Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Mittwoch, 11. Juli 2012

Trãim în timpul sfârºitului De EG WHITE- Marturii 9

Trãim în timpul sfârºitului

De EG WHITE- Marturii 9


Semnele timpului, care se împlinesc cu repeziciune, declarã cã venirea lui Hristos este aproape. Zilele în care trãim sunt solemne ºi importante. Spiritul lui Dumnezeu este retras treptat dar sigur, de pe pãmânt. Plãgi ºi judecãþi cad deja peste dispreþuitorii harului lui Dumnezeu. Nenorocirile de pe uscat ºi de pe ape, starea agitatã a societãþii, alarmele de rãzboi sunt de rãu augur. Ele prezic evenimente în curs de apropiere, de cea mai mare însemnãtate.
Instrumentele rãului îºi unesc forþele ºi se consolideazã. Ele se fortificã pentru ultima ºi marea crizã. În curând, urmeazã sã aibã loc mari schimbãri în lumea noastrã, iar miºcãrile finale vor fi repezi.
Starea de lucruri din lume aratã cã înaintea noastrã sunt vremuri tulburi. Ziarele sunt pline de semne cu privire la un conflict teribil în viitorul apropiat. Jafuri îndrãzneþe sunt ceva frecvent. Grevele sunt obiºnuite. Hoþii ºi omoruri sunt comise pretutindeni. Oameni posedaþi de demoni iau viaþa bãrbaþilor, femeilor ºi copiilor micuþi. Oamenii au ajuns sã fie scoºi din minþi de viciu ºi predominã tot felul de rele.
Vrãjmaºul a izbutit sã suceascã dreptatea ºi sã umple inima oamenilor de dorinþa dupã câºtig egoist.
"Dreptatea stã departe; adevãrul se poticneºte în piaþã ºi fapta cinstitã nu se mai dovedeºte" (Is. 59,14, trd. G.G.). În oraºele mari, sunt mulþimi de oameni care trãiesc în sãrãcie ºi în mizerie, aproape lipsiþi de hranã, adãpost ºi îmbrãcãminte, în timp ce în aceleaºi oraºe sunt unii care au mai mult decât le-ar putea dori inima, care trãiesc în îmbelºugare, cheltuindu-ºi banii pe case bogat mobilate, pe împodobire personalã sau, ºi mai rãu, pe satisfacerea apetiturilor senzuale, pe bãuturi alcoolice, pe tutun ºi pe alte lucruri care distrug puterile creierului, descumpãnesc mintea ºi înjosesc sufletul. Strigãtele omenirii flãmânde ajung înaintea lui Dumnezeu, în timp ce prin tot felul de opresiuni ºi stoarceri, oamenii îngrãmãdesc averi colosale.

Scripturile descriu starea lumii exact înainte de a doua venire a lui Hristos. Despre oamenii care îºi adunã bogãþii mari prin jaf ºi exploatare, este scris: "V-aþi strâns comori în zilele din urmã. Iatã cã plata lucrãtorilor, care v-au secerat câmpiile, ºi pe care le-aþi oprit-o, prin înºelãciune, strigã! ªi strigãtele secerãtorilor au ajuns la urechile Domnului oºtirilor. Aþi trãit pe pãmânt în plãceri ºi în desfãtãri. V-aþi sãturat inimile chiar într-o zi de mãcel. Aþi osândit, aþi omorât pe cel neprihãnit, care nu vi se împotrivea" (Iacov 5,3-6).
Dar cine citeºte avertismentele date de semnele timpului, care se împlinesc cu repeziciune? Ce impresie s-a fãcut asupra celor lumeºti? Ce schimbare e vãzutã în atitudinea lor? Nu mai mult decât era vãzutã în atitudinea locuitorilor lumii pe timpul lui Noe. Absorbiþi în treburi lumeºti ºi în plãceri, antediluvienii "n-au ºtiut nimic, pânã când a venit potopul ºi i-a luat pe toþi" (Mat. 24,39). Ei au avut avertismente trimise din cer, dar au refuzat sã asculte. ªi astãzi lumea, cu totul nepãsãtoare faþã de glasul de avertizare al lui Dumnezeu, se grãbeºte spre ruinã veºnicã.
Lumea e agitatã de duhul rãzboiului. Profeþia capitolului al unsprezecelea din Daniel aproape a ajuns la completa împlinire. În curând, vor avea loc scenele de necaz despre care se vorbeºte în profeþie.
"Iatã Domnul, deºartã þara ºi o pustieºte, îi rãstoarnã faþã ºi risipeºte locuitorii,... ei cãlcau legile, nu þineau poruncile ºi rupeau legãmântul cel veºnic! De aceea mãnâncã blestemul þara, ºi sufãr locuitorii ei... A încetat desfãtarea timpanelor, s-a sfârºit veselia gãlãgioasã, s-a dus bucuria arfei" (Is. 24,1-8).
"Vai ce zi! Ce zi! Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic... S-au uscat seminþele sub bulgãri, grânarele stau goale, hambarele sunt stricate, cãci s-a stricat semãnãtura! Cum gem vitele! Cirezile de boi umblã buimace, cãci nu mai au pãºune; chiar ºi turmele de oi suferã! Via este prãpãditã, smochinul este veºtejit, rodiul, finicul, mãrul, toþi pomii de pe câmp s-au uscat... ªi s-a dus bucuria de la copiii oamenilor!" (Ioel 1,15-8.12).
"Cum mã doare înãuntrul inimii mele! Îmi bate inima, nu pot sã tac! Cãci auzi, suflete, sunetul trâmbiþei, ºi strigãtele de rãzboi. Se vesteºte dãrâmare peste dãrâmare, cãci toatã þara este pustiitã" (Ier. 4,19.20).
"Mã uit la pãmânt ºi iatã cã este pustiu ºi gol, mã uit la ceruri, ºi lumina lor a pierit! Mã uit la munþi, ºi iatã cã sunt zguduiþi ºi toate dealurile se clatinã! Mã uit ºi iatã cã nu este nici un om, ºi toate pãsãrile cerurilor au fugit! Mã uit ºi iatã Carmelul (locul cel rodnic) este un pustiu, ºi toate cetãþile sale sunt nimicite înaintea Domnului ºi înaintea mâniei Lui aprinse" (Vers. 23-26).
"Vai, cãci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbãvit din ea" (Ier. 30,7).
Nu toþi din lumea aceasta s-au dat de partea vrãjmaºului împotriva lui Dumnezeu. Nu toþi au devenit trãdãtori. Sunt câþiva credincioºi care sunt sinceri faþã de Dumnezeu, deoarece Ioan scrie: "Aici este rãbdarea sfinþilor, care pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus" (Apoc. 14,12). În curând, bãtãlia va fi datã cu furie între cei care-I servesc lui Dumnezeu ºi cei care nu-I servesc. În curând, tot ce poate fi zguduit va fi zguduit, pentru ca acelea ce nu pot fi zguduite sã stea.

Satana e un sârguincios cercetãtor al Bibliei. El ºtie cã timpul lui este scurt ºi cautã ca la orice punct sã dejoace lucrarea Domnului pe acest pãmânt. E cu neputinþã sã se dea vreo idee cu privire la experienþa poporului lui Dumnezeu, care va fi în viaþã pe acest pãmânt când slava cereascã ºi o repetare a persecuþiilor trecutului sunt contopite. Ei vor umbla în lumina care porneºte de la tronul lui Dumnezeu. Prin mijlocirea îngerilor va fi o neîntreruptã comunicare între cer ºi pãmânt. ªi Satana, înconjurat de îngerii rãi, ºi pretinzând cã e Dumnezeu, va sãvârºi minuni de tot felul, pentru a înºela, dacã e cu putinþã, chiar ºi pe cei aleºi. Poporul lui Dumnezeu nu-ºi va afla siguranþa în sãvârºirea de miracole, deoarece Satana va contraface miracolele care vor fi sãvârºite. Poporul lui Dumnezeu, încercat ºi verificat, îºi va afla puterea în semnul despre care se vorbeºte în Exod 31,12-18. Ei trebuie sã-ºi fixeze poziþia pe cuvântul viu: "Stã scris". Aceasta e unica temelie pe care pot sta în siguranþã. Aceia care au rupt legãmântul lor cu Dumnezeu vor fi în ziua aceea fãrã Dumnezeu ºi fãrã de nãdejde.
Închinãtorii lui Dumnezeu se vor distinge în special prin respectul lor pentru porunca a patra, întrucât acesta este semnul puterii creatoare a lui Dumnezeu ºi mãrturia faþã de cerinþa Lui în ceea ce priveºte respectul ºi onoarea omului. Nelegiuiþii se vor distinge prin eforturile lor de a dãrâma memorialul lui Dumnezeu ºi a înãlþa instituþia Romei. În rezultatul conflictului, toatã creºtinãtatea va fi împãrþitã în douã mari categorii: cei care þin poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus ºi cei care se închinã fiarei ºi chipului ei ºi primesc semnul ei. Deºi biserica ºi statul îºi vor uni puterea pentru a-i constrânge pe toþi "mici ºi mari, bogaþi ºi sãraci, slobozi ºi robi", sã primeascã semnul fiarei, cu toate acestea, poporul lui Dumnezeu nu-l va primi (Apoc. 3,16). Profetul de pe Patmos îi priveºte pe "biruitorii fiarei" , ai chipului ei ºi ai numãrului numelui ei" care stãteau "pe marea de sticlã, cu alãutele lui Dumnezeu în mânã" ºi cântau cântarea lui Moise ºi a Mielului. (Apoc. 15,2).
Încercãri ºi punere la probã înspãimântãtoare îl aºteaptã pe poporul lui Dumnezeu. Spiritul rãzboiului agitã naþiunile de la un capãt la altul al pãmântului. Dar în mijlocul timpului de necaz care vine - un timp de necaz aºa cum n-a mai fost de când sunt neamurile - poporul ales al lui Dumnezeu va sta neclintit. Satana ºi oastea lui nu pot sã-i nimiceascã, deoarece îngerii care exceleazã prin tãrie îi vor ocroti.

Cuvântul lui Dumnezeu cãtre poporul Sãu este: "Ieºiþi din mijlocul lor, ºi despãrþi-vã..., nu vã atingeþi de ce este necurat ºi vã voi primi. Eu vã voi fi Tatã, ºi voi Îmi veþi fi fii ºi fiice.". "Voi însã sunteþi o seminþie aleasã, o preoþie împãrãteascã, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu ªi l-a câºtigat ca sã fie al Lui, ca sã vestiþi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunatã" (2 Cor. 6,17.18; 1 Petru 2,9). Poporul lui Dumnezeu trebuie sã fie deosebit ca un popor care-I serveºte Lui pe deplin, din toatã inima, neînsuºindu-ºi vreo onoare, ºi amintindu-ºi cã printr-un legãmânt cât se poate de solemn, s-au legat sã serveascã Domnului ºi numai Lui.
"Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis: 'Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le: Sã nu care cumva sã nu þineþi Sabatele Mele, cãci acesta va fi între Mine ºi voi, ºi urmaºii voºtri, un semn dupã care se va cunoaºte
{T9 18}
cã Eu sunt Domnul, care vã sfinþesc. Sã þineþi Sabatul, cãci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va cãlca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului sãu. Sã lucrezi ºase zile; dar a ºaptea este Sabatul, ziua de odihnã, închinatã Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului, va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel sã pãzeascã Sabatul, prãznuindu-l ei ºi urmaºii lor, ca un legãmânt necurmat. Acesta va fi între Mine ºi copiii lui Israel un semn veºnic; cãci în ºase zile a fãcut Domnul cerurile ºi pãmântul, iar în ziua a ºaptea S-a odihnit ºi a rãsuflat'" (Exod 31,12-17).
Nu ne aratã aceste cuvinte pe noi ca popor declarat al lui Dumnezeu? Nu ne declarã ele cã atât cât va fi timpul, trebuie sã þinem cu drag la deosebirea sfântã, denominaþionalã, care a fost aºezatã asupra noastrã? Copiii lui Israel trebuie sã þinã Sabatul în toate generaþiile lor, "ca un legãmânt veºnic". Sabatul nu ºi-a pierdut nici una din însemnãrile lui. El este semnul dintre Dumnezeu ºi poporul Lui, ºi aºa va fi pururea.

Leave a comment and / or appreciate the article!

CLICK HERE
http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen