Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Freitag, 13. Juli 2012

PECETEA APOSTOLIEI

PECETEA APOSTOLIEI

Cei care sunt înclinaţi să socotească judecata lor proprie ca fiind desăvârşită sunt în mare primejdie. Străduinţa bine chibzuită a lui Satana este aceea de a despărţi pe unii ca aceştia de cei care sunt canale de lumină prin care Dumnezeu a lucrat la ridicarea şi întinderea lucrării Sale pe pământ. A neglija sau a dispreţui pe aceia pe care Dumnezeu i-a ales să poarte răspunderi de conducere în legătură cu înaintarea adevărului înseamnă a lepăda mijloacele rânduite de El pentru ajutarea, încurajarea şi întărirea poporului Său. Ca un lucrător din via Domnului să desconsidere aceasta şi să considere că lumina sa trebuie să nu vină prin nici un alt canal, ci direct de la Dumnezeu, înseamnă să se aşeze într-o poziţie care îl pune în primejdie de a fi înşelat de vrăjmaş şi răsturnat la pământ. Domnul, în înţelepciunea Sa, a rânduit ca, prin mijlocirea strânsei legături care trebuie să fie întreţinută de toţi credincioşii, creştin să fie unit cu creştin şi comunitate cu comunitate. În felul acesta, uneltele omeneşti vor fi făcute în stare să conlucreze cu Dumnezeirea. Fiecare unealtă va fi supusă Duhului Sfânt, şi toţi credincioşii vor fi uniţi într-un efort organizat şi bine îndrumat spre a vesti lumii fericita nădejde a harului lui Dumnezeu.
Pavel a privit prilejul ceremoniei întăririi sale prin binecuvântare, ca marcând începutul unei noi şi importante epoci din viaţa sa. De aici încolo, a fost
{AA 165}
socotit începutul apostolatului său în biserica creştină.
În timp ce lumina Evangheliei strălucea cu putere în Antiohia, o importantă lucrare era continuată de către apostolii care rămăseseră la Ierusalim. În fiecare an, cu ocazia sărbătorilor, mulţi iudei din toate ţările veneau la Ierusalim ca să se închine la templu. Unii dintre aceşti peregrini erau oameni pătrunşi de o mare evlavie şi sârguincioşi cercetători ai profeţiilor. Ei nădăjduiau şi doreau după venirea lui Mesia Cel făgăduit, nădejdea lui Israel. În timp ce Ierusalimul era plin cu aceşti străini, apostolii predicau pe Hristos cu un curaj neşovăitor, cu toate că-şi dădeau seama că făcând aceasta îşi puneau mereu viaţa în primejdie. Duhul lui Dumnezeu a pus sigiliul său asupra lucrării apostolilor şi mulţi s-au convertit la credinţă; şi aceşti convertiţi, întorcându-se în căminurile lor din diferitele părţi ale lumii, au răspândit sămânţa adevărului printre toate neamurile, cum şi printre toate clasele sociale.
Dintre apostolii care au pornit să facă această lucrare s-au evidenţiat în mod deosebit Petru, Iacov şi Ioan, care aveau încredere că Dumnezeu îi alesese să predice pe Hristos printre conaţionalii lor. Ei au lucrat cu credincioşie şi înţelepciune, folosindu-se de "cuvântul prorociei făcut şi mai tare" (2 Petru 1,19), în străduinţa lor de a convinge "casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus, pe care" iudeii Îl răstigniseră (Fapte 2,36).
{AA 166}

Leave a comment and / or appreciate the article!CLICK HERE
http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen