Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Samstag, 14. Juli 2012

Ellen G. White Minte, caracter, personalitate Sfaturi pentru sănătatea mintală şi spirituală Volumul II PARTEA 5 ACEASTA CARTE ONLINE CUPRINDE M

Ellen G. White
Minte, caracter, personalitate

Sfaturi pentru sănătatea mintală şi spirituală

Volumul II PARTEA 5 ACEASTA CARTE ONLINE CUPRINDE MULTE PARTI -TOATE PARTILE LE VETI
PUTEA GASI AICI PE SITE:
Psihologia Şi teologia

Psihologia în Sfintele Scripturi. – Adevăratele principii ale psihologiei se află în Sfintele Scripturi. Omul nu îşi cunoaşte propria lui valoare. El acţionează în conformitate cu temperamentul lui neconvertit, deoarece nu priveşte la Isus, Autorul şi Desăvârşitorul credinţei lui. Cel care vine la Isus, care crede în El şi Îl acceptă ca Exemplu al său înţelege însemnătatea cuvintelor: „Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1,12).
Când îşi ocupă locul la picioarele lui Isus, omul este făcut în stare să înţeleagă reflectarea propriei lui nelegiuiri, viaţa păcătoasă şi adâncimile teribile ale degradării în care se poate cufunda o inimă omenească. El reuşeşte să discearnă caracterul curat al Celui fără păcat şi desăvârşirea oferită păcătosului pocăit şi convertit. El stă alături de Domnul Hristos în locurile cereşti. – MS 121, 1902

Dumnezeu înţelege cu precizie lucrarea minţii omeneşti. – Domnul Dumnezeu este infailibil în capacitatea lui de înţelegere. El înţelege lucrarea minţii omeneşti, principiile active ale fiinţelor omeneşti pe care le-a creat, precum şi modul în care se vor lăsa influenţate de lucrurile care apar, maniera în care vor reacţiona în faţa fiecărei ispite şi în fiecare circumstanţă în care se află.
„Căci căile Domnului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului” (Proverbele 5,21). „Ochii Domnului sunt în orice loc” (Proverbele 15,3). „Căci El vede până la marginile pământului, zăreşte totul sub ceruri” (Iov 28,24). „Căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile” (1 Cronici 28,9). El cunoaşte lucrurile care vin în mintea noastră, fiecare dintre ele. „Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face” (Evrei 4,13). – Lt 18, 1895
Dumnezeu cunoaşte toate lucrările tainice ale minţii omeneşti. – Se gândesc femeile şi bărbaţii la modul în care Dumnezeu priveşte creaturile pe care le-a făcut? El a creat mintea omului. Mintea noastră nu zămisleşte nici măcar un singur gând nobil care să nu fi venit de la El. Domnul cunoaşte toate lucrările tainice ale minţii omeneşti; nu este El creatorul minţii? Dumnezeu înţelege că păcatul l-a degradat şi înjosit pe om, dar îl priveşte cu milă şi compasiune; deoarece El vede puterea pe care o are Satana asupra lui. – MS 56, 1899. (6BC 1105)

Religia aduce pace şi fericire. – S-a creat impresia că religia este dăunătoare sănătăţii. Această idee este greşită şi nu trebuie promovată. Adevărata religie aduce pace, fericire şi mulţumire. Evlavia este benefică atât pentru viaţa aceasta, cât şi pentru viaţa viitoare. – Lt 1b, 1873

A sta la picioarele lui Isus sau a te baza pe înţelepciunea omenească. – Domnul Hristos trebuie implicat în toate gândurile, simţămintele şi preferinţele noastre. El trebuie exemplificat în cel mai mic detaliu al slujirii de zi cu zi în lucrarea pe care ne-a încredinţat-o s-o îndeplinim. Dacă, în loc de a ne baza pe înţelegerea omenească sau de a ne conforma zicalelor lumeşti, noi stăm la picioarele lui Isus şi sorbim cu nesaţ cuvintele Sale, învăţând de la El şi spunând: „Doamne, ce doreşti Tu să fac?”, independenţa noastră nativă, încrederea noastră în sine, puternica noastră voinţă personală vor fi înlocuite cu un spirit supus, sincer asemenea unui copil şi dispus să se lase învăţat. Când ne aflăm într-o relaţie corectă cu Dumnezeu, vom respecta atât autoritatea de conducător a lui Hristos, cât şi pretenţia Lui de a primi din partea noastră o ascultare necondiţionată. – Lt 186, 1902. (HC 99)

Legaţi ştiinţa adevăratei sfinţenii cu ştiinţa filozofiei gândirii. – Dumnezeu nu a dat nici o altă lumină suplimentară care să ia locul Cuvântului Său. Această lumină are rolul de a conduce mintea derutată la Cuvântul Său, care, dacă este mâncat şi digerat, înseamnă viaţă pentru suflet. Apoi, faptele bune vor fi văzute aşa cum este văzută lumina în întuneric.
Dacă, atunci când studiaţi filozofia gândirii umane, aţi cerceta cu atenţie ştiinţa adevăratei evlavii, experienţa voastră creştină ar fi foarte diferită de ceea ce este. De ce aţi întors spatele izvoarelor curate ale Libanului, ca să beţi din apele murdare ale câmpiei – înşelăciunea ideilor omeneşti? Inima are nevoie de o putere care poate fi descoperită numai în Cuvântul lui Dumnezeu. Această putere este pâinea vieţii; dacă o mănâncă, omul va trăi veşnic. El nu trebuie să guste doar ocazional pâinea care vine din cer, ci să trăiască prin cuvintele ei, care sunt duh şi viaţă pentru primitor. Cea mai serioasă cercetare a adevărului şi însuşirea personală a cuvintelor lui Hristos lucrează o transformare a caracterului. – Lt 130, 1901

Duhul Sfânt umple mintea curată. – Noi trebuie să ne umplem mintea în mod continuu cu Hristos şi să ne golim de egoism şi păcat… Pe măsură ce vă goliţi mintea de vanitate şi frivolitate, golul va fi umplut cu ceea ce Dumnezeu aşteaptă să vă ofere – Duhul Său Sfânt. Atunci, din comoara bună a inimii vor ieşi lucruri bune, mărgăritare ale gândirii, iar ceilalţi vor înţelege cuvintele… Gândurile şi sentimentele voastre vor stărui asupra Domnului Hristos, iar voi veţi reflecta asupra celorlalţi lumina care a strălucit asupra voastră, venind de la Soarele neprihănirii. – RH, 15 martie 1892. (HC 115)

Principiile se aplică în toate circumstanţele. – Domnul a vorbit în mod explicit în Cuvântul Său Sfânt. Acele pagini binecuvântate sunt pline de învăţătură şi viaţă, în armonie cu adevărul. Ele constituie o normă de viaţă desăvârşită. Sunt oferite învăţături şi sunt stabilite principii care se aplică în toate circumstanţele vieţii, chiar dacă anumite situaţii particulare ar putea să nu fie menţionate. Nu este omis nimic din ceea ce este esenţial pentru un sistem desăvârşit al credinţei şi pentru metode corecte în practică. Toate datoriile pe care Dumnezeu le cere din partea noastră sunt prezentate în mod clar; şi dacă cineva nu va reuşi să ajungă la viaţa veşnică, aceasta se va datora faptului că s-a încrezut în sine, a fost plin de concepte zadarnice şi nu a depins pentru mântuire numai de meritele sângelui lui Hristos. De pe calea cea dreaptă, nu va cădea nici unul dintre cei umili şi oneşti care acceptă Biblia ca fiind călăuza lor şi sursa tuturor sfaturilor lor. – Lt 34, 1891

Adevărul este un principiu activ. – Adevărul este un principiu activ şi lucrător, care modelează inima şi viaţa astfel, încât să existe o continuă înaintare spre cer… Cu fiecare efort al voinţei, se obţine un nou impuls spre acţiune. Caracterul moral se aseamănă din ce în ce mai mult cu caracterul şi gândirea lui Hristos. Creştinul care înaintează este în posesia unui har şi a unei iubiri care transmit cunoştinţă, deoarece înţelegerea divină şi pătrunzătoare a caracterului lui Hristos are o înrâurire profundă asupra înclinaţiilor lui. Slava lui Dumnezeu, care se descoperă deasupra scării, poate fi înţeleasă şi preţuită numai dacă urcăm treaptă cu treaptă, atraşi fără încetare tot mai sus, spre ţintele nobile descoperite de Domnul Hristos. Toate însuşirile minţii şi trupului trebuie angajate în această lucrare. – MS 13, 1884. (HC 68)

O abordare pozitivă. – Cerul observă pe cel care aduce cu sine o atmosferă plină de pace şi dragoste. Un asemenea om îşi va primi răsplata sa. El va sta în picioare în marea zi a Domnului. – MS 26, 1886. (HC 234)

Sfătuirea şi educaţia nu exclud relaţia personală cu Dumnezeu. – Deşi educaţia, pregătirea şi sfatul celor cu experienţă sunt esenţiale, lucrătorii trebuie învăţaţi să nu se bazeze numai pe judecata omului. Ca oameni liberi ai lui Dumnezeu, toţi trebuie să ceară înţelepciune de la El. Dacă cel ce învaţă depinde numai de ideile altuia şi nu avansează dincolo de acceptarea planurilor acestuia, va înţelege lucrurile doar prin prisma gândirii lui şi, prin aceasta, nu va fi decât o reflectare a unei alte persoane. Dumnezeu îi tratează pe oameni ca pe nişte fiinţe responsabile. El va lucra prin Duhul Său în mintea pe care a dăruit-o omului numai dacă omul îi va oferi posibilitatea de a lucra şi dacă va înţelege lucrările Sale. Planul Său este ca fiecare om să-şi folosească mintea şi conştiinţa pentru el însuşi. Dumnezeu nu doreşte ca vreun om să devină umbra altuia, exprimând numai opiniile altcuiva. – 5T 724, 725 (1889)

Dumnezeu aprobă cea mai înaltă cultură intelectuală. – Dacă este sfinţită prin iubire şi temere de Dumnezeu, cea mai înaltă cultură intelectuală beneficiază de aprobarea Lui deplină. Oamenii umili, aleşi de Hristos, au umblat cu El timp de trei ani şi au fost supuşi influenţei înălţătoare a Maiestăţii cerului. Domnul Hristos a fost cel mai mare educator pe care L-a cunoscut lumea vreodată. – RH, 21 iunie 1877. (FE 47, 48)

Mintea este sursa tuturor acţiunilor, bune sau rele. – El a pregătit acest sălaş viu pentru minte, „ţesut în chip ciudat”, un templu pe care Domnul Însuşi l-a pregătit pentru locuirea Duhului Lui Sfânt. Mintea conduce întreaga fiinţă umană. Toate acţiunile noastre, bune sau rele, îşi au sursa în minte. Mintea este aceea care se închină lui Dumnezeu şi ne aşază în rândul fiinţelor cereşti. Cu toate acestea, mulţi îşi petrec întreaga viaţă fără a deveni înţelepţi cu privire la… [„recipientul”] ce conţine această comoară. – SpTEd 33, 11 mai 1896. (FE 426)

Mintea e condusă de cer sau este pervertită. – Purificat, înnobilat şi condus de cer, intelectul este o putere universală ce zideşte Împărăţia lui Dumnezeu. Intelectul pervertit exercită exact influenţa opusă; corupe puterea omenească încredinţată cu scopul de a fi dezvoltată printr-un efort sârguincios în facerea binelui. Intelectul pervertit înşală şi distruge.
Dumnezeu i-a înzestrat pe oameni cu suficiente însuşiri pentru a fi capabili şi înţelepţi să ducă mai departe şi să reprezinte cu putere şi abilitate minunatele lucrări ale Domnului, pentru toţi cei care Îl iubesc şi păzesc poruncile Lui. El a dorit ca omul să păzească poruncile lui Dumnezeu, deoarece păzirea poruncilor Sale contribuie la sănătatea şi viaţa tuturor fiinţelor omeneşti.
Talentele încredinţate constituie o responsabilitate sfântă. Nici un om nu trebuie să tânjească după talente pe care nu le are, decât dacă s-a rugat şi a cerut înţelepciune de sus – pentru a fi sigur de corecta folosire a tuturor capacităţilor dăruite de Dumnezeu –, astfel încât să hotărască să Îl onoreze şi să-L slăvească pe Dumnezeu prin talentele pe care le primeşte în dar. Este o lucrare minunată să crezi şi să accepţi lumina sfântă venită din partea lui Dumnezeu, pentru a o răspândi tuturor celor ce se află în întunericul erorii; deoarece această lumină este oferită fără părtinire şi fără interese egoiste, ca să ajute, să binecuvânteze şi să salveze sufletele pieritoare. Pentru lucrătorul credincios, ea este o comoară care îl face să fie mai bogat în cer decât un milionar pe pământ. El este moştenitorul lui Dumnezeu, împreună moştenitor cu Isus Hristos al unei glorii veşnice mult mai valoroase. – MS 63, 1900

Omul creat pentru un scop nobil. – Ceea ce constituie valoarea unui om nu este pretenţia şi aparenţa superiorităţii, ci adevărata nobleţe a minţii. Cultivarea corespunzătoare a însuşirilor intelectuale reprezintă adevărata identitate a omului. Aceste însuşiri nobile sunt dăruite pentru a contribui la formarea caracterului pentru viaţa viitoare nemuritoare. Omul a fost creat pentru a se bucura de un statut mai înalt şi mai sfânt decât cel pe care i-l poate oferi lumea aceasta. El a fost creat după chipul lui Dumnezeu, pentru un scop atât de înalt şi de nobil, încât să atragă atenţia tuturor îngerilor. 4T 438 (1880)

Modul de gândire trebuie schimbat. – Mintea multora poate ajunge la un stadiu atât de josnic, încât Dumnezeu nu mai poate lucra prin şi pentru ea. Modul de gândire trebuie schimbat, iar conştiinţa morală trebuie trezită, astfel încât să poată înţelege cerinţele lui Dumnezeu. Conţinutul şi esenţa adevăratei religii trebuie să fie recunoscute şi evidenţiate fără încetare de relaţia noastră personală cu Dumnezeu – prin cuvinte, prin fapte şi prin comportament. Umilinţa trebuie să ia locul mândriei, seriozitatea să ia locul uşurătăţii, iar devoţiunea, locul indiferenţei nereligioase. – 4T 582 (1881)

Gândirea motivează slujirea. – Am văzut că, în perioada verii trecute, spiritul predominant a fost acela al unei căutări până la limită a ofertelor acestei lumi. Poruncile lui Dumnezeu nu au fost respectate. Deşi pretindem că slujim legii lui Dumnezeu, mintea multora se află în slujba lumii. Dar ei nu pot sluji legii lui Dumnezeu, în timp ce gândurile lor sunt ocupate cu lucrurile pământeşti şi interesele personale. – 1T 150 (1857)

Serviciul acceptat de Dumnezeu. – Mulţi cred că defectele lor de caracter îi fac incapabili să atingă standardul pe care l-a înălţat Domnul Hristos, dar tot ce trebuie să facă aceşti oameni este să se umilească la fiecare pas sub braţul puternic al lui Dumnezeu. Hristos nu evaluează omul în raport cu cantitatea de lucru pe care o realizează, ci în funcţie de spiritul în care este îndeplinită lucrarea.
Când îi vede pe oameni ridicând poverile, străduindu-se să le poarte cu o inimă smerită, cu neîncredere în sine şi într-o dependenţă totală de El, Domnul adaugă lucrării lor perfecţiunea şi suficienţa Sa, iar lucrarea este acceptată de către Tatăl. Noi suntem acceptaţi în Fiul Iubit. Defectele celui păcătos sunt acoperite de perfecţiunea şi plinătatea Domnului, Neprihănirea noastră. Cei care depun eforturi umile, cu o dorinţă sinceră şi cu o inimă smerită, pentru a trăi la înălţimea cerinţelor lui Dumnezeu, sunt priviţi de către Tatăl cu o iubire duioasă şi plină de înţelegere; El îi consideră ca pe nişte copii ascultători şi neprihănirea lui Hristos le este atribuită. – Lt 4, 1889

Cunoaşterea lui Hristos aduce vigoare minţii. – Domnul Hristos este un izvor de viaţă. Ceea ce au nevoie oamenii este o mai limpede cunoaştere a Lui; ei au nevoie de răbdare şi bunătate şi au nevoie să înveţe cu sârguinţă cum poate fi deschisă întreaga lor inimă faţă de agenţii vindecători ai cerului. Când lumina iubirii lui Dumnezeu străluceşte în cămările întunecoase ale sufletului, neliniştea, tulburarea şi insatisfacţia vor înceta, iar bucuriile pline de satisfacţie vor oferi sănătate minţii şi putere trupului. – MH 247 (1905)

Cu Hristos nu există eşec. – Puterea infinită a Duhului Sfânt este fortăreaţa de apărare a fiecărui suflet pocăit. Nici un suflet care cere protecţia lui Hristos cu credinţă şi părere de rău pentru păcat nu va fi lăsat să ajungă sub puterea vrăjmaşului. Mântuitorul este alături de copiii Săi când sunt ispitiţi şi încercaţi. Cu El nu poate exista eşec, pierdere, imposibilitate sau înfrângere; noi putem împlini toate lucrurile prin Cel care ne întăreşte. – DA 490 (1898)


88

Influenţe negative asupra minţii

Să renunţăm la căutarea greşelilor. – Noi ar trebui să smulgem din gândurile noastre nemulţumirile şi căutarea greşelilor. Să nu privim în permanenţă la toate defectele pe care le-am putea vedea... Dacă dorim să păstrăm o relaţie bună cu Dumnezeu, trebuie să privim stăruitor la lucrurile mari şi preţioase – la neprihănirea, slava, puterea, bunătatea, afecţiunea, iubirea pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră. Şi, privind astfel, mintea noastră va deveni atât de legată de aceste lucruri de natură veşnică, încât nu vom avea nici o dorinţă de a descoperi greşelile altora. – MS 153, 1907. (HC 232)

Noi tindem să ne amintim lucrurile rele. – Trebuie să învăţăm să interpretăm conduita celorlalţi în maniera cea mai favorabilă posibilă… Dacă suspectăm fără încetare răul, suntem în pericolul de a genera exact lucrurile pe care le suspectăm… Nu putem trăi fără să suferim uneori în sufletul nostru sau fără ca temperamentul să ne fie pus la încercare, dar, în calitate de creştini, trebuie să fim tot atât de răbdători, de înţelegători, umili şi smeriţi precum dorim să fie şi alţii.
Oh, de câte mii de fapte bune şi gesturi de bunăvoinţă beneficiem noi, … care dispar neobservate ca roua sub razele soarelui, în timp ce pagubele reale sau imaginare lasă o impresie aproape imposibil de şters în viitor! Cel mai bun exemplu pe care îl putem oferi altora este acela de a fi oneşti cu noi înşine, de a lăsa în seama lui Dumnezeu persoana noastră, reputaţia noastră şi de a nu manifesta prea mare interes în corectarea fiecărei impresii greşite sau în prezentarea situaţiei noastre într-o lumină favorabilă. – Lt 25, 1870. (HC 237)

Imaginile asupra cărora stăruim ne schimbă viaţa. – Tot ceea ce ne determină să vedem slăbiciunea naturii umane se află în planul lui Dumnezeu de a ne ajuta să privim la El şi în nici un caz să nu ne punem încrederea în oameni sau să considerăm omenescul un mijloc de apărare… Noi suntem schimbaţi după chipul lucrurilor asupra cărora stăruim. Prin urmare, cât de important este să ne deschidem inima faţă de lucrurile adevărate, plăcute şi care se bucură de o bună reputaţie! – Lt 63, 1893. (HC 248)

Să ne amintim de fragilitatea naturii umane. – În relaţiile cu semenii noştri, trebuie să ţinem cont că şi ei sunt supuşi aceloraşi tendinţe, suferă aceleaşi slăbiciuni şi suportă aceleaşi ispite ca şi noi. Şi asemenea nouă, ei trebuie să lupte cu viaţa pentru a-şi păstra integritatea…
Adevărata curtenie creştină reuneşte şi desăvârşeşte dreptatea şi politeţea, mila şi iubirea o întregesc, conferind caracterului cele mai fine retuşuri şi cel mai atrăgător şarm. – Lt 25, 1870. (HC 236)

Nu ridicaţi bariere. – Domnul doreşte ca poporul Său să folosească alte metode în locul condamnării răului, chiar dacă aceasta este îndreptăţită. El doreşte să facem mai mult decât să le adresăm adversarilor noştri acuzaţii, care nu fac altceva decât să-i împingă tot mai departe de adevăr. Lucrarea pe care Domnul Hristos a venit să o realizeze în lumea noastră nu a fost aceea de a ridica bariere şi de a-i ameninţa pe oameni pentru faptul că sunt greşiţi. Cel care se aşteaptă să lumineze un popor înşelat trebuie să se apropie de ei şi să lucreze pentru ei în iubire. El trebuie să devină centrul de răspândire a unei influenţe sfinte. – GW 373 (1915)

Învingeţi sensibilitatea. – Mulţi oameni au o sensibilitate nesfinţită, care îi menţine într-o continuă căutare a unor anumite cuvinte, anumite priviri sau acţiuni pe care să le poată interpreta drept o lipsă de respect sau de apreciere. Toate acestea pot fi învinse. Fiecare trebuie să înainteze în temere de Dumnezeu, făcând tot ceea ce poate mai bine, fără să se intereseze sau să se îngrijoreze dacă vor fi apreciaţi sau ofensaţi de critici, slujind cu ardoare lui Dumnezeu şi învăţând să construiască cele mai favorabile interpretări cu privire la tot ce ar părea ofensator în comportamentul altora. – MS 24, 1887. (HC 240)
Nu vânaţi motive de nemulţumire. – Faptul că îi judecăm pe fraţii noştri, că îngăduim ca simţămintele noastre să fie stârnite împotriva lor, atunci când credem că nu s-au comportat tocmai corect faţă de noi, nu va aduce nici o binecuvântare în inimile noastre şi nu va îmbunătăţi în nici un fel situaţia creată. Eu nu îndrăznesc să permit ca simţămintele mele să alunece pe calea vânării tuturor motivelor de nemulţumire, repetându-le mereu şi mereu şi trăind într-o atmosferă de neîncredere, ostilitate şi disensiune. – Lt 74, 1888. (HC 239)

Pierderea integrităţii conştiinţei. – Când îţi pierzi integritatea conştiinţei, sufletul tău devine terenul de luptă al lui Satana; îndoielile şi temerile tale vor fi suficiente ca să-ţi paralizeze energiile şi să te ducă la descurajare. – Lt 14, 1885. (HC 94)

Lucrarea specială a lui Satana este să provoace disensiune. – Neglijenţa în cultivarea unei consideraţii duioase şi a înţelegerii reciproce a provocat disensiune, neîncredere, un spirit de căutare a greşelilor şi o dezbinare generală. Dumnezeu… ne solicită să înlăturăm acest mare păcat şi să ne străduim să răspundem rugăciunii lui Isus ca ucenicii Săi să fie una, după cum El şi Tatăl sunt una… Provocarea disensiunii este lucrarea specială a lui Satana… pentru ca lumea să fie privată de cea mai puternică mărturie pe care o pot oferi creştinii – şi anume că Dumnezeu L-a trimis pe propriul Său Fiu pentru a aduce în armonie minţi turbulente, mândre, invidioase, geloase şi bigote. – Lt 25, 1870. (HC 237)

Presiunile emoţionale negative tulbură întreaga fiinţă. – Invidia şi gelozia sunt boli care tulbură toate însuşirile fiinţei. Ele au apărut în paradis o dată cu Satana… Cei care ascultă vocea lui vor jefui meritele altora şi vor falsifica şi răstălmăci realitatea pentru a se înălţa pe ei înşişi. Dar nimic întinat nu poate intra în cer şi, dacă aceia care cultivă acest spirit nu sunt schimbaţi, nu vor intra niciodată acolo, deoarece ei i-ar critica şi pe îngeri. Ei ar invidia coroana altora. Asemenea oameni nu ar şti să vorbească decât despre imperfecţiunile şi greşelile celorlalţi. – RH, 14 septembrie 1897. (HC 234)
Un temperament nesfânt pune în pericol mintea şi viaţa evanghelistului. – Manifestarea temperamentului tău nesfânt chiar în mijlocul adunării poporului lui Dumnezeu îţi pune în pericol mintea şi viaţa. Întreabă-te: Merită să continuu în modul în care am acţionat, în ceartă şi conflicte? – Lt 21, 1901

Când puterea lui Dumnezeu este pierdută. – Bărbaţii şi femeile au fost cumpăraţi cu un preţ, şi încă ce preţ! Însăşi viaţa Fiului lui Dumnezeu. Ce lucru teribil este ca aceştia să se aşeze într-o poziţie în care puterile lor fizice, mintale şi morale sunt degradate şi îşi pierd vigoarea şi puritatea! Asemenea bărbaţi şi femei nu pot aduce lui Dumnezeu o jertfă plăcută.
Prin pervertirea apetitului şi a pasiunilor, omul a pierdut puterea lui Dumnezeu şi a devenit un instrument al nelegiuirii. Întreaga fiinţă este bolnavă – trup, suflet şi spirit. Dar a fost oferit remediul pentru sfinţirea umanităţii. Trupul şi mintea nesfântă pot fi curăţite. Pentru ca noi să putem primi iertare şi mântuire, a fost prevăzut un minunat remediu. – Lt 139, 1898

Cel care urmăreşte simplitatea în toate obişnuinţele vieţii, înfrânându-şi apetitul şi controlându-şi pasiunile, îşi poate păstra însuşirile minţii puternice, active, viguroase şi receptive la tot ceea ce solicită gândirea şi acţiunea, capabile să discearnă între sfânt şi nesfânt şi pregătite să se angajeze în orice activitate spre slava lui Dumnezeu şi binele omenirii. – ST, 29 septembrie 1881. (SD 86)

Cei care cad sunt lipsiţi de o atitudine mintală sănătoasă. – Cei care cad în capcana lui Satana nu au ajuns încă să manifeste o atitudine mintală sănătoasă. Ei sunt îndrăzneţi, mulţumiţi de sine şi plini de sentimentul importanţei personale. Oh, cu câtă durere priveşte Domnul asupra lor şi ascultă cuvintele lor vanitoase şi blasfematoare. Ei sunt umflaţi de mândrie. Vrăjmaşul se uită la ei surprins că au căzut atât de uşor. – Lt 126, 1906

Încrederea excesivă este o cursă a lui Satana. – Cât de zadarnic este ajutorul omenesc atunci când puterea lui Satana se exercită asupra unui om care s-a înălţat pe sine, neştiind că este părtaş la ştiinţa lui Satana. În încrederea lui de sine, el înaintează direct în cursa vrăjmaşului şi cade. El nu a acordat atenţie avertismentelor primite şi a ajuns prada diavolului. Dacă ar fi umblat în umilinţă cu Dumnezeu, ar fi alergat în locurile sigure pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru el. Astfel, în timp de pericol, el ar fi fost în siguranţă, deoarece Dumnezeu ar fi ridicat pentru el o barieră în calea vrăjmaşului. – Lt 126, 1906

Inima este coruptă din fire. – Trebuie să ne amintim că inimile noastre sunt corupte din fire şi că noi suntem incapabili să urmăm o conduită corectă prin noi înşine. Numai harul lui Dumnezeu, combinat cu cele mai stăruitoare eforturi din partea noastră, ne poate face să câştigăm biruinţa. – RH, 4 ianuarie 1881. (HC 111)

Obiceiurile rele împiedică dezvoltarea. – Orice practică sau obicei care slăbeşte puterea nervilor şi a creierului sau forţele fizice ne descalifică pentru a exercita următoarea roadă a harului, după cumpătare – răbdarea. – MS 13, 1884. (HC 69)

O minte leneşă, indisciplinată. – Dumnezeu nu doreşte să fim mulţumiţi cu o minte leneşă şi indisciplinată, preocupată de gânduri superficiale şi amintiri rătăcite. – CT 506 (1913).

Trecând prin viaţă în conflict cu lumea. – Majoritatea acestor oameni indisciplinaţi trec prin viaţă intrând în conflict cu lumea, în mod neintenţionat, datorită unei greşeli de interpretare, şi eşuează acolo unde ar fi trebuit să aibă succes. Ei încep să creadă că lumea are ceva împotriva lor, deoarece nu îi laudă şi nu le acordă atenţie şi se răzbună printr-o pornire împotriva lumii, pe care o acuză de provocări. Uneori, circumstanţele îi obligă să afişeze o umilinţă falsă, dar aceasta nu se aseamănă cu un har natural, iar adevăratul lor caracter va fi demascat în mod sigur mai devreme sau mai târziu. – 4T 202 (1876)

Cercetarea atentă a fiecărui obicei. – Bărbaţii şi femeile trebuie învăţaţi să cerceteze cu atenţie fiecare practică sau obicei personal şi să înlăture ceea ce le cauzează suferinţa trupului şi, ca urmare, aşternând umbre şi asupra minţii. – RH, 12 noiembrie 1901. (WM 127, 128)

Ce să facem cu îndoiala. – Chiar şi creştinii cu o îndelungată experienţă sunt adesea asaltaţi de cele mai teribile îndoieli şi şovăieli… Nu trebuie să consideri că situaţia ta este fără speranţă datorită acestor ispite… Speră în Dumnezeu, încrede-te în El şi odihneşte-te în făgăduinţele Sale. – Lt 52, 1888. (HC 86)

Când diavolul vine cu îndoielile şi necredinţa sa, închide uşa inimii tale. Închide-ţi ochii, ca să nu priveşti umbra întunecată. Ridică-ţi privirile spre cer, unde pot privi lucrurile veşnice, şi vei primi putere pentru fiecare ceas. Încercarea credinţei este mai valoroasă decât aurul… Ea te antrenează să lupţi în bătăliile Domnului…
Tu nu poţi să-ţi permiţi să laşi să ţi se strecoare nici o îndoială în minte. Nu-i face plăcere diavolului, vorbind despre poverile teribile pe care le porţi. De fiecare dată când procedezi astfel, Satana râde, pentru că sufletul lui te poate controla până acolo, încât să pierzi din vedere pe Isus Hristos, Răscumpărătorul tău. – MS 17, 1894. (HC 86)

Repetarea păcatului slăbeşte puterea de a rezista. – Nimeni nu poate dedica nici măcar o singură dată în slujba mândriei şi a celor lumeşti puterile care i-au fost dăruite de Dumnezeu, fără a se aşeza singur pe terenul vrăjmaşului... Fiecare repetare a păcatului îi slăbeşte puterea de a rezista, îi orbeşte privirile şi îi alungă convingerea. – RH, 20 iunie 1882. (HC 160)

Încurajarea celor disperaţi. – În lucrarea pentru victimele viciilor, în loc de a le arăta disperarea şi ruina spre care se îndreaptă grăbiţi, întoarceţi-le privirile către Isus. Aţintiţi-le spre slava cerurilor. Aceasta va contribui la salvarea trupului şi a sufletului mai mult decât teroarea mormântului deschis în faţa celor neajutoraţi şi în aparenţă fără speranţă. – MH 62, 63 (1905)

Preocupări inutile şi consumatoare de timp. – Trebuie să ne îndepărtăm de sutele de subiecte care ne atrag atenţia. Sunt lucruri care ne consumă timpul şi necesită cercetări, dar nu sfârşesc prin nimic. Cele mai înalte preocupări solicită întreaga atenţie şi întreaga energie, care sunt risipite adesea pentru lucruri nesemnificative.
Acceptarea unor teorii noi nu aduce o nouă viaţă sufletului. Chiar şi cunoaşterea faptelor şi teoriilor importante este de o mică valoare, dacă nu este pusă în practica vieţii de zi cu zi. Trebuie să simţim responsabilitatea de a oferi sufletelor noastre o hrană care să dezvolte şi să stimuleze viaţa spirituală. – MH 456 (1905)

O viaţă pentru un scop. – Noi trebuie să trăim pentru lumea viitoare. Este atât de devastator să trăieşti la întâmplare, o viaţă fără sens. Noi urmărim un scop în viaţă – o viaţă pentru un scop. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care se sacrifică pe ei înşişi, se preocupă mai puţin pentru ei, uită de ei şi de interesele lor egoiste şi împlinesc binele nu pentru onoarea pe care ne aşteptăm să o primim aici, ci pentru că acesta este scopul vieţii noastre şi justificarea finală a întregii noastre existenţe. Fie ca rugăciunea noastră zilnică să se înalţe la Dumnezeu, pentru ca El să ne elibereze de egoismul nostru. – Lt 17, 1872. (HC 242)89

Influenţe pozitive asupra minţii

Mulţumirea sufletească favorizează sănătatea. – Nimic nu tinde să promoveze mai bine sănătatea trupului şi a sufletului decât un spirit de mulţumire şi laudă la adresa lui Dumnezeu. A rezista melancoliei, simţămintelor şi gândurilor de nemulţumire constituie o datorie imperativă – tot atât de mare precum este aceea de a ne ruga. – MH 251 (1905)

Proprietatea abilităţilor noastre mintale şi fizice. – Cu câtă naturaleţe ne considerăm proprietarii noştri deplini! Dar Cuvântul inspirat declară: „Voi nu sunteţi ai voştri, …căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ” (1Corinteni 6,19.20)… În relaţia cu semenii noştri, noi suntem deţinătorii abilităţilor mintale şi fizice care ne-au fost încredinţate. Dar în relaţia cu Dumnezeu, noi suntem doar beneficiari şi administratori ai harului Său. – Lt 44, 1900. (HC 40.)

Urmăriţi să realizaţi unitatea. – Este voia lui Dumnezeu ca iubirea şi unitatea frăţească să existe în mijlocul poporului Său. Înainte de răstignirea Sa, rugăciunea lui Hristos a fost ca ucenicii Lui să fie una, aşa cum El şi Tatăl erau una, pentru ca lumea să poată crede că Dumnezeu L-a trimis. Această rugăciune mişcătoare şi frumoasă străbate veacurile, ajungând chiar până în zilele noastre; deoarece cuvintele ei spuneau: „Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor” (Ioan 17,20).
Deşi nu trebuie să sacrificăm un principiu al adevărului, ţinta noastră continuă trebuie să fie aceea de a atinge acest stadiu al unităţii. Aceasta este dovada uceniciei noastre. Isus a spus: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13,35). Apostolul Petru îndemna biserica: „Fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind unii cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi (1Petru 3,8). – PP 520 (1890)
Observaţi ceea ce este pozitiv în mediul înconjurător. – Cu toţii aţi văzut frumoşii nuferi albi care cresc în mijlocul lacurilor. Cât de emoţionaţi am fost, cât am fi dorit şi ce eforturi am fi fost dispuşi să facem ca să ajungem până la ei! Oricât de mult noroi, murdărie şi resturi ar fi existat în jurul florilor, dorinţa noastră de a le avea nu putea fi distrusă. Ne minunam cum poate fi nufărul atât de frumos şi de alb, când în jurul lui există atâta mizerie.
Ei bine, acolo există o rădăcină care pătrunde adânc în nisipurile aurii şi adună cea mai curată substanţă care hrăneşte nufărul, zămislind floarea pură şi imaculată, aşa cum o vedem. Nu ar trebui să învăţăm din aceasta o lecţie? Nufărul ne arată că, deşi există multă nelegiuire pretutindeni în jurul nostru, nu suntem nevoiţi să ne lăsăm atinşi de aceasta. Nu vorbiţi despre nelegiuirea şi răutatea din lume, ci înălţaţi-vă gândurile şi vorbiţi despre Mântuitorul vostru. Nelegiuirea pe care o vedeţi în jur vă face să fiţi mai fericiţi că El este Mântuitorul vostru şi că sunteţi copiii Lui.
Deci, vom privi noi la nelegiuirea din jur şi vom cugeta la partea întunecată a lucrurilor? Oricum, nu le putem schimba; aşadar, să privim la ceva mai înalt, mai bun şi mai nobil. Vorbiţi despre acele lucruri care vor lăsa o impresie bună asupra minţii şi vor înălţa fiecare suflet, smulgându-l din această nelegiuire în lumina din înălţimi. – MS 7, 1888

Comemorarea binecuvântărilor. – Dacă toate energiile greşit orientate ale minţii ar fi dedicate unui subiect unic şi important – bogăţiile preţioase ale harului lui Dumnezeu primite în viaţa aceasta – ce diplome de merit ar împodobi încăperile memoriei, comemorând darurile şi favorurile lui Dumnezeu… Atunci am căuta să adunăm comorile spirituale tot atât de perseverent şi de stăruitor, ca şi cei care trudesc pentru acumularea lucrurilor pământeşti trecătoare, iar aceasta ar deveni un principiu activ, păstrat cu statornicie în viaţa de zi cu zi.
Puteţi fi îndreptăţiţi să fiţi nemulţumiţi de starea voastră prezentă, deoarece Domnul deţine un cer al binecuvântării şi o vistierie încărcată de lucruri bune şi plăcute pentru a împlini nevoile sufletului. Astăzi, dorim mai mult har, dorim o înnoire a iubirii lui Dumnezeu şi a asigurării bunătăţii Sale, iar El nu va reţine aceste comori cereşti de la adevăratul căutător. – MS 22, 1889. (HC 188)
Un profit corespunzător darurilor. – Fiecărui slujitor îi este încredinţată o înzestrare pentru care este răspunzător şi diferitele lucrări sunt proporţionate în raport cu diferitele noastre abilităţi. Dumnezeu nu a fost părtinitor în distribuirea darurilor Sale. El a dăruit talentele în conformitate cu puterile deja cunoscute ale slujitorilor Săi şi aşteaptă din partea lor un profit corespunzător. – 2T 282 (1869)

O folosire corectă a abilităţilor fizice şi intelectuale. – Timpul trebuie folosit în mod judicios, eficient şi sub îndrumarea sfinţitoare a Duhului Sfânt. Trebuie să înţelegem bine ce este corect şi ce este greşit să facem cu proprietăţile şi cu abilităţile fizice şi intelectuale pe care le avem. Dumnezeu este proprietarul de drept al tuturor puterilor încredinţate slujitorilor omeneşti. În lumina propriei Sale înţelepciuni, El stabileşte termenii şi cadrul în care omul să utilizeze fiecare dar primit de la Dumnezeu. El va binecuvânta folosirea corectă a fiecărei puteri investite pentru slava Numelui Său.
Talentul vorbirii, cel al memoriei, al administrării – toate au rolul de a contribui la slava lui Dumnezeu şi la înaintarea Împărăţiei Sale. Dumnezeu ne-a încredinţat propriile Sale bunuri, pe care să le administrăm în absenţa Sa. Fiecare ispravnic are o lucrare specială de îndeplinit în înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Nimeni nu este scutit. – Lt 44, 1900. (HC 40)

Dumnezeu dăruieşte talentele, omul le cultivă. – Noi trebuie să cultivăm talentele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Ele sunt daruri şi trebuie folosite într-o relaţie corectă unul cu altul, pentru a alcătui un întreg desăvârşit. Dumnezeu dăruieşte talentele, capacităţile minţii; omul formează caracterul. Mintea este grădina Domnului, iar omul trebuie să o cultive cu sârguinţă, pentru a forma un caracter asemănător celui divin. – Lt 73, 1899. (HC 106)

Incapacitatea este rezultatul inactivităţii. – Mulţi dintre cei care evită efortul creştin se scuză, motivând că nu sunt capabili să îndeplinească lucrarea. Dar oare Dumnezeu i-a făcut incapabili? Nu, niciodată. Această incapacitate a fost produsă de propria lor lipsă de activitate şi perpetuată prin alegerea lor deliberată. Ei înfăptuiesc deja, în caracterele lor, rezultatul sentinţei: „Luaţi-i şi talantul pe care îl are”.
Continua folosire greşită a talentelor lor îi va lipsi întru totul de Duhul Sfânt, care este singura lumină. Sentinţa „Pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară” (Matei 25,30) nu face decât să pecetluiască alegerea pe care ei înşişi au făcut-o pentru veşnicie. – COL 365 (1900)

Asocierea unor elemente diferite. – Unitatea în diversitate este planul lui Dumnezeu. Printre urmaşii lui Hristos, trebuie să existe o asociere de elemente diferite, adaptate reciproc, fiecare având o lucrare specială pentru Dumnezeu. Fiecare persoană îşi are locul ei în împlinirea marelui plan de a purta amprenta chipului lui Hristos… Unul este potrivit pentru a face o anumită lucrare, altul are o lucrare diferită, pentru care este pregătit, altul are încă o lucrare, într-un domeniu diferit; dar fiecare trebuie să fie o completare a celorlalţi… Lucrând în şi prin elemente diferite, Duhul lui Dumnezeu va realiza armonia acţiunii… Trebuie să existe un singur duh călăuzitor – Duhul Celui care este infinit în înţelepciune şi în care toate elementele diferite se întâlnesc într-o unitate inegalabilă. – Lt 78, 1894. (HC 169)

Inima dezvăluită în caracter. – Ceea ce suntem în inima noastră, se va dezvălui în caracter şi va avea o influenţă asupra tuturor celor cu care ne asociem. Cuvintele şi acţiunile noastre sunt o mireasmă de viaţă spre viaţă sau o mireasmă de moarte spre moarte. Şi, la judecată, vom fi aduşi faţă în faţă cu cei pe care, dacă am fi avut o legătură zilnică cu Dumnezeu şi un interes viu şi stăruitor pentru salvarea sufletelor lor, i-am fi putut ajuta să meargă pe calea cea dreaptă şi sigură, prin cuvinte înţelepte şi prin sfaturi. – Und MS 73. (HC 241)

Puterea electrizantă asupra minţii altora (sfat adresat unui om visător). – Trebuie să cultivi puterea de caracter, deoarece exemplul unui om puternic este vast şi pătrunzător şi provoacă la imitare. El pare să deţină o putere electrizantă asupra minţii altora. Oamenii serioşi şi perseverenţi sunt puţini în această lume. Fiecare lucrător al lui Dumnezeu se va confrunta cu piedici şi cu obstacole. Dar trebuie să le învingă în mod hotărât. Lucrătorul energic şi perseverent nu va permite să-i fie blocată calea. El va doborî toate barierele.
Tu ai nevoie de o energie constantă, fermă şi inepuizabilă. Trebuie să te disciplinezi şi să realizezi o schimbare totală. Depune toate eforturile şi învinge-ţi sentimentele copilăreşti. Trebuie să te hotărăşti să nu-ţi iroseşti viaţa îndeletnicindu-te cu lucruri de nimic. Obiectivele tale sunt bune. Tu cauţi în permanenţă să realizezi ceva, dar nu ajungi la aceasta şi nu reuşeşti să-l îndeplineşti. Cea mai mare parte a ocupaţiei tale este mai degrabă vorbitul decât acţiunea. Sănătatea ta ar fi cu mult mai bună dacă ai depune o energie mult mai stăruitoare şi ai realiza ce ţi-ai propus, în ciuda oricăror obstacole. – Lt 33, 1886.

Iubirea lui Dumnezeu este dincolo de orice definiţie. – Iubirea lui Hristos este un lanţ de aur care uneşte fiinţele omeneşti limitate, care cred în Isus Hristos, cu Dumnezeul cel Infinit. Iubirea pe care o are Domnul pentru copiii Lui întrece orice cunoştinţă. Nici o ştiinţă nu o poate explica sau defini. Nici o înţelepciune omenească nu o poate intui. Cu cât simţim mai mult influenţa acestei iubiri, cu atât devenim mai smeriţi şi mai umiliţi. – Lt 43, 1896. (5BC 1141)

Religia modelează întreaga fiinţă. – Adevărata religie îşi are locul ei propriu în inimă; şi ca principiu călăuzitor, ea se exteriorizează, modelând comportamentul, până când întreaga fiinţă devine asemenea chipului Domnului Hristos; până şi gândurile sunt aduse în supunere faţă de gândurile Domnului Hristos. Dacă acest principiu călăuzitor nu se află în inimă, mintea va fi modelată în asemănare cu mintea lui Satana, realizându-şi voinţa până la ruinarea sufletului. Atmosfera care învăluie sufletele este devastatoare pentru toţi cei ce se află în preajmă, indiferent dacă sunt credincioşi sau necredincioşi. – Lt 8, 1891

Familiarizarea cu natura aduce sănătate trupului, minţii şi sufletului. – Lucrurile din natură sunt binecuvântări ale lui Dumnezeu, oferite pentru a dărui sănătate trupului, minţii şi sufletului. Ele sunt oferite celor sănătoşi pentru a-i păstra sănătoşi, iar celor bolnavi pentru a-i face sănătoşi. Asociate cu un tratament bazat pe proprietăţile apei, ele sunt mai eficiente în restabilirea sănătăţii decât orice medicament chimic din lume. – 7T 76 (1902)

Ascultarea aduce odihnă. – În supunerea totală faţă de Domnul Isus Hristos există pace; o pace constantă care inundă sufletul. Ascultarea de Dumnezeu aduce odihna. Ucenicul care calcă umil şi smerit pe urmele Răscumpărătorului descoperă o pace şi o odihnă pe care lumea nu le poate oferi şi pe care lumea nu le poate lua înapoi. „Celui cu inima tare, Tu-i chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine” (Isaia 26,3). – Lt 6, 1893. (HC 98)

Umilinţa conduce la pace. – Dacă umilinţa şi smerenia sufletului, care au caracterizat fără încetare viaţa divinului Fiu al lui Dumnezeu, sunt împărtăşite de către adevăraţii urmaşi ai Săi, aduc o mulţumire, o pace şi o fericire care îi înalţă mai presus de sclavia unei vieţi artificiale. – HR, decembrie 1871. (HC 98)

Iertarea înseamnă pacea sufletului. – Ce este „odihna” promisă? Este conştienţa faptului că Dumnezeu este loial, că nu îi dezamăgeşte niciodată pe cei care vin la El. Iertarea Lui este deplină şi gratuită, iar acceptarea Lui înseamnă odihnă pentru suflet, odihnă în iubirea Lui. – RH, 25 aprilie 1899. (HC 97)

Pacea este rezultatul predării de sine. – Când renunţăm la îndreptăţirea personală şi la toate raţionamentele formulate dintr-o perspectivă egoistă, descoperim pacea. Secretul păcii desăvârşite în iubirea lui Isus constă în deplina predare de sine şi acceptarea căilor Lui… Faceţi tot ce v-a spus El să faceţi şi fiţi siguri că El va face tot ce a spus că va face… Aţi venit la El, renunţând la toate surogatele voastre, la necredinţa voastră şi la toată îndreptăţirea de sine? Veniţi la El aşa cum sunteţi, slabi, neajutoraţi, pe punctul de a muri. – RH, 25 aprilie 1899. (HC 97)

Interesele vitale sunt în stăpânirea voastră. – Aduceţi-vă aminte că ispita nu este păcat. Aduceţi-vă aminte că, oricare ar fi circumstanţele grele în care se poate afla cineva, nimic nu-i poate slăbi cu adevărat puterea sufletului, atâta timp cât el nu cedează ispitei şi îşi păstrează integritatea. Interesele vitale şi cele mai importante ale vieţii voastre se află în stăpânirea voastră. Nimeni nu vă poate face rău fără propriul vostru consimţământ. Nici toate legiunile satanice nu vă pot răni, decât dacă va deschideţi sufletul în faţa curselor şi săgeţilor lui Satana. Toată nelegiuirea din jur nu vă poate lăsa nici o pată în suflet şi nu vă poate întina cu nimic, dacă în voi nu există o minte întinată. – Lt 14, 1885. (HC 94)

Controlul sentimentelor. – Noi ne bucurăm datorită lucrurilor nădăjduite, nu datorită celor trăite. Noi ştim, în nădejdea slavei lui Dumnezeu, că încercarea lucrează răbdare şi experimentăm nădejdea. Ce înseamnă aceasta? Oare, dacă nu simţim ce dorim să simţim, ar trebui să ne impacientăm, rostind cuvinte care dovedesc că avem atributele lui Satana? Nu ne putem permite să vorbim cu asprime şi lipsă de amabilitate, deoarece suntem în atenţia fiinţelor cereşti şi întregul univers priveşte felul în care luptăm; şi cât de mare este durerea pe care o aducem inimii lui Dumnezeu, când Îl negăm în vreun fel! Semnele cuielor de pe mâinile lui Hristos demonstrează că El ne-a săpat în palmele Sale. – MS 16, 1894

Încurajarea reface trupul şi sufletul. – Vorbiţi-le celor suferinzi despre un Mântuitor plin de înţelegere şi de milă… El priveşte cu compasiune spre cei care consideră cazul lor fără scăpare. Când sufletul este plin de teroare şi teamă, mintea nu poate înţelege compasiunea duioasă a lui Hristos. Sanatoriile noastre trebuie să fie nişte centre de răspândire a păcii şi liniştii pentru minţile tulburate.
Dacă puteţi inspira speranţa şi credinţa mântuitoare celui descurajat, mulţumirea şi voioşia vor lua locul descurajării şi al neliniştii. Atunci, starea lor fizică poate experimenta schimbări minunate. Domnul Hristos le va reface atât sufletul, cât şi trupul şi, înţelegând iubirea şi simpatia Lui, ei se vor odihni în credinţă. El este Luceafărul de dimineaţă, care străluceşte în mijlocul întunericului moral al acestei lumi păcătoase. El este Lumina lumii şi toţi cei care Îi vor dărui inimile vor găsi pace, odihnă şi bucurie. – Lt 115, 1905. (MM 109, 110)
Creştinul nu este pasiv, ci activ. – Un creştin sănătos, care se dezvoltă, nu va fi un primitor pasiv printre semeni. El trebuie să dăruiască în aceeaşi măsură în care primeşte. Capacităţile noastre se măresc prin exercitare. Societatea creştină ne va asigura o atmosferă curată pe care să o respirăm, şi respirând-o, noi trebuie să fim nişte oameni activi. Faptele noastre creştineşti, încurajările, gesturile de simpatie şi îndrumările pe care le oferim celor care au nevoie de ele, stăpânirea de sine, iubirea, răbdarea şi îndelunga răbdare necesare în exercitarea lucrării creştine vor crea în noi înşine credinţă, ascultare, nădejde şi dragoste de Dumnezeu…
Pentru întărirea spirituală, este esenţial ca sufletul să fie activ. Lucrarea trebuie realizată prin antrenarea într-o activitate spirituală care să folosească la maximum ocaziile de a face bine… Cu cât cineva este mai credincios în îndeplinirea îndatoririlor creştine, cu atât mai evidentă şi mai temeinică va fi dezvoltarea sa. – Lt 1, 1882. (HC 260)

Folosirea influenţei sociale. – Creştinismul vine în contact cu lumea prin intermediul relaţiilor sociale. Fiecare bărbat sau femeie care a primit lumina divină trebuie să răspândească această lumină pe cărările întunecoase ale celor ce nu cunosc o cale mai bună. Influenţa socială, sfinţită prin Duhul lui Hristos, trebuie folosită la maximum, pentru a aduce sufletele la Mântuitorul. Domnul Hristos nu trebuie ascuns în inimă asemenea unei comori râvnite, sfinte şi dragi, de care să se bucure doar posesorul. Noi trebuie să Îl avem pe Hristos în noi, asemenea unei fântâni din care izvorăsc apele vieţii veşnice, înviorându-i pe toţi cei care vin în contact cu noi. – MH 496 (1905)

Puterile latente ale creştinismului. – Pe căile obişnuite ale vieţii, de multe ori, un om se îndeletniceşte cu truda zilnică, fără a fi conştient de capacităţile pe care le are şi care, dacă ar fi implicate în acţiune, l-ar înălţa pe aceeaşi treaptă cu cei mai onoraţi oameni ai lumii. Pentru ca aceste însuşiri latente să fie trezite la viaţă, este necesară atingerea unei mâini înzestrate. Astfel de oameni au fost cei chemaţi de Isus pentru a-I fi colaboratori, oferindu-le privilegiul asocierii cu El. Printre marii oameni ai lumii, nu a existat niciodată un învăţător asemenea Lui. Când au încheiat perioada de educaţie primită din partea Mântuitorului, ucenicii nu mai erau ignoranţi şi lipsiţi de cultură. Ei deveniseră asemenea Lui în gândire şi caracter, iar oamenii au înţeles că fuseseră cu Isus. – DA 250 (1898)

Necesitatea ţintelor şi a obiectivelor. – Să aveţi o ţintă a vieţii, atâta timp cât trăiţi. Învăluiţi-vă în lumină şi strălucire şi îndepărtaţi norii. Căutaţi să fiţi o floare proaspătă şi frumoasă în grădina lui Dumnezeu, răspândind parfumul plăcut pretutindeni în jur. Faceţi aceasta şi nu veţi muri cu nici o clipă mai repede; dar, făcând din dureri şi frustrări subiectul conversaţiilor voastre, prin lamentări şi nemulţumiri, vă veţi scurta zilele în mod sigur. – HR, iunie 1871

A trăi cu un scop înseamnă fericire. – Cei care trăiesc pentru un scop, căutând să facă bine semenilor lor şi să-L onoreze şi să-L slăvească pe Răscumpărătorul lor, sunt adevăraţii fericiţi de pe pământ, în timp ce oamenii neliniştiţi şi nemulţumiţi, care caută rătăcind ici şi colo, sperând să descopere fericirea, se plâng întotdeauna de dezamăgiri. Ei sunt într-o permanentă nevoie, niciodată satisfăcută, deoarece trăiesc doar pentru ei înşişi. Ţinta voastră să fie facerea binelui, ca să vă împliniţi cu credincioşie partea în viaţă. – Lt 17, 1872. (HC 242)

Folosirea tuturor însuşirilor spirituale. – Noi trebuie să folosim la maximum toate însuşirile spirituale… Dumnezeu… nu doreşte să rămâneţi începători. El doreşte să ajungeţi pe cele mai înalte trepte, de pe care să păşiţi direct în Împărăţia Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. – MS 8, 1899. (HC 217)

Apendice A

Sfat adresat unei femei aflate în perioada de mijloc a vieţii


Martha, gândurile mele se îndreaptă spre tine… Dorim să te vedem, şi dorim să te vedem încrezându-te pe deplin în preţiosul Mântuitor. El te iubeşte. El Şi-a dat viaţa pentru tine, deoarece a preţuit sufletul tău. Cu puţin timp în urmă, am avut un vis. Mergeam printr-o grădină, iar tu erai lângă mine. Îmi spuneai: „Priveşte acest mărăcine dizgraţios, uite acel pom deformat sau acel sărman trandafir pipernicit. Mă fac să mă simt atât de neplăcut, pentru că par să reprezinte viaţa mea şi relaţia în care mă aflu cu Dumnezeu”.
Deodată, o făptură impresionantă a păşit chiar înaintea noastră pe cale şi a spus: „Adunaţi trandafirii, crinii şi garoafele, lăsaţi buruienile şi mărăcinii dizgraţioşi şi nu îndureraţi sufletul căruia Domnul Hristos a ales să-i poarte de grijă”.
M-am trezit; am adormit din nou şi visul s-a repetat. Apoi m-am trezit şi am adormit şi, pentru a treia oară, visul s-a repetat. Acum doresc să iei în considerare ceea ce-ţi spun şi să laşi la o parte neîncrederea, îngrijorarea şi temerile. Îndepărtează-ţi privirile de la tine şi de la soţul tău şi îndreaptă-ţi atenţia spre Domnul Isus. Dumnezeu ţi-a adresat cuvinte de încurajare. Încrede-te în ele, acţionează prin ele, mergi prin credinţă, şi nu prin vedere. „Credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite şi o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd” (Evrei 11,1).
Braţul Domnului Isus este întins asupra ta. Domnul Isus nu acceptă ca vrăjmaşul să te învingă. El îţi va da biruinţa. El deţine virtutea; El are neprihănirea. Poţi căuta să o descoperi în tine, dar vei avea multe motive să te descurajezi făcând lucrul acesta, pentru că nu se află acolo. Doar Domnul le are. Ele sunt ale tale, prin credinţă, deoarece Îl iubeşti pe Dumnezeu şi păzeşti poruncile Sale.
Nu asculta minciunile lui Satana, ci aminteşte-ţi făgăduinţele lui Dumnezeu. Adună trandafirii, crinii şi garoafele. Vorbeşte despre făgăduinţele lui Dumnezeu. Vorbeşte despre credinţă. Încrede-te în Dumnezeu, pentru că El este singura ta speranţă. El este singura mea speranţă. Eu duc bătălii teribile cu ispitele lui Satana de a mă descuraja, dar nu cedez nici un centimetru. Nu-i dau vrăjmaşului posibilitatea să ia în stăpânire mintea şi trupul meu.
Dacă priveşti la tine însăţi, vei vedea doar slăbiciune. Nu există acolo nici un Mântuitor. Vei vedea că Domnul Isus este departe de tine. Trebuie să priveşti la El şi să trăieşti, să priveşti la Cel care a devenit păcat pentru noi, ca să putem fi curăţaţi de păcat şi să primim neprihănirea lui Hristos.
Aşadar, Martha, nu privi la tine însăţi, ci priveşte spre Isus. Vorbeşte despre iubirea Lui, vorbeşte despre bunătatea Lui, vorbeşte despre puterea Lui; pentru că El nu îngăduie să fii ispitită peste puterea de a rezista. În Hristos se află neprihănirea noastră. Isus compensează deficienţele noastre, deoarece vede că nu reuşim singuri. Când mă rog pentru tine, văd o lumină duioasă ce învăluie mâna întinsă spre tine să te salveze. Cuvintele lui Dumnezeu sunt garanţiile noastre. Noi rezistăm prin El. Noi iubim adevărul. Îl iubim pe Isus. Simţămintele nu sunt nici o dovadă a lipsei de compasiune din partea lui Dumnezeu.
Viaţa ta este preţioasă în ochii lui Dumnezeu. El are o lucrare pe care doreşte să ţi-o încredinţeze. Nu ţi-a fost dezvăluită până acum, dar mergi înainte prin credinţă, fără să rosteşti nici măcar un singur cuvânt de nemulţumire, deoarece aceasta L-ar îndurera pe iubitul Isus şi ar dovedi că îţi este teamă să te încrezi în El. Pune-ţi mâna în mâna Lui. El Îşi întinde braţul peste bastioanele cerului, pentru ca tu să te poţi sprijini încrezătoare de el. Oh, ce iubire, ce iubire duioasă a manifestat Domnul Isus pentru noi! Făgăduinţele Bibliei sunt trandafirii, crinii şi garoafele din grădina Domnului.
Oh, cât de mulţi oameni păşesc pe căi întunecoase, căutând în jurul lor lucruri dizgraţioase şi nesatisfăcătoare, în timp ce, un pas înainte, sunt numai flori! Pentru că nu au dovezi ale acceptării lor de către Dumnezeu, ei cred că nu au nici un drept să se declare copii ai lui Dumnezeu şi să se bazeze pe făgăduinţele care le-au fost date în Evanghelie. Ei trec prin lupte dureroase, care le apasă sufletele şi suferă asemenea lui Martin Luther în căutarea neprihănirii lui Hristos.
Există mulţi care cred că pot veni la Isus, doar dacă se apropie de El asemenea acelui copil posedat de un demon care îl trântea la pământ şi îl chinuia, în timp ce era condus spre Mântuitorul. Tu nu faci parte din categoria celor care trebuie să treacă prin asemenea conflicte şi încercări. Richard Baxter era neliniştit tocmai pentru că nu împărtăşea cu privire la sine o concepţie atât de umilitoare şi de agonizantă, precum credea că ar fi trebuit să împărtăşească. Dar, după ce i s-au prezentat aceste explicaţii, spre mulţumirea lui, în cele din urmă, pacea s-a aşternut în inima sa.
Nimeni nu-ţi pretinde să te îngrijorezi pentru tine însăţi, făcând din aceasta o povară, deoarece eşti a lui Isus. El te poartă în mâna Sa. Braţele Sale veşnice îţi poartă de grijă. Viaţa ta nu a fost o viaţă de păcat în sensul obişnuit al cuvântului. Tu ai o teamă conştientă de a face răul. Inima ta este stăpânită de principiul alegerii binelui, iar acum trebuie să-ţi întorci faţa de la spini şi pălămidă şi să priveşti florile.
Ochii tăi să fie îndreptaţi către Soarele neprihănirii. Nu-L trata pe bunul şi iubitorul tău Părinte ceresc ca şi cum ar fi un tiran; ci priveşte la duioşia, mila şi iubirea Sa cuprinzătoare şi la marea Sa compasiune. Iubirea Lui este mai mare decât aceea a unei mame pentru copilul ei. Chiar dacă o mamă îşi poate uita pruncul, „totuşi, Eu nu te voi uita” (Isaia 49,15), zice Domnul. Isus doreşte să te încrezi în El. Rugăciunea mea stăruitoare este ca binecuvântările Sale să se reverse asupra ta într-o măsură bogată.
Te-ai născut cu o înclinaţie ereditară spre descurajare şi ai nevoie să fii încurajată în mod continuu, pentru a cultiva o stare de spirit optimistă. Ai primit, atât din partea tatălui, cât şi a mamei, o sensibilitate aparte şi, de asemenea, în locul tendinţei spre înălţarea de sine, ai moştenit de la mama ta predispoziţia de a-ţi declina meritele. Dacă pentru cineva cu un temperament diferit de al tău este nevoie de o mustrare serioasă ca să fie impresionat, pentru tine este suficient un cuvânt. Tu te afli acolo unde ştii că poţi fi de folos altora, oricât de grea ar fi povara, oricât de solicitantă ar fi lucrarea, eşti dispusă să faci totul cu voioşie şi te nelinişteşti atunci când nu ai realizat nimic.
Samuel, care I-a slujit Domnului încă din copilărie, avea nevoie de o disciplină foarte diferită de disciplina necesară aceluia care dovedea o voinţă egoistă şi încăpăţânată. Copilăria ta nu a fost afectată de brutalitate, deşi au existat unele erori omeneşti. Întreaga ta situaţie mi-a fost descoperită cu claritate. Eu te cunosc mult mai bine decât te cunoşti tu însăţi. Dumnezeu te va ajuta să fii triumfătoare asupra lui Satana, şi tot ce trebuie să faci este să-I încredinţezi lui Isus luptele tale, pentru ca El să învingă în bătăliile grele, pe care tu nu le poţi câştiga prin puterea ta limitată.
Tu Îl iubeşti pe Isus, iar El te iubeşte pe tine. Prin urmare, încrede-te liniştită în El, rostind din nou şi din nou: „Doamne, eu sunt a ta”. Încredinţează-te fără rezerve în braţele lui Hristos. Nu bucuria este dovada faptului că eşti o creştină. Dovada ta constă în „aşa zice Domnul”. Te las, prin credinţă, la pieptul lui Isus Hristos.
Citeşte următoarele versuri şi consideră că sunt propriile tale simţăminte:

Nu am altă scăpare,
Leagă de Tine sufletul meu fără putere;
Nu mă lăsa, nu mă lăsa singur!
Mângâie-mă şi susţine-mă şi mai departe;
Toată încrederea mea este pusă în Tine,
Tot ajutorul meu îl primesc de la Tine;
Apără-mi capul descoperit
Cu umbra aripii Tale.

În Tine se află harul îmbelşugat –
Harul care iartă toate păcatele mele;
Revarsă valurile vindecătoare din abundenţă,
Curăţă şi păstrează curată inima mea;
Tu eşti Izvorul de viaţă,
Lasă-mă să beau fără plată;
Izvorăşte în inima mea,
Şi înalţă-Te acolo în veşnicie.
Lt 35, 1887
Apendice B

Încredere acordată fără a lua în considerare schimbările emoţionale

Experienţa personală a autoarei

Când eşti profund descurajat, aceasta se datorează faptului că Satana s-a aşezat între tine şi razele luminoase ale Soarelui neprihănirii. În perioadele de necaz, strălucirea este ascunsă dinaintea ochilor noştri şi nu înţelegem de ce dovezile siguranţei par să fie retrase. Noi suntem înclinaţi să privim spre noi înşine şi spre umbra crucii, iar aceasta ne împiedică să vedem dovezile sigure care ne-au fost oferite. Noi suntem nemulţumiţi de calea pe care mergem şi ne desprindem de braţul Domnului Hristos. Dar, uneori, graţia lui Dumnezeu străbate sufletul dintr-o dată, iar întunericul este risipit. Să trăim în lumina crucii de pe Calvar. Să nu zăbovim în umbra ei, lamentându-ne pentru supărările noastre, deoarece aceasta nu face decât să ne adâncească necazul.
Chiar şi atunci când trecem prin valea descurajării, să nu uităm niciodată că Domnul Hristos este tot atât de aproape de noi, ca şi atunci când înaintăm atât de încrezători ca şi cum ne-am afla pe culmile munţilor. Glasul Său te invită: „Nu vrei să-ţi încredinţezi povara Marelui Purtător de poveri, Domnul Isus Hristos? Nu doreşti să trăieşti în locurile luminate de cruce, spunând: „Ştiu în cine am crezut, şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea”? „Pe voi, care Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre” (2 Timotei 1,12; 1 Petru 1,8.9).
Eu am rămas blocată în locurile umbrite de cruci. Nu sunt obişnuită să fiu copleşită şi să sufăr o depresie sufletească atât de mare, precum am suferit în ultimele câteva luni. Nu doresc să-mi desconsider sufletul şi nu doresc să-L desconsider în acest fel pe Mântuitorul. De aceea, nu voi învăţa pe nimeni că Isus a înviat din mormânt şi că S-a înălţat la cer, pentru a mijloci pentru noi înaintea Tatălui, până când nu îmi voi dovedi învăţătura prin practică şi nu voi crede în El ca să fiu mântuită, aducându-mi sufletul neajutorat spre Isus ca să primesc har, neprihănire, iubire şi pace. Trebuie să am încredere în El, fără a lua în considerare schimbările mele emoţionale. Trebuie să-L laud pe Acela care m-a „chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2,9). Privind stăruitor la iubirea şi bunătatea Lui plină de har, inima mea trebuie să se ancoreze puternic în Hristos, Mântuitorul meu. Nu trebuie să mă încred în El numai ocazional, ci neîncetat, ca să pot dovedi roadele rămânerii mele în Cel care a plătit pentru Mine cu sângele Său preţios. Noi trebuie să învăţăm să ne încredem în făgăduinţele Sale, să manifestăm o credinţă statornică, privind făgăduinţele Sale ca pe Cuvântul lui Dumnezeu.
Mulţi dintre cei care Îl iubesc pe Dumnezeu şi caută să-L onoreze se tem că nu au nici un drept de a pretinde împlinirea făgăduinţelor Sale bogate. Ei stăruie în lupte amarnice şi dureroase şi întunericul le învăluie paşii, dar, rămânând într-o asemenea stare, pierd din vedere lumina iubirii pe care Domnul Isus Hristos o trimite spre ei. Ei trec cu vederea faptul că au fost răscumpăraţi cu un preţ infinit. Mulţi stau departe, ca şi când le-ar fi frică să se apropie şi să se atingă de poala hainei lui Hristos, în timp ce chemarea Sa plină de har ajunge până la urechile lor, invitându-i: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11,28-30). – MS 61, 1894ABREVIERI

AA The Acts of the Apostles
AH The Adventist Home
AM An Appeal to Mothers Relative to the Great Cause of the Physical, Mental, and Moral Ruin of Many of the Children of Our Time
1BC The Seventh-day Adventist Bible Commentary,
Vol. 1 (2BC etc. for Vols. 2-7)
CD Counsels on Diet and Foods
CEd Christian Education
CG Child Guidance
CH Counsels on Health
CM Colporteur Ministry
COL Christ’s Object Lessons
CS Counsels on Stewardship
CSW Counsels on Sabbath School Work
CT Counsels to Parents, Teachers, and Students
CTBH Christian Temperance (E.G. White) and Bible
Hygiene (James White)
CW Counsels to Writers and Editors
DA The Desire of Ages
Ed Education
Ev Evangelism
EW Early Writings
FE Fundamentals of Christian Education
GC The Great Controversy
GCB General Conference Bulletin
GH Good Health
GW Gospel Workers (1892, 1915)
HC Our High Calling
HL Health: or How to Live
HP In Heavenly Places
HPMMW Health, Philanthropic, and Medical Missionary Work
HR Health Reformer
HS Historical Sketches of the Foreign Missions of the
Seventh-day Adventists
KH That I May Know Him
LS Life Sketches of Ellen G. White
Lt Ellen G. White Letter
MB Thoughts From the Mount of Blessing
MH The Ministry of Healing
ML My Life Today
MM Medical Ministry
MS Ellen G. White Manuscript
MYP Messages to Young People
PHJ Pacific Health Journal
PK Prophets and Kings
PP Patriarchs and Prophets
RH Review and Herald
SC Steps to Christ
SD Sons and Daughters of God
4SG Spiritual Gifts, Vol. 4, part 1
SL The Sanctified Life
1SM Selected Messages, Book one
2SM Selected Messages, Book two
SpT Series A Special Testimonies, Series A
SpT Series B Special Testimonies, Series B
SpTBC Special Testimonies to the Battle Creek Church
SpTEd Special Testimonies on Education
SpTMM Special Testimonies Relating to Medical
Missionary Work
SpTMWI Special Testimonies to Managers and Workers in
Institutions
SpTPH Special Testimonies to Physicians and Helpers
SR Story of Redemption
ST Signs of the Times
SW Southern Watchman
1T Testimonies for the Church, Vol. 1 (2T etc. for Vols. 2-9)
Te Temperance
TM Testimonies to Ministers and Gospel Workers
TSS Selections From the Testimonies Bearing on
Sabbath School Work (1900)
Und MS Undated Ellen G. White Manuscript
WM Welfare Ministry
YI Youth’s Instructor


Index biblic
Cifrele indică pagina din ediţia engleză
Genesa
1,26 359
1,26.27 74, 94,115
2,15 602
2,18 159, 161
2,21-23 159
3,1-6 . 22,562,713,718,722
3,5 722,739,740
3,6 704
5 143
5,21-24 51, 105, 226
5,22-24 245, 538
6,5.11 331
9,28.29 143
11,28 143
15,10.11 673
18,19 765
18,32 434
19,30-33 147
28,10-21 455, 462
32,24-30 454

Exodul
4,21 35
7,13.14.22 724
7,14.22 35
8,15.19.32 724
8,19 . 35
9,7, 12.35 724
9,12.35 35
10,1.20.27 724
10,20.27 . 35
11,10 35, 724
13,21.22 533, 534
14,4.8.17 35
17,3 474
19,5 536, 537
20,1-17 571
20,3-17 248, 411
20,12 .................... ... 299, 302,
313, 747
20,13 527
20,14 227
20,16 . 113
32,19 517
34,6 334, 335
34,7 136
34,30 478

Leviticul
4,4. 8.10 713
23,5-7.15-21.34-42 627

Numeri
11,4-6 618
22,21-34 514

Deuteronom
4,5.6 97
8,2 618
18,9-15 608
29,29 742
32,30 67

Iosua
24,15 326

Judecători
13,4.7.14 135, 136
13,7.13.14 131
13,12-14 136

1 Samuel
16,7 199, 256
28 700

2 Samuel
6,14 313, 314

1 Regi
19,1-15 486

2 Regi
6,15-20 479
20,1-11 . 514

1 Cronici
28,9 782
29,14 100
2 Cronici
1,10-12 264
32,24 514

Iov
13,15 496
28,24 782

Psalmii
14,1 343
19,14 657
23,4 811
33,18 467, 482
34,7 479
34,18 456
36,9 335
46,10 10, 640, 756
50,23 460
53,1 343
71,9.17.18 748, 749
90,17 183
91,3 28
102,25.26 737
111,10 553
119,9 108
119,11 108, 332
119,105 332
119,130 324
120,3.4 577
137,2 460
139,15 785
144,12 163
149,4 522

Proverbele
4,2 579
4,18 320
4,22 63, 458
4,23 74, 176, 657
5,21 782
9,10 553
11,1 . 438
11,14 265, 770
11,25 567, 568
15,1 520
15,3 782
17,22 647, 648, 738
20,23 438
22,6 294
23,7 235, 285, 601, 608,
655, 657, 666
24,6 . 265, 770
25,9-12 772
25,11 623
25,28 520

Eclesiastul
12,14 526

Cântarea cântărilor
5,10.16 680
5,16 343, 349

Isaia
6,1 680
6,8 366
6,9.10 332
9,6 250
13,12 613
14,12-14 724
26,3 802
26,21 726
27,5 458, 459
28,10.13 327, 350, 354
29,21 633
30,15 473
35,6 240
38,1-9 514
42,2.3 277
42,21 564
43,1 640
49,15 184
50,4 809
50,11 310
53,3 674
54,17 612
57,15 247
58 95
58,10 432
61,1.2 756
63,9 512

Ieremia
2,13 332
17,5 709
17,9 274
20,10 112
23,28 26
29,11 473
31,33 536, 537
45,5 259

Ezechiel
11,19 80
16,49 232, 444
16,49.50 383
18,31 95, 447
28,14 23
36,26 80, 95, 447, 670

Daniel
1,8 377
1,8-16 553
1,8-17 568
1,17-20 742
3,14-18 327
5,5.24-28 316
6,10.11 568
7,10 571
12,3 642

Osea
6,6 85

Ioel
3,14 368

Habacuc
3,6 247

Ţefania
1,14 368

Hagai
2,7 773
Zaharia
3 453
4 440
4,2-6 318
4,6 . 440
13,7 250

Maleahi
3,17 84
4,2 27, 126, 411

Matei
3,2 559
4,4.7.10 41, 95, 500, 659, 713
4,5-7 25
4,8-10 25
5,9 439
5,13 436, 437
5,21 520
5,21.22 526, 527
5,22 658
5,27.28 526
5,28 658
5,29.30 693
5,48 104, 147
6,4. 6.18 . 612
6,7 276
6,9-13 328
6,19.20 242
6,20 . 104
6,20.21 474
6,22 323, 496
6,22.23 69
6,24 380, 516
6,26-28 . 587
6,30 115, 569
6,34 472
7,2 207, 208
7,7.8 126
7,11 536, 537
7,12 . 207, 645
7,13.14 605
7,24-27 . 127, 688
7,29 580
9,1-8 455
9,2 614
9,11 623
9,12 727
9,13 85, 480
9,20 706
9,20-22 . 185, 539
10,17 779
10,28-31 137
11,7 74, 293
11,28 39, 66, 640, 678,762, 803
11,28.29 493, 634
11,28-30 125,452,480,651,
778, 812
11,29 . 40, 125
11,30 471, 556
12,7 85
12,30 432
12,33 . 577
12,34 300
12,34.35 657
12,37 577
13,15 332
13,24-30.36-44 636
13,28 15
13,33 67
13,52 . 573
14,22-33 480, 703
15,11.19.20 . 69
15,18.19 526, 527
16,24 45, 522, 716
16,25 589
17,14-18 ................................ 808,
809
18,1-7 44
18,2-5 276
18,8. 9 44
18,10-14 771
18,20 263, 645
21,19 51
21,22 467
22,1-14 660
22,37-39 205
23,12 778
24,24 40, 719
24, 37. 38 567
24,37-39 221, 232
25,1-13 535
25,8 800
25,21 554
25,21.23 728
25,23 300
25,30 167, 800
26,41 338, 616
27,46 465

Marcu
1,22 580
2,27 512
4,24 208
4,26-29 . 2
4,28 5
5,25-29 185
5,25-34 539
5,29 539
7,20.21 526
8,18 332
8,34 45, 380
8,35 589
11,13 51
12,30 102
12,30.31 205
12,37 335
12,42 347
14,38 338, 470
15,34 465

Luca
1,46.47 492
2,14 499
2,42-47 182
4,4.8.10 41, 95, 500
4,6-8 25
4,9-12 25
4,17-19 756
4,18 66
5,32 480
6,38 208
7,24 293
8,11 533
8,43-48 185, 539
9,23 45, 125, 380
9,24 589
9,47 348
10,27 205
11,23 432
12,4-7 137
12,24-27 587
12,28 115
12,33 750
13,6-9 51
13,20.21 67
13,24 435, 605
14,11 778
15,1-7 771
16,10 312, 437
17,20 557
17,26.27 297
17,26-30 232
17,27 297
17,28.29 315
18,14 778
21,2 347
22,44 465
23,13-32 574
23,46 495

Ioan
1,12 10, 781
1,18 250
1,29 16, 767
3,1-17 82
3,7.8 14
3,16 250, 319, 600
3,17 249
4,10 600
4,10.11 773
4,14 48,541,575,577,629,805
4,25-30 82
5,17 570
5,39 94
6,37 33
6,38 692
6,50-53 49
6,50-63 112
6,51-63 506
7,37 70
7,46 335
8,12 643
8,47 340
10,14 250
10,18 28
10,30 563
12,1-8 242
12,32 349
13,4-7 277
13,7 463
13,35 798
14,1-3 639
14,2 251
14,13 467
14,18 468, 643
14,18.19 538
14,19 706
14,27 762
15,1-6 261
15,5 430
15,12 639
15,14 490
15,18 557
16,2 322
16,33 145, 479
17,3 53
17,15 479
17,17 434, 776
17,20 797
17,20-23 426, 427
17,21-23 40, 797
17,26 245
18,36 14
20,11-16 334
20,15.16 334
20,24-29 499

Faptele Apostolilor
7,22 97
9,6 757, 783
10,32 434
10,38 569
12,1-17 479
19,13-20 700
24,16 320, 328, 693
27,22-24.34.44 479

Romani
1,16 66
1,17 537
1,25 525
3,31 563
4,21 537
5,3 803
6,12 486
6,13 236
6,16 516
7,12 563, 564, 567
7,23-25 516
7,25 229, 787
8,1 260
8,7 22, 74
8,9 727
8,22 514
8,28 496
8,32 457
12,1 76, 486, 691
12,1.2 275
12,2 600, 601
12,3 260
12,9.10 306
14,5 427, 707
14,7 566, 576
14,12 707
14,16 148
14,17 65, 251, 412, 452

1 Corinteni
1,10 40
2,13 101
2,14 557
3,6 736, 737
3,9. 124.132.359.360.377.694
3,13 548
3,15 339
3,16.17 508
3,17 321
3,19 780
6,19 412
6,19.20 425, 662, 676, 797
6,20 75, 427, 553
9,25 388, 486, 568, 690
9,27 380, 486
10,12 315
10,13 473, 808
13,2.3 242
13,4 241
13,4-8 608
13,5 209, 240, 529
15,31 125
15,33 15
15,57 516
16,13 309

2 Corinteni
2,16 37, 432
3,2 433
3,3 66
3,18 .......... 74,75,114,212,225,
331,332,336,337,418,561,578,
600,670,675,680,731
4,17 491
6,14 305
6,19 519
7,10 456
10,5 .......69, 235, 236, 292, 324,
325, 595, 656, 657, 691, 802
10,12 300
11,3 461
11,13-15 698, 700
11,14 21, 24, 73
12,5.9.10 461
12,9 102

Galateni
2,20 238, 272
3,3 238
5,6 146, 355, 540
5,16-25 516
5,17 390
5,24 236
6,7 194, 416, 568
Efeseni
1,21 694
3,19.20 478
4,26 517
5,8 533
5,11 700
5,22-25 160
5,23-25 161
5,25-27 222
6,1 216
6,1-3 747
6,12 123,407,676
6,17 89

Filipeni
2,1-3 269
2,5 324, 428
2,12 287, 377, 427
2,12.13 427, 694
2,13..........123, 420, 685, 686, 694,
757
2,15 669
3,14 642
4,4 464, 651
4,6 470
4,8 108, 635, 790
4,13 317, 532, 788

Coloseni
1,13 674, 675
1,27 27, 428
2,8 723
2,10 27, 51, 109, 358
2,18 723
3,2 74
3,3 123
3,8 582

1 Tesaloniceni
1,6 65, 251, 412, 452
2,19 238
5,23 434, 659

2 Tesaloniceni
2,7 699
2,9-11 20
2,9-12 712
2,11 699
5,3 726

1 Timotei
1,12 811
2,9 560
4,1 147, 718
4,2 38, 322, 339
4,8 238, 405
5,24 523
6,12 105, 462, 693
6,16 28, 194
6,18 607, 750
6,20 446, 697

2 Timotei
1,7 34
1,12 463, 531
1,13.14 657
2,14 498
3 714, 715
4,5 262

Tit
2,14 560

Evrei
1,11.12 737
1,14 32
2,1 332
3,6 247
4,13 782
4,14-16 469
4,15 84, 512
6,6 498
6,19 185, 400, 476, 494
7,26 32
8,10 536, 537
10,10 32
10,23 687
11,1 807
11,5 51
11,6 582
11,8 733, 734
12,1 105
12,2 29, 495
12,12.13 761
12,13 42, 432
12,15 639
12,24 401
13,4 296
13,5 263
13,8 496

Iacov
1,5 764
1,5-8 709
1,17 247
1,22.23 50
1,25 332
1,26 577
1,27 27, 606, 626, 627
3,6-10 572
3,17 262
4,7 24
5,4 438
5,13-16 467
5,20 190

1 Petru
1,5,6 386
1,7 676, 794
1,8 476, 579
1,8,9 811, 812
1,13 630, 656
1,13-15 108
1,22 146, 241
2,4 112
2,9 812
2,11 76, 127, 236, 382
3,4 166
3,8 798
3,15 333
5,3 55
5,5 269
5,7 452, 473
2 Petru
1,4 239, 405, 731
1,5-7 547
1,6 793
1,9 39
1,10 523
5,5 269

1 Ioan
1,9 33, 126, 456, 677
2,1 126, 251, 456
2,6 245, 727
2,14 309
2,15 561
3,1 21, 249, 250
3,4 565
3,13 557
3,15................ 520, 524, 526, 527,
529, 608
4,10 249, 251
4,16 247
4,19 206

3 Ioan
2 27

Iuda
6 713
22.23 80, 632, 633, 769
24 405, 406, 732

Apocalipsa
3,15 157, 316
3,17.18 273
3,18 284, 725, 727
3,21 125
7,14 381
7,15-17 651
7,17 465
12,7.8 23
12,10 580
14,12 95
14,13 460
22,10 804Index general
Cifrele indică pagina din ediţia engleză

ABILITATE
aptitudine (abilităţi, aptitudini), 242, 263, 265
~ naturale 424
nevoia ~ pentru lucrarea de profesor 198
Abordare
~ neglijentă, brutală 770, 771
Abuzuri 520, 633
Acreditare (acreditări)
cuvintele lui Dumnezeu sunt ~ noastre 808
Acţiuni
~ precipitate şi greşit îndrumate 265
~ lipsite de semnificaţie 266
Acuzarea
~ în familie 178
Acuzaţie
~ falsă, severă, nemiloasă 498, 522, 528, 633
Acuzaţii
nimeni nu poate face mai bine răspunzând prin ~ 453
Adevăr
aderarea statornică la ~ 437
afirmaţi ca ~ numai ceea ce este adevărat 325
cultivaţi ~ în inimă 157
cunoaşte în mod personal ce este ~ 535


fiecare trebuie să primească ~
pentru sine 423
nu sacrificaţi nici un principiu al ~ 798
obiecţii nefondate la adresa ~ 114
recunoaşterea ~ fundamentale 49
trezirea iubirii pentru ~ 70
valoarea dragostei de ~ 775
Adevărul
~ este proprietatea adevăratei iubiri 644
~ este un principiu viu şi lucrător 784
~ în natură şi revelaţie 743
~ nu se contrazice niciodată pe sine însuşi 699
~ nu trebuie rostit întotdeauna 84
~ transformator şi înnobilator 180
Administraţie
~ aspră şi ne-dreaptă 552
doar ~ nu conduce la adevărata unitate 501
Adunare
~ poporului lui Dumnezeu 624
Adventiştii de ziua a şaptea
~ să fie un popor separat şi deosebit 559
Aerisire, ventilaţie
slabă 483
Afaceri
datoria creştinului cu privire la tranzacţiile în ~ 437
grijile legate de ~ ne părăsesc atunci când abandonăm afa-cerile 215
învăţaţi cum să administraţi practic în mod ~ 366
probleme în ~ 215
Afectuos
a fi ~ 435
Afecţiune, simpatie
adevărata ~ considerată o eroare 607
cultivarea ~ în familie158, 161
Domnul Hristos a venit pentru a schimba ~ noastre 670
Domnul Hristos trebuie privit cu ~ 782
fiţi atenţi la ~ voastre 218, 238
folosirea ~ spre slava lui Dumnezeu 319
folosirea corectă a ~ 152, 180, 211, 296, 425, 495, 607
greşita manifestare a ~ 137, 300, 579
iubirea înalţă şi înnobilează ~ 205
nevoia de a centra ~ în Hristos 243
nevoia educării şi a îndrumării ~ 350, 446
oferiţi ~ celor care au cea mai mare nevoie de ea 241
orientarea ~ în copilărie 151
răceală care îngheaţă ~ 485
Satana modelează ~ 102, 267, 321
stăpânirea ~ înainte de căsătorie 221
Afecţiune, simpatii
~ cele mai arzătoare la tineri 294
~ controlată 218, 234, 420
~ este un instrument puternic 218, 234
~ necorespunzătoare 297, 339, 765
~ nu poate fi câştigată prin ameninţare 688
~ supusă raţiunii şi conştiinţei 233
Agresiv
nu fiţi ~ 669
Agricultura
~ în şcoli 193
Ajutor
a te ajuta singur 367
rezultatul ~ dat altora 756
vârstnici aşteaptă ~ tinerilor 746
Alcool
spirit furios ca şi cum ar fi sub influenţa ~ 182
Alegere, a alege
Dumnezeu ne-a dăruit puterea libertăţii de ~ 420
incapacitate perpetuată de libertatea de ~ 800
legătură care poate fi ruptă doar de libertatea de ~ a omului 114
noi putem ~ să-i slujim lui Dumnezeu 420, 685
privarea omului de libertatea de ~ 421
puterea de a ~ între bine şi rău 92
voi faceţi din voi înşivă ceea ce ~ 326
voinţa înseamnă libertatea de ~ 685
Alimentaţie, a mânca
a ~ la orice oră 443
emoţiile depresive şi ~ 62
obiceiul de a ~ în mod imprudent 391
rolul obiceiurilor corecte în ~ pentru a avea un sânge curat 60
Alintat
copiii să nu fie ~ 169, 298
Altruism
~ este un principiu al Împărăţiei lui Dumnezeu 611
~ înseamnă a iubi aşa cum a iubit Hristos 211
ilustrări ale ~ 611, 612
puterea dătătoare de viaţă în ~ 61, 691
ura lui Satana faţă de ~ 612
Altruist
cultivaţi sentimentele ~ 327
marile lecţii de slujire ~ ale vieţii 351
spiritul ~ al văduvei sărmane 347
Amabilitate, amabil ~ 425
autoritatea soţului să fie exercitată cu ~ 160
cămin lipsit de ~ 175
cultivaţi ~ în cămin 156
fiţi amabili cu cei lipsiţi de ~ 255
idei greşite despre adevărata ~ 287
influenţa ~ este vindecătoare 151
influenţa unor metode lipsite de ~ 433
iubirea ne face să fim ~ 241
mamele să fie ~ 132
nevoia de ~ în tratarea bolnavilor 766
părinţii şi profesorii au nevoie de lecţiile ~ 189, 190
persoanele credincioase unesc ~ cu influenţa 439
valoarea unui comportament ~ faţă de o persoană care nu merită 425
vorbire lipsită de ~ 45
Amărăciune
~ alungă iubirea 277
rădăcinile ~ trebuie să fie smulse 205
alungaţi ~ din suflet 516
critica trezeşte spiritul ~ 521
cultivarea rădăcinilor ~ 639
înlocuirea ~ 464
întreaga ~ provine din neglijarea lucrurilor care pot fi de folos 85
nu vă lăsaţi copleşiţi de ~ la venirea morţii 503
o greşită apreciere de sine produce ~ 277
Ambiţii
~ demne 102, 103, 318, 343, 351
~ nedemne 70, 90, 318, 325, 342, 470, 471, 517, 686, 687, 769
Legea lui Dumnezeu condamnă ~ 526
Satana prezintă proiecte ambiţioase 642
Vezi, de asemenea, Aspiraţii, Ţinte.
Ameninţări 688, 700
Amintire, a-şi aminti
incapacitatea de a-şi ~ 289
lanţul ~ cu privire la umilirea lui Hristos 277
persoane ajutate prin onorarea ~ plăcute 34
Amuzamente
~ discutabile 291, 314, 316, 317, 605, 646, 736
~ doar cu scopul tovărăşiei 289
~ duse adesea la exces 313
~ pentru copii 197, 649
~ şi recrearea 313
Vezi, de asemenea, Recrearea.
~ teatrale, vezi distracţia oferită de teatru
~ absorb energiile 313
abandonarea ~ 105
concepţia că toate ~ sunt păcat 48
idei greşite despre ~ 48, 315
în căutarea ~ 314
lucruri lumeşti denaturate prin ~ 405
modele pentru ~ 320
preocupări discutabile în locul ~ 590
Satana se foloseşte de ~ 314
severitate neînţeleaptă cu privire la ~ 197
testul decisiv de verificare a ~ 314
prea multe ~ 602, 631, 632
Ancoră
a pluti în derivă, fără ~ 311
Angoasa
~ care îţi paralizează energiile 791
~ conştientă de a nu greşi 809
~ creşte prin neglijenţă 480
~ cu privire la viitor 474
~ datorată vinovăţiei 478
~ Domnului Hristos, pe cruce 464, 465, 514, 515
~ în pericol 476, 477
~ supără pe Duhul Sfânt 469, 478
Angoasă, temeri
a primi Cuvântul lui Dumnezeu cu ~ şi îndoială 535
aduceţi-vă ~ înaintea lui Dum-nezeu 480
căutând plini de ~ rele ameninţătoare 400, 476
ce să facem cu ~ 475
copii supuşi prin intermediul ~ 283
credinţa devine mai puternică în mijlocul opoziţiei şi al ~ 476
efectele negative ale ~ în îngrijirea bolnavilor 477
emoţii care fluctuează de la ~ la speranţă 126, 127
îndepărtaţi ~ voastre 807
mii de oameni care privesc viitorul cu ~ 474
milioane de oameni aflaţi în sclavia ~ exercitate de Satana 747, 748
mulţi primesc Cuvântul lui Dumnezeu cu ~ 536
nu cultivaţi ~ 476
oameni care sunt în permanenţă plini de ~ 477
oameni în vârstă plini de ~ 747, 748
respingerea unei ~ permanente 401
rugăciuni venite dintr-o inimă plină de ~ 462
Satana caută să domine conştiinţele prin intermediul ~ 475
sfat cu privire la ~ 475
simţământul prezenţei lui Dumnezeu poate alunga ~ 478
suflete tulburate de ~ 640
Animal
magnetism ~
Vezi magnetism
viaţa omului nu este asemenea vieţii ~ 319
Animale
copiii să nu fie educaţi asemenea ~ 687
Animozitate, antipatie
alungarea ~ 516
Vezi, de asemenea, Ură, Vrăjmăşie
Anticipare, a anticipa
unii ~ întotdeauna răul 469
Antipatici
faceţi ca oamenii să vadă că noi nu suntem ~ 629
Anxietate, temeri 68, 466-468, 470-472, 493, 523, 807
~ cu privire la propria persoană 398, 467, 482
~ împrumutate 469
~ nu poate repara răul 63, 458, 759
bătrânii să lase la o parte motivele de ~ 747, 748
copii care nu provoacă ~ 172
efectele negative ale ~ 65, 132, 133, 250, 251, 400, 412, 435, 451, 452, 458, 469
eliberare de ~ 12, 65, 412, 452, 469, 472
originile ~ 353
povara ~ lui Ellen White 461, 462
Anxios
ce să facem când suntem obosiţi şi ~ 410
propuneţi-vă să nu fiţi în permanenţă ~ 471
Apel
cel mai solemn ~ la îndelungă răbdare 755
Apostazie
primii paşi ai ~ 303, 304, 306
Apreciat
conştienţa faptului de a fi ~ 154
Apreciere
~ celor decedaţi 503
~ de sine 242
~ pentru buna comportare a copiilor 145
~ pentru cei morţi 503
creştinul aflat în pericol datorită ~ 34
cuvintele de ~ sunt benefice pentru copii 168
efectele cuvintelor de ~ 158, 215
nu faceţi rău altora prin ~ şi laude 453
oameni care caută ~ 790, 791
spiritul ~ promovează sănătatea 795, 797
Aprobare
~ din partea voastră îi ajută pe copii să dobândească 502
copiii încurajaţi prin ~ 145
o privire aprobatoare din partea mamei 168
Arbitrar
măsurile ~ asupra copiilor 342, 343
nici o conducere ~ din partea soţului sau soţiei 161, 425
Ardoare
~ pasionată din partea tinerilor 343
Argumente
~ bune, la locul lor 574
~ cel mai concludent, atunci când suntem provocaţi este 755
~ cel mai puternic în favoarea creştinismului este 617
~ puternice sunt un înlocuitor slab al 269
când ~ nu realizează nimic 80, 297
explicaţiile simple sunt mai bune decât ~ 574
iubirea câştigă acolo unde ~ sunt fără putere 210
predicile bazate pe ~ 500
Armonie
~ cuprinde întregul univers 569
Duhul aduce ~ în inimă 497
nu sacrificaţi niciodată princi-piile de dragul ~ 244
Arogant
nu fiţi ~ 241, 540
profesori care sunt ~ 198
unii sunt ~ din fire 179
Aroganţă
îngăduirea unui spirit de ~ 80
o independenţă la limita ~ 274
Artă
dobândirea cunoaşterii în domeniul ~ 741
Ascultare, a asculta
~ este un rezultat al credinţei 532
~ necondiţionată 783
fiecare trebuie să ~ 423
Ascultător
copil ~ al lui Dumnezeu 787
Asemănător
cei care se ~ se apreciază reciproc 340
Asigurare, siguranţă
simţă-mântul de ~ 495
Aspect
iubirea exprimată prin ~ 64
manifestaţi un ~ plăcut 85
Aspiraţii 139, 154, 193, 341-344, 364, 367, 399, 442, 644, 656, 737, 805, 806
~ bune 90, 301, 418, 541, 611
~ înalte 341, 366, 367
~ tinerilor 315, 367
Asprime
~ dezvoltă rezistenţă şi încăpă-ţânare 81
~ este atributul lui Satana 192
cămin în care nu există ~ 175
confruntarea cu ~ vieţii 243
nu introduceţi ~ în disciplina altora 284
nu manifestaţi ~ 356
nu manifestaţi niciodată ~ în familie 157
stomacul deranjat poate cauza ~ 443
unii studenţi trăiesc într-o atmosferă de ~ 81
Aspru
adevărul nu face pe nimeni să fie ~ 177
comportament şi judecăţi ~ 208
copil supus unui tratament ~ 201
cum devine cineva mai ~ 643
cum se ajunge la o vorbire ~ 634
cuvintele ~ nu sunt de origine cerească 501
îngăduinţa unui spirit ~ 80
nu folosiţi cuvinte ~ 540
nu rostiţi nici un cuvânt ~ 257
persoanele ~ să nu fie angajate ca profesori 685
vorbirea într-o manieră ~ răneşte 45
Atei
ce să facem cu ~ 268
Atenţie
~ centrată asupra sinelui 401
~ faţă de cei inferiori 301
mii de subiecte care solicită ~ 795
nevoia de a arăta o ~ duioasă 366
soţii şi soţiile trebuie să ma-nifeste fără încetare ~ 155, 157, 216
subiectele de cea mai mare importanţă necesită o deosebită ~ 795
Atenţii
~ prin cuvinte prieteneşti şi priviri plăcute 85
a respinge ~ lipsite de garanţia valorii 226
bărbaţi şi femei avertizaţi cu privire la ~ 226
micile ~ 208, 576
Atitudine
~ necorespunzătoare 400, 590
fiţi precauţi cu privire la ~ 42
particularităţi ale ~ 42
Atmosferă
~ care învăluie sufletul 34, 96, 207, 733
Atracţie
~ pentru realităţile serioase ale vieţii 344
Auster
Hristos nu este ~ 184
Autoaprecierea 257, 401
Autocompătimire 259, 284, 631
Autocontrol 167, 168, 192, 517
Autodegradare morală 231, 290
Autodispreţ 33
Autodistrugere 230, 231, 258, 290, 592
Autoeducare 445
Autoexaminare 167
Autoinstruire 292
Autoispăşire 276
Autoîndreptăţire 33, 192, 803
Autojustificare 276
Autoritate
~ în cămin 175
~ lipsită de iubire 210
Autorităţi civile
avertisment cu privire la opoziţia faţă de ~ 504
Autosatisfacere 558
Autosusţinere 366
Auz, a auzi
cum este sfinţit ~ 270
evitaţi ~ unor lucruri care sugerează gânduri imorale 107, 228, 733
inimă pervertită de ceea ce ~ 113, 338
nevoia unui ~ fin 332
Avar
oameni ~ pe care Satana îi controlează 659
Avariţie, lăcomie
~ la persoanele în vârstă 748, 749
~ lui Iuda Iscarioteanul 598
inimi îngheţate de ~ 320
îngăduirea ~ îl face slujitor al păcatului 516
persoane dedicate ~ 767
prea adesea ~ nu este respinsă 452
Aversiune
~ faţă de exerciţiul fizic 604
Azil de bolnavi mintal 41, 144, 545
*
BAIA
efectele bune ale ~ 397
Bani
facerea ~ 756
Bârfă, bârfitor
nu fiţi ~ 113
Satana cunoaşte toate ~ 779
Bârfitori 113
Baxter Richard
experienţa lui ~ 809
Bănuieli 24, 534, 446, 697
a nu fi împiedicat de ~ 96, 742
Bărbăţie
concepţie greşită despre ~ 160
Bătălii, lupte
~ în împlinirea datoriei 555
fiecare are propriile lui ~ 430
imitaţiile nu sunt ~ 555
încredeţi-vă în Domnul în ~ dure 810
Bătrâneţe
efectele ~ 747-749
Băţ
pedepsirea copilului cu ~ 519
Băutură
conştiinţa celui care consumă ~ alcoolice 321
mulţi consumă ~ asemănătoare ceaiului chinezesc 590
persoane înrobite de ~ alcoolice 726
Betterton Thomas
actor 582
Biblie
~ aşa cum este scris în ea, constituie călăuza noastră 93, 108
~ cea mai interesantă carte 108
~ regula noastră cu privire la conduită 784
antrenarea tinerilor pentru a explica adevărurile ~ 364
cea mai înaltă educaţie 1110
cunoaşterea ~ este antidotul insinuărilor otrăvitoare 96
cunoaşterea regulilor ~ 535
de ce ~ nu îi mulţumeşte pe unii 316
dovezile faptului că ~ este Cuvântul lui Dumnezeu 678
folosirea ~ pentru a susţine eroarea 43
ideile cu privire la ~ pot fi diferite 54
nevoia cunoaşterii adevărului ~ pentru a demasca eroarea 309
~ propriul ei interpret 346
răsplata cercetătorului îndemâ-natic al ~ 101
sfat cu privire la studiul ~ 92, 101
Biblioteci
cărţi aflate în ~ 108, 109
Bici
cuvinte furioase asemenea unor lovituri de ~ 522
Bigot
a nu fi ~ 436
Bigotism
~ trebuie tratat cu răbdare 766
cumpătarea creştină nu duce niciodată la ~ 184, 623
Hristos a fost trimis la cei ~ 791
Binecuvântări
amintirea ~ uitate 272
Binevoitor
a fi ~ cu cei nerecunoscători 530
fiţi ~ 425, 471, 772
înfăţişarea strălucitoare a unei persoane ~ 483
învăţaţi-vă să fiţi ~ în fiecare zi 15
Biruinţă
nu amânaţi ~ 765, 766
Biruitor
ajutaţi copiii să fie ~ 518
Biserica adventistă de ziua a şaptea
reforma necesară în ~ 559
Boală
~ pentru toată viaţa datorită con-diţiilor din sala de clasă a şcolii 312
datorată celor 6000 de ani de fărădelege 510
persoane afectate de ~ 682
Boală mintală 12, 454
Bogăţie
acumularea de ~ 625
omagiul adus ~ 267, 277
puterea de a corupe şi de a distruge a ~ 206, 644
~ urmărită de către părinţi 4
Boli
~ ale copiilor, cauzate de păcatele părinţilor
~ ereditare 292
~ nu vin niciodată fără o cauză 143
~ produse de imaginaţie 60
agenţii lui Satana pretind că pot trata ~ 701
cele mai multe ~ îşi au originea în minte 62, 396
influenţa minţii în combaterea ~ 63
moarte cauzată de ~ imaginare 588
nouăzeci la sută dintre ~ sunt de origine psihică 59
remediu pentru ~ sufletului 492
Bolnavi
angajarea într-o activita-te utilă este benefică pentru ~ 118, 119, 513, 604, 647, 648, 690
beneficiile mersului pe jos pentru ~ 119
credinţa în vindecare a ~ 411
exerciţiul fizic este benefic pentru ~ 119, 120, 734
femeia care nu trebuia să fie ~ 683
mulţi ~ vor rămâne astfel 72
oameni care s-au făcut singuri ~ 16, 61, 682
tratamentul ~ confirmaţi 119
slujirea celor ~ 477, 499
Bolnavi mintal
persoane ~ după bani 594, 748
Bolnavii
~ bigoţi 386
~ epuizaţi 121, 513, 690
~ iritabili 118, 119, 513, 60
~ îmbolnăviţi de imaginaţie 397, 588
~ în timpul iernii 397
~ îşi centrează gândurile asupra lor înşişi 118, 401, 734
~ pe care nici un argument nu-i poate ajuta 397, 689, 690
~ pot rezista bolii 690
~ trebuie să-şi trezească voinţa 118
~ trebuie să se ridice deasupra durerilor 513
Bravadă
descurajarea copiilor se ascunde adesea sub o aparentă ~ 488
Brutal
a nu fi niciodată ~ 552
adevărul nu ne face să fim ~ 177
o persoană ~ să nu fie angajată ca profesor 688
viaţa de cămin afectată de cuvinte ~ 156
Brutalitate
copii trataţi cu ~ 809, 810
Bucuria
~ care ia locul amărăciunii 432
~ care ia locul tristeţii 432, 760
~ dătătoare de sănătate 65, 403, 407
~ dătătoare de viaţă 65, 412, 452
~ profundă şi liniştitoare 472
~ satisfacţiei aduce vigoare minţii 17, 403
Bucurie
Dumnezeu este sursa ~ 28
fixaţi-vă gândurile asupra unor lucruri îmbucurătoare 459, 489
ideea că Domnul Hristos a fost lipsit de ~ 183
iubirea lui Hristos aduce ~ 240
iubirea lui Hristos aduce ~ 240, 452
împărtăşirea ~ 481
micile datorii alcătuiesc ~ 347
milioane de oameni lipsiţi de ~ 474
păstraţi-vă ~ înaintea lui Dum-nezeu 480
purtaţi poverile zilnice cu ~ 473
trebuie să avem o mai mare ~ 420
viaţă religioasă care aduce ~ 476
Bucuros
dacă te simţi ~ 758
Bun
înainte de a face binele trebuie să fiţi ~ 767
nu este suficientă dorinţa de a fi ~ 785
trezirea dorinţei de a fi ~ 70
Bun simţ
~ este potrivit în perioada curteniei 295
a fi călăuziţi de o teologie adevărată şi de ~ 148
Bună dispoziţie
~ 376
Bunătate
~ este rezultatul adevăratei iubiri 644
doar ~ aduce rezultate 66
este mai preţioasă decât puterea 739
Hristos este modelul nostru de ~ 622
vorbiţi despre ~ lui Hristos 808
faptele lipsite de ~ ale celor cu mintea bolnavă 392
influenţa expresiilor lipsite de ~ 433
lipsa de ~ 157-159, 524, 608
Bunăvoie
noi Îi datorăm lui Hristos o ascultare de ~ 126
Bunăvoinţa
~ atentă în cămin 176
~ creştină în câştigarea tinerilor 625
~ dezinteresată a lui Hristos 182
~ faţă de cei greşiţi 432
~ fără slăbiciune a lui Hristos 623
~ primită, adesea uitată 789
~ reciprocă în familie 165
~ tratată cu indiferenţă 277
Bunăvoinţă
aduceţi ~ în viaţă 503
ajutarea altora prin fapte de ~ 86
autoritatea soţului să se manifeste în ~ 160
cei căsătoriţi trebuie să exerseze ~ 153, 212, 213
cultivaţi ~ în inimă 157
efectul ~ asupra persoanelor greşite 756
exercitarea ~ influenţează ca-racterul 157
influenţa ~ vindecă 151
influenţa unui comportament plin de ~ 775
iubire care determină fapte de ~ 208
lăsaţi să predomine spiritul ~ 773
lipsa ~ de a te supune conducerii lui Dumnezeu 549, 686
manifestaţi ~ faţă de studenţi 198
manifestaţi un spirit de ~ 63
păcătoşii vor răspunde la ~ 530
toţi au nevoie de ~ 186
trataţi cu ~ pe copii 501
universul exprimă ~ neţărmurită a lui Dumnezeu 249
*
CAFEA
efectele negative ale ~ asupra trupului 392, 484, 485,558-590
Calm
a fi ~ indiferent de ceea ce poate să apară 772
aerul curat contribuie la starea de ~ 116
beneficiul unei resemnări ~ 662
iubirea lui Hristos aduce ~ 65, 250, 251, 412, 452
mama care îngrijeşte copiii trebuie să fie ~ 167, 168
păstraţi-vă ~ la întruniri 517
razele luminoase ale iubirii lui Hristos oferă ~ 27
stare de ~ care devine naturală 328
Calomnie 548
Cântec, a cânta
cântaţi când sunteţi cuprinşi de tristeţe 538
imaginaţie degradată prin anumite cântece 590
Cap
abuzul provoacă dureri de ~ 290
soţul este ~ familiei 160
Capacităţi
diferitele noastre sarcini trebuie să fie proporţionale cu ~ noastre 423
Dumnezeu îi înzestrează pe oameni cu ~ în măsuri diferite 423, 424
locul rânduit nouă este de-terminat de ~ noastre 341
mulţi tineri sunt înzestraţi cu ~ superioare 110
priviţi ~ ca fiind sfinte 104
schimbarea ~ naturale în mij-loace eficiente 424
Capricios
unii sunt ~ din fire 179
166
Capriciu
~ izvorât din studiul excesiv 444
Caracter
~ bine format 666
Casă
~ fără copii 62
Casnic (casnice)
învăţarea copiilor să împlinească datoriile ~ 287
Castele obiceiul rău de a clădi ~ imaginare 442, 588, 593, 661
Cauză şi efect 410, 436
a gândi de la cauză la efect 536, 552
Căi
păziţi-vă bine ~ sufletului 107, 228, 733
Călăuzire, îndrumare
~ copilului 765
căutaţi ~ divină în dificultăţi 764
nevoia unei ~ personale 261, 705
reguli pentru ~ 765
Căldură
ideea că Hristos era lipsit de ~ sufletească 183
Cămin
atmosfera ~ 63, 64, 500
dorul după ~ poate fi benefic 127
dorul pacienţilor după ~ 734
mediul din ~ 178
mediul în care se află ~ 146
necazurile din ~ produc boli 59
Cărţi
~ asemenea broaştelor din Egipt 343, 344
~ imorale care excită imaginaţia 290
~ necurate şi degradante 344
~ oferite copiilor 285, 286
~ scrise de către necredincioşi 357, 358
alegerea ~ 506
avertisment cu privire la ~ care confundă lucrurile sfinte 109
Biblia este cea mai interesantă dintre ~ 108
idolatrizarea ~ 312
nu publicaţi ~ despre hipnoză 717
studiul ~ 108, 109
tineri dornici de ~ 285
Cărţi care
~ conduc mii de oameni la păcat 196
~ intoxică mintea 344
~ sunt un blestem 110
Cărţi de poveşti 591, 592
Căsătorie
~ cu cei necredincioşi 296, 304, 305
~ fericită este posibilă 213, 425
~ pe care adventiştii de ziua a şaptea nu o aprobă 219
~ pe care Dumnezeu nu o aprobă 299, 305
crize în ~ imatură 298
Dumnezeu a rânduit instituţia ~ 220
idei greşite despre ~ 295
legământul ~ 297, 298
oameni care acţionează ca şi cum ar fi vrăjiţi 297
regulile din colegii previn ~ neînţelepte 295, 302, 766
relaţia ~ 155, 157, 220, 221
tineri care nu sunt loiali faţă de obligaţiile ~ 299
Căutare
~ răului 476, 497
Căutători de greşeli 736
Ceai (rusesc)
efectele negative ale ~ 321, 484, 485, 589, 590
Ceară
inimi maleabile ca ~ 294, 755
Ceaţă
depresie ca o perdea de ~ 492
Cedare
~ fără sacrificarea respectului de sine 274
Celibat 220
Centru
când viaţa îşi găseşte ~ 343
Cer
înaintaţi pas cu pas spre ~ 556
Cerc
~ sfânt care cuprinde familia 223
de la margine spre centrul ~ 501, 502
Cercetare
subiecte serioase care necesită o ~ atentă 668
Cercetări
~ ştiinţifice 20, 678, 702, 711, 739, 742
taine care nu pot fi explicate nici prin cele mai vaste ~ 569, 699, 702
Certuri
în mijlocul poporului lui Dumnezeu 498
evitaţi tot ce ar putea genera ~ 503
~ între fraţi 497, 498
îngerii fug de familiile în care sunt ~ 159
fraţii nu au timp de ~ 498
Satana este autorul ~ 497, 724
seceriş provenit din seminţele ~ 497
suspiciunea şi neîncrederea creează ~ 156
când pacea ia locul ~ 760
Ceva mai bun
căutarea educaţiei după ~ 342
Circ 590
Circumspect
nevoia de a fi ~ 226
Circumstanţe
a nu fi descurajat de ~ nefavorabile 265
adaptarea la ~ 167
caractere formate de ~ 548
consideraţi ~ ca pe nişte ocazii de a lucra 269
credinţa să nu fie guvernată de ~ 533
Dumnezeu ia în considerare ~ în care ne aflăm 473
emoţii supuse ~ exterioare 126
Hristos anticipa toate ~ vieţii 181
nu vă lăsaţi stăpâniţi de ~ 269
o religie condusă de ~ 199
omul îşi poate crea ~ 269
siguranţa noastră în toate ~ 522
simţăminte care diferă în funcţie de ~ 495
stăpânirea de sine necesară în toate ~ 523
Circumstanţele
~ neplăcute 472
~ neplăcute datorate vecinilor 438
~ pe care nu le puteţi controla 317
~ să nu vă afecteze 274
~ supărătoare 199
Citire, a citi
a citi distinct şi inteligibil 581, 582
părinţii să controleze dorinţa copiilor de a ~ 285
stăpânirea dorinţei de a ~ lucruri nepotrivite 286
ştiinţa unei ~ corecte 581
Citirea poveştilor 110, 591
Ciuperca
o ilustraţie despre ~ 344
Civilizat
creştinii vor fi ~ 438
Civilizaţie
~ noastră artificială 559
Clarvăzători
replica modernă a ~ din vechime 700, 701
Colaborare, cooperare
~ a omului cu Dumnezeu este esenţială pentru răscumpărare 691, 757
Coliba Unchiului Tom 110
Colibă
o ~ poate fi cel mai fericit cămin 180
Combativ
persoane ~ 40
eforturi care trezesc un spirit ~ 498
Comerţ
dobândiţi cunoştinţe în domeniul ~ 741
Compasiune
~ divină pentru cei greşiţi 763
iubirea umple inima de ~ 241
misionarii medicali să acţioneze cu ~ 85
mustrările credincioase să fie asociate cu o ~ duioasă 80, 769
Compătimire
fiţi compătimitori 435
prea multă ~ de sine 801
Comportament
~ atrăgător 209
~ care câştigă simpatia 617
~ educat 435
~ lipsit de amabilitate trebuie mustrat 46
femeile trebuie să aibă un ~ decent 226, 768
păstrarea unei decenţe stricte în ~ 432
religia personală dezvăluită prin ~ 27
viaţă creştină dezvăluită prin- tr-un ~ creştinesc 663
vulgaritate în ~ 180
Compromis
nu faceţi nici un ~ cu practicile rele 268
Concepţii
~ deformate 489
~ prea înguste 362
Concesii
~ reciproce pentru evitarea disensiunilor 244
iubire care face ~ 208
Conciliator
cultivaţi un spirit binevoitor şi ~ 522
Concluzii
cunoaşterea este esenţială pentru a trage ~ 78
Condamnare, a condamna
~ adusă de o continuă păcătuire 456
a trăi sub spectrul ~ 677
nu fiţi grăbiţi să ~ 435
Condescendenţi
fiţi ~ fără a sacrifica respectul de sine 274
Conduită
~ voastră zilnică 345
Biblia prezintă reguli de ~ desăvârşită 784
mai devreme sau mai târziu, fiecare trebuie să-şi aleagă propria ~ 429
reforma în ~ nu se realizează prin eforturi slabe 728
Confesor 776-779
Confidenţi
fiţi ~ copiilor voştri 170
Conflict
a trăi viaţa în ~ cu mersul lumii 794
Dumnezeu îngăduie ~ pentru a pregăti sufletul pentru pace 555, 556
Conflicte
~ cele mai grele necesită putere de decizie 757
progres în ciuda ~ 346
Conformare
~ cu lumea duce la pierderea influenţei 558
~ faţă de Isus nu rămâne neobservată de lume 727
Confort
persoane egoiste care se orientează în funcţie de confortul personal 608
Confuz
a nu deveni ~ în nici o privinţă 508
idei ~ cu privire la credinţă 5
Confuzie (confuzii)
a face ordine acolo unde este ~ 36
Dumnezeu ne cheamă să ieşim dintr-o stare de ~ 33, 36
regulă pentru persoanele predispuse la ~ serioase 255, 256
Consecvent
a fi ~ fără a fi rigid 184, 622, 623
Consideraţie
purtaţi-vă cu ~ unii cu alţii 503, 157, 198, 436, 773
Consilii legislative
tinerii pot aspira să ajungă în ~ 367
Consiliu
mintea confuză poate afecta negativ şedinţele de ~ 332, 333
Consimţământ
ispita nu vă poate afecta fără ~ vostru 803
Conştient
oameni care greşesc în mod ~ 322
plantele nu cresc printr-un efort ~ 471
Conştienţă
~ care constituie o adevărată satisfacţie 403
~ faptului de a fi apreciat 154
~ înfăptuirii binelui oferă sănătate 34, 60, 405, 407, 433
Conştiincios
necesitatea unei corectitudini ~ 427
suferinţa unei persoane ~ 519
Conştiinciozitate
~ aparte, moştenită de la părinţi 809
~ prefăcută 725
trădare sub masca ~ 725
Conştiinţa
~ celui bolnav de alcoolism 321
~ copiilor 707
~ cu privire la lucrurile lui Dumnezeu este o comoară sacră 327
~ eliberată de vină înviorează intelectul 328, 693
~ încălcată devine un tiran în relaţia cu ceilalţi 321
~ nouă nu este dată de convertire 692
~ nu trebuie să ia locul unui „aşa zice Domnul” 324
~ onestă a iudeilor era convinsă cu privire la Hristos 324, 325, 351
~ opusă adevărului îşi exercită puterea de a conduce 267
~ poate fi iluminată, trează şi curată 326
~ trebuie luminată 324
apetitul influenţează ~ 297
când ~ condamnă faptele noastre 348
ce să facem când vinovăţia ne împovărează ~ 326
cei care calcă în picioare ~ 320
consumul de ceai negru afectează negativ ~ 321
Dumnezeu nu forţează niciodată ~ 325, 475
fiecare să-şi folosească ~ pentru sine însuşi 785
hrana nesănătoasă amorţeşte ~ 394
înălţaţi ~ în poziţia de autoritate care i-a fost desemnată 319
păziţi-vă ~ în temere de Dumnezeu 403
păziţi-vă ~ curată şi demnă 320
Satana luptă să domine ~ prin teamă şi forţă 325, 475
Satana se străduieşte să conducă ~ 320
studiul Bibliei sensibilizează ~ 96
verificaţi-vă ~ prin Cuvântul lui Dumnezeu 323
Conştiinţa este
~ darul lui Dumnezeu 319
~ o posesiune minunată 320
~ ochiul spiritual 322
Conştiinţă
~ adevărată a creştinului 412
~ bună 725
~ bună şi bine educată 322
~ călăuzită de ideile omeneşti 323
~ moartă şi înviată 67
~ curată 322, 407, 647
convingerea ~ 324
~ degradată şi plină de preju-decăţi 322
~ împietrită printr-un egoism cultivat mult timp 339
~ încălcată şi împietrită 232
~ înnoită prin convertire 692
~ lipsită de lumină 323
~ moartă sau însemnată cu fierul roşu 322
~ mustrată de simţământul păcatului 454
~ născută cu impulsuri senzuale 236, 322
~ rea 725
~ reprimată 687
~ sănătoasă 323
~ trezită prin puterea lui Hristos 600
adevărul care lucrează în ~ trebuie invitat în inimă 324
ajutaţi copiii să aibă o ~ curată 327
avertismentele lui Dumnezeu cu privire la ~ 525
Biblia vorbeşte despre o ~ bună şi o ~ rea 323
binele şi răul sunt evaluate de ~ 322, 323
când adevărul pătrunde în ~ şi ne captivează sufletul 325
caracterul schimbat este esenţial pentru o ~ bună 320
cerinţele lui Dumnezeu să fie acceptate de ~ 54
cum îşi poate răni cineva propria ~ 471
cum să ştii ce fel de ~ ai 323
în probleme de ~ sufletul trebuie lăsat liber 707, 708
îndepărtarea santinelelor din ~ 35, 320
nu toţi sunt inspiraţi la fel de ~ 322
sufletele sunt convinse prin ~ 267
unii nu au o ~ sensibilă 399
~ este o călăuză sigură 325
~ nu este în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu nu se află în siguranţă 322
~ nu se află sub influenţa harului divin 323
~ nu trebuie să fie condusă de sfatul omenesc 325
~ va fi întotdeauna nedemnă de încredere 320, 321
~ va înşela 324
adesea omul este surd la vocea ~ 297
când nu este sigur să urmăm îndemnurile ~ 324
când să urmăm îndemnurile ~ cu privire la alimentaţie 759
Dumnezeu interzice greşita folosire a ~ 319
Dumnezeu trezeşte mintea prin restrângerea libertăţii ~ 500
însuşirile latente ale ~ 692
nevoia unei ~ treze 320, 321
nici un om nu are jurisdicţie asupra ~ altuia 707-709
nu faceţi din ~ voastră un criteriu pentru alţii 327
nu toţi sunt în armonie cu ~ 322
numai Dumnezeu trebuie să călăuzească ~ omului 709
oameni care spun că nu îi mustră ~ 323
o dată încălcată, ~ este slăbită într-o mare măsură 320, 321
păienjenişul strâns al ~ 367
pierderea sensibilităţii ~ 76
rezultatele încălcării ~ 30, 321
trezirea ~ unor persoane bolnave 409
urmele unei ~ rănite rămân pentru totdeauna 326
Contemplare
~ lui Dumnezeu în natură 732
angajaţi-vă într-o ~ sfântă 237
mintea a fost dată pentru ~ 732
subiecte care necesită o ~ neîncetată 732
Contrafacere
~ josnică ce amăgeşte sufletul 307
încumetarea este ~ credinţei 534
Control
~ apetitului 51, 333, 395
~ emoţiilor şi pasiunilor 31, 51, 124, 233, 325, 326
~ exercitat de către Duhul Sfânt 257
~ sinelui 319, 320
exercitarea unui ~ absolut din partea părinţilor asupra co-piilor 283
Controversă
cum foloseşte Dumnezeu ~ pentru a trezi mintea 500
persoane cărora le place ~ 40
un interes fals cu scopul de a crea ~ 42
Controverse
~ sunt nefolositoare 499
feriţi-vă de ~ asupra unor subiecte minore 498, 504
nu vă angajaţi în ~ cu persoane care nu împărtăşesc credinţa noastră 504
Satana distrage mintea pentru a crea ~ 23, 498
sfat cu privire la ~ 498, 499
Conversaţie
~ copiilor 113, 114
~ curată 257, 665
~ Domnului Hristos 600
~ frivolă 487, 574
~ în locul acţiunii 801
~ josnică 669
~ lipsită de conţinut şi discuţiile zadarnice 316
~ pe care ispititorul o ascultă cu plăcere 757
~ plăcută 178
~ voioasă 177
băieţii, un subiect de ~ al fetelor 300
dureri şi suferinţe ca subiecte de ~ 806
femei care întreţin o ~ păcătoasă 779
femei dedicate ~ 779
încurajarea ~ 178
îngerii ascultă ~ noastră 573
multă ~ cu privire la orice 772
prea multă ~ 242
Conversaţii
~ absurde şi joviale 113, 351
~ centrate asupra eului 772
~ inutile în faţa copiilor 605
feriţi-vă de ~ ieftine şi absurde 113
nu vă îngăduiţi ~ ieftine 577
Convertire
o adevărată ~ 145, 349
Convertit
fiecare trebuie să fie ~ pentru sine însuşi 423
Convingere
căutarea expresiei ~ personale 419
repetarea păcatului distruge ~ 297, 795
Convingeri
Dumnezeu îi oferă fiecărui suflet posibilitatea de a-şi urma propriile ~ 707
educaţi tinerii să aibă propriile ~ 361
educaţie amestecată cu ~ ale necredinţei 109
minţi amăgite de ~ derutante 22
mintea abătută de divergenţa ~ 23
simţuri amăgite de ~ greşite 31
unesc oamenii în confederaţii 28
Convins
aşa-zişi creştini care nu sunt ~ cu uşurinţă 519, 520
fiecare trebuie să fie ~ pentru sine însuşi 423
persoane care nu sunt uşor de ~ 519, 520
Copie
a nu fi ~ unei alte persoane 785
Copil
datoria mamei faţă de ~ care manifestă nervozitate 168
în prima parte a copilăriei, pă-rinţii sunt singurii profesori ai ~ 150
Copilărie
perioada ~ durează până la şase sau şapte ani 149
Corabie
asemenea unei ~ lipsite de ancoră şi cârmă 641
o singură fisură poate scufunda o ~ 728
Cordialitate
o atmosferă care împiedică ~ 483
Corect
alegeţi ceea ce este ~ pentru că este corect 612
capacitatea de a distinge între ceea ce este greşit şi ceea ce este ~ 417
iubiţi ceea ce este ~ pentru că este corect 318
Corectitudine
devierea de la o ~ desăvârşită în afaceri 437
Corupţie
~ asemenea unei legături copleşitoare 625
~ interioară 238
mintea nu ajunge dintr-o dată la cel mai josnic nivel al ~ morale 75, 225, 336
Creaţie
creştinismul şi ~ au acelaşi Dumnezeu 193
omului nu i s-a dezvăluit cum a realizat Dumnezeu ~ 742
puterea creatoare a lui Dumnezeu nu poate fi înţeleasă 742
raportul ~ s-a păstrat cu acurateţe de-a lungul veacurilor 351, 352
Credincios
fiţi ~ în lucrurile mici 547
Credincioşie
~ în îngrijirea bolnavilor 477
~ în lucrurile mici este esenţială 270, 547
obişnuiţi-vă să manifestaţi ~ şi loialitate 75
Credinţa
~ curăţă sufletul 533, 537, 458
~ lucrează prin iubire 533, 537, 540
~ nu depinde de circumstanţe sau simţăminte 679
~ nu depinde de simţăminte 537
~ nu necesită o cunoaştere perfectă 535
~ nu ţine de domeniul impulsurilor 537
~ poate rezista încercării 758
~ prelungeşte sănătatea 458, 647
~ se dezvoltă în conflictul cu îndoiala 673
~ se dezvoltă numai atunci când este cultivată 672
~ se întăreşte prin exercitare 676
~ se măreşte prin exprimare 578, 579
~ trebuie exercitată 677
~ vine dacă înaintăm prin ~ 540
Credinţa este
~ mijlocul prin care adevărul sau eroarea îşi ocupă locul în minte 539
~ puternică în rezultate 532
~ simplă în manifestarea ei 532
~ un învingător mai puternic decât moartea 539
Credinţa nu este
~ asociată cu presupoziţia 534
~ mântuitorul nostru 531
~ o izbucnire a simţămintelor 540
~ un merit 531
Credinţă
~ bolnavă şi slabă 471
~ care aduce rezultate 541
~ care perseverează indiferent de circumstanţe 533
~ cerească în corectarea celor greşiţi 434
~ clădită pe nisip 536
~ dobândită prin ani de experienţă 17
~ experimentată în Hristos este esenţială 765
~ inspirată de Duhul Sfânt 672
~ în încrederea în Dumnezeu 531, 541
~ în întreita solie îngerească 534, 535
~ în toate circumstanţele 674
~ lui Moise nu era intuiţie 532
~ mântuitoare să fie prezentată 531
~ multor creştini nu are un fundament veritabil 534
~ slabă asemenea unei plante firave 535
~ stabilă în Dumnezeu 743
~ statornică 582, 583
~ şi speranţă în moartea lui Hristos pentru păcătoşi 494
Credinţă, a crede
a face mai mult decât ~ 365
adevăratul succes este răsplata ~ 100
aduceţi toate lucrurile la Dumnezeu în mod stăruitor şi cu ~ 540, 541
avem nevoie de mai multă ~ 420
bazaţi-vă pe ~, nu pe sentimente 537, 539, 540
bolile tind să distrugă ~ 484
când ne legăm de Hristos prin ~, lucrarea noastră abia începe 540
cântaţi despre ~ 650
~ care acceptă fără întrebări Cuvântul lui Dumnezeu 477, 540, 639
căutaţi prin ~ făgăduinţele lui Dumnezeu 538
cei care doresc dovezi ample pentru ~ 311
cel descurajat are nevoie de o ~ mântuitoare plină de speranţă 804
contrafacerea ~ este încumetare 534
cultivaţi ~ 492, 535
cum să-l împiedicaţi pe Satana să vă întunece ~ 513
cum să avem o ~ mai puternică 495
cum să ştii dacă ai o ~ inteligentă 323
definiţia ~ mântuitoare 531
Dumnezeu a oferit dovezi ample pentru ~ 311, 672
Dumnezeu pretinde dovada ~ 535
eşecul în cultivarea ~ 535
exemplul ~ femeii bolnave 539
exercitarea ~ înseamnă a lăsa rezultatele în seama lui Dumnezeu 735
explicaţi în mod clar cum să exercităm ~ 533
exprimarea ~ 420, 536
fără ~ pierdem lupta 673
fiecare om are nevoie de o ~ în faţa lui Dumnezeu 428
fiecare trebuie să ~ 423
Hristos doreşte să avem o ~ statornică şi neclintită 538
idei confuze despre ~ 536
importanţa rugăciunii cu ~ 26
inima în care există ~ şi iubire este mai preţioasă înaintea lui Dumnezeu decât un dar costisitor 347
ispite menite să slăbească ~ 128
la fel de multă ~ necesară în lucrările mici ca şi în cele mari 532
lecţii ale ~ pentru copilul care suferă resentimente 533
lipsa ~ a fost cauza divizării poporului Israel 534
lipsa ~ din partea lui Adam şi a Evei 534
lipsa ~ în Isus 537
lipsa înţelegerii măreţiei lui Dumnezeu produce confuzie în ~ noastră 674
lipsa unei ~ ferme desparte de lucrarea lui Dumnezeu 80
lucrarea lui Dumnezeu să fie adusă la îndeplinire prin multă ~ 540
luptaţi zi de zi lupta cea bună a ~ 539
mâna care se prinde de Hristos 531
medicii să fie oameni ai ~ şi spiritualităţii 83
mintea trebuie educată să ~ 533
mulţi ~ fără a avea o temelie solidă 535, 536
noi suntem în posesia principiilor cerului prin ~ 532
noi trebuie să fim mântuiţi prin ~ 536
nu îngăduiţi şovăirea ~ 462
nu vorbiţi despre lipsa ~ voastre 757
păziţi-vă ~ 765
pentru a fi puternic în ~ este nevoie de un efort bine determinat 672
puţini înţeleg însemnătatea unei ~ puternice 49
relaţia ~ cu adevărata dezvoltare şi eficienţă 611
remediul pentru o ~ slabă 535
rezultatul cultivării ~ 535
roadele desăvârşite ale ~ 555
rugaţi-vă din toată inima cu ~ 325
rugăciunea cu ~ nu rămâne niciodată neascultată 534
rugăciunea tăcută în ~ 538
Satana caută să slăbească ~ 480
sentimentele nu înseamnă ~ 49, 537
simplitatea ~ 742
studii care tind să slăbească ~ 760
temelia adevăratei ~ 534
trăiţi prin ~, nu prin simţăminte 495
trebuie să avem ~ pentru ziua prezentă 473
trebuie să avem o ~ vie 540
trei efecte ale ~ 532
viaţa creştină modelată de ~ 540
vindecarea celor bolnavi prin ~ 539
vorbiţi despre ~ 492, 614, 650, 675, 676
vorbiţi şi acţionaţi în ~ 674
Creier
~ activ predispus la glume 507
~ dăruit de Dumnezeu 7
~ ispitit pentru îngăduinţe nepermise 507
~ întunecat prin îngăduirea apetitului 144, 317
~ plin de visuri teribile 454
~ slăbit printr-o activitate prematură 312
~ suprasolicitat prin studiul excesiv 444, 508
copii născuţi cu un ~ slăbit 136
energia nervoasă din întregul organism provine din ~ 312
medicul are nevoie de ~ 409
nervii trupului afectaţi de ~ 398
organele mişcării conduse de ~ 72
pentru a-i călăuzi pe alţii este nevoie de un ~ limpede
pierderea forţei musculare este resimţită de către ~ 509
sângele curat este esenţial pentru ~ 60, 385
supărarea face ca sângele să năvălească spre ~ 462
una dintre cauzele confuziei din ~ 386
Creierul
~ are nevoie de odihnă în locul stimulentelor 383, 384
~ bine folosit este rodnic în perioada bătrâneţii 399
~ conduce întregul organism 60, 385
~ ispitit să se descarce 507
~ răspândeşte energie vitală trupului 407
~ sănătos este esenţial pentru sănătatea trupului 60, 385
~ se află în legătură cu stomacul 392
~ şi muşchii să fie solicitaţi în mod echilibrat pentru o bună sănătate şi pentru putere 333
cafeaua irită ~ 391, 618
dereglarea organele digestive afectează ~ 332, 333
Dumnezeu ne va învăţa cum să folosim ~ 263
eforturile lui Satana de a slăbi ~ 104
exerciţiul fizic alină ~ 116, 117
iubirea lui Hristos vindecă ~ 65, 250, 412, 452
lecturi care afectează negativ ~ 111, 112
lipsa exerciţiului fizic afectează negativ ~ 117, 119-121, 376, 400, 407, 509
munca fizică nu suprasolicită ~ 120
nu amorţiţi niciodată ~ prin folosirea narcoticelor 407
nu folosiţi ~ într-o manieră automată 115, 116
o hrană necorespunzătoare afectează negativ ~ 393
obiceiurile rele afectează negativ ~ 292, 381, 382
pasiunile josnice epuizează ~ 222
printr-o hrănire necorespun-zătoare ~ este lipsit de putere vitală 770
sfat pentru cei cu ~ obosit 508
stimulentele excită ~ 407
supraalimentarea întunecă ~ 387
tineri care îşi lipsesc ~ de hrană 316
un stil de viaţă greşit întunecă ~ 770
~ este
~ capitala trupului 72, 73
~ cel mai sensibil organ al trupului 312
~ citadela trupului 381
~ mijlocul de comunicare dintre Cer şi om 73, 230, 446
~ organul minţii 60, 385
~ sediul activităţii mintale 72
~ sediul puterilor nervoase 72
Creierului
abuzul asupra puterii ~ diminuează rezervele de energie necesare în situaţii de criză 506
abuzul asupra stomacului îmbolnăveşte nervii ~ 392
abuzul distruge puterea nervilor ~ 230
activitatea ~ este esenţială pentru rezistenţa faţă de boli 400
activitatea ~ imediat după masă 759
activităţi care întăresc puterea ~ la tineri 117
acţiunea armonioasă a ~ cu restul trupului 396, 407
adevărata educaţie a ~ 51
adevărata educaţie implică mai mult decât simpla activitate a ~ 363, 364
avertisment cu privire la folosirea ~ 332, 333
avertisment împotriva solicitării la maximum a ~ 770
când puterea vitală este luată ~ pentru a veni în ajutorul stomacului 443
cea mai bună folosire a ~ 197, 364
cum să folosim puterea ~ pentru a discerne adevărul 333
de ce aveţi atât de puţină forţă a ~ 383
economisiţi-vă puterile ~ 506
efectele negative ale activităţii excesive a ~ 61, 312, 506, 508, 509
efectele negative ale tutunului asupra ~ 75
efectele negative ale unei activităţi neîntrerupte a ~ 507, 509
efectul folosirii zahărului asupra ~ 483
efectul insuficienţei de oxigen asupra ~ 483
eliberare de poveri inutile asupra ~ 195
hrana oferită ~ 92
hrănirea corectă a ~ 60, 385
influenţa exerciţiului fizic asupra ~ 400
lucruri care slăbesc sau măresc activitatea ~ 107, 116, 392
Marele Constructor asigură viaţă şi putere ~ 385
munca folositoare favorizează sănătatea ~ 383
neglijarea trupului conduce la oboseala ~ 195
nervii ~ comparaţi cu firele de telegraf 72
nervii ~ conduc trupul 72
nervii ~ îşi pierd tonusul datorită unei excitaţii morbide 230
nervii ~ sunt conectaţi cu întregul organism 446
nevoia ~ de o hrană corespunzătoare 385
noi nu avem un exces de resurse ale puterii ~ 7
nu vă opriţi la activitatea ~ 197, 364
obiceiuri care slăbesc puterea ~ 391
orele neregulate de masă şi somn subminează puterile ~ 388
puterea ~ diminuată sau mărită în raport cu modul de folosire 106
puterea ~ este amorţită printr-o hrană necorespunzătoare 391
puterea ~ este capitalul celui sărac 267
puterea ~ irosită înainte de maturitate 62
puterea electrică a ~ promovează activitatea mintală 60, 392
puterea electrică a ~ vitalizează întregul organism pentru a rezista bolilor 400
supraexcitarea ~ celor invalizi 111
suprasolicitarea energiei nervoase a ~ 61, 62
Crez, dogmă
nu vorbiţi despre ~ vostru la patul de suferinţă al bolnavilor 499
Crini
adunaţi ~ 798, 807, 808
Criteriu
nici un om să nu fie un ~ pentru altul 423
Critică, a critica
~ asemenea unei grindine devastatoare 485, 489
~ la adresa celor care se află în poziţii înalte de răspundere 633
~ neglijentă şi irelevantă 575
a ajunge pe calea ~ 634
când nu vrei să asculţi cuvinte de ~ 439
copii afectaţi în mod negativ de ~ 200, 356, 502, 577
cultivarea ~ 419
cum ajunge cineva să fie înclinat spre ~ 634
eliberaţi-vă de gunoiul ~ 638
înclinaţia de a ~, manifestată la credincioşii vârstnici 752
îndepărtaţi-vă de ~ 773
mulţi îşi îngăduie zilnic obiceiul de a ~ 637
nu ~ şi nu condamnaţi 540
nu încurajaţi niciodată un student la ~ 190
nu vă lăsaţi ofensaţi de ~ 791
părinţii să nu ~ în prezenţa copiilor 155
pericolul de a ~ lumina divină 575
poruncile lui Dumnezeu încălcate prin ~ 638
poţi să te ~ pe tine însuţi 637
profesorii care ~ vor fi trataţi la fel 198
Criză
~ va veni în fiecare instituţie AZŞ 780
Hristos a anticipat orice ~ a experienţei umane 181
Cultură
dezvoltarea ~ personale 259
dezvoltarea multilaterală a ~ 301
nu căutaţi o ~ egoistă şi unilaterală 359, 360
Cumpătare
~ necesară în toate lucrurile 134, 166, 184, 308, 394, 623, 690, 691
Cumpătat 132, 297, 490
Cunoaştere
avansaţi rapid şi departe în adevărata ~ 100
aveţi nevoie de ~ unei meserii practice 287
Biblia este temelia oricărei adevărate ~ 97
căutaţi ~ în principiu 310
cea mai mare ~ este cunoaşterea sinelui 4
comunicarea ~ nu este cea mai înaltă lucrare în educaţie 187
concluzii formate din ~ circumstanţelor 76
copiii au nevoie de ~ de sine 368
creştinii pot folosi în mod corect ~ 16
cum poate ~ să slujească celor mai înalte scopuri 743, 744
cum să descoperi comorile ascunse ale ~ 100
cum să dobândim o ~ de cea mai înaltă valoare 15
cum să înţelegem ~ Creatorului 16
dobândirea ~ este esenţială 7, 193, 194
dorinţa după o ~ interzisă 722
fiicele trebuie să ~ datoriile casnice 288
folosirea ~ decide valoarea educaţiei 368
mamele au nevoie de ~ tratamentului bolilor 288
mare cantitate de cunoştinţe care slăbesc mintea 506
necredinţă care pretinde o ~ perfectă 535
primi paşi în dobândirea ~ 16
progresul tinerilor în dobândirea ~ 368, 401
studenţii au nevoie de mai mult decât ~ din cărţi 363
tinerii au nevoie de ~ adevărurilor Bibliei 365
tinerii au nevoie de ~ temeiurilor credinţei noastre 110
tinerii au nevoie de ~ vieţii practice 188, 313, 363
Cunoaştere, cunoştinţă
~ acumulată constant 105
~ adevărului cu iubire 242
~ care este ca pleava 53
~ care întăreşte mintea şi sufletul 68, 69
~ care măreşte iubirea de sine 312
~ creştinului 759
~ divină poate fi a noastră 185
~ dobândită pe care tinerii nu au timp să o folosească 369
~ experimentală a adevăratei evlavii 16, 737
~ fără a fi paralizaţi spiritual 96
~ fermă şi consecventă din studiul Bibliei 97
~ folosită în mod practic 7, 68, 311
~ istoriei timpurii a lumii 742
~ în domeniile obişnuite este esenţială 313
~ la îndemâna tuturor celor ce o doresc 105, 226
~ lui Dumnezeu şi a lui Hristos este esenţială 261, 368, 404, 788
~ lumii în care trăim 67
~ naturii umane este necesară pentru corectarea celor greşiţi 434
~ nu trebuie să prejudicieze creşterea creştină 310
~ oferită de Isus este o mare putere 741
~ pentru a înţelege esenţa ştiinţei 194
~ practică a datoriilor casnice 117
~ speculativă 739, 740
~ umană este imperfectă şi parţială 697
~ umană este o călăuză nesigură 743
~ vitalizată de Duhul Sfânt 16
Cunoaşterea este
~ hrană pentru minte 105
~ o putere spre bine 743
~ progresivă 252
~ putere 743
Cunoştinţe
acumulaţi în minte ~ valoroase 286, 289
cum să folosim la maximum ~ 743, 744
medicul să adauge zi de zi la volumul său de ~ 79
oferiţi ~ şi altora 293
profesorul să nu ofere doar ~ de ordin tehnic 351
studenţi mulţumiţi cu un nivel slab al ~ 101
studenţii să-şi împărtăşească ~ 368
studenţii să înveţe să-şi împărtăşească şi să folosească ~ 368, 369
Curaj
boala tindă să distrugă ~ 484
cum să dai ~ celui care face greşeli 756
cuvinte care transmit ~ celui descurajat 158
după ce aţi făcut tot ce aţi putut mai bine, aveţi ~ 735
insuflaţi ~ sufletului slăbit de păcat 514
ispite menite să distrugă ~ 128
lipsa de ~ în respectarea convingerilor cu privire la datorie 267
lucraţi pentru Dumnezeu cu ~ 375
puteţi avea ~ în Domnul 464
Satana caută să ne distrugă ~ 480
suficient ~ pentru acţiona în mod principial 362, 363
un studiu care tinde să distrugă ~ 760
Curajul
~ contribuie la sănătate şi prelungeşte viaţa 458, 647, 738
~ de a te ridica deasupra standardelor lumii cu privire la creştinism 268
~ dobândit prin ani de experienţă 17
~ în lucrarea voastră de zi cu zi 376
~ moral de a rezista apetitului 511
Curăţenia şi ordinea
~ sunt esenţiale 180
Curăţenie
cultivaţi obiceiul ~ 177
Curiozitate
a te juca cu agenţii lui Satana din ~ 702
minte asemenea unui magazin de curiozităţi vechi 667, 668
Curse de cai 315
Curtenie
~ secretă între tineri este o greşeală 299, 302
~ atentă 86
nevoia bunului simţ în ~ 295, 296
regulile şcolii cu privire la ~302, 303
simplă ~ 576
Cutume, obiceiuri
când este bine să te conformezi ~ 255
~ în conflict cu natura 559
transmiterea unor ~ care umplu lumea de boală 144
conformarea bisericii faţă de ~ lumii, converteşte biserica într-una lumească 558
~ înrobesc faţă de lucrurile pământeşti şi senzuale 381
nu cedaţi nici un centimetru în faţa~ acestui veac degenerat 268
Satana atrage pe oameni de la lumina mântuitoare la ~ 77
cercetătorul condus la uşurătate de respectarea ~ 446
tirania ~ în rutina de zi cu zi 73
nu imitaţi ~ lumii 557
nevoia unei separări categorice faţă de ~ lumii 268, 547
Cuvinte
~ alese 801
~ amabile 156, 617
~ amare 518
~ arogante 577
~ asemenea unei grindine devastatoare 572, 577
~ asemenea unor gloanţe 578
~ asemenea unor seminţe plantate 518
~ aspre 518, 522, 578, 802
~ au o influenţă spre bine sau rău 433
~ care întăresc lucrarea îngerilor răi 505
~ care nu ar fi trebuit niciodată rostite 257
~ care provoacă răni adânci 514
~ care rănesc 178
~ care tind să se confirme 113
~ corecte 158, 513, 656
~ creştinului 663
~ critice 578
~ cu caracter discutabil 518
~ curajoase 576
~ curate 257
~ de simpatie 181
~ de speranţă 576
~ dezvăluie natura puterii care controlează mintea 579, 580
~ dezvăluie sentimentele inimii 572
~ duioase 34, 579
~ exprimă gândurile 663
~ furioase 501
~ grăbite 113, 257
~ grele 518, 577
~ inutile 113
~ irascibile 583
~ iubitoare şi binevoitoare 572
~ încurajatoare 157, 158, 160, 208, 576
~ înscrise în cărţile cerului 296
~ lipsite de bunătate 803
~ lungi şi greoaie 574
~ neatente şi indiferente 779
~ neînţelepte 257
~ neplăcute 159
~ nerăbdătoare 149, 518, 522, 583
~ nestăpânite 356
~ otrăvite 529
~ pasionate 520
~ plăcute 257
~ pot fi curăţite 31
~ potrivite 735
~ prietenoase 85
~ răsunătoare 573, 574
~ reacţionează asupra caracte-rului 575
~ reflectă caracterul 575, 663
~ reţinute 578
~ severe 518, 578
~ soţiei 157, 161
~ tăioase 178, 356, 578
~ voastre să nu provoace mânia copiilor 519
~ voioase 158, 181, 489, 573, 758
Cuvintele
~ binevoitoare 84, 211, 572, 576, 579, 609, 642
controlaţi-vă ~ 494, 583, 774
controlul gândurilor duce la controlul ~ 656
Duhul va călăuzi ~ voastre 257
îngerii răi supraveghează ~ noastre 659
omul influenţat de propriile lui ~ 575
persoane înşelate de propriile lor ~ 575
reacţia la ~ care ne deranjează 522
reacţia la ~ rostite în mod neatent 649
religia personală dezvăluită prin ~ 27
Satana însemnează ~ noastre 658
Satana poate auzi ~ noastre 494, 774
vegheaţi asupra ~ voastre 656
*

DANIEL
~ ca exemplu al dezvoltării morale 105
standardul înalt şi sfânt al lui ~ 237
Dansul
~ la mutarea chivotului 313, 314
Datorie
~ faţă de Dumnezeu nu anulează ~ faţă de societatea umană 45
tineri pentru care ~ este o plăcere 343
Datorii
~ care pentru unii este dificilă, iar pentru alţii uşoară 615
adăugând ~ zilei de mâine la poverile de azi 472
eşecul în educarea copiilor pentru ~ 61
îndeplinirea cu credincioşie a ~ zilnice 472
nu neglijaţi ~ mici 604
să ne amintim ~ neglijate 277
Dăruire
cultivaţi obiceiul dăruirii 6
Decădere morală
~ tratată cu iubire şi răbdare 243
esenţa ~ este egoismul 30
mintea nu ajunge dintr-o dată la ~ 75, 225, 336
persoane care se plâng de decăderea lor morală 48
~ numită depravare 228
Decenţă 209, 667
Decizie
Dumnezeu determină luarea unei ~ 598
marele rău făcut de lipsa puterii de ~ 419
voinţa este puterea de ~ 685
tinerii să cultive puterea de ~ 688
Decizii
~ bune 553, 801
~ încăpăţânate, în căsătorie 304, 305
atmosferă care favorizează ~ bune 483
oamenii aflaţi în poziţii de răspundere iau ~ importante 443
prea mândru pentru a-şi retrage ~ 575
puterea de a decide este esenţială în familie 175
temperamentul conduce la ~ grăbite 332, 333
Defecte
lupta de a domina ~ 523
Degradare gravă 495, 576, 642
Delicateţe
~ fără sentimentalism 184, 622
~ în tratarea minţii 761
~ plină de milă pentru copiii suferinzi 84
~ plină de milă, acolo unde domneşte iubirea 773
~ spirituală pentru inimile vinovate 440
amintirile pline de ~ ale prietenilor noştri de pe pământ 277
apropiaţi-vă de familie cu ~ 215
aşa-zisa ~ faţă de tineri 175
cultivaţi o ~ răbdătoare faţă de greşelile altora 636
cuvinte caracterizate de ~ 215
exprimarea cu ~ nu este un semn de slăbiciune 215
Hristos apelează la voi cu o ~ infinită 260
iubire care asigură manifestarea ~ creştine 244
lucrătorii Evangheliei trebuie să manifeste ~ lui Hristos 504
lucrătorii medicali să acţioneze cu ~ 83, 85
să aveţi o ~ sfinţită 210
Demn
a ajunge să fii ~ 226, 259
Demnitate
~ cerească 667
~ de fier 482
~ rezervată 184
adevărata iubire conferă ~ sufletului 209
cum să vă păstraţi ~ 198
greşeala lipsei de ~ 79
Denunţător
discursuri ~ 500
conversaţii ~ 521
Denunţuri 342, 343, 453
Dependent
a fi sensibil la natura ~ a soţiei 215
Dependenţă
~ de Dumnezeu 261, 264, 270
Dumnezeu încurajează simţul ~ personale 261, 705
valoarea ~ de Dumnezeu 775
Dependenţă de sine 121, 425, 477, 533
Depresie
~ asemenea unui văl de ceaţă 492
~ care apare după îngăduinţe sexuale 485, 486
~ care creşte până la disperare 399
~ după amuzamente trecătoare 646
~ provoacă boli 482
~ spiritului 484-487
ajutaţi bolnavii să se ridice deasupra ~ 482
bolnavii să se ridice deasupra ~ 467
când ~ tulbură sufletul 496
când autocompătimirea face loc ~ 630
ce să facem cu ~ 495
cum să îndepărtăm ~ 435
din extaz în valea ~ 494, 774
efectele negative ale unei ~ nenaturale 483
entuziasmul care lasă în urmă ~ 49
experienţa lui Ellen White cu privire la ~ 811, 812
gelozia provoacă ~ 336, 337
Ilie cuprins de ~ 486
mama să nu cedeze ~ 131
mintea suprasolicitată cedează în faţa ~ 399
nobleţea caracterului nu poate fi dobândită în timpul ~ 490
nu daţi curs ~ 492
nu se câştigă nimic, dar se pierde mult prin ~ 662
Satana jubilează când reuşeşte să ne ducă la ~ 675
simţăminte de ~ datorate lipsei de preocupare 631, 632
Deprimat
camera mamei, un loc deprimant 487
creştinii ~ creează o impresie greşită 758
cum să ajutăm persoanele ~ 679
când sunteţi ~ de tristeţe, cântaţi 538
cuvinte care aduc curaj sufletului ~ 158
decizia lui Ellen White de a nu fi ~ 492
Hristos făgăduieşte speranţă sufletului ~ 70
o înfăţişare ~ 402
pacienţi ~ 493
pastori care ajung tot mai ~ 492
persoane ~ 770
persoane ~ datorită bolii 491
speranţă şi credinţă pentru sufletul ~ 804
Derutat, a deruta
dificultăţi care ne ~ 128, 760
la ţară nu poţi fi pe deplin eliberat de grijile care te ~ 648
lucruri care ~ 772
persoane care nu sunt ~ de griji 12
persoanele ~ pot fi de ajutor altora 431
Descoperire, a descoperi
~ stimulează pasiunile 315
Descurajare
~ lui Ilie 486
~ soţului şi a soţiei 154, 155
~ unor caractere lipsite de putere 755
a gândi la ~ voastră 758
a vorbi despre ~ 495, 575, 675, 774
bucuria lui Satana când vorbim despre ~ 494, 774
descurajarea copiilor 499
efectele negative ale ~ 321, 461, 462, 490, 579, 771
entuziasmul care lasă în urmă ~ 49
Hristos cunoaşte ~ voastră 673
inimi împovărate de ~ 84, 85, 337
mulţumirea sufletească să ia locul ~ 804
nu cedaţi nici un centimetru în faţa ~ 808
nu încetaţi niciodată studiul datorită ~ 100
nu vă abandonaţi în ~ 457, 630
persoane născute cu tendinţa spre ~ 809
Satana este sursa ~ 675
Descurajat
cuvinte care încurajează persoanele ~ 158
îndrumaţi persoanele ~ la Hristos 453
mintea ~ are nevoie de un tratament blând 761
nu este înţelept să fim ~ 631, 736
persoane ~ pline de întuneric 459
persoane ~ 337
persoanele ~ sunt o povară pentru ele însele 487
rugăciunea pentru persoanele ~ 735
Descurajator
femeia care este gata să privească la partea ~ 400
hotărârea lui Ellen G. White de a nu vorbi în mod ~ 492
întunericul ~ 643
Desfrâu
~ din Sodoma 232
Destin
caracterul hotărăşte ~ 417
~ celor nenorociţi determinat de propria lor alegere 650
Devoţiune, pietate
~ generoasă care este o adevărată plăcere 343
~ ocazională şi inconsecventă 126
~ trebuie să ia locul nereligiozităţii 787
continua ~ în relaţia strânsă cu Hristos 11
declinul ~ 332, 632
formaţi obiceiul ~ 15
ideea că ~ este dăunătoare sănătăţii 291
Dezacord
copii afectaţi de ~ dintre părinţi 500
Dezagreabil, neplăcut
minte care stăruie asupra lucrurilor ~ 466, 491
nu învăţaţi să scăpaţi de sarcinile ~ ale vieţii 364
Dezamăgiri
credinţa care poate suporta ~ 758
creştinul nu este lăsat în voia ~ zadarnice 644
cum să evităm ~ 472
cum se confruntă o imaginaţie bolnavă cu ~ 488
datoria pastorului cu privire la ~ familiei 766
experienţa religioasă câştigată în urma ~ 556
femei care îi spun pastorului ~ lor 227
interesele egoiste aduc ~ 271
nu adunaţi ~ 337
nu consideraţi niciodată căsătoria o ~ 155
nu vă plângeţi de ~ trecute 459
persoane care se plâng fără încetare de ~ 805
un mod greşit de a întâmpina ~ 459
viaţa nu este plină de ~ 12
Dezbinare, divizare
~ în familie şi în biserică 501, 791
a discuta despre ~ 40
slăbiciunea şi înfrângerea datorate ~ 265
Dezorientat, fără ţintă 343-345
Dezvoltare
~ capacităţilor 105
~ zilnică 105
dorinţa de ~ personală 193
nu toţi ating acelaşi nivel de ~ 341
Diavol
practici care devin atelierul ~ 195
Dictator
nu angajaţi persoane cu un spirit de ~ ca profesori 688
nu fiţi ~ 40, 241
profesori cărora le place să fie ~ 199
Dicţionar
nu este nevoie de ~ pentru a înţelege cuvintele lui Hristos 573, 574
Dificil
de ce aşază Dumnezeu oamenii în situaţii ~ 476
mintea trebuie să se preocupe de problemele ~ 91, 418
Dificultăţi
~ aparente sunt rezultatul exagerării 630
~ în studiu 100
~ ne aşteaptă pe tot parcursul căii 459
~ trebuie să ne conducă la Dumnezeu 478
anticiparea ~ altora 764
atitudinea soţului şi a soţiei în faţa ~ 154, 155
căutaţi ajutorul lui Hristos în rezolvarea ~ 631
ce să facem când suntem confruntaţi cu ~ 462, 466
ce să faci când nu poţi rezolva ~ 676, 677
datoria pastorului cu privire la ~ din familie 766, 676
Dumnezeu nu va îndepărta toate ~ aparente 311
educarea tinerilor pentru a învinge ~ 365, 366
există ~ care trebuie învinse 462
înfrângerea primelor ~ ne face mai puternici pentru cele care urmează 173
mici ~ ce par ca nişte munţi înalţi 393, 394
minte care stăruie asupra micilor ~ 466
nelinişte datorată ~ 478
nu încercaţi să rezolvaţi toate ~ 462
Satana prezintă ~ 480
sfaturi cu privire la ~ din biserică şi din familie 501
unii caută pe alţii care să le rezolve propriile ~ 289
unii măresc ~ lor reale 469
Diplomaţie
nu doar ~ este secretul adevăratei unităţi 501
Directive, porunci 284
Discernământ, a discerne
~ care a fost gelozie 336, 337
~ care înşală 336, 337
~ necesar pentru a distinge glasul lui Dumnezeu 535
copii cu un ~ deosebit 502
copiii pot dobândi capacitatea de ~ 562, 563
creştini cu un ~ pătrunzător 11
Duhul Sfânt vă poate dărui ~ 464
Dumnezeu doreşte ca noi să avem un ~ mai clar 602
lipsa ~ descalifică pentru lucrarea lui Dumnezeu 80
necesitatea unui ~ limpede în tratarea minţii 78
nevoia de ~ limpede şi precis în tratarea copiilor cu tendinţa de a domina 169
să nu credeţi că sunteţi singurii care au ~ 504
studiul Bibliei dezvoltă puterea ~ 89
Disciplină
~ aplicată unei persoane poate zdrobi o altă persoană 551, 552
~ aspră din partea părinţilor şi a profesorilor 282
~ care lasă răni şi cicatrice 191
~ copiilor 502, 519
~ copilului în primii trei ani de viaţă 149
~ cu răbdare copiii 150
~ de sine este esenţială pentru sănătatea mintală 308
~ de sine necesară în cămin 213, 214
~ mintală este folositoare de-a lungul vieţii 667
~ puternică şi echilibrată pentru fericirea copilului 171
~ relaxată în copilărie 599
de ce copilul poate refuza o ~ cuprinzătoare şi echilibrată 518
disciplinaţi-vă prin eforturi dureroase 301
educarea sufletului necesită o ~ severă 13
educaţi tinerii pentru confruntarea cu ~ aspră a vieţii 224
importanţa unei ~ hotărâte 102
lipsa dorinţei de ~ de sine a mamelor 167
mintea cercetătorului poate fi ~ 368
nu manifestaţi asprime în ~ 284
nu pierdeţi binecuvântarea unei ~ severe 703
nu toţi pot suporta aceeaşi ~ rigidă 633
oameni asemenea unor copii din punct de vedere al ~ 268
obiceiuri greşite prevenite printr-o ~ mintală 392
păstraţi-vă spiritul sub ~ 356
păstraţi regulile ~ 124
practicarea ~ de sine 4
profesorii să încurajeze ~ 200
supuneţi-vă pe voi înşivă unei ~ stricte 301
toţi au nevoie de ~ de sine 102
trăirea adevărului necesită ~ de sine 388
Disconfort
124, 125, 642
Discordie, disensiune
~ în familie şi în biserică 501
~ între credincioşi 275
428, 497, 498, 502, 503
adevărata iubire previne ~ 644
cauzele ~ 156, 392, 791
cămin în care domneşte ~ 179
evitaţi lucrurile predispuse să creeze ~ 503
îngăduirea apetitului provoacă ~ 392
nu sacrificaţi adevărul pentru a preveni ~ 244
roadele seminţelor ~ 497
Satana este autorul ~ 724
Discreţie
100, 735
Discriminare
~ la minţile tinere 78, 82
incapacitatea de ~ 289
Discursuri
~ critice şi denunţătoare 521
Disperare, a dispera
caracterele degradate nu trebuie să fie duse la ~ 755
descurajare care creşte până la ~ 399
nu trebuie să ~ 457, 630, 694
persoane cărora le place ~ 589
pledoarii ale ~ 763
prins în capcana ~ datorită problemelor 480
Disperat
solie cu privire la strigătul celor ~ 737
Dispoziţie
învăţaţi copiii să cultive o ~ senină
Dispoziţie de a te lăsa învăţat
a primi mustrarea cu ~ 772
Dispoziţie sufletească
~ creştinească 619, 644
~ întunecată 387, 518, 616, 617
~ neliniştită a părinţilor 605
~ perversă şi impetuoasă 201, 619
~ plăcută 619, 667
~ plină de mulţumire şi pace 620
~ senină 618
~ tristă, întunecată 617
a risipi ~ copiilor 599
carnea induce o ~ iritabilă 618
cultivaţi o ~ amiabilă 316, 320
cum să avem o ~ mai bună 597, 616, 617
învăţaţi elevii să manifeste o ~ sociabilă 628
mama are nevoie de o ~ plăcută 131
zahărul provoacă o ~ iritabilă 618
Dispreţ 576
ispita de a manifesta ~ 775
persoană insensibilă la ~ 608, 609, 631
să nu fie nici o urmă de ~ în voce 576
Doctrină
Biblia prezintă un sistem complet de ~ 784
cea mai sigură cale de a distruge o ~ falsă 500
cunoaşteţi în mod personal ~ primită de la noi 535
fanatismul închide uşa unei ~ demne de încredere 46
Dorinţe, a dori
~ care doboară tot ce se află în calea lor 297, 298
~ febrile de care râde diavolul 104
~ neîmplinite ale mamei 134
~ nesfinte transmise copiilor de către părinţi 134, 135
cultivarea ~ păcătoase 420
Dumnezeu poate satisface cele mai arzătoare ~ 127
formarea ~ copiilor 149
înfrânaţi ~ greşite ale copiilor 765
Legea lui Dumnezeu încălcată prin ~ 33
Legea lui Dumnezeu şi ~ noastre 564
paralitic eliberat de ~ nesatisfăcute 455
păstraţi ~ în supunere faţă de raţiune 325
Dovezi
decideţi pe baza evaluării ~ 672
Drept, a fi drept
~ bisericii de a sancţiona greşeala 345
fiţi echilibraţi prin principii înalte cu privire la ceea ce este ~ 318
fiţi fermi de partea a ceea ce este ~ 270
Dreptate
~ unită cu iubirea 439
cerinţele ~ şi ale datoriei 74
curtenia creştină nu exclude ~ 790
idei greşite cu privire la ~ lui Dumnezeu 250
simţ ascuţit al ~ 533
Drepturi,
cultivaţi demnitatea ~ omului 244
idei greşite cu privire la ~ 322, 724
nici un om nu trebuie să ne ia ~ noastre 708
respectaţi ~ altora 616
Droguri
cum să eliminăm nevoia de ~ 597
persoane care suferă dureri caută ~ puternice 597
Duh, duhuri
~ şi viaţă necesară în lucrarea lui Dumnezeu 375, 376
comunicarea cu ~ rele 608
Dumnezeu
existenţa lui ~ nu poate fi înţeleasă 742
Durere
~ cauzată prin natură 511
~ de spate la copii, datorită masturbării 290
6000 de ani de ~ 510
binefacerile ~ 464, 500
căutarea unor medicamente puternice pentru ~ 512
Domnul Hristos S-a confruntat cu toate ~ 184, 185
Dumnezeu nu provoacă ~ 510
ignoranţa şi păcatul omului provoacă ~ 510
nerăbdare în ~ 512
organismul protestează prin ~ 510
sfat adresat celor cuprinşi de suferinţă 556, 776, 779
*

Echitabil
acceptaţi un preţ ~ pentru ceea ce vindeţi 438
Economie
~ esenţială pentru fericirea căminului 180
obiceiul ~ întăreşte intelectul 259
studenţii să înveţe lecţii de ~ 366
Educaţie, a educa
~ este esenţială 785
~ lui Hristos 181
~ pe voi înşivă 582
combinarea ~ practice şi teoretice 287
nevoia unei ~ mai blânde 150
Efect
~ urmează cauzei 416
Eficient, a fi eficient
fiţi cât se poate de ~ 154
lucrători prea neglijenţi şi prea nepăsători pentru a fi ~ 602
lucrătorii ~ pentru cauza lui Dumnezeu 506
voi puteţi deveni ~ 301
Eficienţă
abilitatea cuiva în conducere se măreşte prin ~ 263
credinţa care produce ~ 541
dezvoltaţi-vă ~ 45
Dumnezeu consideră ~ doar bunătatea 66
Dumnezeu ne dăruieşte ~ 154
în Hristos descoperim o ~ veşnică 687
neglijarea ~ 264
nu faceţi nimic care să afecteze ~ 301
nu toţi lucrează cu aceeaşi ~ 341
Efort
~ supraomenesc, nu este secretul adevăratei unităţi 501
cel mai stăruitor ~ omenesc combinat cu puterea divină 105
Egocentric 45, 271, 275
Egoism
adevărata religie este opusă ~ 606, 607
ce distruge ~ îngust 636
conştiinţă împietrită prin cultivarea îndelungată a ~ 339
cum să renunţăm la ~ 601
daţi la o parte tot ~ 261
educaţie mai înaltă înseamnă renunţarea la ~ 90
efectele distrugătoare ale ~ 61, 691
faceţi eforturi constante de a învinge ~ 175
favorizarea ~ poate produce mult rău 271, 272, 355
goliţi-vă mintea de ~ 783
inima purificată de ~ 339, 340
inimă curăţită de ~ 339, 533, 540
iubire care este ~ 241, 242
iubirea divină poate topi ~ 193, 212
în iubirea lui Hristos nu este ~ 208
mama să nu-şi îngăduie ~ 132
nu îngăduiţi ~ 576
nu manifestaţi ~ 241
persoane închistate în ~ 632
rânduială menită să elibereze pe oameni de ~ 277
renunţaţi la ~ 284
roadele ~ 551
rugaţi-vă lui Dumnezeu să ne ferească de ~ 796
singura cale de a învinge ~ 523
tineri care sunt sclavi ai ~ 76
urme de ~ 540
Egoismul
~ a luat locul iubirii 205, 206, 562
~ amorţeşte simţurile 272
~ copiilor 168, 518
~ domină copiii până la maturitate 518
~ este esenţa decăderii 30
~ este lipsa umilinţei creştine 271
~ inevitabil 210
~ înseamnă a gândi numai la sine 461
~ întunecă facultăţile perceptive 335, 539
~ întunecă judecata 272
~ lipsit de fericire 271, 272
~ lipsit de inimă 607
~ ne face nefolositori 265
~ perverteşte principiile 272
~ prea adesea nemustrat 452
~ produce vinovăţie 271, 272
~ separă de Dumnezeu 30
~ studenţilor 81
~ vă face slujitori ai păcatului 516
Egoist
a gândi dintr-o perspectivă ~ 803
avantaje ~ 256
câştig ~ 437
comportament ~ 313
creştini ~ 433
gânduri orientate în direcţii ~ 277, 339
inimă ~ 66, 208
interese ~ asemenea unor magnete 271, 325, 339, 795, 796
înfăţişarea persoanelor ~ 402
minte care nu va fi niciodată ~ 357
persoane ~ 179, 523, 659, 688
planuri ~ 726
spirit ~ 126
temperament ~ 355
viaţă ~ 345
Electricitate, electric
activitatea creierului produce energie ~ 60, 396
avertisment cu privire la medicii bioenergeticieni 700, 701
energia ~ a creierului 400
energia ~ în sistemul nervos 230, 446
inimi în care Duhul acţionează asemenea unei baterii ~ 198
vindecători care sunt canale de transmitere a energiilor ~ ale lui Satana
Elocvenţă
~ şi iubirea 242
~ tăcerii 582
disciplina face mai mult decât ~ 102
Emoţie
adevărata iubire nu este o ~ 206
alimentaţie care împiedică ~ mai sfinte şi mai sensibile 389
cum să controlăm ~ lăuntrice 125
dacă nu vă puteţi stăpâni ~ voastre 124
Duhul Sfânt naşte în noi ~ sfinte 600
examinaţi în mod critic ~ voastre 617
exercitarea credinţei este opusă dovezilor date de ~ 687
Hristos aduce ~ sub controlul raţiunii 124
înălţarea de sine nu este o ~ creştină 274
inima neimpresionată de ~ de iubire 528
nu este înţelept să vă examinaţi îndeaproape ~ 128, 480, 760
nu fiţi supuşi ~ 126, 127
păstraţi ~ supuse raţiunii şi conştiinţei 31, 325
redeşteptări spirituale care provoacă ~ 590
religia nu este doar ~ 286
religie bazată pe ~ 126
responsabilitatea pentru ~ păcătoase 526
Satana caută să provoace ~ 31
schimbarea atmosferei emoţionale 812
viaţa pusă în pericol prin ~ violente 519
voi nu vă puteţi controla propriile ~ 549, 694
~ asemenea norilor întunecaţi 126
~ care solicită nervii în timp ce nervii locomotori sunt inactivi 375
~ depresive sunt dăunătoare sănătăţii 62, 63, 759
~ determinate de circumstanţe exterioare 126
~ minunate nu sunt esenţiale 126
~ nedemne de încredere 126, 693
~ nu vă fac copii ai lui Dumnezeu 124
~ oscilante între speranţă şi teamă 126, 127
~ schimbătoare 126
Energia
~ este esenţială pentru o lucrare responsabilă 342
~ greşit direcţionată 798, 799
~ poate fie purificată 31
~ reprimată de sălile strâmte ale şcolii 290, 291
~ vitală răspândită minţii de către creier 407
Energic
exemplul unui om ~ are o influenţă vastă 801
Energie
amuzamente care consumă ~ necesară unei lucrări folositoare 313
cele mai înalte activităţi necesită ~ 795
educaţia trebuie să confere ~ 187
necesitatea de ~ a caracterului 666
necesitatea unei ~ a vieţii interioare 237
nevoia unei ~ mai stăruitoare 801
nevoia unei ~ statornice 801
tinerii au nevoie de ~ pentru a corespunde cerinţelor 556
Energii
~ abundente ale tinerilor 290
~ nestăpânite de care râde diavolul 104
cele mai înalte ~ trezite de iubirea lui Hristos 65
orientaţi ~ tinerilor pe căi bune 290
preconcepţii greşite cu privire la o nouă ordine a ~ 29
Entuziasm
~ în care tinerii descoperă adevărata plăcere 343
persoană plină de un ~ pe care Dumnezeu îl consideră deplasat 243
puterea ~ pe scenă 582
spirit de ~ care nu trebuie încurajat 49
Epuizare
alimentaţie care duce la ~ 389
Ereditate
luaţi în considerare influenţa ~ 142
Eroi
cine sunt adevăraţii ~ 689
Erori
a se lăsa victimă ~ 504
favorizarea ~ 742
întunericul ~ 79, 973
minte posedată cândva de ~ 759
nu faceţi publicitate ~ 190
strategie care face ca ~ să pară adevăr 524
Erorile
~ abundă 308
~ altora 46, 258, 792
~ în gândire şi acţiune 49
~ prezentate într-o manieră plăcută 719
~ religioase şi filozofice 309, 740
~ studenţilor 192
Eşec, a eşua
cu Hristos nu poate exista nici un ~ 788
evitarea responsabilităţii de teama ~ 264
în tratarea altora, amintiţi-vă de ~ voastre 632
nevoia de a ne aminti de ~ trecute 728
nu vă ocupaţi de ~ altora 178
persoane care ~ acolo unde ar fi trebuit să aibă succes 794
persoane descurajate de ~ 490
Etichetă (comportament convenţional)
adevărata politeţe şi ~ 255
Eul personal
~ este cea mai grea povară 541
~ se evidenţiază 638
~ nu este mântuitorul vostru 673
~ trebuie să moară 320
a fi mort faţă de ~ 206
a gândi mult despre ~ 523
a nu simţi nici o nevoie de umilire a ~ 727
a trăi pentru altceva, în loc de a trăi pentru ~ 366
a vedea numai slăbiciuni în ~ 808
a vorbi prea mult despre ~ 272, 275
abateţi-vă mintea de la ~ 273
biruirea ~ 39, 728
când ~ nu pretinde supremaţie 523
cele mai umile idei despre ~ 769
concepţii umile despre ~ 769
conversaţie centrată pe ~ 772
crucificarea ~ este grea 13
cultivarea unei înalte valori a ~ 636
cum să fii stăpânul ~ 522
cunoaştere care măreşte ~ 312
disciplina severă a ~ 556
dispoziţie de a renunţa la ~ în favoarea altora 775
dorinţă de a face din ~ un centru 30
dragostea faţă de ~ distruge pacea 607, 608, 631
Dumnezeu ne ajută să uităm de ~ 795, 796
evitarea tulburării ~ 659
fapt dezvăluit prin grija faţă de ~ 576
folosirea corectă a ~ 51, 197, 364
gratificarea neglijentă a ~ 726
Hristos a renunţat la ~ 276, 277
iubirea nu inspiră îngăduinţa faţă de ~ 240, 241
înălţarea ~ în propriile gânduri 592
înclinaţia de a nega meritele ~ 809
lăsaţi ~ la picioarele lui Hristos 541
luptă împotriva ~ 32, 546
minte prea mult preocupată de ~ 275
moarte datorată agăţării de ~ 693
necesitatea crucificării ~ 522, 638, 644, 726
nefericirea de a privi numai la ~ 673
nevoia de ajutor pentru a birui ~ 578
nevoia de umilire a ~ 352
nu faceţi din ~ un centru 272
nu încercaţi să slujiţi atât lui Dumnezeu, cât şi ~ 39
nu lăsaţi ca ~ să ia proporţii mari 728
nu luaţi în considerare ~ 39
nu trebuie să căutaţi mult pentru a descoperi ~ 606
particularităţile ~ 243
păstrarea gândurilor la ~ înseamnă egoism 461
priviţi la Isus, şi nu la ~ 480, 760
renunţarea la ~ pentru binele celorlalţi 576
Satana face ca ~ să fie atrăgător 659
să nu aveţi încredere în ~ 787
trădare în beneficiul sau spre înălţarea ~ 780
uitaţi ~ şi gândiţi-vă la ceva plăcut 401
valoarea triumfului asupra ~ 346
a te îmbarca pe vasul fisurat al ~ 673
~, un vas care se scufundă 673
Evaluare
nu renunţaţi la îndeplinirea datoriilor fără o ~ atentă 667
nu vă grăbiţi în tratarea unor subiecte importante fără o ~ atentă 365
Evanghelii
de ce diferă ~ 424
mulţi îşi inventează propria lor ~ 323, 324
Evlavie
106, 179, 782
Exactitate, precizie
lucraţi cu ~ 603
Exagerat, a exagera
femei care obişnuiesc să ~ 799
nu faceţi afirmaţii ~ 577
Exaltare, fascinaţie
~ falsă folosită de Satana 42
efectele negative ale ~ în îngrijirea bolnavilor 477
într-o continuă căutare a ~ 291
lucruri ciudate care conduc la ~ 72
mamele să nu caute ~ lumii 167
particularităţi ale vocii şi o atitudine care produc ~ 42
persoane care nu se simt confortabil în lipsa ~ 48
sporturi care stimulează dorinţa de ~ 344
valurile de ~ prejudiciază lucrarea lui Dumnezeu 46
Excelenţă
dorinţa de ~ 70
Exces
~ în studiu 50, 51, 388
~ în muncă 735, 752
Excitabilitate
studiul excesiv produce o ~ dăunătoare 444
Exclusivist
închistarea într-un spirit ~ 428
Exerciţiul fizic
~ în aer liber este preferabil celui în spaţii închise 734
binecuvântările ~ voios şi sănătos asupra pacienţilor 116, 117, 119, 734
Existenţă
lupta pentru ~ 756
Exorcism
701, 702
Experienţă
nevoia unei ~ personale în faţa lui Dumnezeu 428
tineri ajutaţi de ~ celor bătrâni 746
Expresii
fiţi atenţi la ~ 42
imaginaţie degradată prin ~ obscene 590
Exprimare
adevărul din inimă împiedică o ~ josnică 575
importanţa unui mod de ~ rar, distinct 580
Expunere publică, paradă
342, 343, 560, 644
Extaz
de la ~ în valea descurajării 494
Exterior, afară
ce se află expus în ~ 289
Extindere
~ la dimensiuni mici 437
Extremă (extreme)
de ce ajung unii în ~ 50
extremiştii nu sunt adevăraţi creştini 48
siguranţă în faţa ~ 274
viaţa caracterizată de ~ 394
*
Fabule
~ spirituale 306
cercetători abătuţi de la Cuvântul lui Dumnezeu către ~ 196
înlăturarea Bibliei conduce la ~ 724
o mulţime de ~ 308
Facultăţi perceptive
~ înnobilate prin soliile lui Dumnezeu 340
~ sensibile pentru detectarea păcatului 333, 334
consumul cărnii de porc amorţeşte ~ 391
Duhul Sfânt dezvoltă ~ ale creştinului 277
folosirea tutunului amorţeşte ~ 75
întinarea morală amorţeşte ~ morale 230
studiul Bibliei trezeşte ~ 96
Falsitate, înşelăciune
cum să tratăm ~ 517
folosirea ~ pentru a-i exploata pe alţii 75
mintea lipsită de Biblie se află sub tirania ~ 96, 746
Satana foloseşte ~ pentru a împiedica lucrarea lui Dumnezeu 528
viaţa creştină devastată prin ~ 619
Familiaritate
~ cu păcatul îl face să pară mai puţin respingător 558
~ lipsită de respect conduce la 227
femeile să nu încurajeze ~ 226
Hristos nu a încurajat o ~ necuvenită 184
un act de ~ poate prejudicia sufletul 256
Familie
sfaturi pentru pastori cu privire la problemele de ~ 766, 767
Fanatism, fanatici
38, 46
~ aflaţi în azile psihiatrice 41
Fantezie
~ necredinţei 285
ascultaţi avertizările cu privire la ~ lui Satana 719, 528
Hristos nu a vorbit în aşa fel încât să incite ~ oamenilor 587
nu repetaţi ~ vrăjmaşului 718
persoane care cultivă o ~ nesfântă 306
Fantezist
avertisment cu privire la concepţiile ~ despre Dumnezeu 306
fete a căror minte este plină de gânduri ~ şi nebuneşti 302
Fantome
confundarea ~ cu realităţile 613
Farisei
ideile ~ cu privire la rugăciune 276
Fariseism
abundenţa ~ 242
Fascinant
puterea ~ a caracterului păcătos 227
Faţă
Hristos privea ~ ascultătorilor 82
tinerii sunt atraşi de o ~ nouă 300
Favorit
profesori care au elevi ~ 199
studenţi trataţi ca nişte persoane ~ 81
Favoritism
nu manifestaţi ~ în familie 765
Fărădelege
344, 625
o singură oră de ~ 548
Femei
~ care se comportă asemenea unor uşuratice 226
Fericire
adevărata ~ izvorăşte dintr-o inimă împăcată cu Dumnezeu 644
ascultarea de legile naturale contribuie la adevărata ~ 571
aşa cum înaintăm acum, putem avea ~ 556
când ~ apare aproape neobservată 472
căminul unei ~ veşnice 643
căutarea ~ în plăceri interzise 647
căutaţi ~ altora 85
cel mai puternic impuls al omului este căutarea ~ 643
creştinii loiali se bucură de o ~ reală 643
cum avem ~ 468
cum să avem o ~ curată şi nepătată 378, 640
disciplină care asigură ~ copilului 171
Dumnezeu doreşte ~ noastră reală 649
egoismul risipeşte ~ 272
familia este un mic tărâm al ~ 158
fapte plăcute care aduc ~ în familie 158
fiecare este sursa propriei ~ 642
ideea că distracţia este esenţială pentru ~ 315
inactivitatea nu este ~ 602
iubirea curată aduce cea mai mare ~ 644
Legea lui Dumnezeu menită să aducă ~ 565
lucruri care alcătuiesc laolaltă ~ vieţii 86, 576
lucruri care înmormântează ~ 647
metode greşite în căutarea ~ 472
omul iritabil nu cunoaşte adevărata ~ 520
părinţi care gândesc în mod egoist la propria lor ~ 137
pentru a avea ~, păcatul trebuie îndepărtat din minte 649
planul omului păcătos de a-şi asigura ~ 663
principiile adevăratului creştin deschid sursa ~ 48, 411
religia curată şi neîntinată este esenţială pentru ~ 27, 772
satisfacţia de a dărui pentru ~ altora 405
sănătatea este strâns legată de ~ 378, 387, 646, 648
sfaturi adresate unor doamne educate care nu ştiu nimic despre ~ în cămin 288
simţământul păcătoşeniei otrăveşte adevărata ~ 451
singura cale de a avea ~ 645
soţul şi soţia să se dedice fiecare ~ celuilalt 155
studiul este esenţial pentru ~ 363
sursă inestimabilă de ~ 411
tinerii caută ~ în distracţii lumeşti 291
tot cerul ne va ajuta să găsim adevărata ~ 643
toţi caută cu ardoare ~ 472
umilinţa aduce ~ 802
viaţă de ~, sacrificată pentru o scurtă viaţă de păcat 338
Fericire descoperită în
~ fericirea celor pe care îi ajutăm 644
~ meditaţie 602
~ muncă 602
~ slujba lui Hristos 645
Fericirea
~ adevărată se află doar în a fi bun şi a face binele 603
~ care creşte constant 104
~ care nu poate fi exprimată în cuvinte 34
~ de a-L face pe Isus sfătuitorul nostru 127
~ de apoi începe cu bucuria de aici 650
~ depinde de concentrarea minţii asupra lucrurilor plăcute 459, 489
~ distrusă de căsătorie 766
~ este proporţională cu lucrările lipsite de egoism 641
~ este rezultatul final al disciplinei de sine 13
~ noilor căsătoriţi 153
~ sacrificată pe altarul unei imaginaţii morbide 62
~ trebuie să crească 252
~ trecătoare, căutată din motive egoiste 644
Fericit
a trăi cu un scop ne face cu adevărat ~ 806
Biblia recunoaşte dorinţa noastră de a fi ~ 643
cei mai ~ oameni 603
copiii care fac ceea ce doresc nu sunt ~ 551
decideţi-vă să fiţi ~ 662
educaţi studenţii pentru o viaţă ~ 367
exprimaţi cuvinte ~ 489
familia poate fi nenorocită sau ~ 501
Hristos doreşte să fim ~ 643
îngăduinţe despre care se crede că-i fac pe copii ~ 550
lucruri din natură care ne fac ~ 248
mama să încurajeze o dispoziţie sufletească ~ 131
mamele trebuie să fie ~ 167
manifestaţi un spirit ~ în cămin 633
medicii au nevoie de un spirit ~ 84
noi trebuie să fim cei mai ~ oameni 643
părinţi care sunt ~ 141
părinţii trebuie să radieze de o mulţumire ~ 63
Fermecat
păziţi-vă de terenul ~ al lui Satana 593
Fermitate
~ în familie este esenţială 175
marele rău provocat de lipsa ~ 419
Ficat
tristeţea încetineşte activitatea ~ 458
un ~ leneş afectează viaţa religioasă 407
Ficţiune
imaginaţia pervertită prin citirea literaturii de ~ 108
literatură de ~ 591
Fidelitate, credincioşie
tinerii să îndeplinească cerinţele cu ~ 556
Fier
caracter de ~ 35
oameni care fac reguli de ~ pentru alţii 53
educarea copiilor prin reguli de ~ 282, 283
Filozofia
~ îngustă 49
~ menţionată în Coloseni 2,8 723
~ păgână 750, 759
~ pe nedrept numită astfel 446
~ umană şi filozofia divină 712, 713
Filozofie
avertizare cu privire la ştiinţa ~ 783
labirintul ~ 101
Satana lucrează prin ~ 711, 712
tainele cele mai profunde care dau de lucru ~ 569
Financiar
cum să te confrunţi cu dificultăţile ~ 493
suferinţă datorată unor nevoi ~ imaginare 594
Fire pământească
~ prin ea însăşi nu poate acţiona împotriva voinţei lui Dumnezeu 236
natura josnică a ~ 236
Flatare, a flata 152
atenţie la ~ 39, 74, 145, 722
Hristos nu i-a ~ niciodată pe oameni 587
Flirt
curtenie în spiritul ~ 295
studenţii să nu ~ 302
Fluviu
~ ca ilustraţie 610
Foame, înfometat
sufletul ~ 34
Folositor, capacitatea de a fi folositor
dezvoltaţi în mod constant ~ 104
educaţi copiii pentru ~ 61
formaţi-vă pentru o ~ mai mare 193
educaţi copiii pentru a-şi forma obiceiul de a fi ~ 287, 288
tineri care îşi pierd capacitatea de a trăi o viaţă ~ 315
noii căsătoriţi care îşi pierd ~ 153
iubirea de sine duce la pierderea ~ 265
sferă de activitate prea limitată din punct de vedere al ~ 608
Forţă
~ fără iubire 210
copii supuşi prin ~ 283
Domnul Hristos nu foloseşte ~ 571, 707, 708, 741
folosirea ~ răneşte profund 206, 644
împărăţia lui Satana este o împărăţie a ~ 724
în clădirea caracterului este nevoie de o ~ bine determinată 352, 353
în lucrarea de răscumpărare nu trebuie să se manifeste nici o ~ exterioară 571
Satana acţionează cu o ~ nemiloasă 325
Fotografii
~ unor femei dezbrăcate 229
Frăţietate
adevărata amabilitate dovedeşte atenţia acordată ~ 255
iubire care dovedeşte relaţia de ~ 244
religia lui Hristos îi uneşte pe toţi oamenii într-o singură ~ 244
Frenologie
~ folosită de Satana 19, 20, 698, 711, 712, 720
Frivol, frivolitate
fete cărora le plac companiile ~ 338
~ aşa-zişilor creştini 315, 316, 637
conversaţii ~ 408
gândurile să nu se îndrepte doar spre lucruri ~ 660
înlăturaţi ~ 105
minţi ~ 357
planul lui Dumnezeu pentru a goli mintea de ~ 783
Frumos, frumuseţe
aduceţi ~ în viaţă 503
trezirea dragostei pentru ~ 70
Fumat 726
Furie 519
~ lumii 756
Furioşi
Hristos în mijlocul unor vrăjmaşi ~ 182
oameni ~ stârniţi la o şi mai mare furie 522
*

Gândire
~ serioasă nu este pe placul unora 316
a avea o ~ orientată într-o singură direcţie 445
acţiunile conştiente depind de o ~ conştientă 120
antrenaţi cele mai mari puteri ale minţii în rezolvarea problemelor ~ 667
câştigarea de suflete necesită o ~ atentă 8
cine sunt cei care vor avea o ~ cuprinzătoare şi integră 333
cultivaţi obiceiuri corecte de~ 657
cumpătarea este esenţială pentru a avea o ~ rapidă 443
dezvoltarea purităţii morale depinde de o ~ corectă 69,235
Dumnezeu doreşte din partea noastră o ~ mai profundă şi mai limpede 105, 226
educare a memoriei care descurajează ~ independentă 446
educaţi tinerii pentru a se dezvolta în ~ 281, 282
elev care depinde de ~ altuia 785
minte întărită printr-o ~ serioasă 99
mulţi sunt josnici şi viciaţi în ~ 228
nevoia unui nivel de ~ mai înalt 663
o alimentaţie greşită determină o ~ greşită 392
obiceiuri greşite care produc erori în ~ 597
puterile ~ au nevoie de harul transformator al lui Dumnezeu 270
relaţia dintre un mod de viaţă simplu şi ~ 77
singura sursă de siguranţă a sufletului este ~ 235, 284, 601, 608, 613, 659, 660
studiul Bibliei încurajează o ~ mai profundă 286
şcolile trebuie să formeze oameni cu o ~ puternică 361
un singur cuvânt rău face loc pentru o ~ rea 676
Gândire, a gândi
~ cu atenţie la acţiunile de zi cu zi
~ cu seriozitate şi bunăvoinţă 732
~ serios şi binevoitor cu privire la mântuirea noastră 406
copii incapabili să ~, datorită unei educaţii greşite 282
copiii rebeli au nevoie de ocazia de a ~ 501
Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu puterea de a ~ 361, 423
Dumnezeu oferă capacitatea de a ~ şi de a acţiona 102
Dumnezeu oferă tuturor libertatea de a ~ 707-709
educaţi copiii pentru a ~ în mod corect 148
educaţi tinerii să ~ pentru ei înşişi 281-283
învăţaţi studenţii să ~ pentru ei înşişi 365
nu vă ~ la rău 439
nu încercaţi să ~ când treceţi prin dureri 512
nu lăsaţi ca alţii să ~ în locul vostru 264, 667
oameni care adesea trebuie să ~ rapid 443
renunţaţi să vă ~ la rău 44, 192
Gânditori 361, 587
mintea unor ~ lucrează prea mult 399, 400
Gânduri
acumularea de ~ nobile şi curate 660
alimentaţia poate ocupa prea mult loc în ~ 393
aveţi ~ curate şi adevărate 235, 659
Biblia conţine subiecte pentru cele mai profunde ~ 90, 418
creierul excitat în mod necorespunzător produce ~ întinate 508
cultivaţi ~ curate şi caste 390
cum ajung mulţi să păcătuiască prin ~ 228
cum să învăţăm adevărata nobleţe a ~ 667
educaţi tinerii aşa încât să aibă ~ clare 361
feţe lipsite de ~ binevoitoare 483
găsirea plăcerii în ~ iraţionale 315
hrană necesară pentru a avea ~ curate şi temeinice 661, 662
Legea lui Dumnezeu ajunge în ~ 564
Legea lui Dumnezeu încălcată în ~ 33, 658
legea naturii cu privire la ~ 663
lucruri care să fie smulse din ~ 789
nevoia unor ~ disciplinate 630
noi ~ se nasc în urmaşii lui Hristos 346
noi acţiuni trebuie să rezulte din noi ~ 6
nu lăsaţi nici un ~ rău să vă umple mintea 529
nu nutriţi ~ obtuze 4, 794
nutrirea de ~ superficiale şi triviale 587, 588
nutriţi ~ curate şi înălţătoare 237
oferiţi copiilor preocupări care să-i umple de ~ curate 172
păstraţi cea mai strictă curăţie în ~ 432
pentru a avea ~ corecte, creierul are nevoie de odihnă 735
preţuiţi la mare valoare controlul corect al ~ 235
prezenţa lui Hristos în inimă înseamnă prezenţa lui Hristos în ~ 238
primul vostru ~ dimineaţa 666
rezistaţi cu statornicie la ispitele care vin în ~ 405
Satana inspiră ~ lumeşti 659
Satana trezeşte ~ tulburătoare 432
să nu aveţi ~ triviale 366
studenţii trebuie să iasă din şcolile noastre cu ~ curate 11, 189
sufletul este afectat de ~ folosite în mod incorect 587, 588
sufletul este rănit şi degradat de ~ imorale 235
sufletul trebuie înălţat spre ~ curate 239
ultimul vostru ~ seara 190
umpleţi mintea cu ~ înalte şi sfinte 121
umpleţi mintea copiilor cu ~ curate şi sfinte 661
umpleţi mintea copiilor cu ~ înnobilatoare 15
un ~ bun pregăteşte calea pentru un altul 655
viaţa creştină este dezvăluită prin ~ creştineşti 663
vorbirea corectă depinde de ~ corecte 655, 656
Gândurile
~ au nevoie de purificare 412
~ concentrate asupra eului 682
~ confuze datorate unei respiraţii superficiale 484
~ corecte nu vin în mod natural 656
~ cultivate în tinereţe 281, 551
~ egoiste sunt preocupate de propriile supărări 461
~ lui Ellen White tulburate şi confuze 461
~ exprimate în preajma celor aflaţi pe patul de moarte 503
~ în care eul ocupă locul central 592
~ nobile şi curate prin puterea transformatoare a lui Dumnezeu 69
~ pline de temeri legate de sporturi 344
~ pline de ură, reprimate nu conduc la vinovăţie 432
~ pot fi curăţite 31
~ profunde sunt esenţiale 352, 547
~ purificatoare rezultate din ascultarea de Legea lui Dumnezeu 663
~ se întăresc prin exprimare 419, 420
~ să nu rătăcească în preocuparea cu lucruri lipsite de importanţă 442
~ sfinţite prin virtute şi neprihănire 366
~ studenţilor 120
~ urmează cuvintelor 420, 663
~ viitoarei mame afectează copilul 132
a îngădui ~ să se orienteze spre suspiciune 661
abateţi-vă mintea de la ~ care vă corup 748
abateţi ~ egoiste spre cele spirituale 593
abilitatea de a concentra ~ asupra activităţii prezente 667
adevărul în inimă stăpâneşte ~ 575
aduceţi-vă ~ în supunere faţă de Domnul 125, 593, 658, 660
alungaţi ~ imorale 236
beneficiul ~ îndreptate spre lucrurile spirituale 723
bolnavi care îşi concentrează ~ asupra lor înşişi 118
când ~ se îndreaptă spre Dumnezeu asemenea florilor care se îndreaptă spre soare 670
caracterul ~ 357, 669
centrarea ~ asupra lucrurilor trecătoare 662
centraţi-vă ~ asupra Domnului 69, 235, 666
copii care ajung străini de ~ religioase 111, 112
corectaţi-vă ~ 49, 292
cum să facem ca ~ corecte să devină un obicei 285, 601, 608, 666
cum să înlăturăm ~ păcătoase 760
cum să învingem ~ 234
cuvintele exprimă ~ 420, 573
dacă sunt exprimate, ~ imorale devin un obicei 227, 235
Domnul Hristos citeşte ~ cu o acurateţe precisă 181
Domnul poate purifica ~ voastre 595
Duhul poate face ca ~ să asculte de Hristos 658
Duhul Sfânt învaţă şi călăuzeşte ~ noastre 573
Dumnezeu îi ajută pe cei ce caută să aibă ~ curate 656
educaţi şi păziţi zilnic ~ 656
evitaţi tot ce sugerează ~ imorale 107, 228, 229, 588, 733
fixaţi-vă ~ asupra lucrurilor sfinte 235
fixaţi cu statornicie ~ asupra unui scop în viaţă 442
Hristos trebuie legat de ~ noastre 782
îndrumaţi ~ spre dovezile iubirii lui Dumnezeu 758
înfrânaţi-vă ~ 410
îngerii răi nu pot cunoaşte ~ noastre 494, 658, 659, 774
lectură care conduce la ~ imorale şi păcătoase 111
literatură care trezeşte ~ imorale 290
lucruri care distrug ~ înalte 669, 747, 748
manieră în care să vă controlaţi ~ 650
mulţi sunt tulburaţi de ~ josnice şi degradatoare 658, 659
nevoia de a vă stăpâni ~ voastre 657
nevoia unor subiecte variate care să ocupe ~ 445
noi nu ne putem controla ~ fără efort 234
noi nu ne putem controla ~ 420
nu lăsaţi ~ să alerge necontrolate 292
numai voi puteţi să vă controlaţi ~ 655
orientaţi-vă ~ pe căi corecte 22, 595


Dressed by Esomi


Leave a comment and / or appreciate the article!CLICK HERE http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen