de pe pagina sacră, descoperindu-ni-L pe viul Dumnezeu aşa cum este El prezent în legile universului, în natura creată de El şi-n cerurile pe care le-a împodobit. Puterea Sa trebuie recunoscută drept singurul mijloc de răscumpărare a lumii din superstiţiile degradante, care dezonorează într-atât pe Dumnezeu şi pe om. Elevul care în şcoala vieţii se familiarizează cu adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu şi simte puterea lor transformatoare în inimă va reprezenta caracterul lui Hristos în lume printr-o viaţă bine ordonată şi o vorbire sfântă. Dumnezeu va face lucruri mari pentru aceia care-şi deschid inima Cuvântului Său şi-L lasă să ocupe templul sufletului lor. Îndepărtarea elevilor de simplitatea adevăratei sfinţenii a slăbit tăria caracterului şi vigoarea intelectuală. Avansarea lor în cunoştinţe a fost întârziată în timp ce, dacă ar fi fost ca Daniel, ascultători şi împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, ar fi înaintat ca el în toate ramurile ştiinţei pe care le-au abordat. Având gândirea curată, ea le-ar fi fost şi viguroasă, fiecare facultate mintală fiindu-le ascuţită.

Atunci când este făcută sfat şi călăuză, Biblia exercită o influenţă înnobilatoare asupra minţii. Studiul ei purifică şi înalţă mai mult decât orice. Acest studiu va lărgi capacitatea mintală a copilului fără experienţă, înzestrând-o cu noi energii şi prospeţime. Ea va conferi o mai mare eficienţă capacităţilor, punându-le în contact cu marile şi profunde adevăruri. Mintea devine limitată şi ineficientă, datorită faptului că a fost lăsată să se ocupe doar cu subiecte mărunte. Biblia trebuie să fie primită ca hrană a sufletului, ca unul din cele mai eficiente şi mai bune mijloace de purificare şi înviorare a intelectului.

Din inimă ies izvoarele vieţii. Iar inima comunităţii, a bisericii şi a naţiunii este căminul. Binele societăţii, succesul bisericii, prosperitatea naţiunii depind de influenţele din cămin.

ÎN COOPERARE CU HRISTOS Mi s-a arătat să spun profesorilor, pastorilor şi medicilor, care ocupă importante poziţii în lucrarea transmiterii soliei îngerului al treilea, că au o solemnă slujbă de îndeplinit, o treabă sfântă. Cei aflaţi în poziţii de încredere în cauza lui Dumnezeu trebuie să-şi desăvârşească viaţa după Modelul divin. În cămin, în biserică, înaintea lumii, ei trebuie să demonstreze puterea principiului creştin de a transforma viaţa. Să lucreze drept, să caute să dovedească spiritul lui Hristos în lucrul lor şi fiecare să se străduiască să se perfecţioneze. Dându-mi seama de vremurile de pericol care ne stau în faţă şi de marile răspunderi care revin profesorilor, pastorilor şi medicilor, mă apasă o grea povară, şi anume aceea ca nu cumva să fie necredincioşi în împlinirea datoriei lor. "Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul", îndeamnă psalmistul, "El păzeşte sufletele credincioşilor Lui, şi-i izbăveşte din mâna celor răi. Lumina este semănată pentru cel neprihănit şi bucuria pentru cei cu inima curată. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul, şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!" (Ps. 97,10-12). Profesori, pastori şi medici, vorbesc despre noi progrese care trebuie făcute în educaţie, dar cuvintele psalmistului arată că aceste progrese vor fi atinse prin slujirea lui Dumnezeu. Trebuie să dăm la o parte vorbirea rea, planurile egoiste şi tot ce ne-ar afecta influenţa sau împiedica judecata. Inima trebuie golită de orice cătare de sine; conduita trebuie să ne fie astfel, încât să nu orienteze nici un suflet spre falsele cărări. Domnul face apel la poporul Său să dea la o parte indolenţa şi indiferenţa şi să acţioneze ca nişte oameni convertiţi. O atentă lucrare trebuie să o constituie punerea în circulaţie a literaturii noastre. O lucrare credincioasă, marcată de amabilitate creştină, trebuie făcută în multe direcţii misionare. Adevărul trebuie să fie ca o candelă care arde, pentru ca adevăratul sens al înaltei educaţii să fie clar înţeles.

În oraşele şi localităţile noastre, sunt suflete care trăiesc în ignoranţa faţă de adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Mulţi pier în păcat. Din curiozitate, unii vin în casele noastre de rugăciune. De aceea, orice cuvânt predicat trebuie să fie o revelaţie a marilor adevăruri, aplicabile acestui timp. Descoperiţi tainele răscumpărării înaintea elevilor şi a celor adunaţi să asculte Cuvântul. Aceasta este ştiinţa de care au nevoie şi cei educaţi, şi cei fără studii. Cea mai înaltă educaţie se va dovedi în studiul sfintelor taine. Crezute, primite şi adoptate în viaţă, marile adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu vor constitui o educaţie de cel mai înalt nivel. În învăţăturile Sale, Mântuitorul a evidenţiat întotdeauna relaţia dintre cauză şi efect. Urmaşilor Săi din orice vreme, El le spune: "Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri." (Mat. 5,16). Bărbatul şi femeia care au cunoştinţa adevărului, dar a căror viaţa nu le exprimă principiile, ascund lumina. Fraţilor, scoateţi lumina de sub obroc pentru a face cunoscute adevărurile Evangheliei. Agenţi invizibili vor lucra prin agenţi vizibili. Divinul va colabora cu umanul, cerescul cu pământescul, lucruri necunoscute vor fi descoperite prin lucruri cunoscute. Harul lui Hristos să fie descoperit pentru a arăta că omul poate fi înnoit după chipul lui Dumnezeu.

Făgăduinţa Mântuitorului: "Căci celui ce are, i se va da şi va avea din prisos" (Mat. 13,12) se aplică şi-n ceea ce priveşte primirea adevărului. Celui care caută să înţeleagă învăţăturile adevărului, îi va fi dată mai multă înţelegere. Celui care dovedeşte că are duhul adevărului, îi va fi dată o mai mare măsură a Duhului Sfânt, pentru a putea să-şi asigure mântuirea. Lucrarea de reflectare a lui Hristos în lume nu va fi făcută zgomotos, ci în teamă şi cu temere, dar în puterea Duhului. Cea mai dorită educaţie este cunoaşterea tainelor Împărăţiei cerurilor. Cel care slujeşte lumii nu vede marile lucruri de interes veşnic, pregătite celui care-şi deschide inima pentru lumina cerului. Dar pe acela care pătrunde pe această cale a cunoaşterii şi perseverează în căutarea lui după înţelepciunea ascunsă, agenţii cerului îl învaţă marile lecţii care, prin credinţa în Hristos, îl fac capabil să devină biruitor. Prin această cunoaştere, desăvârşirea spirituală este atinsă, iar viaţa devine sfântă şi asemenea cu a lui Hristos. Învăţăturile lui Hristos nu erau transmise ascultătorilor prin gestică exterioară, ci prin cuvinte şi fapte din viaţa Sa de zi cu zi, prin spiritul pe care-l dezvăluia. În nobila Sa viaţă, trăită atunci când a făcut pe pământ lucrarea lui Dumnezeu, El a dat oamenilor un exemplu al manifestării unei adevărate înalte educaţii. Astfel, când în viaţa urmaşilor Săi este biruit un spirit de mânie, când inima este înmuiată de blândeţe faţă de alţii, când viaţa le este dedicată împlinirii cuvintelor lui Hristos, se vede roada unei educaţii înalte. Înalta educaţie nu este obţinută prin studiul unui anume gen de cărţi, pe care profesorii lumii le consideră esenţiale, ci prin studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Acest studiu va conduce la ascultarea de cerinţele Sale şi la o permanentă călcare pe urmele lui Hristos. Nu există educaţie mai înaltă decât cea găsită în lecţiile date de Hristos. Când aceste lecţii sunt ignorate, în favoarea învăţăturilor oamenilor, este timpul ca poporul lui Dumnezeu să se reconvertească şi să înveţe de la Hristos simplitatea adevăratei sfinţenii. Când puterea convertitoare a lui Dumnezeu îi susţine pe profesorii din şcolile noastre, ei vor recunoaşte faptul că o cunoaştere a lui Dumnezeu şi a lui Isus Hristos acoperă un câmp mult mai vast decât aşa-numitele "metode avansate" de educaţie. Dar dacă nu au vederi mai largi în privinţa educaţiei, ei vor întâlni mari impedimente în pregătirea misionarilor care să meargă şi să împărtăşească din cunoştinţa lor altora. Profesori, fiţi adevăraţi educatori şi revărsaţi în inima elevilor voştri torentul dătător de viaţă al iubirii răscumpărătoare. Până ce inimile lor vor fi preocupate de literatura profană, antrenaţi-i în căutarea lui Hristos şi a neprihănirii Sale. Asta va închide uşa pentru aspiraţiile deşarte, care apar în mod natural şi va pregăti mintea pentru primirea adevărului divin. CĂTRE EDUCATORI ŞI ELEVI Am fost avertizaţi în repetate rânduri că acea educaţie curentă în lume nu poate face faţă testului Cuvântului lui Dumnezeu. Educaţia este un subiect ce ar trebui să-l intereseze pe orice adventist de ziua a şaptea. Domnul ne spune că adventiştii de ziua a şaptea nu trebuie să recurgă la sfatul şi instruirea unor educatori care nu cunosc adevărul pentru această vreme. Modelarea şi formarea minţii nu trebuie lăsate pe seama unora care nu au înţeles importanţa unei pregătiri pentru acea viaţă comparabilă cu viaţa lui Dumnezeu. Unii dintre profesorii noştri au fost seduşi de ideile unor autori profani. Într-un tablou care mi-a fost arătat, am văzut pe cineva ţinând în mână una dintre aceste cărţi şi recomandând-o profesorilor noştri ca fiind o carte de un real folos în privinţa educaţiei. Altcineva ţinea în mână cărţi de un gen cu totul diferit. El _¦_i-a pus mâna pe umărul celui ce recomanda un autor profan şi a spus: "Sfaturi ca acelea pe care-l dai deschid poarta şcolii pentru o subtilă pătrundere a lui Satana cu minciunile lui. Aceste cărţi conţin idei pe care elevii voştri ar trebui învăţaţi să le ocolească. Minţile omeneşti sunt uşor de încântat cu învăţături ce duc la necredinţă. Aceste cărţi provoacă în mintea elevilor dispariţia gustului pentru studiul Cuvântului lui Dumnezeu, care este viaţă veşnică pentru toţi cei care-i urmează învăţătura. Ele nu trebuie să găsească acces în nici una dintre şcolile în care tinerii sunt învăţaţi să devină ucenici ai Celui mai mare dintre învăţători." Apoi, cu glas solemn, vorbitorul a continuat: "Găseşti la aceşti autori ceea ce poţi recomanda drept veritabilă o înaltă educaţie? Ai curajul să recomanzi studierea acestor autori elevilor care nu le cunosc adevăratul caracter? Odată acceptate, gândurile greşite devin o putere despotică, o putere care le strânge mintea elevilor ca într-un cerc de oţel. Dacă mulţi dintre cei care au primit şi citit din aceste cărţi nu le-ar fi cunoscut niciodată, ci ar fi primit în locul lor cuvintele Învăţătorului divin, ei ar fi fost mult mai avansaţi decât sunt în prezent în cunoaşterea adevărurilor divine ale Cuvântului lui Dumnezeu, care-i fac pe oameni nişte înţelepţi ai mântuirii. Aceste cărţi au condus mii de oameni acolo unde Satana i-a condus pe Adam şi pe Eva - la cunoaşterea pe care Dumnezeu le-a interzis-o. Prin învăţăturile lor, elevii au fost abătuţi de la Cuvântul lui Dumnezeu la fabulaţii." Am fost instruită să le spun elevilor ca, în căutarea cunoaşterii, să urce dincolo de standardul fixat de lume, să urmeze drumul trasat de Isus. Iar profesorilor, le spun să fie atenţi să nu semene sămânţa necredinţei în mintea şi inima elevilor lor, să se debaraseze de orice întinăciune a cărnii şi a duhului. Aureola de slavă a atributelor lui Hristos constituie sfinţenia Lui. "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu cel Atotputernic" (Apoc. 4,8). Cercetaţi caracterul lui Dumnezeu. Privind la Hristos, căutându-L, în credinţă şi rugăciune, puteţi deveni asemenea Lui. Standardul educaţiei în şcolile noastre este coborât de îndată ce Hristos încetează să mai fie modelul profesorilor şi al elevilor. Profesorii trebuie să înţeleagă că lucrarea lor nu este limitată la predarea cunoaşterii pe care o conţin manualele. Ea vizează mult mai sus. Este nevoie de o autodisciplină, care să-i facă să se conformeze caracterului divin. Eul moare greu. Dar când au acea înţelepciune care vine de sus, profesorii vor discerne adevăratul obiectiv al educaţiei şi vor face o reformă care va asigura tinerilor noştri o pregătire potrivită planului lui Dumnezeu. Profesore, elimină din vorbirea ta tot ce nu este de cea mai înaltă calitate. Pune în faţa elevilor numai acele idei care sunt de valoare. Niciodată medicul, pastorul sau profesorul nu trebuie să-şi prelungească expunerea în lungi aserţiuni fără nici un folos, până când este uitat Începutul. Când se procedează astfel, mintea este potolită cu o mulţime de cuvinte care nu se pot reţine. Expunerile să fie scurte şi la obiect. "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi" (Luca 10,27). Dacă aceia care joacă un rol în pregătirea tinerilor ar lăsa multe lucruri nespuse şi ar prezenta înaintea elevilor importanţa principiilor de care trebuie să asculte pentru a avea viaţa veşnică, s-ar vedea o lucrare de adevărată reformă.

O PREGĂTIRE OPERATIVĂ PENTRU LUCRARE Practica de a acorda câtorva studenţi toate avantajele pentru a-şi perfecta educaţia în atâtea domenii, încât ar fi imposibil să le folosească în întregime, mai degrabă le dăunează, decât să-i ajute, şi îi lipseşte pe alţii de privilegiile de care au atâta nevoie. Dacă s-ar renunţa la pregătirea de lungă durată şi exclusiv teoretică, ar fi mult mai bine pentru creşterea credinţei elevului în Dumnezeu. Mi-a fost arătat că unii dintre elevi îşi pierd spiritualitatea, că le slăbeşte credinţa şi că nu păstrează o continuă comuniune cu Dumnezeu. Ei îşi petrec aproape tot timpul în cercetarea atentă a cărţilor, părând că ştiu prea puţin şi altceva. Dar ce avantaj înseamnă toată această pregătire pentru ei? Ce folos vor avea de pe urma întregului timp consumat şi a banilor cheltuiţi? Vă spun că este mai mult decât o pierdere...

Trebuie să existe o mai mare atenţie în ceea ce priveşte felul în care se cheltuiesc banii în educarea elevilor. În timp ce se cheltuie atât de mult pentru a-i educa pe câţiva într-un mod costisitor, sunt mulţi alţii care însetează după cunoaşterea pe care ar obţine-o în câteva luni. Unul sau doi ani de studiu ar putea fi o mare binecuvântare. Dacă toate mijloacele sunt folosite pentru a le asigura câtorva elevi mai mulţi ani de studiu, mulţi alţi tineri, la fel de capabili, nu mai pot beneficia deloc de şcoala noastră... În loc să-i educaţi prea mult pe câţiva, lărgiţi sfera binefacerii voastre. Faceţi ca mijloacele pe care le folosiţi pentru pregătirea de lucrători pentru cauza lui Dumnezeu să nu fie cheltuite doar pentru unul, instruindu-l mai mult decât are nevoie în realitate, în timp ce altora li se refuză orice şansă. Daţi-le un start elevilor, dar nu consideraţi că este de datoria voastră să aveţi grijă de ei ani şi ani de zile. Datoria lor este să iasă în câmpul lucrării, iar a voastră, să vă extindeţi aria binefacerii spre alţii, care şi ei au nevoie de asistenţă. O prea mare dedicare studiului, chiar şi când este vorba de ştiinţa adevărată, creează un apetit anormal, care creşte o dată cu alimentarea lui. Aceasta dă naştere la dorinţa după mai multă cunoştinţă decât este necesară pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Urmărirea cunoaşterii doar de dragul cunoaşterii distrage mintea de la devotarea faţă de Dumnezeu şi împiedică înaintarea pe calea sfinţeniei practice. Domnul Isus instruia doar în măsura în care învăţătura putea fi folositoare.

Mintea ucenicilor era adeseori aprinsă de curiozitate, dar, în loc să le satisfacă dorinţa de a cunoaşte lucruri care nu erau necesare pentru bunul mers al lucrării lor, El le deschidea noi canale de îndreptare a gândurilor, dându-le mai mult instruirea necesară în ceea ce priveşte sfinţenia practică. NECUMPĂTAREA ÎN STUDIU Necumpătarea în studiu este un fel de intoxicare, iar cei care se dedau la ea, asemenea beţivului, rătăcesc de la cărările sigure, se împiedică şi cad în întuneric. Domnul vrea ca orice elev să ştie mereu că ochiul trebuie aţintit doar spre slava Sa. El nu trebuie să-şi risipească resursele intelectuale şi fizice în a căuta să dobândească întreaga cunoaştere posibilă a ştiinţelor, ci să-şi păstreze prospeţimea şi vigoarea tuturor capacităţilor pentru a se angaja în lucrarea de ajutare a sufletelor să găsească drumul neprihănirii, lucrare la care Domnul l-a chemat. Porunca cerului este să lucrăm, să facem ceva, care să-i aducă slavă lui Dumnezeu şi bine semenilor noştri. Domnul nu alege sau primeşte lucrători în funcţie de avantajele de care ei s-au bucurat sau în funcţie de educaţia superioară pe care au primit-o. Valoarea elementului uman este estimată potrivit capacităţii inimii de a-L cunoaşte şi înţelege pe Dumnezeu. Cel mai mare bine posibil este obţinut prin cunoaşterea lui Dumnezeu. "_¦_i viaţa veşnică este aceasta - să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu" (Ioan 17,3). Această cunoaştere este izvorul secret al tuturor puterilor... EDUCAŢIA LUI MOISE Educaţia primită de Moise, ca nepot al faraonului, a fost foarte vastă. Nimic n-a fost neglijat din ceea ce l-ar fi putut face un om înţelept, potrivit cu ceea ce egiptenii considerau înţelepciune. Dar cea mai valoroasă parte a pregătirii lui Moise, pentru lucrarea vieţii sale, a fost aceea de păstor. În timp ce-şi conducea turmele prin singurătatea munţilor şi prin verdeaţa păşunilor din văi, Dumnezeul naturii îl învăţa înţelepciunea cea mai de preţ. În şcoala naturii, cu Isus ca profesor, el a învăţat lecţii de umilinţă, blândeţe, credinţă şi încredere, toate acestea legându-i sufletul mai strâns de Dumnezeu. În singurătatea munţilor, el a învăţat ceea ce toată învăţătura de la curtea împăratului n-a reuşit să-i ofere - credinţa simplă, neşovăielnică şi încrederea constantă în Domnul. Moise crezuse că educaţia lui în înţelepciunea Egiptului îl califica pe deplin pentru scoaterea lui Israel din robie. Nu era el învăţat în toate cele necesare unui general? Nu se bucurase el de avantajele celor mai bune şcoli de armată? Nu se bucurase el de avantajele celor mai bune şcoli din ţară? Da, Moise credea că era capabil să-şi elibereze poporul. El s-a apucat de lucru, încercând să obţină simpatia poporului, îndreptând relele ce i se făcea şi omorând un egiptean care asuprea pe un israelit. Prin aceasta, Moise a manifestat spiritul înnăscut de ucigaş şi s-a dovedit a fi nepregătit să-L reprezinte pe Dumnezeul milei, al iubirii şi blândeţii. La prima încercare, Moise a căzut lamentabil, şi, ca mulţi alţii, îndată şi-a pierdut încrederea în Dumnezeu şi a întors spatele lucrării încredinţate lui, fugind de mânia faraonului. El a considerat că, din cauza marelui său păcat - al luării vieţii egipteanului - Dumnezeu nu-i va mai îngădui să aibă vreun rol în lucrarea de eliberare a poporului său din crunta robie. Dar Domnul a îngăduit aceste lucruri pentru a-l putea învăţa pe Moise blândeţea, bunătatea şi îndelunga răbdare, necesare oricărui luptător pentru Maestru, pentru a avea succes... Moise fusese învăţat să aştepte laude şi flatări pentru priceperea lui superioară, însă acum el avea de învăţat o altă lecţie. Ca păstor de oi, Moise a învăţat să îngrijească de cei în nevoie, să oblojească ce este bolnav, să caute cu răbdare ce este pierdut, să fie îndelung răbdător cu ce este nesupus, să împlinească cu o iubitoare solicitudine dorinţele mieilor şi nevoile oilor plăpânde. Prin această experienţă, el a fost adus mai aproape de Păstorul suprem. Astfel, Moise a devenit apropiat şi supus Sfântului lui Israel. El credea în marele Dumnezeu şi ţinea legătura cu Tatăl prin rugăciune umilă. Moise privea la Cel Prea Înalt pentru învăţătură în cele spirituale şi pentru o cunoaştere a datoriei lui ca păstor credincios. El a ajuns să aibă o legătură atât de strânsă cu cerul, încât Dumnezeu i-a vorbit faţă către faţă, "cum vorbeşte un om cu prietenul lui" (Exod 33,11). Astfel educat, Moise era pregătit să dea curs chemării lui Dumnezeu de a-şi schimba toiagul de păstor cu cel al autorităţii, de a-şi lăsa turma de oi pentru a prelua conducerea unui popor idolatru şi răzvrătit. Dar el tot trebuia să depindă de invizibilul Conducător. Aşa după cum toiagul era un instrument în mâna lui, şi el trebuia să fie un instrument supus în mâna lui Dumnezeu. El avea să fie păstorul poporului lui Dumnezeu. _¦_i, prin încrederea lui neclintită în Domnul, multe binecuvântări urmau să vină peste copiii lui Israel... Credinţa lui supusă în Dumnezeu este cea care l-a făcut pe Moise ceea ce a fost. El a făcut totul aşa cum i-a poruncit Domnul. Toată învăţătura înţelepţilor nu a putut să-l facă pe Moise un canal prin care Domnul să lucreze, până ce el nu şi-a pierdut încrederea de sine, nu şi-a dat seama de propria neajutorare şi nu şi-a pus încrederea în Dumnezeu, până ce nu a fost dispus să asculte de poruncile lui Dumnezeu, indiferent dacă păreau sau nu drepte, potrivit judecăţii sale omeneşti... Nu învăţătura şcolilor Egiptului l-a făcut pe Moise să-i biruie pe vrăjmaşi, ci o credinţă necontenită şi neşovăielnică, o credinţă care a rezistat celor mai mari încercări. La porunca lui Dumnezeu, Moise a mers înainte, deşi, aparent, înainte nu era nimic pe care să-şi pună piciorul. Mai bine de un milion de oameni depindeau de el şi el i-a condus înainte pas cu pas, zi de zi. Dumnezeu a îngăduit aceste rătăciri prin pustie, pentru ca poporul Său să poată obţine experienţă şi rezistenţă, iar când aveau să fie în pericol, să poată şti că scăparea şi alinarea erau numai la El. Astfel, ei puteau să înveţe să-L cunoască pe Dumnezeu şi să se încreadă în El, slujindu-L cu o credinţă vie.

LECŢIA CEA MAI IMPORTANTĂ Dumnezeu nu este dependent de oameni cu educaţie perfectă. Lucrarea Sa nu are nevoie să aştepte până ce servii Lui îşi desăvârşesc studiile programate de unele dintre şcolile noastre. El vrea oameni care pun preţ pe privilegiul de a fi împreună lucrători cu El, oameni care Îl onorează dând ascultare necondiţionată cerinţelor Lui, fără prealabile verificări teoretice. Nu are limite utilitatea acelora care-şi dau la o parte eul, făcând loc pentru lucrarea Duhului Sfânt în inima lor, şi care trăiesc pe deplin consacraţi lui Dumnezeu, supunându-se disciplinei necesare, impuse de El, fără a se plânge sau a se poticni pe cale. Dacă nu se pierd atunci când Domnul îi mustră şi nu se posomorăsc, şi nu se încăpăţânează, Domnul îi va învăţa pe tineri şi bătrâni, la orice ceas, în fiecare zi. El doreşte să descopere mântuirea Sa fiilor oamenilor; şi, dacă poporul Său ales va îndepărta obstacolele, El va revărsa apele mântuirii în şuvoaie bogate, prin canalele omeneşti.

Mulţi care caută eficienţă în lucrarea pentru Dumnezeu, în desăvârşirea unei educaţii în şcolile oamenilor, vor descoperi că au ratat învăţarea celor mai importante lecţii. Neglijând să se supună Duhului Sfânt, printr-o netrăire în ascultare de toate cerinţele lui Dumnezeu, eficienţa lor spirituală a slăbit şi şi-au pierdut capacitatea pe care o aveau, de a face o lucrare bună pentru Domnul. Lipsind de la şcoala lui Hristos, ei au uitat cum sună glasul Învăţătorului şi El nu-i mai poate călăuzi.

Oamenii pot dobândi toată ştiinţa care poate fi împărtăşită de învăţătorul omenesc, dar Dumnezeu cere de la ei o şi mai mare înţelepciune. Ca şi Moise, ei trebuie să înveţe mila, smerenia inimii şi tăgăduirea de sine. Însuşi Mântuitorul nostru, când a fost în natură umană, a recunoscut că El singur nu putea face nimic. _¦_i noi trebuie să învăţăm că nu există putere în simpla umanitate. Omul devine eficient numai atunci când este părtaş naturii divine. CĂUTÂND ÎNDRUMAREA LUI DUMNEZEU De la prima deschidere a cărţii, elevul trebuie să-L recunoască pe Dumnezeu drept Singurul care împarte adevărata înţelepciune. El trebuie să caute sfatul divin la orice pas. Nimic nu trebuie plănuit, fără ca Dumnezeu să poată fi părtaş, şi nici o alianţă nu trebuie făcută fără aprobarea Lui. De la început şi până la sfârşit, Autorul înţelepciunii trebuie recunoscut drept călăuză. Astfel, cunoaşterea obţinută din cărţi va fi pusă în plan secundar prin trăirea credinţei în infinitul Dumnezeu. Elevul nu trebuie să se lase prins în studii de lungă durată, ci să se lase călăuzit de Duhul lui Dumnezeu... Nimănui să nu-i fie îngăduit să se angajeze în studii care-i slăbesc credinţa în adevăr sau în puterea lui Dumnezeu, sau care îi micşorează respectul pentru o viaţă de sfinţenie. Vreau să-i avertizez pe elevi să nu facă nici un pas pe acest teren al studiilor prea lungi, nici chiar la sfatul profesorilor sau al vreunor oameni aflaţi în poziţii de autoritate, dacă nu L-au căutat mai întâi personal pe Dumnezeu, cu inima deschisă la influenţele Duhului Sfânt, şi nu au primit sfatul Lui referitor la această problemă. Orice ambiţie nesfântă să fie ştearsă, orice dorinţă egoistă de a ieşi în evidenţă să fie înlăturată şi orice sugestie de la oameni să fie prezentată lui Dumnezeu, cu încredere în călăuzirea Duhului Sfânt... Nu vă bizuiţi pe oameni, ci spuneţi: "Domnul este Ajutorul meu. Voi căuta sfatul Lui şi voi împlini voia Lui". Toate avantajele de care, poate, dispuneţi nu pot fi o binecuvântare pentru voi şi nici cea mai înaltă educaţie nu vă califică drept canale de lumină, dacă nu aveţi cooperarea Duhului Sfânt. Ne este la fel de imposibil să primim calificare de la oameni fără iluminare divină, cum le-a fost zeilor Egiptului să-i scape pe aceia care se încredeau în ei.

Elevii nu trebuie să creadă că orice sfat de a-şi prelungi studiile este în armonie cu planul lui Dumnezeu. Aduceţi orice astfel de sugestie la Dumnezeu, în rugăciune, şi căutaţi îndrumarea Lui nu o singură dată, ci iar şi iar. Staţi de vorbă cu El până vă veţi convinge dacă sfatul este de la Dumnezeu sau de la oameni. Domnul spune: "Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită" (Mat. 26,41). "Vegheaţi" ca studiile voastre să nu se adune într-atâta şi să nu devină atât de captivante, încât mintea să vă fie suprasolicitată şi dorinţa după cele sfinte alungată din suflet. La mulţi elevi, motivul şi scopul care i-au făcut să vină la şcoală au fost treptat pierdute din vedere, iar o ambiţie nesfântă, de a dobândi o educaţie înaltă, i-a dus la sacrificarea adevărului.

Prea adesea, pe măsură ce studiile se adună, înţelepciunea de sus este trecută pe un loc secundar şi, cu cât avansează mai mult în cunoştinţă, cu atât elevul are mai puţină încredere în Dumnezeu. El priveşte învăţătura ca fiind însăşi esenţa reuşitei în viaţă, dar, dacă toţi ar da cuvenita importanţă declaraţiei lui Hristos: "despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic" (Ioan 15,5), atunci ei şi-ar face alte planuri. Fără principiile vitale ale adevăratei religii, fără ştiinţa de a sluji şi a-I aduce slavă Mântuitorului, educaţia este mai mult dăunătoare decât benefică. Atunci când educaţia profană este dusă până acolo, încât dragostea lui Dumnezeu scade în inimă, rugăciunea este neglijată şi cultivarea atributelor spirituale este un eşec; ea este total dezastruoasă. Ar fi mult mai bună încetarea de a căuta să obţinem o astfel de educaţie şi eliberarea sufletului din starea de amorţeală decât obţinerea acestei educaţii cu preţul pierderii din vedere a avantajelor veşnice... În nici un caz nu sfătuiesc limitarea acelei educaţii pentru care Dumnezeu nu a pus limite. Educaţia noastră nu se termină o dată cu încetarea a ceea ce ne poate oferi această lume. De-a lungul întregii veşnicii, aleşii lui Dumnezeu vor fi elevi. Dar voi recomanda restricţii în urmarea acelor metode de educaţie care primejduiesc sufletul şi împiedică realizarea scopului pentru care se cheltuiesc timp şi bani. Educaţia este o mare lucrare de-o viaţă. Dar pentru a obţine adevărata educaţie, este necesar să avem acea înţelepciune ce vine numai de la Dumnezeu. Domnul Dumnezeu trebuie să fie prezent în orice stadiu al educaţiei. Dar este o greşeală a dedica ani de zile studiului pentru o cunoaştere unilaterală. După ce a dedicat studiului o perioadă de timp, nimeni să nu-l îndemne pe tânăr să abordeze imediat o nouă etapă de studii, ci mai degrabă să-l îndrume în lucrarea pentru care a fost pregătit. Să fie încurajat să pună la lucru educaţia deja obţinută Mintea multora are nevoie să fie împrospătată, transformată şi aranjată după planul lui Dumnezeu. Mulţi se ruinează fizic, mintal şi moral, suprasolicitându-se în studii. Ei se păgubesc singuri pentru prezent şi veşnicie, prin necumpătare în căutarea de a obţine o educaţie, pierzându-şi dorinţa de a învăţa în şcoala lui Hristos lecţiile modestiei şi smereniei inimii... ÎN VEDEREA APROPIATEI REVENIRI A LUI ISUS Gândul care trebuie accentuat înaintea elevilor este acela că timpul este scurt şi ei trebuie să se pregătească operativ pentru efectuarea lucrării care este esenţială în această vreme Sunt obligată să vă spun că nu ştiţi cât de curând va veni criza. Ea se apropie din ce în ce, ca un hoţ. Soarele străluceşte pe cer, făcându-şi rondul obişnuit, şi cerurile mărturisesc slava lui Dumnezeu. Oamenii îşi văd de mersul lor, mâncând şi bând, sădind şi construind, căsătorindu-se şi căsătorind. Negustorii încă vând şi cumpără, publicaţiile apar una după alta, oamenii se îmbrâncesc unii pe alţii, căutând locul cel mai înalt, iubitorii de plăceri mai merg la teatru, curse de cai, jocuri de noroc şi activităţi dintre cele mai senzaţionale. Dar timpul de probă se încheie cu repeziciune şi cazul fiecăruia este aproape decis pentru vecie. Sunt puţini cei care cred din tot sufletul că avem un cer de câştigat şi un iad de evitat.

Semnele revenirii lui Hristos se împlinesc cu repeziciune. Satana vede că nu mai are decât puţin timp de lucru şi şi-a trimis agenţii să stârnească elementele lumii, pentru ca oamenii să fie amăgiţi, frustraţi şi preocupaţi până când timpul de probă se va sfârşi, iar uşa harului spre milă se va închide pentru totdeauna. Împărăţiile acestei lumi n-au devenit încă împărăţiile Domnului. Nu vă amăgiţi. Fiţi treji şi mişcaţi-vă repede, pentru că vine noaptea în care nimeni nu poate lucra. Nu-i încurajaţi pe elevii care vin la voi cu povara lucrării de salvare a semenilor să abordeze studii după studii. Nu lungiţi ani mulţi timpul de obţinere a unei educaţii. Făcând astfel, le creaţi impresia că este timp destul şi însuşi acest plan se dovedeşte o capcană pentru sufletele lor. Mulţi sunt mai bine pregătiţi, au mai mult discernământ spiritual şi cunoaştere a lui Dumnezeu şi a cerinţelor Sale când intră în şcoală decât atunci când o absolvă. Lor li se insuflă ambiţia de a deveni oameni învăţaţi şi sunt încurajaţi să-şi sporească studiile până ce devin infatuaţi. Ei îşi fac idoli din cărţile lor şi sunt dispuşi să-şi sacrifice sănătatea şi spiritualitatea pentru a obţine o educaţie mai bună. Ei scurtează timpul pe care ar trebui să-l acorde rugăciunii şi ratează folosirea ocaziilor de a face bine. Ei nu reuşesc să pună în aplicare cunoştinţa pe care o au deja şi nu progresează în ştiinţa câştigării de suflete. Lucrarea misionară le devine din ce în ce mai puţin agreabilă, iar pasiunea de a excela în cunoaşterea cărţilor creşte în mod anormal. Urmărind studiile lor, ei se îndepărtează de Dumnezeul înţelepciunii. Unii îi felicită pentru avansare şi-i încurajează să persevereze S-a pus întrebarea: "Crezi în adevăr? Crezi în solia îngerului al treilea? Dacă da, pune-ţi în practică această credinţă". Timpul de probă nu va îngădui ani lungi de instruire. Dumnezeu cheamă. Auzi-I glasul cum spune: "Fiule, du-te astăzi şi lucrează în via Mea" (Mat. 21,28). Acum, chiar acum, este timpul de lucrat.

"Domnul umblă în furtună şi în vârtej şi norii sunt praful picioarelor Lui" (Naum 1,3). O, de-ar înţelege oamenii îndelunga răbdare a lui Dumnezeu! El ţine în frâu propriile-I atribute. De-ar înţelege oameni că El nu admite răutatea lumii, dar încă mai acordă speranţa iertării chiar şi celor mai nedemni! Dar îndurarea Lui nu va dura necontenit. Cine este pregătit pentru schimbarea ce va avea loc în atitudinea lui Dumnezeu faţă de păcătos? Cine va fi pregătit să scape de pedeapsa ce va cădea negreşit asupra nelegiuiţilor?... Este o mare lucrare de făcut şi via Domnului are nevoie de lucrători. Misionarii trebuie să intre în câmp cât nu sunt împiedicaţi să o facă. Acum uşile sunt deschise peste tot. Elevii nu trebuie să aştepte să-şi completeze anii de studiu, pentru că anii ce ne stau înainte nu sunt mulţi şi trebuie să lucrăm cât încă este ziuă Înţelegeţi că, prin aceste cuvinte, nu spun nimic pentru slăbirea educaţiei, ci vorbesc pentru a-i avertiza pe cei aflaţi în pericolul de a duce ceea ce este legal dincolo de limita legalului şi de a pune prea mult preţ pe educaţia pământească. Eu insist asupra dezvoltării unei experienţe creştine, pentru că, fără aceasta, educaţia nu va fi de nici un folos. Dacă vedeţi că elevii se află în pericolul de a deveni atât de preocupaţi de studiile lor, încât neglijează studiul acelei Cărţi care le oferă informaţii despre cum se asigură bunăstarea viitoare a sufletului lor, atunci nu-i ispitiţi să meargă mai departe, să-şi prelungească timpul dedicat învăţării şi să piardă din vedere tot ce ar da valoare educaţiei lor... Atâta vreme cât mai este timp, vom avea nevoie de şcoli. Întotdeauna va fi nevoie de educaţie. Dar trebuie să fim atenţi ca nu cumva educaţia să ne consume interesul spiritual. Este un mare pericol să-i sfătuim pe elevi să abordeze studii după studii, făcându-i să creadă că astfel vor ajunge perfecţi. Educaţia astfel obţinută se va dovedi oricum deficitară. Domnul spune: "Căci este scris: 'Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi, şi voi nimici priceperea celor pricepuţi'. Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii." (1 Cor. 1,19-21). Moise a fost învăţat în toată înţelepciunea egiptenilor. Prin providenţa lui Dumnezeu, el a primit o vastă educaţie, dar o bună parte din această educaţie era în plus. Această parte a trebuit ştearsă prin 40 de ani de experienţă în îngrijirea oilor şi a plăpânzilor miei. Dacă mulţi dintre cei ce au legătură cu lucrarea lui Dumnezeu ar putea fi izolaţi, cum a fost Moise, şi ar fi, prin natura împrejurărilor, nevoiţi să înfăptuiască o slujbă umilă, până ce inima lor ar deveni blândă ei nu ar mai fi atât de înclinaţi să ridice în slăvi propriile iscusinţe, să caute să demonstreze că înţelepciunea unei educaţii avansate ar putea ţine locul unei bune cunoaşteri a lui Dumnezeu.

Ucenicii lui Hristos nu sunt chemaţi să-i ridice pe oameni în slăvi, ci să-I aducă slavă lui Dumnezeu, Izvorul întregii înţelepciuni. Educatorii trebuie să lase loc Duhului Sfânt ca să-i facă lucrarea în inimile tinerilor. Cel mai mare Învăţător este reprezentat în mijlocul nostru de Duhul Sfânt. Oricât aţi studia, chiar dacă aţi ajunge cât mai departe, ocupându-vă orice moment al timpului de probă în urmărirea cunoaşterii, nu veţi fi desăvârşiţi. La încheierea timpului, va trebui să vă întrebaţi ce bine aţi făcut celor aflaţi în întuneric şi cui aţi împărtăşit cunoaşterea lui Dumnezeu sau chiar a acelor lucruri pentru care aţi cheltuit atâţia bani şi timp. Curând se va spune în cer "S-a sfârşit!" "Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană, să trăiască şi mai departe fără prihană. _¦_i cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe! Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui." (Apoc. 22, 11.12). Când se va da această sentinţă, orice caz va fi decis. Ar fi mult mai bine pentru lucrători să ia jugul şi povara lui Hristos şi să umble încet şi umil decât să dedice ani de pregătire pentru o lucrare mare şi apoi să nu reuşească să aducă fii şi fiice la Dumnezeu, să nu reuşească să pună nici un trofeu la picioarele lui Isus... Câţi dintre cei care cunosc adevărul pentru acest timp lucrează în conformitate cu principiile acestui adevăr? Este adevărat că se face totuşi ceva, dar s-ar fi putut face mult mai mult. Lucrul se adună, iar timpul se scurtează. Toţi ar trebui acum să fie lumini strălucitoare şi, totuşi, mulţi nu reuşesc să-şi ţină candelele aprovizionate cu uleiul harului, reglate astfel încât lumina lor să poată lumina în ziua de azi. Prea mulţi socotesc un "mâine" lung, dar greşesc. Fiecare trebuie să fie educat astfel, încât să arate importanţa lucrării speciale pentru azi. Fiecare să lucreze pentru Dumnezeu şi pentru semeni. Fiecare să dovedească înţelepciune şi să nu fie niciodată găsit inactiv, aşteptând să fie pus la treabă de altcineva. Acel "cineva", care le-ar putea trimite la lucru, este supraaglomerat cu responsabilităţi şi se pierde timp în aşteptarea indicaţiilor lui. Domnul îţi va da înţelepciune pe loc. Chemarea încă se face: "Fiule, du-te şi lucrează în via Mea." "Astăzi dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile" (Evrei 3,7.8). Domnul î-şi prefaţează chemarea cu apelativul "Fiule". Cât de blând şi afectuos şi, în acelaşi timp, cât de urgent! Această invitaţie este şi ea o poruncă. (Special Testimonies on Education, pag. 108-146; la 21 martie 1895, profesorilor din Sanitarium College din Battle Creek, Michigan). _ Cunoaşterea de sine este o mare ştiinţă. Adevărata cunoaştere de sine duce la o smerire ce va deschide o cale pentru Domnul, aceea de dezvoltare a minţii şi modelare a caracterului. Nici un profesor care nu e conştient de propriile deficienţe, şi care nu dă la o parte tot ce i-ar afecta viaţa spirituală, nu poate face o lucrare acceptabilă. Atunci când profesorii sunt dispuşi să renunţe la ceea ce este neesenţial pentru viaţa veşnică, se poate spune că lucrează cu frică şi cu tremur pentru propria mântuire, zidind în mod înţelept pentru veşnicie.

BIBLIA ÎN EDUCAŢIE "Cuvintele lui Iehova sunt cuvinte curate; ca argintul încercat într-un cuptor de pământ, curăţit de şapte ori." CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, O VISTIERIE Biblia este de cea mai mare valoare, pentru că este Cuvântul viu al lui Dumnezeu. Dintre toate cărţile din lume, ea este cea mai demnă de atenţie şi studiu, datorită înţelepciunii ei veşnice. Biblia este o istorie care ne vorbeşte despre crearea lumii şi ne poartă prin veacurile trecute. Fără ea, am fi fost lăsaţi la voia presupunerilor şi a legendelor în ceea ce priveşte întâmplările trecutului. Ea ni-L descoperă pe Creatorul cerurilor şi al pământului, cu universul pe care l-a adus la existenţă, şi aruncă o lumină plină de slavă asupra lumii care va veni. Biblia este un ogor unde sunt ascunse comori cereşti, care vor rămâne acolo până ce, printr-o atentă prospectare, vor fi descoperite şi aduse la lumină. Biblia este o casetă, care conţine bijuterii de o inestimabilă valoare, ce trebuie prezentate astfel, încât să li se vadă strălucirea ascunsă. Dar frumuseţea şi excelenţa acestor diamante ale adevărului nu este distinsă de ochiul firesc. Lucrurile frumoase ale acestui pământ nu sunt văzute până ce soarele nu le inundă cu lumina lui, risipind întunericul. La fel este şi cu comorile Cuvântului lui Dumnezeu. Ele nu sunt apreciate până nu sunt puse în evidenţă de Soarele Neprihănirii. Biblia conţine un simplu şi complet sistem teologic şi filozofic. Ea este cartea care ne face înţelepţi pentru neprihănire, vorbindu-ne despre dragostea lui Dumnezeu, aşa cum apare ea în planul de mântuire şi oferindu-ne cunoaşterea esenţială pentru orice învăţăcei - cunoaşterea lui Hristos. Pe lângă faptul că ne descoperă mântuirea şi speranţa vieţii veşnice, Cuvântul lui Dumnezeu este mană din cer pentru hrana şi tăria sufletului nostru. Biblia este marele standard al binelui şi al răului, care defineşte în mod clar păcatul şi sfinţirea. Principiile ei vii, care ne străbat viaţa ca nişte fire de aur, sunt singura noastră apărare în încercări şi ispite. Sfintele Scripturi erau studiul de bază în şcolile profeţilor şi trebuie să deţină primul loc în orice sistem educaţional, pentru că temelia oricărei educaţii corecte este cunoaşterea lui Dumnezeu. Folosită ca manual în şcolile noastre, Biblia va face pentru minte şi suflet ceea ce nu poate face cărţile de ştiinţă şi filozofie. Ca şi carte de disciplină şi întărire a intelectului, care înnobilează, purifică şi cizelează caracterul, Biblia nu are rival. Dumnezeu Se îngrijeşte de noi, ca fiinţe inteligente, şi de aceea ne-a dat Cuvântul Său ca o candelă pentru picioarele noastre şi o lumină pe cărare. Învăţăturile Bibliei au un rol vital în prosperitatea tuturor aspectelor vieţii noastre. Chiar în afacerile noastre vremelnice, ea ne este un sfătuitor mai înţelept decât oricare altul. Învăţătura ei divină ne arată singura cale spre adevăratul succes. Nu există poziţie socială, nici fază a vieţii omului, pentru care studiul Bibliei să nu fie o pregătire esenţială.

ÎNŢELEPCIUNEA MĂRGINITĂ Doar simpla citire a Cuvântului nu va împlini scopul rânduit de cer. El trebuie studiat şi păstrat în inimă. Bibliei nu i s-a acordat atenţia cuvenită. Ea n-a fost onorată mai presus de orice altă carte în educarea copiilor şi a tinerilor. Elevii dedică ani de zile dobândirii unei educaţii. Ei studiază diferiţi autori şi devin cunoscători ai ştiinţei şi filozofiei prin cărţi care conţin rezultate ale cercetării omeneşti. Dar Cartea care vine de la divinul Învăţător a fost în mare parte neglijată. Valoarea ei nu este remarcată; comorile ei rămân ascunse. O astfel de educaţie este deficitară. Cine sunt aceşti învăţaţi, pentru ca minţile şi caracterele tinerilor să fie modelate după ideile lor? Este posibil ca, în scris şi oral, ei să publice cele mai bune roade ale gândirii lor; dar ei au atins doar o frântură din adevăr şi, în mărginirea lor, numind această atingere "ştiinţă", o ridică deasupra Dumnezeului ştiinţei. Omul este limitat; nu există lumină în înţelepciunea lui. Raţiunea lui neajutorată nu poate explica nimic din adâncimea lucrurilor lui Dumnezeu, nici nu poate înţelege lecţiile spirituale pe care Dumnezeu le-a pus în lumea materială. Dar raţiunea este un dar de la Dumnezeu şi Duhul Sfânt îi va ajuta pe cei care vor să fie învăţaţi. Dacă au vreo valoare, cuvintele omului sunt ecoul cuvintelor lui Dumnezeu. În educaţia tinerilor, niciodată cuvântul omului nu trebuie să ia locul Cuvântului lui Dumnezeu.

Speculaţiile reci, filozofice şi cercetarea ştiinţifică, în care Dumnezeu nu este recunoscut, sunt sigur dăunătoare. Şi răul este şi mai mare când, aşa cum se întâmplă frecvent, cărţile puse în mâna tinerilor şi considerate drept autoritate şi indispensabile educaţiei lor provin de la autori care s-au declarat făţiş necredincioşi. Prin toate gândurile prezentate de aceşti oameni, sunt urzite ideile lor otrăvitoare. Studierea unor astfel de cărţi este ca umblatul cu cărbuni; elevul nu poate rămâne curat la minte atunci când prin minte îi trec idei ale scepticismului. Autorii acestor cărţi, semănând seminţele îndoielii şi necredinţei în lume, au fost în pregătirea marelui vrăjmaş al lui Dumnezeu şi al omului, căpetenia recunoscută a întunericului acestei lumi. Cuvântul rostit de Dumnezeu despre aceştia este: "Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit." (Rom. 1,21.22). Ei au respins adevărul divin în simplitatea şi puritatea lui, pentru înţelepciunea acestei lumi. Ori de câte ori cărţi ale unor astfel de autori au prioritate, iar Cuvântul lui Dumnezeu este trecut pe plan secundar, pe porţile şcolii vor ieşi absolvenţi care nu sunt mai pregătiţi pentru slujirea lui Dumnezeu decât înainte de a primi educaţie. CAUZA ATITUDINII DE OPOZIŢIE FAŢĂ DE BIBLIE Nu din dorinţa de a brava se îndoiesc oamenii de adevărul divin; ei sunt necredincioşi nu dintr-o necunoaştere a caracterului Cuvântului lui Dumnezeu, ci datorită faptului că, în urma păcatului, întregul organism uman s-a dereglat, mintea a fost pervertită, iar imaginaţia, coruptă. Ispitiri din afară găsesc o coardă cu rezonanţă în inimă, iar piciorul alunecă imperceptibil spre păcat. Şi astfel se face că mulţi urăsc Biblia. Unora nu le pasă dacă Biblia nu ar exista. Când viaţa Fiului lui Dumnezeu era în cumpănă, evreii au strigat: "Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!", pentru că viaţa Sa curată şi învăţătura Lui sfântă îi acuza de păcat şi-i condamna. Tot din acelaşi motiv, unii strigă azi în inima lor împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Mulţi, chiar dintre copii şi tineri, s-au învăţat să iubească păcatul. Ei urăsc meditaţia, iar gândul la Dumnezeu este un bold pentru conştiinţa lor. Faptul că inima omului este înclinată spre rău este motivul pentru care semănarea seminţei scepticismului în minţile tinere este atât de periculoasă. ŞTIINŢA ŞI BIBLIA Noi nu descurajăm educaţia şi nici nu subestimăm cultura şi disciplina minţii. Dumnezeu ne vrea elevi atâta vreme cât rămânem pe acest pământ. Orice ocazie de cultivare trebuie exploatată. Facultăţile au nevoie să fie întărite prin exerciţiu, iar mintea trebuie antrenată şi dezvoltată prin studiu; dar toate acestea pot fi făcute în timp ce inima devine o pradă uşoară a dezamăgirii. Înţelepciunea de sus trebuie transmisă sufletului. Descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu "dă lumină, dă pricepere celor fără răutate" (Ps. 119,130). Cuvântul Său este dat spre învăţătura noastră. Nimic în el nu este stricat sau corupător. Biblia nu trebuie verificată prin ideile oamenilor de ştiinţă, ci ştiinţa trebuie supusă testului standardului infailibil. Dar studiul ştiinţelor nu trebuie neglijat. Cărţile pot fi folosite pentru studii, dar ele trebuie să fie în acord cu Biblia, pentru că Biblia este standardul. Astfel de cărţi trebuie puse în locul celor care se află acum în mâinile tinerilor. Dumnezeu este autorul ştiinţei. Cercetarea ştiinţifică deschi-de minţii vaste câmpuri de informaţie şi meditaţie, făcându-ne capabili să-L vedem pe Dumnezeu în lucrurile create de El. Ignoranţa poate încerca să sprijine scepticismul, făcând apel la ştiinţă; dar, în loc să susţină scepticismul, adevărata ştiinţă descoperă noi dovezi ale înţelepciunii şi puterii lui Dumnezeu. Corect înţeleasă, ştiinţa confirmă cuvântul scris, şi amândouă aruncă lumină una asupra celeilalte. Împreună, ele ne conduc la Dumnezeu, învăţându-ne legile înţelepte şi benefice, prin care El lucrează. Atunci când elevul Îl recunoaşte pe Dumnezeu ca izvor al cunoaşterii şi-L onorează, supunându-şi mintea şi sufletul Cuvântului Său, el poate revendica făgăduinţa: "Căci voi cinsti pe cine Mă cinsteşte" (1 Sam. 2,30). Cu cât mai studioasă e mintea, cu atât poate fi mai eficient folosită în slujba lui Dumnezeu, dacă se află sub controlul Duhului Sfânt. Talanţii folosiţi se înmulţesc. Experienţa în cele spirituale lărgeşte viziunea sfinţilor şi a îngerilor şi atât unii, cât şi ceilalţi, sporesc în capacităţi pe măsură ce lucrează în sferele lor. "O, adâncul bogăţiei înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!" (Rom. 11,33). (Special Testimonies of Education, pag. 52-57, 16 mai 1896). CARTEA CĂRŢILOR Ce carte se poate compara cu Biblia? O înţelegere a învăţăturilor ei este esenţială pentru orice copil şi tânăr şi pentru cei maturi, pentru că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, dat pentru a călăuzi familia umană spre cer. În lumea de azi, sunt mulţi zei şi multe doctrine. Fără o cunoaştere a Scripturilor, tinerilor le este imposibil să înţeleagă ce e adevărul sau să discearnă între sacru şi comun. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie cea mai înaltă carte de educaţie în lumea noastră şi să fie tratat cu temere şi respect. El trebuie pus în mâna copiilor şi a tinerilor, ca un măreţ manual, pentru ca ei să-L poată cunoaşte pe Cel a cărui bună cunoaştere înseamnă viaţă veşnică. ISTORIA ÎN BIBLIE Marile adevăruri ale istoriei sacre sunt de o uimitoare frumuseţe şi ating veşnicia. Ce cunoaştere poate fi mai importantă decât aceea care arată căderea omului şi consecinţele acelui păcat care a deschis porţile durerii pe pământ? Decât aceea care vorbeşte despre prima venire a lui Hristos? Întruparea lui Hristos, divinitatea Sa, jertfa Sa şi minunata Sa lucrare din cer, ca Avocat al nostru, misiunea Duhului Sfânt, toate aceste teme vitale pentru creştinătate sunt prezentate din Geneza şi până în Apocalipsa. Fiecare dintre ele este o za de aur în lanţul perfect al adevărului. De ce atunci să nu fie pusă Biblia la loc de cinste în orice şcoală din ţara noastră? Moise era instruit în toată înţelepciunea egipteană şi, totuşi, îi spunea lui Israel: "Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: 'Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!' Şi care este neamul acela aşa de mare, încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte, cum este toată Legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte? Numai, ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-a văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi." (Deut. 4,5-9). Unde vom găsi noi legi mai nobile, mai curate şi mai drepte decât cele prezentate în cărţile ce conţin instrucţiunile date lui Moise pentru copiii lui Israel? Din care altă sursă putem noi să ne adunăm atâta putere ori să învăţăm lucruri atât de nobile? Ce altă carte îi va învăţa pe oameni atât de bine să-L iubească, să se teamă şi să asculte de Dumnezeu? Ce altă carte prezintă celor ce o studiază o cunoaştere mai înălţătoare, o istorie mai minunată? Ea portretizează clar neprihănirea şi prevede urmarea neascultării de Legea lui Iehova. BIBLIA, CA LITERATURĂ Ca putere de educare, Biblia este mai valoroasă decât scrie-rile tuturor filozofilor din toate veacurile. În largul ei spectru stilistic şi tematic, există ceva interesant şi instructiv pentru orice minte, ceva care să înnobileze orice interes. Lumina revelaţiei luminează cu putere în trecutul îndepărtat, acolo unde analele istoriei, întocmite de oameni, nu aruncă nici o rază. Există în Biblie poezie care a fost declarată minunea şi admiraţia lumii. În strălucirea ei, în maiestatea ei sublimă şi solemnă şi în patosul mişcărilor, Biblia este inegalabilă, chiar şi pentru cele mai strălucite producţii ale geniului uman. În ea este logică sănătoasă şi elocvenţă fără patimă. Biblia descrie fapte nobile ale unor oameni deosebiţi, exemple de virtute şi onoare, lecţii de pietate şi puritate. O PUTERE MORALĂ Studiind Scripturile, Îl cunoaştem pe Dumnezeu şi suntem conduşi la o înţelegere a relaţiei noastre cu Hristos, Purtătorul păcatelor, Siguranţa omenirii căzute. Nimeni nu este lăsat în necunoştinţă cu privire la ce aprobă şi ce dezaprobă Dumnezeu. Biblia conţine instrucţiuni referitoare la caracterul pe care copiii lui Dumnezeu trebuie să-l aibă. "Ferice de cei cu inima curată", spunea ea, "căci ei vor vedea pe Dumnezeu" (Mat. 5,8). "Urmăriţi pacea cu toţii şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul" (Evrei 12,14). "Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat." (1 Ioan 3,2.3). Această foarte importantă carte de cunoaştere nu trebuie pusă înaintea copiilor şi tinerilor noştri într-un mod arbitrar şi dictatorial, ci ca o descoperire divină, ca o învăţătură de cea mai înaltă valoare, esenţială pentru pacea lor în această lume a zbuciumului şi a trudei, ca o pregătire pentru viaţa veşnică viitoare în Împărăţia lui Dumnezeu. Puneţi Cuvântul Sfânt în mâinile lor. Încurajaţi-i să-i cerceteze paginile. Vor găsi aici comori de o inestimabilă valoare. Şi, primindu-L pe Hristos ca pâine a vieţii, ei vor avea garanţia vieţii veşnice. Spusele lui Isus sunt aur curat. Când cei ce au primit o falsă interpretare a Cuvântului cercetează Scripturile, hotărâţi să afle adevărul, Duhul Sfânt le va deschide ochii înţelegerii, iar Cuvântul va fi pentru ei o nouă revelaţie. Inimile lor vor fi înviorate de o credinţă nouă şi activă şi vor vedea lucrările minunate ale Legii lui Dumnezeu. Învăţăturile lui Hristos vor avea acum, pentru ei, o dimensiune şi un sens cum n-au mai avut niciodată. Tineretul are nevoie de educatori care să le prezinte în permanenţă principiile Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă profesorii vor face din preceptele Bibliei manualul lor, ei vor avea o mai mare influenţă asupra tinerilor. Ei vor fi ucenici, având o vie legătură cu Dumnezeu. Ei se vor strădui să imprime idei şi principii ce vor conduce la o mai deplină cunoaştere a lui Dumnezeu, la o creştere a credinţei în sângele lui Hristos şi în puterea şi eficienţa harului Său de a-i păzi de cădere. Ei vor căuta necontenit să pună temeliile unei sănătoase şi bine echilibrate trăiri creştine, pentru ca elevii lor să fie pregătiţi pentru a fi folositori.

PROFESORUL BIBLIC Cel mai mare talent pastoral trebuie pus la lucru pentru a conduce învăţarea Bibliei în şcolile noastre. Cei care sunt aleşi pentru această lucrare trebuie să fie atenţi cercetători ai Bibliei. Să fie bărbaţi cu o profundă experienţă creştină, iar salariul lor va fi plătit din zecime. Profesorul biblic va fi capabil să-i înveţe pe elevi cum să prezinte adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu într-un mod limpede, cuceritor, în public, şi cum să facă o lucrare evanghelistică eficientă, din casă în casă. Este esenţial ca el să fie iscusit în a-i învăţa pe aceia care au dorinţa de a lucra pentru Domnul cum să folosească în mod înţelept ceea ce au învăţat. El îi va instrui pe elevi să abordeze studiul Bibliei în spiritul umilinţei, să-i cerceteze paginile, nu pentru a găsi dovezi cu care să susţină idei omeneşti, ci cu dorinţa sinceră de a cunoaşte ceea ce a zis Dumnezeu. De timpuriu, elevii noştri trebuie învăţaţi să devină lucrători biblici. Aceia care sunt consacraţi şi capabili pot avea succes într-o slujire activă pentru Hristos, concomitent cu urmarea cursurilor la şcoală. Dacă vor petrece mult timp în rugăciune, dacă, în umilinţă, vor învăţa de la instructorii lor, elevii vor creşte în cunoştinţa despre cum să lucreze pentru suflete. Iar când vor merge la marele seceriş, ei se vor putea ruga cu încredere: "Fie peste noi bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre, da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre" (Ps. 90,17). În şcolile noastre, lucrarea de predare a învăţăturilor Bibliei tinerilor nu trebuie lăsată în întregime unui singur profesor, pentru un lung şir de ani. Profesorul biblic poate fi foarte bun pentru prezentarea adevărului şi, totuşi, pentru elevi nu este cea mai bună experienţă ca studiul Cuvântului lui Dumnezeu să le fie condus de un singur om, trimestru după trimestru şi an după an. Diferiţi profesori trebuie să ia parte la această lucrare, chiar dacă s-ar putea ca nu toţi să aibă o atât de deplină înţelegere a Scripturilor. Dacă în şcolile noastre mai mari se unesc mai mulţi în lucrarea de învăţare a Scripturilor, elevii s-ar putea bucura de beneficiul talentului mai multora. De ce a fost nevoie de Matei, de Marcu, de Luca, de Ioan, de Pavel şi de toţi scriitorii care au mărturisit despre viaţa şi lucrarea Mântuitorului? De ce nu a putut un singur ucenic să scrie un raport complet şi astfel să avem o relatare unică a vieţii de pe pământ a lui Isus? De ce unul dintre scriitorii Evangheliei ne prezintă ceva ce altul nu ne spune? De ce, dacă aceste aspecte sunt esenţiale, nu sunt menţionate de toţi scriitorii? Pentru că minţile oamenilor sunt diferite, nu toţi înţeleg lucrurile exact în acelaşi fel. Anumite adevăruri ale Scripturii impresionează mult mai puternic mintea unora decât pe a altora. Acelaşi principiu se aplică şi vorbitorilor. Unul insistă asupra unor aspecte peste care alţii ar trece mai repede sau nici nu le-ar menţiona. Adevărul întreg este prezentat mai clar de mai mulţi decât de unul singur. Evangheliile diferă, dar relatările se leagă perfect într-un tot armonios. La fel şi azi, Domnul nu impresionează toate minţile în acelaşi fel. Adesea, prin experienţe neobişnuite, în împrejurări speciale, El arată unor cercetători ai Bibliei vederi ale adevărului pe care alţii nu le prind. Este posibil ca şi cel mai învăţat instructor să nu reuşească să prezinte elevilor tot ceea ce trebuie să afle. Ar fi de mare folos şcolilor noastre dacă s-ar ţine în mod regulat întruniri în care toţi profesorii să se poată uni în studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Ei trebuie să cerceteze Scripturile, aşa cum au făcut-o nobilii bereeni. Ei trebuie să-şi învingă orice idei preconcepute şi, luând Biblia drept manualul lor şi comparând scriptură cu scriptură, să afle ce să-i înveţe pe elevii lor şi cum să-i pregătească pentru o slujire primită de Dumnezeu. Reuşita profesorului va depinde mult de spiritul în care lucrează. Simpla declarare a credinţei nu-i face pe oameni creştini. Dar, dacă profesorii îşi vor deschide inima pentru studiul Cuvântului, ei vor fi capabili să-şi ajute elevii la o mai bună înţelegere. Să nu apară spiritul de contrazicere, ci fiecare să caute sârguincios lumina şi cunoştinţa de care are nevoie. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărata filozofie, adevărata ştiinţă. Ideile omeneşti şi predicarea de senzaţie valorează foarte puţin. Aceia care sunt plini de Cuvântul lui Dumnezeu îl vor prezenta în acelaşi mod simplu, în care îl făcea Hristos. Cel mai mare Învăţător al lumii folosea cel mai simplu limbaj şi cele mai clare simboluri. Domnul cere păstorilor Lui să hrănească turma cu hrană curată. El ar dori ca ei să prezinte adevărul în simplitatea lui. Când această lucrare este făcută cu credincioşie, mulţi vor fi convinşi şi convertiţi prin puterea Duhului Sfânt. Este nevoie de învăţători biblici, care se vor apropia de cei necredincioşi, care vor căuta oaia pierdută, care vor lucra de la om la om şi care vor da o învăţătură clară şi precisă. Nu creaţi niciodată îndoieli. Învăţătura lui Hristos a fost întodeauna pozitivă în natura ei. Cu un ton de asigurare, prezentaţi o solie afirmativă. Înălţaţi-L cât se poate de mult pe Omul de pe Calvar şi ţineţi-L sus. Există putere în înălţarea crucii lui Hristos.

Privilegiul elevului este acela de a primi idei clare şi curate despre adevărul Cuvântului, pentru a putea fi pregătit să prezinte aceste adevăruri şi altor minţi. El trebuie înrădăcinat şi ancorat în credinţă. Elevii trebuie conduşi să gândească singuri, să vadă puterea adevărului pentru ei şi să prezinte orice cuvânt dintr-o inimă plină de dragoste şi bunătate. Imprimaţi în mintea lor adevărurile vitale ale Bibliei şi puneţi-i să redea aceste adevăruri în cuvintele lor, pentru a fi siguri că le-au înţeles bine. Asiguraţi-vă că orice aspect al adevărului este fixat în mintea lor. Acesta poate fi un proces încet, dar este de zece ori mai bine aşa decât să treceţi peste subiecte importante, fără a le acorda cuvenita consideraţie. Nu este destul ca elevul să creadă adevărul pentru sine. El trebuie să fie în stare să mărturisească limpede acest adevăr, în cuvintele lui, pentru a putea fi evident că vede puterea lecţiei şi o pune în aplicare. În toată învăţătura voastră, nu uitaţi niciodată că lecţia cea mai mare, care trebuie predată şi învăţată, este lecţia cooperării cu Hristos în lucrarea de salvare de suflete. Învăţătura ce trebuie asigurată prin cercetarea Scripturilor este o cunoaştere practică a planului de mântuire. O astfel de educaţie va reface chipul lui Dumnezeu în sufletul omului şi va fortifica mintea împotriva ispitelor şi-l va califica pe cel ce învaţă ca să devină un lucrător cu Hristos în misiunea Sa, a milei, prin lume. Ea îl va face un membru al familiei cerului şi-l va pregăti să împărtăşească moştenirea sfinţilor în lumină. Învăţătorul adevărului poate împărtăşi eficient numai ceea ce el însuşi cunoaşte prin experienţă. Hristos învăţa adevărul, pentru că El era adevărul. Gândirea Lui, caracterul Lui, experienţa vieţii Lui, toate erau incluse în învăţătura Lui. La fel este şi cu servii săi. Aceia care predau Cuvântul trebuie să-L cunoască prin experienţă personală. Ei trebuie să ştie ce înseamnă a-L avea pe Hristos ca înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare. Orice slujbaş al lui Hristos şi orice învăţător al Lui trebuie să poată spune împreună cu Ioan, ucenicul preaiubit: "Pentru că viaţa a fost arătată şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa veşnică, viaţa care era la Tatăl şi care ne-a fost arătată" (1 Ioan 1,2). Adeseori, învăţătorului i se va părea că, în mintea şi în inima multor elevi, Cuvântul lui Dumnezeu a avut puţin efect. Dar dacă El şi-a făcut lucrarea cu credincioşie, unele lecţii ale adevărului divin vor rămâne şi în mintea celor mai neatenţi elevi. Duhul Sfânt va uda sămânţa semănată şi ea va încolţi după multe zile, aducând roadă pentru slava lui Dumnezeu.

SIMPLITATEA ÎN ÎNVĂŢARE Profesorii pot învăţa o lecţie din experienţa acelui fermier care a pus hrana pentru oi într-o iesle atât de înaltă, încât tineretul turmei nu putea să ajungă la ea. Unii profesori prezintă elevilor lor adevărul într-un mod asemănător. Ei folosesc o iesle atât de înaltă, încât cei pe care îi învaţă nu pot ajunge la mâncare. Ei uită că elevii lor au doar o mică parte din experienţa lor în ceea ce priveşte obţinerea unei cunoaşteri a lui Dumnezeu. Aceşti profesori se află prea sus, pe scară, pentru a întinde o mână de ajutor în jos, o mână caldă, plină de iubire, blândeţe şi interes profund. Ei trebuie să mai coboare câteva trepte şi să le spună elevilor: "N-am să mai stau atât de mult mai sus. Hai să urcăm împreună şi să vedem ce se poate obţine printr-un studiu al Scripturilor. Hristos este Cel care dă toată cunoaşterea. Să căutăm într-un efort susţinut să învăţăm de la Dumnezeu cum să înţelegem adevărurile Cuvântului Său şi cum să prezentăm aceste adevăruri înaintea altora, în frumuseţea şi simplitatea lor. Să studiem împreună. Nu există nimic din ceea ce am eu, pe care voi să nu-l puteţi primi, dacă deschideţi mintea pentru învăţăturile lui Hristos. Biblia este călăuza voastră şi călăuza mea. Punând întrebări, voi îmi puteţi sugera idei care pentru mine să fie noi. Diferitele căi de exprimare a adevărului, pe care le studiem, vor aduce lumină în clasa noastră. Dacă vreo explicaţie a Cuvântului diferă faţă de înţelegerea voastră anterioară, nu ezitaţi să vă prezentaţi părerile faţă de subiectul respectiv. Lumina va străluci peste noi când, în smerenia şi simplitatea lui Hristos, vom studia împreună." Acesta este felul în care erau conduse şcolile profeţilor. În clasă, exista un timp dedicat studiului credincios al gândurilor prezentate. Inimile erau încălzite şi glasul laudei şi al mulţumirii se făcea auzit. Adevărul sacru era umanizat, aşa că în învăţăturile lui Hristos se realiza mult, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Fiecăruia îi era acordat timp să ia parte activ la ospăţul ceresc, să studieze adevărurile prezentate şi apoi să adauge ceea ce el primise de la Dumnezeu. Când profesorii şi elevii vor nutri spiritul cel bun, ei vor avea har de la Dumnezeu, destul pentru fiecare, destul pentru toţi, destul pentru totdeauna. Atunci când profesorul învaţă de la divinul Învăţător, Biblia devine un manual, aşa cum a intenţionat Dumnezeu, un manual care dă concepţii clare celor ce îşi dau silinţa să-i prindă măreţele adevăruri. Atunci când elevii caută adevărul ca pe o comoară ascunsă, mintea lor este îmbogăţită cu cea mai înaltă cunoştinţă, fiind inundată de un şuvoi de lumină cu privire la problemele vieţii. Ei văd cum este posibil ca oamenii să fie sfinţiţi prin credinţa adevărului, care este credinţa în Isus.

Bijuteriile adevărului stau împrăştiate pe ogorul revelaţiei. Dar ele au fost îngropate sub tradiţii omeneşti, sub afirmaţii şi rânduieli ale oamenilor, iar înţelepciunea din cer a fost, practic, uitată. Satana a reuşit să facă lumea să creadă că realizările şi cuvintele omului au o mare importanţă. Există filoane de adevăr ce încă trebuie descoperite, dar cele spirituale se descoperă prin spiritualitate. Un pasaj din Scriptură va fi cheia pentru dezlegarea altor pasaje şi, în acest mod, lumina este revărsată asupra înţelesului ascuns al cuvintelor. Comparând diferite texte care tratează acelaşi subiect, analizându-le din orice unghi, adevăratul înţeles al Scripturilor va fi scos în evidenţă.

EŞECUL STUDIERII CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

Ceea ce, în consiliile cereşti, Tatăl şi Fiul au hotărât că este esenţial pentru mântuirea omului este clar prezentat în Sfintele Scripturi. Infinitele adevăruri ale mântuirii sunt prezentate atât de lămurit, încât e imposibil ca fiinţele limitate, cum suntem noi, care doresc să le cunoască, să nu le poată înţelege. Revelaţii divine au fost făcute pentru instruirea noastră în neprihănire, pentru a-L putea slăvi pe Dumnezeu şi a-i ajuta pe semeni. Aceste adevăruri se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu - standardul prin care noi trebuie să discernem între bine şi rău. Ascultarea de acest Cuvânt este cel mai bun scut pentru tineri împotriva ispitelor la care sunt expuşi în timp ce primesc o educaţie. Din acest Cuvânt, ei învaţă cum să-L onoreze pe Dumnezeu şi cum să fie credincioşi faţă de omenire, îndeplinindu-şi voios datoria, înfruntând încercările aduse de fiecare zi şi purtându-şi curajos poverile. Hristos, Marele Învăţător, încerca să distragă atenţia oameni-lor de la contemplarea celor pământeşti, pentru a-i învăţa lucruri cereşti. Dacă învăţătorii din zilele Lui ar fi fost dispuşi să înveţe de la El, dacă s-ar fi unit cu El în semănarea în lume a seminţelor adevărului, lumea de azi ar fi fost cu mult diferită de ceea ce este. Dacă fariseii şi cărturarii şi-ar fi unit forţele cu Mântuitorul, cunoaşterea Lui ar fi refăcut chipul moral al lui Dumnezeu în sufletele lor. Dar liderii din Israel au întors spatele fântânii adevăratei cunoaşteri. Ei studiau Scriptura doar pentru a-şi argumenta tradiţiile şi pentru a impune ritualurile lor omeneşti. Prin interpretarea lor, ei dădeau Scripturilor sensuri pe care Dumnezeu nu le dăduse niciodată. Concepţia lor mistică făcea neclar ceea ce Dumnezeu lăsase foarte clar. Ei îşi disputau aspecte neesenţiale şi, practic, respingeau cele mai elementare adevăruri. Cuvântul lui Dumnezeu era jefuit de putere, iar duhurile rele lucrau în voinţa lor. Cuvintele lui Hristos nu conţin nimic care este neesenţial. Predica de pe munte este un exemplu minunat, însă, e atât de simplă, încât şi un copil o poate studia fără greş pentru a o înţelege. Muntele fericirilor este un simbol al înălţimii spirituale, la care Isus a fost întotdeauna. Fiecare cuvânt rostit de El venea de la Dumnezeu şi El îl spunea cu autoritatea cerului. "Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt Duh şi viaţă" (Ioan 6,63), afirma El. Învăţătura lui Isus este plină de adevăr înălţător şi mântuitor, cu care cele mai înalte ambiţii şi cele mai adânci investigaţii ale omului nu se pot compara. Isus era conştient de ruina ce pândea omenirea şi a venit să mântuiască sufletele prin propria-i neprihănire, aducând asigurarea completei izbăviri. Din cauza desconsiderării cuvintelor lui Hristos şi din cauza trecerii în plan secundar a Cuvântului lui Dumnezeu în educaţie, necredincioşia şi fărădelegea sunt în floare. Lucruri de însemnătate minoră ocupă mintea multora dintre profesorii de azi. Foarte multă tradiţie, conţinând doar o parte de adevăr, este prezentată în învăţătura din şcolile lumii. Multe învăţături omeneşti se bazează pe presupunere, şi nu pe adevăr.

Profesorii de astăzi pot folosi doar abilitatea profesorilor precedenţi; şi, însă, cu toată importanţa deosebită care poate fi ataşată cuvintelor acestor mari autori există o incapacitate evidentă de a stabili originea celui mai mare principiu, sursa înţelepciunii infailibile. Există o incertitudine dureroasă, o cercetare constantă, o alergare după siguranţa, care poate fi găsită doar în Dumnezeu. Trâmbiţa mărinimiei umane poate să răsune, dar acesta este un sunet al neîncrederii; el nu este demn de încredere, şi nu poate asigura salvarea sufletelor. Dobândind o cunoaştere lumească, oamenii au crezut că au pus mâna pe o comoară şi au lăsat deoparte Biblia, neştiind că ea conţine cea mai de preţ comoară. Eşecul în studierea şi ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu a adus confuzie în lume. Oamenii au părăsit tutela lui Hristos pentru tutela marelui rebel, prinţul întunericului. Foc străin a fost amestecat cu focul sacru. Acumularea de lucruri care duc la poftă şi ambiţii a adus asupra lumii judecata cerului. Atunci când se află în dificultate, filozofii şi oamenii de ştiinţă încearcă să dea satisfacţie minţilor, fără a apela la Dumnezeu. Ei vântură propria lor filozofie, referitoare la ceruri şi pământ, explicând plăgile, urgiile, epidemiile, cutremurele şi foametea, prin presupusa lor ştiinţă. Cât priveşte creaţiunea şi providenţa, explicaţia lor este: "aceasta constituie o lege a naturii." CUNOAŞTERE PRIN ASCULTARE Neascultarea a închis uşa pentru o mai mare cunoaştere ce ar putea fi obţinută din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă oamenii ar fi fost ascultători, ei ar fi înţeles planul conducerii lui Dumnezeu. Cerul şi-ar fi deschis cămările harului şi ale slavei pentru a fi explorate. În ţinută, vorbire şi cântec, oamenii ar fi fost superiori faţă de ceea ce sunt în prezent. Taina mântuirii, a întrupării lui Hristos şi uimitoarea Sa jertfă n-ar mai fi fost neclare în mintea noastră. Acestea ar fi nu doar mai bine înţelese, şi în final mult mai mult preţuite. Eşecul în studierea Cuvântului lui Dumnezeu este marea cauză a slăbiciunii intelectuale şi a ineficienţei. Întorcându-se de la acest Cuvânt pentru a se hrăni cu scrierile unor profani, mintea îşi pierde puterea şi nobleţea. Ea pierde contactul cu principiile adânci şi cuprinzătoare ale adevărului veşnic. Înţelegerea se adaptează lucrurilor cu care este familiarizată şi, prin devoţiunea ei faţă de lucrurile mărginite, ea slăbeşte şi, după un timp, devine incapabilă de a se mai dezvolta. Aceasta este o falsă educaţie. Lucrarea oricărui profesor trebuie să fie fixarea minţii tinerilor asupra marilor adevăruri ale Cuvântului Inspiraţiei. Aceasta este educaţia esenţială pentru viaţa prezentă şi viitoare. Să nu se creadă că astfel va fi împiedicat studiul ştiinţelor sau va fi coborât standardul educaţiei. Cunoaşterea lui Dumnezeu este înaltă cât cerul şi vastă cât universul. Nimic nu este atât de înălţător şi înviorător ca studiul marilor teme referitoare la viaţa noastră veşnică. Tinerii trebuie să cunoască aceste adevăruri ale lui Dumnezeu şi mintea lor va creşte şi se va întări prin efort. Orice tânăr, care este un împlinitor al Cuvântului, va fi dus într-un mai larg câmp al gândirii şi va găsi o bogăţie de ştiinţă care este nepieritoare. Ignoranţa care bântuie în prezent lumea, în ceea ce priveşte cerinţele benefice ale Legii lui Dumnezeu, este rezultatul neglijării studierii Scripturilor. Planul lui Satana este să distragă într-atât mintea omului, încât marele Ghid al lui Dumnezeu să nu poată fi privit ca fiind Cartea Cărţilor, şi păcătosul să nu poată fi condus de la calea nelegiuirii la calea ascultării. De ce tineretul nostru şi chiar cei mai maturi sunt atât de uşor de dus în ispită şi în păcat? Pentru că Biblia nu este studiată şi nu se meditează la învăţăturile ei, aşa cum ar trebui. Dacă ar fi studiu zilnic, ar exista corectitudine şi tărie morală, care ar opune rezistenţă ispitelor vrăjmaşului. Nu se vede în viaţă un efort serios de întoarcere de la rău, pentru că învăţătura dată de Cuvântul lui Dumnezeu nu este luată în seamă. Nu este făcut efortul necesar pentru umplerea minţii cu gânduri curate şi sfinte. Nu există o alegere a părţii celei bune - şederea la picioarele lui Isus, aşa cum a făcut Maria, pentru a învăţa lecţii de la divinul Învăţător. Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este făcut sfetnicul nostru, când cercetăm Scripturile pentru lumină, îngerii din cer vin aproape pentru a ne impresiona mintea şi pentru a ne lumina înţelegerea, ca să putem, într-adevăr, spune: "Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate" (Ps. 119,130). Nu este de mirare că nu se mai vede dispoziţie sfântă printre tinerii care se declară creştini, când se dă atât de puţină atenţie Cuvântului lui Dumnezeu. Sfaturile divine nu sunt urmate; avertismentele cerului nu sunt ascultate. Harul şi înţelepciunea cerească nu sunt căutate, pentru ca orice întinăciune să fie curăţită din viaţă. PE CĂRĂRI OPRITE Dacă mintea tinerilor ar fi îndrumată corect, atunci conversaţia lor s-ar axa pe teme înalte. Când mintea este curată, iar gândurile înnobilate de adevărul lui Dumnezeu, cuvintele vor fi şi ele la fel. "Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint" (Prov. 25,11). Dar cu înţelegerea actuală şi cu practicile din prezent, cu standardul coborât, cu care se mulţumesc creştinii, conversaţia lor este fără valoare şi nefolositoare. Ea este pământească şi nu atinge nici măcar nivelul conversaţiei lumeşti mai elevate. Când Hristos şi cerul sunt tema contemplării, conversaţia va releva acest fapt. Vorbirea va fi dreasă cu har, iar vorbitorul va arăta că şi-a făcut o educaţie în şcoala divinului Învăţător. Trebuie să privim Biblia ca fiind descoperirea lui Dumnezeu, a lucrurilor veşnice - lucrurile cele mai importante pentru noi. Lumea a pus-o deoparte, ca pe o carte citită deja, dar o mie de ani de cercetare n-ar epuiza comoara ascunsă în conţinutul ei. Doar veşnicia va descoperi toată înţelepciunea acestei Cărţi, pentru că ea este înţelepciunea unei minţi infinite. Să cultivăm atunci o foame adâncă pentru producţiile autorilor omeneşti şi să ignorăm Cuvântul lui Dumnezeu? Tocmai această dorinţă după ceva ce niciodată n-ar fi trebuit să poftească îi face pe oameni să înlocuiască adevărata cunoaştere cu ceva ce nu-i va putea face vreodată înţelepţi în mântuire. Speculaţiile oamenilor să nu fie privite ca adevăr, când sunt împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Creatorul cerurilor şi al pământului, Izvorul întregii înţelepciuni nu este secundul nimănui. Dar presupuşii mari autori, ale căror lucrări sunt folosite drept manuale de studiu, sunt acceptaţi şi ridicaţi în slavă, deşi nu au legătură vitală cu Dumnezeu. Prin asemenea studii, omul a fost condus pe cărări oprite. Minţi au fost extenuate în solicitări fără folos, în încercarea de a obţine ceea ce echivalează cu acea cunoştinţă pe care, obţinând-o, Adam şi Eva au fost neascultători faţă de Dumnezeu. Astăzi, tineri şi tinere petrec ani de zile făcându-şi o educaţie care va fi ca lemnul şi miriştea de ars în focul de pe urmă. Dumnezeu nu dă valoare unei asemenea educaţii. Mulţi elevi termină şcoala fără a mai putea să trateze Cuvântul lui Dumnezeu cu stima şi respectul pe care i-l acordau la început. Credinţa lor a fost eclipsată în efortul de a excela în diverse ştiinţe. Biblia n-a fost făcută o materie capitală în educaţia lor, în vreme ce cărţi cu idei necredincioase şi teorii nesănătoase le-au fost puse în mână. Toate materiile fără folos ar trebui eliminate din programele de studiu şi puse înaintea elevului numai acele obiecte care îi vor fi de o reală valoare. Numai pe acestea trebuie el să le cunoască, pentru a-şi asigura viaţa împreună cu Dumnezeu. Atunci când mintea este pusă la contribuţie în marile teme ale mântuirii, elevul se va înălţa din ce în ce mai mult în înţelegerea acestor subiecte, lăsând la o parte studiile ieftine şi nesemnificative. O ILUSTRAŢIE Ce anume l-a făcut pe Ioan Botezătorul mare? El şi-a închis mintea pentru masa de învăţături ale tradiţiei, prezentată de învăţătorii naţiunii iudaice şi şi-a deschis-o pentru înţelepciunea de sus. Înainte de naşterea sa, Duhul Sfânt a spus despre Ioan: "Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulţi dintre fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El." (Luca 1,15-17). În profeţia sa, Zaharia a spus şi el: "Şi tu, pruncule, vei fi chemat prooroc al Celui Prea Înalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile Lui, şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui; datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul şi în umbra morţii, să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!" "Iar Pruncul creştea şi se întărea în duh. Şi a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel." (Luca 1,76-80) Alegerea lui Ioan a fost să renunţe la plăcerile şi comoditatea vieţii de oraş pentru disciplina severă a pustiului. Aici, condiţiile erau favorabile obişnuinţei cu simplitatea şi renunţarea la sine. Nederanjat de larma lumii, el putea să studieze lecţiile naturii, ale revelaţiei şi providenţei. Cuvintele spuse de înger lui Zaharia îi fuseseră adeseori repetate de părinţii lui, temători de Dumnezeu. Din copilărie i-a fost prezentată mereu misiunea şi el a acceptat investirea divină. Pentru el, singurătatea pustiului a fost o bine-venită evadare din societatea în care suspiciunea, necredinţa şi necurăţia deveniseră predominante. El nu se încredea în propria-i putere de a rezista ispitei şi se ferea de contactul direct cu păcatul, pentru ca nu cumva să-şi piardă extraordinarul simţ al neprihănirii. Dar Ioan nu-şi petrecea viaţa în inactivitate, în posomorâre ascetică sau în izolare egoistă. Din când în când, el mergea printre oameni, fiind chiar un atent observator a ceea ce se întâmpla în lume. Din refugiul său liniştit, el urmărea desfăşurarea evenimentelor. Cu înţelegerea iluminată de către Duhul Sfânt, el studia caracterele oamenilor, pentru a putea înţelege cum să le atingă inimile cu solia cerului. Despre Hristos, Simeon a spus: "Acum slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne, după Cuvântul Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile, şi slava poporului Tău Israel." (Luca 2,29-32). Isus şi Ioan erau pentru educatorii vremii nişte ignoranţi, pentru că nu învăţaseră în şcolile rabinilor, dar Profesorul lor era Dumnezeul cerurilor şi toţi care-i ascultau erau uimiţi de cunoaşterea lor în ceea ce priveau Scripturile. Prima mare lecţie în orice educaţie este cunoaşterea şi înţelegerea voinţei lui Dumnezeu. Fiecare zi a vieţii trebuie să ne fie marcată de efortul obţinerii acestei cunoştinţe. A învăţa ştiinţa numai potrivit interpretării omeneşti înseamnă a obţine o falsă educaţie, dar a învăţa de la Dumnezeu şi de la Hristos înseamnă a învăţa ştiinţa cerului. Confuzia în educaţie a apărut din cauză că înţelepciunea şi cunoaşterea lui Dumnezeu nu au fost onorate. Elevii din şcolile noastre trebuie să considere cunoaşterea lui Dumnezeu drept ceva mai presus decât orice. "Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: 'Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi, şi voi nimici priceperea celor pricepuţi'. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, pentru ca după cum este scris: 'Cine se laudă, să se laude în Domnul'." (1 Cor. 1,18.19.25.30.31).

Aceia care pretind a crede Cuvântul trebuie să se roage zilnic, pentru ca lumina Duhului Sfânt să lumineze paginile Cărţii Sfinte, iar ei să poată înţelege lucrurile lui Dumnezeu Cuvintele oamenilor, deşi mari, nu ne pot face "desăvârşiţi şi cu totul destoinici pentru o lucrare bună" (2 Tim. 3,17).

CÂTEVA REZULTATE ALE STUDIERII BIBLIEI Biblia conţine tot ce este necesar pentru mântuirea sufletului şi, în acelaşi timp, este capabilă să întărească şi să disciplineze mintea. Folosită ca un manual în şcolile noastre, ea va fi găsită mult mai eficientă decât oricare altă carte, în conducerea în mod înţelept a afacerilor acestei vieţi, precum şi în ajutarea sufletului să urce pe scara ce ajunge la cer. Biblia dă adevăratului ei cercetător o instruire avansată. Meditarea la lucrurile divine îmbogăţeşte mintea. Eul este smerit, iar Dumnezeu şi adevărul Său, onorate. Din cauză că oamenii nu cunosc adevărurile Bibliei, există atât de multă înălţare a omului şi atât de puţină onoare acordată lui Dumnezeu. Cercetând paginile Cuvântului lui Dumnezeu, privim scene măreţe şi veşnice. Îl vedem pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, venind în lumea noastră şi angajându-Se în lupta în care a zdrobit puteri-le întunericului. Cât de minunat, cât de incredibil aproape este faptul că infinitul Dumnezeu a consimţit umilinţa singurului Său Fiu pentru noi! Elevii să mediteze la acest gând măreţ şi nu vor rămâne neînălţaţi, necurăţiţi şi neînnobilaţi. Cuvântul lui Dumnezeu este hrana spirituală, prin care creştinul trebuie să crească puternic în duh şi în gândire, pentru a putea duce lupta pentru adevăr şi dreptate. Biblia învaţă că orice păcat trebuie dat la o parte, că lupta împotriva răului trebuie dusă până la biruirea oricărei greşeli. Omul trebuie să fie un student doritor să înveţe în şcoala lui Hristos. Atunci când acceptă harul ce i se oferă fără plată, prezenţa Mântuitorului în gânduri şi-n inimă îi va da hotărârea de a înlătura orice piedică, pentru ca sufletul să i se umple de plinătatea lui Dumnezeu. Simplitatea adevăratei sfinţenii trebuie pusă în educaţia tinerilor noştri, pentru că este nevoie ca ei să ştie cum să evite corupţia care este în lume. Ei trebuie învăţaţi că adevăraţii urmaşi ai lui Hristos Îi slujesc lui Dumnezeu nu numai atunci când aceasta se potriveşte înclinaţiilor lor, ci şi atunci când ea implică renunţare de sine şi purtarea crucii. Păcatele trebuie combătute şi biruite. Trăsăturile de caracter necorespunzătoare, fie moştenite, fie cultivate, trebuie confruntate cu marea regulă a neprihănirii şi apoi, în puterea lui Hristos, supuse. Zi de zi, oră de oră, o hotărâtă lucrare de renunţare la sine şi de sfinţire trebuie să aibă loc şi atunci faptele vor da mărturie că Isus locuieşte, prin credinţă, în inimă. Sfinţirea nu închide sufletului căile spre cunoaştere, ci măreşte capacitatea minţii şi o îndeamnă să caute după adevăr, ca după o comoară ascunsă. UN GHID CARE NU DUCE ÎN EROARE Tânărul care face din Biblie ghidul său nu se abate de la cărarea datoriei şi a siguranţei. Această Carte îl va învăţa să-şi păstreze integritatea caracterului, să fie demn de încredere, să nu practice înşelăciunea. Ea îl va învăţa că niciodată nu trebuie să calce Legea lui Dumnezeu pentru a ajunge la ceva dorit, chiar dacă aceasta implică un sacrificiu. Îl va învăţa că binecuvântările cerului nu vor veni asupra lui, dacă el se îndepărtează de la calea cea dreaptă; că, deşi oamenii par să prospere în neascultare, cu siguranţă ei vor secera ceea ce au semănat. Numai aceia care citesc Scripturile, ca fiind glasul lui Dumnezeu care le vorbeşte, învaţă cu adevărat din ele. Ei tremură la glasul lui Dumnezeu, deoarece, pentru ei, este o realitate vie. Ei îşi deschid mintea la învăţătura divină şi se roagă pentru har, pentru a putea obţine o pregătire pentru slujire. Atunci când torţa cerească se află în mâna lui, căutătorul adevărului îşi vede propria slăbiciune, propria infirmitate şi neputinţa de a descoperi neprihănirea în el. El vede că în el nu este nimic care să-l poată recomanda lui Dumnezeu. El se roagă pentru Duhul Sfânt, reprezentantul lui Hristos, care să-i fie călăuză continuă, care să-l conducă în tot adevărul, repetând făgăduinţa: "Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu." (Ioan 14,26). PRIMIND PENTRU A DA Studierea Bibliei în şcolile noastre va oferi elevilor avantaje deosebite. Aceia care primesc în inima lor principiile sfinte ale adevărului vor lucra cu o energie sporită. Împrejurările nu le pot altera hotărârea de a atinge cel mai înalt standard posibil. Iar ceea ce au primit ei vor oferi şi altora. Bând din fântâna cu apa vieţii, din ei vor curge râuri care să-i binecuvânteze şi învioreze pe alţii.

Cercetătorul sârguincios al Bibliei va creşte constant în cunoaştere şi discernământ. Mintea sa va aborda subiecte înalte şi va prinde adevărul realităţilor veşnice. Motivele sale de acţiune vor fi corecte. El îşi va folosi talantul influenţei pentru a-i ajuta pe alţii să înţeleagă mai deplin răspunderile pe care li le-a dat Dumnezeu. Inima sa va fi un izvor de bucurie, văzând cum succesul îi încununează eforturile de a împărtăşi şi altora binecuvântările primite. Sfinţit şi folosit în slujba Maestrului, talantul cunoaşterii nu este niciodată pierdut. Un efort al sacrificiului de sine în facerea binelui va fi încununat de succes. "Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu" (1 Cor. 3,9). Domnul va colabora cu agentul uman. A Lui să fie lauda şi slava pentru ceea ce reuşim să facem. Domnul este dezonorat de deteriorarea sau pierderea talanţilor pe care i-a încredinţat oamenilor. Este datoria şi totodată privilegiul creştinului de a-şi îmbunătăţi talanţii. Hristos Şi-a dat viaţa pentru a cumpăra pentru oameni privilegiul de a fi conlucrători cu Dumnezeu. Şi totuşi, mii de oameni, care au primit multă lumină şi multe ocazii, nu prind binecuvântările aflate la îndemâna lor. Numai acea educaţie este completă şi esenţială, care duce la o cunoaştere a valorii puse de Dumnezeu în omenire. Elevii din şcolile noastre trebuie învăţaţi că au valoare în faţa lui Dumnezeu, că au fost cumpăraţi cu un preţ infinit. Ei trebuie ajutaţi să realizeze importanţa folosirii corecte a oricărei capacităţi pentru Hristos. Elevii trebuie învăţaţi să-i ajute pe cei care au nevoie de încurajare. Căutând să-i ajute pe alţii, ei înşişi cresc "în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos" (2 Petru 3 ,18), şi eficienţa lor sporeşte: "Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu" (1 Cor. 3,9). Creştinii vor împlini scopul lui Dumnezeu cu ei numai crescând în cunoştinţă şi întorcându-I, într-o slujire serioasă, darurile pe care le-au primit. O MINTE NOUĂ Adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu nu sunt doar nişte idei, ci rostiri ale Celui Prea Înalt. Acela care face din aceste adevăruri parte din viaţa sa devine întru-totul o făptură nouă. El nu primeşte capacităţi mintale în plus, dar întunericul care, prin ignoranţă şi păcat, i-a înnegurat înţelegerea este îndepărtat. Cuvintele "Vă voi da o inimă nouă" (Ezechiel 36,26) înseamnă "vă voi da o minte nouă". Această schimbare a inimii este întotdeauna însoţită de o concepţie clară asupra datoriei de creştin şi de înţelegerea adevărului. Claritatea vederii adevărului de către noi va fi proporţională cu înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. Acela care acordă Scripturilor o atenţie deosebită, şi în rugăciune va obţine o înţelegere clară şi o judecată sănătoasă, ca şi cum această atenţie i-a conferit un grad mai înalt de inteligenţă. Dacă mintea este axată pe datoria studierii Bibliei, înţelegerea va spori, iar facultăţile raţiunii se vor dezvolta. Aflată în studiul Scripturii, mintea îşi lărgeşte capacitatea şi devine mai echilibrată decât dacă este ocupată cu obţinerea informaţiei din cărţi ce nu au legătură cu Biblia. CUVÂNTUL ŞI LUCRĂRILE LUI DUMNEZEU Dumnezeu îi cheamă pe profesori să privească cerul şi să studieze lucrările Sale din natură. "Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit." (Ps. 19,1-3). Să nu ne străduim noi să înţelegem minunatele lucrări ale lui Dumnezeu? Am face bine să citim mai des Psalmul 19, pentru a putea înţelege cum face Domnul legătură între Legea Sa şi lucrurile create de El. Putem găsi pentru şcolile noastre un alt manual mai plin de adânci şi serioase informaţii, decât este Cuvântul viului Dumnezeu? Atunci de ce să fie dată la o parte această Carte, în favoarea scrierilor unor autori profani? Ce carte mai de valoare ar putea fi pusă în mâna elevilor decât aceea care îi învaţă cum să poată moşteni viaţa veşnică? Lecţiile istoriei biblice trebuie prezentate tinerilor în şcolile noastre, pentru ca aceia care nu au dragoste pentru Dumnezeu şi interes în cele spirituale să poată deveni interesaţi şi să înveţe să iubească Cuvântul. Hristos este centrul adevăratei doctrine. Toată adevărata religie se află în Cuvântul Său şi în natură. El este centrul speranţelor noastre de viaţă veşnică. Profesorul care învaţă de la Isus găseşte o ancorare sigură. Tot ce poate cuprinde mintea este desfăşurat înaintea noastră de Biblie. Ea este hrana noastră spirituală. Noi trebuie să contemplăm minunatele lucrări ale lui Dumnezeu şi să repetăm copiilor noştri lecţiile învăţate, pentru a-i putea face să vadă iscusinţa, puterea şi măreţia Lui în lucrarea mâinilor Sale. Ce Dumnezeu avem! El Îşi conduce Împărăţia cu grijă şi a construit un gard - Cele Zece Porunci - pentru a-i feri pe supuşii acestei împărăţii de rezultatele păcatului. Prin respectarea legilor Împărăţiei, Dumnezeu oferă poporului Său sănătate, fericire, pace şi bucurie. El îi învaţă că perfecţiunea caracterului pe care le-o cere poate fi atinsă numai prin cunoaşterea Cuvântului Său. Stă scris în profeţi: "Nenorocito, bătuto de furtună, şi nemângâiato! Iată, îţi voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu, şi-ţi voi da temelii de safir. Îţi voi face crestele zidurilor de rubin, porţile de pietre scumpe, şi tot ocolul de nestemate. Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului, şi mare va fi propăşirea fiilor tăi. Vei fi întărită prin neprihănire. Izgoneşte neliniştea, căci nu ai nimic de temut, şi spaima, căci nu se va apropia de tine." (Isaia 54, 11-14). "Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: 'Cunoaşte pe Domnul!' Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor." (Ieremia 31, 33.34). "Neamurile se vor duce cu grămada la el, şi vor zice: 'Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui! Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim Cuvântul Domnului." (Mica 4,2). Scrierile Vechiului Testament erau manualul Israelului Sunt lecţii practice în Cuvântul lui Dumnezeu, lecţii pe care Hristos doreşte ca educatorii şi părinţii să le prezinte copiilor în şcoală şi în cămin. Cuvântul învaţă principii vii, sfinte, care cer oamenilor să facă altora ceea ce ar dori şi ei ca alţii să le facă - principii pe care să le adopte în viaţa de zi cu zi aici, pe pământ, şi pe care să le ia cu ei în şcoala de sus. Aceasta este înalta educaţie. Învăţătura de obârşie omenească nu poate ajunge aceste înălţimi care ating veşnicia şi sunt nemuritoare. Cunoaştem, totuşi, prea puţin din măreţia dragostei şi compasiunii lui Dumnezeu. Pentru a înţelege capitolul 45 din Isaia, elevii trebuie să-şi solicite toate capacităţile mintale. Capitole ca acesta trebuie să constituie studii valoroase în şcolile noastre. Ele sunt mai bune decât romanele şi fabulaţiile. De ce au devenit şcolile noastre atât de dependente de cărţi ce spun atât de puţin despre oraşul pe care pretindem că îl căutăm şi al cărui ziditor este Dumnezeu? Manualele noastre trebuie să conţină cele mai înalte teme de meditaţie. Cerul este căminul nostru. Cetăţenia noastră e sus, iar vieţile noastre nu trebuie închinate unei lumi ce în curând va fi distrusă Luaţi Biblia drept carte de studiu şi vedeţi dacă sunteţi plini cu dragostea lui Dumnezeu. Inima voastră poate fi aridă, mintea slabă; dar, dacă veţi studia în rugăciune Cuvântul lui Dumnezeu, lumina vă va inunda mintea. Dumnezeu lucrează cu orice elev silitor. Profesorii care vor învăţa de la Marele Învăţător vor primi ajutorul lui Dumnezeu, precum Daniel şi tovarăşii lui despre care raportul spune: "Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri şi înţelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele." (Daniel 1,17). Aş putea face referinţă la fiecare capitol din Scripturile Vechiului Testament, care conţin multă încurajare. Acestea sunt o trezorerie cu perle preţioase şi toţi au nevoie de ele. Cât timp este petrecut de inteligentele fiinţe umane la curse de cai, meciuri de criket şi jocuri cu mingea! Dar le va crea aceste distracţii o dorinţă de a cunoaşte adevărul şi neprihănirea? Li-L vor păstra ele în gând pe Dumnezeu? Îi vor face ele să se întrebe: "Ce este cu sufletul meu?" Toate forţele lui Satana sunt în acţiune pentru a reţine atenţia asupra distracţiilor frivole şi el are succes. El îşi interpune invenţiile între Dumnezeu şi sufletul omului şi va crea diversiuni prin care să-i facă pe oameni să nu se mai gândească la Dumnezeu. Plină de distracţii şi iubire de plăceri, lumea însetează întotdeauna după ceva nou. Dar cât de puţin timp şi cât de puţină gândire sunt acordate Creatorului cerurilor şi al pământului! Dumnezeu îi cheamă pe oameni să-L vadă în minunile cerurilor. "Ridicaţi-vă ochii", spune El, "şi priviţi. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte." (Isaia 40, 26). Dumnezeu vrea ca noi să cercetăm lucrurile infinitului şi, din acest studiu, să învăţăm s -L iubim, să-L respectăm şi să-L ascultăm. Cerurile şi pământul, cu bogăţiile lor, trebuie să ne înveţe lecţiile dragostei, ale purtării de grijă şi ale puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu Îşi cheamă creaturile să-şi întoarcă privirea de la confuzia din jurul lor şi să admire lucrarea mâinilor Lui. Când cercetăm lucrările Sale, îngerii cerului vor fi în preajma noastră pentru a ne lumina mintea şi a ne păzi de amăgirile lui Satana. Când priviţi la minunatele lucruri pe care le-a făcut mâna lui Dumnezeu, lăsaţi ca inima voastră mândră şi neînţeleaptă să-şi simtă inferioritatea şi dependenţa. Ce groaznic este când recunoaşterea lui Dumnezeu nu este făcută la timpul ei! Cât de rău este să te smereşti când este prea târziu! Psalmistul declară: "Inima îmi zice din partea Ta: 'Caută faţa Mea!' Şi faţa Ta, Doamne, o caut" (Ps. 27, 8). Întregul psalm trebuie să-şi găsească loc între lecţiile de citit şi învăţat în şcoala noastră. Psalmii 28, 29 şi 78 vorbesc despre bogatele binecuvântări revărsate de Dumnezeu asupra poporului Său şi despre săracele lor răspunsuri la tot acest bine. Psalmul 81 explică de ce a fost împrăştiat Israel - pentru că L-a uitat pe Dumnezeu, aşa cum şi bisericile noastre Îl uită azi. Vedeţi, de asemenea, Psalmii 89, 90, 92 şi 93. Aceste lucruri au fost scrise pentru avertizarea noastră, în legătură cu evenimente care vor avea loc în vremea sfârşitului. Să nu fie ele studiate în şcolile noastre? Cuvântul lui Dumnezeu conţine lecţii instructive, date spre mustrare, avertizare, încurajare şi cu făgăduinţe bogate. Să nu constituie aceasta hrană la timpul potrivit pentru tineretul nostru? O REPREZENTARE IMPRESIONANTĂ Într-o viziune de noapte, primită acum câţiva ani, mă aflam într-o adunare în care erau discutate problemele şcolii noastre şi s-a ridicat întrebarea: "De ce nu a fost selectat şi compilat material corespunzător pentru cărţi şi manuale? De ce n-a fost Cuvântul lui Dumnezeu ridicat deasupra oricărei producţii umane? V-aţi gândit, oare, că o mai bună cunoaştere a ceea ce Domnul a spus ar avea un efect dăunător asupra profesorilor şi elevilor?" În sală s-a făcut rumoare, iar cei prezenţi s-au simţit vinovaţi. Bărbaţi care se consideraseră înţelepţi şi puternici vedeau că erau slabi şi lipsiţi de cunoaşterea acelei Cărţi care cuprinde destinul veşnic al sufletului omului. Atunci, Vorbitorul a luat din mâinile profesorilor cărţile pe care ei le făcuseră studiul lor, cărţi dintre care unele erau scrise de autori necredincioşi şi care conţineau idei ale necredinţei, şi le-a aruncat la podea. Apoi, le-a pus în mână Biblia, spunând: "Aveţi puţină cunoaştere a acestei Cărţi. Nu cunoaşteţi Scripturile şi nici puterea lui Dumnezeu. Odată învăţaţi în felul în care i-aţi învăţat până acum, elevii voştri trebuie să fie dezvăţaţi de multe dintre cele învăţate şi asta le va fi foarte greu de făcut. Idei dubioase au prins rădăcină în mintea lor, precum buruienile într-o grădină, şi unii dintre ei nu vor reuşi niciodată să distingă între bine şi rău. Binele şi răul s-au întrepătruns în lucrarea voastră. Doctrine conţinând puţin adevăr, dar în care sunt etalate idei, vorbe şi fapte ale oamenilor se repetă. Tinerii nu vor cunoaşte niciodată calea vieţii, atâta vreme cât sunt dependenţi de o astfel de instruire." Singurul Dumnezeu adevărat trebuie înălţat de orice învăţător al şcolilor noastre. Rugăciunea lui Hristos pentru ucenicii Săi a fost: "Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Şi acum Tată, proslăveşte-Mă la Tine Însuţi cu slava, pe care o aveam la Tine, înaintea de a fi lumea. Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor, pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu, vine de la Tine. Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit, şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis." (Ioan 17, 4-8). Care dintre profesorii noştri este treaz şi, ca ispravnic credincios al harului lui Dumnezeu, dă trâmbiţei un sunet sigur? Cine dă glas soliei îngerului al treilea în lume pentru ca să o pregătească pentru măreaţa zi a lui Dumnezeu? Solia pe care o purtăm are sigiliul viului Dumnezeu. (20 iulie 1899)

CERCETAŢI BIBLIA PENTRU VOI Nimic nu este mai bine calculat să energizeze mintea şi să învioreze intelectul decât studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Nici o altă carte nu are atâta putere de a eleva gândurile, de a înviora facultăţile, precum vastele şi înălţătoarele adevăruri ale Bibliei. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu ar fi studiat aşa cum trebuie, oamenii ar avea o lărgime a minţii, o nobleţe a caracterului şi o stabilitate a scopului, cum rar sunt întâlnite în aceste vremuri. Căutarea adevărului îl va răsplăti de fiecare dată pe cercetător, şi orice descoperire îi va deschide câmpuri de investigaţie mai bogate. Mii de bărbaţi ce oficiază de la amvon duc lipsă de calităţi esenţiale ale minţii şi caracterului, pentru că nu se apleacă asupra studiului Scripturilor. Ei se mulţumesc cu o cunoaştere superficială a adevărurilor pline de adâncimi ale înţelesului şi preferă să treacă mai departe, pierzând mult, în loc să caute cu atenţie comoara ascunsă. Oamenii sunt schimbaţi potrivit cu ceea la ce privesc şi meditează. Dacă gânduri de duzină şi afaceri îi reţin atenţia, omul va fi mediocru. Dacă este prea superficial pentru a obţine altceva decât o înţelegere de suprafaţă a adevărului, el nu va primi bogatele binecuvântări pe care Dumnezeu ar fi bucuros să le reverse asupra lui. Este o lege a minţii să se modeleze după dimensiunile lucrurilor cu care este familiarizată. Puterile intelectuale se vor diminua în mod sigur şi-şi vor pierde abilitatea de a prinde adâncile înţelesuri ale Cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu sunt angajate în mod viguros şi persistent în misiunea de căutare a adevărului. Mintea se va lărgi, dacă este folosită în distingerea relaţiei dintre subiectele Bibliei, comparând scriptură cu scriptură şi adevăr cu adevăr. Cele mai bogate comori ale minţii îl aşteaptă pe cercetătorul sârguincios. Cunoaşterea de Dumnezeu nu se obţine fără efort intelectual şi fără rugăciune pentru pricepere. Mulţi sunt convinşi că preţioasele comori ale Împărăţiei lui Dumnezeu şi a lui Hristos, se află în Cuvânt. Ei mai ştiu că nici o comoară pământească nu se dobândeşte fără efort şi trudă. Atunci de ce aşteaptă ei să înţeleagă sensul Scripturilor fără un studiu sârguincios? Cuvântul lui Dumnezeu este lumină şi adevăr - o candelă pentru picioare şi o lumină pe cărare. El poate călăuzi fiecare pas pe calea spre cetatea lui Dumnezeu. Pentru acest motiv, Satana a făcut eforturi disperate să pună în umbră lumina, pentru ca oamenii să nu găsească şi să nu rămână pe calea croită, pentru ca răscumpăraţii Domnului să umble pe ea. Aşa cum minerul sapă pentru comoara de aur din pământ, la fel de stăruitor trebuie să căutăm şi noi comoara din Cuvântul lui Dumnezeu. În studiul zilnic, metoda verset cu verset este adeseori cea mai utilă. Elevul trebuie să ia un verset şi să se concentreze pentru a desprinde gândul pe care Dumnezeu l-a pus acolo pentru el, apoi să zăbovească asupra acestui gând până când şi-l va însuşi. Pasajul studiat astfel, până când semnificaţia lui devine clară, este mai de valoare decât trecerea prin mai multe capitole fără a avea în vedere vreun scop precis şi fără a rămâne cu o învăţătură bună. BIBLIA ESTE PROPRIUL EI INTERPRET Biblia este propriul ei interpret. Pasajele biblice trebuie comparate între ele. Elevul trebuie să înveţe să privească Cuvântul ca un tot şi să vadă legătura dintre părţile lui. El trebuie să aibă o cunoaştere a marii teme centrale - planul original al lui Dumnezeu pentru lume, naşterea marii lupte şi lucrarea de răscumpărare. El trebuie să înţeleagă natura celor două principii care se luptă pentru supremaţie şi să înveţe cum să distingă urmele lor prin mersul istoriei şi al profeţiei. Elevul trebuie să vadă cum marchează această luptă fiecare fază a experienţei umane; cum, în fiecare aspect al vieţii, el însuşi se manifestă pentru unul sau celălalt dintre aceste două motive antagonice şi cum, voit sau nevoit, el decide chiar acum de a cui parte va trece. Fiecare parte a Bibliei este scrisă prin inspiraţie de la Dumnezeu şi este de folos. Atât Vechiului, cât şi Noului Testament, trebuie să i se dea atenţie. Ambele sunt o revelaţie a slavei lui Dumnezeu în Hristos. Hristos, aşa cum S-a arătat patriarhilor, aşa cum este simbolizat în serviciul de jertfă, aşa cum este portretizat în Lege şi descoperit de profeţi, constituie bogăţia Vechiului Testament. Prin viaţa Sa pe pământ, prin moartea şi învierea Sa, prin manifestarea Lui prin Duhul Sfânt, Hristos constituie comoara Noului Testament. Atât Vechiul, cât şi Noul Testament prezintă adevăruri care, vor continua să descopere noi adâncimi de înţeles căutătorului stăruitor. Atunci când este trezită o adevărată dragoste pentru Biblie şi când începe să-şi dea seama cât de vast este ogorul şi cât de preţioasă este comoara din el, elevul va dori să valorifice orice ocazie de a se familiariza cu Cuvântul lui Dumnezeu. Studiul lui nu va fi limitat de timp şi spaţiu. Şi acest studiu continuu este unul dintre cele mai bune mijloace de a cultiva dragostea pentru Scripturi. Elevul să aibă mereu Biblia la el şi, când i se oferă ocazia, să citească un text şi să mediteze la el. Mergând pe stradă, aşteptând în vreo staţie, aşteptând o întâlnire, să folosească ocazia şi să mai scoată un gând preţios din vistieria adevărului.

Cel ce studiază Cuvântul să nu facă din opiniile proprii un centru în jurul căruia trebuie să graviteze adevărul. El nu trebuie să studieze pentru a găsi texte din Scriptură cu care să-şi clădească şi argumenteze teoriile, pentru că aceasta înseamnă să denatureze Cuvântul pentru propria sa distrugere. Cel ce studiază Biblia trebuie să se golească pe sine de orice prejudecată, să lase la uşa cercetării ideile proprii şi, cu inima smerită, supusă, ascuns în Hristos, în rugăciune stăruitoare, să caute înţelepciune de la Dumnezeu. El trebuie să caute să cunoască voinţa descoperită a lui Dumnezeu, pentru că ea priveşte bunăstarea lui prezentă şi cea veşnică. Acest Cuvânt este cuvântul de ordine prin care va trebui să înveţe calea spre viaţa veşnică.

STUDII MEDICALE "Nu pentru a fi slujiţi, ci pentru a sluji." NEVOIA DE MISIONARI MEDICALI AI EVANGHELIEI

Când i-a trimis pe cei doisprezece în prima lor misiune de binefacere, Isus i-a împuternicit "să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduiască pe cei bolnavi" (Luca 9,2). "Şi pe drum", le-a spus El, " propovăduiţi şi ziceţi: 'Împărăţia cerurilor este aproape!' Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară draci. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi." (Mat. 10,7.8). Şi, mergând ei "din sat în sat, propovăduind Evanghelia şi săvârşind pretutindeni tămăduiri" (Luca 9,6), binecuvântarea lui Dumnezeu însoţea lucrările lor. Îndeplinirea mandatului Mântuitorului de către ucenici, făcea din solia lor puterea lui Dumnezeu pentru salvare, şi, prin efortul lor, mulţi erau aduşi la cunoaşterea lui Mesia. Cei şaptezeci, care au fost trimişi puţin mai târziu, au fost şi ei împuterniciţi să-i vindece pe bolnavi (Luca 10, 9), precum şi să vestească venirea Răscumpărătorului făgăduit. În lucrarea lor de învăţare şi vindecare, ucenicii urmau exemplul Maestrului Învăţător, care Se ocupa şi de suflet, şi de trup. Evanghelia pe care o prezenta El era o solie de viaţă spirituală şi refacere fizică. Eliberarea din păcat şi vindecarea de boală se împleteau. Iar la încheierea lucrării Sale pe pământ, când Şi-a însărcinat ucenicii cu solemna misiune de a merge "în toată lumea" şi de a propovădui "Evanghelia la orice făptură", El a declarat că slujirea lor va fi confirmată prin restabilirea sănătăţii celor bolnavi. "Îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi" (Marcu 16,15.18.). Vindecând în Numele Său bolile trupului, ei mărturiseau despre puterea Lui de a vindeca sufletul. Mandatul Mântuitorului, dat ucenicilor, îi cuprinde pe toţi credincioşii, până la sfârşitul timpului. Toţi cei la care a ajuns inspiraţia cerească sunt învestiţi să vestească Evanghelia. Toţi cei care primesc viaţa lui Hristos sunt chemaţi să lucreze pentru mântuirea semenilor lor. Pentru această lucrare a luat fiinţă biserica şi toţi cei care preiau asupra lor angajamentele ei sacre sunt, prin asta, invitaţi să fie conlucrători cu Hristos. "Îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi". Acest pământ este o uriaşă casă a lui Lazăr. Dar Hristos a venit să-i vindece pe bolnavi, să aducă eliberare robilor lui Satana. El Însuşi era sănătate şi putere. El dădea din viaţa Lui celui bolnav, celui necăjit, celor posedaţi de demoni. Ştia că mulţi dintre cei care veneau la El pentru ajutor aduseseră singuri boala asupra lor, dar nu refuza să-i vindece. Şi când virtutea de la Dumnezeu pătrundea în aceste suflete, ei erau convinşi de păcat şi mulţi erau vindecaţi de boala spirituală, la fel de bine ca şi de suferinţele fizice. Multora dintre bolnavii vindecaţi, Hristos le-a spus: "De acum să nu păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău" (Ioan 5,14). Astfel, El învăţa că boala este rezultatul călcării legilor lui Dumnezeu, naturale şi spirituale. Marea suferinţă din lume n-ar fi existat dacă, de la început, oamenii ar fi trăit în armonie cu planul Creatorului. Sunt condiţii care trebuie să fie respectate de toţi cei care doresc să-şi păstreze sănătatea. Toţi trebuie să înveţe care sunt aceste condiţii. Domnului nu-I place ignoranţa faţă de legile Sale, fie naturale, fie spirituale. Noi trebuie să fim împreună lucrători cu Dumnezeu pentru restabilirea sănătăţii trupului şi a sufletului. Şi-i vom învăţa pe alţii cum să-şi păstreze sau cum să-şi redobândească sănătatea. Pentru cel bolnav trebuie să folosim remediile pe care Dumnezeu le-a pus în natură, şi să i-L arătăm pe Cel care numai El poate reface. Lucrarea noastră este aceea de a-i prezenta pe cei bolnavi şi suferinzi la Hristos, pe braţele credinţei noastre. Noi trebuie să-i învăţăm să creadă în Marele Vindecător, să se sprijine pe făgăduinţele Lui şi să ne rugăm pentru manifestarea puterii Sale. Însăşi esenţa Evangheliei este refacerea, iar Mântuitorul vrea ca noi să-i cerem celui bolnav, celui fără speranţă şi suferind, să se bazeze pe puterea Lui. Niciodată nevoia omenirii de învăţătură şi vindecare n-a fost mai mare ca azi. Lumea este plină de cei care au nevoie să fie asistaţi - slabi, ignoranţi, fără speranţă, degradaţi. Neascultarea continuă, de aproape şase mii de ani, a omului a rodit boală, suferinţă şi moarte. O mulţime de oameni pier din lipsă de cunoştinţă. Când văd teribilele rezultate ale îndelungului păcat, inimile slujitorilor lui Dumnezeu sunt mişcate de vaietul lumii şi ei se străduiesc să lucreze cum a lucrat Maestrul Lucrător şi ucenicii Săi. Aflaţi în legătură cu divinul Vindecător, ei pornesc decis, prin puterea Lui, să înveţe şi să vindece. Ei îşi dau seama că Evanghelia este singurul antidot pentru păcat şi că, în calitate de martori ai lui Hristos, trebuie să susţină puterea ei. Arătându-L celor suferinzi pe Mielul lui Dumnezeu, care ia păcatul lumii, harul Său transformator şi puterea-I înfăptuitoare de minuni, ei îi determină pe mulţi să primească solia astfel adusă. Puterea Lui vindecătoare, împreună cu solia Evangheliei aduc reuşită în intervenţii. Duhul Sfânt lucrează la inimi, şi mântuirea lui Dumnezeu este descoperită. Dar nevoia de azi a lumii nu poate fi pe deplin acoperită de slujitorii lui Dumnezeu, chemaţi să predice Evanghelia cea veşnică la orice făptură. Este bine ca, pe cât posibil, lucrătorii Evangheliei să înveţe cum să slujească nevoilor trupului şi ale sufletului, urmând astfel exemplul lui Hristos; totuşi, ei nu-şi pot consuma tot timpul şi toată energia în alinarea celor care au nevoie de ajutor. Domnul a desemnat ca, alături de cei care predică Cuvântul, să acţioneze şi lucrătorii Săi misionari medicali - medici şi surori medicale, care au primit o pregătire specială în vindecarea bolilor şi câştigarea de suflete. Misionarii medicali şi lucrătorii evanghelişti trebuie să fie legaţi indisolubil. Lucrarea lor trebuie făcută cu prospeţime şi vigoare. Prin eforturile lor conjugate, lumea trebuie pregătită pentru a doua venire a lui Hristos. Prin lucrarea lor, Soarele Neprihănirii trebuie să răsară cu raze vindecătoare, pentru a lumina zonele întunecate ale pământului, acolo unde oamenii au trăit multă vreme în beznă deasă. Mulţi, care acum se află în umbra păcatului şi a morţii, când vor vedea reflectată Lumina lumii în credincioşii slujitori ai lui Dumnezeu, îşi vor da seama că au o speranţă de mântuire şi-şi vor deschide inimile pentru a primi razele vindecătoare şi, la rândul lor, vor deveni purtători de lumină pentru alţii, aflaţi încă în întuneric. Atât de mari sunt nevoile lumii, încât nu toţi cei chemaţi să devină misionari medicali au la dispoziţie ani de zile pentru pregătire înainte de a intra în câmp. În curând, uşi deschise acum pentru mesajul Evangheliei vor fi închise pentru totdeauna. Dumnezeu îi cheamă pe mulţi care sunt pregătiţi să slujească, pentru a duce acum solia, fără să mai aibă nevoie de pregătire suplimentară. Căci, între timp, vrăjmaşul poate prelua câmpurile deschise acum. Mi-a fost arătat că trebuie ca mici echipe, cu pregătire corespunzătoare în domeniul misionar, evanghelistic şi medical, să iasă la lucrarea la care Hristos Şi-a chemat ucenicii. Să lucreze ca evanghelişti, împrăştiind publicaţii, vorbind despre adevăr cu cei cu care se întâlnesc, rugându-se pentru bolnavi şi, dacă este nevoie, tratându-i nu cu medicamente, ci cu remedii naturale, permanent conştienţi de dependenţa lor de Dumnezeu. Uniţi în lucrarea de învăţare şi vindecare, ei vor secera un bogat seceriş de suflete. Şi, în vreme ce Dumnezeu cheamă tineri şi tinere care au dobândit deja o cunoaştere practică a tratării bolnavilor, ca să lucreze ca misionari medicali ai Evangheliei, El cheamă şi mulţi recruţi în şcolile de pregătire medical-misionare pentru a dobândi o pregătire bună şi urgentă pentru slujire. Unii nu au nevoie să petreacă atât de mult timp în aceste şcoli. Nu este în armonie cu scopul lui Dumnezeu ca toţi s -şi plănuiască exact aceeaşi durată a pregătirii - de trei, patru sau cinci ani - înainte de a se angaja în lucrare. Unii pot, după un timp de studiu, să se dezvolte mai rapid, făcând practică în diferite locuri, sub supravegherea unor lideri experimentaţi, decât dacă ar rămâne în şcoală. Avansând în cunoaştere şi în iscusinţă, unii dintre aceştia vor găsi că e foarte bine pentru ei să se întoarcă la una dintre şcolile noastre de pregătire sanitară pentru un plus de instruire. Astfel, ei vor deveni misionari medicali eficienţi, pregătiţi pentru a face faţă unor cazuri grele. Se poate învăţa mult, vizitând spitale. În aceste spitale, mulţi dintre tinerii noştri consacraţi vor învăţa să devină misionari medicali de succes. Observaţia şi practicarea a ceea ce a fost învăţat îi vor face pe tinerii noştri în stare să devină sanitari eficienţi, iscusiţi, capabili de cele mai înalte performanţe. Fiecare medic, fiecare soră, fiecare sanitar, care are ceva de făcut în sluj-ba lui Dumnezeu, trebuie să tindă spre perfecţiune. Nici o coborâre a standardului nu este pe placul Celui care ne-a chemat să fim colaboratorii Săi. Şi îndeosebi cei aflaţi în curs de pregătire pentru a activa ca misionari medicali ai Săi trebuie să fugă în mod hotărât de orice ispită de a se mulţumi cu o cunoaştere superficială a profesiei lor. Ei trebuie să atingă perfecţiunea. Chemarea lor este una dintre cele mai pretenţioase, iar pregătirea trebuie să le fie riguroasă. În cauza lui Dumnezeu s-ar fi ajuns azi mult mai departe, dacă, în anii de început, am fi fost mai activi în pregătirea de surori medicale, care, pe lângă ceva mai mult decât priceperea obişnuită în îngrijirea bolnavului, ar fi învăţat să lucreze ca evanghelist pentru câştigarea de suflete. Pentru pregătirea unor astfel de lucrători, precum şi pentru pregătirea de medici, a fost înfiinţată şcoala de la Loma Linda. În această şcoală, mulţi tineri se pregătesc în domeniul medical pentru a lucra, nu ca profesionişti, ci ca misionari evanghelişti medicali. Această pregătire trebuie să fie în acord cu principiile înaltei educaţii. Este nevoie de sute de lucrători care au primit o educaţie practică în domeniul medical şi care, de asemenea, sunt pregătiţi să lucreze din casă în casă, ca evanghelişti şi colportori. Aceşti elevi trebuie să termine şcoala fără să fie lezate principiile reformei sanitare sau dragostea lor pentru Dumnezeu şi neprihănire. Aceia care fac o pregătire avansată în îngrijirea bolnavului şi merg apoi în toate părţile lumii, ca evanghelişti misionari medicali, pot să nu se aştepte să primească din partea lumii onoare şi răsplătirile care revin adeseori medicilor deplin acreditaţi. Totuşi, făcându-şi treaba lor de învăţători şi vindecători şi unindu-se cu servii lui Dumnezeu, care au fost chemaţi la slujirea prin Cuvânt, binecuvântarea Lui va rămâne asupra activităţii lor şi se vor realiza lucruri minunate. Într-un fel, ei vor fi mâna de ajutor a Lui. Munca de medic este grea. Puţini îşi dau seama de încordarea fizică şi psihică la care este supus medicul. Toată energia şi capacitatea trebuie, cu cea mai mare ardoare, aruncate în lupta cu boala şi cu moartea. De multe ori, el ştie că o singură mişcare greşită a mâinii, chiar numai cu lăţimea unui fir de păr, poate trimite un suflet nepregătit în eternitate. Ce mult are nevoie medicul credincios de împreună simţirea şi rugăciunile poporului lui Dumnezeu! Aceste nevoi ale lui nu sunt mai mici decât cele ale pastorului şi misionarului. Adeseori, privat de suficientă odihnă şi somn, el are nevoie zilnic, de o doză dublă de har, o raţie proaspătă, pentru că altfel îşi va pierde nădejdea în Dumnezeu şi va fi în pericol de a se cufunda mai adânc decât alţii într-un întuneric spiritual. Cu toate acestea, de multe ori, el trebuie să suporte reproşuri nemeritate şi este lăsat singur în faţa celor mai cumplite ispite ale lui Satana, simţindu-se neînţeles, şi trădat de prieteni. Ştiind cât de solicitată este munca de medic şi cât de puţine clipe de răgaz are acesta, chiar şi în Sabat, mulţi nu vor alege această misiune de-o viaţă. Dar marele vrăjmaş caută permanent să distrugă lucrarea mâinilor lui Dumnezeu şi este nevoie de oameni bine pregătiţi şi inteligenţi, care să lupte împotriva puterii sale necruţătoare. Este nevoie ca mai mulţi oameni, dintre cei buni, să se dedice acestei profesii. Trebuie insistat pentru a-i convinge pe oamenii potriviţi să se pregătească pentru această lucrare. Ei trebuie să fie oameni ale căror caractere se sprijină pe principiile Cuvântului lui Dumnezeu, oameni care posedă energie nativă, putere şi perseverenţă, care-i vor face capabili să atingă un înalt standard al pregătirii.

Nu oricine poate să devină un bun medic. Mulţi şi-au asumat sarcinile acestei profesiuni total nepregătiţi. Ei n-au cunoştinţa necesară şi nici îndemânarea şi tactul, atenţia şi inteligenţa necesare succesului. Un medic poate fi mult mai bun, dacă are putere fizică. Dacă este slab, el nu poate rezista la munca istovitoare ce o implică slujba aceasta. Un om slab de constituţie, dispeptic sau lipsit de stăpânire de sine, nu se poate califica pentru a se ocupa de tot felul de boli. Trebuie avută mare atenţie pentru a nu încuraja persoane care ar putea fi de folos în slujbe cu mai puţină răspundere să studieze medicina, cu o mare risipă de timp şi de mijloace, fără a exista reale şanse de reuşită. Mi-a fost arătat că, dată fiind dificultatea lucrării medicale misionare, aceia care doresc să apuce pe acest drum trebuie mai întâi să fie atent examinaţi de medici competenţi, care să certifice dacă au sau nu capacitatea fizică necesară pentru a rezista de-a lungul anilor de studii pe care trebuie să-i petreacă pentru pregătire.

Avem de făcut o lucrare - aceea de a asigura cele mai bune cadre şi de a-i pune pe aceşti lucrători în poziţii în care îi pot învăţa şi pe alţii. Iar atunci când sanatoriile şi misiunile noastre cer medici, vom avea tineri care, prin experienţa câştigată prin practică, au devenit capabili să poarte responsabilităţi. STUDENTUL MEDICINIST În timp ce urmăreşte pregătirea pentru lucrarea de o viaţă, studentul medicinist trebuie încurajat să atingă cea mai înaltă dezvoltare posibilă a tuturor capacităţilor sale. Studiile sale, oricât de împovărătoare ar fi, nu trebuie să-i submineze, totuşi, sănătatea fizică sau să-i reducă bucuria în cele spirituale. De-a lungul studiilor, el poate creşte necontenit în har şi în cunoaşterea adevărului, o dată cu însuşirea constantă a cunoştinţelor ce-l vor face un bun practician. Studenţilor medicinişti le-aş spune: Abordaţi studiile cu hotărârea de a face binele şi de a păstra principiile creştine. Fugiţi de ispită şi evitaţi orice influenţă rea. Păstraţi-vă integritatea spirituală şi o conştiincioasă consideraţie pentru adevăr şi neprihănire. Fiţi credincioşi şi-n responsabilităţile mai mici şi dovediţi-vă raţionali, cu inima tare, loiali faţă de Dumnezeu şi cinstiţi cu semenii. Oportunităţile vă aşteaptă. Dacă sunteţi studioşi şi oneşti, veţi putea obţine o educaţie de cea mai înaltă valoare. Folosiţi la maximum privilegiile. Nu vă mulţumiţi cu realizări de duzină. Căutaţi să vă pregătiţi pentru poziţii de încredere în lucrarea Domnului pe pământ. Uniţi cu Dumnezeul înţelepciunii şi al puterii, veţi putea fi puternici din punct de vedere intelectual şi din ce în ce mai buni câştigători de suflete. Puteţi deveni bărbaţi şi femei de încredere şi influenţă, dacă, prin puterea voinţei, aliată cu puterea divină, vă angajaţi cu seriozitate în lucrarea de asigurare a unei pregătiri corespunzătoare. Exersaţi-vă puterile minţii şi nu neglijaţi exerciţiul fizic. Comoditatea intelectuală să nu vă închidă calea spre o mai mare cunoaştere. Învăţaţi-vă să raţionaţi, pentru ca mintea să se dezvolte şi să se întărească. Niciodată să nu consideraţi că aţi învăţat destul şi că puteţi să slăbiţi efortul. Dezvoltarea minţii este măsura capacităţii omului. Educaţia voastră trebuie să continue toată viaţă. În fiecare zi, trebuie să învăţaţi şi să puneţi în practică ştiinţa dobândită. Pentru a deveni bărbaţi şi femei de nădejde, trebuie să existe o dezvoltare a facultăţilor, un exerciţiu al oricărei capacităţi, chiar şi-n lucrurile mărunte; apoi, va fi dobândită o putere mai mare pentru a purta răspunderi mai mari. Responsabilitatea individuală este de bază. În punerea în practică a ceea ce învăţaţi în şcoală, nu evitaţi asumarea răspunderii, dacă sunt riscuri, dacă e ceva nou de întreprins. Nu lăsaţi ca alţii să vă ţină loc de creier. Trebuie să vă antrenaţi puterile pentru a fi tari şi puternici; atunci talanţii încredinţaţi vor spori constant şi o tenacitate de nezdruncinat va fi manifestată în achitarea răspunderilor personale. Dumnezeu vrea să vă îmbogăţiţi zilnic, puţin câte puţin, bagajele de cunoştinţe, procedând ca şi cum clipele ar fi mărgăritare pe care să le adunaţi atent şi să le păstraţi cu grijă. Veţi dobândi astfel o elasticitate a gândirii şi o putere a intelectului. Dumnezeu nu-i va cere omului o socoteală mai strictă pentru nimic altceva decât pentru felul în care şi-a folosit timpul. Au fost orele risipite sau folosite necumpătat? Dumnezeu nu ne-a pus la dispoziţie darul vieţii pentru a-l dedica satisfacerii eului. Lucrarea noastră este prea solemnă, iar timpul în care să-I slujim lui Dumnezeu şi semenilor noştri, prea scump pentru a-l consuma, căutându-ne faima. O, dacă ar putea oamenii să se oprească din goana aspiraţiilor spre ceea ce Dumnezeu a pus limite, ce slujire diferită ar primi Domnul! Sunt mulţi atât de grăbiţi să devină "cineva", încât sar peste unele trepte ale scării şi pierd astfel multă experienţă necesară pentru a deveni lucrători inteligenţi. În zelul lor, cunoaşterea multor lucruri le pare neesenţială pentru ei. Ei umblă la suprafaţă şi nu pătrund în mina de adevăr, pentru ca, printr-un proces încet şi trudnic, să obţină o experienţă care-i va face să fie de un deosebit ajutor altora. Vrem ca studenţii noştri medicinişti să fie dintre cei mai silitori şi să simtă că datoria lor e să sporească fiecare talant împrumutat, pentru ca, în final, să-şi dubleze capitalul încredinţat. Lumina pe care Dumnezeu a dat-o în domeniul medical misionar nu va face ca poporul Său să fie privit ca fiind inferior în cunoaşterea ştiinţei medicale, ci îl va face să stea alături de cele mai înalte autorităţi în materie. Ei vor fi înţelepţi şi inteligenţi datorită faptului că Dumnezeu este cu ei. În puterea Celui ce este Izvorul întregii înţelepciuni şi al harului, defectele şi ignoranţa pot fi biruite. Fiecare student medicinist trebuie să vizeze atingerea unui standard înalt. Sub îndrumarea celor mai buni profesori, cursul nostru de formare a medicilor trebuie să tindă în permanenţă către perfecţiune. Toţi cei implicaţi în lucrarea medical-misionară trebuie să înveţe în permanenţă. Nimeni să nu ajungă să spună: "Nu pot face asta", ci să spună: "Dumnezeu îmi cere să fiu desăvârşit. El aşteaptă de la mine să mă feresc de mediocritate şi să urmăresc ceea ce este de cea mai bună calitate." O singură putere reuşeşte să-i facă pe studenţii medicinişti ceea ce trebuie să ajungă şi să-i menţină pe poziţie - harul lui Dumnezeu şi puterea adevărului, exercitând o influenţă salvatoare asupra vieţii şi a caracterului. Aceşti studenţi, care vor să slujească umanitatea aflată în suferinţă, nu vor căuta titluri. Ştiinţa lor va fi dobândită în recunoaşterea zilnică a faptului că teama de Dumnezeu este începutul înţelepciunii. Tot ceea ce fortifică mintea va fi cultivat cu toată puterea lor, în vreme ce, concomitent, ei Îl vor căuta pe Dumnezeu pentru înţelepciune. Căci dacă nu sunt călăuziţi de înţelepciunea de sus, ei ajung o pradă uşoară pentru puterea amăgitoare a lui Satana, devenind mari în propriii lor ochi, mândri şi mulţumiţi de sine. Medicii temători de Dumnezeu vorbesc moderat despre activitatea lor, dar cei novici, cu experienţă puţină în lucrul cu trupul şi sufletul oamenilor, vor vorbi adesea cu laudăroşenie despre cunoştinţele şi realizările lor. Aceştia au nevoie de o mai bună înţelegere a sinelui. Atunci ei vor deveni mai inteligenţi în ceea ce priveşte datoriile lor şi vor realiza că, în orice departament ar avea de lucru, trebuie să aibă o minte plină de bunăvoinţă, un duh silitor şi un zel din inimă, neegoist, în încercarea de a face bine altora. Ei nu vor căuta să vadă cum să-şi păstreze cel mai bine faima, ci, prin chibzuinţă şi solicitudinea lor, vor câştiga reputaţie pentru iscusinţă şi, prin lucrarea lor plină de compasiune, vor câştiga inimile celor pe care-i slujesc. Dintre tinerii noştri care intră la colegii medicale din lume, puţini sunt cei care le absolvă curaţi şi nepătaţi. Lucrurile materiale eclipsează ceea ce este ceresc şi veşnic. La mulţi, credinţa şi principiile sunt amestecate cu practicile şi obiceiurile lumeşti, iar religia curată este rară. Dar privilegiul oricărui student este să intre la colegiu cu aceeaşi hotărâre de a păstra principiile, pe care a avut-o Daniel la curtea Babilonului, şi, prin felul lui de a fi, el trebuie să-şi păstreze integritatea. Puterea şi harul lui Dumnezeu sunt asigurate cu un sacrificiu infinit, pentru ca omul să poată birui ispitele lui Satana şi să rămână curat. Viaţa, vorbirea şi purtarea constituie argumentul nostru cel mai puternic şi cel mai solemn pentru cei care nu sunt creştini şi pentru sceptici. Viaţa şi caracterul nostru trebuie să fie un argument forte în favoarea creştinismului, pentru că atunci oamenii vor fi nevoiţi să observe că umblăm cu Isus şi că am învăţat de la El. Studenţii medicinişti să nu fie amăgiţi de vicleşugurile lui Satana sau de vreunul dintre pretextele lui perfide. Fiţi fermi în principii. Întrebaţi-vă la orice pas: "Domnul ce zice?" Spuneţi-vă cu fermitate: "Voi urma lumina. Voi respecta şi onora Maiestatea adevărului!" Îndeosebi cei care studiază medicina în şcolile lumii trebuie să se păzească de contaminarea răului de care sunt permanent înconjuraţi. Când profesorii lor sunt nişte înţelepţi ai lumii, iar colegii sunt necredincioşi, fără nici o idee despre Dumnezeu, chiar şi creştinii cu experienţă sunt în pericolul de a fi influenţaţi de aceste asocieri nereligioase. Totuşi, unii au trecut pe aici, rămânând credincioşi principiilor. Ei nu au mers la cursuri în Sabat şi au demonstrat că oamenii se pot califica pentru sarcina de a fi medic fără a dezamăgi aşteptările celor care i-au încurajat să-şi facă o educaţie. Din cauza acestor ispite deosebite, pe care tinerii noştri le au de întâmpinat în şcolile medicale ale lumii, trebuie asigurată pregătirea şi specializarea medicală în unele şcoli ale noastre, cu profesori creştini. Şcolile noastre mai mari, din diferitele uniuni de conferinţe, trebuie astfel plasate, încât să poată pregăti orice tânăr pentru a întruni condiţiile de admitere specifice fiecărui stat în ceea ce priveşte studierea medicinii. Trebuie să avem cei mai buni profesori, pentru ca şcolile noastre să poată corespunde standardului. Tinerii şi cei puţin mai mari ca ei, care simt că datoria lor e să se pregătească pentru lucrarea care cere trecerea anumitor teste legale, trebuie să poată să-şi asigure, în şcolile noastre din cadrul uniunilor, tot ceea ce este esenţial pentru intrarea la un colegiu de medicină. Rugăciunea va face minuni pentru aceia care se roagă şi veghează. Dumnezeu ne doreşte pe toţi aşteptători plini de speranţă. Ce a promis, El va împlini şi, în măsura în care există cerinţe ca viitorii studenţi medicinişti să urmeze un anumit curs pregătitor, colegiile noastre trebuie să se îngrijească şi să le asigure pregătirea literară şi ştiinţifică necesară. Şi nu numai că şcolile noastre mai mari trebuie să asigure această instruire pregătitoare pentru cei care intenţionează să urmeze studii medicale, dar trebuie, de asemenea, să facem tot ceea ce este esenţial pentru perfecţionarea cursurilor oferite de Colegiul nostru de evanghelişti medicali de la Loma Linda. Aşa cum s-a arătat la vremea când a fost fondată această şcoală, trebuie să ne asigurăm ceea ce este necesar pentru a ne pregăti tinerii care vor să devină medici, pentru ca ei să facă faţă examenelor de atestare. Ei trebuie învăţaţi să-i trateze cu înţelegere pe bolnavi, pentru ca nimeni să nu-şi poată imagina că, în şcolile noastre, nu asigurăm instruirea necesară pentru buna calificare a tinerilor şi tinerelor, pentru a face lucrarea de medic. Absolvenţii trebuie să avanseze continuu în cunoştinţă, întrucât practica desăvârşeşte. Şcoala medicală de la Loma Linda trebuie să fie de cea mai înaltă clasă, deoarece aceia care sunt în ea au privilegiul de a fi în legătură directă cu cei mai înţelepţi dintre toţii medicii, de la care se pot primi înalte cunoştinţe. Iar pentru pregătirea deosebită a acelora dintre tinerii noştri, care sunt clar convinşi că este datoria lor să obţină o educaţie medicală, care să-i pregătească să treacă examenele cerute de lege, pentru toţi cei ce practică medicina, trebuie să asigurăm tot ceea ce este necesar, pentru ca ei să nu fie nevoiţi să meargă la şcoli de medicină, conduse de oameni care nu sunt de credinţa noastră. Astfel, vom închide o uşă care vrăjmaşului i-ar fi plăcut să-i fie deschisă, iar tinerii şi tinerele noastre, ale căror interese spirituale Domnul doreşte ca noi să le apărăm, nu vor fi nevoiţi să ia contact cu necredincioşii pentru a dobândi o bună pregătire în medicină. Profesorii colegiului nostru medical trebuie să-i încurajeze pe studenţi să dobândească toată cunoştinţa posibilă, în orice privinţă. Dacă observă că unii studenţi sunt deficitari la capitolul interes sau în a înţelege răspunderile ce le revin, ei trebuie să le prezinte situaţia în mod deschis, dându-le ocazia să se îndrepte şi să atingă un standard mai înalt. Profesorii nu trebuie să se descurajeze, dacă unii studenţi sunt înceţi la învăţat. Nici studenţii nu trebuie să se descurajeze dacă au greşit cumva. Când greşelile şi defectele sunt arătate cu blândeţe, studenţii, la rândul lor, se vor simţi recunoscători pentru tot ce sunt învăţaţi. Nu trebuie încurajat spiritul semeţ al studenţilor. Toţi trebuie să fie dispuşi să înveţe, iar profesorii trebuie să fie dispuşi să-i instruiască, învăţându-i să fie încrezători în ei înşişi, competenţi, atenţi şi muncitori. Învăţând de la profesori înţelepţi şi unindu-se cu ei în purtarea responsabilităţilor, studenţii îi pot ajuta pe aceştia să urce până la treapta cea mai înaltă a scării. Studenţii trebuie să fie dispuşi să lucreze sub îndrumarea celor cu experienţă, să dea curs sugestiilor acestora, să le urmeze sfatul şi să meargă oricât de departe în ceea ce priveşte gândirea, pregătirea şi iniţiativa inteligentă, dar niciodată ei nu trebuie să calce vreo regulă sau să desconsidere vreun principiu al şcolii. Este destul de uşor să cazi. Nesocotirea regulilor este naturală inimii înclinate spre egoism şi satisfacţii uşoare. Este mult mai uşor să dărâmi decât să construieşti. Un student cu idei rele poate face mai mult pentru coborârea standardului decât ar putea face zece bărbaţi în tot efortul lor de a-i contracara influenţa degradantă. Eşecul sau succesul se vor citi în atitudinea studenţilor. Dacă ei sunt gata să conteste regulile, regulamentele şi ordinea, dacă sunt îngăduitori cu sine şi, prin exemplul lor, încurajează un spirit de răzvrătire, nu-i primiţi. E mai bine ca instituţia să-şi închidă porţile, decât să îngăduiţi ca acest spirit să-i contamineze pe studenţi şi să desfiinţaţi barierele care au costat gândire, efort şi rugăciune, când au fost stabilite. Pentru pregătirea de lucrători care să poarte de grijă bolnavilor, în mintea studentului nostru să fie imprimat gândul că ţinta cea mai înaltă trebuie să fie întotdeauna urmărirea bunăstării spirituale a celor pe care îi va îngriji. El trebuie să înveţe să repete făgăduinţele Cuvântului lui Dumnezeu şi să se roage stăruitor, zilnic, în pregătirea pentru slujire. Ajutaţi-l să-şi dea seama că întotdeauna el trebuie să păstreze influenţa sfinţitoare a Marelui Misionar Medical faţă de pacienţii săi. Dacă celor în suferinţă li se poate imprima gândul că Hristos este Mântuitorul lor, plin de compasiune, ei vor primi odihna minţii, care este esenţiale pentru a recăpăta sănătatea.

IMPORTANŢA STUDIERII BIBLIEI Dacă studenţii medicinişti vor studia cu asiduitate Cuvântul lui Dumnezeu, vor fi mult mai pregătiţi să înţeleagă şi celelalte cursuri, deoarece întotdeauna, dintr-un studiu serios al Scripturii, rezultă iluminare. Nimic altceva nu va ajuta la formarea unei memorii bune, ca studierea Scripturilor. Lucrătorii noştri misio-nari trebuie să înţeleagă că, cu cât Îl cunosc mai bine pe Dumnezeu şi pe Hristos, şi cu cât devin mai familiarizaţi cu Biblia, cu atât mai bine vor fi pregătiţi pentru a-şi îndeplini misiunea. Sarcina cursurilor de Biblie trebuie dată unor profesori credincioşi, care se vor strădui să-i facă pe studenţi să le înţeleagă lecţiile, nu explicându-le totul, ci cerându-le să explice ei, clar, fiecare pasaj pe care-l citesc. Aceşti profesori trebuie să ţină minte că se realizează puţin prin studiul superficial al Cuvântului. Pentru o înţelegere a acestui Cuvânt, este nevoie de o cercetare atentă şi de un studiu constant. Hristos, Marele Misionar Medical, a venit pe această lume cu un sacrificiu imens, ca să-i înveţe pe oameni lecţii prin care să-L cunoască aşa cum trebuie pe Dumnezeu. El a trăit o viaţă perfectă, lăsând un exemplu pe care toţi trebuie să-l urmeze, în siguranţă. Studenţii noştri medicinişti să studieze lecţiile pe care li le-a dat Hristos. Este esenţial ca ei să aibă o înţelegere clară a acestor lecţii. Ar fi o mare greşeală ca ei să neglijeze studiul Cuvântului lui Dumnezeu pentru studierea teoriilor rătăcitoare, care distrag mintea de la spusele lui Hristos spre falsurile de factură umană. Dumnezeu doreşte ca toţi cei ce vor să fie misio-nari medicali ai Evangheliei să înveţe conştiincios lecţiile Marelui Învăţător. Aceasta trebuie ei să facă, dacă doresc să afle odihnă şi pace. Învăţând de la Hristos, inimile lor se vor umple de pacea pe care numai El o poate da. Faceţi din Biblie sfătuitorul vostru. Cunoştinţa voastră cu acest sfătuitor se va dezvolta rapid, dacă vă veţi păstra mintea liberă de lucrurile nefolositoare ale lumii. Cu cât studiaţi mai mult Biblia, cu atât mai profundă vă va fi cunoaşterea de Dumnezeu. Adevărurile Cuvântului Său vor fi scrise în sufletul vostru, imprimând urme de neşters. Aceste lucruri mi-au fost arătate de Dumnezeu de-a lungul multor ani. În şcolile noastre de pregătire medical-misionară, avem nevoie de oameni cu o profundă cunoaştere a Scripturilor, oameni care pot preda altora, simplu şi clar, aceste lucruri, exact aşa cum Hristos i-a învăţat pe ucenicii Săi ceea ce El considera a fi cel mai important. Iar cunoştinţa necesară va fi dată tuturor celor care vin la Hristos, primind şi aplicând învăţăturile Lui, făcând Cuvântul Său o parte a vieţii lor. Duhul Sfânt îl învaţă pe cercetătorul Scripturilor să judece totul după standardul neprihănirii, al adevărului şi al dreptăţii. Revelaţia divină îi asigură acestuia cunoaşterea a ceea ce este necesar. Aceia care se înscriu sub instruirea Marelui Misionar Medical, pentru a fi împreună lucrători cu El, vor avea o cunoaştere pe care lumea, cu întreaga ei ştiinţă tradiţională, nu o poate oferi. CREŞTERE SPIRITUALĂ Fiecărui student care urmăreşte o educaţie în medicină, îi spun: Priveşte dincolo de prezent. Lasă lucrurile trecătoare ale acestei vieţi, aspiraţiile şi satisfacţiile egoiste. Pentru ce urmăreşti o educaţie? Nu pentru a uşura suferinţa umanităţii? Atunci când capacitatea minţii este extinsă prin adevărata cunoaştere, inima va fi încălzită de bunătate, compasiune şi dragoste faţă de Dumnezeu. Sufletul se umple cu o dorinţă sinceră de a arăta celorlalţi cum se poate coopera cu Marele Maestru Slujitor. Faceţi mult pentru voi înşivă atunci când împărtăşiţi cunoştinţa pe care aţi primit-o. Astfel, veţi obţine şi mai multă cunoştinţă, iar priceperea voastră de a lucra pentru Dumnezeu va spori. Se găsesc şi dintre aceia care vă vor spune că, pentru a avea succes în profesie, trebuie să fii diplomat şi, uneori, să te abaţi de la stricta corectitudine. Aceste ispite îşi găsesc uşor loc în inima omului. Nu vă lăsaţi înşelaţi. Nu vă răsfăţaţi eul. Nu deschideţi o uşă prin care să poată intra vrăjmaşul pentru a vă lua în stăpânire sufletul. Este periculoasă prima abatere, oricât de mică ar fi. Fiţi corecţi cu voi înşivă. Păstraţi-vă demnitatea, în temere de Dumnezeu. Este mare nevoie ca orice lucrător medical să se sprijine pe braţul Puterii Infinite. Principiul "diplomaţiei" duce, cu siguranţă, la complicaţii. Acela care priveşte favoarea oamenilor mai importantă decât favoarea lui Dumnezeu va ceda ispitei de a sacrifica principiile pentru un câştig lumesc sau reputaţie. Astfel, este sacrificată în mod constant fidelitatea faţă de Dumnezeu. Adevărul, adevărul lui Dumnezeu, trebuie păstrat în suflet şi în dependenţă de puterea din cer, altfel, puterea lui Satana vi-l va face străin. Niciodată să nu vă gândiţi că un medic onest şi corect nu poate reuşi. Asemenea credinţă Îl dezonorează pe Dumnezeul adevărului şi al dreptăţii. Medicul cinstit poate să reuşească, pentru că Îl are pe Dumnezeu şi cerul de partea sa. Trebuie să fie în mod hotărât respinsă orice mită. Păstraţi-vă integri în puterea harului lui Hristos şi El Îşi va împlini Cuvântul cu voi. Oricât de tânăr, studentul medicinist are acces la Dumnezeul lui Daniel. Prin harul şi puterea lui Dumnezeu, el poate deveni la fel de eficient în chemarea Lui, cum a fost Daniel în înalta-i poziţie la curtea Babilonului. Dar este o greşeală a face din pregătirea în ştiinţe lucrul cel mai important, în timp ce principiile creştine, care stau chiar la baza succesului activităţii, sunt neglijate. Mulţi care dispreţuiesc gândul că au nevoie să se bazeze pe Hristos, pentru înţelepciune în lucrarea lor, sunt ridicaţi în slăvi, ca oameni iscusiţi în profesia lor. Dar, dacă aceşti oameni, care se încred în cunoştinţa lor, ar fi iluminaţi de lumina din cer, cât de departe ar putea ei ajunge! Cât de mari le-ar fi puterile! Şi cu câtă încredere ar putea aborda cazurile dificile! Omul care este în strânsă legătură cu Marele Medic are la dispoziţie puterile cerului şi ale pământului şi poate lucra cu o înţelepciune şi o precizie pe care cel fără Dumnezeu nu le poate avea. Ca şi Enoh, medicul trebuie să fie un om care umblă cu Dumnezeu. Aceasta va fi pentru el o protecţie împotriva tuturor ideilor amăgitoare, periculoase, care îi fac pe atâţia să fie necredincioşi şi sceptici. Adevărul lui Dumnezeu, practicat în viaţă şi îndrumător continuu spre tot ceea ce este în interesul altora, va baricada sufletul cu principii cereşti. Domnul nu va fi nepăsător la luptele noastre pentru adevăr. Când punem orice cuvânt ieşit din gura lui Dumnezeu mai presus de diplomaţia lumească, mai presus de aserţiunile rătăcitoare ale oamenilor, vom fi călăuziţi în orice cale bună şi sfântă. În acceptarea adevărului prin angajamentul botezului, medicul creştin s-a legat să fie reprezentantul lui Hristos, Marele Medic. Dar, dacă nu veghează cu stricteţe asupra sa, dacă lasă ca barierele împotriva păcatului să fie desfăcute, Satana îl va copleşi cu ispite înşelătoare. Atunci, în caracterul lui, va fi ceva urât, care va influenţa negativ şi alte minţi. Paralizia morală a păcatului nu va distruge doar sufletul ce se îndepărtează de la principiile stricte, ci va avea puterea de a reproduce şi în alţii acelaşi rău. Nu este sigur să fim creştini de ocazie. Trebuie să fim asemeni lui Hristos, tot timpul. Atunci, prin har, suntem în siguranţă pentru prezent şi pentru veşnicie. Cunoaşterea practică a puterii şi harului primite în vreme de încercare este mai valoroasă decât aurul sau argintul. Ea confirmă credinţa celui în cauză. Asigurarea că Isus este pentru el un ajutor întotdeauna prezent îi dă un curaj care-l face în stare să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt şi să aibă încredere neclintită în El, chiar în cele mai dificile împrejurări. Singura noastră siguranţă împotriva căderii în păcat este menţinerea sub influenţa modelatoare al Duhului Sfânt şi, în acelaşi timp, angajarea activă în cauza adevărului şi a neprihănirii, împlinind orice sarcină dată de Dumnezeu, dar neluând asupra noastră ceea ce Dumnezeu nu ne-a dat de făcut. Medicii şi studenţii medicinişti trebuie să stea tari sub stindardul soliei îngerului al treilea, luptând lupta cea bună a credinţei, cu perseverenţă şi bizuindu-se nu pe propria lor înţelepciune, ci pe înţelepciunea lui Dumnezeu, punându-şi armura cerului, Cuvântul lui Dumnezeu, şi neuitând nicidecum că au un Conducător care n-a fost şi nici nu va fi vreodată înfrânt de păcat. Oricărui student medicinist, care vrea să fie o onoare pentru cauza lui Dumnezeu în timpul scenelor finale ale istorie acestui pământ, îi spun: Priveşte la Hristos, Trimisul lui Dumnezeu, care, în această lume şi în natură umană, a trăit o viaţă curată, nobilă, perfectă, lăsând un exemplu pe care toţi îl pot urma în siguranţă. Domnul Îşi întinde mâna pentru a salva. Răspunde la invitaţia Lui: "dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine" (Isaia 27,5). Cu câtă nerăbdare va prinde Mântuitorul mâna tremurătoare în mâna Sa, păstrând-o într-o strângere caldă şi sigură, până ce picioarele vor atinge un teren mai prielnic!... Ai încredere în Cel care îţi înţelege slăbiciunea. şine-te strâns de partea lui Hristos, căci vrăjmaşul este gata să răpească pe oricine se depărtează de locul păzit... Tinerii sunt cei pe care Domnul îi vrea mâna Sa de ajutor. Samuel era doar un copil când Dumnezeu l-a folosit într-o lucrare bună şi plină de har... Adună-ţi în suflet lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Nu uita că, zi de zi, lucrezi la zidirea caracterului pentru prezent şi pentru veşnicie. Învăţătura Bibliei cu privire la zidirea caracterului este clară: "Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi în Numele lui Isus şi mulţumiţi prin El, lui Dumnezeu Tatăl" (Coloseni 3,17). Aşează-te sub controlul Său şi apoi cere-I puterea protectoare. El Şi-a dat viaţa pentru tine. Nu-L mâhni. Controlează-te în tot ceea ce spui şi faci. Hristos vrea să fii pentru ceilalţi tineri reprezentantul Său, misionarul medical al Evangheliei, delegat de El. Nu uita că, în viaţa ta, religia nu este doar o influenţă printre alţii; ea trebuie să fie o influenţă care să-i domine pe toţi ceilalţi. Fii perfect cumpătat. Rezistă oricărei ispite. Nu face nici o concesie vicleanului vrăjmaş. Nu asculta sugestiile pe care el le pune în gura bărbaţilor şi femeilor. Ai o biruinţă de câştigat. Trebuie să obţii nobleţea caracterului. Isus te iubeşte... Inima Sa infinit de iubitoare tânjeşte după tine... Poţi fi biruitor în şi prin influenţa înălţătoare a Duhului lui Dumnezeu. Prinde mâna lui Hristos şi nu-L lăsa să plece. Poţi fi o mare binecuvântare pentru alţii, dacă te predai fără rezerve în slujba Domnului. Vei primi putere de sus, dacă vei lua poziţie de partea lui Dumnezeu. Prin Hristos, poţi evita corupţia existentă în lume prin poftă şi poţi fi un exemplu nobil a ceea ce El poate să facă pentru colaboratorii Săi... Scopul lui Dumnezeu pentru noi este ca, în permanenţă, să urcăm. Chiar şi-n treburile mai mici ale vieţii obişnuite, noi trebuie să creştem continuu în har, alimentaţi cu motive înalte şi sfinte, dătătoare de putere, pentru că vin de la Cel care Şi-a dat viaţa pentru a ne stimula în formarea caracterului creştin Trebuie să fii puternic în Dumnezeu, ancorat în speranţa Evangheliei Ridică-te în demnitatea dată de Dumnezeu, trăind adevărul în puritatea lui. Hristos este gata să te ierte, să-ţi ia păcatele şi să te facă liber. El este gata să-ţi curăţească inima şi îţi oferă sfinţirea Duhului Său. Dacă te dedici slujirii Lui, El va fi la dreapta ta, să te ajute. Zi de zi, vei fi întărit şi înnobilat. Privind la Mântuitorul pentru ajutor, vei fi un biruitor, da, vei fi mai mult decât un biruitor faţă de ispitele care te asaltează. Vei deveni din ce în ce mai mult asemenea lui Hristos. Îngerii din cer se vor bucura să te vadă stând, în neprihănire şi sfinţenie, de partea Domnului. Trebuie să devii ceea ce vrea Dumnezeu - un misionar medical al Evangheliei. Trebuie să fii nu doar un medic, din ce în ce mai iscusit, ci unul dintre misionarii aleşi ai Domnului, punând slujirea Lui mai înainte de orice lucrare. Nimic să nu-ţi strice pacea. Oferă-I Celui care Şi-a dat viaţa, pentru ca tu să poţi face parte din familia răscumpărată în curţile cerului, cele mai bune şi sfinte sentimente. Lupta pentru cununa vieţii nu te va face pesimist sau mai puţin folositor. Marele Învăţător doreşte să te confirme ca mâna Lui de ajutor. El vrea cooperarea ta. Nu-i vei oferi acum tot ce ai şi tot ce eşti? Nu-ţi vei consacra talentele în slujba Lui? Această viaţă este timpul tău de semănat. N-ai vrea să te rogi lui Dumnezeu ca semănatul tău să fie acela care produce nu neghină, ci un seceriş de grâu? Dumnezeu va lucra cu tine. El îţi va spori utilitatea. El ţi-a încredinţat talente pe care, în puterea Lui, să le poţi folosi la producerea unui seceriş bogat. Celor care, cu perseverenţă îndârjită, se străduie să prezinte atributele lui Hristos, îngerii sunt mandataţi să le ofere imagini detaliate ale caracterului şi lucrării Sale, ale puterii, harului şi iubirii Sale. Astfel, ei devin părtaşi la natura Sa şi, zi de zi, cresc spre deplina statură de bărbaţi şi femei în Hristos. Sfinţirea Duhului este vizibilă în gând, cuvânt şi faptă. Slujirea lor este viaţă şi mântuire pentru toţi cei cu care se asociază. Despre aceştia este declarat: "Voi aveţi tot darul deplin" (Col. 2,10). Exemplul medicului, cât şi învăţătura lui, trebuie să constituie o putere pozitivă şi hotărâtă spre ceea ce este bun şi drept. Marea cauză a reformării felului de trai cere bărbaţi şi femei a căror viaţă practică să fie un permanent exemplu de stăpânire de sine. Tocmai practicarea de către noi înşine a principiilor pe care le predicăm altora dă acestor principii importanţă şi greutate. Lumea are nevoie să i se prezinte dovezi practice, din care să poată vedea ce este în stare să facă harul lui Dumnezeu pentru a restabili în oameni domnia pierdută şi a le reda stăpânirea de sine. De nimic nu are lumea mai mare nevoie ca de cunoaşterea puterii mântuitoare a Evangheliei, dovedită într-o viaţă asemănătoare celei a lui Hristos. (Ministry of Healing, pag. 132, 133).

O PREGĂTIRE MISIONARĂ Cu o armată de lucrători bine pregătiţi, pe care ar putea-o constitui tinerii noştri, cât de repede ar fi dusă întregii omeniri solia unui Mântuitor răstignit, înviat şi care va reveni curând! EDUCAŢIA - O PREGĂTIRE PENTRU SLUJIRE Adevăratul obiectiv al educaţiei este acela de a pregăti bărbaţi şi femei pentru slujire, activându-le şi dezvoltându-le toate facultăţile. Lucrarea în colegiile şi şcolile noastre de pregătire trebuie consolidată an de an, pentru că în ele tinerii noştri vor fi pregătiţi să-I slujească Domnului cu tărie, ca nişte lucrători eficienţi. Domnul face apel la tineret să intre în şcolile noastre şi să se pregătească de urgenţă pentru a activa în lucrare. Timpul este scurt. De lucrători pentru Hristos este nevoie pretutindeni. Motivaţii urgente trebuie prezentate celor ce se cuvine acum să fie angajaţi într-un efort sincer pentru Maestru. Şcolile noastre au fost înfiinţate prin Domnul; şi dacă activitatea lor se desfăşoară în armonie cu intenţia lui Dumnezeu, tinerii trimişi la ele vor fi repede pregătiţi pentru a se angaja în diferite departamente ale lucrării misionare. Unii vor fi pregătiţi să intre în câmpul misionar, în calitate de cadre sanitare, alţii ca evanghelişti, colportori sau pastori ai Evangheliei. Unii trebuie să fie pregătiţi pentru a-şi asuma răspunderi în şcolile bisericii, în care copiii vor fi învăţaţi primele principii ale educaţiei. Aceasta este o lucrare foarte importantă, care necesită o bună pricepere şi un studiu atent. Satana încearcă să-i îndepărteze pe oameni de principiile drepte. Vrăjmaş a tot ce este bun, el doreşte să-i vadă educaţi astfel, încât influenţa lor să fie greşită, în loc să-şi folosească talanţii pentru binecuvântarea semenilor lor. Şi mulţi care mărturisesc că aparţin adevăratei biserici a lui Dumnezeu cad sub amăgirile lui. Ei au fost făcuţi să se abată de la loialitatea faţă de Împăratul cerului. Semnele care arată că venirea lui Hristos este aproape se împlinesc cu rapiditate. Domnul îi cheamă pe tinerii noştri să lucreze ca evanghelişti, colportori, care să facă lucrare din casă în casă în locurile în care adevărul încă nu a fost proclamat. El le spune tinerilor noştri: "Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu." (1 Cor. 6,19.20). Aceia care ies la lucru sub conducerea Maestrului vor fi răsplătiţi în chip minunat.

Domnul cheamă voluntari, care să ia poziţie fermă alături de El şi care se hotărăsc să se unească cu Isus din Nazaret în lucrarea ce trebuie făcută chiar acum. Talentele poporului lui Dumnezeu trebuie puse în slujba prezentării în faţa lumii a ultimei solii a milei. Domnul face apel la cei implicaţi în şcolile, sanatoriile şi casele noastre de odihnă, ca să-i înveţe pe tineri lucrarea de evanghelizare. Timpul şi banii noştri nu trebuie folosiţi în aşa mare măsură pentru înfiinţarea de sanatorii, fabrici alimentare, magazine alimentare şi restaurante, încât alte ramuri ale lucrării să fie neglijate. Tinerii şi tinerele care se vor angaja în lucrarea de pastoraţie, de prezentare a Bibliei şi de lămurire a oamenilor, nu trebuie siliţi la o slujire mecanică. Tocmai pentru a-i fortifica pe tineri împotriva ispitelor vrăjmaşului, am înfiinţat şcoli în care ei să poată fi pregătiţi pentru a fi folositori în această viaţă şi pentru slujirea lui Dumnezeu de-a lungul veşniciei. Aceia care urmăresc doar slava lui Dumnezeu vor dori în mod sincer şi serios să se pregătească pentru o slujire deosebită, căci dragostea lui Isus va avea o influenţă dominantă asupra lor. Această dragoste conferă mai mult decât o putere limitată şi pregăteşte fiinţele omeneşti pentru atingerea unor însuşiri divine. LUCRAREA LUI HRISTOS PENTRU OMENIRE Lucrarea celor care-L iubesc pe Dumnezeu va face vizibil caracterul motivaţiei lor, căci salvarea acelora pentru care Hristos a plătit un preţ infinit va fi obiectivul strădaniilor lor. Toate celelalte considerente - cămin, familie, distracţii - vor trece pe planul doi faţă de lucrarea lui Dumnezeu. Ei vor urma exemplul Celui care Şi-a arătat dragostea pentru omul căzut, părăsind cerul sfânt şi onorurile îngerilor, pentru a veni pe această lume. El nu S-a dat înapoi de la nici un sacrificiu şi n-a pregetat să renunţe la Sine. De dragul nostru, El a fost sărac, pentru ca noi, prin puterea Lui, să putem fi făcuţi bogaţi. Compasiunea Sa pentru noi, cei pierduţi, L-a făcut să ne caute oriunde ne-am afla. Iar colaboratorii Săi trebuie să lucreze asemenea Lui, neezitând să-i caute pe cei pierduţi, neconsiderând nici un efort prea greu şi nici un sacrificiu prea mare, dacă ar putea să câştige suflete la Hristos. Acela care vrea să fie un bun lucrător pentru Dumnezeu trebuie să fie dispus să îndure ce a îndurat Hristos, să-i trateze pe oameni aşa cum i-a tratat El. Numai acea educaţie care-l aduce pe elev într-o strânsă relaţie cu Marele Învăţător este adevărata educaţie. Tinerii trebuie învăţaţi să privească la Hristos, ca la călăuza lor. Ei trebuie să fie învăţaţi lecţiile îngăduinţei şi încrederii, ale adevăratei bunătăţi şi blândeţi, ale perseverenţei şi fermităţii. Caracterul lor să fie ca un răspuns la cuvintele lui David: "Fiii noştri sunt ca nişte odrasle care cresc în tinereţea lor, fetele noastre, ca nişte stâlpi săpaţi frumos, care fac podoaba caselor împărăteşti" (Ps. 144,12). Elevul convertit a rupt lanţul care îl lega în robia păcatului şi s-a pus pe sine într-o relaţie bună cu Dumnezeu. Numele lui este înregistrat în cartea vieţii Mielului. El se află sub solemna obligaţie de a renunţa la rău şi de a se pune sub jurisdicţia cerului. Prin rugăciune sinceră, el trebuie să se apropie de Hristos. A neglija această devoţiune, a refuza această slujire înseamnă a deveni obiectul de joacă al uneltirilor lui Satana. Cultivându-şi mintea, elevul trebuie, de asemenea, să cultive onestitatea şi loialitatea faţă de Dumnezeu, pentru a-şi putea dezvolta un caracter ca al lui Iosif. El va respinge gândul de a ceda ispitei, temându-se să nu-şi mânjească puritatea caracterului. Asemenea lui Daniel, el va hotărî să fie credincios principiilor şi să asigure cea mai bună folosire a capacităţilor cu care l-a înzestrat Dumnezeu. DURATA LUNGĂ A STUDIILOR Sunt mulţi care cred că, pentru a fi apţi pentru o bună slujire, trebuie să treacă printr-o lungă durată a studiilor, în şcolile lumii, cu profesori erudiţi. Într-adevăr, acest lucru trebuie să-l facă, dacă doresc să-şi asigure ceea ce lumea numeşte educaţie. Dar noi nu trebuie să-i sfătuim pe tinerii noştri să studieze şi iar să studieze, aplecaţi tot timpul asupra cărţilor. Nici să nu le spunem să-şi consume timpul în şcoli pentru dobândirea aşa-zisei "înalte educaţii". Cauza lui Dumnezeu are nevoie de lucrători cu experienţă. Dar să nu credem că trebuie să urcăm pe cea mai înaltă treaptă a cunoştinţei în orice materie. Timpul este scurt şi trebuie să lucrăm cu stăruinţă pentru suflete. Dacă vor studia cu sârguinţă şi rugăciune Cuvântul lui Dumnezeu, elevii vor afla cunoaşterea de care au nevoie. Nu este necesar ca toţi să cunoască mai multe limbi. Dar este nevoie ca toţi să aibă experienţă în cele sfinte. Nu spun că nu trebuie să se studieze limbi străine. În scurtă vreme, cunoaşterea acestora va fi o necesitate pentru mulţi care vor pleca de-acasă pentru a lucra printre oameni de alte limbi. Iar cei care cunosc aceste limbi vor putea să comunice cu cei care nu cunosc adevărul. CARACTERUL PROFESORILOR Bunăstarea, fericirea, viaţa religioasă a familiilor aflate în legătură cu tinerii, prosperitatea şi sfinţenia comunităţii din care fac parte depind în mare măsură de educaţia religioasă pe care aceştia o primesc în şcolile noastre. Deoarece şcolile noastre au luat fiinţă pentru un anumit scop, înalt şi nobil, profesorii trebuie să fie bărbaţi şi femei ale căror vieţi sunt curăţite de harul lui Hristos, oameni culţi şi manieraţi. Şi trebuie să aibă un ascuţit simţ al pericolelor acestui timp şi al lucrării ce trebuie făcută pentru pregătirea oamenilor în vederea prezentării în "Ziua Domnului". Ei trebuie să aibă întotdeauna o conduită care să impună respectul elevilor lor. Tinerii au dreptul să aştepte ca profesorul creştin să atingă un standard înalt şi vor fi foarte critici la adresa lui, dacă acesta nu-l atinge. Profesorii şcolilor noastre trebuie să manifeste o dragoste ca a lui Hristos, îngăduinţă şi înţelepciune. Vor veni în şcoală elevi care nu au un ţel precis în viaţă, care nu au stabilite principii şi nici conştiinţa a ceea ce vrea Dumnezeu de la ei. Aceştia trebuie făcuţi să-şi dea seama de responsabilităţile lor. Ei trebuie să-şi evalueze posibilităţile şi să devină exemple de hărnicie, seriozitate şi muncă pentru alţii. Sub influenţa unor educatori înţelepţi, copiii leneşi pot fi treziţi, iar cei neglijenţi pot deveni serioşi. Prin efort stăruitor, şi cel mai nepromiţător elev poate fi astfel învăţat şi disciplinat, încât să iasă din şcoală cu ţinte înalte şi principii nobile, pregătit să fie un eficient purtător de lumină în întunericul lumii. Este nevoie de profesori conştiincioşi şi răbdători pentru a trezi în tineri speranţă şi aspiraţii, pentru a-i ajuta să-şi dea seama de posibilităţile ce le stau înainte. Este nevoie de profesori care să-i pregătească pe elevii lor ca să-L slujească pe Maestru, care să-i conducă pas cu pas spre împlinire intelectuală şi spirituală. Educatorii trebuie să-şi dea silinţa să conştientizeze măreţia lucrării lor. Ei au nevoie de o vedere lărgită, pentru că, în importanţă, lucrarea lor stă în rând cu cea a pastorului creştin. Cu o credinţă perseverentă, ei trebuie să se bizuie pe Cel Infinit, spunând, asemenea lui Iacov: "Nu te voi lăsa să pleci, până nu mă vei binecuvânta" (Gen. 32, 26).

OFERIND LUI DUMNEZEU CE AVEM MAI BUN

Elevii trebuie să-I acorde lui Dumnezeu tot ce au ei mai bun. Efortul intelectual le va fi mai uşor şi mai plin de satisfacţii atunci când ei se dedică îndatoririi de a înţelege lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să se decidă să nu fie un elev de mâna a doua, să nu lase ca alţii să gândească pentru el. El trebuie să spună: "Voi dobândi prin efort perseverent ceea ce au obţinut şi alţii în privinţa ştiinţelor şi a Cuvântului lui Dumnezeu". El trebuie să-şi adune puterile cele mai de seamă ale minţii şi, cu simţul răspunderii faţă de Dumnezeu, să facă totul pentru învingerea dificultăţilor. Şi, pe cât posibil, să caute societatea celor care pot să-l ajute, care îi pot observa greşelile şi-l pot pune în gardă faţă de lenevie, incorectitudine şi superficialitate. Adevăratul motiv al slujirii trebuie păstrat permanent în vederea elevilor. Pregătirea pe care o primesc trebuie să-i ajute să devină bărbaţi şi femei de folos. Trebuie folosite toate mijloacele care înalţă şi înnobilează. Ei trebuie învăţaţi să-şi folosească puterile în armonie cu voinţa lui Dumnezeu. Influenţa exercitată de o viaţă curată şi sinceră trebuie menţinută permanent înaintea lor. Asta îi va ajuta în pregătirea pentru slujire. Zilnic, ei vor deveni, prin harul lui Hristos şi prin studierea Cuvântului Lui, mai buni în lupta împotriva răului.

Nici o altă cunoaştere nu este atât de solidă, consistentă şi avansată ca cea obţinută prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Aici este fântâna întregii cunoaşteri adevărate. OBŢINÂND CALIFICARE Îngerul al treilea este prezentat ca zburând prin mijlocul cerului, ceea ce arată că solia trebuie să umble de-a lungul şi de-a latul pământului. Este cea mai solemnă solie dată vreodată muritorilor şi toţi cei care îşi propun să se implice în lucrare trebuie, mai întâi, să simtă nevoia unei educaţii, a celei mai atente pregătiri. Trebuie făcute planuri şi depuse eforturi pentru pregătirea superioară a celor care intenţionează să intre în orice ramură a lucrării. Nu trebuie încredinţată munca pastorală unor tineri şi nici lucrarea de ţinere de lecturi biblice unor tinere, pentru că îşi oferă serviciile şi doresc să-şi asume poziţii de răspundere, având însă goluri în experienţa religioasă şi în pregătire. Ei trebuie probaţi, căci, dacă nu-şi dezvoltă o conştiinţă fermă de a fi exact ceea ce Dumnezeu vrea ca ei să fie, nu Îi vor reprezenta corect cauza. Toţi care sunt angajaţi în lucrare, în orice misiune, trebuie să aibă o profunzime a experienţei. Cei care sunt tineri în lucrare trebuie să aibă ajutorul celor cu experienţă şi să înţeleagă cum se face lucrarea. Activităţile misionare suferă permanent din lipsă de lucrători devotaţi şi pioşi, care să ne reprezinte în mod corect credinţa. Sunt mulţi care ar trebui să devină misionari, dar care nu intră în lucrare, pentru că cei care se ocupă de ei în biserică sau în colegiile noastre nu-şi fac datoria de a lucra cu ei, de a le prezenta ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la ei, şi nu se roagă cu şi pentru ei. Perioada optimă, care hotărăşte cursul vieţii trece, convingerile li se sting, alte influenţe şi ademeniri îi atrag, şi tentaţia de a căuta poziţii care, cred ei, le vor aduce câştig material îi duce în valul lumii. Aceştia ar fi putut fi câştigaţi pentru cauză. Şcolile noastre trebuie să fie şcoli de pregătire. Dacă din ele ies tineri buni în orice domeniu al câmpului misionar, ei trebuie făcuţi să-şi dea seama de măreţia lucrării. Religia practică trebuie făcută prezentă în experienţa lor zilnică, dacă vor să fie buni în orice loc în cauza lui Dumnezeu. ŞCOALA CONTINUĂ LUCRAREA DIN CĂMIN Aceia care frecventează colegiile noastre trebuie să primească o educaţie diferită de educaţia dată în şcolile de azi. În general, dacă au părinţi înţelepţi şi temători de Dumnezeu, tinerii noştri sunt învăţaţi principiile creştine. Cuvântul lui Dumnezeu a fost la înălţime în căminele lor, iar învăţăturile Lui au fost făcute lege în viaţă. Ei au crescut sub sfatul şi îndrumarea Evangheliei. Ajunşi în şcoala noastră, acelaşi fel de educare trebuie să continue. Preceptele, obiceiurile şi practicile lumii nu sunt învăţătura de care au nevoie. Ei trebuie să vadă că profesorii au grijă de sufletul lor, că îi interesează în mod categoric bunăstarea lor spirituală. Religia este marele principiu ce trebuie întronat, căci temerea de Dumnezeu este începutul înţelepciunii. PLĂCEREA RELIGIEI Oriunde se înfiinţează o şcoală de-a noastră, trebuie să existe inimi calde, viu interesate pentru tineri. Este nevoie de taţi şi de mame care să ofere simpatie caldă şi sfaturi blânde. Toată amabilitatea posibilă trebuie pusă în activităţile religioase. Cei care prelungesc aceste activităţi până la oboseală, lasă impresii urâte în mintea tinerilor, făcându-i să asocieze religia cu ceva uscat, nesociabil şi neinteresant Religia vie, activă este esenţială pentru educator. Dacă nu sunt practicate întotdeauna cu grijă şi dacă nu sunt însufleţite de Duhul lui Dumnezeu, serviciul divin de dimineaţă şi de seară, de la capelă, şi adunările din Sabat vor deveni uscate, formale, împovărătoare şi cele mai plictisitoare dintre activităţi. Aceste întâlniri trebuie astfel conduse, încât să devină ocazii nu numai de câştig spiritual, ci şi de plăcere sfântă.

Cei care îi învaţă pe copii în şcoala lui Hristos trebuie să studieze şi să-şi însuşească lecţii pe care să le transmită elevilor lor. Este nevoie de o devoţiune sinceră şi din inimă. Trebuie evitată orice uşurătate. Educatorul să fie atât de popular, încât să participe cot la cot cu elevii la activităţile şi distracţiile lor, fără a le crea impresia că sunt supravegheaţi. Însăşi prezenţa lui printre ei le va orienta acţiunile şi-i va face să fie alături de el. Tinerii au nevoie de simpatie, afecţiune şi dragoste, altfel se descurajează şi un spirit de "nu-mi pasă de nimeni şi nimănui nu-i pasă de mine" pune stăpânire pe ei. Ei se pot declara urmaşi ai lui Hristos, dar în spatele lor se află un demon ispititor şi sunt în pericol de a deveni apatici şi căldicei, şi de a se îndepărta de Dumnezeu. Iar unii se vor simţi datori să-i blameze şi să-i trateze cu răceală, ca şi cum ar fi cu mult mai răi decât sunt în realitate. Puţini sau nici unul, poate, nu simt că este datoria lor să depună efort pentru a-i schimba şi pentru a le alunga impresiile nefericite, venite asupra lor. Îndatoririle educatorului sunt importante şi sacre, dar nimic din lucrarea lui nu este mai important ca tratarea tinerilor cu o solicitudine plină de afecţiune. Odată câştigată încrederea elevilor, educatorul îi poate conduce şi controla cu uşurinţă. Motivele sfinte, care marchează viaţa creştinului, trebuie aduse în viaţa lor. Mântuirea elevilor săi este cea mai înaltă ţintă încredinţată educatorului temător de Dumnezeu. El este colaboratorul lui Hristos, iar efortul său deosebit şi hotărât trebuie să vizeze câştigarea copiilor la Hristos. Dumnezeu va cere asta din mâinile educatorului. Fiecare profesor trebuie să ducă o viaţă sfântă şi de efort susţinut. Dacă inima pulsează de dragostea lui Dumnezeu, se va vedea în viaţă acea iubire esenţială şi curată. Rugăciuni aprinse se vor înălţa, iar avertizările vor fi date cu credincioşie. Atunci când acestea sunt neglijate, sufletele încredinţate educatorului se află în pericol... Şi totuşi, după ce toate aceste eforturi au fost făcute, educatorii ar putea observa că unii copii îşi formează caractere rele. Ei sunt slabi din punct de vedere moral, rezultat, în multe cazuri, al unor exemple greşite şi al unei lipse de disciplină în cămin. Deşi educatorii au făcut, probabil, tot ce le-a stat în putinţă, ei nu reuşesc să-i conducă pe aceştia la o viaţă curată şi sfântă. După o disciplină plină de răbdare, după o lucrare plină de afecţiune şi după o rugăciune fierbinte, ei sunt totuşi dezamăgiţi de aceia de la care au sperat mult. Pe lângă aceasta, ei vor avea de suportat şi reproşul părinţilor, că n-au avut puterea de a contracara influenţa exemplelor rele şi a educaţiei neînţelepte, primite de copiii lor în cămin! Dar, în ciuda acestor factori de descurajare, educatorul trebuie să lucreze în continuare, cu încredere că Dumnezeu este alături de el, făcându-şi datoria cu fermitate şi în credinţă. Vor fi şi alţii salvaţi, iar influenţa lor va acţiona salvând pe alţii şi alţii STABILIND UN STANDARD ÎNALT Ceea ce este demn de făcut trebuie bine făcut. În timp ce religia trebuie să fie elementul predominant în fiecare şcoală a noastră, ea nu va determina, totuşi, o minimalizare a dobândirii celorlalte cunoştinţe. Ea îi va face pe toţi creştinii adevăraţi să simtă nevoia unei cunoaşteri depline pentru a folosi cel mai bine facultăţile ce le-au fost încredinţate. Crescând în har şi în cunoaşterea Domnului nostru Isus Hristos, ei vor căuta în permanenţă să-şi dezvolte capacităţile mintale, pentru a putea deveni nişte credincioşi inteligenţi. Domnul este dezonorat de idei şi ţinte mărunte din partea noastră. Acela care nu sesizează cerinţele Legii lui Dumnezeu, care neglijează păzirea fiecăreia dintre ele, calcă toată Legea. Acela care se mulţumeşte să întrunească doar parţial standardul neprihănirii şi care nu biruie orice inamic spiritual, nu va împlini scopul lui Isus. El devalorizează întregul curs la vieţii sale religioase şi-şi slăbeşte caracterul. Sub presiunea ispitei, defectele sale de caracter obţin câştig de cauză, iar răul triumfă. Pentru a atinge cel mai înalt standard posibil, avem nevoie să fim hotărâţi şi perseverenţi. În multe cazuri, idei şi obiceiuri prestabilite trebuie să fie depăşite pentru a putea prospera în viaţa spirituală... Lucrarea esenţială este aceea de a conforma gusturi, motive, pasiuni şi dorinţe înaltului standard al neprihănirii. Ea trebuie să înceapă în inimă. Dacă inima nu este în întregime supusă voinţei lui Hristos, o mică pasiune, sau un obicei rău, va deveni o putere distrugătoare. Sfinţenia şi experienţa religioasă stau la temelia adevăratei educaţii. Dumnezeu vrea ca educatorii din şcolile noastre să fie eficienţi. Dacă ei progresează în înţelegere spirituală, vor vedea cât de important este să nu fie deficitari în cunoaşterea ştiinţelor generale. Ei trebuie să fie religioşi, dar şi culţi... Creştinul aspiră la cele mai înalte însuşiri pentru a putea face bine altora. Ştiinţa armonios împletită cu un caracter asemenea lui Hristos îl face pe om o lumină în lume. Dumnezeu lucrează prin efortul oamenilor. Aceia care îşi dau toată silinţa să răspundă chemării pe care le-a făcut-o Dumnezeu, vor simţi în mod sigur că o cunoaştere superficială nu-i va califica pentru a fi utili în lucrare. Educaţia, aflată în echilibru cu o solidă experienţă religioasă, îl califică pe copilul lui Dumnezeu pentru o lucrare fermă şi plină de înţelegere. Acela care învaţă de la cel mai mare Educator pe care lumea L-a cunoscut vreodată, va avea nu numai un caracter creştin echilibrat, ci şi o minte pregătită pentru o lucrare eficientă. Dumnezeu nu vrea să ne mulţumim cu o minte leneşă, nedisciplinată, cu gânduri uşoare şi cu memorie slabă. El vrea ca fiecare educator să nu se mulţumească cu o mică măsură de succes să-şi dea seama de nevoia lui, de o permanentă străduinţă în obţinerea cunoaşterii. Trupul şi sufletul nostru aparţin lui Dumnezeu, pentru că El le-a răscumpărat. El ne-a dat talente şi posibilitatea înmulţirii lor, pentru a ne fi de folos nouă şi altora, pe calea vieţii. Lucrarea fiecăruia este aceea de a dezvolta şi consolida ceea ce Dumnezeu i-a împrumutat. Dacă toţi ar fi conştienţi de aceasta, cât de deosebite ar fi şcolile, comunităţile şi misiunile noastre! Nevoia de bărbaţi ca Daniel, bărbaţi cu influenţă, bărbaţi ale căror caractere s-au evidenţiat în lucrarea de binecuvântare a oamenilor şi slăvire a lui Dumnezeu, este simţită de puţini şi, drept rezultat, puţini sunt cei pregătiţi pentru marea cerinţă a vremii. Dumnezeu nu-i trece cu vederea pe oamenii neştiutori; dar, dacă aceştia vin în legătură cu Isus, dacă sunt sfinţiţi prin adevăr, ei vor acumula constant cunoaşterea. Folosindu-şi orice capacitate pentru a-L slăvi pe Dumnezeu, aceasta va spori. Aceia care sunt dispuşi să rămână într-o sferă îngustă, pentru că aşa erau când i-a acceptat Dumnezeu, sunt foarte neînţelepţi. Şi totuşi, sute şi mii sunt cei care procedează aşa.

CALIFICARE PRIN SLUJIRE Dumnezeu va împlini o mare lucrare prin adevăr, dacă bărbaţi devotaţi şi jertfitori de sine se vor dedica fără rezerve lucrării de prezentare a lui celor aflaţi în întuneric. Aceia care au cunoaşterea adevărului şi sunt consacraţi lui Dumnezeu vor folosi orice ocazie pentru a proclama solia timpului actual. Îngerii lui Dumnezeu mişcă inima şi conştiinţa oamenilor care aparţin altor naţiuni, şi suflete sincere sunt impresionate, observând semnele timpului în nesiguranţa popoarelor. Şi în inima lor se naşte întrebarea: Care va fi sfârşitul tuturor acestor lucruri? Dar, în vreme ce Dumnezeu şi îngerii lucrează pentru a mişca inimi, servii lui Hristos par a fi adormiţi. Puţini sunt cei ce lucrează în rând cu solii cereşti. Toţi care sunt creştini trebuie să fie lucrători în via Domnului. Ei trebuie să fie treji, lucrând cu zel pentru mântuirea semenilor lor, iar în viaţa lor, de tăgăduire de sine, de jertfire şi efort stăruitor, trebuie să urmeze exemplul lăsat de Mântuitor. Dumnezeu ne-a făcut onoarea de a fi depozitarii Legii Sale şi, dacă pastorii şi membrii de rând ar fi destul de treji, n-ar rămâne indiferenţi. Ei au fost investiţi cu adevăruri de importanţă vitală, adevăruri ce vor pune la probă omenirea. Şi totuşi, există în ţara noastră oraşe şi sate unde nu s-a auzit deloc de solia de avertizare. La apelurile făcute pentru ajutor în marea lucrare a lui Dumnezeu, s-au ridicat tineri care au realizat unii paşi înainte, dar povara nu-i apasă cu suficientă greutate pentru a-i determina să facă tot ceea ce pot face. Ei sunt dispuşi să facă puţin, ceva ce nu le solicită un efort deosebit. Prin urmare, ei nu învaţă să depindă întru totul de Dumnezeu şi, printr-o credinţă vie, să se alimenteze de la marele Izvor al luminii şi puterii, pentru ca eforturile lor să se poată dovedi pline de succes. Tinerii trebuie să se autocalifice pentru slujire, învăţând şi alte limbi, pentru ca Dumnezeu să-i poată folosi drept intermediari, prin care să transmită adevărul Său mântuitor celor din alte naţiuni. Ei pot deveni cunoscători ai acestor limbi chiar angajaţi fiind în lucrarea pentru păcătoşi. Dacă sunt judicioşi cu timpul lor, ei îşi pot dezvolta intelectul şi se pot califica pentru o mai largă utilitate. Mergând în câmpuri noi şi desţelenind ogorul inimilor omeneşti, tinerii noştri vor fi întăriţi. Această lucrare îi va apropia mai mult de Dumnezeu, îi va ajuta să vadă că, prin ei înşişi, ei nu sunt eficienţi, că trebuie să fie cu totul ai Domnului. Ei trebuie să dea la o parte mândria şi importanţa de sine, punându-L în locul acestora pe Domnul Isus Hristos. Făcând astfel, ei vor fi dispuşi să iasă din tabără şi să ducă povara de buni soldaţi ai crucii. Ei vor avea eficienţă şi iscusinţă, stăpânind dificultăţile şi depăşind obstacolele. Este nevoie de bărbaţi pentru poziţii de răspundere, dar aceştia trebuie să fie oameni care şi-au dovedit pe deplin capacitatea în lucrare, în disponibilitatea de a purta jugul lui Hristos.

EDUCAŢIA CEA MAI IMPORTANTĂ PENTRU SLUJITORII EVANGHELIEI

Există lucrători creştini, care n-au primit o educaţie de colegiu, deoarece le-a fost imposibil acest avantaj, dar Dumnezeu a arătat că El i-a ales şi i-a trimis să meargă şi să lucreze în via Sa. El i-a făcut conlucrători de succes ai Lui. Ei au un spirit pedagogic, îşi simt dependenţa de Dumnezeu, iar Duhul Sfânt este cu ei pentru a-i ajuta în neajunsurile lor. El împrospătează, dă putere minţii, îndrumă gândurile şi ajută în prezentarea adevărului. Atunci când lucrătorul se află înaintea oamenilor pentru a prezenta cuvintele vieţii, în vocea lui se aude ecoul glasului lui Hristos, observându-se că el umblă cu Dumnezeu, că a fost cu Isus şi că a învăţat de la El, că are adevărul în sanctuarul intim al sufletului, că acest adevăr este pentru el o realitate vie. El prezintă adevărul în Duh şi în putere. Oamenii simt bucuria soliei; Dumnezeu vorbeşte inimilor lor prin oameni consacraţi slujirii Lui. Înălţându-L pe Isus prin Duhul, lucrătorul devine cu adevărat elocvent. El este serios, sincer şi iubit de cei pentru care lucrează. Ce păcat va apăsa asupra oricui ascultă pe un astfel de om doar pentru a-l critica, pentru a-i înregistra greşelile gramaticale sau de pronunţare şi pentru a râde de ele!... Vorbitorul lipsit de studii complete poate, uneori, face greşeli gramaticale sau de pronunţare, poate să nu folosească expresiile cele mai elocvente sau ilustrările cele mai reuşite, dar, dacă s-a hrănit pe sine cu pâinea vieţii, dacă a băut din fântâna vieţii, el poate hrăni suflete înfometate şi poate da apa vieţii celui care însetează. Greşelile lui sunt iertate şi uitate. Ascultătorii lui nu se vor plictisi, ci Îi vor mulţumi lui Dumnezeu pentru solia de har trimisă lor prin servul Său.

AUTOPERFECŢIONAREA ÎN MUNCĂ Dacă slujitorul s-a consacrat pe deplin lui Dumnezeu şi perseverează în rugăciune pentru putere şi înţelepciune cerească, harul lui Hristos îi va fi învăţător şi îşi va învinge defectele, devenind din ce în ce mai inteligent în cele sfinte. Dar nimeni să nu-şi permită, în baza acestui fapt, să fie leneş, să irosească timp şi posibilităţi şi să neglijeze învăţătura care este esenţială pentru a fi bine pregătit. Domnului nu-I plac cei care, având posibilităţi de a obţine cunoştinţe, pregetă să valorifice privilegiile ce le sunt puse la îndemână. Mai repede decât oricine pe acest pământ, cel a cărui minte este iluminată de Cuvântul lui Dumnezeu va simţi că trebuie să se dedice cu mai multă perseverenţă cercetării Bibliei şi studierii ştiinţelor, pentru că nădejdea şi chemarea sa sunt mai măreţe decât orice. Cu cât este mai strâns legat de Izvorul întregii cunoaşteri şi înţelepciuni, cu atât omul poate fi mai mult ajutat din punct de vedere intelectual, cât şi spiritual. Cunoaşterea lui Dumnezeu este educaţia esenţială şi orice adevărat slujitor face din ea obiectul studiului său.

@SUB="POTRIVIT CU CE ARE OMUL" Dumnezeu poate să-i folosească, şi o va face, şi pe cei care nu au o educaţie desăvârşită în şcolile lumeşti. Îndoiala faţă de puterea Lui de a face aşa ceva înseamnă necredinţă evidentă. Mântuitorul nostru nu nesocotea învăţătura, nici nu dispreţuia educaţia. Totuşi, El a ales pentru lucrarea Evangheliei pescari fără carte, pentru că aceştia nu erau instruiţi în obiceiurile şi tradiţiile lumii. Ei erau oameni dotaţi în mod natural şi cu un spirit umil, primitor de învăţătură, oameni pe care îi putea pregăti pentru marea Sa lucrare. Pe drumurile obişnuite ale vieţii, există mulţi truditori care îşi îndeplinesc cu răbdare datoriile zilnice ale meseriei lor, fără să-şi cunoască puterile latente, care, trezite la acţiune, îi pot aşeza în rândul marilor lideri ai lumii. Este nevoie de atingerea unei mâini pricepute, care să activeze aceste facultăţi potenţiale. Cu astfel de oameni S-a asociat Isus şi le-a oferit privilegiul a trei ani şi jumătate de pregătire sub directa Lui îndrumare. Nici un fel de studiu în şcolile de rabini sau de filozofie nu putea egala în valoare aşa ceva. Viaţa consacrată lui Dumnezeu nu trebuie să fie o viaţă de ignorant. Mulţi se pronunţă împotriva educaţiei, fiindcă Isus a ales pescari neînvăţaţi pentru a predica Evanghelia. Ei susţin că Mântuitorul Şi-a arătat preferinţa pentru oameni neinstruiţi. Dar au fost mulţi oameni învăţaţi şi de vază, care credeau învăţătura lui Hristos. Dacă ar fi dat ascultare cu teamă convingerilor conştiinţei lor, ei L-ar fi urmat. Capacităţile lor ar fi fost apreciate şi puse în slujba lui Hristos, dacă I le-ar fi oferit. Dar ei n-au avut puterea morală ca, înaintea preoţilor severi şi a geloşilor oameni ai legii, să-L recunoască pe Isus şi să-şi pericliteze reputaţia, având de-a face cu umilul galilean. Cel care cunoaşte inima oricui a înţeles acest lucru. Dacă cei educaţi şi distinşi nu erau dispuşi să facă lucrarea pentru care erau pregătiţi să o facă, Hristos avea să aleagă oameni ascultători şi credincioşi în împlinirea voinţei Sale. El a ales oameni modeşti şi S-a însoţit cu ei pentru a-i putea pregăti ca, după plecarea Lui, să continue pe pământ marea Sa lucrare. Hristos era Lumina lumii, Izvorul întregii cunoaşteri. El a putut să-i pregătească pe neinstruiţii pescari, ca să poarte înaltul mandat pe care li-l dăduse. Lecţiile de adevăr, date acestor oameni simpli, erau puternic impresionante. Ele aveau să mişte lumea. Părea un lucru simplu pentru Isus să ia pe lângă El astfel de personaje umile, dar acest lucru dădea rezultate extraordinare. Cuvintele şi faptele lor aveau să revoluţioneze lumea. Dumnezeu îi primeşte pe tineri, cu talentul şi bogăţia afecţiunii lor, dacă ei I se consacră. Ei pot atinge astfel cel mai înalt punct al măreţiei intelectuale. Şi, în echilibru cu principiul religiei, ei pot duce mai departe lucrarea pe care Hristos a venit din cer să o împlinească. Elevii colegiilor noastre au mari privilegii, nu numai de a obţine o cunoaştere a ştiinţelor, ci şi de a învăţa cum să cultive şi să practice virtuţile care le conferă un caracter echilibrat. Ei sunt agenţi morali, responsabili, ai lui Dumnezeu. Talanţii bogăţiei, poziţiei sociale, inteligenţei, sunt încredinţaţi omului pentru o creştere înţeleaptă. El a împărţit judicios aceste credite, potrivit capacităţilor cunoscute ale servilor Săi. Şi Dătătorul aşteaptă restituiri pe măsura darurilor oferite. Nici cel mai umil dar nu trebuie desconsiderat. Fiecare are vocaţia şi domeniul lui. Cel care valorifică cel mai bine posibilităţile încredinţate de Dumnezeu Îi va returna Dătătorului un beneficiu proporţional cu capitalul încredinţat. Domnul nu răsplăteşte volumul muncii. El nu Se uită atât la dimensiunea lucrării, cât la credincioşia cu care este făcută. Răsplătit este robul cel bun şi credincios. Cultivând capacităţile pe care ni le-a dat Dumnezeu, vom creşte în cunoştinţă şi pricepere.

Sub controlul dragostei şi al temerii de Dumnezeu, perseverenţa în dobândirea cunoaşterii va conferi tinerilor o putere sporită pentru bine, în această viaţă. Şi cei care-şi valorifică la maximum posibilităţile de a atinge înalte însuşiri ale cunoaşterii vor lua cu ei aceste însuşiri în viaţa viitoare. Ei au căutat şi au obţinut ceea ce nu piere. Capacitatea de a aprecia slava lucrurilor "pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit" (1 Cor. 2,9) va fi proporţională cu aceste însuşiri ale cunoaşterii. Aceia care îşi golesc inimile de mândrie şi deşertăciune pot, prin harul lui Dumnezeu, să-şi purifice mintea şi să facă din ea un depozit de cunoaştere, curăţie şi adevăr. Iar mintea lor va trece continuu dincolo de îngustele fruntarii ale gândirii, în imensitatea infinitului.

TINERII, CA MISIONARI Tinerii care doresc să intre în lucrare ca pastori, colportori sau misionari trebuie, mai întâi, să primească un anume grad de pregătire intelectuală, cât şi o pregătire specială pentru slujba chemării lor. Cei neinstruiţi şi neşlefuiţi nu sunt pregătiţi pentru a merge acolo unde puternice influenţe ale talentelor şi educaţiei combat adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Şi nici nu vor putea face faţă cu succes combinaţiilor ciudate de eroare filozofică şi religioasă, pentru înfruntarea cărora este nevoie de o cunoaştere atât a adevărului ştiinţific, cât şi a celui scripturistic. Aceia care au în vedere lucrarea de pastor trebuie să fie conştienţi de importanţa metodei pregătirii lor pe bază scripturistică. Ei trebuie să înveţe de la Marele Profesor blândeţea şi umilinţa lui Hristos. Un Dumnezeu care Îşi ţine legământul a făgăduit că, drept răspuns la rugăciune, Duhul Său va fi revărsat peste aceia care învaţă în şcoala lui Hristos, pentru ca ei să devină slujitori ai neprihănirii. Munca de a scoate din minte eroarea şi falsa doctrină, pentru ca adevărul şi religia Bibliei să poată găsi un loc în inimă, este o muncă grea. Ca mijloc rânduit de Dumnezeu pentru pregătirea tinerilor şi tinerelor pentru diversele departamente ale lucrării misionare, au fost înfiinţate colegiile noastre. Dorinţa lui Dumnezeu este ca din ele să iasă mulţi lucrători. Dar Satana, hotărât să-şi atingă ţelul, şi-a recrutat chiar dintre aceia pe care Dumnezeu voia să-i pregătească pentru a fi folositori în lucrarea Sa. Sunt mulţi care ar putea lucra, dacă ar fi puşi să o facă, şi care şi-ar putea mântui sufletul lucrând astfel. Biserica trebuie să fie conştientă de marea ei responsabilitate în răspândirea luminii adevărului şi în concentrarea harului lui Dumnezeu în interiorul ei, iar influenţa şi banii ar trebui puşi în slujba trimiterii de persoane competente în câmpul misionar. Sute de tineri ar fi trebuit să fie pregătiţi pentru a avea un rol important în lucrarea de răspândire a seminţei adevărului în toată lumea. Avem nevoie de bărbaţi care să pună în evidenţă valorile crucii, care să persevereze când vin descurajări şi privaţiuni, care să aibă zelul, hotărârea şi credinţa care sunt indispensabile în câmpul misionar. LIMBI STRĂINE Se află printre noi dintre aceia care, fără să se străduiască să înveţe o limbă străină, ar putea fi buni să proclame adevărul altor naţiuni. În biserica primară, misionarii au fost în chip miraculos înzestraţi cu o cunoaştere a limbilor în care era nevoie să prezinte bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos. Şi dacă Dumnezeu a fost dispus să-şi ajute atunci servii în acest chip, putem noi să ne îndoim că binecuvântarea Sa va însoţi eforturile noastre de a-i califica pe cei care, în mod natural, posedă cunoaşterea unor limbi străine şi care, încurajaţi cum trebuie, vor duce conaţionalilor lor adevărul? Am fi putut avea mai mulţi lucrători în câmpurile misionare străine, dacă cei angajaţi în aceste câmpuri s-ar fi folosit de orice talent aflat la dispoziţia lor. În unele cazuri, ar putea fi nevoie ca tinerii să înveţe limbi străine. Ei pot face aceasta cu cea mai mare eficienţă, intrând în legătură cu vorbitorii respectivei limbi şi, în acelaşi timp, dedicând în fiecare zi un timp studiului ei. Aceasta trebuie făcută, totuşi, doar ca un pas pregătitor, necesar învăţării celor care, ei înşişi, se află în câmpurile misionare şi care, cu o pregătire adecvată, pot deveni, la rândul lor, lucrători. Este important să fie îndemnaţi spre lucrare aceia care pot vorbi diferitelor naţiuni în limba lor maternă. Este un mare efort pentru un bărbat de vârstă medie să înveţe o limbă străină. Cu toate strădaniile lui, îi va fi aproape imposibil să vorbească uşor şi corect în măsura în care să se dovedească un lucrător eficient.

ESTE NEVOIE DE TINERI ÎN LOCURILE GRELE Nu ne putem permite să ne privăm misiunile locale de influenţa slujitorilor de vârstă mijlocie sau a celor în vârstă pentru a-i trimite în câmpuri îndepărtate, ca să se angajeze într-o lucrare pentru care nu sunt pregătiţi şi pentru care nici o pregătire nu-i poate face în stare să se adapteze. Oamenii astfel trimişi lasă locuri goale pe care lucrătorii fără experienţă nu le pot suplini. Dar biserica poate să se întrebe dacă nu cumva tinerii pot fi acreditaţi cu marile răspunderi ce le implică înfiinţarea şi conducerea unei misiuni străine. Răspunsul meu este că Domnul a desemnat ca ei să fie astfel pregătiţi în colegiile noastre, prin asocierea în lucrare cu bărbaţi cu experienţă, încât să poată fi capabili să conducă diferite departamente. Trebuie să manifestăm încredere în tinerii noştri. Ei trebuie să fie pionieri în orice întreprindere care implică trudă şi sacrificiu, în vreme ce servii mai în vârstă ai lui Hristos vor fi păstraţi ca sfătuitori, care să-i încurajeze şi să-i binecuvânteze pe aceia care se străduiesc din răsputeri pentru Dumnezeu. Providenţa i-a împins în poziţii de răspundere pe aceşti patriarhi plini de experienţă la o vârstă tânără, când nici puterile fizice, nici cele intelectuale nu le erau pe deplin dezvoltate. Dimensiunea încrederii ce le-a fost acordate le-a stimulat energiile, iar activitatea lor vie în lucrare a ajutat la dezvoltarea lor fizică şi intelectuală, deopotrivă. Este nevoie de tineri. Dumnezeu îi cheamă în câmpuri misionare. Fiind, în comparaţie cu alţii, liberi de griji şi alte răspunderi, ei sunt mai disponibili pentru a se angaja în lucrare decât cei care trebuie să asigure îndrumarea şi întreţinerea unei familii. Pe lângă aceasta, tinerii se pot adapta mai uşor schimbării de climă şi societate şi pot rezista mai bine la greutăţi. Prin tact şi perseverenţă, ei pot atinge inima oamenilor, la ei acasă. Puterea vine prin exerciţiu. Toţi cei care-şi pun la lucru priceperea pe care le-a dat-o Dumnezeu vor avea o capacitate sporită de a se dedica slujirii Lui. Aceia care nu fac nimic pentru cauza lui Dumnezeu nu vor creşte în har şi în cunoaşterea adevărului. Bărbatul care va sta inactiv, refuzând să-şi pună la lucru braţele, îşi va pierde în scurtă vreme toată puterea de a le folosi. La fel, creştinul care nu-şi va exersa capacităţile lăsate de Dumnezeu, nu numai că nu va putea să crească în Hristos, dar îşi va pierde şi puterea pe care deja o avea, devenind un paralitic spiritual. Aceia care, cu dragoste pentru Dumnezeu şi pentru semeni, se străduiesc să-i ajute pe alţii, sunt cei care sunt fixaţi şi întăriţi în adevăr. Creştinul adevărat lucrează pentru Dumnezeu nu din impuls, ci din principiu, nu pentru o zi sau o lună, ci tot timpul vieţii... Maestrul cheamă lucrători pentru Evanghelie. Cine va răspunde? Nu toţi care intră în armată vor fi generali, căpitani, sergenţi, nici măcar caporali. Nu toţi vor avea răspunderea de comandanţi. Există şi altfel de treburi grele. Este nevoie ca unii să sape tranşee şi să ridice fortificaţii, alţii să stea santinele, iar alţii să poarte mesaje. Ofiţerii sunt puţini, în vreme ce este nevoie de mulţi soldaţi care să formeze grosul armatei. Iar succesul armatei depinde de fidelitatea fiecărui soldat. Laşitatea sau trădarea unui singur om poate aduce dezastrul întregii armate. Cel care a dat de lucru fiecăruia după puterea sa nu va lăsa nerăsplătită îndeplinirea cu credincioşie a datoriei. Orice act de loialitate şi credinţă va fi onorat cu distincţii speciale ale aprecierii lui Dumnezeu. Fiecărui lucrător îi este dată făgăduinţa "Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii." (Ps. 126, 6). (Testimonies, vol. 5, pag. 390-395).

Cunoaşterea limbilor diferitelor popoare este un ajutor în lucrarea misionară. O înţelegere a obiceiurilor celor care au trăit în timpuri biblice, a locului şi a timpului acelor evenimente, înseamnă cunoaşterea practică. Aceasta ajută la imaginarea figuri-lor biblice şi la evidenţierea puterii lecţiilor lui Hristos. COOPERARE ÎNTRE ŞCOLI ŞI SANATORII Există avantaje clare, obţinute prin înfiinţarea unei şcoli şi a unui sanatoriu în strânsă vecinătate, pentru a se putea ajuta reciproc. Instrucţiuni referitoare la aceasta mi-au fost date atunci când hotăram locul de construire a clădirilor din Takoma Park. Ori de câte ori este posibil a avea o şcoală şi un sanatoriu destul de apropiate pentru a coopera avantajos şi totuşi destul de separate pentru prevenirea interferării lucrării uneia cu a celeilalte, frăţietatea noastră trebuie să acorde cea mai atentă considerare beneficiilor plasării acestor instituţii, astfel încât să se poată ajuta reciproc. Una va da influenţă şi putere celeilalte şi, de asemenea, pot fi economisiţi bani de către amândouă, pentru faptul că fiecare dintre ele poate fi părtaşă la avantajele celeilalte. LUCRAREA MEDICAL-EVANGHELISTICĂ În ceea ce priveşte şcolile noastre mai mari, trebuie asigurate facilităţi pentru a se oferi elevilor o bună instruire referitoare la lucrarea medical-misionară, evanghelistică. Acest domeniu al lucrării trebuie inclus în programa de învăţământ din şcolile noastre. Elevii trebuie să înveţe cum se îngrijeşte un bolnav, deoarece mulţi dintre ei vor avea de făcut acest gen de lucrare când vor fi misionari în câmpurile în care au fost chemaţi. Ei trebuie învăţaţi cum să folosească remediile naturale în tratamentul bolii. În vreme ce obţin o cunoaştere a adevărului, ei trebuie, de asemenea, să înveţe să fie slujitori ai sănătăţii pentru cei pentru care lucrează. Ei trebuie să primească o instruire înţeleaptă în ceea ce priveşte principiile unei vieţi sănătoase. Aceasta trebuie privită ca o parte importantă a educaţiei lor, chiar dacă s-ar putea ca niciodată să nu ajungă misionari în ţări străine. Chiar din şcoala primară, copiii trebuie învăţaţi să-şi formeze obiceiuri care să le păstreze sănătatea. Cei care sunt în curs de a deveni cadre sanitare trebuie să fie zilnic instruiţi, astfel încât să fie cât se poate de puternic motivaţi să avanseze în cunoaştere. Ei trebuie să frecventeze colegiile şi şcolile noastre de pregătire. Iar profesorii acestor instituţii de învăţământ trebuie să-şi dea seama de responsabilitatea de a lucra şi a se ruga cu elevii lor. Elevii trebuie să înveţe să fie adevăraţi misionari medicali, strâns legaţi de lucrarea de evanghelizare... Ori de câte ori un sanatoriu bine dotat ia fiinţă pe lângă o şcoală, el poate spori substanţial eficienţa misionară a acesteia, dacă există cooperare între cele două instituţii. Profesorii şcolii îi pot ajuta pe lucrătorii din sanatoriu prin sfatul lor şi stând, uneori, de vorbă cu pacienţii. În schimb, cei responsabili cu sanatoriul pot asista pregătirea practică a elevilor care doresc să devină misionari medicali. Desigur, condiţiile locale vor determina detaliile aranjamentelor cel mai bine de stabilit. Când angajaţii celor două instituţii vor, în mod neegoist, să se ajute reciproc, binecuvântarea lui Dumnezeu va fi cu siguranţă peste fiecare dintre ele. Nimeni, fie că este profesor, medic ori pastor, nu poate spera vreodată să fie el totul. Dumnezeu a dat fiecărui om anumite daruri şi a rânduit ca oamenii să se asocieze în slujba Lui, pentru ca diferitele talente ale diferitelor persoane să se poată împleti. Contactul unei minţii cu alta înviorează gândirea şi sporeşte priceperea. Minusurile unui lucrător sunt adesea compensate de darurile altuia. Şi, în vreme ce medicii şi profesorii se asociază în acest mod, pentru a-şi împărtăşi cunoştinţele, tinerii aflaţi sub controlul lor vor primi o educaţie echilibrată pentru slujire. BINELE PACIENŢILOR Beneficiile unei cooperări sincere şi armonioase se extind dincolo de cei care o exercită - medici şi profesori, elevi şi cadre sanitare. Atunci când un sanatoriu este construit lângă o şcoală, cei răspunzători de instituţia de învăţământ au un bun prilej de a fi un exemplu deosebit pentru cei care toată viaţa au fost nişte comozi şi care au venit în sanatoriu pentru tratament. Pacienţii vor observa contrastul dintre o viaţă comodă, egoistă şi viaţa de renunţare la sine şi slujire, trăită de urmaşii lui Hristos. Ei vor vedea că obiectivul lucrării medical-misionare este de a reface, îndrepta şi arăta fiinţelor omeneşti cum să evite îngăduinţa de sine, care aduce boală şi moarte. Cuvintele şi acţiunile lucrătorilor dintr-un sanatoriu şi dintr-o şcoală apropiată trebuie să arate clar că viaţa este ceva foarte so-lemn, gândindu-ne că fiecare dintre noi va da socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să-şi pună acum talentul la schimbător, sporind darul de la Domnul şi binecuvântând pe alţii cu binecuvântările primite de el însuşi. UNITATE ÎNTRE LUCRĂTORI Pentru obţinerea celor mai bune rezultate în urma înfiinţării unui sanatoriu în apropiere de o şcoală, este nevoie de o perfectă unitate între lucrătorii ambelor instituţii. Câteodată, aşa ceva este greu de realizat, îndeosebi atunci când profesorii şi medicii tind să considere că lucrarea în care sunt implicaţi este cea mai importantă. Atunci când la conducerea unor instituţii apropiate se află oameni plini de sine, poate rezulta o mare tulburare, dacă fiecare urmăreşte doar realizarea propriilor planuri, refuzând să facă concesii altora. Cei din fruntea sanatoriului şi cei din fruntea şcolii trebuie să se ferească de insistenţa urmăririi propriilor idei, vizând lucruri care sunt în realitate lipsite de importanţă. SLUJIRE CONSACRATĂ O mare lucrare trebuie făcută de către sanatoriile şi şcolile noastre. Timpul este scurt. Ceea ce este necesar a se face trebuie făcut repede. Cei implicaţi în această lucrare importantă trebuie să fie pe deplin consacraţi. Să nu fie egoişti, să nu trăiască pentru scopuri lumeşti, reţinându-se de la o completă consacrare în slujba lui Dumnezeu. Să se predea trup, suflet şi spirit lui Dumnezeu pentru a fi folosiţi de El în salvarea de suflete. Ei nu au libertatea de a se întrebuinţa după bunul lor plac. Ei aparţin lui Dumnezeu, deoarece El i-a cumpărat cu sângele singurului Său Fiu. Şi, atunci când au învăţat să rămână în Hristos, în inima lor nu va mai fi loc pentru eu. Ei vor găsi deplină satisfacţie în slujirea Lui. Aşa ceva să fie învăţat şi trăit de lucrătorii medical-misionari. Ei trebuie să le spună acelora cu care vin în contact că viaţa pe care o duc acum bărbaţii şi femeile va fi într-o zi analizată de un Dumnezeu drept şi că fiecare trebuie să facă acum tot ce poate mai bine, oferindu-I lui Dumnezeu o slujire devotată. Aceia care poartă răspunderea şcolii trebuie să-i înveţe pe elevi să-şi întrebuinţeze talanţii încredinţaţi lor de Dumnezeu pentru a putea face cel mai mare bine în această lume. Elevii trebuie să înveţe ce înseamnă a avea o adevărată ţintă în viaţă şi să obţină o înţelegere înaltă a ceea ce înseamnă adevărata educaţie, să ştie ce înseamnă a fi un veritabil misionar medical al Evangheliei, misionar care poate lucra alături de slujitorii Cuvântului, în câmpurile în care este nevoie. Oriunde există o ocazie favorabilă, sanatoriile şi şcolile noastre trebuie să se ajute reciproc. Domnul vrea ca lucrarea Sa să avanseze cu putere. Să strălucească puternic lumina prin instituţiile Sale, aşa cum a hărăzit Dumnezeu, iar El să fie slăvit şi onorat. Acesta este planul cerului în înfiinţarea şcolilor şi sanatoriilor noastre. Medicii şi asistenţii, profesorii şi elevii să umble, în umilinţă, cu Dumnezeu, încrezându-se pe deplin în El, ca singurul care poate face să reuşească lucrarea lor. (14 Noiembrie, 1905).

O VEDERE MAI LARGĂ Pentru lucrarea lui Dumnezeu în ţară sau în străinătate, cei aflaţi în poziţii de răspundere trebuie să facă planuri înţelepte, astfel încât oamenii şi mijloacele să fie cel mai bine utilizate. Sarcina susţinerii lucrării în multe dintre ţinuturile străine trebuie purtată, în mare măsură, de conferinţele de pe teritoriul nostru. Acestea trebuie să aibă mijloacele cu care să sprijine deschiderea de noi câmpuri, în care adevărurile soliei îngerului al treilea, care pun la încercare credinţa oamenilor, n-au fost cunoscute încă. În ultimii ani, au fost deschise ca prin minune uşi şi este nevoie de persoane consacrate, care să pătrundă prin aceste uşi şi să înceapă o lucrare serioasă, de salvare a sufletelor. Instituţiile noastre de învăţământ pot face mult în vederea întâmpinării cererii de lucrători calificaţi pentru aceste câmpuri misionare. Trebuie făcute planuri înţelepte pentru întărirea lucrării din centrele noastre de pregătire. Trebuie studiate cele mai bune metode pentru pregătirea unor oameni devotaţi, care să poarte răspunderea şi să câştige suflete pentru Hristos. Ei trebuie învăţaţi cum să-i abordeze pe oameni şi cum să le prezinte solia îngerului al treilea într-un mod atractiv. Iar în ceea ce priveşte problemele de administraţie financiară, ei trebuie învăţaţi lecţii care să le fie de ajutor atunci când vor fi trimişi în câmpuri izolate, unde vor avea de suferit multe privaţiuni şi unde va trebui să facă economii dintre cele mai stricte. SPORIND CUNOŞTINŢELE Dumnezeu a rânduit un plan prin care mulţi dintre elevii şcolilor noastre pot învăţa lecţii practice, necesare reuşitei în viaţă. El ne-a dat privilegiul de a mânui cărţi care au fost dedicate avansării lucrării noastre educaţionale şi sanitare. Prin folosirea acestor cărţi, tinerii noştri vor afla multe experienţe, care-i vor învăţa cum să rezolve problemele ce-i aşteaptă în câmpurile străine. În timpul şcolii, ei vor învăţa cum să-i abordeze curtenitor pe oameni şi să manifeste tact în conversaţia cu ei, în ceea ce priveşte opiniile diferite, referitoare la adevăr. Şi, atunci când vor câştiga într-o oarecare măsură bani, unii vor învăţa lecţii de chibzuinţă şi economie, care le vor fi de mare folos când vor fi trimişi departe, ca misionari. Va trebui ca elevii care-şi asumă lucrarea de colportaj a cărţilor Parabolele Domnului Hristos şi Divina Vindecare să studieze ceea ce vor să vândă. Familiarizându-şi mintea cu subiectul cărţii care le trece prin mână şi străduindu-se să aplice învăţăturile ei, elevii vor creşte în cunoaştere, iar puterea spirituală le va spori. Soliile acestor două cărţi sunt lumina pe care mi-a arătat-o Dumnezeu că trebuie să o oferim lumii. Profesorii noştri trebuie să-i încurajeze pe elevi să studieze cu atenţie fiecare capitol, să-i înveţe adevărurile prezentate acolo şi să caute să le inspire dragoste pentru preţioasele gânduri pe care Domnul ni le-a încredinţat, ca să le transmitem lumii. Astfel, pregătirea pentru a umbla cu aceste cărţi şi experienţele zilnice, avute în prezentarea lor lumii, se vor dovedi o şcoală de nepreţuit pentru cei ce participă la acest efort. Sub binecuvântarea lui Dumnezeu, tinerii vor obţine o pregătire desăvârşită pentru slujirea în via Domnului. Cei care poartă răspunderi în bisericile locale au de făcut o lucrare specială pentru tinerii noştri. Când văd tineri care promit şi care sunt dornici să se dezvolte pentru a fi folosiţi în slujirea lui Dumnezeu, dar ai căror părinţi nu au posibilitatea să-i trimită la şcoală, ei au datoria să caute cum să-i ajute şi să-i încurajeze pe aceştia. Ei trebuie să se sfătuiască împreună cu părinţii şi cu tinerii în cauză şi să facă, în comun, un plan înţelept. Unii tineri pot fi cei mai potriviţi pentru lucrarea misionară din casă în casă. Există, de asemenea, un larg câmp de acţiune şi distribuire a literaturii noastre şi în transmiterea soliei îngerului al treilea prietenilor şi vecinilor. Alţi tineri ar trebui încurajaţi să abordeze lucrarea de lămurire, de vindere a unor cărţi mai mari ale noastre. Iar alţii pot avea calităţi care-i vor face de un valoros ajutor în instituţiile noastre. În multe cazuri, dacă tineri promiţători ar fi înţelept încurajaţi şi bine îndrumaţi, aceştia ar putea fi făcuţi să-şi câştige banii pentru şcoală, vânzând Parabolele Domnului Hristos sau Divina Vindecare. Vânzând aceste cărţi, ei fac o treabă de misionari, căci duc lumină oamenilor din lume. În acelaşi timp, ei ar câştiga bani pentru a putea fi înscrişi la şcoală, unde să-şi continue pregătirea pentru o mai largă utilitate în cauza Domnului. În şcoală, ei ar primi de la profesori încurajare şi inspiraţie, continuând lucrarea de vânzare de cărţi; iar când vor termina şcoala, ei vor avea o pregătire practică, fiind buni pentru dificila, insistenta şi jertfitoarea de sine lucrare ce este de făcut în multe câmpuri străine, acolo unde solia îngerului al treilea trebuie dusă în condiţii grele şi solicitante. Pentru elevi, acest plan este mult mai bun decât trecerea prin şcoală, fără a primi o pregătire în câmpul muncii, având la terminarea ei povara datoriei taxelor şi doar puţină cunoaştere a dificultăţilor cu care se vor întâlni în câmpurile neumblate! Cât de greu le va fi să facă faţă problemelor financiare pe care le implică lucrarea de pionierat în ţinuturi străine! Şi ce povară trebuie suportată până ce datoriile faţă de şcoală sunt plătite! Pe de altă parte, cât de folositor ar putea fi, dacă planul de autofinanţare ar fi urmat! Elevii ar putea termina şcoala aproape fără datorii financiare, starea financiară a şcolii ar fi prosperă, iar lecţiile practice, învăţate de ei prin trecerea prin aceste experienţe, le vor fi de o nepreţuită valoare în câmpurile străine. Acum trebuie făcute planuri înţelepte pentru ajutarea tinerilor merituoşi să-şi câştige banii pentru şcolarizare, lucrând cu aceste cărţi, dacă doresc aşa ceva. Cei care câştigă astfel suficiente mijloace pentru a-şi plăti studiile la una dintre şcolile noastre vor dobândi o experienţă cât se poate de valoroasă, care îi va ajuta în pregătirea lor ca viitori pionieri ai lucrării misio-nare în câmpuri noi. O mare lucrare trebuie făcută în lumea noastră într-un timp scurt şi trebuie să studiem pentru a înţelege şi aprofunda, mai mult decât am făcut-o în anii trecuţi, providenţa lui Dumnezeu, care ne-a pus în mână preţioasele cărţi. Parabolele Domnului Hristos şi Divina Vindecare sunt atât mijloace de ajutare a tinerilor merituoşi să-şi asigure cheltuielile de şcolarizare, cât şi mijloace de lichidare a datoriilor în instituţiile noastre medicale şi de învăţământ. Mari binecuvântări ne sunt rezervate, dacă folosim în mod înţelept aceste cărţi valoroase, date nouă pentru propăşirea cauzei adevărului prezent. Şi, lucrând în conformitate cu planul lui Dumnezeu, vom descoperi că mulţi tineri consacraţi se vor pregăti pentru a merge în câmpuri noi, ca buni misionari. În acelaşi timp, conferinţele din ţară vor avea mijloace cu care să contribuie generos la sprijinirea lucrării întreprinse în noi teritorii.

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să dăinuie prin propriile merite veşnice; el trebuie luat ca atare şi respectat, ca fiind glasul lui Dumnezeu, care mărturiseşte voinţa Lui. Voinţa şi glasul omului mărginit nu trebuie interpretate ca fiind glasul lui Dumnezeu. Aceia care învaţă cea mai solemnă solie, dată cândva oamenilor, trebuie să-şi disciplineze mintea pentru a înţelege importanţa Cuvântului. Tema învierii va fi tratată cu cel mai atent studiu, iar adâncimile ei nu vor fi niciodată explorate definitiv. Nu vă temeţi că veţi epuiza această temă. Aplecaţi-vă personal asupra fântânii pentru a fi învioraţi din plin. Beţi din adâncul fântânii mântuirii, pentru ca Isus să poată fi în voi un izvor de viaţă veşnică. O EXPERIENŢĂ ÎNCURAJATOARE La una dintre şcolile din conferinţa noastră, profesorii au determinat interesul elevilor lor în vânzarea cărţii Parabolele Domnului Hristos. După studierea cu rugăciune a acestei cărţi, grupuri de elevi au mers împreună cu profesorii lor într-un oraş mare din vecinătate, câştigând, în lucrarea lor, o experienţă solidă, pe care au declarat-o mai valoroasă decât argintul sau aurul. Acest gen de lucrare este, de fapt, unul dintre mijloacele pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru pregătirea misionară a tineri-lor noştri. Cei care neglijează valorificarea acestor posibilităţi refuză vieţii un capitol de experienţă de cea mai mare valoare. Angajându-se cu toată inima în această lucrare, elevii pot învăţa cum să-i abordeze cu tact şi discreţie pe oameni în orice ipostază a vieţii lor, cum să-i trateze cu diferenţă şi cum să-i determine să acorde o atenţie considerabilă adevărurilor aflate în cărţile pe care le vând. Elevi, glasul, influenţa şi timpul vostru sunt, toate, daruri de la Dumnezeu şi trebuie folosite în câştigarea de suflete. Când se angajează cu însufleţire în lucrarea de vânzare a cărţii Parabolele Domnului Hristos, profesorii şi elevii obţin o experienţă care îi va pregăti pentru o bună slujire în ceea ce priveşte adunările de evanghelizare. Prin învăţătura pe care o pot da participanţilor şi prin vânzarea de cărţi în locurile unde sunt ţinute aceste adunări, foştii elevi vor fi capabili să-şi facă partea în sensibilizarea ini-mii mulţimilor de oameni care trebuie să primească solia îngerului al treilea. Profesorii şi elevii trebuie să-şi poarte partea de povară ce le revine în a arăta poporului advent cum să transmită această solie prietenilor şi vecinilor lor. Atunci când urmăm planurile lui Dumnezeu, noi suntem "împreună lucrători cu El". Oricare ne-ar fi postura - preşedinte de conferinţă, pastor, profesor, elev sau membru laic, suntem răspunzători înaintea Domnului pentru o cât mai bună valorificare a posibilităţilor noastre în ceea ce priveşte luminarea celor ce au nevoie de adevărul prezent. Iar unul dintre principalele mijloace rânduite de El să le folosim este cuvântul tipărit. În şcolile şi sanatoriile noastre, în comunităţile noastre locale şi, în special, în adunările noastre anuale, în natură, trebuie să învăţăm să folosim în mod înţelept acest preţios mijloc. Cu silinţă şi răbdare, lucrători aleşi ar trebui să-i instruiască pe fraţii noştri cum să-i abordeze, la rândul lor, pe necredincioşi într-o manieră blândă, cuceritoare, şi cum să le pună în mână literatura în care adevărul pentru acest timp este prezentat cu claritate şi putere.

Numai cu ajutorul acelui Duh care, la început, "se mişca pe deasupra apelor", al acelui Cuvânt prin care "toate lucrurile au fost făcute", al acelei adevărate Lumini "care luminează pe orice om, venind în lume" (Gen. 1, 2; Ioan 1, 3.9), mărturia ştiinţei poate fi corect interpretată. Numai sub directa îndrumare a celui Atotştiutor şi prin studierea lucrurilor create de El putem fi făcuţi să gândim asemenea Lui.

O EDUCAŢIE MISIONARĂ În lucrarea salvării de suflete, Domnul cheamă laolaltă lucrători având planuri, idei şi metode de lucru diferite. Dar, în această diversitate de caractere, trebuie dovedită o unitate a scopului. Adesea, în trecut, lucrarea pe care Domnul o hărăzise înfloririi a fost împiedicată din cauză că oamenii au încercat să pună un jug asupra celor care lucrau cu ei şi nu urmau metodele pe care ei le considerau ca fiind cele mai bune. Nu poate fi stabilit un model precis pentru şcolile care urmează să fie înfiinţate în câmpuri noi. Clima, relieful, condiţiile ţării respective şi mijloacele aflate la îndemână, toate îşi au importanţa lor în concretizarea lucrării. Binecuvântările unei educaţii cuprinzătoare vor aduce succes în lucrarea misionară creştină. Prin mijloacele ei, suflete vor fi convertite la adevăr. "Voi sunteţi lumina lumii", spune Isus. "Tot aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri" (Mat. 5, 14.16). Lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, în aceste zile de pe urmă, este reflectarea luminii aduse de Isus în lume. Această lumină trebuie să risipească întunericul dens al veacurilor. Bărbaţi şi femei, care se află în întunericul păgânismului, trebuie să fie contactaţi de cei care cândva erau în aceeaşi stare de ignoranţă, dar care au primit cunoaşterea adevărului Cuvântului lui Dumnezeu. Aceste naţiuni păgâne vor accepta cu uşurinţă învăţătura dată lor în cunoaşterea de Dumnezeu. Foarte preţioasă este pentru Dumnezeu lucrarea Sa pe pământ. Hristos, împreună cu îngerii din cer, veghează asupra ei în orice moment. Pe măsură ce ne apropiem de venirea lui Hristos, din ce în ce mai multă lucrare misionară ne va solicita efortul. Solia puterii înnoitoare a harului lui Dumnezeu va fi dusă fiecărei ţări, până ce adevărul va traversa lumea. În numărul celor sigilaţi, vor fi oameni de orice neam, de orice seminţie, limbă şi popor. Din orice ţară vor fi strânşi bărbaţi şi femei care vor sta înaintea tronului lui Dumnezeu şi înaintea Mielului, spunând: "Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului" (Apoc. 7, 10). Dar, înaintea ca această lucrare să fie împlinită, trebuie să facem aici, în ţara noastră, experienţa lucrării Duhului Sfânt în inima noastră. SĂ NU URMĂM PLANURI LUMEŞTI Dumnezeu mi-a arătat să suntem în primejdia de a introduce în învăţământul nostru obiceiuri şi modele ce predomină în şcolile lumii. Dacă profesorii nu sunt atenţi, vor pune pe umerii elevilor lor juguri lumeşti, în locul jugului lui Hristos. Modelul şcolilor pe care le înfiinţăm în aceşti ani de pe urmă, ai răspândirii soliei, trebuie să fie total diferit de cel al şcolilor înfiinţate până acum.

Din acest motiv, Dumnezeu ne cere să înfiinţăm şcoli în afara oraşelor, acolo unde, fără nici o piedică, putem asigura educarea tinerilor noştri potrivit unor planuri în conformitate cu solemnul mesaj încredinţat nouă pentru lume. O astfel de educaţie poate fi cel mai bine asigurată în afara oraşului, acolo unde se află teren pentru cultivat şi unde exerciţiul fizic al elevilor poate fi de aşa natură, încât să constituie un element de valoare în zidirea caracterului lor, pregătindu-i pentru a fi folositori în câmpurile unde vor merge. Dumnezeu va binecuvânta acele şcoli care-şi desfăşoară activitatea în conformitate cu planul Lui. La iniţierea lucrării educaţionale în Australia, Domnul ne-a descoperit că acea şcoală nu trebuie să copieze modelul nici uneia dintre şcolile înfiinţate în trecut. Ea a fost o şcoală - etalon, organizată după modelul pe care mi-l dăduse Dumnezeu, şi El a binecuvântat lucrarea ei. METODE NOI Mi-a fost arătat că, în lucrarea noastră de educaţie, nu trebuie să urmăm metodele adoptate în şcolile pe care le-am înfiinţat mai înainte. Prea mult ne agăţăm de obiceiuri vechi şi, din această cauză, suntem foarte departe de unde ar fi trebuit să ajungem cu desfăşurarea soliei îngerului al treilea. Fiindcă oamenii n-au putut înţelege scopul lui Dumnezeu în planurile pe care El ni le-a pus în faţă pentru pregătirea de lucrători în unele dintre şcolile noastre, au fost folosite metode care mai mult au stagnat decât au avansat lucrarea lui Dumnezeu. Au trecut în eternitate ani cu rezultate mici, ani care ar fi putut consemna mari împliniri. Dacă lucrătorii de pe pământ ar fi făcut voia lui Dumnezeu, aşa cum o fac îngerii din cer, mult din ceea ce azi a rămas nefăcut ar fi putut fi deja împlinit şi s-ar fi putut observa rezultate notabile, ca rod al efortului misionar. Practica învăţată în ferma şcolară este chiar cea mai importantă educaţie pentru aceia care merg ca misionari în câmpuri străine. Dacă această pregătire este făcută, avându-se în vedere slava lui Dumnezeu, se vor vedea rezultate mari. Nu va fi lucrare mai eficientă decât lucrarea acelora care, având o educaţie în ceea ce priveşte viaţa practică, merg în câmpurile misionare cu solia adevărului, pregătiţi să instruiască în felul în care au fost şi ei instruiţi. Cunoştinţa dobândită în lucrarea pământului şi în alte aspecte ale muncii fizice, cunoştinţă pe care, dacă o vor lua cu ei în câmpul lor misionar, îi vor face o binecuvântare chiar şi-n ţinuturi păgâne. (Special Testimonies, seriile B, nr. II, pag. 27-30).

Profesorul nu trebuie să se despartă de lucrarea din biserică. Aceia care conduc şcoli de-ale noastre trebuie să considere un privilegiu nu numai faptul că predau în aceste şcoli, ci şi faptul că pot oferi comunităţii cu care se află în contact aceleaşi calităţi care le sunt de folos la catedră. Prin lucrarea şi influenţa lor, biserica dobândeşte putere. Ei trebuie să-şi dea silinţa pentru a duce biserica la un standard cât mai înalt.

Peste tot, printre noi, se află tineri şi tinere care trebuie să primească o pregătire pentru poziţii de răspundere şi influenţă. Este nevoie de educaţie atât pentru o bună achitare de datoriile zilnice ale vieţii, cât şi pentru succes în orice activitate. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, aceşti tineri pot fi educaţi şi pregătiţi astfel, încât toate capacităţile lor să fie puse în slujba lui Dumnezeu. TINERII, PURTĂTORI DE POVERI "V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel rău" ( 1Ioan 2, 14). Pentru ca lucrarea să înainteze în toate ramurile ei, Dumnezeu cere vigoare, zel şi curaj tineresc. El a ales tineri pentru a fi de ajutor în propăşirea cauzei Sale. Pentru a plănui cu minte limpede şi a înfăptui cu braţ curajos, este nevoie de energii proaspete şi intacte. Tinerii sunt invitaţi să-I ofere lui Dumnezeu puterea vârstei lor, pentru ca, prin exerciţiul capacităţilor lor, prin gândire inteligentă şi acţiune energică, să poată aduce slavă Lui şi salvare semenilor lor. Având în vedere înalta lor chemare, tinerii noştri trebuie să nu caute distracţia sau trăirea pentru satisfacţie egoistă. Salvarea de suflete trebuie să fie motivul activităţii lor. În puterea dată lor de Dumnezeu, ei trebuie să se ridice deasupra oricărei practici înjositoare, care înrobeşte. Ei trebuie să cântărească bine pe ce cărări apucă, neuitând că, pe unde deschid ei calea, alţii îi vor urma. Nimeni nu trăieşte pentru sine; cu toţii exercităm o influenţă spre rău sau spre bine. De aceea apostolii îi îndeamnă pe tineri să fie atenţi. Cum pot fi ei altfel, când îşi aduc aminte că trebuie să fie conlucrători cu Hristos, părtaşi cu El la jertfa-I tăgăduitoare de sine, la îndurarea şi bunăvoinţa Lui, pline de har? Tinerilor de azi li se spune la fel de clar ca şi lui Timotei: "Caută să te înfăţişezi înaintea oamenilor ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Şi cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a şi venit învierea şi răstoarnă credinţa unora. Totuşi, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: 'Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui'; şi 'Oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!' Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi argint, ci şi de lemn şi de pământ. Unele sunt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele pentru o întrebuinţare de ocară. Deci, dacă cineva se curăţeşte de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată." (2 Tim. 2, 15-22). "Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie." (1 Tim. 4, 12). Cei care au adus povara lucrării la început merg acum la odihnă. Mulţi dintre înainte mergătorii pe calea reformelor instituite de noi ca popor sunt acum în amurgul vieţii, în scăderea forţei fizice şi intelectuale. Se poate pune, cu cea mai profundă îngrijorare, întrebarea: Cine le va lua locul? Cui să se încredinţeze interesele vitale ale bisericii acum, când actualii susţinători ai standardului predau ştafeta? Nu putem decât să privim cu nerăbdare la tinerii de azi, ca la cei care trebuie să preia aceste poveri şi asupra cărora trebuie să cadă responsabilităţile. Aceştia trebuie să preia lucrarea din punctul în care ceilalţi o lasă, felul în care o fac determinând dacă moralitatea, sfinţenia şi buna credinţă vor predomina sau dacă imoralitatea şi necredincioşia vor strica tot ceea ce este de valoare. Cei care sunt mai în vârstă trebuie să-i înveţe pe tineri, prin sfat şi exemplu, să se achite de ceea ce societatea şi Creatorul cer de la ei. Asupra acestor tineri trebuie puse răspunderi grele. Întrebarea este: Sunt ei capabili să se guverneze singuri şi să rămână în curăţenia în care i-a creat Dumnezeu, respingând tot ceea ce inspiră răutate? Niciodată până acum miza n-a fost atât de mare. Niciodată rezultatele n-au depins atât de mult de o generaţie ca de aceea ce intră acum în scenă. Niciodată tinerii să nu creadă că pot ocupa vreo poziţie de încredere, fără a avea un caracter bun. Un caracter bun trebuie zidit cărămidă cu cărămidă. Acele însuşiri care-i vor face pe tineri apţi să lucreze cu succes pentru cauza lui Dumnezeu trebuie să fie obţinute printr-un exerciţiu al facultăţilor, valorificând orice privilegiu oferit de Providenţă şi păstrând legătura cu Izvorul întregii înţelepciuni. Ei nu trebuie să se mulţumească cu un standard coborât. Pentru ei, caracterul lui Iosif şi cel al lui Daniel sunt modele bune de urmat; iar viaţa Mântuitorului este modelul perfect. Toţi au posibilitatea dezvoltării caracterului. Toţi îşi pot ocupa locul rezervat în marele plan al lui Dumnezeu. El l-a acceptat în slujbă pe Samuel chiar din copilărie, pentru că inima lui era curată. El era închinat lui Dumnezeu şi Dumnezeu l-a făcut un canal de lumină. Dacă tinerii de azi se consacră aşa cum a făcut-o Samuel, Domnul îi va accepta şi-i va folosi în lucrarea Sa. Ei vor putea spune despre viaţa lor: "Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe, şi până acum eu vestesc minunile Tale" (Ps. 71, 17). În scurtă vreme, tinerii trebuie să preia sarcinile pe care le poartă acum lucrătorii mai în vârstă. Am pierdut timp neglijând să dăm tinerilor o educaţie solidă, practică. Cauza lui Dumnezeu progresează constant, iar noi trebuie să ascultăm comanda: "Înainte!" Este nevoie de tineri şi tinere care nu se vor înclina după împrejurări, care umblă cu Dumnezeu, se roagă mult şi depun eforturi susţinute pentru a aduna lumină cât pot de mult. Lucrătorul pentru Dumnezeu trebuie să-şi folosească cele mai valoroase capacităţi intelectuale şi morale cu care harul lui Dumnezeu, natura şi exerciţiul l-au înzestrat. Succesul lui însă va fi proporţional cu gradul de consacrare şi jertfire de sine, în care îşi împlineşte lucrarea, mai mult decât cu însuşirile naturale sau dobândite. Este nevoie de efort susţinut pentru pregătire, dar, dacă Dumnezeu nu lucrează alături de om, nimic nu poate fi realizat. Harul divin este elementul de bază al puterii salvatoare. Fără el, orice efort omenesc este inutil. Ori de câte ori Domnul are o lucrare de făcut, nu apelează numai la ofiţeri care să comande, ci la toţi slujitorii. Azi, El cheamă tineri şi tinere cu putere şi minte activă, dorind ca aceştia să aducă în lupta împotriva răului prospeţimea puterii lor fizice şi mintale. Dar ei trebuie să aibă pregătirea necesară. Unii tineri se grăbesc să intre în lucrare, nefiind realmente pregătiţi pentru aşa ceva. Ei nu înţeleg că trebuie să fie învăţaţi înainte de a învăţa la rândul lor pe alţii, şi arată spre oameni care, cu puţină pregătire, au avut succes în lucrare. Dar, dacă aceştia au avut succes, a fost pentru că au pus suflet în lucrare. Dar cât de rodnică le-ar fi putut fi munca, dacă, mai întâi, ar fi primit pregătirea necesară! Cauza lui Dumnezeu are nevoie de oameni eficienţi. Educaţia şi pregătirea sunt, pe bună dreptate, privite ca esenţiale pentru viaţa obişnuită. Cu cât mai mult este esenţială atunci pregătirea completă pentru lucrarea de prezentare a ultimei solii a harului în lume! Această pregătire nu poate fi realizată prin simpla ascultare de predici. În şcolile noastre, tineretul trebuie să poarte poveri pentru Domnul. Ei trebuie să primească o pregătire desăvârşită de la profesori cu experienţă, folosind cât se poate de bine timpul în studiu şi practicarea cunoştinţei dobândite. Se cer studiu şi muncă asiduă pentru a deveni pastor sau lucrător cu succes în orice ramură a cauzei lui Dumnezeu. O cultivare permanentă va spori valoarea darurilor pe care Dumnezeu le-a revărsat pentru o înţeleaptă perfecţionare a lor. Un mare rău este de multe ori făcut tinerilor noştri când sunt lăsaţi să înceapă să predice, neavând o suficientă cunoaştere a Scripturilor pentru a prezenta credinţa noastră într-o manieră inteligentă. Unii care intră în lucrare sunt novici în Scripturi. Ei sunt, de asemenea, incompetenţi şi ineficienţi şi-n alte lucruri. Ei nu pot citi din Scriptură fără ezitări, fără să pronunţe greşit cuvintele lui Dumnezeu. Aceia care nu pot să citească bine trebuie să înveţe să o facă şi să devină apţi de a-i învăţa pe alţii, înainte de a apărea în faţa publicului. Profesorii din şcolile noastre au obligaţia să studieze ei înşişi pentru a fi pregătiţi să-i înveţe pe alţii. Ei nu vor fi admişi până ce nu vor trece printr-o riguroasă verificare şi până ce capacităţile lor de a învăţa nu au fost testate de examinatori competenţi. Nu mai puţină exigenţă trebuie manifestată şi-n examinarea pastorilor; cei în curs de a se înrola în sacra lucrare de prezentare a adevărului biblic lumii trebuie verificaţi atent de oameni credincioşi, cu experienţă. Învăţământul în şcolile noastre nu trebuie să fie la fel cu acela din alte colegii şi seminarii. El nu trebuie să fie mai prejos; cunoaşterea esenţială pentru pregătirea unui popor care să reziste în marea zi a lui Dumnezeu trebuie să fie cea mai importantă dintre teme. Elevii trebuie să fie pregătiţi pentru a-I sluji lui Dumnezeu nu numai în această viaţă, ci şi în viaţa viitoare. Domnul cere ca şcolile noastre să pregătească tineri pentru Împărăţia Sa. Mulţi profesori sunt în primejdia de a face din pregătirea lor ceva mecanic. Există pericolul ca un serviciu ceremonial să ia locul slujirii sincere, din inimă. Astfel, religia va deveni ceva doar puţin mai mult decât o formă. Elevii şcolilor noastre şi membrii comunităţilor noastre au nevoie de ceva mai profund decât aceasta. O religie de tip intelectual nu va satisface sufletul. Pregătirea intelectuală nu trebuie neglijată, dar ea nu este de ajuns. Elevii trebuie învăţaţi că, în această lume, ei trebuie să-I slujească lui Dumnezeu, că viaţa lor trebuie supusă voinţei lui Dumnezeu. Cei care au fost pregătiţi pentru slujire, trebuie să-şi ocupe imediat locul în lucrarea lui Dumnezeu. Este nevoie de lucrători din casă în casă. Dumnezeu face apel pentru eforturi hotărâte în locuri în care oamenii nu ştiu nimic despre adevărul Bibliei. În casele oamenilor, este nevoie de cântare, rugăciune şi lecturi biblice. Acum, chiar acum, este timpul să răspundem însărcinării: "învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit" (Mat. 28, 20). Aceia care fac această lucrare trebuie să aibă o cunoaştere exactă a Scripturilor. "Stă scris" trebuie să fie arma lor de apărare. Dumnezeu ne-a dat lumină prin Cuvântul Său, pentru ca şi noi, la rândul nostru, să o putem oferi semenilor noştri. Adevărul rostit de Hristos va ajunge la inima oamenilor. Un "aşa spune Domnul" va avea putere asupra auditoriului şi roadele vor apărea oriunde lucrarea este făcută cu corectitudine. SOCIETĂŢI LITERARE Adesea se pune întrebarea dacă societăţile literare sunt benefice pentru tinerii noştri. Pentru a răspunde corect la această întrebare, va trebui să luăm în considerare nu numai scopul declarat al respectivelor societăţi, ci şi influenţa pe care, aşa cum a demonstrat-o experienţa, ele au exercitat-o realmente. Perfecţionarea minţii este o datorie a noastră faţă de noi înşine, faţă de societate şi faţă de Dumnezeu. Dar niciodată nu vom căuta cultivarea intelectului cu preţul slăbirii morale şi spirituale. Şi numai printr-o dezvoltare armonioasă a facultăţilor mintale şi a celor morale poate fi atinsă perfecţiunea ambelor. Se înregistrează aceste rezultate prin felul în care societăţile literare îşi desfăşoară activitatea, în general? Aproape în totalitate, societăţile literare exercită o influenţă nepotrivită numelui pe care-l poartă. După cum se desfăşoară în general, întrunirile sunt dăunătoare societăţii. Cu cât Hristos este mai puţin prezent în aceste societăţi, cu atât lipseşte mai mult elementul înălţător, care ar trebui să predomine. Când aceste întruniri sunt conduse de oameni lumeşti, în stilul care le convine, spiritul lui Hristos este exclus. Mintea este îndepărtată de meditaţia serioasă, de Dumnezeu, de realitate, spre imaginar şi superficial. Scopurile şi obiectivele care au determinat înfiinţarea societăţilor literare pot fi bune; dar, dacă înţelepciunea lui Dumnezeu nu este la cârma acestor organizaţii, ele devin ceva rău. De obicei, în aceste societăţi sunt admişi oamenii nereligioşi şi cu inima neconsacrată, şi sunt puşi adeseori în poziţii de responsabilitate maximă. Este posibil să fie adoptate reguli care sunt în măsură să ţină sub control orice influenţă nefastă. Dar Satana, iscusit general, lucrează la modelarea societăţii potrivit planurilor sale şi, cu timpul, prea adesea are succes. Marele vrăjmaş găseşte uşor acces la cei pe care-i avea sub control în trecut, şi prin ei îşi atinge scopul. Pentru a face întrunirile interesante pentru cei din lume, sunt introduse diverse distracţii şi astfel activităţile aşa-zisei societăţi literare degenerează, prea adesea, în manifestări uşuratice. Toate acestea sunt pe placul unei minţi senzuale, aflate în conflict cu Dumnezeu. Ele nu dezvoltă intelectul şi nu întăresc moralul. Asocierea temătorilor de Dumnezeu cu necredincioşii în aceste societăţi nu-i face sfinţi pe păcătoşi. Atunci când poporul lui Dumnezeu se uneşte de bunăvoie cu lumea şi cu cei neconsacraţi, dându-le întâietate acestora, influenţa nesfântă sub care s-a plasat îl va îndepărta de El. Pentru puţin timp, s-ar putea să nu apară nimic pentru care s-ar putea ridica obiecţii. Dar minţile care n-au fost aduse sub controlul Duhului lui Dumnezeu nu vor fi uşor atrase spre adevăr şi neprihănire. Dacă mai înainte au avut vreo înclinaţie pentru cele spirituale, aceştia vor trece în rândurile lui Isus Hristos. Cele două clase sunt sub controlul a doi stăpâni diferiţi şi sunt opuse în aspiraţii, speranţe, gusturi şi dorinţe. Urmaşii lui Hristos preferă teme serioase, pline de sensibilitate, înnobilatoare, pe când ceilalţi, care nu iubesc ce este sfânt, nu-şi pot găsi plăcerea în aceste întâlniri, dacă superficialul şi irealul nu sunt dominante. Încetul cu încetul, ceea ce este spiritual este eliminat de către ceea ce este nesfânt, iar efortul de a armoniza principii antagoniste prin natura lor se dovedeşte un eşec clar. S-au făcut eforturi pentru perfectarea unui plan de înfiinţare a unei societăţi literare, care să se dovedească o binecuvântare pentru toţi care, aveau tangenţă cu ea, o societate în care toţi membrii să simtă răspunderea morală de a face ceea ce trebuie şi de a evita relele care de multe ori fac acest fel de asociaţii periculoase pentru integritatea principiilor sfinte. Persoane înţelepte şi inteligente, care, având o vie legătură cu cerul, observă tendinţele rele şi nu se lasă înşelate de Satana, se vor menţine pe calea integrităţii, ţinând permanent sus stindardul lui Hristos; ele sunt genul de oameni care trebuie să conducă astfel de societăţi. O atare influenţă va impune respect şi va face din aceste întâlniri o binecuvântare, nu un blestem. Dacă bărbaţi şi femei de vârstă medie s-ar uni cu tinerii pentru o organiza şi conduce o astfel de societate literară, aceasta poate deveni interesantă şi folositoare. Dar când aceste întruniri degenerează în ocazii de distracţii ieftine, ele slăbesc mintea şi moralitatea. Lectura biblică, studierea riguroasă a subiectelor Bibliei, eseuri scrise pe teme ce fac bine minţii şi oferă cunoaştere, studierea profeţiilor sau a preţioaselor lecţii ale lui Hristos, toate acestea vor avea o influenţă care întăreşte resursele mintale şi sporeşte spiritualitatea. O bună cunoaştere a Scripturii ascute puterea de discernământ şi întăreşte sufletul împotriva atacurilor lui Satana. Puţini îşi dau seama că a-ţi controla gândurile şi imaginaţia este o datorie. Este greu să ţii o minte indisciplinată concentrată asupra subiectelor folositoare. Dar, dacă gândurile nu sunt corect direcţionate, religia nu poate înflori în suflet. Mintea trebuie să fie preocupată cu lucruri sfinte şi veşnice, altfel ea va nutri gânduri uşoare, superficiale. Atât puterile intelectuale, cât şi cele morale, trebuie disciplinate şi, prin exerciţiu, ele se vor fortifica şi perfecţiona. Pentru a înţelege cum se cuvine acest lucru, trebuie să ne amintim că, în mod natural, inimile noastre sunt rele, iar noi înşine nu suntem în stare să urmăm o cale bună. Numai prin harul lui Dumnezeu, unit cu cel mai serios efort din partea noastră, putem obţine biruinţa. Mintea, la fel ca şi inima, trebuie consacrată slujirii lui Dumnezeu. El cere de la noi totul. Urmaşul lui Hristos nu-şi va îngădui nici o satisfacere a plăcerii şi nu se va angaja în nici o activitate, oricât de nevinovată sau lăudabilă ar părea şi despre care o conştiinţă iluminată îi spune că îi va slăbi zelul sau îi va coborî spiritualitatea. Orice creştin va lucra pentru respingerea valului răului şi pentru a feri tineretul nostru de influenţele ce-l pot înclina spre ruină. Domnul să ne ajute să ne croim drum împotriva curentului. LUCRAREA MISIONARĂ A ELEVILOR Nu este destul să încărcăm mintea tinerilor noştri cu lecţii de o mare importanţă. Ei trebuie învăţaţi şi să împărtăşească ceea ce au primit. Oricare ar fi condiţia socială sau materială a celui care are cunoştinţa adevărului, Cuvântul lui Dumnezeu îi spune că tot ce are i-a fost dat pe încredere, i-a fost împrumutat pentru testarea caracterului. Afacerile sale extraordinare, talentele, mijloacele şi ocaziile de a sluji sunt, toate, ceva pentru care trebuie să dea socoteală Celui căruia, prin creaţiune şi apoi răscumpărare, Îi aparţine. Dumnezeu revarsă darurile Sale asupra noastră, pentru ca noi să putem sluji altora, devenind asemenea Lui. Acela care se străduie să obţină cunoştinţă pentru a putea lucra pentru cei neştiutori şi aflaţi pe calea pierzării îşi face partea în împlinirea marelui plan al lui Dumnezeu cu oamenii. În slujirea neegoistă pentru binecuvântarea altora, el vine în întâmpinarea înaltului ideal al educaţiei creştine. Printre elevii şcolilor noastre se află copii cu talente de valoare şi ei trebuie învăţaţi că aceste talente trebuie puse la treabă. Şcolile noastre trebuie astfel conduse, încât profesorii şi elevii lor să devină din ce în ce mai buni. Printr-o conştiincioasă punere în practică a ceea ce au învăţat, ei vor creşte în iscusinţa de a-şi folosi cunoştinţele. Pentru desăvârşita lor educaţie, este necesar ca studenţilor să li se asigure timp pentru a face lucrare misionară - timp în care să cunoască nevoile spirituale ale familiilor din comunitatea de pe lângă şcoală. Ei trebuie să nu fie într-adevăr împovăraţi de studii, astfel încât să nu aibă timp pentru a-şi folosi cunoştinţele dobândite, ci încurajaţi la un susţinut efort misionar pentru cei aflaţi în rătăcire, făcând cunoştinţă cu ei şi arătându-le adevărul. Lucrând cu modestie, căutând înţelepciunea la Hristos, rugându-se şi veghind, ei pot aduce altora cunoaşterea care a îmbogăţit vieţile lor. Profesorii şi elevii din şcolile noastre au nevoie de o atingere divină. Dumnezeu poate face pentru ei mai mult decât până acum. Dacă este încurajat un spirit misionar, chiar dacă aceasta ia ceva din timpul afectat în mod normal studiului, va fi multă binecuvântare din cer şi mai multă credinţă şi zel spiritual, mai multă conştiinţă a ceea ce Dumnezeu doreşte să facă. Sunt multe domenii în care tinerii pot fi de folos prin efortul lor. Se pot organiza şi pregăti atent asociaţii de sanitari, de vizitatori evanghelişti, de lecturi biblice, de vestitori şi de misionari medicali. În vacanţe, mulţi elevi au ocazia să iasă în câmp şi să lucreze ca evanghelişti. Colportorul conştiincios îşi găseşte drum de acces în multe cămine, lăsând acolo material literar ce conţine adevărul prezent. Elevii noştri trebuie să înveţe cum să vândă cărţile noastre. Este nevoie de bărbaţi cu o adâncă experienţă creştină, bărbaţi cu mintea echilibrată, puternici, învăţaţi, care să se angajeze în această ramură a lucrării. Unii oameni au talentul, educaţia şi experienţa care-i fac în stare să-i pregătească pe tineri pentru lucrarea de convingere a altora. Ei au o datorie specială de împlinit în învăţarea altora. Lucrarea de lămurire este unul dintre mijloacele rânduite de Domnul pentru extinderea cunoaşterii adevărului pentru acest timp. Efortul făcut în unele şcoli pentru a se pune în circulaţie cartea Christ's Object Lessons a arătat ce se poate realiza în această lucrare de către elevi. Domnul a binecuvântat eforturile depuse pentru scăparea şcolilor noastre de datorii, şi cei care s-au angajat în această lucrare au dobândit o experienţă excelentă. Lucrând dezinteresat, o mare binecuvântare a venit asupra lor. Mulţi au învăţat astfel cum să umble cu cărţile noastre. Oriunde este posibil, elevii trebuie ca, în timpul anului şcolar, să se angajeze în lucrarea misiunii locale. Ei trebuie să facă lucrare misionară în oraşele şi satele din împrejurimi, putând să alcătuiască echipe care să facă lucrarea de ajutorare creştină. Elevii trebuie să aibă o largă perspectivă a obligaţiilor lor, prezente, faţă de Dumnezeu. Ei nu trebuie să aştepte un timp, după terminarea studiilor, când să înceapă să lucreze intens pentru Dumnezeu, ci să vadă cum pot, din timpul şcolii, să se înjuge cu Hristos în slujire neegoistă pentru alţii. Lucrarea muzicală are puterea ei. Elevii care ştiu să cânte, clar şi melodios, cântările dulci ale Evangheliei pot face mult ca evanghelişti muzicali. Ei vor afla multe ocazii pentru a-şi folosi talentul dat de Dumnezeu, ducând muzică şi lumină în multe locuri singuratice, întunecate de necazuri, cântând acelora care rar au privilegiul de a participa la adunare. Elevi, ieşiţi la drumuri şi la garduri, încercând să ajungeţi şi la oamenii din clasele de sus şi cei din clasele de jos. Intraţi în casele celor bogaţi, ca şi în casele celor săraci şi, îndată ce se iveşte ocazia, întrebaţi-i: "V-ar plăcea să vă cântăm nişte cântări ale Evangheliei?" Apoi, după ce inimile vor fi înmuiate, se poate ivi ocazia pentru a înălţa câteva cuvinte de rugă, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu vă vor refuza mulţi. O astfel de slujire înseamnă curată lucrare misionară. Elevi, învăţaţi-vă să vorbiţi în limba Canaanului. Lăsaţi la o parte orice cuvânt uşor, orice distracţie nefolositoare. Atingeţi, prin credinţă, făgăduinţele lui Dumnezeu şi fiţi hotărâţi să fiţi buni creştini aici, pregătindu-vă pentru mutarea în cer. Dacă vă debarasaţi de tot ce v-ar împiedica înaintarea în viaţa de creştin, mintea voastră va fi prelucrată de Duhul Sfânt şi veţi deveni pescari de oameni. Mântuirea lui Dumnezeu va fi vizibilă prin voi ca o candelă arzând. Dacă inimile voastre sunt pline cu lumină de sus, oriunde vă veţi afla, veţi revărsa lumină peste ceilalţi. Dumnezeu vă va binecuvânta în slujirea voastră, iar voi veţi vedea mântuirea Lui. Îngerul al treilea a fost văzut zburând prin mijlocul cerului, vestind poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Ioan a văzut lucrarea luând amploare, până ce întregul pământ a fost plin de slava lui Dumnezeu. Cu zel şi energie sporite, noi trebuie să ducem mai departe lucrarea lui Dumnezeu, până la încheierea timpului. În cămin, în şcoală, în biserică, bărbaţi, femei şi tineri trebuie să se pregătească pentru a transmite lumii solia. Şcolile noastre trebuie să fie mai eficiente şi mai dependente de Dumnezeu decât şcolile profeţilor. Profesorii trebuie să umble foarte aproape de Dumnezeu. El cheamă tineri puternici, devotaţi, jertfitori de sine, care să iasă în faţă şi care, după un scurt timp de şcoală, să pornească bine pregătiţi să ducă lumii solia. Din colegiile şi şcolile noastre de pregătire trebuie trimişi misionari şi în ţări îndepărtate. În timpul cât sunt la şcoală, elevii trebuie să valorifice orice ocazie pentru a se pregăti în vederea acestei lucrări. Aici, ei trebuie testaţi pentru a se putea vedea aptitudinea lor şi dacă au o bună susţinere din cer. Dacă au o vie legătură cu cerul, ei vor avea o influenţă spre bine asupra celor cu care vin în contact. O EXPERIENŢĂ VALOROASĂ Când locuiam în Cooranbong, acolo unde se află Avondale School, s-a pus problema distracţiei: "Ce facem pentru distracţia elevilor noştri?" au întrebat cei din corpul profesoral. Am chibzuit împreună, apoi m-am prezentat în faţa elevilor şi le-am spus: "Putem să ne ocupăm mintea şi timpul folositor, fără a încerca să găsim metode de distracţie. În loc să petreceţi timpul jucând jocurile pe care atât de mulţi le joacă, daţi-vă silinţa să faceţi ceva pentru Domnul. Cel mai bine este să vă angajaţi în lucrare misionară pentru cei aflaţi în împrejurimi. Ori de câte ori ascultaţi un cuvânt interesant, luaţi-vă notiţe şi însemnaţi pasajele biblice pe care le foloseşte vorbitorul, pentru a putea relua cu atenţie subiectul. Apoi, după un studiu atent, în scurtă vreme veţi reuşi să faceţi un rezumat al predicilor, alcătuind o formă de lecturi biblice pentru cei care nu au fost la adunările noastre." Elevii mai mari s-au hotărât să dea curs acestei sugestii. Ei au organizat întâlniri de seară pentru a studia Biblia împreună. Au lucrat mai întâi de toate în perimetrul şcolii şi, drept rezultat al studiilor biblice în şcoală, unii dintre cei neconvertiţi au fost câştigaţi pentru adevăr. Iar efortul pentru vecini a fost o binecuvântare nu numai pentru ei, ci şi pentru cei pentru care au lucrat. Aceia care au ieşit să lucreze pentru oamenii din împrejurimi au fost instruiţi să raporteze orice caz de boală cu care s-ar putea întâlni. Şi cei ce au primit o pregătire în tratarea bolnavilor au fost încurajaţi să-şi folosească în mod practic cunoştinţele. A lucra pentru Isus a început atunci să fie un mod de recreare creştină. După un timp, a apărut în prim plan chestiunea lucrului duminica. Se părea că situaţia se deteriorează în aşa fel, încât să nu mai putem lucra duminica. Şcoala noastră era situată în mijlocul pădurii, departe de orice sat sau staţie de tren. Nu locuia nimeni destul de aproape de noi, pentru a fi în vreun fel deranjat de ceea ce am fi putut face. Cu toate acestea, eram supravegheaţi. Poliţiştii au fost chemaţi să observe ce făceam noi în şcoală. Şi au venit, dar nu i-au înregistrat pe cei care se aflau la lucru. Le câştigasem încrederea şi respectul prin lucrarea pe care o făcusem pentru cei bolnavi din zonă, încât n-au vrut să se lege de inofensiva noastră muncă din timpul duminicii. Altădată, când frăţietatea noastră a fost ameninţată cu persecuţia şi s-a pus problema ce este de făcut, am dat acelaşi sfat pe care-l oferisem ca răspuns la întrebarea privind distracţia de duminică, spunând: "Folosiţi duminica pentru lucrare misio-nară. Profesori, mergeţi împreună cu elevii voştri. Duceţi-vă în casele oamenilor, în apropiere sau mai departe, şi învăţaţi-i pe elevi cum să vorbească. Faceţi-i pe oameni să vadă că sunteţi interesaţi de mântuirea sufletelor lor". Binecuvântarea lui Dumnezeu a fost cu elevii, în vreme ce ei cercetau cu sârg Scripturile pentru a vedea cum să prezinte adevărul pentru a fi primit favorabil. Profesorii şcolilor noastre trebuie să dedice duminica efortului misionar. Să-i ia pe elevi cu ei şi să organizeze adunări pentru cei care nu cunosc adevărul. Duminica poate fi folosită pentru multe aspecte ale lucrării, prin care se realizează mult pentru Domnul. În această zi, poate fi făcută lucrarea din casă în casă. De asemenea, pot fi ţinute adunări în aer liber şi la domiciliu. Faceţi aceste adunări să fie foarte interesante. Cântaţi imnuri mişcătoare şi vorbiţi cu putere şi siguranţă despre iubirea Mântuitorului. Vorbiţi despre cumpătare şi despre adevărata experienţă religioasă. Veţi învăţa astfel mult despre cum trebuie lucrat şi veţi mişca multe inimi. Tinerii care fac cel mai mare bine în viaţă sunt cei care trăiesc după Cuvântul lui Dumnezeu, în relaţiile cu semenii. Aceia care primesc pentru a da cunosc cea mai mare satisfacţie în această viaţă. Celor care trăiesc pentru ei înşişi totdeauna le lipseşte ceva, fiind întotdeauna nemulţumiţi. Nu este creştineşte să ne închidem inima. Domnul ne-a rânduit canale prin care să curgă bunătatea, harul Lui şi adevărul, şi noi trebuie să fim conlucrători cu Hristos în a transmite altora înţelepciunea practică şi dragostea de oameni. Noi trebuie să aducem strălucire şi binecuvântare în viaţa lor, îndeplinind astfel o bună şi sfântă lucrare. ÎNTRAJUTORAREA ÎN ŞCOALĂ Elevul are o lucrare specială de îndeplinit. În clasă şi în internat, se află un câmp misionar, care îşi aşteaptă lucrătorii. Este aici adunată o diversitate de mentalităţi, caractere şi dispoziţii. Dovedindu-se un ajutor şi o binecuvântare pentru aceştia, elevul are privilegiul de a-şi dovedi puritatea dragostei sale pentru Hristos şi dorinţa de a valorifica ocaziile de slujire, care i se ivesc. Prin vorbe şi fapte bune, blânde, el poate împărtăşi colegilor harul lui Dumnezeu, revărsat asupra lui. Dumnezeu vrea ca tinerii să se ajute unii pe alţii. Fiecare are de trecut prin încercări, are de înfruntat ispite. Dacă unul poate fi tare în mai multe privinţe, el poate fi slab în altele, având greşeli grave de biruit. Dumnezeu spune tuturor: "Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos" (Gal. 6,2).

Nu toţi tinerii pot prinde ideile cu repeziciune. Dacă vedeţi că un coleg are dificultăţi în a înţelege lecţia, ajutaţi-l. Explicaţi-i într-un limbaj simplu, clar. De multe ori, minţi aparent greoaie prind ideile mai repede de la un coleg decât de la profesor. Fiţi răbdători şi perseverenţi şi, încetul cu încetul, ezitările şi nepriceperea vor dispărea. În eforturile voastre de a-i ajuta pe alţii, veţi fi ajutaţi. Dumnezeu vă va da puterea de a avansa în studiu. El va lucra împreună cu voi şi, în cer, se va spune despre voi "rob bun şi credincios". Fiecare elev trebuie să-şi dea seama că se află în şcoală pentru a lucra împreună cu Dumnezeu. În simpatie şi iubire, el trebuie să-şi ajute colegii pe drumul spre cer. Elevi, cooperaţi cu profesorii voştri. Prin asta le daţi speranţă şi curaj şi, în acelaşi timp, vă ajutaţi pe voi înşivă să progresaţi. Nu uitaţi că de voi depinde în mare măsură reuşita lor în lucrarea cu voi. Ei vor aprecia orice efort al vostru de a-i ajuta în munca lor. Elevii trebuie să aibă timpul lor de rugăciune, când pot să se roage lui Dumnezeu, pentru director şi corpul didactic, pentru puterea fizică a acestora, pentru înţelepciune, putere morală, discernământ spiritual şi calificarea prin harul lui Hristos de a-şi face lucrarea cu credicioşie şi dragoste fierbinte. Ei trebuie să se roage ca profesorii lor să fie nişte agenţi prin care Dumnezeu va face ca binele să domine răul. În fiecare zi, elevul poate exercita, prin rugăciune, o discretă influenţă, cooperând astfel cu Hristos, Marele Misionar. Suntem foarte departe de unde ar fi trebuit să fim în experienţa creştină. Suntem în urmă cu prezentarea soliei ce ar fi trebuit transmisă cu buze sfinţite. Chiar şi când şedea la masă, Isus învăţa adevăruri ce aduceau mângâiere şi îmbărbătare în inimile ascultătorilor Săi. Când dragostea Lui locuieşte în suflet ca un principiu viu, din vistieria inimii vor ieşi cuvinte potrivite ocaziei - nu cuvinte uşoare, ci cuvinte înălţătoare, cuvinte dătătoare de putere spirituală. Profesorii şi elevii trebuie să urmărească ocazii de a-L mărturisi pe Hristos în conversaţia lor. O astfel de mărturisire va fi mai eficientă decât multe predici. Sunt puţini cei care-L reprezintă cu adevărat pe Dumnezeu. Mai întâi, El trebuie primit în inimă, ca nădejde a slavei. Apoi, va fi cunoscut ca Dătătorul oricărui dar bun, ca Autorul tuturor binecuvântărilor, ca Acela în care este concentrată nădejdea noastră de viaţă veşnică. Elevi, faceţi-vă viaţa de şcoală cât se poate de bună. Nu treceţi decât o dată pe aici şi ocaziile pe care le întâlniţi acum sunt valoroase. Trebuie nu numai să învăţaţi, dar să şi aplicaţi lecţiile lui Hristos. În vreme ce vă dobândiţi educaţia, aveţi ocazia să spuneţi despre minunatele adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu. Valorificaţi orice ocazie care se iveşte. Dumnezeu vă va binecuvânta orice minut petrecut în acest fel. Păstraţi-vă simplitatea şi dragostea pentru suflete şi Domnul vă va conduce pe cărări sigure. Bogata experienţă pe care o dobândiţi va fi mai valoroasă decât aurul, argintul sau pietrele preţioase. Nu ştiţi pentru ce slujbă s-ar putea să fiţi chemaţi în viitor. Dumnezeu poate să vă folosească, asemenea lui Daniel, ca să faceţi cunoscut adevărul mai-marilor pământului. Depinde de voi dacă veţi avea priceperea şi cunoştinţa de a face această lucrare. Dumnezeu poate să vă dea iscusinţă în tot ce învăţaţi. Faceţi-vă din principiile drepte, nobile şi înălţătoare, prioritatea numărul unu. Dumnezeu doreşte să mărturisiţi pentru El. El nu vă vrea inactivi. Hristos doreşte să-l folosească pe orice elev ca pe un agent al Său. Trebuie să cooperaţi cu Acela care Şi-a dat viaţa pentru voi. Ce binecuvântări bogate ar fi peste şcolile noastre, dacă profesorii şi elevii şi-ar consacra inima, mintea, sufletul şi puterea în slujba lui Dumnezeu, ca fiind mâna Sa de ajutor! Mâna Sa de ajutor, asta puteţi fi, dacă vă predaţi Lui. El vă va conduce în siguranţă şi vă va face în stare să vă croiţi cărări drepte, pentru voi şi pentru ceilalţi. El vă va da cunoştinţă, înţelepciune şi capacitate pentru o slujire deplină. Cu o asemenea oştire, pe care ar putea-o alcătui tinerii noştri, bine pregătiţi, cât de curând ar fi dusă în lumea întreagă solia Mântuitorului răstignit, înălţat şi care este gata să revină! Cât de repede ar putea veni sfârşitul - sfârşitul suferinţei, durerii şi păcatului! Cât de curând, în locul unui petic de pământ stăpânit aici, ars de păcat şi dureri, ar putea copiii noştri să-şi primească moştenirea acolo unde "cei neprihăniţi vor stăpâni ţara şi vor locui în ea pe vecie"; unde "nici un locuitor nu zice: 'Sunt bolnav'; şi unde 'nu se va mai auzi în el de acum nici glasul

Leave a comment and / or appreciate the article!

CLICK HERE
http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen