Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Mittwoch, 11. Juli 2012

De ce a fost ingăduit păcatul

De ce a fost ingăduit păcatul

De EG WHITE

Pentru multe minţi, originea păcatului şi motivul existenţei lui constituie un izvor de mare încurcătură. Oamenii văd lucrarea răului, cu urmările lui îngrozitoare de vai şi distrugere, şi se întreabă cum pot exista toate acestea sub conducerea Aceluia care este nemărginit în înţelepciune, în putere şi în dragoste. Iată o taină căreia ei nu-i găsesc nicio explicaţie. în nesiguranţa şi îndoiala lor, sunt orbi faţă de adevărurile descoperite lămurit în Cuvântul lui Dumnezeu şi esenţiale pentru mântuire. Sunt unii care, în căutarea lor cu privire la existenţa păcatului, încearcă să cerceteze ceea ce Dumnezeu nu le-a descoperit şi, ca urmare, nu găsesc nicio rezolvare pentru greutăţile lor. Unii ca aceştia, mânaţi de dispoziţia de a se îndoi şi de a căuta nepotriviri, fac din aceasta o scuză pentru lepădarea cuvintelor Sfintelor Scripturi. Alţii însă nu ajung la nicio înţelegere mulţumitoare a marii probleme a răului din cauză că tradiţia şi interpretarea greşită au întunecat învăţătura Bibliei cu privire la caracterul lui Dumnezeu, la natura guvernării Sale şi la modul în care El tratează păcatul.

Este cu neputinţă să explicăm originea păcatului pentru a da un motiv existenţei. Cu toate acestea, se pot înţelege suficient atât originea lui, cât şi măsurile luate cu privire la soarta finală a păcatului, măsuri care descoperă pe deplin dreptatea şi mila lui Dumnezeu în toate procedeele Sale cu păcatul. Nimic nu este mai clar explicat în Scripturi decât că Dumnezeu n-a fost în nicio privinţă răspunzător de apariţia păcatului; că n-a fost o retragere arbitrară a harului divin, nicio lipsă în conducerea divină, care să dea ocazie la apariţia răzvrătirii. Păcatul este un intrus, pentru a cărui existenţă nu se poate da nicio explicaţie. El este tainic, de neexplicat; a-1 scuza înseamnă a-1 apăra. Dacă s-ar putea găsi o scuză pentru el sau vreo cauză a existenţei lui, ar înceta să mai fie păcat. Unica definiţie pe care o putem da păcatului este aceea pe care o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu: el „este călcarea Legii", este acţiunea unui principiu în luptă cu Legea cea mare a dragostei, care este temelia guvernării divine.

ARMONIA UNIVERSULUI

înainte de apariţia păcatului, în întregul univers era pace şi bucurie. Totul era în armonie desăvârşită cu voinţa Creatorului. Iubirea faţă de Dumnezeu era supremă, iar iubirea omului faţă de om era nepărtinitoare. Hristos, Cuvântul, singurul născut din Dumnezeu, era una cu Tatăl cel veşnic - una în natură, în caracter şi în scop - singura Fiinţă din tot universul care putea intra în sfaturile şi în planurile lui Dumnezeu. Prin Hristos, Tatăl a realizat crearea tuturor fiinţelor cereşti. „Prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie stăpâniri" (Coloseni 1,16) şi tot cerul îi dădea ascultare lui Hristos în aceeaşi măsură ca şi Tatălui.

Datorită faptului că legea iubirii este temelia guvernării lui Dumnezeu, fericirea tuturor fiinţelor create depindea de acordul lor desăvârşit faţă de marile principii ale dreptăţii. Dumnezeu doreşte de la toate făpturile Sale o

slujire din dragoste - un omagiu care izvorăşte dintr-o apreciere inteligentă a caracterului Său. El nu găseşte plăcere într-o slujire silită şi, ca urmare, le dă tuturor libertatea de voinţă, ca să-I aducă o slujire de bunăvoie.

Dar a apărut cineva care a ales să pervertească această libertate. Păcatul şi-a avut originea în acela care, după Hristos, fusese cel mai onorat de Dumnezeu şi care avea cea mai înaltă poziţie de putere şi slavă printre locuitorii cerului. înainte de cădere, Lucifer era primul dintre heruvimii ocrotitori, sfânt şi nepătat. „...Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Ajunseseşi la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe... Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.' "(Ezechiel 28,12-15)

CREAŢIUNEA REFLECTA SLAVA LUI DUMNEZEU

Lucifer ar fi putut rămâne în graţia lui Dumnezeu, iubit şi onorat de ostile îngereşti, punându-şi la lucru puterile nobile pentru a-i binecuvânta pe alţii şi a-L slăvi pe Făcătorul său. Dar profetul spune: „Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta" (vers. 17). Puţin câte puţin, Lucifer a ajuns să-şi îngăduie dorinţa după înălţare de sine. „Pentru că îţi dai ifose ca şi când ai fi Dumnezeu" (vers. 6). „Tu ziceai în inima ta: '... îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării..., mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt' " (Isaia 14,13.14). în loc să caute să-L facă pe Dumnezeu cel dintâi în dragostea şi slujirea fiinţelor pe care El le crease, strădania lui Lucifer a fost să câştige slujirea şi închinarea lor pentru sine. Râvnind la onoarea pe care Tatăl cel veşnic o revărsase asupra Fiului Său, acest prinţ al îngerilor a aspirat la puterea pe care numai Hristos avea dreptul să o exercite.

Tot cerul se bucura să reflecte slava Creatorului şi să trâmbiţeze lauda Lui. Câtă vreme Dumnezeu fusese onorat în felul acesta, pretutindeni fusese pace şi veselie. Dar acum, armoniile cereşti au fost umbrite de o notă discordantă. înălţarea de sine, contrar planului Creatorului, a provocat simţăminte rele în minţile în care slava lui Dumnezeu era mai presus de orice. Sfaturile cereşti au stăruit pe lângă Lucifer. Fiul lui Dumnezeu i-a prezentat măreţia, bunătatea şi dreptatea Creatorului şi natura sfântă şi neschimbătoare a Legii Sale. Dumnezeu însuşi stabilise ordinea în ceruri; dar, neţinând seama de ea, Lucifer îl dezonora pe Făcătorul său şi aducea ruină asupra lui însuşi. Dar avertizarea dată cu milă şi cu o dragoste nemărginită n-a făcut decât să trezească un spirit de împotrivire. Astfel, Lucifer a îngăduit ca invidia faţă de Hristos să-1 stăpânească şi a rămas intransigent.

Mândria şi slava proprie au alimentat dorinţa după supremaţie. înalta cinstire dată lui Lucifer n-a fost apreciată ca fiind darul lui Dumnezeu şi n-a produs nicio recunoştinţă faţă de Creator. El se preamărea pe sine în strălucirea şi înălţarea lui şi aspira să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Era iubit şi respectat de ostile cereşti. îngerii găseau plăcere să aducă la îndeplinire poruncile lui şi era îmbrăcat cu înţelepciune şi cu slavă mai presus de toţi ceilalţi. Dar Fiul lui Dumnezeu era recunoscut ca Suveran al cerului, una cu Tatăl în putere şi în autoritate; Hristos participa la toate sfaturile lui Dumnezeu, pe când lui Lucifer nu-i era îngăduit să pătrundă planurile divine. „De ce", întreba acest înger puternic, „să aibă Hristos supremaţia? De ce este onorat mai mult decât mine?"

INTRIGILE LUi LUCIFER

Părăsindu-şi locul din prezenţa imediată a lui Dumnezeu, Lucifer a început să răspândească spiritul de nemulţumire printre îngeri. Acţionând în taină şi, pentru o vreme, ascunzându-şi scopul adevărat sub aparenţa respectului faţă de Dumnezeu, el a încercat să trezească nemulţumirea

faţă de legile care guvernau fiinţele cereşti, lăsând să se înţeleagă faptul că ele impuneau restricţii care nu erau necesare. El susţinea că, din moment ce erau sfinţi, îngerii trebuiau să asculte doar de îndemnul conştiinţei lor. Căuta să trezească simpatia lor faţă de el, arătând că Dumnezeu procedase nedrept, dându-I onoarea supremă lui Hristos. El pretindea că, aspirând la o putere şi la o onoare mai mare, nu urmărea înălţarea de sine, ci căuta să asigure libertatea pentru toţi locuitorii cerului; că pe calea aceasta ei ar putea ajunge la o stare mai înaltă de existenţă.

în mila Sa cea mare, Dumnezeu 1-a suportat îndelung pe Lucifer. Nu 1-a îndepărtat imediat din starea lui înălţată atunci când, pentru prima oară, şi-a permis un spirit de nemulţumire, nici chiar atunci când a început să-şi prezinte pretenţiile lui false înaintea îngerilor credincioşi. El a fost menţinut în ceruri multă vreme. Mereu şi mereu i s-a oferit iertarea, condiţionată de pocăinţă şi de supunere. Pentru a-1 convinge de rătăcirea lui, au fost făcute eforturi pe care numai iubirea şi înţelepciunea infinită le puteau plănui. Spiritul de nemulţumire nu fusese cunoscut niciodată în ceruri. Nici chiar Lucifer n-a văzut de la început unde avea să ajungă; el nu înţelegea natura adevărată a simţămintelor lui. Dar atunci când s-a dovedit că nemulţumirea lui nu are motiv, Lucifer a fost convins că era greşit, că cerinţele divine erau drepte şi că ar fi trebuit să recunoască acest lucru înaintea cerului întreg. Dacă atunci ar fi făcut lucrul acesta, s-ar fi salvat pe sine şi pe mulţi alţi îngeri. Până atunci nu fusese cu totul nesupus faţă de Dumnezeu. Cu toate că nu mai era în poziţia de heruvim ocrotitor, dacă ar fi vrut să se întoarcă la Dumnezeu, recunoscând înţelepciunea Creatorului, şi dacă s-ar fi mulţumit să ocupe locul care-i fusese destinat în marele plan al lui Dumnezeu, ar fi fost pus iarăşi în slujbă. Dar mândria 1-a împiedicat să se supună. El şi-a apărat cu insistenţă calea, a susţinut că nu are nevoie de pocăinţă şi s-a angajat cu totul în lupta cea mare împotriva Făcătorului său.

CEL MAI ISCUSIT PLAN DE AMĂGIRE

Toate puterile minţii lui iscusite au fost puse în slujba amăgirii, pentru a-şi asigura simpatia îngerilor care fuseseră sub comanda lui. Chiar faptul că Hristos îl avertizase şi îl sfătuise a fost interpretat ca slujind planurilor lui de trădare. Acelora a căror încredere plină de iubire îi legase mai strâns de el, Satana le spunea că a fost judecat greşit, că poziţia lui nu era respectată şi că libertatea avea să-i fie restrânsă. De la prezentarea eronată a cuvintelor lui Hristos a trecut la pervertire şi la înşelăciune directă, acuzându-L pe Fiul lui Dumnezeu de un plan prin care căuta să-1 umilească înaintea locuitorilor cerului. A mai încercat să facă şi o legătură falsă între el şi îngerii rămaşi credincioşi. Pe toţi aceia pe care nu i-a putut supune şi nu i-a putut aduce cu totul de partea lui, i-a acuzat de indiferenţă faţă de interesele fiinţelor cereşti. El punea pe seama acelora care îi rămăseseră credincioşi lui Dumnezeu lucrarea pe care de fapt o făcea el. Şi, pentru a-şi susţine acuzaţia că Dumnezeu este nedrept faţă de el, a recurs la interpretarea tendenţioasă a cuvintelor şi faptelor Creatorului. Tactica lui era să-i încurce pe îngeri cu argumente subtile cu privire la planurile lui Dumnezeu. A îmbrăcat în mister tot ce era simplu şi, printr-o pervertire malefică, a aruncat îndoială asupra declaraţiilor celor mai lămurite ale lui Iehova. Poziţia lui înaltă, într-o legătură atât de strânsă cu conducerea divină, a dat mai multă putere spuselor lui şi mulţi au fost induşi în eroare şi convinşi să se unească în răzvrătire cu el împotriva autorităţii Cerului.

REVOLTA CÂŞTIGĂ TEREN

Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, i-a îngăduit lui Satana să-şi continue lucrarea, până când spiritul de nemulţumire a avut ca rod o revoltă activă. Era necesar ca planurile lui să fie puse în aplicare, pentru ca natura şi tendinţa lor adevărată să poată fi văzute de toţi. Lucifer, heruvimul cel uns, fusese foarte mult înălţat; el era mult iubit de fiinţele cereşti, iar influenţa lui asupra lor era puternică. Guvernarea lui Dumnezeu îi includea nu numai pe locuitorii cerului, ci şi toate lumile pe care El le crease, iar Satana gândea că, dacă i-ar fi putut atrage pe îngerii cerului să i se alăture în răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu, ar fi putut atrage şi celelalte lumi. El şi-a prezentat cu măiestrie punctul de vedere, folosind înşelăciunea şi denaturarea pentru a-şi atinge scopul. Puterea lui de amăgire era foarte mare şi, ascunzându-se sub mantia minciunii, câştigase teren. Nici chiar îngerii rămaşi credincioşi nu puteau discerne pe deplin caracterul lui şi nici nu puteau vedea unde avea să ducă lucrarea lui.

Satana fusese atât de mult onorat şi toate faptele lui erau atât de bine înveşmântate în taină, încât era greu să se descopere îngerilor natura adevărată a lucrării sale. Până ce n-a ajuns la dezvoltarea deplină, păcatul n-a părut atât de rău cum era. Până atunci păcatul nu avusese niciun loc în universul lui Dumnezeu, iar fiinţele sfinte nu ştiau nimic despre natura şi răutatea lui. Ele nu puteau să prevadă urmările teribile ale respingerii Legii lui Dumnezeu. La început, Satana îşi ascunsese lucrarea sub o mărturisire amăgitoare de loialitate faţă de Dumnezeu. El pretindea că urmăreşte să promoveze onoarea lui Dumnezeu, stabilitatea guvernării Sale şi binele tuturor locuitorilor cerului. în timp ce strecura nemulţumirea în mintea îngerilor aflaţi sub conducerea lui, făcea cu măiestrie să pară că el caută să îndepărteze nemulţumirea. Când susţinea că trebuiau făcute schimbări în ordinea şi în legile guvernării lui Dumnezeu, făcea aceasta motivând că ele erau necesare pentru a păstra armonia în ceruri.

GUVERNAREA LUI DUMNEZEU ESTE DREAPTĂ

în procedeele Sale cu păcatul, Dumnezeu a folosit numai dreptatea şi adevărul. Satana putea folosi ceea ce Dumnezeu nu putea – linguşirea şi amăgirea. El căuta să falsifice cuvintele lui Dumnezeu şi reprezenta într-un mod eronat planul Său de guvernare înaintea îngerilor, susţinând că Dumnezeu nu a fost drept atunci când a dat legi şi rânduieli locuitorilor cerului, că atunci când cerea supunere şi ascultare de la creaturile Sale, căuta numai înălţarea de Sine. De aceea trebuia demonstrat înaintea locuitorilor cerului şi ai celorlalte lumi că guvernarea lui Dumnezeu era dreaptă şi Legea Sa, desăvârşită. Satana a creat impresia că el căuta să promoveze binele universului. Atât caracterul adevărat al uzurpatorului, cât şi scopul lui real trebuiau să fie înţelese de toţi. Trebuia timp ca el să fie demascat tocmai prin lucrările lui nelegiuite.

Satana punea pe seama Legii şi guvernării lui Dumnezeu discordia pe care el o provocase în ceruri. Toate relele, spunea el, erau urmarea conducerii divine. El pretindea că scopul lui era să îmbunătăţească întocmirile lui Iehova. De aceea, era necesar să se demonstreze natura pretenţiilor sale şi să se arate efectul schimbărilor propuse în Legea divină. Propria lucrare urma să-1 condamne. Satana pretinsese de la început că el nu s-a răzvrătit. Universul întreg trebuia să-1 vadă pe amăgitor demascat. Chiar şi atunci când Dumnezeu a hotărât că el nu mai putea rămâne în cer, înţelepciunea Infinită nu 1-a nimicit. Deoarece Dumnezeu nu poate primi decât o slujire din iubire, devotamentul fiinţelor pe care le-a creat trebuie să se întemeieze pe o convingere cu privire la dreptatea şi la mila Sa. Locuitorii cerului şi ai celorlalte lumi, fiind nepregătiţi să înţeleagă natura sau consecinţele păcatului, nu puteau să vadă dreptatea şi mila lui Dumnezeu I în distrugerea lui Satana. Dacă ar fi fost nimicit § imediat, ei L-ar fi slujit pe Dumnezeu din teamă, ■ şi nu din iubire. Influenţa amăgitorului n-ar fi fost cu totul distrusă şi nici spiritul de revoltă n-ar fi fost îndepărtat definitiv. Trebuia să i se îngăduie răului să ajungă la maturitate. Pentru binele universului întreg, de-a lungul veacurilor veşnice, trebuia ca Satana să-şi dezvăluie mai bine intenţiile şi principiile pentru ca

acuzaţiile pe care le aducea guvernării divine să fie văzute în lumina lor adevărată de toate fiinţele create, pentru ca dreptatea şi mila lui Dumnezeu, precum şi faptul că Legea Sa nu poate fi schimbată să fie pentru totdeauna bine înţelese.

EXPERIMENTUL

Răzvrătirea lui Satana urma să fie o lecţie pentru univers de-a lungul veacurilor viitoare, ca o mărturie continuă cu privire la natura şi la urmările grozave ale păcatului. Efectul conducerii lui Satana, urmările ei asupra îngerilor şi asupra oamenilor aveau să arate care urmau să fie roadele respingerii autorităţii divine. Aceasta trebuia să dea mărturie despre faptul că de existenţa guvernării lui Dumnezeu şi a Legii Sale depindea bunăstarea tuturor fiinţelor pe care El le crease. Astfel istoria acestei experienţe îngrozitoare de răzvrătire urma să asigure o ocrotire continuă pentru toate inteligenţele sfinte, prevenind posibilitatea ca ele să mai fie amăgite cu privire la natura fărădelegii şi ferindu-le astfel de a mai săvârşi păcatul şi a suferi pedeapsa pentru el.

Până la încheierea luptei din ceruri, marele uzurpator a continuat să se îndreptăţească. Când i s-a adus la cunoştinţă că trebuia să fie alungat din locuinţele strălucite împreună cu toţi simpatizanţii lui, conducătorul răsculat şi-a manifestat cu îndrăzneală nemulţumirea faţă de Legea Creatorului. El şi-a reafirmat susţinerea că îngerii nu trebuiau să fie controlaţi, că ei trebuiau lăsaţi să-şi urmeze propria voinţă, care avea să-i conducă în mod corect, spunea el. A denunţat rânduielile divine ca fiind o restrângere a libertăţii lor şi a declarat că scopul lui era să asigure desfiinţarea Legii şi că, eliberate de această restricţie, ostile cereşti puteau să intre într-o stare de existenţă mai înaltă şi mai slăvită.

RĂZVRĂTIREA A CONTINUAT PE PĂMÂNT într-un deplin acord, Satana şi oastea sa au aruncat asupra lui Hristos ocara răzvrătirii lor, declarând că, dacă n-ar fi fost mustraţi, nu s-ar fi răsculat niciodată. Astfel, încăpăţânaţi şi dispreţuitori în lipsa lor de loialitate, căutând zadarnic să răstoarne guvernarea lui Dumnezeu, pretinzând totuşi în mod batjocoritor a fi victime nevinovate ale puterii opresoare, marele răzvrătit împreună cu cei care-1 simpatizau au fost alungaţi în cele din urmă din cer.

Acelaşi spirit care s-a arătat în rebeliunea din cer inspiră şi acum rebeliunea de pe pământ. Satana a continuat cu oamenii acelaşi fel de a proceda pe care 1-a avut şi faţă de îngeri. Duhul lui domneşte astăzi în fiii neascultării. Asemenea lui, ei caută să îndepărteze restricţiile Legii lui Dumnezeu şi le făgăduiesc oamenilor libertatea prin călcarea preceptelor ei. Mustrarea păcatului trezeşte încă spiritul urii şi al împotrivirii. Când soliile de avertizare ale lui Dumnezeu sunt prezentate conştiinţei, Satana îi conduce pe oameni să se îndreptăţească şi să caute aprobarea altora pentru calea lor păcătoasă. în loc să-şi îndrepte greşelile, ei îşi manifestă indignarea faţă de cel care mustră, de parcă el ar fi singura cauză a greutăţilor. Din zilele neprihănitului Abel până în vremea noastră, acesta este spiritul care s-a manifestat faţă de aceia care au îndrăznit să mustre păcatul.

Satana 1-a amăgit pe om la păcat prin aceeaşi falsă reprezentare a caracterului lui Dumnezeu, aşa cum făcuse şi în ceruri, înfâţişându-L ca fiind aspru şi tiranic. Satana 1-a dus pe om în păcat şi a reuşit să ajungă atât de departe încât să declare că restricţiile nedrepte ale lui Dumnezeu l-au dus pe om la cădere, aşa cum îl împinseseră şi pe el la răzvrătire.

Dar Cel Veşnic a declarat cu privire la Sine: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care îşi ţine dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegile, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat" (Exod 34,6.7).

Prin alungarea lui Satana din ceruri, Dumnezeu a dovedit că este drept şi a păstrat onoarea tronului Său. Dar atunci când omul a păcătuit, supunându-se amăgirilor acestui duh decăzut, Dumnezeu a dat dovadă de iubire, dându-L pe singurul Său Fiu să moară pentru neamul omenesc căzut. în ispăşire, s-a descoperit caracterul lui Dumnezeu. Argumentul puternic al crucii demonstrează întregului univers că drumul păcatului,

pe care Lucifer 1-a ales, nu putea fi pus în niciun fel pe seama guvernării lui Dumnezeu.

DEMASCAREA MARELUI AMĂGITOR

în lupta dintre Hristos şi Satana, în timpul lucrării pământeşti a Mântuitorului, caracterul marelui amăgitor a fost demascat. Nimic altceva nu l-ar fi putut dezrădăcina atât de mult pe Satana din simpatia îngerilor cereşti şi a întregului univers rămas credincios, cum a făcut-o lupta lui cruntă împotriva Mântuitorului lumii. Hula îndrăzneaţă din cererea lui, ca Hristos să i Se închine, obrăznicia lui îngâmfată de a-L duce pe vârful muntelui şi pe streaşină templului, intenţia lui plină de viclenie când I-a cerut să Se arunce de pe înălţimea ameţitoare, răutatea aprigă cu care-L urmărea dintr-un loc în altul, inspirând inimile preoţilor şi ale poporului să respingă iubirea Sa şi, în cele din urmă, să strige: „Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!" - toate acestea au provocat uimirea şi indignarea universului.

Satana a fost acela care a îndemnat lumea să-L respingă pe Hristos. Prinţul păcatului şi-a exercitat toată puterea şi viclenia pentru a-L distruge pe Isus şi, deoarece a văzut că dragostea şi mila Mântuitorului, simpatia şi grija Lui iubitoare prezentau lumii caracterul lui Dumnezeu, Satana a pus în discuţie toate afirmaţiile Fiului lui Dumnezeu şi i-a folosit pe oameni ca unelte ale sale, pentru a umple viaţa Mântuitorului de suferinţă şi de durere. înşelăciunea şi necinstea prin care căutase să zădărnicească lucrarea lui Isus, ura manifestată prin copiii neascultării, acuzaţiile lor nemiloase împotriva Aceluia a cărui viaţă era un exemplu de bunătate fără egal, toate acestea izvorau dintr-o răzbunare profundă. Focul invidiei şi al răutăţii, mocnit până acum, ura şi dorinţa de răzbunare au izbucnit împotriva Fiului lui Dumnezeu la Calvar, în timp ce tot cerul privea îngrozit scena.

După ce marea jertfa a fost adusă, Hristos S-a înălţat la cer, refuzând adorarea îngerilor până când nu a prezentat cererea: „Vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu." (Ioan 17,24). Atunci, cu o iubire şi o putere de nedescris, de la tronul Tatălui a venit răspunsul: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!" (Evrei 1,6). Asupra lui Isus nu rămăsese nicio pată. Umilirea Lui luând sfârşit şi jertfa Lui fiind deplină, I s-a dat un nume care este mai presus de orice nume.

Vina lui Satana era acum clară şi nu avea nicio scuză. El şi-a dezvăluit adevăratul caracter de mincinos şi ucigaş. S-a văzut că acelaşi spirit care îi inspirase pe fiii oamenilor aflaţi sub puterea lui ar fi fost descoperit dacă i s-ar fi îngăduit să aibă stăpânire peste locuitorii cerului. El susţinuse că neascultarea de Legea lui Dumnezeu ar fi adus libertate şi înălţare, dar s-a văzut că a avut ca urmare sclavie şi degradare.

PLANUL DE AL RĂSCUMPĂRA PE OM

Acuzaţiile mincinoase ale lui Satana cu privire la caracterul şi guvernarea lui Dumnezeu au apărut acum în adevărata lor lumină. El îl acuzase pe Dumnezeu de înălţare de Sine când le cerea fiinţelor create de El supunere şi ascultare şi declarase că, în timp ce Creatorul cerea lepădare de sine de la toţi ceilalţi, El însuşi nu practicase jertfire de sine şi nu făcuse niciun sacrificiu. Acum s-a văzut că, pentru mântuirea neamului omenesc căzut, Conducătorul universului a făcut sacrificiul cel mai mare pe care-1 putea face iubirea, pentru că „Dumnezeu era în Hristos, împăcând

lumea cu Sine" (2 Corinteni 5,19). S-a mai văzut că, în timp ce Lucifer deschisese uşa pentru intrarea păcatului prin dorinţa lui de onoare şi întâietate, Hristos, pentru a distruge păcatul, S-a umilit şi S-a făcut ascultător până la moarte.

Dumnezeu Şi-a arătat dezaprobarea faţă de principiile rebeliunii. Tot cerul a văzut dreptatea Sa descoperită atât în condamnarea lui Satana, cât şi în răscumpărarea omului. Lucifer declarase că, dacă Legea lui Dumnezeu este de neschimbat, iar pedeapsa nu poate fi înlăturată, orice călcător al Legii trebuie să fie pe veci lipsit de favoarea Creatorului. El pretindea ca neamul omenesc păcătos să fie aşezat în afara mântuirii şi prin aceasta să fie prada lui de drept. Dar moartea lui Hristos era un argument în favoarea omului, argument care nu putea fi înfrânt. Pedeapsa Legii a căzut peste Acela care era egal cu Dumnezeu, iar omul avea posibilitatea să primească neprihănirea lui Hristos şi, printr-o viaţă de pocăinţă şi de umilinţă, să biruie, aşa cum Fiul lui Dumnezeu a triumfat asupra puterii lui Satana. Aşa că Dumnezeu este drept şi în acelaşi timp poate să-1 îndreptăţească pe acela care crede în Isus.

LEGEA LUi DUMNEZEU ÎNTĂRITĂ

Dar Hristos a venit pe pământ nu numai să aducă la îndeplinire mântuirea omului, să sufere şi să moară. El a venit să „vestească o lege mare şi minunată". Trebuia ca nu numai locuitorii acestui pământ să privească Legea aşa cum ar trebui privită, ci era nevoie să se demonstreze lumilor din univers că Legea lui Dumnezeu este de neschimbat. Dacă cerinţele ei ar fi putut să fie înlăturate, atunci n-ar fi fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să-Şi dea viaţa ca jertfa de ispăşire pentru călcarea ei. Iar jertfa la care I-a îndemnat iubirea infinită pe Tatăl şi pe Fiul, ca păcătoşii să fie mântuiţi, demonstrează întregului univers - şi nimic mai puţin decât acest plan de ispăşire nu ar fi fost suficient - că dreptatea şi mila sunt temelia Legii şi guvernării lui Dumnezeu.

în aducerea la îndeplinire a judecăţii finale, se va vedea că nu există niciun motiv pentru existenţa păcatului. Când Judecătorul a tot pământul îl va întreba pe Satana: „De ce te-ai răzvrătit împotriva Mea şi M-ai jefuit de supuşii împărăţiei Mele?", iniţiatorul păcatului nu va putea aduce nicio scuză. Orice gură va fi închisă şi toate ostile răzvrătirii vor fi fără cuvânt.

Crucea de pe Calvar, în timp ce declară Legea ca fiind de neschimbat, face cunoscut universului că plata păcatului este moartea. în strigătul de moarte al Mântuitorului: „S-a isprăvit!", a bătut clopotul de moarte al lui Satana. Marea luptă care durase atâta vreme s-a hotărât atunci, iar curăţirea finală a păcatului a fost asigurată. Fiul lui Dumnezeu a trecut prin porţile mormântului, pentru ca „prin moarte, să nimicească cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul" (Evrei 2,14). Dorinţa lui Lucifer după înălţare de sine îl făcuse să spună: „îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu... Voi fi ca Cel Preaînalt" (Isaia 14,13.14). Dar Dumnezeu declară: „te prefac în cenuşă pe pământ... şi nu vei mai fi niciodată" (Ezechiel 28,18.19). „Căci, iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură" (Maleahi 4.1).

întregul univers va fi martor cu privire la natura şi la urmările păcatului. Şi distrugerea lui totală, care la început le-ar fi provocat îngerilor frică, iar lui Dumnezeu dezonoare, va îndreptăţi acum iubirea Sa şi-I va restabili onoarea în faţa universului fiinţelor care-şi găseau plăcerea în a face voia Sa şi în a căror inimă este Legea Sa. Păcatul nu va mai fi niciodată. Cuvântul Domnului spune: „Nenorocirea nu vine de două ori" (Naum 1,9). Legea lui Dumnezeu, pe care Satana a declarat-o a fi un jug al robiei, va fi onorată ca Lege a libertăţii. O creaţie încercată şi trecută prin experienţe nu se va mai îndepărta niciodată de la supunerea faţă de Acela al Cărui caracter a fost deplin descoperit înaintea tuturor, ca fiind iubire nepătrunsă şi înţelepciune infinită.

Cursele lui Satana

Marea luptă dintre Hristos şi Satana, care a fost dusă aproape şase mii de ani, se va încheia în curând, astfel că cel rău îşi dublează eforturile pentru a nimici lucrarea lui Hristos în favoarea omului, ca să prindă suflete în cursele lui. Scopul lui este acela de a-i ţine pe oameni în întuneric şi în nepocăinţă, până când mijlocirea

Mântuitorului se încheie şi nu va mai fi jertfă pentru păcat.

Când nu se depune niciun efort deosebit pentru a rezista puterii sale şi când nepăsarea domneşte în biserică şi în lume, Satana nu este îngrijorat; căci nu este în primejdie să-i piardă din mână pe aceia pe care-i duce robi după voia lui. Dar atunci când atenţia este atrasă către lucrurile veşnice, iar sufletele întreabă: „Ce să fac ca să fiu mântuit?", el este la lucru, căutând să opună puterea lui puterii lui Hristos şi să contracareze influenţa Duhului Sfânt.

Scripturile raportează că, într-o împrejurare când îngerii lui Dumnezeu au venit înaintea Domnului, a venit şi Satana în mijlocul lor (Iov 1,6), nu pentru ca să se închine înaintea împăratului veşnic, ci ca să-şi continue

planurile rele împotriva celor neprihăniţi. Cu acelaşi scop vine şi în biserică, atunci când oamenii

se adună pentru a se închina lui Dumnezeu. Cu toate că este ascuns vederii noastre, el lucrează cu toată puterea pentru a stăpâni minţile închinătorilor. Asemenea unui general iscusit, el îşi face planurile mai dinainte. Când îl vede pe solul lui Dumnezeu cercetând Scripturile, el ia notă de subiectul care va fi prezentat înaintea poporului.

Apoi îşi foloseşte toată viclenia şi dibăcia pentru a controla împrejurările, astfel încât solia să nu ajungă la aceia pe care-i amăgeşte chiar în problema respectivă. Acela care are cea mai mare nevoie de avertizare va fi solicitat într-o problemă care cere prezenţa lui sau, prin alte mijloace, va fi împiedicat să asculte cuvintele care ar fi fost pentru el ca o mireasmă de viaţă spre viaţă.

PRIMEJDIA DE A NEGLIJA STUDIUL BIBLIEI Şl RUGĂCIUNEA

Satana îi vede pe slujitorii lui Dumnezeu împovăraţi din cauza întunericului spiritual care învăluie poporul. El aude rugăciunile lor stăruitoare pentru har şi putere divină, pentru a rupe vraja indiferenţei, a neglijenţei şi a indolenţei. Atunci, cu un zel nou, el îşi foloseşte priceperea. îi ispiteşte pe oameni în legătură cu îngăduirea apetitului sau cu alte forme ale îngăduinţei de sine şi în felul acesta le amorţeşte simţurile ca ei să nu mai audă lucrurile de care au o atât de mare nevoie.

Satana ştie bine că toţi aceia pe care îi poate face să neglijeze rugăciunea şi cercetarea Scripturilor vor fi învinşi de atacurile lui. De aceea născoceşte orice plan posibil pentru a preocupa mintea. Totdeauna a existat o categorie de oameni care mărturisesc că sunt evlavioşi, dar care, în loc să înainteze în cunoaşterea adevărului, îşi fac o religie din căutarea imperfecţiunilor de caracter sau ale credinţei la aceia pe care nu-i agreează. Aceştia sunt mâna dreaptă a lui Satana. Pârâşii fraţilor nu sunt puţini şi sunt totdeauna activi atunci când Dumnezeu este la lucru, iar slujitorii Lui îi aduc o închinare adevărată. Ei vor da un sens fals cuvintelor şi faptelor acelora care iubesc şi ascultă adevărul. îi vor înfăţişa pe cei mai stăruitori, pe cei mai zeloşi şi mai smeriţi slujitori ai lui Hristos ca fiind amăgiţi sau amăgitori. Lucrarea lor este să reprezinte greşit motivele oricărei fapte nobile şi cinstite, să insinueze şi să trezească îndoiala în mintea celor fără experienţă. Pe orice cale posibilă, ei vor căuta să facă astfel ca tot ce este curat şi neprihănit să fie privit ca nebunie şi amăgire.

Dar nimeni nu trebuie să fie amăgit cu privire la ei. Se poate vedea cu uşurinţă ai cui copii sunt, al cui exemplu îl urmează şi lucrarea cui o fac. „îi veţi cunoaşte după roadele lor" (Matei 7,16). Calea lor se aseamănă cu a lui Satana, calomniatorul veninos, „pârâşul fraţilor noştri" (Apocalipsa 12,10).

Marele amăgitor are mulţi agenţi, gata să prezinte tot felul de rătăciri pentru a prinde sufletele în cursă - rătăciri pregătite pentru a se potrivi diferitelor gusturi şi capacităţi ale acelora pe care vrea să-i ducă la ruină. Planul lui este să aducă în biserică elemente nesincere, nerenăscute, care vor încuraja îndoiala şi necredinţa. El vrea să-i împiedice pe toţi aceia care doresc să vadă înaintând lucrarea lui Dumnezeu să înainteze şi ei odată cu ea. Mulţi dintre aceia care nu au o credinţă adevărată în Dumnezeu şi nu studiază Cuvântul Său susţin unele principii ale adevărului şi sunt consideraţi creştini, iar în felul acesta li se dă posibilitatea să-şi strecoare propriile rătăciri ca fiind învăţături ale Scripturii.

AVERTIZARE CU PRIVIRE LA ÎNVĂŢĂTORII FALŞI

Susţinerea ideii că nu are nicio importanţă ce cred oamenii este una dintre amăgirile cele mai de succes ale lui Satana. El ştie că adevărul primit în iubire sfinţeşte sufletul primitorului, de aceea el caută fără încetare să aducă în locul lui teorii false, fabule sau o altă evanghelie. încă de la început, slujitorii lui Dumnezeu au avut de luptat împotriva învăţătorilor rătăciţi, nu numai pentru că erau oameni plini de vicii, ci şi pentru că strecurau rătăciri fatale pentru suflet. Ilie, Ieremia, Pavel s-au împotrivit cu hotărâre şi fără teamă acelora care îi abăteau pe oameni de la Cuvântul lui Dumnezeu. Acele persoane cu vederi liberale, care socotesc o credinţă religioasă corectă ca fiind neimportantă, nu se bucură de nicio atenţie din partea acestor apărători sfinţi ai adevărului.

Interpretarea superficială şi fantezistă a Scripturii precum şi nenumăratele teorii contradictorii cu privire la religie care se găsesc în lumea creştină sunt lucrarea vrăjmaşului nostru care caută să încurce minţile, astfel ca ele să nu mai deosebească adevărul. Iar neînţelegerea şi separarea dintre bisericile creştinătăţii sunt cauzate în mare măsură de obiceiul predominant de a denatura Scripturile, pentru a susţine o teorie favorită. în loc să studieze Cuvântul lui Dumnezeu cu atenţie, cu inima umilită pentru a obţine o cunoaştere a voinţei Sale, mulţi caută numai să descopere ceva ciudat sau original.

UNII RĂSTĂLMĂCESC CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Pentru a susţine învăţăturile rătăcite sau practicile necreştineşti, unii se opresc doar asupra unor pasaje ale Scripturii, despărţite de context, citând jumătate dintr-un singur verset pentru a-şi susţine punctul de vedere, atunci când restul ar putea arăta că înţelesul este cu totul altul. Cu viclenia şarpelui, ei se ascund în spatele unor declaraţii fără legătură între ele, puse cap la cap pentru a urma dorinţele lor fireşti. în felul acesta, mulţi pervertesc Cuvântul lui Dumnezeu. Alţii, care au o imaginaţie activă, se opresc asupra simbolurilor şi figurilor de stil din Sfintele Scripturi, le interpretează pentru a se potrivi fanteziei lor, neţinând seama de mărturia Scripturii care este propriul interpret, şi după aceea prezintă aceste capricii ca fiind învăţăturile Bibliei.

Atunci când se studiază Scripturile fără rugăciune şi fără un spirit umil şi gata să primească învăţătură, atât pasajele cele mai simple şi mai lămurite, cât şi cele mai grele vor fi răstălmăcite şi înţelesul lor adevărat va fi sucit. Conducătorii papali aleg părţi din Scriptură care slujesc cel mai bine scopurilor lor, le interpretează pentru a-i susţine şi după aceea le prezintă poporului, în timp ce interzic privilegiul de a studia Biblia şi de a înţelege adevărurile ei sfinte. întreaga Biblie trebuie să le fie dată oamenilor exact aşa cum este ea. Ar fi mai bine pentru ei să nu fi învăţat deloc din Biblie decât să le fie interpretate greşit învăţăturile Scripturii.

Biblia a fost dată cu scopul de a fi o călăuză pentru toţi aceia care doresc să cunoască voia Făcătorului lor. Dumnezeu le-a dat oamenilor cuvântul cel sigur al profeţiei; îngerii şi însuşi Hristos au venit să le descopere lui Daniel şi lui Ioan lucrurile care aveau să se întâmple în curând. Aceste probleme importante, care au de-a face cu mântuirea noastră, n-au fost lăsate învăluite de mister. Ele n-au fost descoperite ca să încurce şi să-1 rătăcească pe cercetătorul sincer după adevăr. Domnul spunea prin profetul Habacuc: „Scrie prorocia şi sap-o pe table („explic-o" - în engl), ca să se poată citi uşor" (Habacuc 2,2). Cuvântul lui Dumnezeu

este lămurit pentru toţi aceia care îl studiază cu o inimă care se roagă. Orice suflet sincer va veni la lumina adevărului. „Lumina este semănată pentru cel neprihănit" (Psalmi 97,11). Şi nido biserică nu poate înainta în sfinţenie, dacă membrii ei nu caută cu stăruinţă după adevăr ca după o comoară ascunsă.

Prin strigătul: „Toleranţă!" oamenii sunt orbiţi faţă de planurile vrăjmaşului lor, în timp ce el lucrează tot timpul, neabătut, la împlinirea scopului său. Dacă reuşeşte să înlocuiască Biblia cu speculaţiile omeneşti, Legea lui Dumnezeu este pusă deoparte, iar bisericile sunt sub robia păcatului, în timp ce pretind că sunt libere.

TEORII Şl CONFiRMARE ŞTIINŢIFICĂ

Pentru mulţi, cercetările ştiinţifice au devenit un blestem. Dumnezeu a îngăduit ca un potop de lumină să se reverse peste lume prin descoperirile din ştiinţă şi din artă, dar chiar cele mai luminate minţi, dacă nu sunt călăuzite de Cuvântul lui Dumnezeu în cercetările lor, se rătăcesc în încercările de a cerceta legăturile dintre ştiinţă şi revelaţie.

Capacitatea umană de a cunoaşte lucrurile materiale şi spirituale este limitată şi nedesăvârşită; de aceea, mulţi nu sunt capabili să pună de acord cunoştinţele lor cu privire la ştiinţă cu declaraţiile Scripturii. Mulţi acceptă simplele teorii şi speculaţii ca fapte ştiinţifice şi socotesc că Scriptura trebuie probată prin învăţăturile „ştiinţei pe nedrept numite astfel" (1 Timotei 6,20). Creatorul şi lucrările Sale sunt dincolo de înţelegerea lor şi, pentru că nu pot explica acestea prin legile naturale, istoria biblică este socotită ca nefiind demnă de încredere. Aceia care se îndoiesc de autenticitatea rapoartelor din Vechiul şi Noul Testament prea adesea fac un pas mai departe şi se îndoiesc de existenţa lui Dumnezeu şi atribuie naturii puterea infinită. Pentru că şi-au părăsit ancora, sunt lăsaţi să se lovească de stâncile necredinţei.

în felul acesta, mulţi se rătăcesc de la credinţă şi sunt amăgiţi de cel rău. Oamenii au încercat să fie mai înţelepţi decât Creatorul lor; filozofia omenească a încercat să cerceteze şi să explice taine care nu vor fi niciodată descoperite în decursul veacurilor veşnice. Dacă ar cerceta şi ar înţelege tot ce a făcut cunoscut Dumnezeu despre Sine, oamenii ar avea o aşa viziune despre slava, maiestatea şi puterea lui Iehova, încât şi-ar da seama de propria nimicnicie şi ar fi mulţumiţi cu ceea ce le-a fost descoperit lor şi copiilor lor.

Capodopera amăgirilor lui Satana este aceea de a ţine mintea oamenilor în cercetarea şi emiterea de ipoteze despre lucrurile pe care Dumnezeu nu le-a descoperit şi pe care El nu intenţionează ca noi să le înţelegem. Din cauza aceasta şi-a pierdut Lucifer locul din ceruri. El a ajuns nemulţumit, deoarece nu i-au fost încredinţate planurile ascunse ale lui Dumnezeu, iar el a dispreţuit ceea ce-i fusese descoperit cu privire la propria lucrare în poziţia importantă care îi fusese încredinţată. Trezind aceeaşi nemulţumire şi în ceilalţi îngeri de sub conducerea lui, i-a dus la cădere. Acum el caută să imprime în mintea oamenilor acelaşi spirit şi să-i facă să dispreţuiască poruncile directe ale lui Dumnezeu.

FĂRĂ APĂRARE ÎN FAŢA AMĂGIRII

Aceia care nu vor să primească adevărurile Bibliei, clare şi tăioase, caută necontenit povestiri plăcute, care să le liniştească conştiinţa. Cu cât învăţăturile prezentate sunt mai puţin spirituale şi cer mai puţină umilinţă şi lepădare de sine, cu atât mai mare este bunăvoinţa cu care sunt primite. Aceste persoane îşi înjosesc puterile intelectuale pentru a sluji dorinţelor lor fireşti. Fiind prea înţelepţi, după părerea lor, pentru a cerceta Scripturile cu inima umilită şi cu rugăciune stăruitoare pentru călăuzirea divină, ei nu au nidun scut împotriva amăgirii. Satana este gata să împlinească dorinţa inimii lor şi aşază amăgirile lui în locul adevărului. Aceasta a fost calea prin care papalitatea şi-a câştigat puterea asupra minţilor oamenilor, iar protestanţii merg pe aceeaşi cale, respingând adevărul, deoarece el implică o cruce. Toţi aceia care neglijează Cuvântul lui Dumnezeu pentru a studia diplomaţia şi posibilităţile de a avea avantaje materiale, ca să nu fie în contradicţie cu lumea, vor fi lăsaţi să primească rătăcirea cea mai condamnabilă ca fiind adevăr religios. Toate formele de rătăcire ce pot fi imaginate vor fi primite de aceia care resping adevărul de bunăvoie. Cel care priveşte cu oroare la o amăgire va primi cu dragă inimă o alta. Apostolul Pavel, vorbind despre aceia care „n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi", declară: „Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi" (2 Tesaloniceni 2,10-12). Cu o astfel de avertizare în faţă, avem datoria să veghem la învăţăturile pe care le primim.

Printre cele mai eficiente mijloace ale marelui amăgitor, sunt învăţă­turile false şi minunile neadevărate ale spiritismului. Sub aparenţa unui înger de lumină, el îşi întinde plasele acolo unde se bănuieşte mai puţin. Dacă ar studia Cartea lui Dumnezeu cu rugăciune stăruitoare pentru a o înţelege, oamenii n-ar fi lăsaţi în întuneric, să primească învăţături rătăcite. Dar, pentru că resping adevărul, ei cad pradă amăgirii.

NATURA LUI ÎSUS HRISTOS

O altă rătăcire primejdioasă este învăţătura care neagă dumnezeirea lui Hristos, pretinzând că El nu a existat înainte de a veni pe pământ. Această teorie este primită de mulţi credincioşi care pretind a crede Biblia, dar ea contrazice în mod direct declaraţiile lămurite ale Mântuitorului nostru cu privire la legătura Sa cu Tatăl, la caracterul Său divin şi la preexistenta Sa. Acestea nu pot fi susţinute fără o deformare cu totul nesigură a Scripturilor. Această teorie nu numai că diminuează importanţa concepţiilor omului referitoare la lucrarea de mântuire, dar subminează credinţa în Biblie ca o descoperire de la Dumnezeu. Aceasta o face mai primejdioasă şi, în acelaşi timp, mai greu de întâmpinat. Dacă oamenii resping mărturia Scripturilor inspirate cu privire la dumnezeirea lui Hristos, este zadarnic să discutăm această problemă cu ei, căci niciun argument, oricât de categoric ar fi, nu-i va convinge. „Omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie, şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte" (1 Corinteni 2,14). Nimeni dintre aceia care susţin această rătăcire nu poate avea o concepţie adevărată despre caracterul şi misiunea lui Hristos sau cu privire la marele plan al lui Dumnezeu pentru mântuirea omului.

O altă rătăcire subtilă şi primejdioasă, care se răspândeşte cu repeziciune, este credinţa că Satana nu există ca fiinţă personală şi că numele lui este folosit în Scripturi numai pentru a prezenta gândurile şi dorinţele rele ale omului.

învăţătura atât de răspândită de la amvoanele de astăzi că a Doua Venire a lui Hristos înseamnă venirea Sa la fiecare om la moarte este un plan de a abate minţile oamenilor de la venirea Sa personală pe norii cerului. Timp de ani de zile, Satana a spus: „Iată-L în cămăruţă" (Matei 24,23-26) şi multe suflete au fost pierdute prin primirea acestei amăgiri.

RĂSPUNSUL LA RUGĂCIUNI

înţelepciunea omenească mai învaţă că rugăciunea nu este esenţială. Oamenii de ştiinţă pretind că nu poate exista un răspuns real la rugăciune, că aceasta ar fi o încălcare a legilor naturii, o minune, iar minuni nu există. Universul, spun ei, este guvernat de legi fixe, şi nici Dumnezeu nu poate face nimic împotriva acestor legi. în felul acesta, ei îl reprezintă pe Dumnezeu ca fiind legat de propriile legi - ca şi când acţiunea unei legi divine ar exclude libertatea divină. O astfel de învăţătură este

CURSELE LUI SATANA

25

contrară mărturiei Scripturii. N-au fost făcute minuni de către Hristos şi apostolii Săi? Acelaşi Mântuitor milostiv trăieşte şi astăzi şi este tot atât de binevoitor să asculte rugăciunea credinţei ca atunci când a trăit în mod vizibil printre oameni. Naturalul colaborează cu supranaturalul. Este o parte din planul lui Dumnezeu să ne dea, ca răspuns la rugăciunea credinţei, ceea ce nu ne-ar da dacă n-am cere în felul acesta.

Nenumărate sunt învăţăturile rătăcite şi ideile amăgitoare care sunt la modă în bisericile creştinătăţii. Este peste putinţă să apreciem urmările rele ale îndepărtării uneia dintre pietrele de hotar stabilite de Cuvântul lui Dumnezeu. Cei puţini care se aventurează să facă acest lucru încep cu lepădarea unui singur adevăr. Majoritatea continuă să îndepărteze principiile adevărului unul după altul, până ajung în realitate necredincioşi.

Rătăcirile teologiei populare au condus la scepticism multe suflete care altfel ar fi fost credincioase Scripturii. Este cu neputinţă ca cineva să primească învăţături care încalcă simţul său de dreptate, de milă şi de bunătate şi, pentru că aceste rătăciri sunt prezentate ca fiind învăţăturile Bibliei, oamenii refuză să accepte chiar Cuvântul lui Dumnezeu.

SUBMINAREA ÎNCREDERII. O ŢINTĂ A LUI SATANA

Acesta este obiectivul pe care Satana caută să-1 realizeze. El nu doreşte nimic mai mult decât să distrugă încrederea în Dumnezeu şi în Cuvântul Său. Satana stă în fruntea marii armate de îndoielnici şi lucrează cu

toată puterea pentru a înşela sufletele să intre în rândurile lui. Este la modă să te îndoieşti. Foarte mulţi oameni privesc Cuvântul lui Dumnezeu cu neîncredere din acelaşi motiv pentru care a fost privit şi Autorul lui - pentru că el mustră şi condamnă păcatul. Aceia care nu vor să asculte de cerinţele lui încearcă să-i distrugă autoritatea. Ei citesc Biblia sau ascultă învăţăturile ei prezentate de la amvoanele sfinte numai pentru a găsi greşeli în Scriptură sau în predică. Nu puţini ajung necredincioşi pentru că se îndreptăţesc sau se scuză pentru neglijarea datoriei. Alţii adoptă principii sceptice din mândrie şi nepăsare. Prea iubitori de comoditate pentru a se evidenţia prin îndeplinirea unui lucru vrednic de cinste, care cere efort şi lepădare de sine, ei doresc să-şi asigure reputaţia unei înţelepciuni superioare criticând Biblia. Există multe lucruri pe care mintea mărginită, neluminată de înţelepciunea divină, nu le poate înţelege şi, în felul acesta, ei găsesc ocazia să critice. Sunt mulţi care par să creadă că este o virtute să stea de partea necredinţei, a scepticismului şi a îndoielii. Dar, sub o aparentă nevinovăţie, se va vedea că aceştia sunt mânaţi de încredere în sine şi de mândrie. Mulţi se delectează când găsesc în Scripturi ceva care încurcă mintea altora. La început, unii critică şi judecă greşit numai de dragul contrazicerii. Ei nu-şi dau seama că în felul acesta cad în cursa păsărarului. Dar, după ce şi-au exprimat în mod deschis necredinţa, simt că trebuie să-şi menţină poziţia. Astfel, se unesc cu cei nelegiuiţi şi îşi închid porţile paradisului.

Dumnezeu a dat în Cuvântul Său suficiente dovezi cu privire la caracterul Său divin. Marile adevăruri care au de-a face cu mântuirea omului sunt prezentate clar. Cu ajutorul Duhului Sfânt, care este făgăduit tuturor acelora care caută cu sinceritate, orice om poate înţelege aceste adevăruri. Dumnezeu le-a dat oamenilor o temelie puternică, pe care să-şi aşeze credinţa.

Cu toate acestea, minţile mărginite ale oamenilor nu sunt în stare să înţeleagă pe deplin planurile şi scopurile Celui Infinit. Niciodată nu-L vom putea descoperi pe Dumnezeu doar prin cercetare. Nu trebuie să încercăm să ridicăm, cu o mână îndrăzneaţă, cortina în spatele căreia El îşi ascunde maiestatea. Apostolul exclamă: „Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!" (Romani 11,33). Putem înţelege felul în care procedează El cu noi şi motivele care-L determină suficient cât să vedem iubirea şi mila Sa nemărginită, unite cu puterea Sa infinită. Tatăl nostru din ceruri rânduieşte totul cu înţelepciune şi dreptate, iar noi nu trebuie să fim nemulţumiţi şi neîncrezători, ci trebuie să ne plecăm în supunere plină de respect. El ne va descoperi din planurile Sale atât cât este bine pentru noi să cunoaştem, iar mai

departe trebuie să ne încredem în mâna care este atotputernică şi în inima plină de iubire.

CÂRLIGE DE CARE SĂ FIE AGĂŢATE ÎNDOIELILE

Cu toate că ne-a dat dovezi îndestulătoare pentru credinţă, Dumnezeu nu va îndepărta toate motivele pentru necredinţă. Toţi aceia care caută cârlige de care să-şi agate îndoielile le vor găsi. Iar aceia care refuză să primească şi să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, până când orice obiecţie a fost îndepărtată şi până când nu mai este nicio ocazie de îndoială, nu vor ieşi niciodată la lumină.

Neîncrederea în Dumnezeu este manifestarea naturală a unei inimi nerenăscute, care este în vrăjmăşie cu El. Dar credinţa este inspirată de Duhul Sfânt şi ea va odrăsli numai dacă este alimentată. Niciun om nu poate deveni puternic în credinţă fără un efort hotărât. Necredinţa creşte când este încurajată, iar cei care îşi îngăduie să pună la îndoială şi să critice, în loc să stăruie asupra dovezilor pe care Dumnezeu le-a dat pentru a le susţine credinţa, vor constata că îndoielile lor devin mai puternice.

Dar aceia care se îndoiesc de făgăduinţele divine şi nu cred asigurările harului lui Dumnezeu îl dezonorează, iar influenţa lor, în loc să-i atragă şi pe alţii la Hristos, tinde să-i îndepărteze de El. Ei sunt ca nişte pomi neroditori, care îşi întind ramurile umbroase departe, îndepărtând lumina soarelui de la celelalte plante şi făcându-le să se veştejească şi să moară sub umbra lor rece. Lucrarea vieţii acestora va fi ca o mărturie permanentă împotriva lor. Ei seamănă seminţele îndoielii şi ale scepticismului şi vor recolta un seceriş care nu dă greş.

Există doar un singur drum de urmat pentru aceia care doresc cu sinceritate să fie eliberaţi de îndoieli. în loc să pună la îndoială şi să critice ceea ce nu înţeleg, ei trebuie să ia seama mai degrabă la lumina care străluceşte deja asupra lor şi astfel vor primi o lumină mai mare. Să îndeplinească toate datoriile care au fost clarificate înţelegerii lor şi vor fi în stare să le înţeleagă şi să le îndeplinească şi pe acelea de care se îndoiesc acum.

Satana prezintă o contrafacere atât de asemănătoare cu adevărul încât îi amăgeşte pe aceia care se lasă amăgiţi, care doresc să evite lepădarea de sine şi sacrificiul cerut de adevăr, dar este cu neputinţă pentru el să ţină în puterea sa un suflet care doreşte cu sinceritate să cunoască adevărul cu orice preţ. Hristos este adevărul şi „lumina care luminează pe orice om venind în lume" (Ioan 1,9). Duhul adevărului a fost trimis să-i călăuzească pe oameni în tot adevărul. Şi, prin autoritatea Fiului lui Dumnezeu, este declarat: „Căutaţi şi veţi găsi.", „Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu..." (Matei 7,7; Ioan 7,17)

SURSA PUTERII SPIRITUALE

Urmaşii lui Hristos cunosc puţin din comploturile pe care Satana şi ostile sale le urzesc împotriva lor. Dar Acela care stă în ceruri va conduce toate aceste planuri pentru îndeplinirea scopurilor Sale mai profunde. Dumnezeu îngăduie ca poporul Său să fie supus chinului nemilos al ispitei, nu pentru că are plăcere de necazurile şi suferinţele copiilor Săi, ci pentru că acest procedeu este esenţial pentru biruinţa lor finală. Nu este potrivit cu planul şi cu slava Sa să-i ocrotească de ispită, pentru că scopul încercării este să-i pregătească să reziste tuturor ispitelor celui rău.

Nici oamenii nelegiuiţi şi nici îngerii cei răi nu pot împiedica lucrarea lui Dumnezeu şi nu pot nici să alunge prezenţa Sa de la copiii Săi, dacă ei doresc, cu inimi supuse şi zdrobite, să-şi mărturisească păcatele, să le îndepărteze şi, în credinţă, să ceară împlinirea făgăduinţelor Sale. Fiecărei ispite, fiecărei influenţe împotrivitoare, pe faţă sau ascunsă, i se poate rezista „nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor" (Zaharia 4,6).

Prima mare amagire

Satana este conştient că sufletul cel mai slab care rămâne în Hristos este mai mult decât un adversar pentru ostile întunericului şi că, dacă i s-ar descoperi, ar întâlni o împotrivire categorică. De aceea caută să-i îndepărteze pe soldaţii crucii din fortăreaţa lor puternică, în timp ce el stă la pândă cu forţele sale, gata să-i distrugă pe toţi aceia care se aventurează pe terenul lui. Numai cu o încredere totală în Dumnezeu şi în ascultare de toate poruncile Sale putem fi în siguranţă.

Niciun om nu este în siguranţă nici măcar o zi sau o oră fără rugăciune, în mod deosebit trebuie să-L rugăm pe Domnul pentru înţelepciunea de a înţelege Cuvântul Său. Aici sunt descoperite ademenirile ispititorului şi mijloacele prin care i se poate împotrivi cu succes. Satana este expert în citarea Scripturii şi în a da propria interpretare pasajelor prin care nădăjduieşte să ne facă să cădem. Trebuie să studiem Biblia cu inima umilită şi să nu pierdem niciodată din vedere dependenţa noastră de Dumnezeu, în timp ce trebuie să fim continuu atenţi la planurile lui Satana, trebuie să ne rugăm continuu prin credinţă: „Şi nu ne duce în ispită..."

Satana şi-a început eforturile de a amăgi neamul omenesc chiar de la crearea omului. El, care a pus la cale răzvrătirea în ceruri, a dorit să-i aducă pe locuitorii pământului în unire cu el în lupta împotriva guvernării lui Dumnezeu. Adam şi Eva fuseseră pe deplin fericiţi în ascultare de Legea lui Dumnezeu şi faptul acesta era o mărturie permanentă împotriva pretenţiilor pe care Satana le ridicase în ceruri, şi anume că Legea lui Dumnezeu este opresivă şi opusă binelui făpturilor Sale. Nu numai atât, dar invidia lui Satana s-a accentuat când perechii fără păcat i-a fost dăruit căminul frumos pregătit pentru ea. Atunci s-a hotărât să-i ducă pe cei doi la cădere ca, fiind despărţiţi de Dumnezeu şi ajunşi sub puterea lui, el să câştige stăpânire asupra pământului şi aici să-şi întemeieze împărăţia, în opoziţie cu Cel Preaînalt.

Dacă Satana şi-ar fi descoperit adevăratul caracter, ar fi fost respins imediat, pentru că Adam şi Eva fuseseră avertizaţi cu privire la acest vrăjmaş primejdios, dar el a lucrat în întuneric, ascunzându-şi planurile, ca să-şi poată îndeplini scopul cu succes. Folosind şarpele ca mediu, pe atunci o fiinţă cu o înfăţişare fermecătoare, s-a adresat personal Evei: „Oare a zis Dumnezeu să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?" (Geneza 3,1). Dacă n-ar fi intrat în discuţie cu ispititorul, Eva ar fi fost în siguranţă, dar s-a aventurat să ducă tratative cu el şi a căzut victimă vicleniilor lui. Tot astfel sunt biruiţi şi astăzi mulţi. Ei pun la îndoială cerinţele lui Dumnezeu şi, în loc să asculte de poruncile divine, primesc teoriile omeneşti, care ascund numai planurile lui Satana.

EVA, DUSĂ ÎN ISPITĂ

„Femeia a răspuns şarpelui: 'Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: «Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi»'. Arunci şarpele a zis femeii: 'Hotărât că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul"' (Geneza 3,2-5). El a spus că ei aveau să fie ca Dumnezeu, având o înţelepciune mai mare decât înainte şi ajungând la un nivel mai înalt de existenţă. Eva s-a supus ispitei şi, prin influenţa ei, Adam a fost condus la păcat. Ei au crezut cuvintele şarpelui - că Dumnezeu nu va face ceea ce a spus. Astfel nu s-au încrezut în Creatorul lor şi şi-au închipuit că El le îngrădea libertatea, că ei ar fi ajuns la o mai mare înţelepciune şi înălţare prin călcarea Legii Sale.

Dar, după păcătuire, cum a înţeles Adam cuvintele: „în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit"? Le-a înţeles el oare ca însemnând, aşa cum îi făcuse Satana să creadă, că aveau să fie ridicaţi la o stare mai înaltă de existenţă? Dacă ar fi fost aşa, cu siguranţă păcatul ar fi fost un câştig, iar Satana s-ar fi dovedit binefăcătorul neamului omenesc. Dar Adam n-a descoperit că acesta era sensul sentinţei divine. Dumnezeu a declarat, ca o pedeapsă pentru păcat, că omul trebuie să se întoarcă în pământul din care fusese luat: „Ţărână eşti, din ţărână ai fost luat şi în ţărână te vei întoarce." (vers. 19). Cuvintele lui Satana: „...vi se vor deschide ochii..." s-au dovedit a fi adevărate numai în sensul că după ce, Adam şi Eva au nesocotit Cuvântul lui Dumnezeu, li s-au deschis ochii ca să-şi vadă nesăbuinţa - ei au cunoscut răul şi au gustat din rodul amar al neascultării.

NEMURIREA, PIERDUTĂ PRIN PĂCĂTUIRE

în mijlocul Edenului creştea pomul vieţii, ale cărui roade aveau puterea de a prelungi viaţa. Dacă ar fi rămas ascultător de Dumnezeu, Adam ar fi continuat să se bucure de intrare liberă la acest pom şi ar fi trăit veşnic. Dar, atunci când a păcătuit, i s-a interzis să se mai împărtăşească din pomul vieţii şi a devenit astfel supus morţii. Sentinţa divină: „Ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce" arată către stingerea vieţii.

Nemurirea făgăduită omului, condiţionată de ascultare, a fost pierdută prin păcătuire. Adam nu le putea transmite urmaşilor lui ceva ce nu avea şi n-ar mai fi existat nicio nădejde pentru neamul omenesc căzut dacă Dumnezeu n-ar fi readus nemurirea prin jertfa Fiului Său. Deoarece „moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit", Hristos „a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie" (Romani 5,12; 2 Timotei 1,10). Numai prin Hristos se poate obţine nemurirea. Isus a spus: „Cine crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa." (Ioan 3,36). Orice om poate ajunge în posesia acestei binecuvântări preţioase dacă împlineşte condiţiile. Toţi aceia care, „prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea" vor primi „viaţa veşnică" (Romani 2,7).

Singurul care i-a făgăduit lui Adam viaţa prin neascultare a fost marele amăgitor. Iar declaraţia şarpelui către Eva în Eden „Hotărât că nu veţi muri!" a fost prima predică despre nemurirea sufletului. Totuşi declaraţia aceasta, care se bazează numai pe autoritatea lui Satana, răsună de la amvoanele creştinătăţii şi este primită de majoritatea omenirii tot atât de uşor cum a fost primită de primii noştri părinţi. Sentinţa divină: „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri" (Ezechiel 18,20) a fost răstălmăcită în: „Sufletul

care păcătuieşte nu va muri, ci va trăi veşnic." Nu putem decât să ne mirăm de ciudată orbire, care îi face pe oameni atât de creduli faţă de cuvintele lui Satana şi atât de necredincioşi faţă de cuvintele lui Dumnezeu.

Dacă ar fi avut intrare liberă la pomul vieţii şi după cădere, omul ar fi trăit veşnic şi, în felul acesta, păcatul ar fi fost nemuritor. Dar un heruvim cu o sabie de foc a păzit „drumul care duce la pomul vieţii" (Geneza 3,24) şi nimănui din familia lui Adam nu i-a mai fost îngăduit să treacă de această barieră şi să se împărtăşească din rodul dătător de viaţă. De aceea nu există păcătos nemuritor.

Dar, după cădere, Satana i-a îndemnat pe îngerii lui să facă un efort deosebit pentru a inspira credinţa în nemurirea naturală a omului şi, amăgindu-i pe oameni să creadă această rătăcire, urma să se ajungă la concluzia că păcătosul ar trăi în nenorocire veşnică. Acum, lucrând prin agenţii lui, prinţul întunericului îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un tiran răzbunător, declarând că El îi aruncă în iad pe toţi aceia care nu-I sunt pe plac şi-i face să simtă mânia Lui şi că, în timp ce ei suferă o groază şi un chin de nedescris în flăcările veşnice, Creatorul lor priveşte cu satisfacţie la ei.

CRUZIMEA LUI SATANA FAŢĂ ÎN FATĂ CU IUBIREA LUI DUMNEZEU

în felul acesta, arhiamăgitorul pune atributele lui pe seama Creatorului şi Binefăcătorului omenirii. Cruzimea este de la Satana. Dumnezeu este iubire şi tot ce a creat a fost curat, sfânt şi plăcut, până când a fost adus păcatul de către primul mare răzvrătit. Satana însuşi este vrăjmaşul care-1 ispiteşte pe om la păcat şi după aceea îl distruge dacă poate, iar când este sigur de victimă, se bucură de ruina pe care a produs-o. Dacă i s-ar îngădui, el ar prinde tot neamul omenesc în plasa lui. Dacă n-ar fi intervenţia puterii divine, niciun descendent din Adam n-ar scăpa.

Satana caută să-i învingă pe oameni astăzi aşa cum i-a biruit pe primii noştri părinţi, slăbindu-le încrederea în Creatorul lor şi inspirându-le îndoială faţă de înţelepciunea guvernării Sale şi a dreptăţii legilor Sale. Satana şi agenţii lui, pentru a-şi justifica răutatea şi răzvrătirea, îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind mai rău decât ei. Marele amăgitor încearcă să pună caracterul propriu, de o cruzime înfricoşătoare, pe seama Tatălui nostru ceresc, ca el să pară extrem de nedreptăţit prin alungarea din cer, pentru că n-a vrut să se supună unui conducător atât de nedrept. El prezintă înaintea lumii libertatea de care s-ar bucura sub stăpânirea lui blândă, în contrast cu robia impusă prin hotărârile aspre ale lui Iehova. în felul acesta, el reuşeşte să înşele sufletele şi să le depărteze de credincioşia lor faţă de Dumnezeu.

Cât de respingătoare pentru orice impuls de iubire şi de milă, şi chiar pentru simţul nostru de dreptate, este învăţătura potrivit căreia morţii nelegiuiţi sunt chinuiţi în foc şi pucioasă, într-un iad care arde veşnic, învăţătura că, pentru păcatele unei vieţi pământeşti scurte, trebuie să suferi chinul cât va fi Dumnezeu. Totuşi această învăţătură a fost mult predicată şi este cuprinsă în multe dintre crezurile creştinătăţii. (...)

Pe de altă parte, extrem de mulţi oameni, pe care învăţătura despre chinurile veşnice îi revoltă, sunt conduşi către o rătăcire opusă acesteia. Ei văd că Scripturile îl prezintă pe Dumnezeu ca o fiinţă plină de iubire şi milă şi nu pot crede că El va încredinţa focului unui iad veşnic făpturile pe care le-a creat. Dar, susţinând că sufletul este nemuritor de la natură, nu văd o altă alternativă, ci pot doar să ajungă la concluzia că toată omenirea va fi în cele din urmă mântuită. Mulţi privesc ameninţările Bibliei ca fiind destinate numai să-i îngrozească pe oameni, determinându-i să asculte, dar nu ca să fie împlinite literal. Astfel, păcătosul poate să trăiască în plăceri egoiste, dispreţuind cererile lui Dumnezeu şi, cu toate acestea, să aştepte să fie în cele din urmă primit în harul Său. O astfel de învăţătură care se încrede în mila lui Dumnezeu, dar care nesocoteşte dreptatea Sa este plăcută inimii fireşti şi îi încurajează pe cei nelegiuiţi în nelegiuirea lor. (...)

Dacă ar fi adevărat că sufletele tuturor oamenilor au trecut direct în ceruri în clipa descompunerii lor, atunci am dori mai degrabă moartea decât viaţa. Pe mulţi, această credinţă i-a determinat să-şi pună capăt vieţii. Când sunt copleşiţi de necaz, încurcături şi dezamăgiri, li se pare mult mai uşor să-şi curme firul fragil al vieţii, ca să se înalţe în strălucirea

lumii veşnice.

Dumnezeu a dat o dovadă categorică în Cuvântul Său că El îi va pedepsi pe călcătorii Legii Sale. Aceia care se amăgesc cu ideea că El este prea milostiv pentru a-şi aduce la îndeplinire dreptatea asupra păcătosului să privească la crucea de pe Calvar. Moartea Fiului nevinovat al lui Dumnezeu dovedeşte că „plata păcatului este moartea", că orice călcare

a Legii lui Dumnezeu trebuie să-şi primească plata cuvenită. Hristos cel fără păcat S-a făcut păcat pentru om. El a suportat vina călcării Legii şi ascunderea feţei Tatălui Său, până când inima i-a fost sfâşiată şi viaţa i-a fost zdrobită. Această jertfa întreagă a fost adusă pentru ca păcătoşii să poată fi mântuiţi. Omul nu poate fi eliberat de pedeapsa păcatului pe nicio altă cale. Şi orice suflet care refuză să se împărtăşească de ispăşirea asigurată cu un preţ atât de mare trebuie să poarte în persoana sa vinovăţia şi pedeapsa pentru călcarea Legii. (...)

OMUL ÎŞI HOTĂRĂŞTE SÎNGUR SOARTA

Ar putea oare aceia a căror viaţă a fost trăită în răzvrătire faţă de Dumnezeu să fie duşi deodată în ceruri şi să fie martori la acea stare sfântă de desăvârşire, existentă acolo unde fiecare suflet este plin de iubire, toate feţele strălucesc de bucurie, o muzică cerească este înălţată în cinstea lui Dumnezeu şi a Mielului şi raze de lumină se revarsă neîncetat de la faţa Aceluia care sade pe tron asupra celor răscumpăraţi? Pot oare aceia ale căror inimi sunt pline de ură faţă de Dumnezeu, faţă de adevăr şi sfinţenie să se amestece cu mulţimea cerească şi să se alăture cântărilor de laudă? Pot ei să suporte slava lui Dumnezeu şi a Mielului? Nu, nicidecum! Le-au fost oferiţi ani de har pentru a-şi forma caractere pentru cer, dar ei nu şi-au educat mintea pentru a iubi curăţia. Nu au învăţat limbajul cerului, iar acum este prea târziu. O viaţă de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu i-a făcut nepotriviţi pentru cer. Curăţia, sfinţenia şi pacea Lui i-ar chinui; slava lui Dumnezeu ar fi pentru ei un foc mistuitor. Ar dori să fugă din acel loc sfinţit. Ar prefera mai degrabă distrugerea, să se ascundă de faţa Aceluia care a murit pentru a-i răscumpăra. Soarta lor este deci hotărâtă prin alegerea proprie. Excluderea lor din ceruri este urmarea exercitării voinţei lor şi este dreaptă şi plină de milă din partea lui Dumnezeu. (...)

Teoria nemuririi sufletului a fost una dintre acele învăţături rătăcite pe care Roma le-a împrumutat de la păgâni şi le-a încorporat în religia creştinătăţii.

Martin Luther a clasat-o alături de „fabulele monstruoase, care formează o parte din vraful de decrete ale Romei" (E. Petavel, The Problem of Immortality, pag. 255). Comentând cuvintele lui Solomon din Eclesiastul, care spune că morţii nu ştiu nimic, reformatorul spune: „Un alt lucru care dovedeşte că morţii nu ştiu nimic. Este spus că acolo nu mai există datorie, ştiinţă, cunoştinţă, înţelepciune. Solomon socoteşte că morţii dorm şi nu mai ştiu absolut nimic. Pentru morţii care zac acolo, nu mai este nici numărătoarea zilelor şi nici a anilor, căci atunci când vor învia, li se va părea că au dormit doar o clipă." (Martin Luther, Exposition ofSolomon's Book Called Ecclesiastes, pag. 152)

Nicăieri în Sfintele Scripturi nu se găseşte declaraţia că cei neprihăniţi îşi primesc răsplata sau cei nelegiuiţi îşi primesc pedeapsa la moarte. Patriarhii şi profeţii nu ne-au dat o astfel de asigurare. Hristos şi apostolii n-au făcut nicio aluzie la aceasta. Biblia învaţă lămurit că cei morţi nu merg îndată la ceruri. Ei sunt descrişi ca dormind până la înviere (1 Tesaloniceni 4,14; Iov 14,10-12). Chiar în ziua când funia de argint se rupe şi vasul de aur se sfărâmă (Eclesiast 12,6), pier şi gândurile omului. Aceia care coboară în mormânt stau în tăcere. Ei nu mai ştiu nimic din ce se face sub soare (Iov 14,21). Ce binecuvântată odihnă pentru neprihănitul obosit! Fie timpul lung sau scurt, pentru cei sfinţi nu este decât o clipă. Ei dorm şi sunt treziţi de trâmbiţa lui Dumnezeu la o nemurire glorioasă. „Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii... Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: 'Moartea a fost înghiţită de biruinţă"' (1 Corinteni 15,52-54). Când sunt chemaţi din somnul lor adânc, cei înviaţi încep să gândească exact de acolo de unde au încetat. Ultimul simţământ a fost boldul morţii; ultimul gând a fost acela al căderii sub puterea mormântului. Când se ridică din mormânt, primul lor gând se va prinde de strigătul biruitor: „Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?" (vers. 55)

Pot mortii sa vorbeasca ?

Lucrarea îngerilor sfinţi, aşa cum este prezentată în Scripturi, este un adevăr deosebit de preţios şi de mângâietor pentru toţi urmaşii lui Hristos. Dar învăţătura Bibliei cu privire la acest subiect a fost întunecată şi pervertită de rătăcirile teologiei populare. învăţătura cu privire la nemurirea naturală a sufletului, care a fost preluată la început de la filozofia păgână, iar în întunecimea marii apostazii a fost introdusă în credinţa creştină, a subminat adevărul atât de lămurit arătat de Scriptură că „morţii nu ştiu nimic". Mulţimi de oameni au ajuns să creadă că duhurile morţilor sunt „duhuri slujitoare, trimise să slujească acelora care vor moşteni mântuirea". Şi fac lucrul acesta în ciuda mărturiei Scripturii cu privire la existenţa îngerilor cereşti şi la legătura lor cu istoria omului, înainte de moartea vreunei fiinţe omeneşti.

Doctrina cu privire la conştienta omului în moarte, îndeosebi credinţa că duhurile morţilor se întorc să le slujească celor vii, a pregătit calea pentru spiritismul modern. Dacă cei morţi sunt primiţi în prezenţa lui Dumnezeu şi a îngerilor sfinţi şi au privilegiul de a cunoaşte mult mai mult decât înainte, de ce să nu se întoarcă pe pământ pentru a-i lumina şi îndruma pe cei vii? Dacă, aşa cum învaţă teologii populari, duhurile morţilor plutesc deasupra prietenilor lor de pe pământ, de ce nu le-ar fi îngăduit să comunice cu ei, să-i avertizeze împotriva răului sau să-i mângâie în necaz? Cum pot aceia care cred în conştienta omului în moarte să lepede ceea ce le vine ca o lumină divină transmisă de duhurile slăvite? Iată un canal socotit sfânt, prin care de fapt Satana lucrează la împlinirea planurilor lui. îngerii căzuţi, care împlinesc poruncile lui, apar ca soli din lumea duhurilor. în timp ce mărturiseşte că îi aduce pe cei vii în legătură cu cei morţi, prinţul păcatului îşi exercită influenţa lui amăgitoare asupra minţilor lor.

El are putere să aducă înaintea oamenilor înfăţişarea prietenilor plecaţi dintre cei vii. Contrafacerea este desăvârşită - priviri, cuvinte, ton familiar sunt reproduse cu o deosebită claritate. Mulţi sunt mângâiaţi cu asigurarea că cei iubiţi se bucură de strălucirea cerului şi, fără să bănuiască primejdia, pleacă urechea la „duhurile amăgitoare şi la învăţăturile demonilor".

POT SĂ NE VORBEASCĂ CEI CARE AU MURIT?

Atunci când oamenii încep să creadă că cei morţi vin într-adevăr să comunice cu ei, Satana face să apară chipurile acelora care au intrat în mormânt nepregătiţi. Ei pretind că sunt fericiţi în cer şi că ocupă o poziţie înaltă şi în felul acesta este răspândită rătăcirea că nu se face nicio deosebire între cei drepţi şi cei păcătoşi. Vizitatorii care pretind că vin din lumea duhurilor rostesc deseori avertizări şi preveniri care se dovedesc a fi corecte. Iar când este câştigată încrederea, prezintă învăţături care subminează direct credinţa în Scripturi. Odată cu manifestarea unui interes profund pentru bunăstarea prietenilor lor de pe pământ, în aparenţă, ei insinuează cele mai primejdioase rătăciri. Faptul că susţin unele adevăruri şi uneori sunt în stare să prezică evenimentele viitoare dă declaraţiilor lor credibilitate, iar învăţăturile lor rătăcite sunt primite cu uşurinţă de mulţimi şi crezute ca şi când ar fi cele mai sacre adevăruri ale Bibliei. Legea lui Dumnezeu este dată la o parte, Duhul harului este dispreţuit, sângele legământului, socotit ca un lucru nesfânt. Duhurile rele nu recunosc dumnezeirea Domnului Hristos şi îl pun chiar pe Creator pe aceeaşi treaptă cu ele. în felul acesta, sub o înfăţişare nouă, marele răzvrătit îşi continuă lupta împotriva lui Dumnezeu, începută în ceruri şi continuată timp de aproape şase mii de ani pe pământ.

ISCUSINŢA. NUMAI 0 PARTE A UNEI ÎNŞELĂCIUNI MODERNE

Mulţi încearcă să explice manifestările spiritiste atribuindu-le întru totul înşelăciunii şi iuţelii de mână a mediului spiritist. Chiar dacă unele

dintre aceste manifestări au fost şiretlicuri, au existat şi expuneri ale unor puteri supranaturale. Ciocăniturile misterioase cu care a început spiritismul modern n-au fost rezultatul înşelăciunii omeneşti sau al vicleniei, ci au fost lucrarea directă a îngerilor răi, care au introdus în felul acesta una dintre amăgirile cele mai de succes în distrugerea sufletelor. Mulţi vor fi prinşi în cursă, crezând că spiritismul este doar o înşelătorie omenească. Puşi faţă în faţă cu manifestări care nu pot fi considerate decât supranaturale, ei vor fi amăgiţi şi conduşi să le considere a fi marea putere a lui Dumnezeu.

Aceste persoane trec cu vederea mărturia Scripturilor cu privire la minunile făcute de Satana şi de agenţii lui. Cu ajutorul lui Satana au fost în stare vrăjitorii lui Faraon să contrafacă lucrarea lui Dumnezeu. Pavel mărturiseşte că, înainte de a doua venire a lui Hristos, vor avea loc manifestări asemănătoare ale puterii satanice. Venirea Domnului urmează să fie precedată de „puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii" (2 Tesaloniceni 2,9.10). Iar apostolul Ioan, descriind puterea făcătoare de minuni care se va manifesta în zilele de pe urmă, declară: „Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă..." (Apocalipsa 13,13.14). Aici nu sunt profetizate doar înşelătorii. Oamenii sunt amăgiţi de minunile pe care agenţii lui Satana au putere să le facă, şi nu de ceva ce pretind că fac.

CEL CARE SE AFLĂ ÎN SPATELE ACESTEI MARI ÎNŞELĂTORII

Prinţul întunericului, care atâta vreme şi-a dedicat lucrării de amăgire puterile minţii lui pricepute, îşi adaptează cu măiestrie ispitele pentru oamenii din toate clasele şi din toate categoriile sociale. Celor care au cultură şi rafinament, el le prezintă spiritismul în aspectele lui rafinate şi intelectuale şi, în felul acesta, reuşeşte să-i prindă pe mulţi în cursele sale. înţelepciunea pe care o dă spiritismul este aceea descrisă de apostolul Iacov, care „nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească" (Iacov 3,15). Marele amăgitor o ascunde însă atunci când tăinuirea împlineşte mai bine scopul lui. Acela care a putut să apară îmbrăcat în strălucirea serafimilor cereşti în faţa lui Hristos în pustie vine la oameni în modul cel mai atractiv, ca un înger de lumină. El face apel la raţiune prin prezentarea subiectelor înalte, delectează imaginaţia cu scene răpitoare, câştigă sentimentele prin prezentările elocvente de iubire şi de milă. Stimulează imaginaţia spre zboruri înalte, facându-i pe oameni să se mândrească atât de mult cu propria înţelepciune încât să-L dispreţuiască în inima lor pe Cel Veşnic. Această puternică fiinţă, care a putut să-L ducă pe Mântuitorul lumii pe un munte foarte înalt şi să facă să-I treacă pe dinainte toate împărăţiile pământului cu slava lor, va prezenta ispitele înaintea oamenilor în aşa fel încât să pervertească simţurile tuturor acelora care nu sunt ocrotiţi de puterea divină. (...)

Dar nimeni nu trebuie să fie amăgit de pretenţiile mincinoase ale spiritismului. Dumnezeu a dat lumii suficientă lumină pentru a o ajuta să descopere cursa. Aşa cum s-a arătat deja, teoria care formează chiar temelia spiritismului este în luptă cu declaraţiile lămurite ale Scripturii. Biblia declară că morţii nu ştiu nimic, că toate gândurile lor au pierit; ei nu au parte de nimic din ceea ce se face sub soare, ei nu ştiu nimic despre bucuriile şi necazurile acelora care le-au fost scumpi pe pământ.

Mai mult decât atât, Dumnezeu a interzis categoric toate pretinsele comunicări cu duhurile celor plecaţi dintre cei vii. în zilele poporului evreu, exista o categorie de oameni care pretindeau, ca şi spiritiştii de astăzi, că sunt în legătură cu cei morţi. Dar „duhurile familiare", cum erau numiţi aceşti pretinşi vizitatori din alte lumi, sunt declarate de Biblie a fi „duhuri de draci". (Compară Numeri 25,1-3; Psalmi 106,28; 1 Corinteni 10,20; Apocalipsa 16,14.) Lucrarea care se ocupă cu duhurile familiare a fost declarată a fi o urâciune pentru Domnul şi a fost solemn interzisă sub pedeapsa cu moartea (Levitic 19,31; 20,27). Chiar şi cuvântul vrăjitorie este acum dispreţuit. Pretenţia că oamenii pot avea legături cu duhuri rele este privită ca o poveste din Evul Mediu. Dar spiritismul - care îşi numără adepţii cu sutele de mii, ba mai mult, cu milioanele, care şi-a făcut intrare în cercurile ştiinţifice, care a invadat bisericile şi a găsit o bună primire în corpurile legiuitoare şi chiar la curţile regilor -, această amăgire monstruoasă, este doar o reînviere, într-o nouă imagine, a vrăjitoriei condamnate şi interzise în vechime.

ADEVĂRATUL CARACTER AL SPIRITELOR RELE

Dacă n-ar fi o altă dovadă cu privire la caracterul adevărat al spiritismului, ar trebui să fie suficient pentru creştin faptul că duhurile nu fac nicio deosebire între neprihănire şi păcat, între cei mai nobili şi cei mai curaţi apostoli ai lui Hristos şi cei mai stricaţi slujitori ai lui Satana. Prezentându-i pe cei mai josnici oameni ca fiind în ceruri şi foarte înălţaţi acolo, Satana spune: „Nu contează cât de păcătoşi sunteţi, nu contează daca voi credeţi sau nu în Biblie şi în Dumnezeu. Trăiţi cum vă place; cerul este căminul vostru." învăţătorii spiritişti declară în realitate: „'Oricine face rău este bun înaintea Domnului şi de el are plăcere!' Sau: 'Unde este Dumnezeul dreptăţii?"' (Maleahi 2,17). Cuvântul Domnului spunea: „Vai de cei ce numesc răul bine şi binele rău, care spun că întunericul este lumină şi lumina, întuneric!" (Isaia 5,20)

Aceste duhuri mincinoase îi prezintă pe apostoli ca negând tot ce au scris sub inspiraţia Duhului Sfânt. Ei neagă originea divină a Bibliei şi în felul acesta dezrădăcinează temelia nădejdii creştinului şi îndepărtează lumina care descoperă calea către ceruri. Satana face ca lumea să creadă Biblia este doar o poveste imaginară sau, cel mult, o carte potrivită pentru copilăria neamului omenesc, dar care acum trebuie privită ca fiind

fară greutate, depăşită sau îndepărtată. Pentru a lua locul Cuvântului lui Dumnezeu, el oferă manifestările spiritiste. Acesta este un drum pe de-a-ntregul sub stăpânirea lui şi pe această cale el poate face ca lumea să creadă ce vrea el. El pune în umbră, aşa cum doreşte, Cartea care trebuie să-1 judece pe el şi pe urmaşii lui; face să se creadă că Mântuitorul lumii este un om obişnuit. (...)

FAŢA SCHIMBĂTOARE A SPIRITISMULUI

Este adevărat că spiritismul îşi schimbă acum forma şi, acoperind unele dintre trăsăturile cele mai condamnabile, îmbracă o haină creştină. Dar declaraţiile de la amvon şi din presă au fost prezentate înaintea publicului timp de mulţi ani şi în acestea s-a descoperit caracterul lui adevărat. Aceste învăţături nu pot fi negate sau ascunse.

Chiar şi în forma lui actuală, departe de a fi mai vrednic de tolerat decât până acum, în realitate este mai primejdios din cauza unei amăgiri mai subtile. Dacă la început L-a denunţat pe Hristos şi Biblia, acum declară că le acceptă pe amândouă. Dar Biblia este interpretată într-un mod care place inimii nerenăscute, în timp ce adevărurile solemne şi vitale sunt făcute fără valoare. Se stăruie asupra iubirii ca fiind atributul de căpetenie al lui Dumnezeu, dar este coborâtă la un sentimentalism slab, făcând o mică deosebire între bine şi rău. Dreptatea lui Dumnezeu, denunţarea de către El a păcatului, cererile Legii Sale sfinte, toate acestea sunt trecute cu vederea. Oamenii sunt învăţaţi să privească Decalogul ca pe o literă moartă. Fabule plăcute şi amăgitoare pun stăpânire pe simţuri şi îi conduc pe oameni să lepede Biblia ca temelie a credinţei lor. Hristos este combătut la fel ca înainte, dar Satana a orbit atât de mult ochii oamenilor încât amăgirea nu este sesizată.

Puţini sunt aceia care au o concepţie reală cu privire la puterea amăgitoare a spiritismului şi la primejdia de a intra sub influenţa lui. Mulţi se interesează de el doar pentru a-şi satisface curiozitatea. Ei nu cred cu adevărat în el şi ar fi plini de groază la gândul de a se supune stăpânirii duhurilor. Dar se aventurează pe un teren interzis, iar vrăjmaşul cel puternic îşi exercită puterea asupra lor împotriva voinţei lor. Odată ajunşi să-şi supună mintea conducerii sale, el îi ţine robi. Este peste putinţă ca prin puterea lor să rupă vraja amăgitoare, ispititoare. Nimic

altceva decât puterea lui Dumnezeu, oferită ca răspuns la rugăciunea stăruitoare a credinţei, nu poate elibera aceste suflete prinse în cursă.

CAPCANE ÎN AMĂGIRILE SPIRITISMULUI

Toţi aceia care îşi îngăduie trăsături de caracter păcătoase sau care hrănesc de bunăvoie un păcat de care sunt conştienţi îl invită pe Satana să-i ispitească. Ei se despart de Dumnezeu şi de grija ocrotitoare a îngerilor Lui. Când cel rău îşi prezintă amăgirile, ei sunt fără apărare şi cad ca o pradă uşoară. Aceia care se aşază în felul acesta sub puterea lui îşi dau prea puţin seama unde se va sfârşi drumul lor. După ce îi duce la ruină, Satana îi va folosi ca agenţi ai lui pentru a-i ademeni şi pe alţii.

Profetul Isaia spune: „Dacă vi se zice însă: 'întrebaţi pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi bolborosesc', răspundeţi: 'Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii? La lege şi la mărturie!' Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta." (Isaia 8,19.20). Dacă ar fi gata să primească adevărul atât de clar arătat în Scripturi cu privire la natura omului şi la starea lui în moarte, oamenii ar vedea în pretenţiile şi în manifestările spiritismului lucrarea lui Satana, semne şi minuni mincinoase. Dar, în loc să renunţe la libertatea atât de plăcută inimii fireşti şi să părăsească păcatele pe care le iubesc, mulţimile îşi închid ochii faţă de lumină, merg înainte, fără să ţină seama de avertizări, în timp ce Satana îşi întinde cursele împrejurul lor, iar ei devin prada lui „pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună" (2 Tesa-loniceni 2,10.11).

Aceia care se împotrivesc învăţăturilor spiri­tismului sunt asaltaţi nu numai de oameni, ci chiar de Satana şi de îngerii lui. Ei au intrat într-o luptă împotriva domniilor, puterilor şi duhurilor rele din locurile cereşti. Satana nu va ceda nicio palmă de teren dacă nu este alungat de puterea solilor cereşti. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie în stare sa-1 înfrunte aşa cum a făcut Mântuitorul nostru prin cuvintele: „Stă scris". Satana poate cita acum Scriptura la fel ca în zilele lui Hristos şi îi va schimba învăţăturile pentru a-şi susţine amăgirile. Aceia care vor să poată sta în picioare în acest timp de primejdie trebuie să înţeleagă pentru ei mărturia Scripturilor.

RĂSPUNSUL BIBLIEI

LA MANIFESTĂRILE SPIRITISMULUI

Mulţi vor fi puşi faţă în faţă cu duhurile demonilor, care îi vor personifica pe cei dragi sau pe prieteni, spunând cele mai primejdioase rătăciri. Aceşti vizitatori vor face apel la sentimentele noastre cele mai profunde şi vor face minuni pentru a-şi susţine pretenţiile. Trebuie să fim pregătiţi ca să îi întâmpinăm cu adevărul biblic că morţii nu ştiu nimic şi că aceia care se arată în felul acesta sunt duhuri ale demonilor.

Chiar în faţa noastră este „ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului" (Apocalipsa 3,10). Toţi aceia a căror credinţă nu este întemeiată puternic pe Cuvântul lui Dumnezeu vor fi amăgiţi şi învinşi. Satana „lucrează cu toată amăgirea nelegiuirii" pentru a pune stăpânire pe fiii oamenilor, iar amăgirile lui vor creşte mereu. Dar el îşi va atinge ţinta numai dacă oamenii se vor supune de bunăvoie ispitirilor sale. Aceia care caută cu stăruinţă să cunoască adevărul şi se luptă să-şi cureţe sufletul prin ascultare, făcând astfel tot ce pot pentru a se pregăti în vederea luptei, vor găsi în Dumnezeul adevărului o apărare sigură. „Fiindcă ai păzit Cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu" (vers.10) este făgăduinţa Mântuitorului. El ar trimite mai degrabă toţi îngerii din cer să-1 ocrotească pe poporul Său decât să lase un singur suflet care se încrede în El să fie biruit de Satana.

Profetul Isaia scoate la iveală amăgirea teribilă care va veni peste cei nelegiuiţi, fâcându-i să creadă că sunt în siguranţă în faţa judecăţilor lui Dumnezeu. „Noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu Locuinţa morţilor: când va trece, urgia năvălitoare nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul şi ca adăpost minciuna" (Isaia 28,15)! în categoria descrisă aici sunt cuprinşi aceia care, în nepocăinţa lor îndârjită,

se mângâie cu asigurarea că nu va fi nicio pedeapsă pentru păcătos şi că toata omenirea, indiferent cât de stricată ar fi, trebuie să fie înălţată la cer, ca să devină ca îngerii lui Dumnezeu. Dar şi mai îndrăzneţi sunt aceia care fac legământ cu moartea şi o înţelegere cu Locuinţa morţilor, care renunţă la adevărurile pe care Cerul le-a rânduit ca o apărare pentru cel neprihănit în ziua necazului şi primesc în locul lor ca scăpare minciunile oferite de Satana - pretenţiile amăgitoare ale spiritismului.

ORBIREA ACESTUI VEAC

Orbirea poporului din această generaţie este uimitoare şi de nedescris. Mii de oameni resping Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind nevrednic de crezare şi, cu o încredere oarbă, primesc amăgirea lui Satana. Necredin­cioşii şi batjocoritorii condamnă bigotismul acelora care se luptă pentru credinţa prorocilor şi a apostolilor, dar se distrează luând în râs declaraţiile solemne ale Scripturilor cu privire la Hristos, la Planul de Mântuire şi la pedeapsa care va veni peste aceia care leapădă adevărul. (...)

S atana s-a pregătit îndelung pentru efortul final de a amăgi lumea. Temelia acestei lucrări a fost pusă odată cu asigurarea dată Evei în Eden: „Hotărât că nu veţi muri... în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul." (Geneza 3,4.5). Puţin câte puţin, el a pregătit calea pentru capodopera amăgirii în dezvoltarea spiritismului. El nu şi-a împlinit încă pe deplin planurile, dar o va face în timpul care a mai rămas. Profetul spune: „Am văzut... trei duhuri... de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic." (Apocalipsa 16,13.14). în afară de aceia care sunt păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţa în Cuvântul Său, întreaga lume va fi atrasă de partea acestei amăgiri. Oamenii sunt legănaţi într-o siguranţă fatală din care se vor trezi la revărsarea mâniei lui Dumnezeu.

Domnul Dumnezeu spune: „Voi face din neprihănire o lege şi din dreptate o cumpănă; şi grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului, şi se vor îneca adăpostul minciunii. Aşa că legământul vostru cu moartea nimicit şi învoiala voastră cu Locuinţa morţilor nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veţi fi striviţi de ea." (Isaia 28,17.18)

Amenintarea libertatii

de constiinta

Românismul este privit acum de protestanţi cu o bunăvoinţă mult mai mare decât în anii de mai înainte. în acele ţări unde catolicismul nu este în ascendenţă şi unde adepţii papalităţii aleg o cale de împăcare pentru a câştiga influenţă, se arată o indiferenţă crescută faţă de învăţăturile care despart bisericile reformate de ierarhia papală; câştigă teren părerea că, în fond, în punctele principale, nu ne deosebim atât de mult cum s-a presupus şi că o mică cedare din partea noastră ne va duce la o mai bună înţelegere cu Roma. A fost o vreme când protestanţii puneau mare preţ pe libertatea de conştiinţă câştigată atât de scump. Ei îşi învăţau copiii să dezaprobe papalitatea şi susţineau că a căuta înţelegere cu Roma înseamnă necredincioşie faţă de Dumnezeu. Dar cât de deosebite sunt sentimentele pe care le exprimă acum!

Apărătorii papalităţii declară că biserica a fost vorbită de rău, iar lumea protestantă este înclinată să accepte această declaraţie. Mulţi susţin că este nedrept să judecăm biserica de astăzi după urâciunile şi absurdităţile care au caracterizat domnia ei în veacurile de neştiinţă şi de întuneric. Ei îi scuză cruzimea îngrozitoare, punând-o pe seama barbariei din vremea aceea şi susţin că influenţa civilizaţiei moderne i-a schimbat sentimentele.

Au uitat oare aceste persoane pretenţia de infailibilitate susţinută timp de opt sute de ani de către această putere arogantă? Departe de a fi renunţat la ea, această pretenţie a fost afirmată în secolul XIX cu o mai mare greutate decât oricând mai înainte. Din moment ce Roma susţine că „biserica n-a greşit niciodată" şi „după Scripturi nici nu va greşi" (John L.

von Mosheim, Institutes ofEcdesiastical History, book 3, century II, part 2, chapter 2, section 9, note 17), cum poate renunţa ea la principiile care i-au călăuzit drumul în veacurile trecute?

ROMA PRETINDE CĂ ESTE INFAILIBILĂ

Biserica papală nu va renunţa niciodată la pretenţia de infailibilitate. Ea susţine că tot ce a făcut, persecutându-i pe aceia care au respins dogmele ei, este drept şi n-ar repeta ea aceleaşi fapte dacă i s-ar oferi ocazia? Dacă ar fi înlăturate restricţiile impuse acum de guvernele pământeşti, iar Roma ar fi pusă din nou în puterea ei de mai înainte, foarte repede s-ar vedea o renaştere a tiraniei şi a persecuţiei ei.

Un scriitor foarte cunoscut vorbeşte astfel despre atitudinea ierarhiei papale în ceea ce priveşte libertatea de conştiinţă şi despre primejdiile care ameninţă îndeosebi Statele Unite datorită succesului politicii ei.

„Există mulţi care cred că este o copilărie sau o superstiţie să ne temem de catolicismul Romei în Statele Unite. Unii ca aceştia nu văd nimic în caracterul şi atitudinea romaniştilor care să fie împotriva instituţiilor noastre libere şi nu găsesc nimic ieşit din comun în creşterea lor. De aceea, să comparăm mai întâi unele principii fundamentale ale guvernării noastre cu acelea ale Bisericii Catolice.

„Constituţia Statelor Unite garantează libertatea de conştiinţă. Nimic nu este mai scump şi mai fundamental decât aceasta. Papa Pius al IX-lea, în Enciclica sa din 15 august 1854, spunea: 'învăţăturile absurde şi greşite în apărarea libertăţii de conştiinţă sunt o erezie ucigătoare - cea mai îngrozitoare crimă într-un stat'. Acelaşi papă, în Enciclica din 8 decembrie 1864, îi anatemiza pe 'aceia care susţin libertatea de conştiinţă şi a închinării religioase' şi pe 'toţi aceia care susţin că biserica nu poate folosi forţa.

Tonul paşnic al Romei în Statele Unite nu cere implicit şi o schimbare a inimii. Ea este îngăduitoare acolo unde nu are putere. Episcopul O'Connor spune: 'Libertatea religioasă este tolerată numai atâta vreme cât nu reprezintă o ameninţare pentru lumea catolică'... Arhiepiscopul din St. Louis spunea odată: 'Erezia şi necredinţa sunt crime; şi în ţările creştine, ca Italia şi Spania de exemplu, unde toţi oamenii sunt catolici şi unde religia catolică este o parte esenţială a legii ţării, ele sunt pedepsite la fel ca celelalte crime'..." (Josiah Strong, Our Country, eh. 5,2-4)

SITUAŢIA REALĂ A CATOLICISMULUI SI A PROTESTANTISMULUI MODERN

Este adevărat că există creştini sinceri în Biserica Romano-Catolică. Mii de oameni din această biserică îl slujesc pe Dumnezeu după cea mai bună lumină pe care o au. Ei nu au avut acces la Cuvântul Său, de aceea nu cunosc adevărul. Ei n-au văzut niciodată contrastul dintre o slujire din inimă şi o slujire în forme şi ceremonii. Dumnezeu priveşte cu dragoste plină de milă asupra acestor suflete, aşa cum sunt educate într-o credinţă amăgitoare şi nesatisfăcătoare. El va face ca razele de lumină să pătrundă prin întunericul des, care îi înconjoară pe aceşti oameni. El le va descoperi adevărul aşa cum este în Isus şi mulţi încă vor lua poziţie împreună cu poporul Său.

Dar românismul, ca sistem, nu este mai mult în armonie cu Evanghelia lui Hristos acum decât în oricare altă perioadă din istoria lui. Bisericile protestante se afundă într-o mare întunecime dacă nu vor lua aminte la semnele vremurilor. Biserica Romană ţinteşte departe în planurile şi în căile ei de lucru. Ea foloseşte orice ocazie pentru a-şi extinde influenţa şi a-şi mări puterea în pregătirea pentru o luptă crudă şi hotărâtă, pentru a-şi recâştiga controlul asupra lumii, a reîncepe prigoana şi a strica tot ce a făcut protestantismul. Catolicismul câştigă teren în orice direcţie. Se poate vedea creşterea numărului de biserici şi de capele în ţările protestante. Priviţi la popularitatea colegiilor şi seminarelor catolice în America, într-o mare măsură patronate de protestanţi. Urmăriţi creşterea ritualismului în Anglia şi frecventele dezertări către rândurile catolicilor. Aceste lucruri ar trebui să trezească îngrijorarea tuturor acelora care preţuiesc principiile curate ale Evangheliei.

LIBERTATEA CiVILĂ Şl CEA RELIGIOASĂ. AMENINŢATE

Protestanţii s-au amestecat cu catolicii şi au ocrotit papalitatea. Ei au făcut compromisuri şi concesii de care chiar şi papistaşii au fost surprinşi când le-au văzut şi pe care n-au putut să le înţeleagă. Oamenii închid ochii faţă de caracterul adevărat al românismului şi faţă de primejdiile de care trebuie să se teamă şi care provin din supremaţia lui. Oamenii trebuie treziţi să se împotrivească înaintării acestui duşman primejdios al libertăţilor religioase şi civile.

Mulţi protestanţi socotesc că religia catolică nu este atrăgătoare şi că slujba ei este un şir de ceremonii fără înţeles şi plictisitoare. Aici greşesc. (...)

O religie a exteriorului este atrăgătoare pentru inima nerenăscută. Pompa şi ceremonia slujbei catolice au o putere seducătoare, fermecătoare, prin care mulţi sunt amăgiţi; ei au ajuns să considere această biserică poarta cerului. Numai aceia care şi-au fixat bine picioarele în temelia adevărului şi ale căror inimi sunt reînnoite prin Duhul lui Dumnezeu sunt siguri împotriva influenţei ei. Mii de oameni care nu L-au cunoscut pe Hristos printr-o experienţă proprie vor fi conduşi să primească formele unei evlavii lipsite de putere. O astfel de religie este exact ceea ce doresc mulţimile.

Pretenţia bisericii la dreptul de a ierta îi face pe romanişti să se simtă liberi să păcătuiască, iar rânduiala spovedaniei, fără de care nu este acordată iertarea, tinde şi ea să ofere îngăduinţă către rău. Acela care îngenunchează înaintea unui om căzut şi îşi leschide prin mărturisire gândurile ascunse şi închipuirile inimii lui îşi înjoseşte demnitatea de om şi-şi degradează toate instinctele nobile ale sufletului. (...)

închinarea la chipuri şi la moaşte, invocarea sfinţilor şi înălţarea papei sunt născociri ale lui Satana pentru a îndepărta minţile oamenilor de la Dumnezeu şi de la Fiul Său. Pentru a le desăvârşi ruina, el încearcă să le întoarcă atenţia de la Acela prin care pot găsi mântuirea. El îi va conduce către orice ţintă care îl poate înlocui pe Acela care a zis: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă." (Matei 11,28)

Efortul permanent al lui Satana este de a prezenta greşit caracterul lui Dumnezeu, natura păcatului şi adevăratele probleme puse în joc în marea luptă. Denaturările lui slăbesc obligativitatea Legii divine şi le dau oamenilor îngăduinţa să păcătuiască. în acelaşi timp, îi face să nutrească idei greşite despre Dumnezeu, astfel încât să-L privească mai degrabă cu teamă şi cu ură decât cu iubire. Cruzimea caracterului său o atribuie Creatorului; aceasta este înfăţişată în sistemele religiei şi experimentată în felul de închinare. în felul acesta, minţile oamenilor sunt orbite, iar Satana şi le asigură ca mijloace de a lupta împotriva lui Dumnezeu. Prin concepţii greşite cu privire la atributele divine, popoarele păgâne au fost conduse să creadă că sunt necesare sacrificii omeneşti pentru a-şi asigura favoarea Divinităţii şi astfel au fost săvârşite cruzimile cele mai oribile sub diferite forme de idolatrie.

UN INSTRUMENT AL PERSECUŢIEI

Unind formele păgânismului cu cele ale creştinismului şi, asemenea păgânismului, reprezentând greşit caracterul lui Dumnezeu, Biserica Romano-Catolică a recurs la practici nu mai puţin crude şi revoltătoare, în zilele supremaţiei Romei, au existat instrumente de tortură pentru a impune primirea doctrinelor ei. Pentru aceia care nu recunoşteau pretenţiile ei, era rezervat rugul. Au fost atâtea masacre încât nu vor putea fi niciodată cunoscute decât atunci când vor fi descoperite la judecată. Demnitarii bisericii au cercetat, sub călăuzirea lui Satana, domnul lor, ce mijloace să inventeze pentru a provoca cel mai mare chin posibil şi, în acelaşi timp, să nu pună capăt vieţii victimei. în multe cazuri, procedeele infernale erau repetate până la limita extremă a

rezistenţei omeneşti, până când natura ceda în luptă, iar sufletul saluta moartea ca pe o scăpare plăcută.

Aceasta a fost soarta acelora care se împotriveau Romei. Dar şi centru adepţii ei erau aplicate disciplina biciului, cea a înfometării şi a privaţiunilor fizice, în toate formele care pot fi concepute de mintea omenească, pentru a produce dezgust faţă de păcat. Pentru a-şi asigura favoarea Cerului, penitenţii călcau legile lui Dumnezeu prin călcarea legilor naturii. Erau învăţaţi să rupă legăturile pe care El le-a întemeiat pentru a binecuvânta şi a înveseli viaţa pământească a omului. Cimitirele cuprind milioane de victime care şi-au consumat viaţa în zadar, încercând să-şi supună sentimentele naturale pentru reprima, ca fiind ofensatoare la adresa lui Dumnezeu, orice gând şi orice sentiment de simpatie faţă de semenii lor. (...)

HRISTOS TREBUIE SĂ FIE REFLECTAT DE BISERICA SA

Niciun exemplu din viaţa lui Hristos nu arată că bărbaţii şi femeile ar trebui să se închidă în mănăstiri pentru a se pregăti pentru cer. El n-a învăţat niciodată că dragostea şi simpatia trebuie înăbuşite. Inima Mântuitorului era plină de dragoste. Cu cât omul se apropie mai mult de desăvârşirea morală, cu atât mai ascuţite sunt sensibilităţile lui, cu atât mai acută este perceperea păcatului şi cu atât mai profundă este simpatia pentru cel amărât. Papa pretinde că este vicarul lui Hristos; dar cum se poate compara caracterul lui cu acela al Mântuitorului nostru? Se spune despre Hristos că i-a condamnat vreodată pe oameni la închisoare sau la tragerea pe roată pentru că nu I-au adus omagii ca Rege al cerului? S-a auzit glasul Lui condamnându-i la moarte pe aceia care nu L-au primit? Când a fost refuzat de locuitorii unui sat din Samaria, apostolul Ioan plin de indignare a cerut: „Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din

i să-i mistuie, cum a făcut Ilie?". Isus a privit cu milă la ucenicul Său şi 1-a mustrat aspru zicând: „Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele

enilor, ci să le mântuiască" (Luca 9,54.56). Câtă deosebire este între spiritul manifestat de Hristos şi cel manifestat de pretinsul Său vicar!

biserica Romană prezintă acum lumii o faţă plăcută, acoperind cu scuze raportul cruzimilor ei oribile. S-a îmbrăcat cu o haină creştină, dar a rămas neschimbată. Toate principiile papalităţii care existau în trecut există şi astăzi. învăţăturile născocite în Evul Mediu sunt susţinute şi azi. Nimeni să nu se amăgească. Papalitatea pe care protestanţii sunt gata acum să o slăvească este aceeaşi care a condus lumea în zilele Reformei, când oamenii lui Dumnezeu au stat pe poziţie cu preţul vieţii lor pentru a-i demasca nelegiuirea. Ea are aceeaşi mândrie şi aceeaşi pretenţie arogantă prin care şi-a asumat prerogativele lui Dumnezeu. Spiritul ei nu este mai puţin crud şi despotic acum decât atunci când a înăbuşit libertatea oamenilor şi i-a omorât pe sfinţii Celui Preaînalt.

Papalitatea este exact ce a declarat profeţia că va fi, şi anume apostazia zilelor din urmă (2 Tesaloniceni 2,3-4). Una dintre metodele ei de a acţiona este aceea de a da pe faţă doar atitudinea potrivită pentru aducerea la îndeplinire a planurilor ei, dar, dincolo de aspectul de cameleon, ea ascunde acelaşi venin neschimbat al şarpelui. „Credinţa nu trebuie păstrată faţă de eretici, nici faţă de persoanele suspecte de erezie" (Lenfant vol.I, p. 516), declară ea. Poate această putere, al cărei raport, timp de o mie de ani, este scris cu sângele sfinţilor, să fie acum recunoscută ca o parte a bisericii lui Hristos?

SA SCHIMBAT ROMA?

Nu fără motiv s-a susţinut că, în ţările protestante, catolicismul se deosebeşte mult mai puţin de protestantism decât în vremurile de demult. S-a produs o schimbare; dar schimbarea nu este în papalitate. Catolicismul, fără îndoială, se aseamănă mult cu protestantismul care există astăzi deoarece protestantismul a degenerat foarte mult faţă de cum era în zilele reformatorilor.

Pentru că bisericile protestante au căutat favoarea lumii, iubirea cea falsă le-a orbit ochii. Le place să creadă că răul este bun, iar urmarea inevitabilă este că vor ajunge să considere binele ca fiind rău. în loc să stea în apărarea credinţei date sfinţilor o dată pentru totdeauna, se scuză acum faţă de Roma pentru părerile lor lipsite de dragoste cu privire la ea şi cer iertare pentru îngustimea lor.

Extrem de mulţi oameni, chiar şi dintre aceia care nu au nicio simpatie faţă de romano-catolicism, înţeleg prea puţin primejdia care vine din

puterea şi din influenţa lui. Mulţi susţin că întunericul intelectual şi moral care predomina în Evul Mediu a favorizat răspândirea dogmelor, superstiţiilor şi a persecuţiilor papalităţii şi că înţelepciunea mai vastă din timpurile moderne, extinderea generală a cunoştinţei şi creşterea toleranţei în materie de religie exclud o reînviere a intoleranţei şi a tiraniei. în acest veac luminat, chiar şi numai gândul că va exista o aşa stare de lucruri este luat în râs. Este adevărat că o mare lumină, intelectuală, morală şi religioasă

străluceşte peste această generaţie. în paginile descoperite ale Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, a fost revărsată lumină din cer asupra lumii. Dar cu cât este mai mare lumina revărsată, cu atât mai mare este întunericul acelora care o pervertesc şi o resping.

Un studiu cu rugăciune al Bibliei le-ar arăta protestanţilor adevăratul caracter al papalităţii şi i-ar face să o deteste şi să se ferească de ea; dar mulţi sunt atât de înţelepţi, după părerea lor, încât nu simt nevoia să-L caute cu umilinţă pe Dumnezeu pentru a fi conduşi la adevăr. în timp ce se mândresc cu iluminarea lor, ei nu cunosc nici Scripturile şi nici puterea lui Dumnezeu. Pentru a-şi linişti conştiinţa, ei caută ce este mai puţin spiritual şi umilitor. Ceea ce doresc ei este o metodă de a-L uita pe Dumnezeu, dar care să treacă drept o metodă de a-şi aminti de El. Papalitatea este pregătită să facă faţă tuturor acestor nevoi. Ea este pregătită pentru cele două categorii de oameni care cu­prind aproape întreaga lume - aceia care doresc să fie mântuiţi prin meritele lor şi aceia care ar vrea să fie mântuiţi în păcatele lor. Acesta este secretul puterii ei.

LUMINĂ PRIN ÎNTUNERIC

O vreme de mare întuneric intelectual s-a dovedit a fi favorabilă succesului papalităţii. Dar şi o vreme de mare lumină intelectuală avea să se dovedească în aceeaşi măsură favorabilă succesului ei. în veacurile trecute, când oamenii nu aveau Cuvântul lui Dumnezeu şi nu cunoşteau adevărul, ochii le-au fost legaţi şi mii au fost prinşi în laţ, nevăzând plasa întinsă pentru picioarele lor. în această generaţie, sunt mulţi ai căror ochi sunt orbiţi de strălucirea speculaţiilor omeneşti, „ştiinţă pe nedrept numită astfel"; ei nu văd plasa şi cad în ea de parcă ar fi legaţi la ochi. Dumnezeu a intenţionat ca puterile intelectuale ale omului să fie socotite ca un dar de la Făcătorul lor şi să fie folosite în slujba adevărului şi a neprihănirii; dar când se cultivă mândria şi ambiţia, iar oamenii îşi înalţă propriile teorii mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci inteligenţa poate produce mai multă pagubă decât neştiinţa. în felul acesta, ştiinţa falsă din zilele noastre, care subminează credinţa în Biblie, se va dovedi plină de reuşită în pregătirea căii pentru primirea papalităţii, cu formele ei plăcute, aşa cum lipsa de cunoaştere a deschis calea pentru dezvoltarea ei în Evul Mediu întunecat.

ORIENTĂRI RELIGIOASE ÎN AMERICĂ

în mişcările care se dezvoltă acum în Statele Unite cu scopul de a asigura sprijinul statelor în favoarea instituţiilor şi a practicilor bisericii, protestanţii merg pe calea papalităţii. Ba mai mult, ei deschid uşa ca papalitatea să-şi recâştige în America protestantă supremaţia pe care a

pierdut-o în Lumea Veche. Şi ceea ce dă o mai mare însemnătate acestei mişcări este faptul că principala ţintă care se urmăreşte este impunerea păzirii duminicii - o practică ce îşi are originea în Roma şi pe care ea o pretinde ca semn al autorităţii sale. Acesta este spiritul papalităţii -spiritul de conformare la practicile lumeşti, venerarea tradiţiilor omeneşti mai presus de poruncile lui Dumnezeu - care pătrunde în bisericile protestante şi le conduce să facă aceeaşi lucrare de înălţare a duminicii, lucrare pe care papalitatea a făcut-o înaintea lor.

Dacă vrea să înţeleagă mijloacele ce vor fi folosite în lupta care se apropie cu grăbire, cititorul nu are decât să revadă raportul despre mijloacele pe care Roma le-a folosit pentru acelaşi scop în veacurile .trecute. Dacă vrea să cunoască modul în care papistaşii şi protestanţii uniţi vor proceda cu aceia care leapădă dogmele lor, să cerceteze spiritul pe care Roma 1-a manifestat faţă de Sabat şi apărătorii lui.

Edictele regale, conciliile generale şi rânduielile bisericii, susţinute de puterea pământească, au fost treptele prin care sărbătoarea păgână a atins poziţia de cinste în lumea creştină. Prima măsură publică ce impune păzirea duminicii a fost legea emisă de Constantin (anul 321 d.Hr.). Acest edict le cerea orăşenilor să se odihnească în „venerabila Zi a Soarelui", dar îngăduia ţăranilor să-şi continue lucrările agricole. Cu toate că iniţial era o instituţie păgână, a fost impusă tuturor de către împărat după ce acesta a primit cu numele creştinismul.

Mandatul regal nedovedindu-se destul de puternic pentru înlocuirea autorităţii divine, Eusebiu, un episcop care căuta favoarea prinţilor şi care era un prieten deosebit şi un linguşitor al lui Constantin, a declarat că Hristos a schimbat Sabatul în duminică. Nu s-a adus nici măcar o singură mărturie din Scripturi ca dovadă în favoarea învăţăturii noi. însuşi Eusebiu, fără să vrea, recunoaşte falsitatea ei şi arată către adevăraţii autori a schimbării. „Toate lucrurile", spunea el, „care trebuiau să fie făcute în Sabat au fost transferate în Ziua Domnului." (Robert Cox, Sabbath Laws and Sabbath Duties, p. 538). însă argumentul în favoarea duminicii, în ciuda lipsei lui de temeinicie, a slujit la încurajarea oamenilor pentru a :ălca Sabatul Domnului. Toţi aceia care doreau să fie onoraţi de lume au primit sărbătoarea populară.

LEGILE DUMINICALE Şl EFECTUL LOR

Când papalitatea s-a stabilizat temeinic, lucrarea de înălţare a duminicii a continuat. Pentru o vreme, oamenii se ocupau cu lucrările agricole duminica, atunci când nu veneau la biserică, iar ziua a şaptea era încă privită ca Sabat. Dar schimbarea s-a produs treptat şi continuu. Celor implicaţi în slujbele sfinte le era interzis să se amestece într-o judecată sau discuţie particulară cu privire la duminică. La scurtă vreme după aceea, tuturor persoanelor, de orice rang, li s-a poruncit să se oprească de la munca obişnuită, sub pedeapsa unei amenzi pentru oamenii liberi şi a loviturilor în cazul robilor. Mai târziu, s-a decretat ca cei bogaţi să fie pedepsiţi cu pierderea a jumătate din avere şi, în cele din urmă, dacă stăruie, să fie făcuţi robi. Cei din clasele de jos erau trimişi în exil pe viaţă.

S-a făcut apel şi la minuni. Printre altele, s-a spus că un gospodar care tocmai voia să-şi are ogorul duminica şi-a curăţat plugul cu un fier, iar fierul i s-a lipit de mână şi 1-a purtat timp de doi ani, „spre marea lui durere şi ruşine". (Francis West, Historical and Practicai Discourse on the Lord's Day, pag. 174)

Mai târziu, papa a dat îndrumări ca preoţii de parohie să-i mustre pe călcătorii duminicii, să-i invite să meargă la biserică şi să-şi spună rugăciunile, ca să nu aducă vreo calamitate asupra lor şi asupra vecinilor. (...)

Decretele conciliilor dovedindu-se nesatisfăcătoare, autorităţile pământeşti au fost rugate să emită un edict care să răspândească groaza în inimile oamenilor şi să-i oblige să se oprească de la lucru duminica. La un sinod ţinut la Roma, toate hotărârile anterioare au fost reafirmate cu o putere şi cu o solemnitate mai mare. Ele au fost introduse chiar în legile bisericeşti şi impuse de autoritatea civilă în aproape toată creştinătatea. (Vezi Heylyn, History of the Sabbath, pag. 2, cap. 5, sec.7)

AUTORITATEA DECRETULUI DE PĂZIRE A DUMINSCII

Lipsa autorităţii scripturistice pentru păzirea duminicii încă dădea ocazie la multe necazuri. Oamenii puneau la îndoială dreptul învăţătorilor bisericii de a trece cu vederea declaraţiile lui Iehova: „Ziua a şaptea este Sabatul Domnului, Dumnezeului tău", în favoarea cinstirii Zilei Soarelui. Pentru a suplini lipsa mărturiilor biblice, erau necesare alte soluţii. Un apărător zelos al duminicii, care a vizitat bisericile din Anglia la sfârşitul secolului al Xll-lea, a întâlnit împotriviri din partea martorilor credincioşi pentru adevăr, iar străduinţele lui au fost atât de neroditoare încât a plecat din ţară pentru o bucată de vreme şi a căutat în toate părţile câteva mijloace p .ntru a-şi susţine învăţăturile. Când s-a întors, lipsa a fost completată, iar străduinţele lui ulterioare au fost însoţite de un mai mare succes. A adus c i el un sul, despre care susţinea că este de la Dumnezeu şi care conţinea porunca necesară pentru păzirea duminicii, cu ameninţări grozave pentru a-1 înspăimânta pe cel neascultător. Despre acest document „preţios" - o contrafacere, la fel ca instituirea rânduielii pe care o susţinea - se spunea că a căzut din cer şi că a fost găsit în Ierusalim, pe altarul sfântului Simeon, a Golgota. Dar, de fapt, izvorul din care a ieşit a fost palatul pontifical de la Roma. Fraudele şi falsificările folosite pentru creşterea puterii şi pentru prosperitatea bisericii au fost socotite legale în toate veacurile de către erarhia papală. (...)

însă, în ciuda tuturor eforturilor de a asigura sfinţenia duminicii, chiar şi l ipistaşii au mărturisit în public autoritatea divină a Sabatului şi originea omenească a instituţiei prin care fusese înlocuit. în secolul al XVI-lea, un conciliu i pal a declarat în mod deschis: „Să-şi amintească toţi creştinii că ziua a şaptea a fost consacrată de Dumnezeu şi a fost primită şi păzită nu numai de către iudei, ci şi de toţi ceilalţi care pretind că se închină lui Dumnezeu; cu toate că noi, creştinii, am schimbat Sabatul lor în Ziua Domnului". (Idem, pag. 281,282). Aceia care au călcat Legea divină nu erau neştiutori cu privire la caracterul lucrării lor. Ei se aşezau în mod deliberat deasupra lui Dumnezeu.

ISTORIA EVULUI ÎNTUNECAT

Un exemplu izbitor al procedeului Romei cu aceia care nu erau de acord cu ea a fost prigonirea îndelungată şi sângeroasă a valdenzilor, dintre care mii erau păzitori ai Sabatului. Alţii au suferit la fel pentru credincioşia

lor faţă de porunca a patra. în mod deosebit istoria bisericilor din Etiopia şi Abisinia este semnificativă. în mijlocul întunecimii Evului Mediu, creştinii din Africa Centrală, pierduţi din vedere şi uitaţi de lume, s-au bucurat timp de mai multe veacuri de libertatea practicării credinţei lor. Dar, în cele din urmă, Roma a aflat de existenţa lor şi împăratul Abisiniei a fost curând determinat să-1 recunoască pe papa ca vicar al lui Hristos. Au urmat şi alte concesii. A fost dat un edict care interzicea păzirea Sabatului sub ameninţarea cu cele mai aspre pedepse. (Vezi Michael Geddes, Church History ofEthiopia, pag. 311,312.) Dar tirania papală a devenit în curând un jug atât de chinuitor încât etiopienii s-au hotărât să-1 arunce de pe grumaz. După o luptă teribilă, romaniştii au fost alungaţi din dominioanele lor, iar vechea credinţă a fost restabilită. Bisericile de aici s-au bucurat iarăşi de libertate şi n-au uitat niciodată lecţia pe care o învăţaseră cu privire la amăgire, la fanatism şi puterea despotică a Romei. în liniştea singurătăţii lor, s-au mulţumit să rămână necunoscute pentru restul creştinătăţii.

Aceste rapoarte ale trecutului descoperă cu claritate vrăjmăşia Romei faţă de Sabatul adevărat şi faţă de apărătorii lui, precum şi mijloacele pe care le foloseşte pentru a cinsti instituţia pe care a creat-o. Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă că aceste scene urmează să se repete atunci când romano-catolicii şi protestanţii se vor uni pentru înălţarea duminicii.

„RANA DE MOARTE" VINDECATĂ

Profeţia din Apocalipsa, capitolul 13, declară că puterea reprezentată de fiara cu coarne ca de miel va face ca „pământul şi cei ce locuiesc pe el" să se închine papalităţii, simbolizate acolo prin fiara „asemenea unui leopard". Fiara cu două coarne va spune şi ea „celor ce locuiesc pe pământ să facă o icoană fiarei" şi mai departe va porunci tuturor, mari şi mici, bogaţi şi săraci, liberi şi robi", să primească semnul fiarei (Apocalipsa 13,11-16). S-a arătat că Statele Unite sunt puterea reprezentată prin fiara cu coarne ca de miel şi că această profeţie se va împlini atunci când Statele Unite vor impune păzirea duminicii, pe care Roma o pretinde ca recunoaştere deosebită a supremaţiei ei. Dar în acest omagiu faţă de papalitate, Statele Unite nu vor fi singure. Influenţa Romei, în ţările care odinioară i-au recunoscut stăpânirea, este departe de a fi nimicită. Iar profeţia prevesteşte o restaurare a puterii ei: „Unul din capetele

ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară." (vers. 3). Primirea rănii de moarte arată către căderea papalităţii în anul 1798. După aceea, spune profetul, „rana de moarte s-a vindecat şi tot pământul se mira după fiară". Pavel declară lămurit că „omul păcatului" va continua să lucreze până la a doua venire (2 Tesaloniceni 2,3-8). Chiar la încheierea vremii, el va conduce lucrarea de amăgire. Iar Ioan declară, referindu-se tot la papalitate: „Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în Cartea vieţii Mielului, care a fost

junghiat" (Apocalipsa 13,8). Atât în Lumea Veche, cât şi în Lumea Nouă, papalitatea va primi închinare prin cinstea dată instituţiei duminicii, care se întemeiază numai pe autoritatea Bisericii Romane.

încă de la mijlocul secolului al XlX-lea, în Statele Unite, cercetătorii profeţiei au prezentat lumii această mărturie. în evenimentele care au

'C acum se vede o înaintare rapidă către împlinirea acestei profeţii. La învăţătorii protestanţi, se vede aceeaşi pretenţie la autoritatea divină în favoarea păzirii duminicii şi aceeaşi lipsă de dovezi scripturistice ca la conducătorii papali, care au născocit minuni pentru a umple locul unei

orunci de la Dumnezeu. Susţinerea că judecăţile lui Dumnezeu vin asupra oamenilor din cauza călcării sabatului duminical se va repeta; deja a început să fie susţinută. Şi o mişcare pentru impunerea păzirii duminicii câştigă teren cu repeziciune.

VIITORUL CATOLICISMULUI

Biserica Romană este uimitoare în subtilitatea şi şiretenia ei. Ea poate citi ce trebuie să se întâmple. Ea îşi aşteaptă vremea, văzând că bisericile protestante îi dau onoare primind sabatul cel fals şi că se pregătesc să-1 impună prin aceleaşi mijloace pe care le-a folosit ea în zilele de odinioară. Aceia care resping lumina adevărului vor căuta iarăşi ajutor la această aşa-zisă putere infailibilă, pentru a înălţa o instituţie care şi-a avut originea odată cu ea. Cu câtă bucurie va veni în ajutorul protestanţilor pentru această lucrare, nu este greu de presupus. Cine ştie mai bine decât conducătorii papali cum să-i trateze pe aceia care nu ascultă de biserică?

Biserica Romano-Catolică, cu toate ramificaţiile ei în lumea întreagă, formează o organizaţie vastă, sub stăpânirea Scaunului Pontifical destinat să slujească intereselor ei. Milioanele de credincioşi catolici din toate ţările globului sunt instruiţi să se ţină legaţi în supunere faţă de papa. Oricare ar fi naţionalitatea sau forma de guvernământ, ei trebuie să privească autoritatea bisericii mai presus de oricare alta. Cu toate că au jurat credinţă faţă de stat, în spatele acesteia stă votul de ascultare faţă de Roma, care îi dezleagă de oricare alt angajament, care ar putea fi împotriva intereselor ei.

Istoria stă ca martoră a eforturilor ei persistente şi măiestrite de a se amesteca în treburile naţiunilor; iar după ce a câştigat un cap de pod, ea îşi promovează scopurile, chiar cu preţul ruinării conducătorilor şi poporului. în anul 1204, papa Inocenţiu al III-lea a smuls de la Petru al II-lea, regele Aragonului, următorul jurământ extraordinar: „Eu, Petru, regele aragonezilor, mărturisesc şi făgăduiesc să fiu totdeauna credincios şi ascultător faţă de domnul meu, papa Inocenţiu, faţă de urmaşii lui catolici şi faţă de Biserica Romană şi să păstrez cu credincioşie regatul în

ascultare faţă de el, apărând credinţa catolică şi persecutând stricăciunea eretică." (John Dowling, The History of Românism, b. 5, cap. 6, sec. 55). Aceasta este în armonie cu pretenţiile cu privire la puterea pontifului roman, „că este legal pentru el să-i dea jos pe împăraţi" şi „că îi poate dezlega pe supuşii lui de supunerea faţă de conducătorii nedrepţi" (Mosheim, b. 3, cent. II, p. 2, c.2, sec. 9, nota 17)

VA FI RECÂŞTIGATĂ SUPREMAŢIA PIERDUTĂ?

Să nu se uite că înfumurarea Romei nu se schimbă niciodată. Principiile lui Grigore al Vll-lea şi ale lui Inocenţiu al III-lea sunt şi astăzi

rincipiile Bisericii Romano-Catolice. Şi, dacă ar mai deţine puterea, le-ar pune în practică acum cu tot atâta vigoare ca în veacurile trecute. Prea puţin îşi dau seama protestanţii ce fac atunci când îşi propun să primească ajutorul Romei în lucrarea de înălţare a duminicii. în timp ce ei urmăresc împlinirea scopului lor, Roma ţinteşte să-şi restabilească ] uterea, să-şi refacă supremaţia pierdută. Odată stabilit în Statele Unite p incipiul că biserica poate folosi sau poate controla puterea statului, că rânduielile religioase pot fi impuse prin legi civile, pe scurt, că autoritatea bisericii şi a statului trebuie să domine conştiinţa, triumful Romei în ; eastă ţară este asigurat.

Cuvântul lui Dumnezeu a avertizat cu privire la primejdia care se apropie. Dacă acesta este neglijat, atunci lumea protestantă va vedea care sunt în realitate scopurile Romei, numai că atunci va fi prea târziu pentru a scăpa din cursă. Roma creşte pe nesimţite în putere. învăţăturile ei îşi exercită influenţa în sălile legiuitoare, în biserici şi în inimile oamenilor. Ea îşi înalţă construcţii masive şi semeţe, în ale căror ascunzişuri tainice se vor repeta persecuţiile de odinioară. Pe ascuns şi de nebănuit, ea îşi întăreşte forţele pentru a-şi îndeplini scopurile atunci când îi va veni timpul să lovească. Tot ce doreşte este o poziţie avantajoasă, şi aceasta i s-a

it deja. în curând, vom vedea şi vom simţi care este scopul elementului roman. Toţi aceia care vor crede şi vor asculta de Cuvântul lui Dumnezeu vor stârni prin aceasta mustrarea şi persecuţia.

Conflictul care

sta sa inceapa

Incă de la începutul marii lupte din ceruri, scopul lui Satana a fost să distrugă Legea lui Dumnezeu. Tocmai pentru a aduce la îndeplinire lucrul acesta s-a răsculat împotriva Creatorului şi, cu toate că a fost aruncat din cer, a continuat aceeaşi luptă pe pământ. Ţinta pe care a urmărit-o permanent a fost să-i amăgească pe oameni şi să-i determine să calce Legea lui Dumnezeu. Lucrul acesta s-a realizat fie prin lepădarea Legii în întregime, fie prin lepădarea unuia dintre principiile ei, dar rezultatul va fi în cele din urmă acelaşi. Cine calcă „o singură poruncă" arată dispreţ pentru toată Legea; influenţa şi exemplul lui sunt de partea neascultării, iar el devine „vinovat de toate" (Iacov 2,10).

Căutând să arunce dispreţ asupra preceptelor divine, Satana a pervertit învăţăturile Bibliei şi aceste rătăciri au fost în felul acesta încorporate în credinţa miilor de oameni care mărturisesc a crede în Scriptură. Ultima mare luptă dintre adevăr şi rătăcire nu este decât bătălia finală a unei lupte îndelungate cu privire la Legea lui Dumnezeu. în această luptă intrăm acum - o luptă între legile oamenilor şi preceptele lui Iehova, între religia Bibliei şi religia fabulelor şi a tradiţiei.

NESOCOTIREA AUTORITĂŢII DIVINE

Factorii care se vor uni împotriva adevărului şi neprihănirii în această luptă sunt acum la lucru. Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, care ne-a fost dat cu preţul atâtor suferinţe şi sânge, este prea puţin preţuit. Biblia este la îndemâna tuturor, dar puţini sunt aceia care o primesc cu adevărat ca fiind călăuza vieţii. Necredinţa predomină într-o proporţie alarmantă, nu numai în lume, ci chiar şi în biserică. Mulţi au ajuns să combată chiar învăţăturile care constituie stâlpii credinţei

creştine. Faptele mari ale creaţiunii, aşa cum sunt prezentate de scriitorii inspiraţi, căderea omului, ispăşirea, perpetuitatea Legii lui Dumnezeu sunt practic lepădate, fie cu totul, fie în parte, de cei mai mulţi din lumea aşa-zis creştină. Mii de oameni care se mândresc cu înţelepciunea şi cu i; dependenţa lor socotesc ca o dovadă de slăbiciune a-şi pune cineva încrederea în Biblie; ei consideră că este o dovadă de talent superior şi de cultură să găsească greşeli în Scripturi, să denatureze şi să nege cele n ai importante adevăruri ale ei. Mulţi slujitori ai Evangheliei, profesori şi învăţători îi învaţă pe oameni că Legea lui Dumnezeu a fost schimbată sau desfiinţată, iar aceia care privesc cerinţele ei ca fiind încă valabile şi c nsideră că trebuie ascultate literal sunt socotiţi ca meritând numai \ itjocură sau dispreţ.

Respingând adevărul, oamenii îl resping pe Autorul lui. Călcând Legea lui Dumnezeu, ei neagă autoritatea Legiuitorului. Este tot atât de uşor să faci un idol din învăţăturile şi teoriile rătăcite cum este să modelezi un idol din lemn sau din piatră. Reprezentând greşit atributele divine, Satana îi ce nduce pe oameni să şi-L imagineze pe Dumnezeu într-un fel neadevărat, în viaţa multora, un idol filozofic este întronat în locul lui Iehova, în timp ce viul Dumnezeu, aşa cum este descoperit în Cuvântul Său, în Hristos şi în Iu rările creaţiunii, este slujit doar de puţini. Mii de oameni zeifică natura, în timp ce îl leapădă pe Creatorul şi Dumnezeul naturii. Deşi într-o formă diferită de cum exista în vechiul Israel din zilele lui Ilie, idolatria există şi în lumea creştină de astăzi. Dumnezeulmultoradintrepretinşii oameni înţelepţi, file ofi, poeţi, politicieni, ziarişti - dumnezeul lumii moderne, al multor colegii şi universităţi, chiar şi al mor instituţii teologice - este doar cu puţin mai bi i decât Baal, zeul soare al Feniciei.

Nicio rătăcire primită de lumea creştină nu se ridică mai îndrăzneţ împotriva autorităţii cerului, niciuna nu este mai opusă raţiunii, niciuna nu este mai ucigătoare în consecinţele ei decât învăţătura modernă, care câştigă teren atât de repede, că Legea lui Dumnezeu nu mai este obligatorie pentru oameni. Fiecare popor îşi are legile lui, care cer respect şi ascultare - nicio guvernare nu poate exista fără ele. Şi atunci cum se poate concepe ca Făcătorul cerurilor şi al pământului să nu aibă nicio lege care să guverneze fiinţele pe care le-a creat? Să presupunem că demnitarii ar declara în mod public că legile care guvernează ţara lor şi ocrotesc drepturile cetăţenilor lor n-ar fi obligatorii, că ele restrâng libertatea oamenilor şi de aceea n-ar trebui să fie ascultate - cât timp ar mai fi îngăduiţi astfel de oameni la conducere? Dar este oare un delict mai grav să dispreţuieşti legile statelor şi ale naţiunilor decât să calci acele precepte divine care sunt temelia oricărei guvernări?

PUTEM NOI SĂ DESFIINŢĂM LEGEA LUI DUMNEZEU?

Ar fi cu mult mai potrivit pentru naţiuni să-şi abroge legile şi să le îngăduie oamenilor să facă ce le place decât pentru Conducătorul universului să-Şi anuleze Legea şi să lase lumea fără un standard care să-1 condamne pe cel vinovat sau să-1 îndreptăţească pe cel ascultător. Am dori oare să cunoaştem rezultatele anulării Legii lui Dumnezeu? Experimentul a fost făcut. Teribile au fost scenele care au avut loc în Franţa atunci când ateismul a devenit puterea stăpânitoare. S-a demonstrat atunci înaintea lumii că lepădarea restricţiilor pe care Dumnezeu le-a impus înseamnă acceptarea regulilor impuse de cel mai crud dintre tirani. Când măsura neprihănirii este îndepărtată, este deschisă calea ca prinţul întunericului să ia puterea pe pământ.

Oriunde sunt lepădate preceptele divine, păcatul încetează să mai fie privit ca păcat, iar neprihănirea nu este de dorit. Aceia care refuză să se supună guvernării lui Dumnezeu sunt cu totul nepregătiţi pentru a se conduce pe ei înşişi. Prin învăţăturile lor vătămătoare, spiritul de nesupunere este semănat în inimile copiilor şi ale tinerilor, care din fire nu pot suporta să fie conduşi, iar urmarea va fi o societate nelegiuită şi imorală. în timp ce-şi bat joc de credulitatea acelora care ascultă de cerinţele lui Dumnezeu, extrem de mulţi oamenii primesc cu uşurinţă amăgirile lui Satana. Ei dau frâu liber plăcerii şi practică păcatele care au adus judecăţile asupra păgânilor.

ROADELE UNOR VREMURI DE NEASCULTARE

Aceia care îi învaţă pe oameni să privească poruncile lui Dumnezeu cu uşurinţă seamănă neascultare pentru a culege neascultare. Dacă sunt date la o parte restricţiile impuse de Legea divină, în curând legile omeneşti nu vor mai fi luate în seamă. Din cauză că Dumnezeu interzice practicile necinstite, pofta, minciuna şi înşelăciunea, oamenii sunt înclinaţi să respingă principiile Sale, pe care le socotesc o piedică în calea prosperităţii lor pământeşti; dar urmările îndepărtării acestor precepte vor fi atât de grave încât nu se pot anticipa. Să presupunem că legea n-ar mai fi obligatorie, atunci de ce să mai existe teama de

consecinţele neascultării de ea? Proprietatea n-ar mai fi sigură. Oamenii ar lua bunurile vecinului prin violenţă, iar cel mai tare ar deveni cel mai bogat. Nici viaţa n-ar mai fi respectată. Votul căsătoriei n-ar mai sta ca un bastion pentru apărarea familiei. Cine ar avea puterea, dacă ar dori, ar putea lua nevasta vecinului prin violenţă. Porunca a cincea ar fi îndepărtată împreună cu a patra. Copiii nu s-ar sfii să le ia viaţa părinţilor lor, dacă astfel şi-ar putea împlini dorinţa inimii lor stricate.

Lumea civilizată ar deveni o hoardă de hoţi şi de asasini, iar pacea, liniştea şi fericirea ar fi alungate de pe pământ.

Incă de acum, învăţătura că oamenii sunt eliberaţi de ascultarea de cerinţele lui Dumnezeu a slăbit puterea obligaţiei morale şi a deschis stăvilarele ca nelegiuirea să vină asupra lumii. Nelegiuirea, risipa şi corupţia se revarsă peste noi ca un val copleşitor. în familie, Satana este la lucru. Steagul lui flutură chiar şi în căminele aşa-zis creştine. Gelozia, bănuielile, făţărnicia, înstrăi­narea, rivalitatea, lupta, trădarea încrederii sacre, îngăduirea poftei se află acolo. întregul sistem de principii şi de învăţături religioase, care ar trebui să constituie temelia şi structura vieţii sociale, pare a fi un edificiu gata sase prăbuşească în ruină. Criminalii cei mai josnici, când sunt aruncaţi în închisoare pentru delictele comise, adesea primesc daruri şi ajung în centrul atenţiei ca şi când ar fi obţinut o distincţie de invidiat. Se face o mare publicitate caracterului şi crimelor lor. Presa publică amănunte revoltătoare cu privire la vicii, iniţiindu-i în felul acesta şi pe alţii în practicarea înşelătoriei, furtului şi a crimei, iar Satana tresaltă pentru succesele planurilor lui diabolice. Pasiunea nebunească a viciului, violenţa cu care se ia viaţa, creşterea teribilă a necumpătării şi a nelegiuirii peste orice măsură trebuie să îi trezească pe toţi aceia care se tem de Dumnezeu şi să-i facă să se întrebe ce se poate face pentru a opri valul răului.

CORUPŢIA IN CURŢILE DE JUSTIŢIE

Curţile de justiţie sunt corupte. Conducătorii sunt mânaţi de dorinţa după câştig şi de iubirea de plăceri senzuale. Necumpătarea a întunecat minţile multora, aşa încât Satana a pus stăpânire aproape deplină asupra lor. Juriştii sunt pervertiţi, mituiţi, înşelaţi. Beţia şi petrecerile, pasiunea, gelozia, necinstea de orice fel sunt prezente printre aceia care aplică legile. „Adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte şi neprihănirea nu poate să se apropie." (Isaia 59,14)

Nelegiuirea şi întunericul spiritual care au dominat în timpul supremaţiei Romei au fost urmarea inevitabilă a îndepărtării Scripturilor, dar unde trebuie găsită cauza necredinţei larg răspândite, a lepădării

Legii lui Dumnezeu şi a stricăciunii care este legată de acestea într-o vreme de libertate religioasă care are lumina deplină a iluminării Evangheliei? Acum, pentru că nu mai poate ţine lumea sub stăpânire prin interzicerea Scripturilor, Satana recurge la alte mijloace pentru a-şi atinge acelaşi scop. Distrugerea credinţei în Biblie slujeşte scopului lui la fel de bine ca distrugerea Bibliei înseşi. Prin introducerea ideii că Legea lui Dumnezeu nu este obligatorie, el îi conduce pe oameni să o calce ca şi când ar fi întru totul necunoscători ai preceptelor ei. Şi acum, ca şi în veacurile trecute, el a lucrat prin biserică pentru a-şi realiza planurile. Organizaţiile religioase ale zilei au refuzat să asculte 2 devărurile nepopulare, descoperite clar în Scripturi, şi, combătându-le, au adoptat interpretări şi au luat poziţii care au semănat pe o scară largă minţele necredinţei. Agăţându-se de rătăcirea papală despre nemurirea naturală a sufletului şi conştienta omului în moarte, au lepădat singura : cărare împotriva amăgirilor spiritismului. învăţătura cu privire la chinurile veşnice i-a condus pe mulţi să nu mai creadă în Biblie. Când citesc cuvintele poruncii a patra, mulţi învăţători populari descoperă că Dumnezeu porunceşte păzirea Sabatului zilei a şaptea, aşa că, pentru a se elibera de o datorie pe care nu sunt gata să o îndeplinească, ei declară că Legea lui Dumnezeu nu mai este obligatorie. în felul acesta, resping Legea şi, odată cu ea, Sabatul. Când lucrarea pentru reforma Sabatului se extinde, această lepădare a Legii divine, pentru a evita cerinţele poruncii a patra, va deveni aproape generală. învăţăturile conducătorilor religiei au deschis uşa pentru necredinţă, spiritism şi dispreţuirea Legii sfinte a lui Dumnezeu. Asupra acestor conducători zace o răspundere grozavă pentru nelegiuirea care există în lumea creştină.

CUM POATE FI REMEDIATĂ DECĂDEREA MORALĂ

Cu toate acestea, chiar această categorie de oameni susţine că rapida răspândire a stricăciunii este cauzată în mare parte de profanarea aşa-numitului „Sabat creştin" şi că impunerea păzirii duminicii ar reface într-o mare măsură starea morală a societăţii. Această susţinere este accentuată îndeosebi în America, unde învăţătura cu privire la Sabatul adevărat a fost predicată pe scară largă. Aici, lucrarea de cumpătare, una dintre cele

mai proeminente şi importante dintre reformele morale, este adesea combinată cu mişcarea duminicală, iar apărătorii acesteia din urmă se prezintă ca unii care lucrează pentru promovarea celor mai înalte interese ale societăţii. Aceia care refuză să se alieze cu ei sunt denunţaţi ca fiind duşmanii reformei şi ai cumpătării. Dar faptul că mişcarea pentru întemeierea rătăcirii este corelată cu o lucrare bună în ea însăşi nu este un argument pentru aprobarea rătăcirii. Putem ascunde otrava, amestecând-o cu o hrană sănătoasă, dar nu-i putem schimba natura. Din contră, devine şi mai primejdioasă şi este mai uşor de luat de către cei neavizaţi. Unul dintre planurile lui Satana este acela de a amesteca rătăcirea cu destul adevăr pentru a o face plauzibilă. Conducătorii mişcării duminicale pot să susţină unele reforme de care oamenii au nevoie, principii care sunt în armonie cu Biblia, şi, cu toate acestea, dacă împreună cu ele se află şi o cerinţă contrară Legii lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu nu se pot uni cu ei. Nimic nu poate justifica îndepărtarea poruncilor lui Dumnezeu în favoarea preceptelor oamenilor.

Prin cele două mari rătăciri, nemurirea sufletului şi sfinţirea duminicii, Satana îi va aduce pe oameni sub robia amăgirilor sale. în timp ce prima pune temelia spiritismului, ultima creează o legătură de simpatie cu Roma. Protestanţii din Statele Unite se vor afla în primele rânduri pentru a prinde mâna spiritismului; ei vor trece peste abis pentru a da mâna cu puterea romană şi, sub influenţa acestei uniri întreite, această ţară va merge pe urmele Romei pentru a călca în picioare drepturile conştiinţei.

Deoarece spiritismul imită din ce în ce mai mult creştinismul cu numele, el are o putere mai mare să amăgească şi să prindă în cursă. După concepţia actuală, chiar şi Satana s-a convertit. El va apărea sub forma unui înger de lumină. Prin mijlocirea spiritismului se vor face minuni, mulţi bolnavi vor fi vindecaţi şi multe minuni vor avea loc, lucruri ce nu se pot contesta. Şi pentru că duhurile îşi vor mărturisi credinţa în Biblie şi vor manifesta respect pentru instituţiile bisericii, lucrarea lor va fi acceptată ca o manifestare a puterii divine.

DEOSEBIREA DINTRE CEI CREDINCIOŞI SI LUME

Linia de deosebire dintre creştinii cu numele şi cei nelegiuiţi abia se mai distinge astăzi. Membrii bisericii iubesc ce iubeşte lumea şi sunt gata

să se unească cu ea, iar Satana s-a hotărât să-i unească într-o singură organizaţie şi în felul acesta să-şi întărească puterea, aruncându-i în rândurile spiritismului. Papistaşii care se laudă cu minunile, ca fiind un semn sigur al bisericii adevărate, vor fi amăgiţi cu uşurinţă de această putere făcătoare de minuni, iar protestanţii care au lepădat scutul adevărului vor fi amăgiţi şi ei. Papistaşii, protestanţii şi cei lumeşti vor primi în egală măsură o formă de evlavie fără putere şi vor vedea în această unire o mare mişcare pentru pocăinţa lumii întregi şi pentru inaugurarea mileniului mult aşteptat.

CALEA SPRE RUINĂ

Prin spiritism, Satana apare ca un binefăcător al omenirii, vindecând bolile oamenilor şi pretinzând a aduce o ordine nouă şi un sistem mai înalt de credinţă religioasă, dar, în acelaşi timp, lucrează ca un nimicitor. Ispitele lui duc mulţimile la ruină. Necumpătarea detronează raţiunea; urmează îngăduinţa senzuală, lupta şi vărsarea de sânge. Satana găseşte plăcere în război, căci el provoacă pasiunile cele mai rele ale sufletului şi ni niceşte pentru veşnicie victimele cufundate în viciu şi în sânge. Ţinta lui este să provoace popoarele la război unul împotriva altuia, pentru că în felul acesta poate îndepărta minţile oamenilor de la lucrarea de pregătire pentru a sta în ziua lui Dumnezeu.

Satana lucrează şi prin elementele naturii, pentru a-şi strânge secerişul de suflete nepregătite. El a studiat secretele laboratoarelor naturii şi îşi foloseşte toată puterea pentru a controla aceste elemente atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Când i s-a îngăduit să-1 chinuiască pe Iov, cât de repede turmele, cirezile, robii, casele şi copiii au fost distruşi, un necaz venind după altul într-o clipă. Dumnezeu este Acela care ocroteşte făpturile Sale şi le înconjoară pentru a le feri de puterea distrugătorului. Dar lumea creştină a dovedit dispreţ faţă de Legea lui Iehova; Domnul însă va face exact ce a spus - îşi va retrage binecuvântările de pe pământ şi îşi va îndepărta grija ocrotitoare de la aceia care se răscoală împotriva Legii Sale, învăţându-i şi obligându-i şi pe alţii să facă la fel. Satana stăpâneşte peste toţi aceia pe care Dumnezeu nu-i păzeşte în mod deosebit. El îi va favoriza şi îi va face pe unii să prospere pentru a aduce la îndeplinire planurile lui şi va aduce necazuri pentru alţii, făcându-i pe oameni să creadă că Dumnezeu este Acela care-i chinuieşte.

în timp ce va apărea înaintea oamenilor ca un mare medic, care le poate vindeca bolile, el va aduce boală şi dezastru până acolo încât oraşele populate să fie aduse în stare de ruină şi părăsire. Chiar acum este la lucru. în accidente şi calamităţi pe mare şi pe uscat, în marile conflagraţii, în furtuni grozave şi în uragane pustiitoare, inundaţii, cicloane, valuri uriaşe şi în cutremure, în toate locurile şi în mii de forme, Satana îşi exercită puterea. El distruge lanurile gata de recoltat, provocând foamete şi suferinţă. El face ca aerul să fie poluat de moarte şi mii de fiinţe pier din cauza stricăciunii lui. Aceste calamităţi vor deveni din ce în ce mai frecvente şi mai dezastruoase. Distrugerea va veni asupra oamenilor şi a animalelor. „Ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniţi şi tânjesc..., ţara a fost spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile şi rupeau legământul cel veşnic." (Isaia 24,4.5)

CAUZA CELUI RĂU PUSĂ ÎNTR-O FALSĂ LUMINĂ BUNĂ

Atunci, amăgitorul cel mare îi va convinge pe oameni că aceia care îi slujesc lui Dumnezeu sunt cauza tuturor acestor rele. Clasa de oameni care a provocat dizgraţia Cerului va pune toate necazurile pe seama acelora a căror ascultare de Legea lui Dumnezeu este o mustrare continuă pentru cei care o calcă. Se va spune că oamenii îl insultă pe Dumnezeu prin călcarea sabatului duminical; că acest păcat a adus calamităţile care nu vor înceta până nu se va impune cu stricteţe păzirea duminicii şi că aceia care susţin cerinţele poruncii a patra, distrugând prin aceasta respectul cuvenit duminicii, aduc tulburare asupra poporului, împiedicându-1 să se bucure din nou de favoarea divină şi prosperitate materială. în felul acesta, va fi din nou auzită acuzaţia adusă în vechime slujitorului lui Dumnezeu: „Abia a zărit Ahab pe Ilie şi i-a zis: 'Tu eşti

acela care nenoroceşti pe Israel?' Ilie a răspuns: 'Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu şi casa tatălui tău, fiindcă aţi părăsit poruncile Domnului şi te-ai dus după Baali?' (1 Regi 18,17.18). Când mânia oamenilor va fi provocată prin acuzaţii neadevărate, ei vor acţiona faţă de trimişii lui Dumnezeu la fel ca Israelul apostat faţă de Ilie.

Puterea de a face minuni se va descoperi prin spiritism şi îşi va exercita influenţa împotriva acelora care aleg să asculte de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Comunicările din partea duhurilor vor declara că Dumnezeu le-a trimis pentru a-i convinge de rătăcirea lor pe aceia care leapădă duminica, afirmând că legile ţării trebuie ascultate ca fiind Legea lui Dumnezeu. Ele vor deplânge marea nelegiuire din lume şi vor susţine mărturia învăţătorilor religioşi, care susţin că starea morală decăzută este cauzată de necinstirea duminicii. Mare va fi indignarea impotriva tuturor acelora care refuză să accepte mărturia lor.

Modul de a proceda al lui Satana în această luptă finală cu poporul lui Dumnezeu este acelaşi pe care 1-a folosit la începutul marii con­troverse din ceruri. El pretindea că vrea să promoveze stabilitatea cârmuirii divine, în timp ce în ascuns depunea toate eforturile pentru

a se asigura că va fi îndepărtată. Şi astfel, punea în contul îngerilor credincioşi chiar lucrarea pe care el însuşi se străduia să o îndeplinească. Aceeaşi lucrare de amăgire a marcat istoria Bisericii Catolice. Ea a susţinut că lucrează ca vicerege al Cerului, în timp ce a căutat să se înalţe mai presus de Dumnezeu şi să schimbe Legea Sa. Sub conducerea Romei, aceia care au suferit moartea pentru credincioşia lor faţă de Evanghelie au fost denunţaţi ca răufăcători, au fost declaraţi ca fiind în alianţă cu Satana şi s-a folosit orice mijloc posibil pentru a-i acoperi de ruşine, pentru a-i face să apară în ochii oamenilor, şi chiar în ochii lor, ca cei mai odioşi criminali. Tot aşa va fi şi acum. în timp ce caută să-i distrugă pe aceia care cinstesc Legea lui Dumnezeu, Satana va face ca tocmai ei să fie acuzaţi de călcarea Legii, ca unii care îl dezonorează pe Dumnezeu şi aduc pedepsele Lui asupra lumii.

LIBERTATEA DE CONŞTIINŢĂ A OMULUI

Dumnezeu nu forţează niciodată voinţa sau conştiinţa, dar calea continuă a lui Satana - pentru a câştiga stăpânire asupra acelora pe care nu-i poate amăgi altfel - este constrângerea prin cruzime. Inspirând teamă, Satana încearcă să domine conştiinţa şi să-şi asigure închinarea. Pentru împlinirea acestui ţel, el lucrează prin autorităţile religioase şi

pământeşti, mobilizându-le să impună legile omeneşti ca o sfidare a Legii lui Dumnezeu.

Aceia care cinstesc Sabatul biblic vor fi denunţaţi ca vrăjmaşi ai legii şi ai ordinii, ca unii care calcă în picioare preceptele morale ale societăţii, provocând anarhie şi corupţie şi aducând pedepsele lui Dumnezeu asupra pământului. Stăruinţa de a nu-şi călca pe conştiinţă va fi socotită ca încăpăţânare, îndărătnicie şi dispreţ faţă de autoritate. Ei vor fi acuzaţi că sunt nemulţumiţi de cârmuire. Slujitorii bisericii care contestă obligativitatea Legii divine vor prezenta de la amvoane datoria de a se da ascultare autorităţilor civile ca fiind rânduite de Dumnezeu, în sălile legislative şi în curţile de judecată, păzitorii Sabatului vor fi greşit prezentaţi şi condamnaţi. O falsă interpretare va fi dată cuvintelor lor, iar asupra motivelor lor va fi pusă cea mai rea intenţie.

UNIREA DINTRE STAT SI BISERICĂ

Când resping argumentele clare, scripturistice, în apărarea Legii lui Dumnezeu, bisericile protestante vor dori să-i aducă la tăcere pe aceia a căror credinţă n-o pot dovedi greşită cu ajutorul Bibliei. Cu toate că închid ochii faţă de acest fapt, ele adoptă acum o cale care va duce la prigonirea acelora care refuză în mod conştient să facă ce face restul lumii creştine şi sa recunoască pretenţiile sabatului papal.

Demnitarii bisericii şi ai statului se vor uni pentru a corupe, a convinge sau a constrânge toate clasele de oameni să cinstească duminica. Lipsa autorităţii divine va fi înlocuită cu decretele prigonitoare. Corupţia politică distruge iubirea de dreptate şi respectul pentru adevăr. Chiar şi în America cea liberă, pentru a-şi asigura favoarea publică, conducătorii şi legiuitorii se vor supune cererii populare de a da o lege care să impună păzirea duminicii. Libertatea de conştiinţă, obţinută cu un sacrificiu atât de mare, nu va mai fi respectată. în lupta care se apropie cu grăbire, vom vedea exemplificate cuvintele profetului: „Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos." (Apocalipsa 12,17).

Scripturile, o

aparare sigura

La Lege şi la mărturie!' Căci, dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta" (Isaia 8,20). Poporul lui Dumnezeu este îndreptat către Scripturi, ca fiind scutul lui împotriva influenţei învăţătorilor rătăciţi şi împotriva puterii amăgitoare a duhurilor întunericului. Satana foloseşte orice plan posibil pentru a-i împiedica pe oameni să câştige o cunoaştere a Bibliei, deoarece declaraţiile ei lămurite îi demască amăgirile. Ori de câte ori are loc o redeşteptare a lucrării lui Dumnezeu, prinţul răului se trezeşte la o activitate mai intensă. Acum el îşi adună toate puterile pentru o luptă finală împotriva lui Hristos şi a urmaşilor Lui. Ultima mare amăgire este pe punctul de a se descoperi înaintea noastră. Antihristul trebuie să-şi desfăşoare lucrările miraculoase înaintea ochilor noştri. Atât de mult se va asemăna contrafacerea cu adevărul încât va fi peste putinţă să se facă deosebire între ele dacă nu se folosesc Sfintele Scripturi. Prin mărturia lor trebuie probate toate declaraţiile şi orice minune.

Toţi aceia care încearcă să asculte de toate poruncile lui Dumnezeu vor întâlni împotriviri şi vor fi luaţi în râs. Ei vor putea să reziste numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru a putea suporta încercarea din faţa lor, trebuie să înţeleagă voia lui Dumnezeu aşa cum a fost descoperită în Cuvântul Său. Ei îl pot cinsti numai dacă au o concepţie corectă cu privire la caracterul Său, la cârmuirea şi la planurile Sale şi dacă lucrează în armonie cu ele. Numai aceia care şi-au întărit mintea cu adevărurile Bibliei vor rezista în ultimul mare conflict. Fiecare suflet se va confrunta cu întrebarea cercetătoare: „Să ascult mai mult de Dumnezeu decât de oameni?" Ora hotărâtoare este chiar acum la uşi. Sunt picioarele noastre

întemeiate pe stânca de neclintit a Cuvântului lui Dumnezeu? Suntem pregătiţi să stăm hotărâţi în apărarea poruncilor lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus?

NĂDEJDI PIERDUTE CÂND HRISTOS A MURIT

înainte de răstignirea Sa, Mântuitorul le-a explicat ucenicilor că urma să fie dat la moarte şi că avea să învie din mormânt, iar îngerii au fost de faţă pentru a le imprima cuvintele Lui în minte şi în inimă. Dar ucenicii aşteptau o eliberare pământească de sub jugul roman şi nu puteau suporta gândul ca Acela în care îşi puseseră toate nădejdile să sufere o moarte atât de ruşinoasă. Cuvintele de care trebuiau să-şi amintească au fost alungate din minte şi, atunci când a venit timpul încercării, i-a găsit nepregătiţi. Moartea lui Isus a distrus atât de mult nădejdile lor, de parcă El nu-i avertizase. Tot astfel, viitorul ne este descoperit în profeţii tot aşa de clar cum le-a fost arătat ucenicilor prin cuvintele Domnului Hristos. Evenimentele legate de încheierea timpului de har şi de lucrarea de pregătire pentru timpul strâmtorării sunt prezentate lămurit. Dar mulţimile nu înţeleg bine aceste adevăruri importante, care sunt pentru ele ca şi când nu le-ar fi fost descoperite. Satana veghează să răpească orice impresie care i-ar putea face pe oameni înţelepţi spre mântuire, iar timpul încercării îi va găsi nepregătiţi.

Când le trimite oamenilor avertizări atât de importante încât sunt reprezentate ca fiind vestite de îngeri sfinţi care zboară prin mijlocul cerului, Dumnezeu îi cere fiecărui suflet înzestrat cu raţiune să ia aminte la solie. Judecăţile înfricoşătoare rostite împotriva celor care se închină fiarei şi chipului ei (Apocalipsa 14,9-11) trebuie să-i conducă la un studiu atent al profeţiilor din care să înveţe ce înseamnă semnul fiarei şi cum să se ferească de a-1 primi. Dar majoritatea oamenilor nu doresc să audă adevărul şi se îndreaptă către închipuiri. Privind către zilele din urmă, apostolul Pavel declara: „Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă. (2 Timotei 4,3). Acel timp a venit. Oamenii nu doresc adevărul Bibliei, pentru că el vine în conflict cu dorinţa inimii păcătoase şi iubitoare de lume, iar Satana le oferă amăgirile pe care ei le iubesc.

STANDARDUL DOCTRINEI

Dar Dumnezeu va avea un popor pe pământ care să susţină Biblia, şi numai Biblia, ca măsură a tuturor învăţăturilor şi ca temelie a tuturor reformelor. Părerile oamenilor învăţaţi, deducţiile ştiinţei, crezurile sau hotărârile consiliilor ecleziastice, tot atât de numeroase şi contradictorii ca şi bisericile pe care le reprezintă, glasul majorităţii - niciuna şi nici chiar toate laolaltă nu trebuie privite ca dovadă pentru sau împotriva vreunui punct al credinţei religioase. înainte de a primi orice învăţătură sau precept, trebuie să cerem în sprijinul ei un clar „Aşa zice Domnul!"

Satana încearcă încontinuu să atragă atenţia la om, şi nu la Dumnezeu, aşa cum ar trebui. El îi conduce pe oameni să privească la episcopi, la pastori, la profesori de teologie ca îndrumători ai lor, în loc să cerceteze Scripturile pentru a-şi cunoaşte datoria. Atunci, stăpânind minţile acestor conducători, el poate influenţa mulţimile după voia lui.

Când Hristos a venit să spună cuvintele vieţii, oamenii de rând L-au ascultat cu plăcere şi mulţi, chiar dintre preoţi şi dintre conducători, au crezut în El. Dar marele preot şi conducătorii poporului s-au hotărât să-L condamne şi să respingă învăţăturile Lui. Deşi dăduseră greş în toate străduinţele lor de a găsi acuzaţii împotriva Lui, cu toate că nu putuseră decât să simtă influenţa puterii şi a înţelepciunii divine, care însoţeau cuvintele Sale, ei s-au închistat în prejudecăţi; au respins dovada cea mai lămurită a mesianităţii Sale, ca nu cumva să fie obligaţi să devină ucenicii Lui. Aceşti împotrivitori ai lui Isus erau bărbaţi pe care oamenii fuseseră învăţaţi din copilărie să-i respecte, în faţa autorităţii cărora fuseseră obişnuiţi să se plece. „Cum se face", au întrebat ei, „că mai-marii şi cărturarii noştri nu cred în Isus? Nu L-ar primi aceşti oameni evlavioşi dacă ar fi Hristosul?" Influenţa unor conducători ca aceştia a condus naţiunea iudaică să-L respingă pe Răscumpărătorul ei.

Duhul care i-a influenţat pe conducătorii şi preoţii aceia este manifestat şi astăzi de mulţi care au o înaltă pretenţie de evlavie. Ei refuză să cerceteze mărturia Scripturilor cu privire la adevărurile

deosebite pentru această vreme. Ei arată la numărul lor, la bogăţia şi popularitatea lor şi îi privesc cu dispreţ pe aceia care apără adevărul şi care sunt puţini, săraci, necunoscuţi şi au o credinţă care-i desparte de lume.

Hristos a prevăzut că pretenţia nejustificată de autoritate pe care şi-au asumat-o cărturarii şi fariseii nu avea să înceteze odată cu împrăştierea iudeilor. El a avut o vedere profetică în ceea ce priveşte înălţarea autorităţii omeneşti, care pretindea stăpânire asupra conştiinţei, dar care a fost un blestem grozav pentru biserică în toate veacurile. Iar mustrarea aspră a cărturarilor şi a fariseilor, precum şi avertizările Sale ca poporul să nu-i urmeze pe aceşti conducători orbi au fost cuprinse în raportul inspirat ca o mustrare pentru generaţiile viitoare.

CERCETEAZĂ BIBLIA PENTRU TINE ÎNSUŢI

Biserica Catolică rezervă clerului dreptul de a interpreta Scripturile.

(•••) Cu toate că Reforma le-a dat tuturor oamenilor Scripturile, acelaşi principiu care a fost susţinut de Roma îi opreşte pe credincioşii din bisericile protestante să cerceteze Biblia pentru ei înşişi. Ei sunt instruiţi sa primească învăţăturile aşa cum sunt interpretate de biserică, şi sunt mii de oameni care nu îndrăznesc să primească nimic, oricât de lămurit ar fi

descoperit în Scriptură, care este contrar crezului lor sau învăţăturii stabilite de biserica lor.

Cu toate că Biblia este plină de avertizări împotriva învăţătorilor rătăciţi, mulţi sunt gata să-şi încredinţeze sufletele spre păstrare clerului. Există astăzi mii de susţinători ai religiei care nu pot prezenta niciun alt motiv pentru punctele de credinţă pe care le susţin decât că aşa au fost învăţaţi de conducătorii lor religioşi. Ei trec pe lângă învăţăturile Mântuitorului ca şi când nu-L observă şi acordă o încredere deplină cuvintelor slujitorilor bisericii. Dar sunt aceşti slujitori infailibili? Cum ne putem încredinţa sufletele călăuzirii lor dacă nu ştim din Cuvântul lui Dumnezeu că ei sunt purtătorii de lumină? Lipsa de curaj moral pentru a nu păşi pe urmele trasate de lume îi conduce pe mulţi să-i urmeze pe cei învăţaţi şi, prin împotrivirea lor de a cerceta pentru ei înşişi, ajung legaţi fără nădejde în lanţurile rătăcirii. Ei văd că adevărul pentru vremea aceasta este lămurit prezentat în Biblie şi simt puterea Duhului Sfânt care însoţeşte vestirea lui, cu toate acestea, îngăduie ca împotrivirea clerului să-i îndepărteze de la lumină. Cu toate că raţiunea şi conştiinţa sunt convinse, aceste suflete amăgite nu îndrăznesc să gândească altfel decât slujitorul bisericii lor; iar judecata lor personală, interesele lor veşnice sunt jertfite necredinţei, mândriei şi prejudecăţii altuia.

VIAŢA ESTE MODELATĂ DE CREDINŢĂ

Multe sunt căile prin care Satana lucrează prin influenţa omenească pentru a-şi aduna captivii. El îşi asigură mulţimile, legându-le cu funiile de mătase ale iubirii lor pentru aceia care sunt vrăjmaşi ai crucii lui Hristos. Oricare ar fi această legătură, părintească, filială, conjugală sau socială, urmarea este aceeaşi: împotrivitorii adevărului îşi folosesc puterea pentru a stăpâni conştiinţa, iar sufletele ţinute sub stăpânirea lor nu au destul curaj sau independenţă ca să asculte de propriile convingeri cu privire la datorie.

Adevărul şi slava lui Dumnezeu sunt de nedespărţit; este imposibil sa-L cinstim pe Dumnezeu acceptând păreri rătăcite, deşi avem Biblia la îndemână. Mulţi susţin că nu contează ce crede cineva, numai viaţa lui să fie corectă. Dar viaţa este modelată de credinţă. Dacă adevărul lumina - este la îndemâna noastră, iar noi neglijăm să folosim prilejul de a-1 asculta şi a-1 vedea, în realitate îl respingem; alegem nai degrabă întunericul decât lumina.

„Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte" (Proverbe 16,25). Neştiinţa nu este o scuză pentru rătăcire sau pentru păcat atunci când există toate posibilităţile de a cunoaşte voia lui Dumnezeu. Un om călătoreşte şi ajunge la o răscruce cu indicatoare centru fiecare direcţie. Dacă cineva nu ţine seama de indicator şi apucă pe o cale care i se pare lui corectă, deşi s-ar putea să fie foarte sincer, se va găsi probabil pe o cale greşită.

CĂUTAREA MÂNTUIRII

Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său pentru a ne familiariza cu învăţăturile lui şi pentru a şti ce anume cere El de la noi. Când învăţătorul legii a venit la Domnul Isus cu întrebarea: „Ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?", Măntuitorul 1-a trimis la Scripturi, spunând: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?" Neştiinţa nu va scuza nici pe tânăr şi nici pe bătrân şi nu-i va scuti de pedeapsa pentru călcarea Legii lui Dumnezeu; deoarece în mâna lor se află o prezentare corectă a acelei Legi, a principiilor şi cerinţelor ei. Nu este suficient să avem intenţii bune; nu este suficient să facă cineva ce crede că este bine sau ce îi spune un slujitor al bisericii că este drept. Mântuirea sufletului său este în joc şi trebuie să cerceteze Scripturile pentru el însuşi. Oricât de puternice i-ar fi convingerile, oricât de convins ar fi că slujitorul acela ştie care este adevărul, acestea nu pot constitui pentru el o temelie. El are o hartă care-i arată fiecare semn pe calea lui către cer şi n-ar trebui să meargă pe ghicite.

Prima şi cea mai înaltă datorie a oricărei fiinţe raţionale este să înveţe din Scripturi ce este adevărul şi apoi să meargă în lumină, încurajându-i si pe alţii să-i urmeze exemplul. Trebuie să studiem Biblia zi de zi, cu

sarguinţă, cântărind fiecare gând şi comparând verset cu verset. Cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie să ne formăm păreri personale, pentru că vom răspunde personal înaintea Sa.

Adevărurile cele mai clar descoperite în Biblie au fost învăluite în îndoială şi în întuneric de către oameni învăţaţi, care, având pretenţia că au înţelepciune, învaţă că Scripturile au un înţeles mistic, ascuns, spiritual,

un înţeles care nu iese la iveală în limbajul folosit în ea. Aceşti oameni sunt învăţători rătăciţi. Unei asemenea categorii i-a spus Isus: „Nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu" (Marcu 12,24). Limbajul Bibliei trebuie să fie explicat după înţelesul lui evident, cu excepţia situaţiilor în care se foloseşte un simbol sau o figură de stil. Hristos a dat făgăduinţa: „Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască... învăţătura."

(Ioan 7,17). Dacă oamenii ar lua Biblia aşa cum este, dacă n-ar fi învăţători neadevăraţi care să-i rătăcească şi să le încurce minţile, s-ar îndeplini o lucrare care le-ar produce bucurie îngerilor şi ar aduce la staulul lui Hristos mii şi mii de oameni care acum pribegesc în rătăcire.

ÎNCORDEAZĂ-ŢI PUTERILE MINŢII

Trebuie să folosim toate puterile minţii în studiul Scripturilor şi să punem la lucru priceperea pentru a înţelege, atât cât pot muritorii, lucrurile adânci ale lui Dumnezeu; totuşi să nu uităm că ascultarea şi o supunere ca a unui copil constituie adevăratul spirit al celui care vrea să înveţe. Dificultăţile din Scriptură nu pot fi niciodată rezolvate prin metodele care sunt folosite în lupta cu problemele filozofice. Nu trebuie să ne angajăm în studiul Bibliei cu acea încredere în sine cu care atât de mulţi păşesc în domeniile ştiinţei, ci recunoscând în rugăciune dependenţa noastră de Dumnezeu şi având dorinţa sinceră de a cunoaşte voia Sa. Trebuie să venim cu un spirit umil şi gata de a învăţa pentru a primi cunoştinţe de la marele EU SUNT. Altfel, îngerii cei răi ne vor orbi atât de mult minţile şi ne vor învârtoşa atât de mult inimile încât nu vom mai fi impresionaţi de adevăr.

Multe părţi din Scriptură pe care oamenii învăţaţi le declară a fi o taină sau pe care le consideră lipsite de importanţă sunt pline de mângâiere şi de îndrumare pentru cel care a învăţat în şcoala lui Hristos. Un motiv pentru care mulţi teologi nu au o înţelegere mai lămurită a Cuvântului lui Dumnezeu este acela că îşi închid ochii în faţa adevărurilor pe care nu doresc să le practice. înţelegerea adevărului biblic depinde nu atât de mult

de puterea intelectului celui care studiază, cât de sinceritatea scopului, de dorinţa stăruitoare după neprihănire.

Biblia n-ar trebui fie niciodată studiată fără rugăciune. Numai Duhul Sfânt poate să ne facă în stare să simţim importanţa acelor lucruri uşor de înţeles sau să ne ferească de interpretarea tendenţioasă a adevărurilor greu de înţeles, Lucrarea îngerilor cereşti este aceea de a pregăti inima pentru a înţelege Cuvântul lui Dumnezeu în aşa fel încât să fim încântaţi de frumuseţea lui, mustraţi de adevărurile lui sau însufleţiţi şi întăriţi de făgăduinţele lui. Trebuie să facem ca cererea salmistului să fie şi a noastră: „Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!" Psalmi 119,18). Ispitele par adesea irezistibile pentru că, prin neglijarea rugăciunii şi a studiului Bibliei, cel ispitit nu-şi poate aminti cu uşurinţă făgăduinţele lui Dumnezeu şi nu-1 poate îi tâmpina pe Satana cu armele Scripturii. Dar îngerii sunt în jurul acelora care sunt gata să se lase învăţaţi în lucrurile dumnezeieşti şi, în timp de mare nevoie, ei îşi vor aminti exact adevărurile de care au trebuinţă. în felul acesta, „când vrăjmaşul va năvăli ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă" (Isaia 59,19).

Isus le-a făgăduit ucenicilor Săi: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu." (Ioan 14,26). învăţăturile lui Hristos trebuie ca mai înainte să fi fost depozitate în n nte pentru ca Duhul lui Dumnezeu să ni le amintească în vreme de primejdie. „Strâng Cuvântul Tău în inima mea", spunea David, „ca să nu păcătuiesc împotriva Ta" (Psalmi 119,11).

ASALTUL SCEPTICISMULUI

Toţi aceia care pun preţ pe interesele lor veşnice ar trebui să fie în gardă faţă de năvălirile scepticismului. Vor fi atacaţi chiar stâlpii adevărului. Este imposibil să ne păstrăm în afara batjocurii, a sofismelor, a învăţăturilor

subtile si otrăvitoare ale necredinţei moderne. Satana îşi potriveşte ispitele

pentru toate clasele de oameni. El îl atacă pe cel neinstruit cu ironie sau batjocură, în timp ce pe cel instruit îl întâmpină cu obiecţii ştiinţifice şi cu raţionamente filozofice, ambele calculate să provoace neîncrederea în Scripturi sau dispreţul faţă de ele. Chiar şi tineretul cu experienţă puţină îşi ia libertatea să insinueze îndoieli cu privire la principiile fundamentale ale creştinismului. Dar şi această necredinţă tinerească, oricât este ea de superficială, îşi are influenţa ei. Mulţi sunt conduşi în felul acesta să îşi bată joc de credinţa părinţilor lor şi să-I aducă întristare Duhului harului (Evrei 10,29). Multe vieţi care promiteau să fie o cinste pentru Dumnezeu şi o binecuvântare pentru lume au fost nimicite de suflul nebunesc al necredinţei. Toţi aceia care se încred în hotărârile înfumurate ale raţiunii omeneşti şi îşi închipuie că pot să explice tainele divine şi pot să ajungă la adevăr fără ajutorul înţelepciunii lui Dumnezeu sunt încurcaţi în plasa lui Satana.

DESTINUL LUMII

Trăim în cea mai solemnă perioadă a istoriei acestei lumi. Viitorul mulţimilor care suprapopulează pământul este gata să se hotărască. Buna noastră stare viitoare şi chiar mântuirea altor suflete depind de calea pe care o alegem acum. Avem nevoie să fim călăuziţi de Duhul adevărului. Orice urmaş al lui Hristos trebuie să întrebe cu sinceritate: „Doamne, ce vrei să fac?" Avem nevoie să ne umilim înaintea Domnului cu post şi cu rugăciune şi să cugetăm mult la Cuvântul Său, în mod deosebit la scenele judecăţii. Ar trebui să căutăm acum o experienţă vie şi profundă în lucrurile lui Dumnezeu. Nu avem nicio clipă de pierdut. Evenimente de importanţă vitală au loc în jurul nostru; ne găsim pe terenul fermecat al lui Satana. Nu dormiţi, străjeri ai lui Dumnezeu! Vrăjmaşul vă pândeşte de aproape, fiind gata în orice clipă, dacă slăbiţi vegherea şi aţipiţi, să sară asupra voastră şi să

vă facă prada lui.

Mulţi sunt amăgiţi în ceea ce priveşte starea lor adevărată înaintea lui Dumnezeu. Ei se felicită pentru faptele rele pe care nu le fac şi uită să ţină cont de cele bune şi nobile pe care Dumnezeu le cere de la ei, dar pe care au neglijat să le facă. Nu este suficient ca ei să fie pomi în grădina lui Dumnezeu. Ei trebuie să răspundă aşteptărilor

Sale aducând roadă. El îi face răspunzători pentru că n-au împlinit tot binele pe care-1 puteau face, prin harul Său care i-ar fi întărit, în cărţile cerului, ei sunt trecuţi ca unii care încurcă locul. Cu toate acestea, nici cazul acestei categorii nu este fără nicio nădejde. Iubirea infinită, îndelung răbdătoare, încă mijloceşte pe lângă aceia care au dispreţuit mila lui Dumnezeu şi au călcat în picioare harul Său. „De aceea zice: 'Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina. Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă... Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele." (Efeseni 5,14-16)

Când va veni timpul de încercare, se va vedea cine şi-a făcut din Cuvântul lui Dumnezeu regula de viaţă. Vara nu este nicio deosebire vizibilă între brazi şi alţi copaci; dar când vine crivăţul iernii, brazii rămân neschimbaţi, în timp ce alţi copaci sunt desfrunziţi. Tot aşa cel nesincer nu poate fi deosebit acum de creştinul adevărat, dar vremea când deosebirea se va vedea este chiar la uşi. Să se ridice împotrivirea, să capete putere bigotismul şi intoleranţa, să se aprindă prigoana, şi cei cu inima împărţită Şi făţarnicii se vor clătina şi se vor lăsa de credinţă, dar creştinul adevărat va sta tare ca o stâncă, iar credinţa lui va fi mai puternică şi nădejdea lui, mai strălucitoare decât în zilele de prosperitate.

Un timp de criza cum n-a mai fost

In vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte." (Daniel 12,1)

Când se încheie solia îngerului al treilea (Vezi Apocalipsa 14,9-11), harul nu mai mijloceşte pentru locuitorii vinovaţi ai pământului. Copiii lui Dumnezeu şi-au îndeplinit lucrarea. Ei au primit „ploaia târzie", „înviorarea de la faţa Domnului", şi sunt pregătiţi pentru ceasul încercării care le stă înainte. în ceruri, îngerii se grăbesc încoace şi încolo. Un înger care vine de pe pământ anunţă că şi-a terminat lucrarea - încercarea finală a fost adusă asupralumii, şi toţi aceia care s-au dovedit credincioşi faţă de preceptele divine au primit „sigiliul Viului Dumnezeu". Atunci, Isus îşi încetează mijlocirea în Sanctuarul de sus. El îşi ridică mâinile şi, cu un glas puternic, spune: „S-a sfârşit!", şi toată oastea îngerească îşi scoate coroanele când El face acest anunţ solemn: „Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe!" (Apocalipsa 22,11). Fiecare caz a fost hotărât pentru viaţă sau pentru moarte. Hristos a făcut ispăşire pentru poporul Său şi i-a şters păcatele. Numărul supuşilor Săi este hotărât;

„domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împăraţilor care sunt pretutindeni sub ceruri" sunt gata să fie date moştenitorilor mântuirii, iar Isus va domni ca împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor.

ÎNDELUNGA RĂBDARE A LUI DUMNEZEU SE VA SFÂR$I

Când El părăseşte Sanctuarul, întunericul îi acoperă pe locuitorii pământului. în acest timp grozav, cel neprihănit trebuie să trăiască fără mijlocire înaintea unui Dumnezeu sfânt. Frâul care a fost pus celor nelegiuiţi este îndepărtat şi Satana are stăpânire deplină peste cel care a rămas până la urmă nepocăit. îndelunga răbdare a lui Dumnezeu s-a sfârşit. Lumea a lepădat harul Său, a dispreţuit iubirea Sa şi a călcat în picioare Legea Sa. Nelegiuiţii au depăşit hotarul punerii lor la probă. Duhul lui Dumnezeu, căruia I-au rezistat cu încăpăţânare, a fost până la urmă retras. Neocrotiţi de harul divin, ei nu au nicio apărare de cel rău. Atunci, Satana îi va arunca pe locuitorii pământului într-o mare şi finală strâmtorare. Când îngerii lui Dumnezeu încetează să mai ţină în frâu vânturile sălbatice ale patimii omeneşti, toate elementele fie discordie şi luptă vor fi lăsate libere. Pământul întreg va fi adus într-o ruină mai grozavă decât aceea care a venit peste Ierusalimul din vechime.

Un singur înger i-a nimicit pe toţi întâii născuţi ai egiptenilor şi a umplut ţara de jale. Când David a păcătuit împotriva lui Dumnezeu prin numărarea poporului, un înger a făcut o distrugere mare, pedepsindu-1 astfel pentru păcatul comis. Aceeaşi putere de distrugere pe care au arătat-o îngerii sfinţi la porunca lui Dumnezeu va fi manifestată de îngerii răi atunci când El va îngădui. Există forţe care sunt gata acum şi aşteaptă doar îngăduinţa divină ca să răspândească pustiirea pretutindeni.

Păzitorii Legii lui Dumnezeu au fost acuzaţi că au adus nenorocirile peste lume şi vor fi priviţi ca fiind cauza calamităţilor îngrozitoare ale naturii, cauza discordiei şi a vărsării de sânge dintre popoare, care umplu pământul de durere. Puterea care a însoţit ultima avertizare i-a umplut de mânie pe nelegiuiţi, mânia lor s-a aprins împotriva tuturor acelora care au primit solia, iar Satana va provoca spiritul de ura si de persecuţie cu o şi mai mare intensitate.

Când prezenţa lui Dumnezeu a fost retrasă în cele din urmă de la naţiunea iudeilor, preoţii şi poporul n-au ştiut lucrul acesta. Cu toate că erau sub stăpânirea lui Satana şi erau mânaţi de patimile cele mai îngrozitoare şi mai nelegiuite, ei încă se socoteau aleşii lui Dumnezeu. Slujba de la templu continua, jertfele erau aduse pe altarele mânjite şi în fiecare zi era cerută binecuvântarea divină asupra unui popor vinovat de sângele scumpului Fiu al lui Dumnezeu, asupra unui popor care căuta să-i ucidă pe slujitorii şi pe apostolii Săi. Tot astfel, locuitorii pământului nu vor şti atunci că hotărârea irevocabilă a Sanctuarului a fost pronunţată şi soarta lumii a fost hotărâtă pentru totdeauna. Formele religiei vor fi continuate de către un popor de la care Duhul lui Dumnezeu a fost retras în cele din urmă, iar zelul satanic cu care prinţul răului îi va inspira pe aceşti oameni pentru împlinirea planurilor lui răutăcioase se va asemăna cu zelul pentru Dumnezeu.

SABATUL VA FI PROBLEMA PRINCIPALĂ

Pentru Sabatul a devenit punctul deosebit de discuţie în creştinătate, iar autorităţile religioase şi pământeşti s-au unit pentru a impune păzirea duminicii, refuzul stăruitor al unei minorităţi de a se supune cerinţei generale o va face obiectul unui blestem general. Se va cere ca puţinii oameni care stau în opoziţie cu o instituţie a bisericii şi cu legea statului să nu mai fie toleraţi; se va susţine că este mai bine să sufere ei decât să fie aruncate în confuzie şi nelegiuire naţiuni întregi. Acelaşi argument a fost adus acum optsprezece veacuri împotriva lui Hristos de către „conducătorii poporului". „Oare nu vă gândiţi că este în folosul nostru", spunea Caiafa cel nelegiuit, „să moară un singur om pentru norod, şi să nu piară tot neamul?" (Ioan 11,50). Acest argument va părea convingător şi, în cele din urmă, se va da un decret împotriva acelora care sfinţesc Sabatul poruncii a patra, denunţându-i ca meritând pedeapsa cea mai aspră şi dându-i poporului libertatea ca, după un anumit timp, să-i dea la moarte. Românismul din Lumea Veche şi protestantismul apostat din Lumea Nouă vor lua o atitudine asemănătoare faţă de aceia care cinstesc toate învăţăturile divine.

NI SA SPUS MAI DINAINTE DESPRE NECAZ SI SUFERINŢĂ

Poporul lui Dumnezeu va fi atunci cufundat în acele scene de necaz şi de suferinţă descrise de profet ca fiind timpul strâmtorării lui Iacov. „Aşa vorbeşte Domnul: Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu este pace! S-au îngălbenit toate feţele... Vai! Căci ziua aceea este mare; niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea" (Ieremia 30,5-7). (...)

Apostolul Ioan a auzit în viziune un glas tare din cer, care zicea: „Vai de voi, pământ şi mare! Căci Diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme." (Apocalipsa 12,12). Teribile sunt scenele care fac să se audă această exclamaţie a glasului ceresc. Mânia lui Satana creşte pe măsură ce timpul i se scurtează, iar lucrarea lui de amăgire şi de distrugere va atinge apogeul în timpul strâmtorării.

Semne îngrozitoare, cu un caracter supranatural, se vor arăta în curând în ceruri, ca dovadă a puterii făcătoare de minuni a demonilor. Duhuri de demoni vor merge la împăraţii pământului şi în lumea întreagă, pentru a-i întări în amăgire şi pentru a-i îndemna să se alieze cu Satana în lupta lui împotriva conducerii cerului. Prin aceste mijloace, vor fi amăgiţi deopotrivă conducătorii şi supuşii. Se vor ridica oameni care vor pretinde că sunt chiar Hristos şi vor pretinde titlul şi închinarea care aparţin Răscumpărătorului lumii. Ei vor face minuni uimitoare de vindecare şi vor declara că au descoperiri din cer care vor contrazice mărturia Scripturilor.

ÎNCUNUNAREA AMĂGIRII

Ca o încoronare a marii drame de amăgire, însuşi Satana va lua chipul lui Hristos. Biserica a mărturisit timp îndelungat că aşteaptă venirea Mântuitorului ca împlinire a nădejdii ei. Acum, marele amăgitor va face să se arate ca şi când ar fi venit Hristos. în diferite părţi ale pământului, Satana se va prezenta printre oameni ca o fiinţă maiestuoasă, de o strălucire orbitoare, care se aseamănă cu descrierea Fiului lui Dumnezeu redată de Ioan în Apocalipsa (Apocalipsa 1,13.15). Slava care-1 înconjoară nu este întrecută cu nimic de ceea ce ochii omeneşti au văzut vreodată. în văzduh răsună strigătul de biruinţă: „A venit Hristos! A venit Hristos!" Oamenii se aruncă la pământ în adorare înaintea lui, în timp ce el îşi ridică mâinile şi pronunţă asupra lor o binecuvântare, aşa cum îi binecuvânta Hristos pe ucenicii Săi când era pe pământ. Glasul lui este plăcut, mieros şi melodios. Printr-un ton amabil şi plin de simpatie, el prezintă unele adevăruri cereşti pline de har, pe care le-a rostit Mântuitorul, vindecă bolile din popor şi apoi, în asemănarea caracterului lui Hristos pe care şi-a asumat-o, pretinde că a

schimbat Sabatul în duminică şi le porunceşte tuturor să sfinţească ziua pe care el a binecuvântat-o. El declară că aceia care stăruie să sfinţească ziua a şaptea hulesc numele lui, refuzând să asculte de îngerii trimişi la ei cu lumină şi adevăr. Aceasta este amăgirea cea mai puternică, aproape copleşitoare. Ca şi samaritenii care au fost amăgiţi de Simon Magul, mulţimile, de la cel mai mic până la cel mai mare, vor da atenţie acestor vrăjitorii, zicând: „Aceasta este 'puterea cea mare a lui Dumnezeu.'" (Fapte 8,10)

Dar poporul lui Dumnezeu nu va fi indus în eroare. învăţăturile acestui hristos fals nu sunt în armonie cu Scripturile. Binecuvântarea lui

este pronunţată asupra celor ce se închină fiarei şi chipului ei, chiar asupra acelei categorii de oameni peste care se va revărsa mânia neamestecată a lui Dumnezeu, aşa cum declară Biblia.

Cel mai important este faptul că lui Satana nu-i este îngăduit să contrafacă felul venirii lui Hristos. Mântuitorul 1-a avertizat pe poporul Său împotriva acestei amăgiri şi a arătat cu claritate cum va fi revenirea Sa. „Se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi... Deci, dacă vă vor zice: 'Iată-L în pustie', să nu vă duceţi acolo. 'Iată-L în odăiţe ascunse, să nu credeţi. Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului." (Matei 24,24-27; 25,31; Apocalipsa 1,7; 1 Tesaloniceni 4,16.17). Nu este posibilă contrafacerea acestei veniri. Ea va fi universal cunoscută şi va fi văzută de toată lumea.

SCUTUL CELOR CREDINCIOSI

Numai aceia care au fost cercetători sârguincioşi ai Scripturilor şi care au primit dragostea de adevăr vor fi ocrotiţi de amăgirea puternică ce ia lumea în stăpânire. Prin mărturia dată de Biblie, aceştia îl vor depista pe amăgitor în prefăcătoria lui. Timpul de încercare va veni peste toţi. Prin cernerea ispitei se vor descoperi creştinii adevăraţi. Sunt copiii lui Dumnezeu atât de puternic întemeiaţi pe Cuvântul Său încât să nu se încreadă în dovada dată de simţurile lor? Se vor prinde ei de Biblie şi numai de Biblie într-o astfel de criză? Satana îi va împiedica, dacă va putea, să se pregătească pentru a rezista în ziua aceea. El va pregăti lucrurile în aşa fel încât să le îngrădească drumul, să-i atragă cu bogăţii pământeşti, să-i facă să ducă poveri grele şi apăsătoare, pentru ca inimile să le fie supraîmpovărate de grijile vieţii acesteia, iar ziua încercării să vină peste ei ca un hoţ.

Când decretul dat de diferiţi conducători ai creştinătăţii împotriva păzitorilor poruncii va retrage ocrotirea guvernelor şi-i va lăsa la dispoziţia acelora care le doresc distrugerea, copiii lui Dumnezeu vor fugi din oraşe şi sate, se vor grupa şi vor locui în cele mai pustii şi mai singuratice locuri. Mulţi îşi vor găsi scăparea în întăriturile munţilor. Asemenea creştinilor din Văile Piemontului, ei vor face din înălţimile pământului sanctuarele lor şi

Ii vor mulţumi lui Dumnezeu pentru „întăriturile stâncilor" (Isaia 3 3,16). Dar mulţi din toate popoarele şi din toate clasele, de sus şi de jos, bogaţi şi săraci, negri şi albi, vor fi aruncaţi în robia cea mai nedreaptă şi mai crudă. Cei iubiţi ai lui Dumnezeu vor trece prin zile grele, legaţi în lanţuri, închişi după gratii, condamnaţi la moarte, iar alţii, în mod vădit, vor fi lăsaţi să moară de foame în temniţele întunecoase şi dezgustătoare. Nicio ureche omenească nu este deschisă să audă gemetele lor; nicio mână omenească nu este gata să le dea ajutor.

îl va uita oare Dumnezeu pe poporul Său în . acest ceas al încercării? L-a uitat El pe Noe cel credincios atunci când judecăţile lui Dumnezeu au fost dezlănţuite peste lumea antediluviană? L-a uitat El pe Lot atunci când a căzut foc din cer pentru a nimici cetăţile câmpiei? Sau pe Iosif când a fost înconjurat de idolatrie în Egipt? L-a uitat El pe Ilie când jurământul Izabelei îl ameninţa cu aceeaşi soartă ca a preoţilor lui Baal? Ori pe Ieremia în groapa cea mai întunecoasă şi dezgustătoare a închisorii? I-a uitat El pe cei trei demnitari în cuptorul de foc? Sau pe

Daniel în groapa cu lei?

„Sionul zicea: 'M-a părăsit Domnul şi m-a uitat Domnul!' Poate o femeie să uite copilul pe care-1 alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecului ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu niciun chip: Iată că te-am săpat pe mâinile Mele..." (Isaia 49,14-16). „Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: 'Cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.'" (Zaharia 2,8)

MÂNGÂIEREA POPORULUI SÂU

Cu toate că vrăjmaşii îi pot arunca în închisoare, pereţii celulei nu pot întrerupe legătura dintre sufletele lor şi Hristos. Acela care vede toate slăbiciunile lor şi care cunoaşte toate încercările este mai presus de puterile pământului, şi îngerii vor veni la ei, în celulele singuratice, aducându-le lumină şi pace din cer. Temniţa va fi ca un palat, căci acolo locuiesc cei bogaţi în credinţă, iar zidurile întunecate vor fi luminate de

lumina cerească, la fel ca atunci când Pavel şi Sila se rugau şi cântau laude la miezul nopţii, în temniţa din Filipi.

Judecăţile lui Dumnezeu vor veni peste aceia care caută să-1 prigonească şi să-1 distrugă pe poporul Său. îndelunga Sa îngăduinţă cu cei răi îi încurajează pe oameni în neascultare, dar pedeapsa lor nu este mai puţin sigură şi teribilă din cauză că este mult amânată. „Căci Domnul Se va scula ca la Muntele Peraţim şi Se va mânia ca în Valea Gabaonului, ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit." (Isaia 28,21). Pentru Dumnezeul nostru cel milostiv, pedeapsa este ceva ciudat. „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului." (Ezechiel 33,11). „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie,... iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat!" (Exod 34,6.7). „Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie, şi nu lasă nepedepsit pe cel rău. (Naum 1,3)" Prin lucruri grozave în dreptate, El va reface autoritatea Legii Sale care a fost călcată în picioare. Asprimea pedepsei care îl aşteaptă pe cel nelegiuit poate fi înţeleasă după neplăcerea Domnului de a aduce la îndeplinire judecata. Naţiunea cu care El are o îndelungă răbdare şi pe care nu o va lovi până când nu va umple măsura nelegiuirii ei în cărţile lui Dumnezeu va bea până la urmă din cupa mâniei neamestecate cu milă.

Poporul lui

Dumnezeu salvat

Când legile omeneşti care îi protejează pe cei care respectă Legea lui Dumnezeu vor fi abrogate, în diferite ţări se va produce o mişcare simultană pentru nimicirea lor. Deoarece timpul stabilit în decret se apropie, oamenii vor complota să smulgă din rădăcini această sectă urâtă. Se va hotărî ca într-o noapte să se dea lovitura decisivă, care să aducă la tăcere glasul de discordie şi de mustrare.

Copiii lui Dumnezeu - unii în celulele închisorilor, alţii ascunşi în locuri singuratice, prin păduri şi munţi - se roagă încă pentru ocrotire divină, în timp ce, în toate părţile, grupuri de oameni înarmaţi, mânaţi de ostile de îngeri răi, se pregătesc pentru lucrarea morţii. Acum este ceasul încordării extreme, când Dumnezeul lui Israel va interveni pentru eliberarea celor aleşi ai Săi. Aşa zice Domnul: „Voi însă veţi cânta ca în noaptea când se prăznuieşte sărbătoarea, veţi fi cu inima veselă ca cel ce merge ca să se ducă la muntele Domnului, spre Stânca lui Israel. Şi Domnul va face să răsune glasul Lui măreţ. îşi va arăta braţul gata să lovească în mânia Lui aprinsă, în mijlocul flăcării unui foc mistuitor, în mijlocul înecului, furtunii şi pietrelor de grindină." (Isaia 30,29.30)

CURCUBEUL SLAVEI

Cu strigăte de biruinţă, cu batjocuri şi blesteme, mulţimile de oameni răi sunt gata să se arunce asupra prăzii, când iată că un întuneric des, mai adânc decât întunericul nopţii, cade peste pământ. Apoi, un curcubeu strălucind de slavă de la tronul lui Dumnezeu se arată pe cer şi pare să înconjoare fiecare grupă de credincioşi. Mulţimile înfuriate se opresc deodată. Strigătele lor batjocoritoare se sting. Obiectele urii lor criminale

sunt uitate. Cu presimţiri înfricoşate, privesc la simbolul legământului lui Dumnezeu şi doresc să fie ocrotite de strălucirea lui orbitoare.

Copiii lui Dumnezeu aud un glas lămurit şi melodios spunând: „Priviţi în sus!" şi, ridicându-şi ochii către cer, văd curcubeul făgăduinţei. Norii negri şi ameninţători care acopereau firmamentul se despart şi, asemenea lui Ştefan, ei privesc neclintiţi spre cer şi văd slava lui Dumnezeu şi pe Fiul omului stând pe tronul Său. Pe chipul Său divin, ei văd semnele umilinţei Sale, iar de pe buzele Sale aud cererea prezentată înaintea Tatălui şi a sfinţilor îngeri: „Vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu." (Ioan 17,24). Se aude din nou un glas melodios şi biruitor spunând: „Iată-i vin! Vin sfinţii fără pată, fără vătămare. Ei au păzit Cuvântul răbdării Mele; vor merge printre îngeri"; iar buzele palide şi tremurânde ale acelora care au ţinut tare la credinţa lor scot un strigăt de biruinţă.

La miezul nopţii, Dumnezeu îşi va arăta puterea pentru a-1 elibera pe poporul Său. Soarele se arată strălucind în toată puterea lui. Semne şi minuni urmează într-o succesiune rapidă. Nelegiuiţii privesc cu groază şi cu uimire această scenă, în timp ce neprihăniţii privesc cu bucurie solemnă semnul eliberării lor. Totul în natură pare că şi-a schimbat cursul. Râurile încetează să mai curgă. Nori întunecoşi şi grei se ridică şi se lovesc unul de altul. în mijlocul cerurilor dezlănţuite este un spaţiu luminat de o slavă de nedescris, de unde se aude glasul lui Dumnezeu ca sunetul multor ape, zicând: „S-a isprăvit!" (Apocalipsa 16,17)

Glasul acela zguduie cerul şi pământul. Urmează un cutremur puternic, un cutremur atât de puternic şi de mare „cum, de când este omul pe pământ, n-a fost..." (vers. 17, 18). Firmamentul pare că se deschide şi se închide. Slava de la tronul lui Dumnezeu străluceşte printre nori. Munţii tremură ca o trestie bătută de vânt, iar stâncile prăbuşite sunt răspândite peste tot. Se aude vuietul unei furtuni care se apropie. Marea este lovită cu furie. Se aude urletul furtunii precum glasul demonilor într-o lucrare de distrugere.

Pământul întreg se ridică şi se coboară ca valurile mării. Suprafaţa lui se crapă. Chiar temeliile par că se prăbuşesc. Lanţuri de munţi se prăbuşesc. Insule locuite dispar. Porturile mării, care au devenit asemenea Sodomei din cauza nelegiuirii, sunt măturate de apele înfuriate. „Dumnezeu Şi-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui." Pietre mari, fiecare cântărind „aproape un talant", îşi fac lucrarea de distrugere (vers. 19.21). Oraşele îngâmfate ale pământului sunt doborâte. Palatele prinţilor, în care mai-marii lumii şi-au risipit bogăţiile pentru a se slăvi pe ei înşişi, se prăbuşesc în ruine înaintea ochilor lor. Zidurile închisorilor se prăbuşesc şi poporul lui Dumnezeu, care a fost ţinut în captivitate pentru credinţa lui, este eliberat.

MOMENTUL ÎNVIERII

Mormintele se deschid, „şi mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţă veşnică şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică" (Daniel 12,2). Toţi aceia care au murit crezând în solia îngerului al treilea ies din morminte slăviţi, ca să audă legământul lui Dumnezeu de pace cu aceia care au păzit Legea Sa. „Şi cei ce L-au străpuns" (Apocalipsa 1,7), cei care au batjocorit şi au râs de agonia de moarte a lui Hristos, şi cei mai violenţi împotrivitori ai adevărului şi ai poporului Său sunt înviaţi, ca să-L vadă în slava Sa şi să vadă cinstea pe care o primesc cei credincioşi şi ascultători.

SOARTA CELOR RĂI

Norii groşi acoperă încă cerul. Cu toate acestea, soarele pătrunde din când în când, arătându-se ca un ochi răzbunător al lui Iehova. Fulgere înspăimântătoare coboară din cer, învăluind pământul într-o flacără de foc. Deasupra vuietului înspăimântător al tunetului, glasuri tainice şi îngrozitoare anunţă soarta celor nelegiuiţi. Cuvintele spuse nu sunt înţelese de toţi, dar sunt înţelese lămurit de învăţătorii mincinoşi. Aceia care cu puţin mai înainte fuseseră atât de nepăsători, atât de îndrăzneţi şi sfidători, atât de încântaţi în cruzimea lor faţă de poporul care păzeşte poruncile lui Dumnezeu sunt acum copleşiţi de consternare şi tremură de frică. Vaietele lor se aud mai presus de vuietul naturii dezlănţuite. Demonii recunosc dumnezeirea lui Hristos şi tremură înaintea puterii Sale, în timp ce oamenii strigă după milă şi se târăsc într-o spaimă jalnică.

Privind în viziune sfântă ziua Domnului, profeţii din vechime spuneau: „Gemeţi, căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic!" (Isaia 13,6). „Intră în stânci şi ascunde-te în ţărână, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui!' Omul va trebui să-şi plece în jos privirea semeaţă şi îngâmfarea lui va fi smerită; numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. Căci este o zi a Domnului oştirilor împotriva oricărui om mândru şi trufaş, împotriva oricui se înalţă, ca să fie plecat. în ziua aceea, oamenii îşi vor arunca idolii de argint şi idolii de aur pe care şi-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la şobolani şi la lilieci şi vor intra în găurile stâncilor şi în crăpăturile pietrelor, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul." (Isaia 2,10-12.20.21)

Printr-o deschizătură în nori, străluceşte o stea a cărei luminozitate este de patru ori mai mare din cauza întunericului. Ea le vorbeşte despre nădejde Şi bucurie celor credincioşi, dar pentru călcătorii Legii lui Dumnezeu exprimă asprime şi mânie. Aceia care au jertfit totul pentru Hristos sunt acum în siguranţă, ocrotiţi ca şi cum ar fi ascunşi în cortul Domnului. Ei au fost încercaţi şi, înaintea lumii şi a dispreţuitorilor adevărului, şi-au dovedit credincioşia faţă de Acela care a murit pentru ei. O schimbare uimitoare s-a petrecut cu aceia care şi-au păstrat integritatea chiar şi în faţa morţii. Au fost eliberaţi deodată din întuneric şi de sub tirania oamenilor transformaţi în demoni. Feţele lor, până de curând palide, îngrijorate şi trase, strălucesc acum de uimire, credinţă şi iubire. Glasurile lor se înalţă într-un cântec de biruinţă: „Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor, chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii." (Psalmi 46,1-3)

0 MÂNĂ CARE ŢINE DECALOGUL

Când aceste cuvinte de o încredere sfântă se înalţă către Dumnezeu, norii se dau la o parte şi se vede cerul înstelat, nespus de glorios, în contrast cu firmamentul întunecat şi ameninţător de partea cealaltă. Slava cetăţii cereşti străbate prin porţile deschise. Apoi, apare pe cer o mână care ţine cele două table de piatră, ca pe o carte închisă. Profetul spune: „Atunci, cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă." (Psalmi 50,6) Această Lege sfântă, neprihănirea lui Dumnezeu care a fost proclamată pe Sinai în mijlocul tunetelor şi al focului ca o călăuză a vieţii, este acum descoperită oamenilor ca regulă de judecată. Mâna deschide tablele şi se văd preceptele Decalogului, parcă scrise cu o pană de foc. Cuvintele sunt atât de clare, încât toţi le pot citi. Memoria este trezită, întunericul superstiţiei şi al rătăcirii este alungat din orice minte şi cele Zece Cuvinte ale lui Dumnezeu, scurte, cuprinzătoare şi autoritare, sunt aduse la cunoştinţa tuturor locuitorilor pământului.

Nu se pot descrie groaza şi disperarea acelora care au călcat în picioare sfintele porunci ale lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat Legea Sa; ei şi-ar fi putut compara caracterele cu ea şi ar fi descoperit defectele cât încă era timp pentru pocăinţă şi pentru schimbare; dar, pentru a-şi asigura aprobarea lumii, au dat la o parte preceptele ei şi i-au învăţat pe alţii să o calce. Ei au încercat să-1 constrângă pe poporul lui Dumnezeu să profaneze Sabatul Său. Acum sunt condamnaţi de Legea pe care au dispreţuit-o. Cu o claritate îngrozitoare, văd că nu au nicio scuză. Ei au ales pe cine să slujească şi cui să i se închine. „Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte." (Maleahi 3,18)

Vrăjmaşii Legii lui Dumnezeu, de la slujitorii altarelor şi până la ultimul om, au o nouă înţelegere cu privire la adevăr şi datorie. Prea târziu văd că Sabatul poruncii a patra este sigiliul viului Dumnezeu. Prea târziu văd natura adevărată a sabatului lor fals şi temelia de nisip pe care au clădit. îşi dau seama acum că au luptat împotriva lui Dumnezeu, învăţătorii religiei au dus sufletele la pierzare, pretinzând că le duc către porţile Paradisului. Numai în ziua socotelilor finale se va şti cât de mare este răspunderea bărbaţilor din slujbele sfinte şi cât de teribile sunt urmările necredincioşiei lor. Numai în veşnicie vom putea aprecia corect pierderea unui singur suflet. înspăimântătoare va fi soarta aceluia căruia Dumnezeu îi va spune: „Du-te de la Mine, rob rău!"

ISUS VINE DIN NOU PE PĂMÂNT

Glasul lui Dumnezeu se aude din cer, făcând cunoscute ziua şi ceasul venirii lui Isus şi vestind legământul veşnic cu poporul Său. Cuvintele Sale se rostogolesc pe pământ ca bubuitul celui mai puternic tunet. Copiii lui Dumnezeu, care L-au aşteptat pe Mântuitorul, ascultă cu ochii pironiţi în sus. Feţele lor sunt luminate de slava Sa şi strălucesc aşa cum strălucea faţa lui Moise când a coborât de pe muntele Sinai. Nelegiuiţii nu pot privi la cei mântuiţi. Iar când se rosteşte binecuvântarea asupra acelora care L-au cinstit pe Dumnezeu prin păzirea Sabatului Său sfânt, se aude un strigăt puternic de biruinţă.

îndată se arată la răsărit un nor mic, negru, cam cât o jumătate de palmă. Este norul care îl înconjoară pe Mântuitorul şi care, din depărtare, pare înconjurat de întuneric. Poporul lui Dumnezeu ştie că acesta este semnul Fiului omului. într-o tăcere solemnă, cei credincioşi îl privesc cum se apropie de pământ, devenind din ce în ce mai luminos şi mai glorios, până ce se face un nor mare, alb, având la bază o strălucire asemănătoare aceleia a unui foc mistuitor, iar deasupra, curcubeul legământului. Isus vine ca un cuceritor puternic. Acum nu mai este „Omul durerii", ca să bea paharul amar al ruşinii şi al durerii, ci El vine biruitor în cer şi pe pământ, să-i judece pe cei vii şi pe cei morţi. „Cel credincios şi adevărat" „judecă şi Se luptă cu dreptate". „Şi ostile din ceruri îl urmau." (Apocalipsa 19,11-14). Odată cu acordurile melodiei cereşti a îngerilor sfinţi, o mulţime nenumărată îl însoţeşte pe drumul Său. Firmamentul pare plin de forme strălucitoare - „de zece mii de ori zece mii şi mii de mii" Nicio pană omenească nu poate descrie scena, nicio minte muritoare nu este în stare să-i înţeleagă splendoarea. „Măreţia Lui acoperă cerurile şi slava Lui umple pământul. Strălucirea Lui este ca lumina." (Habacuc 3,3.4) Când norul cel viu se apropie mai mult, orice ochi îl priveşte pe Prinţul vieţii. Nicio coroană de spini nu mai răneşte capul acela sfânt, ci pe fruntea Sa sfântă se odihneşte o diademă de slavă. Faţa Sa străluceşte ca lumina orbitoare a soarelui la amiază: „Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor." (Apocalipsa 19,16)

„CINE VA PUTEA SĂ STEA ÎN PICIOARE?"

în prezenţa Sa, „toate feţele îngălbenesc"; peste cei care au respins mila lui Dumnezeu cade groaza disperării veşnice. „Inima îi e mâhnită, îi tremură genunchii şi toate feţele au îngălbenit." (Ieremia 30,6; Naum 2,10). Cei neprihăniţi strigă tremurând: „Cine poate sta în picioare?" Cântarea îngerilor se opreşte şi urmează un timp de înspăimântătoare tăcere. Apoi, glasul lui Isus se aude zicând: „Harul Meu vă este de ajuns." Feţele neprihăniţilor se luminează şi bucuria umple toate inimile. Iar îngerii, dând tonuri mai înalte, cântă iarăşi pe măsură ce se apropie de Pământ.

împăratul împăraţilor coboară pe nor, învăluit în flăcări de foc. Cerurile se strâng ca un sul, pământul tremură înaintea Lui şi toţi munţii şi toate insulele sunt mutate din locul lor. „Dumnezeul nostru vine şi nu tace. înaintea Lui merge un foc mistuitor şi împrejurul Lui, o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus şi spre pământ, ca să judece pe poporul Său." (Psalmi 50,3.4)

„împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: 'Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce sade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui. Şi cine poate sta în picioare?'" (Apocalipsa 6,15-17)

PLÂNSUL CEL MARE

Batjocurile dispreţuitoare au încetat. Buzele mincinoase sunt reduse la tăcere. Zăngănitul armelor, tumultul bătăliei, „cu învălmăşeala luptei şi cu hainele tăvălite în sânge" (Isaia 9,5), au tăcut. Acum nu se mai aud decât rugăciuni şi cuvinte de bocet şi de vaiet. De pe buzele care până de curând batjocoreau, izbucneşte strigătul: „A venit ziua mâniei Lui. Şi cine poate sta în picioare?" Nelegiuiţii se roagă să fie îngropaţi sub stâncile munţilor ca să nu fie nevoiţi să-L privească în faţă pe Acela pe care L-au dispreţuit şi L-au respins.

Ei cunosc glasul acesta care pătrunde în urechea celor morţi. De câte ori nu i-a chemat la pocăinţă cu cuvintele duioase şi rugătoare! De câte ori nu auziseră vocea Mântuitorului în invitaţia mişcătoare a unui prieten sau a unui frate! Niciun alt glas nu poate fi atât de plin de condamnare, atât de încărcat de acuzare pentru cei care au respins harul Său ca acest glas care a stăruit atât de multă vreme: „întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la căile voastre rele! Pentru ce vreţi să muriţi?" (Ezechiel 33,11) O, dacă ar fi fost glasul unui străin! Isus spune: „Fiindcă Eu chem, şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna, şi nimeni nu ia seama, fiindcă lepădaţi toate sfaturile Mele şi nu vă plac mustrările Mele..." (Proverbe 1,24.25) Glasul acela trezeşte amintiri pe care ei ar dori să le şteargă - avertismente dispreţuite, invitaţii refuzate, privilegii pierdute.

Acolo sunt aceia care şi-au bătut joc de Hristos în umilinţa Sa. Cu o putere deosebită le revin în minte cuvintele Suferindului, când, somat de marele preot, a declarat solemn: „Vă spun că, de acum încolo, veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului" (Matei 26,64). Acum îl văd în slava Lui şi mai trebuie să-L vadă şi stând la dreapta puterii.

CEI CARE LAU STRĂPUNS PE ISUS STAU ACUM ÎN FAŢA LUI

Aceia care au luat în râs afirmaţia Sa că este Fiul lui Dumnezeu rămân acum fără cuvinte. Iată-1 pe Irod cel îngâmfat, care şi-a bătut joc de titlul Său regesc şi le-a poruncit soldaţilor dispreţuitori să-L

încoroneze ca împărat. Acolo sunt chiar oamenii aceia care, cu mâini nelegiuite, I-au pus pe umeri mantia de purpură, care au pus pe fruntea Sa sfântă coroana de spini şi în mâinile Sale, care nu s-au împotrivit, un sceptru derizoriu, apoi s-au plecat înaintea Sa într-o batjocură hulitoare. Oamenii care L-au lovit şi L-au scuipat pe Domnul vieţii acum întorc capul de la privirea Sa pătrunzătoare şi caută să fugă de copleşitoarea slavă a prezenţei Sale. Aceia care I-au bătut cuiele în mâini şi în picioare şi soldatul care I-a împuns coasta privesc aceste semne cu groază şi cu remuşcare.

Cu o claritate înspăimântătoare, preoţii şi conducătorii îşi reamintesc evenimentele de pe Calvar. Cu o groază înfiorătoare, îşi aduc aminte cum, clătinând din cap într-o bucurie satanică, au exclamat: „Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce şi vom crede în El! S-a încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubeşte!" (Matei 27,42.43)

Ei îşi amintesc, în culori vii, parabola Mântuitorului cu privire la îngrijitorii viei care au refuzat să-i dea stăpânului rodul viei, care şi-au bătut joc de robii lui şi i-au ucis fiul. îşi amintesc şi sentinţa pe care ei înşişi au pronunţat-o: „Stăpânul viei îi va pierde pe acei nelegiuiţi." în păcatul şi în pedepsirea acelor oameni necredincioşi, preoţii şi bătrânii îşi văd propria cale, precum şi soarta lor dreaptă. Şi acum se înalţă un strigăt de agonie, de moarte. Mai puternic decât strigătul: „Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!" care a răsunat pe străzile Ierusalimului, se înalţă vaiul groaznic, disperat: „El este Fiul lui Dumnezeu! El este adevăratul Mesia!" Ei caută să fugă din prezenţa împăratului împăraţilor. Ei încearcă zadarnic să se ascundă în peşterile adânci ale pământului, prăbuşite de furia naturii.

în viaţa tuturor acelora care resping adevărul, sunt momente când conştiinţa se trezeşte, când memoria redă amintirile chinuitoare ale unei vieţi de făţărnicie, iar sufletul este hărţuit de regrete zadarnice. Dar ce sunt acestea în comparaţie cu remuşcările din ziua aceea, când teama vine ca o pustiire, când nimicirea vine ca o furtună (Proverbe 1,27)?! Aceia care au vrut să-L distrugă pe Hristos şi să nimicească poporul Său credincios sunt acum martorii slavei care îi înconjoară, în groaza lor, ei aud glasurile sfinţilor, exclamând în tonuri pline de bucurie: „Iată, Acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui." (Isaia 25,9)

„UNDE ÎŢI ESTE BOLDUL. MOARTE?"

în mijlocul zguduirii pământului, al strălucirii fulgerelor şi al bubuitului tunetelor, glasul Fiului lui Dumnezeu îi strigă pe sfinţii adormiţi. El priveşte mormintele celor neprihăniţi; apoi, ridicând mâinile către cer, strigă: „Treziţi-vă, treziţi-vă, treziţi-vă, voi, care dormiţi în ţărână, şi sculaţi-vă!" în lungul şi în latul pământului, morţii aud glasul acesta şi cei care îl aud învie. Şi pământul întreg va răsuna de vuietul acelei armate nespus de mari din fiecare naţiune, neam, limbă şi popor. Ei vin din închisoarea morţii, îmbrăcaţi cu slavă nemuritoare, strigând: „Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?" (1 Corinteni 15,55). Iar neprihăniţii cei vii şi sfinţii înviaţi îşi unesc glasurile într-un îndelung şi fericit strigăt de biruinţă.

Toţi ies din morminte având aceeaşi statură ca atunci când au intrat în mormânt. Adam, care se găseşte în mulţimea celor înviaţi, este de o înălţime distinsă şi cu o statură maiestuoasă, cu puţin mai prejos decât Fiul lui Dumnezeu. Este un mare contrast între el şi oamenii din ultimele generaţii; în această privinţă se vede marea degenerare a neamului omenesc. Dar toţi învie cu prospeţimea şi vigoarea tinereţii veşnice. La început, omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu nu numai în caracter, ci şi în trăsături şi formă. Păcatul a desfigurat şi aproape a şters chipul divin; dar Hristos a venit să refacă ce a fost pierdut. El va schimba trupurile noastre netrebnice şi le va face asemenea trupului Său slăvit. Chipul muritor, lipsit de frumuseţe, odinioară întinat de păcat, devine desăvârşit, frumos şi nemuritor. Toate defectele şi diformităţile sunt lăsate în mormânt. Readuşi la pomul vieţii, în Edenul pentru multă vreme pierdut, cei mântuiţi „vor creşte" (Maleahi 4,2) la statura deplină a neamului omenesc, în slava lui de la început. Ultima rămăşiţă a blestemului păcatului va fi îndepărtată şi cei credincioşi ai lui Hristos se vor arăta „în frumuseţea Domnului, Dumnezeului nostru", la minte, la suflet şi la trup, reflectând chipul desăvârşit al Domnului lor. O, minunată mântuire! Mult discutată, mult aşteptată, contemplată cu o nerăbdare înflăcărată, dar niciodată înţeleasă pe deplin.

FERICITA REUNIRE A FAMILIILOR

Neprihăniţii cei vii sunt schimbaţi „într-o clipă, într-o clipeală din ochi". La glasul lui Dumnezeu, ei au fost glorificaţi; acum sunt făcuţi nemuritori şi, împreună cu sfinţii înviaţi, sunt răpiţi să-L întâlnească pe Domnul lor în văzduh. îngerii îi „adună pe cei aleşi din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă". Copilaşii sunt purtaţi de îngerii sfinţi şi daţi în braţele mamelor lor. Prieteni buni care au fost despărţiţi prin moarte pentru multă vreme sunt uniţi

pentru a nu se mai despărţi niciodată şi, cu cântări de bucurie, se înalţă împreună spre cetatea lui Dumnezeu.

De fiecare parte a carului de nori sunt aripi şi sub ele sunt roţi vii; şi, în timp ce carul se înalţă, roţile strigă: „Sfânt!" iar aripile, în timp ce se mişcă, strigă: „Sfânt!" iar suita de îngeri strigă: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, Dumnezeul cel Atotputernic!" Iar cei răscumpăraţi strigă: „Aleluia!" în timp ce carul înaintează către Noul Ierusalim.

înainte de a intra în cetatea lui Dumnezeu, Mântuitorul le acordă urmaşilor Săi emblemele biruinţei şi îi învesteşte cu însemnele rangului lor împărătesc. Rândurile strălucitoare sunt aliniate în careu în jurul Regelui lor. Statura Sa se înalţă maiestuoasă, mai presus de sfinţi şi de îngeri, faţa Sa străluceşte asupra lor plină de dragoste binevoitoare. Privirea tuturor celor din oastea nenumărată a răscumpăraţilor este aţintită asupra Lui, fiecare ochi priveşte slava Aceluia care „pentru mulţi a fost o pricină de groază, atât de schimonosită îi era faţa şi atât de mult se deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor". Isus pune cu mâna Sa coroana de slavă pe capul biruitorilor. Pentru fiecare este câte o coroană, purtând noul său nume (Apocalipsa 2,17) şi inscripţia „sfinţit Domnului". în fiecare mână este pusă ramura de palmier a biruitorului şi o harpă strălucitoare. Apoi, când îngerii încep să cânte la harpe, orice mână atinge coardele harpelor cu pricepere, producând o muzică sublimă, în tonuri melodioase şi bogate. O mare încântare pune stăpânire pe toate inimile şi toate glasurile se înalţă într-o laudă plină de recunoştinţă: „Ale Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său, ale Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor!" (Apocalipsa 1,5.6)

în faţa mulţimii răscumpărate este Cetatea Sfântă. Isus deschide larg porţile de mărgăritar şi popoarele care au păzit adevărul intră prin ele. Acolo privesc Paradisul lui Dumnezeu, căminul lui Adam, în puritatea lui. Apoi, glasul Acela mai bogat decât orice muzică ce a atins vreodată o ureche muritoare se aude zicând: „Lupta voastră s-a sfârşit." »,Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii!"

RUGĂCIUNEA DOMNULUI HRISTOS ESTE ÎMPLINITĂ

Acum se împlineşte rugăciunea Mântuitorului pentru ucenicii Săi: „Vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu." „Fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale" (Iuda 24). Hristos îi prezintă Tatălui pe cei răscumpăraţi cu sângele Său, zicând: „Iată-Mă pe Mine şi copiii pe care Mi i-ai dat." „Am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat." O, ce minuni ale iubirii răscumpărătoare: încântarea ceasului aceluia când Tatăl cel veşnic, privindu-i pe cei răscumpăraţi, va vedea chipul Său în ei, discordia păcatului îndepărtată, blestemul lui alungat şi omenirea iarăşi în armonie cu Divinitatea!

Cu o dragoste de nedescris, Isus îi invită pe cei credincioşi la bucuria Domnului lor. Bucuria Domnului este să vadă în împărăţia slavei sufletele care au fost salvate prin agonia şi umilirea Sa. Şi cei răscumpăraţi vor fi părtaşi la bucuria Sa când îi vor vedea printre cei mântuiţi pe aceia care au fost câştigaţi pentru Hristos prin rugăciunile, truda şi sacrificiul lor plin de iubire. Strângându-se în jurul marelui tron, o bucurie de nedescris le umple inimile când îi văd pe aceia pe care i-au câştigat la Hristos şi când văd că aceştia i-au câştigat pe alţii, iar aceştia, la rândul lor, pe alţii, toţi aduşi în cerul de odihnă, atunci îşi vor depune coroanele la picioarele lui Isus şi-L vor lăuda de-a lungul nesfârşitelor veacuri ale veşniciei. (...)

TEMA DE STUDIU A VEŞNICIEI

în viaţa aceasta, abia începem să înţelegem subiectul minunat al mântuirii. Cu înţelegerea noastră mărginită, putem aprecia foarte corect ruşinea şi slava, viaţa şi moartea, dreptatea şi mila care se întâlnesc la cruce; totuşi, cu cele mai ascuţite puteri mintale, nu putem prinde adevărata lor însemnătate. Lungimea şi lăţimea, adâncimea şi înălţimea iubirii răscumpărătoare sunt înţelese prea slab. Planul de Mântuire nu va fi deplin înţeles nici chiar atunci când cei răscumpăraţi vor vedea aşa cum sunt văzuţi şi vor cunoaşte aşa cum sunt cunoscuţi, însă, de-a lungul veacurilor veşnice, adevărul se va descoperi continuu în faţa minţilor uimite şi încântate. Cu toate că necazurile, durerile şi ispitele pământului sunt terminate, iar cauza lor a fost îndepărtată, copiii lui Dumnezeu vor avea întotdeauna o cunoaştere lămurită, inteligentă, a preţului plătit pentru mântuirea lor.

Crucea lui Hristos va fi ştiinţa şi cântecul mântuiţilor în toată veşnicia. în Hristos cel slăvit îl vor vedea pe Hristos cel răstignit. Niciodată nu se va uita că Acela prin a cărui putere au fost create şi susţinute lumile nenumărate prin vastele domenii ale spaţiului, iubitul Fiu al lui Dumnezeu, Maiestatea cerului, Acela pe care heruvimii şi serafimii strălucitori se bucurau să-L adore, S-a umilit pentru a ridica omenirea căzută; că El a purtat vinovăţia şi ruşinea păcatului şi a suferit durerea despărţirii de Tatăl când Acesta Şi-a întors Faţa, până când blestemul unei lumi pierdute I-a sfâşiat inima şi I-a zdrobit viaţa pe crucea de pe Calvar. Faptul că Făcătorul tuturor lumilor, Arbitrul tuturor destinelor, a trebuit să părăsească slava şi să Se umilească din dragoste pentru om va stârni totdeauna uimirea şi admiraţia Universului. Când popoarele răscumpărate îl privesc pe Mântuitorul lor şi văd slava veşnică a Tatălui strălucind pe faţa Sa; când privesc tronul Său, care este din veci şi ţine până în veci şi ştiu că împărăţia Sa nu va avea sfârşit, izbucnesc în cântarea răpitoare: „Vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat şi ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele Său preţios!"

TAINA CRUCII

Taina Crucii explică toate celelalte taine. în lumina care izvorăşte de pe Calvar, atributele lui Dumnezeu care ne umplu de teamă şi de groază apar frumoase şi atrăgătoare. Mila, bunătatea, dragostea părintească se văd unite cu sfinţenia, dreptatea şi puterea. Când privim maiestatea tronului Său înălţat şi onorat, îi vedem caracterul în manifestările Lui iubitoare şi înţelegem, ca niciodată mai înainte, însemnătatea acelui titlu scump: „Tatăl nostru".

Se va vedea că Acela care este infinit în înţelepciune nu putea pune la cale un plan pentru salvarea noastră fără jertfirea Fiului Său. Răsplătirea pentru jertfa Sa este bucuria popularii pământului cu fiinţe răscumpărate, sfinte, fericite şi nemuritoare. Rezultatul luptei Mântuitorului cu puterile întunericului este bucuria pentru cei mântuiţi, care vor sluji spre slava lui Dumnezeu în toată veşnicia. Şi atât de mare este valoarea unui suflet, încât Tatăl este mulţumit cu preţul plătit, iar Hristos, privind roadele marii Sale jertfe, este şi El mulţumit. (...)

La venirea Domnului Hristos, nelegiuiţii sunt şterşi de pe faţa întregului pământ, nimiciţi de suflarea gurii Sale şi distruşi de strălucirea slavei Sale. Hristos îşi ia poporul în cetatea lui Dumnezeu, iar pământul este golit de locuitori. „Iată, Domnul deşartă ţara şi o pustieşte, îi răstoarnă faţa şi risipeşte locuitorii. Ţara este pustiită de tot şi prădată, căci Domnul a hotărât aşa... ei călcau legile, nu ţineau poruncile şi rupeau legământul cel veşnic! De aceea mănâncă blestemul ţara şi suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor; de aceea sunt prăpădiţi locuitorii ţării." (Isaia 24,1.3.5.6)

Pământul întreg pare ca un pustiu trist. Ruine ale oraşelor şi satelor distruse de cutremur, copaci dezrădăcinaţi, stânci sfărâmate, aruncate de mare sau scoase din pământ, zac răspândite pe suprafaţa lui, în timp ce văgăuni uriaşe arată locul de unde au fost smulşi munţii din temeliile lor. (...)

Apocalipsa profetizează alungarea lui Satana, precum şi starea de haos şi pustiire în care va fi adus pământul şi declară că această stare va dăinui timp de o mie de ani. După ce prezintă scenele celei de a Doua Veniri a Domnului şi distrugerea celor nelegiuiţi, profeţia continuă: „Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi 1-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme." (Apocalipsa 20,1-3)

0 LUME CUPRINSĂ DE HAOS

Faptul că expresia „fântâna adâncului" reprezintă pământul într-o stare de confuzie şi de întunecime se poate vedea şi din alte texte biblice. Cu privire la starea pământului „la început", raportul Bibliei spune că „era pustiu şi gol şi peste faţa adâncului de ape era întuneric" (Geneza 1,2). Profeţia ne arată că va fi readus aproape la aceeaşi stare. Privind înainte la ziua cea mare a lui Dumnezeu, profetul Ieremia declară: „Mă uit la pământ, şi iată că este pustiu şi gol; mă uit la ceruri, şi lumina lor a pierit! Mă uit la munţi, şi iată că sunt zguduiţi. Mă uit, şi iată că nu este niciun om şi toate păsările cerurilor au fugit! Mă uit, şi iată, Carmelul este un pustiu şi toate cetăţile sale sunt nimicite..." (Ieremia 4,23-26)

Aici trebuie să fie locuinţa lui Satana şi a îngerilor răi timp de o mie de ani. Limitat la pământ, el nu va mai avea intrare la alte lumi pentru a-i ispiti şi a-i supăra pe aceia care n-au căzut niciodată. în acest sens este el

legat; n-a mai rămas nimeni asupra căruia să-şi poată exercita puterea. Este oprit cu totul de la lucrarea de amăgire şi de distrugere care, timp de atâtea secole, a fost singura lui desfătare. (...)

0 MIE DE ANI DE CONTEMPLARE A DEZASTRULUI

Chiar şi cei nelegiuiţi sunt acum în afara puterii lui Satana; iar el, singur, înconjurat doar de îngerii săi, rămâne să-şi dea seama de efectele blestemului pe care l-a adus păcatul. „Toţi împăraţii neamurilor, da, toţi, se odihnesc cu cinste, fiecare în mormântul lui. Dar tu ai fost aruncat departe de mormântul tău, ca o ramură dispreţuită... Tu nu eşti unit cu ei în mormânt, căci ţi-ai nimicit ţara şi ţi-ai prăpădit poporul..." (Isaia 14,18-20)

Timp de o mie de ani, Satana va rătăci încoace şi încolo pe pământul pustiit pentru a vedea urmările răzvrătirii lui împotriva Legii lui Dumnezeu. în această vreme, suferinţele lui vor fi profunde. De la cădere, activitatea continuă nu i-a dat timp să reflecteze; dar acum este lipsit de putere şi lăsat să contemple partea pe care a avut-o de când s-a răzvrătit pentru prima oară împotriva guvernării divine, să privească înainte, tremurând cu groază, către viitorul înspăimântător, când va trebui să sufere pentru tot răul pe care 1-a făcut şi să fie pedepsit pentru păcatele pe care le-a determinat să fie făcute.

Captivitatea lui Satana îi va aduce poporului lui Dumnezeu bucurie şi veselie. Profetul spune: „Iar când îţi va da Domnul odihnă după ostenelile şi frământările tale şi după aspra robie care a fost pusă peste tine, atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului (reprezentându-1 aici pe Satana) şi vei zice: 'Iată, asupritorul nu mai este, asuprirea a încetat, Domnul a frânt toiagul celor răi, nuiaua stăpânitorilor. Cel ce în urgia lui lovea popoarele cu lovituri fără răgaz, cel ce în mânia lui supunea neamurile este prigonit fără cruţare.' " (Isaia 14,3-6)

Sfirsitul luptei

La încheierea celor o mie de ani, Hristos Se întoarce din nou pe Pământ. El este însoţit de oastea celor mântuiţi şi înconjurat de o suită de îngeri. Când coboară într-o maiestate înfricoşătoare, le porunceşte morţilor nelegiuiţi să învie pentru a-şi primi pedeapsa. Ei ies - o ceată puternică, nenumărată, ca nisipul mării. (Vezi Apocalipsa 20,5; Isaia 24,22.) Ce contrast faţă de aceia care au înviat la prima înviere! Cei drepţi au fost îmbrăcaţi cu tinereţe şi frumuseţe nemuritoare. Cei nelegiuiţi poartă urmele bolii şi ale morţii.

Fiecare ochi din mulţime se întoarce să vadă slava lui Dumnezeu. Cu un glas, ostile nelegiuiţilor exclamă: „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!" Nu iubirea faţă de Isus le inspiră această exclamaţie. Puterea adevărului face ca buzele lor să rostească, fără să vrea, aceste cuvinte. Cei nelegiuiţi ies din mormânt cu aceeaşi ură faţă de Isus şi cu acelaşi spirit de rebeliune. Ei nu mai au un alt timp de har în care să-şi corecteze defectele din viaţa lor trecută. Nimic nu s-ar mai câştiga cu aceasta. O viaţă întreagă de neascultare nu le-a înmuiat inimile. Dacă le-ar fi dată o a doua ocazie, ei ar folosi-o la fel ca pe prima, călcând în picioare cerinţele lui Dumnezeu şi răzvrătindu-se împotriva Lui.

Hristos coboară pe Muntele Măslinilor, de unde S-a înălţat după înviere şi unde îngerii au repetat făgăduinţa revenirii Sale. Profetul spune: „Atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii împreună cu El! Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc... şi se va face o vale foarte mare... Şi Domnul va fi împărat peste tot pământul. în ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn şi Numele Lui va fi singurul Nume" (Zaharia 14,5.4.9). în timp ce Noul Ierusalim, în splendoarea lui orbitoare, se coboară din ceruri şi se aşază pe locul curăţit şi pregătit să-1 primească, Hristos împreună cu poporul Său şi cu îngerii intră în Cetatea Sfântă.

PREGĂTIRE PENTRU ULTIMA BĂTĂLIE

Acum Satana se pregăteşte pentru o ultimă luptă pentru supremaţie. Cât timp a fost lipsit de putere şi întrerupt din lucrarea lui de amăgire, prinţul răului s-a simţit nenorocit şi descurajat, dar când morţii nelegiuiţi învie şi el vede acele mulţimi de partea lui, nădejdea lui reînvie şi el se hotărăşte să nu renunţe la marea luptă. îşi va pune în linie de bătaie, sub steagul lui, toate ostile celor pierduţi şi prin ei va căuta să-şi aducă la îndeplinire planurile. Cei nelegiuiţi sunt prizonierii lui Satana. Respingându-L pe Hristos, ei au acceptat conducerea marelui răzvrătit. Ei sunt gata să primească sugestiile lui şi să împlinească poruncile lui. Dar, consecvent şireteniei lui de la început, nu vrea să fie recunoscut ca fiind Satana. Pretinde a fi prinţul care este proprietarul de drept al lumii şi a cărui moştenire i-a fost răpită pe nedrept. Se prezintă supuşilor lui amăgiţi ca salvator, asigurându-i că puterea lui i-a scos din morminte şi că este pe punctul de a-i scăpa de cea mai crudă tiranie. Prezenţa lui Hristos fiind îndepărtată, Satana face minuni pentru a-şi susţine pretenţiile. El îl face tare pe cel slab şi le inspiră tuturor spiritul şi energia lui. Le propune să-i conducă împotriva taberei sfinţilor şi să pună stăpânire pe Cetatea lui Dumnezeu. Cu o bucurie diabolică arată spre milioanele nenumărate de oameni care au fost înviaţi din mormintele lor şi declară că, în calitate de conducător al lor, este în stare să cucerească cetatea ca să-şi recâştige tronul şi împărăţia.

în acea gloată sunt mulţi din generaţia aceea longevivă, de dinainte de potop, bărbaţi cu statură înaltă şi de o inteligenţă vastă, care, supunându-se stăpânirii îngerilor căzuţi, şi-au consacrat toată priceperea şi cunoştinţele pentru înălţarea de sine, bărbaţi ale căror minunate lucrări de artă au făcut ca lumea să idolatrizeze geniul lor, dar ale căror invenţii rele şi a căror cruzime au murdărit pământul şi au deformat chipul lui Dumnezeu, făcându-L să şteargă de pe faţa pământului creaţiunea Sa. Acolo sunt împăraţi şi generali care au cucerit popoare, viteji care n-au pierdut nicio bătălie, luptători mândri şi ambiţioşi, a căror apropiere

făcea împărăţiile să tremure. Prin moarte, n-au suferit nicio schimbare. Când ies din morminte, îşi reiau cursul gândurilor chiar de acolo de unde au încetat. Sunt mânaţi de aceeaşi dorinţă de cucerire care-i stăpânea când au căzut.

FORTELE RĂULUI

Satana se consultă cu îngerii lui şi apoi cu aceşti împăraţi cuceritori şi oameni puternici. Ei privesc puterea şi numărul acelora care sunt de partea lor şi declară că armata din cetate este mică în comparaţie cu a lor şi că poate fi biruită. Fac planuri să pună stăpânire pe bogăţiile şi pe slava Noului Ierusalim. Toţi încep de îndată să se pregătească de luptă. Meşteri pricepuţi făuresc echipament de război. Conducători militari, renumiţi pentru succesele lor, rânduiesc gloate de luptători în companii şi divizii.

în cele din urmă, se dă ordinul de înaintare şi ostile nenumărate pornesc - o armată cum n-a mai fost adunată niciodată de cuceritorii pământeşti, pe care forţele unite din toate veacurile, de când a început războiul pe pământ, n-au egalat-o niciodată. Satana, cel mai puternic dintre luptători, conduce avangarda, iar îngerii lui îşi unesc forţele pentru această luptă finală. împăraţi şi luptători sunt în cortegiul lui, iar mulţimile îi urmează în companii mari, fiecare sub comandantul rânduit. Cu o precizie militară, rândurile înaintează unul după altul pe suprafaţa pământului, neregulată şi crăpată, către Cetatea lui Dumnezeu. La porunca lui Isus, porţile Noului Ierusalim sunt închise şi armatele lui Satana împresoară cetatea şi se pregătesc de atac.

SLAVA CETĂŢII LUI DUMNEZEU

Hristos apare acum din nou în faţa vrăjmaşilor Săi. Cu mult deasupra cetăţii, pe o temelie de aur lustruit, se află un tron înalt. Pe acest tron stă Fiul lui Dumnezeu, iar în jur sunt supuşii împărăţiei Sale. Nicio limbă şi nicio pană nu pot descrie puterea şi maiestatea lui Hristos. Slava veşnicului Tată îl învăluie pe Fiul Său. Strălucirea prezenţei Sale umple Cetatea lui Dumnezeu şi se revarsă dincolo de porţi, învăluind pământul întreg cu strălucirea ei.

Cel mai aproape de tron se află aceia care odinioară au fost zeloşi pentru cauza lui Satana, dar care, ca nişte tăciuni scoşi din foc, L-au urmat pe Mântuitorul lor cu un devotament profund şi puternic. Apoi stau aceia care au clădit caractere creştine în mijlocul minciunii şi necredinţei, aceia care au respectat Legea lui Dumnezeu atunci când lumea creştină o declara fără valoare şi milioane din toate veacurile care au suferit moartea de martir pentru credinţa lor. Iar mai departe este gloata cea mare, pe care nu putea s-o numere nimeni, din toate popoarele, neamurile şi limbile... Sunt cei mântuiţi care stau „înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe şi cu ramuri de finic în mâini" (Apocalipsa 7,9). Lupta lor s-a sfârşit, au câştigat biruinţa. Au alergat şi au căpătat premiul. Ramura de palmier din mâna lor este simbolul biruinţei şi haina albă este însemnul neprihănirii lui Hristos, care acum este a lor.

Cei răscumpăraţi înalţă o cântare de laudă care răsună prin bolţile cerului: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care sade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!" (vers. 10). îngerii şi serafimii îşi unesc glasurile în adorare. Când privesc puterea şi răutatea lui Satana, cei mântuiţi văd, ca niciodată mai înainte, că nicio altă putere nu i-a putut face biruitori decât cea a lui Hristos. în toată mulţimea aceea strălucită nu se găseşte nimeni care să-şi atribuie mântuirea, ca şi când ar fi biruit prin propria putere şi neprihănire. Nu se spune nimic despre ceea ce au făcut sau au suferit; ci refrenul fiecărei cântări, cheia fiecărui imn, este: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru şi a Mielului!"

în prezenţa locuitorilor pământului şi ai cerului, are loc încoronarea finală a Fiului lui Dumnezeu. Şi acum, învestit cu maiestate şi putere supremă, împăratul împăraţilor pronunţă sentinţa celor răzvrătiţi împotriva guvernării Sale şi aduce la îndeplinire dreptatea pentru aceia care au călcat în picioare Legea Sa şi l-au prigonit pe poporul Său. Profetul lui Dumnezeu spune: „Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit un loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.' (Apocalipsa 20,11.12)

RAPOARTELE DIN CER

De îndată ce cărţile cu rapoarte sunt deschise şi ochiul lui Isus priveşte asupra lor, nelegiuiţii devin conştienţi de fiecare păcat pe care l-au săvârşit vreodată. Ei văd exact locul unde picioarele lor s-au depărtat de pe cărarea curăţiei şi a sfinţeniei şi cât de departe i-a dus mândria şi răzvrătirea în călcarea Legii lui Dumnezeu. Ispitele seducătoare pe care le-au încurajat prin îngăduirea păcatului, binecuvântările folosite în scop rău, solii lui Dumnezeu dispreţuiţi, avertizările lepădate, valurile de milă respinse din cauza inimii lor îndărătnice şi nepocăite - toate acestea apar ca şi când sunt scrise cu litere de foc.

Deasupra tronului este descoperită crucea şi, ca o privelişte panoramică, apar scenele ispitirii şi căderii lui Adam împreună cu etapele succesive din măreţul Plan de Mântuire. Naşterea umilă a Mântuitorului; primii Săi ani de sărăcie şi ascultare; botezul Său în Iordan; postul şi ispitirea din pustie; lucrarea Sa publică, descoperirea faţă de oameni a celor mai preţioase binecuvântări ale Cerului; zilele pline de fapte de iubire şi de milă; nopţile de rugăciune şi veghere în singurătatea munţilor; comploturile geloziei, ale urii şi ale răutăţii cu care erau răsplătite binefacerile Sale; agonia îngrozitoare şi tainică din Ghetsimani, sub povara zdrobitoare a păcatelor lumii întregi; trădarea în mâinile gloatei ucigaşe; evenimentele înfricoşătoare din noaptea aceea de groază; Prizonierul care nu Se împotrivea, părăsit de ucenicii Săi iubiţi, care fugiseră dezamăgiţi pe străzile Ierusalimului; Fiul lui Dumnezeu adus în faţa lui Ana, judecat în palatul marelui preot, în sala de judecată a lui Pilat, înaintea lui Irod cel crud şi laş, batjocorit, insultat, torturat şi condamnat la moarte - toate acestea sunt prezentate în culori vii.

Iar acum, în faţa mulţimii tremurânde, sunt arătate scenele finale: răbdătorul Suferind mergând pe drumul către Calvar; Prinţul cerului atârnând pe cruce; preoţii îngâmfaţi, gloata batjocoritoare, care lua în râs agonia Lui de moarte; întunericul supranatural; pământul împovărat, stâncile despicate, mormintele deschise, marcând clipa în care Mântuitorul lumii Şi-a dat viaţa.

..EL A MURIT PENTRU MINE!"

Spectacolul îngrozitor este arătat exact aşa cum a fost. Satana, îngerii şi supuşii lui nu au nicio putere să se întoarcă de la tabloul propriilor lucrări. Fiecare îşi reaminteşte partea pe care a înfăptuit-o. Irod, care a ucis copiii nevinovaţi din Betleem, ca să-L nimicească pe împăratul lui Israel; Irodiada cea josnică, care are pe conştiinţa ei vinovată sângele lui Ioan Botezătorul; Pilat cel slab şi oportunist; soldaţii batjocoritori; preoţii şi fruntaşii împreună cu gloata înnebunită, care striga: „Sângele Lui să fie peste noi şi peste copiii noştri!" - toţi privesc grozăvia vinovăţiei lor. Zadarnic caută să se ascundă de strălucirea divină a feţei Sale, care o întrece cu mult pe cea a soarelui, în timp ce mântuiţii îşi depun coroanele la picioarele Mântuitorului exclamând: „El a murit pentru mine!"

în mijlocul mulţimii răscumpărate, sunt apostolii lui Hristos: Pavel cel curajos, Petru cel înflăcărat, Ioan cel iubitor şi iubit, împreună cu

fraţii lui inimoşi şi împreună cu ei marea oaste de martiri; iar în afara zidurilor, împreună cu toate lucrurile respingătoare şi josnice, sunt aceia care i-au prigonit, întemniţat şi ucis. Acolo este Nero, acel monstru al cruzimii şi al viciului, care priveşte acum bucuria şi înălţarea acelora pe care odinioară i-a torturat şi în a căror groază extremă şi-a găsit o desfătare satanică. Mama lui este acolo pentru a vedea rezultatul lucrării ei; să vadă cum trăsătura ei rea de caracter transmisă fiului, patimile încurajate şi dezvoltate sub influenţa şi prin exemplul ei au rodit crima care a făcut lumea să se cutremure.

Acolo sunt preoţii şi prelaţii papistaşi, care au pretins a fi ambasadorii lui Hristos, dar care au folosit roata, temniţa şi rugul pentru a stăpâni conştiinţele poporului Său. Acolo sunt pontifii cei îngâmfaţi, care s-au înălţat mai presus de Dumnezeu şi s-au încumetat să schimbe Legea Celui Preaînalt. Acei pretinşi părinţi ai bisericii au de dat socoteală înaintea lui Dumnezeu, o răspundere de care ar dori să fie scutiţi. Prea târziu sunt aduşi să vadă că Cel Atotştiutor este gelos pentru Legea Sa şi că nu-1 va scuti pe cel vinovat. Ei înţeleg acum că Hristos Se face una cu poporul Său care suferă; iar ei simt puterea cuvintelor Sale: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut." (Matei 25,40)

ACUZAT ÎNAINTEA CURŢII DE JUDECATĂ A CERULUI

întreaga lume nelegiuită este la judecată înaintea lui Dumnezeu, sub acuzaţia de înaltă trădare faţă de autoritatea Cerului. Aceşti oameni nu au pe nimeni care să le apere cauza, n-au nicio scuză; asupra lor se pronunţă sentinţa de moarte veşnică.

Acum văd cu toţii că plata păcatului este moartea, şi nu viaţa veşnică şi o libertate nobilă, ci sclavie, ruină şi moarte. Cei nelegiuiţi văd că s-au pierdut printr-o viaţă de răzvrătire. Când li s-a oferit viaţa veşnică, au batjocorit-o, dar acum cât de vrednică de dorit li se pare! „Toate acestea", strigă sufletul pierdut, „le-aş fi putut avea, dar am ales să le îndepărtez de la mine! O, ce patimă ciudată! Am dat pacea, fericirea şi onoarea pentru distrugere, ruşine şi disperare." Toţi văd că excluderea lor din cer este dreaptă. Prin viaţa lor au declarat: „Nu vrem ca acest Om (Isus) să domnească peste noi."

FERICIREA CELOR MÂNTUIŢI

Ca într-o răpire, cei nelegiuiţi au privit încoronarea Fiului lui Dumnezeu. Ei văd în mâinile Sale tablele Legii divine, principiile pe care le-au dispreţuit şi le-au călcat. Ei sunt martori ai izbucnirii de uimire, de extaz şi de adorare a celor mântuiţi şi, ca unda unei melodii, se revarsă peste mulţimile din afara cetăţii exclamaţia tuturor, într-un glas: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne, Dumnezeule Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, împărate al neamurilor!" (Apocalipsa 15,3) şi, căzând cu faţa la pământ, ei se închină Prinţului vieţii.

Satana pare paralizat când priveşte slava şi maiestatea lui Hristos. Acela care fusese cândva un heruvim ocrotitor, „fiu al zorilor", îşi aminteşte de unde a căzut. Cât de mult s-a schimbat, cât de mult a decăzut! Acum este exclus pentru totdeauna din sfatul în care odinioară era onorat. El vede pe altul stând acum lângă Tatăl, acoperindu-I slava. A văzut coroana pusă pe capul lui Hristos de un înger cu o statură înaltă şi cu o prezenţă maiestuoasă şi ştie că poziţia înălţată a acestui înger ar fi putut fi a lui.

îşi aduce aminte de căminul nevinovăţiei şi curăţiei lui, de pacea şi de mulţumirea lui, până şi-a îngăduit să murmure împotriva lui Dumnezeu şi să îl invidieze pe Hristos. Acuzaţiile lui, răscoala lui, amăgirile lui pentru a câştiga simpatia şi sprijinul îngerilor, stăruinţa lui încăpăţânată de a nu face niciun efort de întoarcere atunci când Dumnezeu i-a oferit iertarea -toate acestea îi vin cu putere în minte. îşi revede lucrarea printre oameni, cu urmările ei - vrăjmăşia omului faţă de semenul lui, distrugerea teribilă a vieţii, ridicarea şi căderea împărăţiilor, răsturnarea tronurilor, succesiunea îndelungată a agitaţiilor, a conflictelor şi a răscoalelor. îşi aminteşte de toate eforturile lui permanente de a se împotrivi lucrării lui Hristos şi de a-1 afunda pe om din ce în ce mai adânc. Vede că uneltirile lui demonice nu i-au putut distruge pe aceia care şi-au pus încrederea în Isus. Când îşi priveşte împărăţia, rodul trudei lui, Satana vede numai decădere şi ruină. A condus mulţimile să creadă că Cetatea lui Dumnezeu ar putea fi o pradă uşoară; dar ştie că e o minciună. Mereu şi mereu în desfăşurarea marii lupte a fost învins şi obligat să se predea. Cunoaşte prea bine puterea şi maiestatea Celui Veşnic.

întotdeauna, scopul marelui răsculat a fost să se îndreptăţească pe sine şi să dovedească faptul că Dumnezeu este răspunzător de răzvrătirea lui. în scopul acesta şi-a folosit toată puterea minţii. A lucrat în mod premeditat şi sistematic şi cu un succes uimitor, conducând mulţimi uriaşe să primească versiunea lui cu privire la marea luptă care a durat atâta vreme. Timp de mii de ani, acest conducător al conspiraţiei a aşezat minciuna în locul adevărului. Dar acum a venit timpul ca rebeliunea să fie în sfârşit înfrântă, iar faptele şi caracterul lui Satana să fie demascate. în ultimul său efort uriaş de a-L detrona pe Hristos, de a-1 distruge pe poporul Său şi de a pune stăpânire pe Cetatea lui Dumnezeu, arhiamăgitorul a fost demascat definitiv. Aceia care s-au unit cu el văd înfrângerea totală a cauzei lui. Urmaşii lui Hristos şi îngerii credincioşi văd întinderea vastă a intrigilor lui împotriva guvernării lui Dumnezeu. El devine obiectul repulsiei generale.

MARELE AMĂGITOR ESTE DEMASCAT

Satana vede că răscoala 1-a făcut nedemn pentru cer. El şi-a dirijat puterile pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu; curăţia, pacea şi armonia cerului ar fi pentru el o tortură supremă. Acuzaţiile lui împotriva milei şi dreptăţii lui Dumnezeu sunt acum aduse la tăcere. Jignirea pe care a încercat să o arunce asupra lui Iehova cade cu totul asupra lui. Iar acum Satana se pleacă şi recunoaşte că sentinţa care i-a fost dată este dreaptă.

„Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate" (Apocalipsa 15,4). Toate întrebările cu privire la adevăr şi rătăcire în lupta cea lungă au fost acum explicate. Urmările răscoalei, roadele îndepărtării principiilor divine au fost scoase la iveală înaintea tuturor inteligenţelor create. Efectele conducerii lui Satana în contrast cu guvernarea lui Dumnezeu au fost prezentate Universului întreg. Chiar lucrările lui l-au condamnat. înţelepciunea lui Dumnezeu, dreptatea şi bunătatea Lui sunt pe deplin îndreptăţite. S-a văzut că toate metodele lui Dumnezeu în marea luptă au ţinut seama de binele veşnic al poporului Său şi de binele tuturor lumilor pe care El le-a creat. „Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta" (Psalmi 145,10). Istoria păcatului va sta în toată veşnicia ca martoră că fericirea tuturor fiinţelor create de Dumnezeu este legată de existenţa Legii Sale. Ţinând seama de toate faptele din lupta cea mare, universul întreg, atât cei credincioşi, cât şi cei răsculaţi, declară într-un glas: „Drepte şi adevărate sunt căile Tale, împărate al neamurilor!"

MÂNTUITORUL ESTE GLORIFICAT

înaintea Universului s-a prezentat lămurit jertfa cea mare făcută de Tatăl şi de Fiul pentru omul căzut. A venit vremea ca Hristos să îşi ocupe poziţia de drept şi să fie preamărit mai presus de domnii şi de puteri şi de orice nume ce se poate da. Pentru bucuria care-I era pusă înainte - ca să aducă multe suflete la slavă - a suferit El crucea şi a dispreţuit ruşinea. Şi, pe cât de neînţeles de mari au fost durerea şi ruşinea, cu mult mai mari sunt bucuria şi slava. El priveşte asupra celor răscumpăraţi, înnoiţi după chipul Său, toate inimile purtând pecetea desăvârşită a divinului, toate feţele reflectând asemănarea cu împăratul lor. El vede în ei rezultatul muncii sufletului Său şi este mulţumit. Apoi, cu un glas care mişcă mulţimile celor drepţi şi ale celor nelegiuiţi, El declară: „Iată răsplata pentru sângele Meu! Pentru aceştia am suferit, pentru ei am murit, ca să locuiască înaintea Mea în veacurile veşnice." Iar din gura celor îmbrăcaţi în haine albe din jurul tronului se înalţă cântecul de laudă: „Vrednic este Mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!" (Apocalipsa 5,12)

PUTEREA LUI SATANA ESTE NIMICITĂ PENTRU TOTDEAUNA

Cu toate că Satana a fost constrâns să recunoască dreptatea lui Dumnezeu şi să se plece înaintea supremaţiei lui Hristos, caracterul lui rămâne neschimbat. Spiritul de răzvrătire izbucneşte iarăşi ca un torent puternic. Plin de furie, se hotărăşte să nu abandoneze lupta cea mare. A venit timpul pentru o luptă disperată, finală, împotriva împăratului cerului. Se aruncă în mijlocul supuşilor lui şi încearcă să-i inspire cu propria furie, ridicându-i pe loc la luptă. Dar dintre toate milioanele pe care le-a amăgit la răscoală nu este niciunul care să-i recunoască supremaţia. Puterea lui este sfârşită. Cei nelegiuiţi sunt plini de aceeaşi ură faţă de Dumnezeu pe care o inspiră Satana; dar ei văd că situaţia lor este deznădăjduită, că nu pot birui în lupta împotriva lui Iehova. Mânia lor se aprinde împotriva lui Satana şi a acelora care au fost agenţii lui în amăgire şi, cu o furie demonică, se întorc împotriva lor.

Domnul zicea: „Pentru că îţi dai ifose ca şi când ai fi Dumnezeu, iată că voi aduce împotriva ta nişte străini, pe cele mai asupritoare dintre popoare, care vor scoate sabia împotriva înţelepciunii tale strălucitoare şi-ţi vor pângări frumuseţea. Te vor arunca în groapă...". „... te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare... De aceea, te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor şi te prefac în cenuşă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc... eşti nimicit şi nu vei mai fi niciodată!" (Ezechiel 28,6-8.16-19)

„Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse în foc." „Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile şi plin de urgie pe toată oştirea lor; El le nimiceşte cu desăvârşire, le măcelăreşte de tot." „Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi pucioasă: un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte" (Isaia 9,5; 34,2; Psalmi 11,6). Flăcări cad de la Dumnezeu, din cer. Pământul se crapă. Armele ascunse în adâncurile lui sunt scoase în afară. Flăcări nimicitoare izbucnesc din fiecare prăpastie. Chiar şi stâncile ard. A venit ziua care va arde ca un cuptor. Elementele se topesc de dogoarea mistuitoare, chiar şi pământul cu tot ce este pe el arde (Maleahi 4,1-2; 2 Petru 3,10). Suprafaţa pământului pare o masă topită - un uriaş lac de foc, clocotind. Este vremea judecăţii şi a pierzării oamenilor nelegiuiţi - „o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire şi răzbunare pentru Sion" (Isaia 34,8).

Cel nelegiuit îşi primeşte răsplata pe pământ (Proverbe 11,31). „Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor" (Maleahi 4,1). Unii sunt distruşi într-o clipă, în timp ce alţii suferă multe zile. Toţi sunt pedepsiţi „după faptele lor". Păcatele celor drepţi fiind puse asupra lui Satana, el trebuie să sufere nu numai pentru răscoala proprie, ci şi pentru toate păcatele pe care i-a provocat pe sfinţi să le săvârşească. Pedeapsa lui este cu mult mai mare decât a acelora pe care i-a amăgit. După ce toţi aceia care au căzut prin amăgirile lui au pierit, el încă mai trăieşte şi mai suferă, în flăcările nimicitoare, cei nelegiuiţi sunt nimiciţi, rădăcină şi ramură - Satana fiind rădăcina, iar urmaşii lui, ramurile. Pedeapsa deplină a Legii a fost aplicată, cererea dreptăţii a fost satisfăcută, iar cerul şi pământul, privind, declară că Dumnezeu este drept.

CREAŢIUNEA. ELIBERATĂ DE POVARA PĂCATULUI

Lucrarea de nimicire a lui Satana s-a sfârşit pentru totdeauna. Timp de şase mii de ani şi-a făcut voia, umplând pământul de vai şi producând durere în tot Universul. Toată creaţiunea a gemut şi s-a chinuit în durere. Acum, făpturile lui Dumnezeu sunt pentru totdeauna eliberate de

prezenţa şi de ispitirile lui Satana. „Tot pământul se bucură acum de odihnă şi pace; izbucnesc oamenii în cântece de veselie" (Isaia 14,7). Şi un strigăt de laudă şi de biruinţă se înalţă din tot Universul credincios: „Şi am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: 'Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărătească!"' (Apocalipsa 19,6)

în timp ce pământul este învăluit în focul distrugerii, cei drepţi locuiesc în siguranţă în sfânta cetate. A doua moarte nu are nicio putere asupra acelora care au avut parte de prima înviere. în timp ce pentru cei nelegiuiţi este un foc mistuitor, pentru poporul Său Dumnezeu este un soare şi un scut. (Apocalipsa 20,6; Psalmi 84,11)

„Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou, pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră" (Apocalipsa 21,1). Focul care îi consumă pe cei nelegiuiţi curăţă pământul. Orice urmă de blestem este îndepărtată. Niciun iad arzând veşnic nu va păstra înaintea celor răscumpăraţi consecinţele grozave ale păcatului.

SEMNELE IUBIRII RĂMÂN

Numai o singură amintire rămâne: Mântuitorul nostru va purta pentru veşnicie semnele răstignirii. Pe fruntea Sa rănită, pe coasta Sa, pe mâinile şi picioarele Sale, se vor păstra pe veci urmele lucrării pline de cruzime pe care a făcut-o păcatul. Privindu-L pe Hristos în slava Sa, profetul spune: „Din mâna Lui pornesc raze şi acolo este ascunsă tăria Lui." (Habacuc 3,4). Coasta împunsă, din care a curs şuvoiul purpuriu, 1-a împăcat pe om cu Dumnezeu - acolo este slava Mântuitorului, acolo „este ascunsă tăria Lui". Puternic ca să mântuiască, prin jertfa răscumpărării, El a avut şi puterea să aplice dreapta pedeapsă asupra acelora care au dispreţuit mila lui Dumnezeu. Iar semnele umilinţei Sale sunt acum onoarea Sa cea mai înaltă; prin veacurile veşnice, rănile de la Calvar vor face să I se aducă laudă şi vor face cunoscută puterea Sa.

„Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni şi la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului" (Mica 4,8). A venit vremea către care au privit cu ardoare oamenii sfinţi de la data când sabia învăpăiată a oprit prima pereche să mai intre în Eden, timpul pentru „răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu" (Efeseni 1,14). Pământul, care i-a fost dat omului de la început să fie împărăţia sa, dar care a ajuns în mâinile lui Satana şi a fost ţinut multă vreme de acest duşman puternic, a fost adus înapoi prin marele Plan de Mântuire. Tot ce a fost pierdut prin păcat a fost recâştigat. „Căci aşa vorbeşte Domnul, care a întocmit pământul, 1-a făcut şi 1-a întărit, 1-a făcut nu ca să fie pustiu, ci 1-a întocmit ca să fie locuit..." (Isaia 45,18). Scopul de la început al lui Dumnezeu în crearea pământului este împlinit când pământul este făcut locuinţă veşnică pentru cei mântuiţi. „Cei neprihăniţi vor stăpâni ţara şi vor locui în ea pe vecie." (Psalmi 37,29)

SLAVA PARADISULUI

Teama de a nu face ca moştenirea viitoare să pară prea materială i-a făcut pe mulţi să spiritualizeze chiar acele adevăruri care ne conduc să o privim ca fiind căminul nostru. Isus i-a asigurat pe ucenicii Săi că S-a dus să le pregătească locaşuri în casa Tatălui. Aceia care primesc învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu nu vor fi în totală necunoştinţă cu privire la căminul ceresc. Şi, cu toate acestea, „lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc" (1 Corinteni 2,9). Limbajul omenesc nu este în stare să descrie răsplata celor neprihăniţi. Va fi cunoscută numai de aceia care o vor vedea. Nicio minte mărginită nu poate cuprinde slava Paradisului lui Dumnezeu.

în Biblie, moştenirea celor mântuiţi este numită „o patrie" (Evrei 11,14-16). Acolo, Păstorul ceresc îşi conduce turma la izvoare de apă vie. Pomul vieţii îşi dă roadele în fiecare lună, iar frunzele pomului sunt pentru vindecarea neamurilor. Acolo sunt izvoare care curg continuu, limpezi cum e cristalul, şi, pe malul lor, pomi unduind îşi aruncă umbrele pe cărările pregătite pentru răscumpăraţii Domnului. Acolo, câmpiile întinse sunt continuate de coline pline de frumuseţe, iar munţii lui Dumnezeu îşi înalţă crestele înalte. Pe acele câmpii paşnice, lângă izvoarele pline de viaţă, poporul lui Dumnezeu, multă vreme peregrin şi rătăcitor, va găsi un cămin.

„Poporul Meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite." „Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în ţara

ta, nici de pustiire şi prăpăd în ţinutul tău, ci vei numi zidurile tale 'Mântuire' şi porţile tale 'Lauda. Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele; nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor." (Isaia 32,18; 60,18; 65,21.22)

„Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli şi va înflori ca trandafirul." „în locul spinului se va înălţa chiparosul, în locul mărăcinilor va creşte mirtul." „Atunci lupul va locui împreună cu mielul şi pardosul se va culca împreună cu iedul, şi le va mâna un copilaş. Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt', zice Domnul." (Isaia 35,1; 55,13; 11,6.9)

NICI MOARTE. NICI TÂNGUIRE. NICI BOALĂ

Durerea nu poate să existe în atmosfera cerului. Nu vor mai fi lacrimi, nici convoaie funebre, nici urme de plâns. „Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut." „Niciun locuitor nu zice: 'Sunt bolnav!' Poporul Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor lui." (Apocalipsa 21,4; Isaia 33,24)

Acolo este Noul Ierusalim, metropola slăvită a Noului Pământ, „o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău". „Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Neamurile vor umbla în lumina ei şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea." Domnul zice: „Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului şi Mă voi bucura de poporul Meu." „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor." (Isaia 62,3; Apocalipsa 21,11.24; Isaia 65,19; Apocalipsa 21,3)

în cetatea lui Dumnezeu „nu va fi noapte". Nimeni nu va avea nevoie de odihnă şi nu o va dori. Acolo nu va fi oboseală în a face voia lui Dumnezeu şi în a da laudă Numelui Său. Vom simţi mereu prospeţimea dimineţii şi mereu vom fi departe de încheierea ei. „Nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina" (Apocalipsa 22,5). Lumina soarelui va fi înlocuită cu o lumină care nu este supărătoare, cu toate că întrece strălucirea de la amiază. Slava lui Dumnezeu şi a Mielului inundă Cetatea Sfântă cu o lumină care nu slăbeşte. Cei răscumpăraţi umblă în slava fără soare a unei zile permanente.

„în cetate n-am văzut niciun Templu pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei" (Apocalipsa 21,22). Poporul lui Dumnezeu are privilegiul să păstreze o legătură deschisă cu Tatăl şi cu Fiul. „Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos" (1 Co-rinteni 13,12). Privim chipul lui Dumnezeu reflectat ca într-o oglindă, în lucrările naturii şi în procedeele Sale cu oamenii, dar atunci îl vom vedea faţă în faţă, fără vălul înceţoşat între noi. Vom sta în prezenţa Lui şi vom privi slava feţei Sale.

Acolo, cei mântuiţi se vor cunoaşte între ei. Dragostea şi simpatia pe care însuşi Dumnezeu le-a sădit în suflet vor fi experimentate în modul cel mai plăcut şi pur. Comuniunea curată cu fiinţele sfinte, viaţa socială armonioasă cu îngerii binecuvântaţi şi cu cei credincioşi din toate veacurile, care şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului, legăturile sfinte care unesc întreaga familie din cer şi de pe pământ (Efeseni 3,15) - toate acestea fac fericirea celor răscumpăraţi.

DEZVOLTAREA MINŢII. A CORPULUI SI A SUFLETULUI

Acolo, minţi nemuritoare vor contempla, cu o bucurie care nu va slăbi niciodată, minunile puterii creatoare, tainele iubirii răscumpărătoare. Acolo, nu va mai fi niciun vrăjmaş crud şi amăgitor care să ispitească la uitare de Dumnezeu. Orice aptitudine va fi dezvoltată, orice capacitate va fi mărită. Acumularea de cunoştinţe nu va mai obosi mintea şi nu va mai secătui puterile. Acolo, cele mai mari planuri vor fi realizate, cele mai înalte aspiraţii vor fi atinse, cele mai înalte idealuri vor fi îndeplinite, şi încă vor mai fi noi culmi de urcat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înţeles, ţinte noi care să solicite puterile minţii, ale sufletului şi ale corpului.

Toate comorile universului vor fi deschise înaintea mântuiţilor lui Dumnezeu spre a fi studiate. Neîncătuşaţi de moarte, ei îşi iau zborul neobosit către lumile îndepărtate - lumi care au fost mişcate de durere la vederea necazului oamenilor şi au tresăltat în cântări de bucurie la vestea despre un suflet salvat. Cu o bucurie de nedescris, copiii pământului ajung părtaşi la bucuria şi înţelepciunea fiinţelor necăzute. Ei se împărtăşesc din comorile de cunoştinţă şi înţelegere câştigate prin veacuri şi veacuri din contemplarea lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. Cu o viziune neumbrită, ei privesc slava creaţiunii - sori, stele şi sisteme, toate în ordinea rânduită lor, înconjurând tronul Dumnezeirii. Numele Creatorului este scris pe toate lucrurile, de la cel mai neînsemnat şi până la cel mai mare, şi în toate se manifestă bogăţiile puterii Sale.

MAREA LUPTĂ SA ÎNCHEIAT

Şi anii veşniciei, în desfăşurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate şi mai pline de slavă despre Dumnezeu şi despre Hristos. Pe măsură ce creşte cunoştinţa, cresc şi dragostea, respectul şi fericirea. Cu cât oamenii îl vor cunoaşte mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai mare va fi admiraţia lor faţă de caracterul Său. Când Isus le prezintă bogăţiile mântuirii şi biruinţele uimitoare în lupta cea mare cu Satana, cei mântuiţi îşi simt inimile cuprinse de o devoţiune şi mai arzătoare şi, cu o bucurie şi mai entuziastă, ei îşi ating harpele de aur şi atunci de zece mii de ori zece mii şi mii de mii de glasuri se unesc pentru a înălţa coruri puternice de laudă.

„Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: 'Ale Celui ce sade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!'" (Apocalipsa 5,13)

Marea luptă s-a sfârşit. Păcatul şi păcătoşii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibraţie de armonie şi de bucurie străbate prin creaţia imensă. De la Acela care a creat toate se revarsă viaţa, lumina şi fericirea prin domeniile spaţiului fără sfârşit. De la atomul minuscul şi până la lumile cele mari, toate lucrurile, însufleţite şi neînsufleţite, în frumuseţea lor neumbrită şi într-o bucurie desăvârşită, declară că Dumnezeu este iubire.

'

Leave a comment and / or appreciate the article!

CLICK HERE
http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen