Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Freitag, 13. Juli 2012

Parabolele Domnului Hristos (frag.) de EG WHITE 1

Parabolele Domnului Hristos (frag.) de EG WHITE 1


Cap. 1- De la cele fireşti la cele spirituale 1
Învăţătura prin parabole 1
Cap. 2 -Semănătorul 4
Ieşit-a semănătorul să semene 4
Semănătorul şi sămânţa 4
Lângă drum 8
În locuri stâncoase 9
Între spini 10
Pregătirea ogorului 13
În pământ bun 14
Cap. 3- Lucruri vechi şi noi 15
Cap. 4 -Nu va face Dumnezeu dreptate aleşilor Săi? 19
Cap. 5- La drumuri şi la garduri 25
Cap. 6 -A zice şi a face 32
Cap. 7- În întâmpinarea Mirelui 36
Parabolele Domnului Hristos (frag.)

Cap. 1- De la cele fireşti la cele spirituale
Învăţătura prin parabole
Prin parabolele Domnului Hristos se urmăreşte învăţarea aceloraşi adevăruri ca şi prin venirea şi lucrarea Sa în lume. Pentru ca noi să putem cunoaşte caracterul şi viaţa Sa divină, Fiul lui Dumnezeu a îmbrăcat natura trupului nostru şi a locuit printre noi. Divinitatea, a fost descoperită în natura noastră omenească, slava nevăzută, în formă omenească vizibilă. Oamenii puteau învăţa despre cele necunoscute, prin ceva cunoscut, lucrurile cereşti au fost descoperite prin cele cereşti, Dumnezeu S-a manifestat în înfăţişarea oamenilor. Tot aşa era şi cu învăţăturile Domnului Hristos, cele necunoscute erau ilustrate prin cele necunoscute, adevărurile divine, prin lucruri pământeşti cu care oamenii erau foarte familiarizaţi.
Sfânta Scriptură zice: "Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde, ... ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice: "Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii" Matei 13,34-35. Lucrurile din natură îi serveau ca mijloc pentru învăţarea celor spirituale, lucrurile din natură şi experienţa vieţii ascultătorilor Săi, erau puse în legătură cu adevărurile Cuvântului scris. Conducând astfel pe om de la lucrurile naturale, la împărăţia spirituală, parabolele Domnului Hristos sunt nişte verigi în lanţul adevărului care uneşte pe om cu Dumnezeu şi pământul cu cerul.
În învăţăturile Sale scoase din natură, Domnul Hristos vorbea despre lucrurile pe care chiar mâinile Sale le-a făcut şi care aveau calităţi şi virtuţi pe care El însuşi le dăduse. În desăvârşirea lor de la început, toate lucrurile create erau o expresie a gândirii lui Dumnezeu. Pentru Adam şi Eva în căminul lor din Eden, natura era plină de cunoştinţa lui Dumnezeu, având din abundenţă învăţătură divină. Înţelepciunea vorbea ochilor şi era primită în inimă, căci ei comunicau cu Dumnezeu prin lucrările creaţiunii Sale. De îndată ce perechea sfântă a păcătuit, călcând Legea Celui Prea Înalt, strălucirea de la faţa lui Dumnezeu s-a depărtat de pe chipul naturii. Pământul era acum vătămat şi mânjit de păcat. Şi totuşi chiar şi în starea aceasta stricată, a rămas mult din ceea ce este frumos. Învăţăturile pe care Dumnezeu le-a aşezat în cele create de El nu s-au şters cu totul, bine înţeleasă, natura vorbeşte despre Creatorul ei.
În zilele Domnului Hristos aceste învăţături fuseseră pierdute din vedere. Oamenii aproape că nu mai vedeau pe Dumnezeu în lucrările Sale. Păcătoşenia neamului omenesc a aruncat un giulgiu peste minunata faţă a creaţiunii, şi în loc de a descoperi pe Dumnezeu, lucrările Sale au devenit un obstacol care Îl ascundeau. Oamenii ... "au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului". Astfel, păgânii "s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat." Romani 1,25.21. La fel se petreceau lucrurile şi în Israel. Nu numai lucrurile din natură, dar până şi serviciul jertfelor şi chiar Scripturile - toate date pentru a descoperi pe Dumnezeu - au fost aşa de sucite de oameni, încât au devenit mijloace de a-L ascunde.
Domnul Hristos a căutat să dea la o parte tot ceea ce întuneca adevărul. El a venit să îndepărteze vălul pe care păcatul l-a întins peste faţa naturii, scoţând la lumină slava spirituală pe care, toate lucrurile au fost create, s-o reflecte. Cuvintele Sale au aşezat învăţăturile din natură, ca şi cele ale Sfintelor Scripturi, într-o nouă lumină şi le-au făcut a fi o nouă descoperire.
Domnul Hristos a luat crinul cel frumos şi l-a pus în mâinile copiilor şi al tinerilor, şi pe când aceştia priveau ţintă chipul Lui, radiind de strălucirea ce venea de la faţa Tatălui Său, El le dădu învăţătura următoare: "Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp (în simplitatea frumuseţii lor naturale): ei nici nu torc, nici nu ţes, totuşi vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei." Apoi urmează plăcuta asigurare şi învăţătura cea însemnată: "Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El pe voi, puţin credincioşilor?" Matei 6,28-30.
În predica de pe munte aceste cuvinte au fost adresate şi altora nu numai tinerilor şi copiilor. Ele au fost adresate mulţimii printre care se aflau bărbaţi şi femei plini de griji şi necazuri, întristaţi de dezamăgiri şi durere. Şi Domnul Hristos a continuat: "Nu vă îngrijoraţi dar zicând: "Ce vom mânca?" sau: "Ce vom bea?" sau: "Cu ce ne vom îmbrăca?" Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele." Apoi, întinzându-şi mâinile spre mulţimea din jurul Său, a spus: "Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra." Matei 6,31-33. În felul acesta a interpretat Domnul Hristos solia pe care tot El o dăduse despre crinii şi iarba câmpului. El doreşte ca noi să citim această lecţie pe fiecare crin şi pe fiecare fir de iarbă. Cuvintele Sale sunt pline de asigurare şi au darul de a întări încrederea în Dumnezeu.
Atât de larg cuprinzătoare erau vederile Domnului Hristos cu privire la adevăr, atât de vastă, învăţătura Sa, încât orice fază a desfăşurării lucrurilor din natură era folosită pentru ilustrarea adevărului. Scenele asupra cărora se oprea zilnic ochiul, toate erau puse în legătură cu unele adevăruri spirituale, aşa încât natura este îmbrăcată cu parabolele Domnului.
În prima parte a lucrării Sale, Domnul Hristos vorbise poporului în cuvinte aşa de simple, încât toţi ascultătorii Săi puteau să priceapă adevărurile care aveau să-i facă înţelepţi spre mântuire. Dar în multe inimi, adevărul nu a prins rădăcină şi a fost foarte repede luat de la ei. "De aceea le vorbesc în pilde," spunea El, "pentru că ei, măcar că văd, nu văd şi măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg... Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă..." Matei 13,13-15.
Isus dorea să le trezească interesul. El dorea să ridice nepăsarea şi să imprime adevărul în inimă. Învăţătura prin parabole era obişnuită şi atrăgea respectul şi atenţia nu numai a iudeilor, ci şi a celor aparţinând altor naţiuni. El nu putea folosi nici o altă metodă mai eficientă, pentru învăţat. Dacă ascultătorii Săi ar fi dorit să cunoască lucrurile dumnezeieşti, atunci ar fi putut să înţeleagă cuvintele Sale, căci El a fost totdeauna binevoitor să le explice cercetătorului sincer.
De asemenea, Domnul Hristos avea de prezentat adevăruri pe care oamenii nu erau pregătiţi să le primească nici chiar să le înţeleagă. Şi pentru acest motiv, El i-a învăţat, în parabole. Punând în legătură învăţătura Sa cu scenele din viaţă, din experienţa vieţii sau din natură, El le câştiga atenţia şi le mişca inimile. Mai târziu, când priveau la lucrurile pe care El le folosise pentru a ilustra învăţăturile Sale, ei îşi aduceau aminte de cuvintele divinului Învăţător. Pentru minţile care erau deschise Duhului Sfânt, însemnătatea învăţăturilor Mântuitorului se descoperea din ce în ce mai mult. Cele neînţelese începeau să devină clare, iar ceea ce era până atunci greu de priceput, devenea uşor de înţeles.
Domnul Hristos căuta calea spre a ajunge la fiecare inimă. Folosind o variată gamă de ilustraţii, El nu numai că a prezentat adevărul în diferitele lui aspecte, ci l-a şi aplicat diferiţilor Lui ascultători. Interesul lor era trezit prin ilustraţii luate din viaţa lor zilnică. Nici unul dintre cei ce ascultau pe Mântuitorul, nu putea avea simţământul că era neglijat sau uitat. Chiar şi ascultătorii cei mai umili şi păcătoşi, auzeau în învăţăturile Lui o voce care le vorbea cu simpatie şi blândeţe.
Şi Domnul mai avea şi un alt motiv pentru care învăţa în parabole. Printre mulţimea care se aduna în jurul Său, se aflau preoţi şi rabini, cărturari şi bătrâni, irodieni şi conducători, iubitori de plăceri, bigoţi, oameni plini de ambiţie, care mai presus de orice doreau să găsească ceva cu care să-L învinuiască. Iscoadele acestora îl urmăreau pas cu pas, zi după zi, pentru a prinde de pe buzele Lui ceva cu care să-L poată condamna şi să aducă pentru totdeauna la tăcere pe cel care părea că atrage pe toată lumea la El. Mântuitorul a înţeles caracterul acestor oameni şi El a prezentat astfel adevărul, încât ei să nu poată găsi nimic prin care să poată aduce cazul Său înaintea Sinedriului. Prin parabole El mustra făţărnicia şi faptele urâte ale acelora care ocupau poziţii înalte şi într-un limbaj figurat, El a îmbrăcat adevăruri de un caracter atât de tăios încât dacă ar fi fost rostite pe faţă, în mod direct, cei vizaţi n-ar fi ascultat cuvintele Sale, ci repede ar fi pus capăt lucrării Lui. Dar în timp ce se ferea de iscoade, El prezenta adevărul aşa de clar, încât rătăcirea se vedea limpede, iar inimile sincere erau ajutate de învăţăturile Sale. Înţelepciunea divină şi harul nemijlocit erau acum făcute clar, prin lucrările creaţiunii lui Dumnezeu. Prin natură şi din întâmplările vieţii, oamenii erau învăţaţi despre Dumnezeu. "Însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică, şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El." Romani 1,20.
În învăţătura aceasta prin parabole a Mântuitorului, găsim un indiciu a ceea ce constituie în adevăr "înalta educaţie". Domnul Hristos ar fi putut descoperi oamenilor cele mai profunde adevăruri ale ştiinţei. El ar fi putut să dezlege taine pentru a căror înţelegere ar fi trebuit veacuri de trudă şi studiu. El ar fi putut da sugestii în domeniul ştiinţei care ar fi procurat material pentru gândire şi stimularea descoperirilor până la încheierea timpului. Dar El n-a făcut acest lucru. El n-a spus nimic care să satisfacă curiozitatea, sau care ar fi hrănit ambiţia omenească prin deschiderea posibilităţilor pentru câştigarea măririi lumeşti. În toată învăţătura Sa, Domnul Hristos a pus în legătură mintea omenească cu înţelepciunea Celui Nemărginit. El n-a îndrumat pe oameni ca să studieze teoriile omeneşti despre Dumnezeu, despre Cuvântul Său, sau despre lucrările Sale. El i-a învăţat să-L privească aşa cum este El înfăţişat în lucrările Lui, în Cuvântul Său şi în lucrările providenţei Sale.
Domnul Hristos nu S-a ocupat de teorii abstracte, ci cu ceea ce este esenţial pentru dezvoltarea caracterului, cu ceea ce dezvoltă capacitatea omului de cunoaştere a lui Dumnezeu şi eficienţa sa în a face binele. El a vorbit oamenilor despre adevăruri care au legătură cu purtarea omului în viaţa de toate zilele şi care stau la temelia vieţii veşnice.
Domnul Hristos a fost acela care a îndrumat educaţia poporului Israel. Cu privire la poruncile şi orânduirile lui Dumnezeu, El a spus: "Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile tale." Deuteronom 6,7-9. În învăţăturile Sale, Domnul Hristos a arătat cum trebuie împlinită această poruncă, cum legile şi principiile Împărăţiei lui Dumnezeu pot fi astfel prezentate, încât să se poată vedea frumuseţea şi valoarea lor. Când Dumnezeu se ocupa de Israel spre a-l face reprezentantul Său deosebit, El le-a dat căminuri ca să locuiască printre dealuri şi văi. În viaţa căminului lor şi în serviciile lor religioase, ei erau aduşi în legătură continuă cu natura şi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aşa se face că Domnul Hristos a învăţat pe ucenicii Săi pe marginea lacului, pe coasta muntelui, prin câmpii şi prin dumbrăvi, acolo unde ei puteau privi la lucrurile din natură prin care El îşi ilustra învăţăturile. Şi pe măsură ce învăţau de la Hristos, ei puneau cunoştinţele lor în practică, conlucrând împreună cu El în lucrarea Sa.
Astfel, prin lucrările creaţiunii, noi trebuie să cunoaştem pe Creator. Cartea naturii este marele manual pe care împreună cu Sfânta Scriptură noi trebuie să-l folosim spre a învăţa pe alţii caracterul Său şi să călăuzim oile rătăcite înapoi la staulul lui Dumnezeu. Când sunt studiate lucrările lui Dumnezeu, Duhul Sfânt aduce convingere în minte. Convingerea aceasta nu este produsul raţionamentului logic, dar, dacă inima nu este prea întunecată spre a cunoaşte pe Dumnezeu, iar ochiul prea înceţoşat ca să-L vadă, urechea prea surdă ca să-I audă vocea, credinciosul ajunge să dobândească o mai profundă pricepere iar adevărurile cele sublime şi spirituale ale Cuvântului scris al lui Dumnezeu sunt întipărite în inimă.
În aceste învăţături luate direct din natură, există o simplitate şi o curăţie ce le fac a fi de cea mai mare valoare. Toţi au nevoie de învăţături care să fie luate din acest izvor. Frumuseţea naturii face ca sufletul să se îndepărteze de păcat şi de plăcerile lumeşti, şi-l călăuzeşte spre curăţie, spre pace şi spre Dumnezeu. Prea adesea mintea cercetătorilor este ocupată cu teorii şi speculaţii omeneşti pe nedrept numite ştiinţă şi filozofie. Unii ca aceştia trebuie aduşi în strânsă legătură cu natura. Ei trebuie să înveţe faptul că întreaga creaţiune ca şi creştinismul au un singur Dumnezeu. Ei trebuie învăţaţi ca să vadă o perfectă armonie între cele naturale şi cele spirituale. Tot ceea ce văd cu ochii sau ating cu mâinile lor, să fie o lecţie pentru formarea caracterului. Astfel, puterile minţii vor fi întărite, caracterul se va dezvolta şi întreaga viaţă va fi înnobilată.
Scopul urmărit de Domnul Hristos atunci când dădea învăţături prin parabole, era în directă legătură cu problema Sabatului. Dumnezeu a dat omului această zi ca o amintire a puterii Sale creatoare şi pentru ca aceştia să-L poată recunoaşte în lucrările mâinilor Sale. Sabatul ne invită să vedem în lucrările creaţiunii Sale slava Creatorului. Şi pentru că El dorea ca noi să facem acest lucru, de aceea Domnul Hristos a legat preţioasele Sale învăţături cu frumuseţea lucrurilor din natură. În această Sfântă zi de odihnă, mai mult decât în oricare altă zi, noi trebuie să studiem soliile pe care Dumnezeu le-a scris pentru noi în natură. Noi ar trebui să studiem parabolele Mântuitorului nostru acolo unde El le-a rostit, şi anume, în câmpii şi dumbrăvi, sub cerul liber, prin iarbă şi flori. Apropiindu-ne tot mai mult de inima naturii, Domnul Hristos face ca prezenţa Sa să fie tot mai reală pentru noi şi vorbeşte inimilor noastre despre pacea şi iubirea Sa.
Dar Domnul Hristos a legat învăţăturile Sale, nu numai de ziua de odihnă ci şi de săptămâna de lucru. El are sfaturi şi înţelepciune pentru cel care ară şi pentru cel care seamănă sămânţa. În arat şi semănat, în lucratul ogoarelor şi seceriş, El ne învaţă să vedem o ilustrare a lucrării harului Său asupra inimii. Astfel în orice lucrare folositoare pe care o facem şi în fiecare împrejurare a vieţii, El doreşte ca noi să aflăm o învăţătură despre adevărul divin. Făcând astfel, munca noastră obositoare de fiecare zi, nu va mai ajunge să absoarbă toată atenţia noastră încât să uităm pe Dumnezeu, ci ea ne va aminti mereu de Creatorul şi Răscumpărătorul nostru. Gândul lui Dumnezeu va trece atunci ca un fir de aur prin toate grijile şi ocupaţiile noastre familiale. Pentru noi, slava feţei Sale se va odihni din nou peste chipul naturii. Noi vom învăţa totdeauna noi lecţii ale adevărului ceresc şi vom creşte atunci asemenea chipului curăţiei Sale. În acest fel noi "vom fi ucenici ai Domnului" (Isaia 54,13), şi în cele în care noi am fost chemaţi să "rămânem cu Dumnezeu." 1 Corinteni 7,24.
Cap. 2 -Semănătorul
Ieşit-a semănătorul să semene
Semănătorul şi sămânţa
Prin pilda semănătorului, Domnul Hristos ilustrează lucrurile Împărăţiei cerului şi lucrarea Marelui Semănător pentru poporul Său. Asemenea semănătorului care iese la câmp, El a venit ca să semene sămânţa adevărului ceresc. Iar învăţătura Sa prin parabole, a fost chiar sămânţa cu care semăna cele mai preţioase adevăruri ale harului Său.
Datorită simplităţii ei, parabola semănătorului n-a fost apreciată aşa cum ar trebui să fie. De la sămânţa naturală aruncată în ogor, Domnul Hristos doreşte să conducă mintea noastră la sămânţa Evangheliei, care pusă în inima omului are ca rezultat întoarcerea lui la credincioşia faţă de Dumnezeu. El, Care ne-a vorbit despre parabola seminţei celei mici, este Domnul cerului, şi aceleaşi legi care guvernează semănarea seminţelor în pământ, guvernează şi semănarea seminţelor adevărului.
Lângă marea Galileii se adunase ca să vadă şi să audă pe Hristos o mulţime de oameni doritori şi, în acelaşi timp aşteptând ceva de la El. Erau acolo bolnavi, zăcând pe paturile lor de suferinţă, aşteptând să prezinte cazul lor înaintea Sa. Era dreptul Domnului Hristos primit din partea lui Dumnezeu, acela de a vindeca suferinţele neamului omenesc păcătos şi acum El mustra boala, revărsând în jurul Său viaţă, sănătate şi pace.
Cum mulţimea continua să crească, oamenii se înghesuiau tot mai aproape de Domnul Hristos, până când nu mai rămăsese nici un loc unde aceştia să poată veni. Atunci, adresând un cuvânt pescarilor ce se aflau în bărcile lor, se urcă într-o barcă ce aştepta ca să-L treacă dincolo de lac şi cerând ucenicilor Săi să tragă barca puţin mai departe de uscat, El vorbi mulţimii ce se afla pe ţărm.
Lângă lac se afla frumoasa câmpie a Ghenezaretului, iar mai departe se înălţau dealurile şi pe coastele dealurilor ca şi pe câmpie, atât semănătorii, cât şi secerătorii erau foarte ocupaţi, unii aruncând sămânţa, alţii strângând grâul timpuriu. Privind asupra acestei scene Domnul Hristos zise:
"Iată semănătorul a ieşit să semene. Pe când semăna El, o parte din sămânţă a căzut lângă drum, şi au venit păsările şi au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit, şi, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut şi au înecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun, şi a dat roadă, un grăunte a dat o sută, altul şaizeci, şi altul treizeci." Matei 13,3-8.
Lucrarea Domnului Hristos nu era înţeleasă de oamenii din timpul Său. Felul venirii Lui nu se potrivea cu aşteptările lor. Domnul Hristos era temelia întregii religii iudaice. Serviciile ei obligatorii erau statorniciri divine. Ele aveau ca scop să înveţe poporul că la timpul cuvenit, avea să vină Acela către care arătau toate acele ceremonii. Dar iudeii înălţaseră foarte mult formele şi ceremoniile şi pierduseră din vedere obiectivul lor. Tradiţia, maximele şi poruncile omeneşti au făcut ca învăţăturile pe care Dumnezeu intenţiona să le fie transmise prin ele, să fie ascunse de ei. Aceste maxime şi tradiţii au ajuns pentru ei un obstacol în calea înţelegerii şi practicării adevăratei religii. Şi atunci când a venit Realitatea, în persoana Domnului Hristos, ei n-au recunoscut în El împlinirea tuturor simbolurilor tipurilor însăşi, esenţa tuturor serviciilor umbră. Ei au lepădat pe Cel Adevărat şi s-au prins cu toate puterile de tipurile şi ceremoniile lor care nu mai aveau nici o valoare. Fiul lui Dumnezeu venise, dar ei au continuat să ceară un semn. Faţă de solia: "Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape" (Matei 3,2), ei au răspuns cerând un semn. Evanghelia lui Hristos era pentru ei o piatră de poticnire, pentru că ei cereau un semn, în loc de a cere un Mântuitor. Ei aşteptau ca Mesia să dovedească mesianitatea Sa prin acţiuni războinice de cuceriri, care să întemeieze imperiul Său pe ruinele împărăţiilor pământeşti. Acestei aşteptări Domnul Hristos i-a răspuns prin parabola semănătorului. Nu prin forţa armelor, nu prin intervenţii violente avea să biruiască Împărăţia lui Dumnezeu, ci prin implantarea unui principiu nou în inima oamenilor.
"Cel ce seamănă sămânţă bună, este Fiul omului. "Matei 13,37. Domnul Hristos a venit, nu ca rege, ci ca un semănător, nu pentru răsturnarea împărăţiilor, ci pentru a semăna sămânţa, nu pentru a conduce pe urmaşii Săi la triumfuri pământeşti şi măriri naţionale, ci pentru un seceriş care avea să fie strâns în urma unei munci grele şi răbdătoare prin lipsuri şi dezamăgiri.
Fariseii au înţeles bine însemnătatea parabolei Domnului Hristos, dar pentru ei lecţia cuprinsă în ea nu era binevenită. Ei n-au căutat să o înţeleagă. Pentru marea mulţime, parabola învăluia într-o şi mai mare taină scopul noului Învăţător, ale Cărui cuvinte au mişcat atât de straniu inimile lor şi au dezamăgit atât de amar ambiţiile lor. Nici chiar ucenicii nu au înţeles parabola, dar interesul lor a fost trezit. Ei au venit după aceea la Domnul Isus şi I-au cerut să le explice parabola.
Tocmai acest lucru îl dorea şi Domnul Hristos, ca El să le trezească interesul, ca apoi să le poată da învăţături mai multe şi mai precise. El le-a explicat parabola, tot aşa cum va explica Cuvântul Său tuturor celor ce-l caută cu inimă sinceră. Aceia care studiază Cuvântul lui Dumnezeu cu inimile deschise iluminării Duhului Sfânt nu vor rămânea în întuneric cu privire la însemnătatea Cuvântului. "Dacă vrea cineva să facă voia Lui", spunea Domnul Hristos, "va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc de la Mine." Ioan 7, 17. Toţi aceea care vin la Domnul Hristos pentru o mai clară înţelegere a adevărului, o vor primi. El le va desfăşura tainele Împărăţiei Cerurilor şi aceste taine vor fi înţelese de inima ce tânjeşte ca să cunoască adevărul. O lumină cerească va străluci în templul sufletului şi de acolo va lumina şi altora, ca lumina puternică a unei lămpi, pe o cărare întunecoasă.
"Semănătorul a ieşit să semene." În Orient, starea lucrurilor era aşa de nesigură, iar primejdia unor manifestări violente aşa de mare, încât oamenii locuiau mai mult în oraşe înconjurate de ziduri, iar plugarii ieşeau zilnic, dincolo de ziduri, la munca lor. Tot astfel Domnul Hristos, Semănătorul ceresc, a ieşit să semene. El a lăsat locuinţa Sa cea sigură şi paşnică, a lăsat slava pe care El o avea la Tatăl mai înainte de a fi lumea şi a lăsat poziţia Sa pe tronul Universului. El a venit aici, în lumea noastră, ca Om al suferinţei şi expus ispitei, El a fost singur, un Solitar, ca să semene cu lacrimi şi să ude cu propriul Său sânge sămânţa vieţii pentru o lume pierdută în păcat.
Tot la fel trebuie să semene şi slujitorii Săi. Când a fost chemat ca să devină un semănător al seminţei adevărului, Abraam primi porunca: "Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta." Geneza 12,1. "...Şi el a plecat fără să ştie unde se duce." Evrei 11,8. Tot astfel şi apostolul Pavel, în timp ce se ruga în templul din Ierusalim, primi din partea lui Dumnezeu solia: "Du-te, căci te voi trimite departe, la neamuri." Fapte 22,21. Astfel, toţi aceia care sunt chemaţi să se unească cu Domnul Hristos, trebuie să lase totul, pentru a-I urma. Vechile legături ale păcatului trebuie rupte, iar planurile fireşti abandonate. Prin greutăţi şi lacrimi, în singurătate şi cu sacrificiu, sămânţa trebuie semănată.
"Semănătorul seamănă Cuvântul." Domnul Hristos a venit să semene adevărul în lume. Chiar de la căderea omului în păcat, Satana seamănă mereu seminţele rătăcirii. Printr-o minciună a câştigat el la început controlul asupra oamenilor, şi tot astfel lucrează el încă spre a răsturna, a îndepărta Împărăţia lui Dumnezeu de pe pământ ca să aducă pe oameni sub puterea sa. Ca Semănător venit dintr-o lume mai înaltă, Domnul Hristos a venit să semene sămânţa adevărului. El care luase parte în sfaturile lui Dumnezeu, care locuise în profunzimea Sanctuarului Celui Veşnic, putea să aducă oamenilor principiile cele curate ale adevărului. Chiar de la căderea în păcat a lui Adam, Domnul Hristos a fost pentru lume descoperitorul adevărului. Prin El, sămânţa cea nepieritoare, "Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac" (1 Petru 1,23), este transmisă oamenilor. În prima Sa făgăduinţă dată în Eden perechii căzute în păcat, Domnul Hristos a semănat sămânţa Evangheliei. Dar parabola semănătorului se aplică în mod deosebit activităţii Sale personale printre oameni şi lucrării pe care El a făcut-o.
Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa. Fiecare sămânţă poartă în ea un principiu germinativ, cu embrion de viaţă. În el se găseşte viaţa plantei. Tot astfel şi Cuvântul lui Dumnezeu are viaţă în el. Domnul Hristos spune: "Cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă." Ioan 6,63. "Cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţă veşnică." Ioan 5,24. În fiecare poruncă şi în fiecare făgăduinţă a Cuvântului lui Dumnezeu este putere, însăşi viaţa lui Dumnezeu, prin care porunca poate fi împlinită, iar făgăduinţa realizată. Acela care prin credinţă primeşte Cuvântul lui Dumnezeu, primeşte chiar viaţa şi caracterul lui Dumnezeu.
Fiecare sămânţă aduce roadă după felul ei. Seamănă sămânţa în condiţii bune şi ea îşi va dezvolta, în plantă, propria ei viaţă. Primită prin credinţă în suflet, sămânţa cea nestricăcioasă a Cuvântului va dezvolta un caracter şi o viaţă asemenea caracterului şi vieţii lui Dumnezeu.
Învăţătorii lui Israel nu semănau sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu. Lucrarea Domnului Hristos ca Învăţător al adevărului era într-un izbitor contrast cu aceea a rabinilor din timpul Său. Ei se ocupau de tradiţii, de teorii şi speculaţii omeneşti. Adesea, în locul Cuvântului însuşi, ei puneau ceea ce oamenii învăţaseră şi scriau despre Cuvânt. Învăţătura lor nu avea nici o putere care să dea viaţă sufletului. Tema învăţăturii şi predicării Domnului Hristos, a fost Cuvântul lui Dumnezeu. Celor ce puneau întrebări ca să-L prindă El le răspundea în mod deschis: "Este scris", "Cum spune Scriptura?" "Cum citeşti în ea?" El semăna sămânţa Cuvântului de fiecare dată când se trezea interesul, fie că era un prieten, fie că era un vrăjmaş. El care este Calea, Adevărul şi Viaţa, El Cuvântul Viu a arătat spre Scripturi spunând: "Ele mărturisesc despre Mine." Ioan 5,39. "Şi a început de la Moise şi de la toţi proorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El." Luca 24,27.
Slujitorii Domnului Hristos sunt chemaţi să facă aceeaşi lucrare. Astăzi, ca şi în zilele din vechime, adevărurile vitale ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt lăsate la o parte pentru teoriile şi speculaţiunile fireşti. Mulţi aşa numiţi slujitori ai Evangheliei nu primesc întreaga Biblie ca fiind Cuvântul cel inspirat al lui Dumnezeu. Unul respinge o parte a ei, iar altul pune sub semnul întrebării o altă parte. Ei pun judecata lor mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu, iar Scripturile pe care ei le predau se bazează numai pe propria lor autoritate. Autenticitatea ei divină este contestată, nimicită. În acest fel sămânţa necredinţei se seamănă în lung şi-n lat, iar oamenii ajung confuzi, ne mai ştiind ce să creadă.
Sunt multe credinţe pe care mintea n-ar trebui să le primească. În zilele Domnului Hristos, rabinii interpretau în mod forţat, mistic, multe părţi ale Scripturilor. Pentru că învăţătura clară a Cuvântului lui Dumnezeu condamna practicile lor, ei au încercat să nimicească această putere a Scripturilor. Acelaşi lucru se întâmplă şi astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu este prezentat ca fiind misterios şi obscur, aceasta pentru a scuza călcările Legii Sale, Domnul Hristos a mustrat aceste practici din vremea Sa. El a învăţat că Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie înţeles de toţi. El a arătat spre Scripturi ca având o autoritate de necontestat, iar noi trebuie să facem la fel. Biblia trebuie să fie prezentată ca fiind Cuvântul veşnicului Dumnezeu, ca sfârşit al tuturor controverselor şi temelie a tot adevărul.
Biblia a fost jefuită de puterea ei iar rezultatele se văd în coborârea standardului vieţii spirituale. În predicile ce se rostesc astăzi de la mai multe amvoane, nu există acea manifestare divină care să trezească conştiinţa şi să aducă viaţă sufletului. Ascultătorii nu pot spune: "Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea pe drum, şi ne deschidea Scripturile?" Luca 24,32. Sunt mulţi aceia care strigă după viul Dumnezeu, tânjind după prezenţa divină. Teoriile filozofice sau eseurile literare, oricât de strălucite ar fi ele, nu pot satisface cerinţa spirituală a inimii. Afirmaţiile şi născocirile omeneşti nu au valoare mântuitoare. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să vorbească oamenilor. Cei care au auzit numai tradiţii, teorii şi precepte omeneşti, trebuie să audă vocea Lui, al Cărui Cuvânt poate renaşte sufletul spre viaţă veşnică.
Tema preferată a Domnului Hristos a fost iubirea părintească şi abundenţa harului lui Dumnezeu, El stăruia foarte mult asupra sfinţeniei caracterului Său şi a Legii Sale, El S-a înfăţişat pe Sine oamenilor ca fiind Calea, Adevărul şi Viaţa. Acestea să fie şi subiectele servilor lui Dumnezeu. Prezentaţi-le adevărul aşa cum este el în Hristos. Faceţi ca cerinţele Legii şi Evangheliei să fie clare pentru toţi: vorbiţi oamenilor despre viaţa de renunţare de sine şi de sacrificiu a Domnului Hristos, despre umilinţa şi moartea Sa, despre învierea şi înălţarea Sa, despre lucrarea mijlocirii Sale în favoarea noastră în curţile din ceruri, cum şi despre făgăduinţa Sa: "Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine." Ioan 14,3.
În loc de a discuta nişte teorii greşite, sau a căuta să combatem pe împotrivitorii Evangheliei, să urmăm exemplul Domnului Hristos. Lăsaţi ca adevărurile curate, proaspete din comoara lui Dumnezeu, să strălucească în viaţă. "Propovăduieşte Cuvântul." "Semănaţi pretutindeni de-a lungul apelor. Stăruieşte asupra Lui la timp şi ne la timp." "Cine a auzit Cuvântul Meu, să spună întocmai Cuvântul Meu. Pentru ce să amesteci paiele cu grâul, zice Domnul." "Orice Cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. Nu adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească, şi să nu fii găsit mincinos." 2 Timotei 4,2, Isaia 32,20, Ieremia 23,28, Proverbe 30,5-6.
Semănătorul seamănă sămânţa - Cuvântul. Aici este prezentat marele principiu care ar trebui să stea la baza oricărei educaţii. "Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu." Dar în prea multe şcoli teologice din zilele noastre, Cuvântul lui Dumnezeu este dat la o parte din sistemul educaţional. Alte subiecte ocupă mintea. Studiul autorilor necredincioşi ocupă un loc de frunte în educaţia teologică. Scepticismul este întreţesut în materiile cărţilor din aceste şcoli. Greşit interpretate şi pervertite, unele descoperiri, rezultate ale cercetărilor ştiinţifice, pot duce la rătăcire. Cuvântul lui Dumnezeu este comparat cu aşa zisele învăţături ale ştiinţei şi făcut să apară nesigur şi nedemn de încredere. În acest fel, seminţele îndoielii sunt semănate în mintea tinerilor şi în momentul ispitirii ele răsar. Când se pierde credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu, sufletul rămâne fără călăuzitor, fără ocrotitor. Atunci, tinerii sunt atraşi pe calea îndepărtării de Dumnezeu şi de viaţa veşnică.
Acestei cauze i se poate atribui, în mare măsură, răspândirea nelegiuirii în lume. Când Cuvântul lui Dumnezeu este dat la o parte, puterea lui de a înfrâna pasiunile rele ale inimii fireşti este respinsă. Atunci oamenii seamănă potrivit cărnii şi seceră potrivit firii, numai stricăciune.
Tot aceasta este cauza cea mare a slăbiciunii şi ineficienţei puterilor mintale. Întorcându-ne de la Cuvântul lui Dumnezeu spre a ne hrăni cu scrierile oamenilor neinspiraţi, atunci mintea se piperniceşte, scade. Ea nu este în legătură cu principiile cele profunde şi mari ale adevărului cel veşnic. Inteligenţa se adaptează atunci înţelegerii lucrurilor cu care este familiară, iar prin faptul că este preocupată numai cu lucruri trecătoare ea slăbeşte, puterea i se reduce iar după un timp ea nu se mai poate dezvolta.
Toate acestea constituie o falsă educaţie. Lucrarea fiecărui învăţător al adevărului ar trebui să fie aceea de a întări mintea tinerilor în marile adevăruri ale Cuvântului inspiraţiei. Aceasta este esenţa educaţiei pentru viaţa aceasta şi pentru cea viitoare.
Să nu se creadă însă, că faptul acesta va împiedeca studiile ştiinţifice sau va avea ca rezultat coborârea nivelului în cele ale educaţiei. Cunoaşterea lui Dumnezeu este tot aşa de înaltă ca şi cerurile şi cuprinzătoare ca Universul. Nimic nu este aşa de înălţător şi plin de vigoare ca un studiu al marilor subiecte ce privesc viaţa noastră veşnică. Tinerii să caute să înţeleagă aceste adevăruri date de Dumnezeu şi atunci mintea lor se va dezvolta şi va creşte, ajungând puternică prin aceste eforturi. Faptul acesta va conduce pe orice cercetător care este şi un împlinitor al Cuvântului într-un câmp şi mai întins de cugetare dobândind astfel o comoară de cunoştinţe nepieritoare.
Educaţia creştină dobândită prin cercetarea Scripturilor este o cunoaştere experimentală a Planului de Mântuire. O astfel de educaţie va reface în sufletul credincios chipul lui Dumnezeu. Ea va întări şi va înarma mintea împotriva ispitelor, şi va face pe învăţăcel împreună lucrător cu Domnul Hristos în lucrarea milei Sale faţă de lume. O astfel de educaţie va face un membru al familiei cereşti, şi-l va pregăti să fie împreună moştenitor cu sfinţii în slavă.
Dar învăţătorul adevărurilor sfinte, nu poate da altora decât numai ceea ce ştie din experienţa sa proprie. Semănătorul a semănat "sămânţa Sa". Domnul Hristos a vestit adevărul pentru că El însuşi era Adevărul. Gândurile Sale, caracterul Său, experienţa vieţii Sale, toate erau cuprinse în învăţătura Sa. Tot aşa trebuie să fie şi cu slujitorii Săi: aceia care vor să predice Cuvântul, trebuie să fi ajuns ca printr-o experienţă personală să se fi identificat cu El. Ei trebuie să ştie ce însemnează faptul că Domnul Hristos S-a făcut pentru ei înţelepciune. îndreptăţire şi răscumpărare. Vestind altora Cuvântul lui Dumnezeu, ei nu trebuie să-l prezinte în termeni ca: "se presupune că este aşa" sau "poate că o fi aşa cum zice aici." Ei trebuie să spună - împreună cu apostolul Petru: "În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea lui". 2 Petru 1,16. Fiecare slujitor al Domnului Hristos şi fiecare învăţător trebuie să fie în stare să spună cu ucenicul iubit Ioan: "Pentru că viaţa a fost arătată şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa veşnică, viaţa care este la Tatăl, şi care ne-a fost arătată". 1 Ioan 1,2.
Lângă drum
Parabola semănătorului se ocupă în principal cu efectele produse de creşterea seminţei în pământul în care a fost aruncată. Prin această parabolă, Domnul Hristos vroia să spună de fapt ascultătorilor Săi: "Nu vă este de nici un folos să staţi numai ca nişte critici ai lucrării Mele, sau să fiţi dezamăgiţi pentru că ea nu corespunde cu ideile voastre. Problema de cea mai mare importanţă pentru voi este: cum primiţi voi solia Mea? Căci de primirea sau respingerea ei depinde destinul vostru veşnic".
Explicând însemnătatea seminţei care a căzut lângă drum, Domnul a spus: "Când un om aude Cuvântul privitor la împărăţie, şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânţa căzută lângă drum." Matei 13,19.
Sămânţa căzută lângă drum reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu care cade în inima unui ascultător neatent. Asemenea cărării bătătorite, călcate în picioare de oameni şi animale, tot aşa, este şi inima care devine asemenea unei autostrăzi pe care să circule lumea cu plăcerile şi păcatele ei. Absorbit de scopuri egoiste şi practici păcătoase, sufletul ajunge să se împietrească prin "înşelăciunea păcatului." Evrei 3,13. Atunci, facultăţile spirituale sunt paralizate. Oamenii aud Cuvântul, dar nu-l înţeleg. Ei nu ajung să înţeleagă faptul că învăţătura se adresează lor. Ei nu sunt conştienţi de nevoia sau de primejdia lor. Ei ajung să nu înţeleagă iubirea lui Hristos şi trec pe lângă solia harului Său ca pe lângă ceva care nu-i priveşte. Aşa cum păsările sunt gata să ciugulească seminţele căzute lângă drum, tot astfel Satana este gata să smulgă din suflet sămânţa adevărului divin. El se teme, ca nu cumva Cuvântul lui Dumnezeu să trezească pe neatenţi, sau să influenţeze pe cei cu inima împietrită. Satana şi îngerii săi sunt prezenţi în adunările unde se predică Evanghelia. În timp ce îngerii cerului se străduiesc să impresioneze inimile cu Cuvântul lui Dumnezeu, vrăjmaşul este activ căutând să facă fără efect Cuvântul predicat. Cu un zel egalat numai de răutatea lui, Satana încearcă să împiedece lucrarea Duhului lui Dumnezeu. În timp ce Domnul Hristos atrage sufletul la Sine prin iubirea Sa, Satana caută să sustragă atenţia celui care este mişcat a căuta pe Mântuitorul. El ocupă mintea cu planuri lumeşti. El trezeşte spiritul de critică, sau insuflă îndoială şi necredinţă. Vocabularul vorbitorului, sau manierele lui poate că nu plac ascultătorilor şi ei se ocupă atunci de aceste defecte. În acest fel, adevărul de care ei au nevoie şi pe care Dumnezeu în bunătatea Lui li l-a trimis, nu are nici o impresie asupra lor.
Satana are multe ajutoare. Mulţi dintre cei care mărturisesc că sunt creştini, ajută pe ispititor să smulgă sămânţa adevărului din inimile altora. Mulţi dintre cei care ascultă predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, când ajung acasă fac din el subiect de critică. Ei se apucă să judece predica, aşa cum ar judeca o expunere literară sau un discurs politic. Ei vorbesc în mod batjocoritor sau dispreţuitor despre solia, care ar trebui să fie privită ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu adresat lor. Caracterul, motivele şi acţiunile slujitorului lui Dumnezeu şi comportamentul fraţilor lor, membrii ai comunităţii formează adesea subiectul discuţiilor lor. Ei rostesc judecăţi aspre şi nu încetează cu bârfelile şi clevetirile, şi aceasta în auzul celor neconvertiţi. Nu arareori, aceste lucruri sunt rostite de părinţi în auzul propriilor lor copii. În felul acesta se nimiceşte respectul faţa de slujitorii lui Dumnezeu şi stima pentru solia lor. Şi mulţi, sunt astfel învăţaţi să privească în mod uşuratic chiar Cuvântul lui Dumnezeu.
Astfel, în căminele pretinşilor creştini mulţi tineri sunt educaţi spre a fi lipsiţi de credinţă. Şi părinţii se mai întreabă de ce oare copiii lor manifestă atât de puţin interes faţă de Evanghelie şi de ce sunt aşa de gata să se îndoiască de adevărul biblic. Ei se miră de faptul că este aşa de greu a ajunge la inima lor şi a fi influenţaţi de morală şi credinţă. Ei nu văd că propriul lor exemplu împietreşte inimile copiilor lor. Sămânţa cea bună nu găseşte loc unde să prindă rădăcină şi atunci, Satana o răpeşte de acolo.
În locuri stâncoase
"Sămânţa căzută în locuri stâncoase, este cel ce aude Cuvântul, şi-l primeşte îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme, şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el." Matei 13, 20-21.
Sămânţa căzută în loc stâncos găseşte puţin pământ. Planta răsare repede, dar rădăcina nu poate pătrunde în stâncă pentru a găsi hrana necesară creşterii şi se usucă repede. Mulţi dintre cei care mărturisesc a fi creştini sunt astfel de ascultători stâncoşi. Ca şi stânca de sub stratul de pământ, egoismul inimii fireşti stă ca o piatră dedesubtul dorinţelor şi aspiraţiilor lor bune. Iubirea de sine nu a ajuns încă să fie supusă. Ei n-au ajuns încă să vadă grozăvia nespusă a păcatului, şi nu şi-au umilit inima sub povara vinovăţiei. Această categorie de oameni poate fi convinsă uşor, şi par a fi cu adevărat convertiţi, dar ei au numai o religie superficială.
Unii cad de la credinţă nu pentru că primesc imediat Cuvântul şi nici pentru că se bucură de el. Căci de îndată ce Matei a auzit chemarea Mântuitorului, el s-a sculat imediat, a lăsat totul, şi L-a urmat. Dumnezeu doreşte ca îndată ce am auzit Cuvântul divin, să-L primim, şi este numai drept ca să-L primim cu bucurie. Căci, "va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte." Luca 15,7. În sufletul care crede în Domnul Hristos, este, în adevăr, bucurie. Dar aceia despre care se spune în parabolă că primesc "de îndată" Cuvântul lui Dumnezeu, n-au ajuns să aprecieze, să înţeleagă valoarea lui. Ei n-au ajuns să înţeleagă ce anume cere Cuvântul lui Dumnezeu de la ei. Unii ca aceştia n-au pus faţă în faţă Cuvântul primit cu toate obiceiurile vieţii lor, şi nu s-au supus pe deplin controlului său.
Rădăcinile plantei se înfig adânc în pământ, şi acolo, ascunse vederii, hrănesc viaţa plantei. Tot aşa stau lucrurile şi cu cei credincioşi, prin această legătură invizibilă a sufletului cu Hristos, prin credinţă, este hrănită viaţa spirituală. Dar ascultătorii care sunt asemenea pământului stâncos, se încred în ei înşişi, în loc de a se încrede în Domnul Hristos. Ei se încred în faptele lor bune şi în bunele lor intenţii şi sunt tari în propria lor îndreptăţire. Aceştia nu sunt tari în Hristos şi în puterea tăriei Sale. Un astfel de credincios "n-are rădăcină în sine" , pentru că nu este legat cu şi de Domnul Hristos.
Arşiţa soarelui de vară, care dă consistenţă şi coace grânele bogate, nimiceşte tot ceea ce nu are rădăcini adânci. Tot astfel cel care "n-are rădăcină în sine", "ţine până la o vreme", dar "cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el." Sunt mulţi aceia care primesc Evanghelia, mai mult ca o cale de a scăpa de suferinţă, decât ca o eliberare de păcat. Ei se bucură pentru un timp, pentru că gândesc că religia îi va scuti de dificultăţi şi încercări. În timp ce viaţa acestora se desfăşoară liniştit, fără probleme, ei sunt consideraţi a fi creştini de nădejde. Dar sub apriga încercare a ispitei, cedează şi cad. Ei nu pot suporta batjocura pentru Hristos. Când Cuvântul lui Dumnezeu le arată unele păcate favorite, nutrite de ei, sau când cere din partea lor renunţare la sine sau sacrificiu, atunci se simt lezaţi, se smintesc. Le-ar trebui un efort prea mare pentru a face o schimbare radicală în viaţa lor. Ei privesc la greutăţile şi necazurile prezente şi dau uitării realităţile veşnice. Asemenea ucenicilor care au părăsit pe Domnul Hristos, şi aceştia sunt gata să spună: "Vorbirea aceasta este prea de tot, Cine poate s-o sufere?" Ioan 6,60.
Sunt foarte mulţi aceia care pretind că slujesc lui Dumnezeu, dar care nu-L cunosc printr-o experienţă personală. Dorinţa lor de a face voia Lui se bazează numai pe înclinaţia lor personală şi nu pe o convingere profundă adusă de Duhul Sfânt. Viaţa lor nu este adusă în armonie cu Legea lui Dumnezeu. Ei mărturisesc a primi pe Hristos ca Mântuitor al lor, dar nu cred că El le va da şi puterea necesară pentru biruirea păcatelor lor. Ei nu au o legătură personală cu un Mântuitor viu, şi caracterul lor dă pe faţă atât defectele moştenite cât şi pe cele cultivate.
Un lucru este a admite, în mod general, mijlocirea Duhului Sfânt, şi cu totul altceva este a accepta lucrarea Sa, ca fiind Cel care mustră şi cheamă la pocăinţă. Mulţi au un simţământ de înstrăinare de Dumnezeu, o recunoaştere a faptului că sunt încă robi eului şi păcatului lor, aceştia fac eforturi ca să producă o schimbare, dar ei nu-şi răstignesc eul. Ei nu se predau cu totul în mâinile Domnului Hristos, cerând puterea divină necesară pentru a face voia Sa. Ei nu sunt dispuşi să se lase modelaţi după chipul divin. În mod general, ei îşi recunosc nedesăvârşirile, dar nu renunţă, nu se leapădă de păcatele lor preferate. Cu fiecare faptă sau acţiune rea, firea cea veche şi egoistă câştigă teren, se întăreşte.
Singura speranţă pentru aceste suflete este aceia de a înfăptui în ei înşişi adevărul cuvântului rostit de Domnul Hristos lui Nicodim: "Nu te mira că ţi-am zis: "Trebuie să vă năşteţi din nou". "Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu." Ioan 3,7.3.
Adevărata sfinţire constă în deplina predare în serviciul lui Dumnezeu. Aceasta este condiţia adevăratei vieţuiri creştine. Domnul Hristos cere o consacrare deplină, fără rezerve, pentru o slujire neîmpărţită. El cere inima, mintea, sufletul şi puterea. Eul nu trebuie încurajat. Cel care trăieşte pentru sine nu poate fi creştin.
Iubirea trebuie să fie principiul care stă la baza oricărei acţiuni. Iubirea este principiul de bază al guvernării lui Dumnezeu în ceruri şi pe pământ, şi ea trebuie să fie temelia caracterului creştin. Numai aceasta îl poate face şi menţine tare, neclintit. Numai aceasta îl poate face în stare să reziste în faţa încercărilor şi ispitelor.
Iar iubirea se va da pe faţă prin sacrificiu. Planul de Mântuire a fost întemeiat pe sacrificiu - un sacrificiu aşa de cuprinzător şi profund, atât de înalt, încât este de nemăsurat. Domnul Hristos a dat totul pentru noi, iar aceia care-L primesc pe El vor fi gata să sacrifice totul pentru Mântuitorul lor. Gândul la onoarea şi slava Domnului, trebuie să ne preocupe mai mult decât orice.
Dacă iubim pe Domnul Hristos, atunci vom dori să trăim pentru El, să-i prezentăm darurile noastre de mulţumire, şi să lucrăm pentru El. Atunci, orice lucrare va fi uşoară. Din iubire pentru El noi vom dori truda, durerea şi chiar sacrificiul. Atunci, dorinţa Sa de a mântui pe oameni, ne va cuprinde şi pe noi. Vom simţi atunci acelaşi dor plin de iubire pentru suflete, cum a simţit şi El.
Aceasta este religia Domnului Hristos. Tot ceea ce este mai puţin decât atât, este o dezamăgire. Niciodată, simpla teorie a adevărului sau mărturisirea faptului că suntem ucenici ai lui Hristos, nu va mântui vreun păcătos. Noi nu aparţinem Domnului Hristos, dacă nu suntem cu totul ai Săi. Datorită faptului că trăim numai cu jumătate de inimă viaţa de creştin, de aceea unii creştini devin slabi în urmărirea scopurilor sfinte şi foarte schimbători în dorinţele lor. Efortul de a sluji atât eul cât şi lui Hristos face pe cineva să fie un auzitor asemenea ogorului stâncos, care nu va rezista atunci când încercările vor veni asupra lui.
Între spini
"Sămânţa căzută între spini este cel ce aude Cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge neroditor." Matei 13,22.
Sămânţa Evangheliei cade adesea printre mărăcini şi buruieni sălbatice, şi dacă nu intervine o transformare morală în inima omului, dacă vechile obiceiuri şi practici, precum şi vechea viaţă de păcat nu sunt părăsite, dacă însuşirile lui Satana nu sunt stârpite din suflet, atunci grâul va fi înăbuşit, sufocat. Spinii şi mărăcinii vor fi atunci recolta, iar aceştia vor nimici grâul semănat.
Harul poate lucra numai în inima care se pregăteşte totdeauna pentru primirea preţioaselor seminţe ale adevărului. Spinii păcatului vor creşte în orice fel de teren, ei n-au nevoie să fie cultivaţi, dar harul trebuie să fie cultivat cu multă grijă. Spinii şi mărăcinii sunt totdeauna gata să răsară, iar lucrarea de curăţire trebuie să se facă continuu. Dacă inima nu este păstrată sub controlul lui Dumnezeu, dacă Duhul Sfânt nu lucrează fără încetare spre a şlefui şi înnobila caracterul, atunci, vechile obiceiuri vor reapare în viaţă. Unii oameni pot mărturisi că ei cred în Evanghelie, dar dacă nu sunt sfinţiţi de Evanghelie, atunci pretenţia lor este fără nici un folos. Dacă ei nu ajung să câştige biruinţa asupra păcatului, păcatul va câştiga biruinţa asupra lor. Spinii care au fost tăiaţi, dar n-au fost smulşi din rădăcină, vor creşte din nou, până când sufletul va fi copleşit de ei.
Domnul Hristos a subliniat lucrurile care sunt primejdioase pentru suflet. Aşa cum este amintit de evanghelistul Marcu, Domnul menţionează: "grijile lumeşti", "înşelăciunea bogăţiilor" şi "poftele altor lucruri". Marcu 4,19. Luca aminteşte "grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia." Luca 8,14. Acestea sunt cele care înăbuşe Cuvântul şi opresc creşterea seminţei spirituale. Atunci, sufletul încetează a-şi mai trage hrana de la Hristos şi viaţa spirituală moare atunci în inimă.
"Grijile acestei lumi." Nimeni nu este scutit de ispita grijilor acestei lumi. Pentru cei săraci, munca grea şi lipsurile, cum şi teama de sărăcie, de mizerie, toate acestea aduc tulburări şi îi împovărează. Pentru cei bogaţi este teama de a nu pierde averea, precum şi o sumedenie de griji tulburătoare. Mulţi dintre urmaşii Domnului Hristos uită lecţia pe care El ne-a îndemnat s-o învăţăm de la florile câmpului. Ei nu se încred în continua Lui grijă pentru ei. Domnul Hristos nu le poate purta poverile, pentru că ei nu le aşează asupra Lui. De aceea, grijile vieţii, care de fapt ar trebui să-i îndrepte la Mântuitorul pentru sprijin şi mângâiere, tocmai ele îi separă de El.
Mulţi dintre cei care ar putea aduce roade în serviciul lui Dumnezeu s-au dedat plăcerii strângerii de averi. Întreaga lor energie este absorbită în diverse afaceri, încât se simt obligaţi să neglijeze lucrurile spirituale. Astfel ei se separă singuri de Dumnezeu. În Sfânta Scriptură suntem îndemnaţi să nu fim leneşi în ocupaţiile noastre, ci "fără preget". Romani 12,11. Noi trebuie să muncim însă pentru a avea să dăm şi celui care se află în nevoie. Credincioşii trebuie să muncească, ei trebuie să se avânte în orice ocupaţie, făcând aceasta fără să păcătuiască. Dar mulţi devin atât de absorbiţi, atât de prinşi în afacerile lor, încât nu mai au timp pentru rugăciune, nu mai au timp pentru studierea Sfintelor Scripturi, nu mai au timp să caute şi să slujească lui Dumnezeu. Uneori ei simt nevoia de sfinţire, de cer, dar n-au timp să se smulgă din zgomotul lumii şi să asculte cuvântul maiestos şi plin de autoritate al Duhului lui Dumnezeu. Lucrurile veşnice sunt aşezate pe un plan secundar în timp ce lucrurile fireşti au întâietate. În aceste condiţii, este imposibil ca sămânţa Cuvântului să mai aducă roadă, pentru că viaţa sufletului trebuie să hrănească mărăcinii caracterului lumesc.
Şi mulţi dintre aceia care lucrează cu un scop foarte diferit, cad în aceiaşi rătăcire. Ei lucrează pentru binele altora, obligaţiile lor îi apasă, iar răspunderile lor sunt numeroase, îngăduind astfel ca preocupările lor să le consume şi timpul care ar trebui consacrat rugăciunii şi studierii Cuvântului lui Dumnezeu. Comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune şi studierea Cuvântului Său este neglijată. Ei uită că Domnul Hristos a zis că: "Despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic." Ioan 15,5. Ei merg despărţiţi de Hristos, viaţa lor nefiind pătrunsă de harul Său, iar manifestările eului personal încep să-şi spună cuvântul. Lucrarea lor este mânjită de dorinţa după întâietate şi de trăsăturile dure, lipsite de iubire ale inimii nesupuse. Iată aceasta este una din principalele "taine" ale insuccesului în lucrarea creştină. Din această cauză rezultatele sunt adesea foarte slabe.
"Înşelăciunea bogăţiilor". Iubirea de averi are o putere fascinantă şi înşelătoare. Prea adesea, aceia care au averi pământeşti uită că Dumnezeu este Acela care le-a dat putere să le câştige. Ei spun: "Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii." Deuteronom 8,17. Bogăţiile lor în loc să trezească în ei recunoştinţa faţă de Dumnezeu, îi duc la înălţare de sine. Ei pierd simţul dependenţei lor de Dumnezeu şi al îndatoririi faţă de semenii lor. În loc de a considera bogăţia ca un talant care să fie folosit spre slava lui Dumnezeu şi pentru ridicarea omenirii, ei privesc la ea ca un mijloc pentru satisfacţii egoiste. În loc de a dezvolta în om atributele lui Dumnezeu, bogăţiile folosite astfel dezvoltă în el atributele lui Satana. Sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu este înăbuşită de spini.
"Plăcerile vieţii acesteia". Există o primejdie în distracţiile ce sunt căutate numai pentru satisfacţii personale. Toate obiceiurile îngăduite şi care slăbesc puterile fizice, care întunecă mintea şi amorţesc facultăţile spirituale, sunt "pofte ale firii pământeşti care se războiesc cu sufletul." 1 Petru 2,11.
"Poftele altor lucruri." Acestea nu trebuie să fie neapărat lucruri păcătoase în sine, ci ceva ce ne preocupă mai întâi şi mai mult decât Împărăţia lui Dumnezeu. Tot ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu, tot ceea ce ne îndeamnă la păcat, vine de la Satana, vrăjmaşul sufletelor noastre.
Când mintea este tânără, viguroasă şi capabilă să se dezvolte repede, este o mare ispită aceea de a avea ambiţii egoiste, de a face să slujească numai eului personal. Dacă are succes în planurile şi acţiunile omeneşti, există tendinţa de a continua pe o cale care amorţeşte conştiinţa şi împiedecă o evaluare corectă a ceea ce constituie adevărata valoare a caracterului. Când împrejurările favorizează o astfel de dezvoltare, atunci se va vedea o creştere într-o direcţie neîngăduită de Cuvântul lui Dumnezeu.
În această perioadă de formare a vieţii copiilor, responsabilitatea părinţilor este foarte mare. Ar trebui să fie preocuparea lor aceea de a înconjura pe tineri cu o influenţă sfântă, influenţă care să le formeze concepţii corecte despre viaţă şi despre adevăratul succes al vieţii. În loc de a face astfel, câţi părinţi nu-şi iau drept ţintă principală a vieţii să asigure copiilor prosperitate în cele pământeşti. Toate combinaţiile lor sunt alese având în vedere atingerea acestui scop. Mulţi părinţi îşi fac căminul în unele oraşe mari şi îşi introduc copiii în societatea elevată. Ei îi înconjoară cu influenţe ce încurajează spiritul lumesc şi mândria. În această atmosferă mintea şi sufletul se pipernicesc. Scopurile cele înalte şi nobile ale vieţii sunt atunci uitate. Privilegiul de a fi fii şi fiice ale lui Dumnezeu, moştenitori ai veşniciei, este schimbat pentru un câştig lumesc.
Mulţi părinţi caută să asigure fericirea copiilor lor îngăduindu-le satisfacerea dorinţei lor după distracţii. Ei le îngăduie să se angajeze în diferite jocuri, sau să participe la petreceri, dându-le bani pentru ca să-i cheltuiască cum vor, pentru a se afişa sau pentru satisfacerea plăcerilor personale. Cu cât este mai mult satisfăcută dorinţa după plăceri, cu atât mai puternică devine aceasta.
Interesul unor astfel de tineri este din ce în ce mai mult absorbit de plăceri, până când ajung să facă din aceasta marele obiect al vieţii lor. Ei se obişnuiesc să trândăvească şi să-şi satisfacă toate capriciile, încât devine aproape imposibil pentru ei a mai fi vreodată creştini statornici.
Chiar şi biserica, ea care ar trebui să fie stâlpul şi temelia adevărului, încurajează adesea iubirea egoistă a plăcerilor. Când trebuie să se strângă bani pentru scopuri religioase, la ce mijloace recurg unele biserici? La bazaruri, mese, tombole, chiar la loterii şi alte lucruri asemănătoare. Adesea, locul pus deoparte pentru adorarea lui Dumnezeu este profanat prin întâlniri la care se mănâncă şi se bea, se cumpără, se vinde şi se distrează. Şi astfel se face că respectul celor tineri pentru casa lui Dumnezeu şi veneraţia pentru adorarea Lui scade. Frânele stăpânirii de sine se slăbesc. Egoismul, satisfacerea apetitului, iubirea de afişare sunt cultivate şi ele se întăresc pe măsură ce sunt îngăduite. Goana după plăceri şi distracţii este mai puternică în oraşe. Mulţi părinţi care aleg oraşul ca locuinţă pentru copiii lor şi care fac lucrul acesta cu gândul să le ofere avantaje mai mari, sunt dezamăgiţi şi adesea îşi dau seama prea târziu, căindu-se de teribila lor greşeală. Oraşele de astăzi devin repede asemenea Sodomei şi Gomorei. Multe sărbători încurajează lenea. Lucrurile care aprind simţurile: alergările de cai, jocurile de noroc, beţia şi desfrâul stimulează în cel mai înalt grad pasiunile. Tinerii sunt luaţi de curentul lumesc. Aceia care învaţă să iubească distracţiile de dragul lor, deschid uşa unui potop de ispite. Ei se dedau la chefuri şi veselii nesăbuite, iar legăturile lor cu iubitorii de plăceri au un efect otrăvitor asupra minţii. Mergând astfel din desfrâu în desfrâu, ei ajung să piardă dorinţa cât şi capacitatea pentru o viaţă cu folos. Aspiraţiile lor religioase sunt reci, viaţa lor religioasă este întunecată. Toate facultăţile nobile ale sufletului, tot ceea ce leagă pe credincios de lumea spirituală, este corupt.
Este adevărat că unii dintre aceştia pot ajunge să vadă nebunia lor şi se pocăiesc. Şi Dumnezeu poate să-i ierte. Dar ei şi-au hrănit sufletul şi au adus asupra lor o primejdie care îi pândeşte toată viaţa. Puterea de discernământ care ar trebui să fie totdeauna păstrată trează şi plină de sensibilitate pentru a putea deosebi între bine şi rău, este în mare măsură distrusă. Ei nu sunt sensibili, gata să recunoască vocea Duhului Sfânt, şi nici să observe cursele lui Satana. Prea adesea, în timp de primejdie, ei cad pradă ispitei şi se îndepărtează de Dumnezeu. Sfârşitul vieţii lor iubitoare de plăceri este ruina, atât pentru viaţa aceasta cât şi pentru cea viitoare.
Grijile, bogăţiile, plăcerile, toate acestea sunt folosite de Satana în jocul vieţii pentru a pune stăpânire pe viaţa omului. Avertizarea însă este: "Nu iubiţi lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşenia vieţii, nu este de la Tatăl ci din lume." 1 Ioan 2, 15.16. Cel care citeşte inimile oamenilor ca într-o carte deschisă spune: "Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia." Luca 21,34. Apostolul Pavel, prin inspiraţia Duhului Sfânt scrie: "Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd, şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri." 1 Timotei 6,9-10.
Pregătirea ogorului
În toată parabola semănătorului Domnul Hristos înfăţişează diferitele rezultate ale semănatului, rezultate care depind de pământul în care a căzut sămânţa. În toate cazurile, semănătorul şi sămânţa sunt aceleaşi. Astfel, El ne învaţă că, dacă Cuvântul lui Dumnezeu dă greş în îndeplinirea lucrării Sale în inimile şi-n viaţa noastră, motivul eşecului trebuie căutat atunci la noi. Dar rezultatul nu este însă în afara controlului nostru. Este adevărat că noi nu ne putem schimba singuri, dar puterea alegerii ne aparţine şi depinde de noi să hotărâm drumul pe care vom merge şi ce vom deveni. Nu este necesar ca ascultătorii asemănaţi cu drumul, cu locul stâncos sau cu spinii şi mărăcinii, să rămână aşa. Duhul lui Dumnezeu caută tot mereu să rupă fascinaţia nebuniei care-i ţine pe oameni absorbiţi de plăcerile lumeşti şi să trezească în ei dorinţa după comoara nepieritoare. Rezistând influenţei Duhului Sfânt, oamenii ajung nepăsători sau chiar neglijenţi faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei înşişi sunt răspunzători pentru împietrirea inimii, fapt care împiedică sămânţa cea bună să prindă rădăcini şi pentru creşterea răului care împiedică dezvoltarea ei.
Grădina inimii trebuie cultivată. Ogorul trebuie arat adânc printr-o profundă pocăinţă şi întoarcere de la păcat. Plantele otrăvitoare satanice, trebuie smulse din rădăcină. Ogorul care este năpădit de mărăcini, poate fi curăţit numai printr-o muncă susţinută. În acest fel, tendinţele rele ale inimii fireşti pot fi biruite numai printr-un efort stăruitor, în numele şi în puterea Domnului Hristos. Dumnezeu ne îndeamnă prin gura profetului Ieremia: "Desţeleniţi-vă un ogor nou şi nu semănaţi între spini." Ieremia 4,3 u.p. "Semănaţi potrivit cu neprihănirea şi veţi secera potrivit cu îndurarea." Osea 10,12. El doreşte să împlinească pentru noi această lucrare şi ne invită să conlucrăm cu El.
Semănătorii seminţei au de făcut o lucrare de pregătire a inimilor pentru primirea Evangheliei. În lucrarea de vestire a Cuvântului se predică prea mult şi este prea puţină lucrare de la inimă la inimă. Este nevoie de lucrare personală pentru sufletele pierdute. În acelaşi spirit şi cu aceeaşi iubire ca a Domnului Hristos, noi ar trebui să ne apropiem personal de cei păcătoşi, căutând să le trezim interesul pentru marile realităţi ale vieţii veşnice. Poate că inimile lor sunt tot aşa de tari ca şi drumul cel bătătorit şi s-ar părea că este un efort inutil acela de a le prezenta pe Mântuitorul, dar dacă logica ar putea da greş în a mişca inima, iar argumentul să fie lipsit de putere pentru a convinge, iubirea Domnului Hristos, manifestată în lucrarea personală, poate înmuia inima de piatră aşa încât sămânţa adevărului să poată prinde rădăcină.
De asemenea, semănătorii au de făcut o lucrare pentru ca sămânţa să nu fie înăbuşită de mărăcini, sau să piară din cauză că n-a avut pământ suficient. Chiar la începutul vieţii creştine, fiecare credincios ar trebui să fie învăţat principiile fundamentale ale credinţei. El ar trebui învăţat că nu este de ajuns a şti că este mântuit prin sacrificiul Domnului Hristos, şi că el este dator să facă astfel ca viaţa Domnului Hristos să fie viaţa Sa, iar caracterul Mântuitorului să fie caracterul său. Toţi trebuie să învăţăm faptul că avem de purtat poveri şi că trebuie să ne debarasăm de înclinaţiile fireşti. Să cunoaştem cu toţii, binecuvântarea de a lucra pentru Hristos, urmându-L cu lepădare de sine, suferind greutăţi ca un bun ostaş al lui Hristos. Să învăţăm a ne încrede în iubirea Lui, aşezând asupra Sa grijile noastre. Să gustăm bucuria câştigării sufletelor pentru El. Căci în iubirea şi interesul nostru pentru cei pierduţi, vom uita de noi înşine, de eul nostru. Atunci, plăcerile firii îşi vor pierde puterea seducătoare, iar greutăţile nu ne vor mai descuraja. Plugul adevărului îşi va face atunci lucrarea sa. El va desţeleni ogorul. El nu va reteza numai vârfurile mărăcinilor, ci îi va scoate din rădăcină.
În pământ bun
Semănătorul nu este întotdeauna obligat să aibă numai dezamăgiri, insuccese. Despre sămânţa care a căzut în pământ bun, Mântuitorul spunea că simbolizează pe "cel care aude Cuvântul şi-l înţelege, el aduce roadă, un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci." Matei 13,23. Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac roadă în răbdare." Luca 8,15.
"O inimă bună şi curată", despre care ne vorbeşte parabola, nu este o inimă în care nu este păcat, căci Evanghelia trebuie predicată la cei pierduţi. Domnul Hristos spune: "Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi." Marcu 2,17 u.p. Cel cu inima curată, este acela care se supune în totul lucrării convingătoare a Duhului Sfânt. El îşi mărturiseşte greşeala sa şi simte nevoia după mila şi iubirea lui Dumnezeu. El are o dorinţă sinceră de a cunoaşte adevărul pentru ca să-l poată trăi. Inima bună, este o inimă credincioasă, o inimă care are încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. Căci fără credinţă este cu neputinţă să primim Cuvântul. "Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută." Evrei 11,6.
Acesta este "cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege." Fariseii din timpul Domnului Hristos şi-au închis ochii ca să nu vadă şi urechile ca să nu audă, de aceea adevărul n-a putut să ajungă la inimile lor. Ei aveau să-şi primească răsplata pentru voita lor neştiinţă şi pentru orbirea ce singuri şi-au impus-o. Dar Domnul Hristos a învăţat pe ucenicii Săi ca să-şi deschidă mintea şi inima la învăţătură şi să fie gata să creadă. El a rostit chiar o binecuvântare asupra lor pentru că ei au văzut cu ochii şi au auzit cu urechile, şi au crezut.
Ascultătorii asemănaţi cu pământul cel bun, primesc Cuvântul, nu ca pe cuvântul oamenilor, ci aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 2,13. Numai acela care primeşte Cuvântul Scripturilor ca vocea lui Dumnezeu, vorbindu-i lui personal, numai acela este un adevărat ascultător. El tremură în faţa Cuvântului, căci pentru el, Cuvântul este o realitate vie. El îşi deschide puterea înţelegerii şi inima sa pentru a-l primi. Astfel de ascultători erau Corneliu şi prietenii săi, care au spus apostolului Petru: "Acum dar, toţi suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ţi-a poruncit Domnul să ne spui." Faptele Apostolilor 10,33.
Cunoaşterea adevărului nu depinde atât de puterea intelectului cât de curăţia scopului şi de simplitatea unei credinţe pline de zel şi consacrate Domnului. Îngerii Domnului se alătură acelora care cu o inimă plină de umilinţă caută călăuzirea divină. Duhul Sfânt este dat ca să le deschidă bogăţia comorilor adevărului. Ascultătorii asemănaţi cu pământul cel bun, auzind Cuvântul îl păstrează. De aceea Satana cu toate mijloacele răului pe care le foloseşte, nu este în stare să-l mai smulgă de la ei.
Numai a auzi sau citi Cuvântul lui Dumnezeu, nu este de ajuns. Acela care doreşte să aibă un folos din cunoaşterea Scripturilor, trebuie să mediteze asupra adevărului ce i-a fost prezentat. Printr-o atenţie deosebită şi cu rugăciune, el trebuie să înveţe însemnătatea Cuvântului adevărului şi să bea profund din spiritul sfintelor comunicări divine.
Dumnezeu ne invită să ne umplem inima cu cugetări înalte, cu gânduri curate. El doreşte ca noi să medităm la iubirea şi mila Sa, să studiem lucrarea Sa minunată în marele Plan de Mântuire. Atunci, înţelegerea de către noi a adevărului va fi din ce în ce mai clară, iar dorinţa noastră după curăţia inimii şi limpezimea gândurilor va fi tot mai înaltă şi tot mai sfântă. Atunci, cel credincios, trăind în atmosfera cea curată a cugetelor sfinte, va fi transformat prin comunicarea cu Dumnezeu şi prin studierea Sfintelor Scripturi.
"Aduce roadă". Aceia care, auzind Cuvântul, "îl ţin într-o inimă bună şi curată" (Luca 8,15), aduc roadă în ascultare. Cuvântul lui Dumnezeu, primit în suflet, se va manifesta prin fapte bune. Rezultatele lui vor fi văzute într-un caracter şi o voinţă asemenea caracterului şi vieţii Domnului Hristos. Domnul Hristos spunea despre Sine: "Vreau să fac voia Ta Dumnezeule. Şi Legea Ta este în fundul inimii mele." Psalmul 40,8. "Eu nu pot face nimic de la Mine însumi...pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis." Ioan 5,30. Iar Cuvântul Sfintelor Scripturi spune că "cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Hristos." 1 Ioan 2,6. Adesea, Cuvântul lui Dumnezeu vine în conflict cu trăsăturile de caracter, moştenite sau cultivate, ale omului şi cu obiceiurile vieţii lui. Dar ascultătorul cel asemănat cu pământul cel bun, atunci când primeşte Cuvântul, acceptă toate condiţiile şi cerinţele lui. Obiceiurile şi practicile lui sunt atunci aduse în supunere faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru el, în problema mântuirii, poruncile omului mărginit şi greşit, nu au nici o valoare, în faţa Cuvântului Dumnezeului cel veşnic. Din toată inima sa şi cu o hotărâre neîmpărţită, el caută viaţa veşnică şi va asculta de adevăr chiar dacă ar suferi pierderi, persecuţie sau chiar cu preţul vieţii. Şi el va aduce roadă "în răbdare". Nici unul dintre cei care primesc Cuvântul lui Dumnezeu, nu este scutit de greutăţi şi încercări. Însă atunci când necazurile vin, adevăratul creştin nu devine neliniştit, îndoielnic şi abătut. Deşi nu putem vedea deznodământul lucrurilor, şi nici nu putem discerne scopul lucrărilor providenţei, nu trebuie să ne pierdem încrederea. Amintindu-ne de mila cea iubitoare a lui Dumnezeu, noi ar trebui să aruncăm asupra Lui grijile noastre şi cu răbdare să aşteptăm mântuirea Sa.
Prin luptă, viaţa spirituală se întăreşte. Încercările suportate cu bine vor dezvolta trăinicia caracterului şi preţioase calităţi spirituale. Rodul desăvârşit al credinţei, blândeţea şi iubirea, se maturizează adesea cel mai bine în mijlocul norilor de furtună şi întuneric. "Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaia timpurie şi târzie." Tot astfel şi creştinul trebuie să aştepte cu răbdare, ca în viaţa sa Cuvântul lui Dumnezeu să aducă roadă. Adesea, când ne rugăm pentru darurile Duhului Sfânt, Dumnezeu răspunde în împrejurări care dezvoltă aceste roade, uneori însă neînţelegându-I planul, suntem surprinşi şi descurajaţi. Şi cu toate acestea, nimeni nu poate să dezvolte aceste daruri decât numai printr-un proces de creştere şi de aducere de roade. Partea noastră este aceea de a primi Cuvântul lui Dumnezeu şi de a-l ţine strâns, supunându-ne pe deplin controlului său şi atunci se vor împlini în noi planurile Sale.
"Dacă mă iubeşte cineva", spunea Domnul Hristos, "va păzi Cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la El şi vom locui împreună cu el." Ioan 14,23. Influenţa unui spirit mai puternic, desăvârşit, va fi asupra noastră, pentru că avem o legătură vie cu izvorul puterii atotbiruitoare. În viaţa noastră spirituală, noi vom ajunge captivi ai Domnului Isus Hristos. Nu vom mai trăi nicidecum obişnuita viaţă egoistă, ci Hristos va locui în noi. Caracterul Său va fi atunci reprodus în noi. În felul acesta vom putea aduce roadele Duhului Sfânt - "unul treizeci, altul şaizeci şi altul o sută." Marcu 4,20.
Cap. 3- Lucruri vechi şi noi
În timp ce Domnul Hristos învăţa norodul, El făcea de asemenea educaţie ucenicilor Săi, în vederea activităţii lor viitoare. În toate învăţăturile Sale erau şi pentru ei lecţii de învăţat. După ce a rostit parabola năvodului, El i-a întrebat: "Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?" Şi ei I-au răspuns: "Da, Doamne." Apoi într-o altă parabolă, El le-a prezentat responsabilitatea ce o au faţă de adevărurile pe care le-au primit. "De aceea", le-a zis El, "orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar, care scoate din visteria lui lucruri noi şi lucruri vechi." Matei 13,51-52.
Comoara pe care gospodarul a strâns-o, el n-o ascunde. El o scoate şi face altora parte din ea. Şi folosind-o, comoara creşte. Gospodarul are atât lucruri vechi, cât şi lucruri noi. Tot aşa Domnul Hristos învaţă că adevărul încredinţat ucenicilor Săi, trebuie vestit lumii. Şi cu cât cunoştinţa adevărului va fi răspândită mai mult, cu atât ea va creşte mai mult.
Toţi aceia care primesc solia Evangheliei în inimă, vor dori s-o vestească. Iubirea cerească a Domnului Hristos trebuie să se manifeste. Aceia care s-au îmbrăcat cu Hristos, vor istorisi experienţa lor, arătând pas cu pas felul în care i-a condus Duhul Sfânt - foamea şi setea lor după cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului Isus Hristos pe care L-a trimis El, rezultatul cercetării Scripturilor, rugăciunile lor, agonia sufletului lor şi cuvintele Domnului Hristos adresate lor: "Păcatele îţi sunt iertate." Este un lucru nemotivat ca cineva să ţină aceste lucruri în secret, numai pentru sine, dar cei ce sunt plini de dragostea lui Hristos nu vor face aşa. În măsura în care Domnul Hristos i-a făcut depozitarii adevărurilor sfinte, dorinţa lor va fi ca şi alţii să primească aceleaşi binecuvântări. Şi pe măsură ce face şi altora cunoscute comorile bogate ale harului lui Dumnezeu, harul Domnului Hristos le va fi dat într-o măsură din ce în ce mai bogată. Ei vor avea atunci inima ca a unui copilaş în simplitate, într-o ascultare fără rezerve. Sufletele lor vor tânji atunci după sfinţire, iar comorile adevărului şi ale harului le vor fi descoperite din ce în ce mai mult, pentru ca mai departe, să fie transmise lumii.
Cuvântul lui Dumnezeu este marele tezaur al adevărului care cuprinde: Cuvântul scris, cartea naturii şi cartea experienţelor modului în care Dumnezeu procedează cu viaţa omului. Aceasta este comoara din care slujitorii lui Dumnezeu trebuie să se îndestuleze. În cercetarea lor după adevăr, în căutarea mântuirii, ei trebuie să depindă numai de Dumnezeu şi nu de inteligenţele omeneşti, de cei a căror înţelepciune este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Prin mijloace stabilite de El, Dumnezeu va transmite cunoaşterea de sine, oricărui cercetător.
Dacă urmaşii Domnului Hristos vor crede în Cuvântul Său şi-l vor trăi, atunci nu va fi nici o ramură a ştiinţei din lumea naturală pe care ei să nu fie în stare s-o priceapă şi s-o preţuiască. Nu va fi nimic care să nu le furnizeze mijloace prin care să facă cunoscut şi altora adevărul. Ştiinţele naturii sunt un tezaur al cunoaşterii, din care fiecare elev în şcoala lui Hristos poate scoate multe învăţături.
În timp ce contemplăm frumuseţea naturii, în timp ce studiem lecţiile ei în cultivarea pământului, în creşterea copacilor, în toate lucrurile minunate ale pământului, mărilor şi ale cerului, vom ajunge să avem o nouă înţelegere a adevărului. În tainele modului în care Dumnezeu se poartă cu oamenii, profunzimea înţelepciunii şi judecăţii Sale, aşa cum se văd în viaţa oamenilor - toate acestea se dovedesc a fi un tezaur plin de bogăţii.
Dar în Cuvântul scris, cunoştinţa despre Dumnezeu se descoperă în modul cel mai clar omului căzut în păcat. Aceasta este comoara cea de nepătruns a bogăţiilor Domnului Hristos.
Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde Scripturile Vechiului ca şi cele ale Noului Testament. Unul nu este complet fără celălalt. Domnul Hristos a declarat că adevărurile Vechiului Testament sunt tot aşa de valabile ca şi cele ale Noului Testament. Domnul Hristos a fost tot atât de mult Mântuitorul omului şi la începutul lumii, cum este şi astăzi. Mai înainte ca El să-Şi îmbrace divinitatea Sa în trupul naturii noastre omeneşti şi să coboare în lumea noastră, solia Evangheliei a fost vestită de către Adam, Set, Enoh, Metusalah şi Noe. Abraham a fost vestitorul acestei solii în Canaan, iar Lot în Sodoma şi din generaţie în generaţie, soli credincioşi au vestit pe Cel care avea să vină. Ritualul serviciilor divine iudaice a fost instituit chiar de către Domnul Hristos. El a fost temelia sistemului lor de jertfe şi sacrificii, marele antitip al tuturor serviciilor lor religioase. Sângele vărsat al jerfelor este oferit ca o reprezentare a sacrificiului Mielului lui Dumnezeu. Toate jertfele preînchipuitoare au fost împlinite de El.
Domnul Hristos, aşa cum S-a înfăţişat patriarhilor, aşa cum a fost simbolizat în serviciul jertfelor, aşa cum a fost caracterizat în Lege şi cum a fost descoperit de profeţi, este bogăţia Vechiului Testament. Domnul Hristos în viaţa Sa, în moartea şi învierea Sa, Domnul Hristos, aşa cum este El descoperit de către Duhul Sfânt, constituie comoara Noului Testament. Mântuitorul nostru, strălucirea slavei Tatălui, este atât în Vechiul cât şi în Noul Testament.
Apostolii trebuiau să meargă şi să dea mărturie despre viaţa, moartea şi lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos, despre care au profetizat proorocii. Domnul Hristos în umilinţa Sa, în curăţia şi sfinţenia Sa, precum şi în iubirea Sa fără de margini, avea să fie tema mărturisirii lor. Şi pentru a predica Evanghelia în toată plinătatea ei, ei trebuiau să prezinte pe Mântuitorul nu numai aşa cum a fost descoperit în viaţa şi învăţăturile Sale ci şi aşa cum a fost profetizat de către proorocii Vechiului Testament şi cum a fost simbolizat în serviciul jertfelor.
În învăţătura Sa, Domnul Hristos a prezentat adevăruri vechi, al căror Autor era chiar El, adevăruri pe care El le-a rostit prin patriarhi şi profeţi, dar asupra cărora El revarsă acum o lumină nouă. Cât de deosebită apărea acum însemnătatea lor. Un potop de lumină şi de putere spirituală se revărsa din explicaţiile Sale. Şi El a făgăduit că Duhul Sfânt va lumina pe ucenici, pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu să le fie totdeauna desluşit. Astfel ei vor fi în stare să prezintă adevărurile Lui înveşmântate în noi frumuseţi.
Chiar de la prima făgăduinţă a mântuirii rostită în Eden, viaţa, caracterul şi lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos, au constituit un subiect de studiu pentru minţile omeneşti. Şi totuşi, aceia prin care Duhul Sfânt a lucrat, au prezentat aceste teme într-o lumină nouă şi reînviorătoare. Adevărurile cu privire la Mântuire sunt capabile de o continuă dezvoltare şi extindere. Deşi vechi, ele sunt totdeauna noi, descoperind mereu cercetătorului după adevăr o strălucire şi o putere tot mai mare.
În fiecare generaţie se poate vedea o nouă dezvoltare a adevărului, a soliei adresată de Dumnezeu oamenilor din acea generaţie. Toate adevărurile vechi sunt esenţiale, iar adevărurile noi nu sunt independente faţă de cele vechi, ci sunt o continuare, o descifrare a lor. Numai când adevărurile cele vechi sunt înţelese, numai atunci le putem pricepe pe cele noi. Când Domnul Hristos a dorit să prezinte ucenicilor Săi adevărul cu privire la învierea Sa, El "a început de la Moise şi de la toţi proorocii, şi le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El." Luca 24,27. Dar lumina care străluceşte din proaspăta desfăşurare a adevărului, este aceea care glorifică vechile adevăruri.
Cel care respinge sau neglijează pe cele noi, în realitate nu cunoaşte nici pe cele vechi. Pentru el, ele îşi pierd puterea lor vitală şi devin numai o formă lipsită de viaţă.
Sunt unii care mărturisesc a crede şi a învăţa adevărurile Vechiului Testament, în timp ce resping pe cele ale Noului. Dar refuzând să primească învăţăturile Domnului Hristos, ei demonstrează de fapt că nu cred ceea ce au spus patriarhii şi profeţii. "Căci, dacă aţi crede în Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine." Ioan 5,46. De aceea nu este nici o reală putere în învăţătura lor chiar cu privire la Vechiul Testament.
Mulţi dintre cei care pretind a crede şi învăţa Evanghelia sunt într-o greşeală asemănătoare. Ei dau la o parte Scripturile Vechiului Testament, despre care Domnul Hristos a declarat că: "Tocmai ele mărturisesc despre Mine." Ioan 5,39. Respingând Vechiul Testament, ei resping de fapt Noul Testament pentru că amândouă sunt părţi inseparabile ale unui tot. Nimeni nu poate prezenta în mod drept Legea lui Dumnezeu, fără prezentarea Evangheliei sau Evanghelia fără Lege. Legea este Evanghelia întrupată, iar Evanghelia este Legea descifrată. Legea este rădăcina, Evanghelia este floarea plăcut mirositoare şi rodul pe care-l poartă.
Vechiul Testament aruncă lumină asupra Noului, iar Noul asupra Vechiului. Fiecare în parte este o descoperire a slavei lui Dumnezeu în Hristos Isus. Amândouă prezintă adevărurile care vor continua să descopere mereu noi profunzimi ale înţelegerii cercetătorului zelos.
Adevărul în Hristos şi prin Hristos este nemăsurat. Cercetătorul Sfintelor Scripturi se aseamănă cu cineva care priveşte într-o fântână ce se adânceşte şi se lărgeşte pe măsură ce se uită mai cu atenţie în adâncurile ei. În această viaţă noi nu vom ajunge niciodată să înţelegem tainele iubirii lui Dumnezeu, în dăruirea Fiului Său ca să facă ispăşire pentru păcatele noastre. Lucrarea Mântuitorului nostru pe acest pământ este şi va fi întotdeauna un subiect ce va pune la lucru în gradul cel mai înalt imaginaţia noastră. Omul poate să facă apel la toate puterile sale intelectuale în strădania sa de a pătrunde această taină, dar puterile minţii sale vor slăbi şi vor obosi. Cel mai zelos cercetător va vedea în faţa sa o mare fără fund şi fără ţărmuri.
Adevărul aşa cum este el în Domnul Hristos, poate fi experimentat, dar niciodată explicat. Înălţimea, lăţimea şi adâncimea lui, întrece posibilitatea cunoaşterii noastre. Putem pune imaginaţia noastră la lucru mergând până la extrem, şi totuşi să nu vedem decât în mod întunecos contururile unei iubiri ce nu se poate explica, care este tot atât de înaltă ca cerurile, dar care se pleacă spre pământ, ca să imprime chipul lui Dumnezeu pe întreaga omenire.
Este totuşi posibil ca noi să vedem, din mila divină, atât cât putem noi suporta. Aceasta se manifestă în sufletul umil şi plin de căinţă. Noi vom înţelege mila lui Dumnezeu exact în măsura în care preţuim sacrificiul Său adus pentru noi. Căutând Cuvântul lui Dumnezeu cu inimă umilită, marea taină a Mântuirii se va deschide cercetării noastre. El va creşte în strălucire pe măsură ce privim la El, iar înălţimea şi adâncimea lui vor creşte mereu, atunci când vom căuta să-l pricepem.
Viaţa noastră trebuie să fie strâns legată de viaţa Domnului Hristos, noi trebuie să primim mereu de la El, să ne împărtăşim de pâinea vieţii care se pogoară din cer şi să ne adăpăm din fântâna tot mereu proaspătă, care dă mereu la iveală îmbelşugatele ei comori. Dacă avem totdeauna pe Dumnezeu înaintea noastră, lăsând ca inimile noastre să înalţe mulţumiri şi laude la adresa Sa atunci, viaţa noastră religioasă va cunoaşte o continuă reînviorare. Rugăciunile noastre vor lua atunci forma unei conversaţii cu Dumnezeu, aşa ca şi când am vorbi unui prieten. El ne va vorbi atunci personal despre tainele Sale. Adesea vom avea simţământul plăcut şi fericit al prezenţei Domnului Hristos. Adeseori inimile noastre vor arde în lăuntrul nostru atunci când El ni Se va alătura spre o plăcută comuniune cu noi, aşa cum a avut şi cu Enoh. Atunci când în adevăr aceasta este experienţa creştinului, în viaţa sa se va vedea simplitate, umilinţă, blândeţe şi o inimă smerită, care arată tuturor celor cu care se asociază, că el a fost cu Isus şi a învăţat de la El. Religia Domnului Hristos se va descoperi în aceia care o posedă ca fiind un principiu pătrunzător şi dătător de viaţă o energie spirituală vie şi lucrătoare. Ea se va manifesta prin prospeţime, putere şi bucuria unei continue tinereţi. Inima care primeşte Cuvântul lui Dumnezeu, nu este asemenea unei bălţi din care apa seacă prin evaporare şi nici un bazin spart din care se scurge conţinutul lui preţios. Ci este asemenea torentului unui munte alimentat de izvoare ce nu seacă şi ale cărui ape reci şi limpezi sar din stâncă în stâncă, răcorind pe cel obosit, însetat şi împovărat.
Această experienţă dă fiecărui învăţător al adevărului acele calităţi care îl vor face un reprezentant al Domnului Hristos. Spiritul învăţăturilor Domnului Hristos, va da putere şi claritate celor spuse de el, precum şi rugăciunilor lui. Mărturia lui despre Domnul Hristos nu va fi o mărturie îngustă, lipsită de viaţă. Slujitorul lui Dumnezeu nu va vorbi mereu despre unul şi acelaşi subiect. Mintea va fi deschisă unei continue iluminări a Duhului Sfânt.
Domnul Hristos spunea: "Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, are viaţă veşnică... după cum Tatăl, care este viu, M-a trimis, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine, va trăi şi el prin Mine... Duhul este Acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic, cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt Duh şi viaţă." Ioan 6,54-63.
Când mâncăm trupul Domnului Hristos şi bem sângele Său, elementele vieţii veşnice se vor găsi atunci în lucrarea noastră. Predicarea nu va fi atunci o îngrămădire de idei searbăde, mereu repetate. Predicile monotone şi plictisitoare vor înceta. Vechile adevăruri vor fi prezentate, dar ele vor fi văzute într-o lumină nouă. O nouă înţelegere a adevărului va avea loc, o claritate şi o putere pe care toţi o vor observa. Aceia care au privilegiul să ia parte la un asemenea serviciu divin, dacă vor fi sensibili faţă de influenţa Duhului Sfânt, vor simţi puterea întăritoare a unei vieţi noi. Focul iubirii divine se va aprinde înlăuntrul lor. Puterea lor de înţelegere va fi înviorată pentru a discerne frumuseţea şi maiestatea adevărului.
Gospodarul cel credincios reprezintă ceea ce ar trebui să fie oricare dintre cei care învaţă adevărul pe copii şi tineri. Dacă el face din Cuvântul lui Dumnezeu comoara sa, atunci, el va scoate continuu din ea frumuseţi şi adevăruri noi. Când cel ce învaţă pe alţii adevăruri, se va sprijini pe Dumnezeu în rugăciune, spiritul Domnului Hristos va veni asupra lui şi prin el, Dumnezeu va lucra, prin Duhul Său cel Sfânt, asupra minţii noastre. Duhul umple mintea şi inima cu o plăcută speranţă şi curaj şi cu tablourile pe care Biblia le prezintă şi toate acestea vor fi transmise celor cu care el lucrează.
Izvoarele păcii şi bucuriei cereşti, descătuşate în sufletul celui ce învaţă pe alţii prin cuvintele Inspiraţiei, vor ajunge un puternic torent spre binecuvântarea tuturor celor ce vin în legătură cu el. Pentru cercetător Biblia nu va deveni atunci o carte plictisitoare. Sub mânuirea unui înţelept învăţător, Cuvântul va deveni din ce în ce mai de dorit. El va fi pâinea vieţii ce nu se va învechi niciodată. Prospeţimea şi frumuseţea lui va atrage şi va încânta pe copii şi tineri. Aceasta este asemenea soarelui strălucind asupra pământului, împărţind continuu strălucire şi căldură şi totuşi, nu se sfârşeşte niciodată.
Spiritul cel Sfânt şi sfătuitor al lui Dumnezeu se găseşte în Cuvântul Său. O lumină, o nouă şi preţioasă lumină străluceşte de pe paginile ei. Aici este descoperit adevărul, iar cuvintele şi frazele sunt făcute să strălucească şi potrivite pentru ocazia aceea, ca vocea lui Dumnezeu vorbind sufletului.
Duhul Sfânt are plăcerea să se adreseze tinerilor, ca să le înfăţişeze comorile şi frumuseţile Cuvântului lui Dumnezeu. Făgăduinţele rostite de marele Învăţător vor captiva simţămintele şi vor înviora sufletul cu o divină putere spirituală. Şi în mintea îmbogăţită astfel se va dezvolta o familiarizare cu lucrurile divine care va fi ca o stavilă împotriva ispitei.
Cuvintele adevărului vor creşte în importanţă, ajungând la lărgimea şi la plinătatea însemnătăţii la care n-am visat niciodată. Frumuseţea şi bogăţia Cuvântului are o influenţă transformatoare asupra minţii şi a creierului. Lumina iubirii cereşti va cădea asupra inimii, ca inspiraţie.
Preţuirea Bibliei va creşte pe măsură ce o studiem. În oricare parte s-ar întoarce cercetătorul, va găsi desfăşurarea înţelepciunii şi iubirii nemărginite a lui Dumnezeu.
Importanţa sistemului iudaic nu este încă pe deplin înţeleasă. Adevărurile profunde şi vaste se găsesc în ritualurile şi simbolurile lui. Evanghelia este aceea care deschide tainele lui. Printr-o cunoaştere a Planului de Mântuire, adevărurile lui sunt deschise înţelegerii. Mult mai mult decât putem noi face, este privilegiul nostru de a înţelege aceste minunate teme. Noi trebuie să înţelegem profunzimea lucrurilor lui Dumnezeu. Îngerii doresc să pătrundă, să înţeleagă adevărurile ce sunt descoperite celor care cu inima smerită cercetează Cuvântul lui Dumnezeu şi se roagă pentru mai mare lungime, lărgime, adâncime şi înălţime a cunoaşterii, pe care numai El singur o poate da.
Pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestei lumi, profeţiile privitoare la ultimele zile cer în mod deosebit atenţia şi cercetarea noastră.
Ultima carte a Scripturilor Noului Testament este plină de adevăruri pe care avem nevoie să le înţelegem. Satana a orbit mintea multora, aşa că ei au fost bucuroşi pentru orice scuză pe care au găsit-o ca să nu studieze cartea Apocalipsului. Dar prin servul său Ioan, Domnul Hristos a arătat cele ce vor avea loc în ultimele zile, spunând: "Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea." Apocalips 1,3.
"Şi viaţa veşnică este aceasta", a spus Domnul Hristos, "să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu." Ioan 17,3. De ce atunci noi nu ajungem să înţelegem valoarea acestei cunoaşteri? De ce oare aceste glorioase adevăruri să nu strălucească în inimile noastre, să nu constituie preocuparea buzelor noastre şi să nu umple întreaga noastră fiinţă?
Dându-ne Cuvântul Său, Dumnezeu ne-a făcut posesori ai tuturor adevărurilor esenţiale pentru mântuirea noastră. Mii de oameni au scos apă din aceste fântâni ale vieţii şi cu toate acestea apa din ele n-a scăzut. Mii au fost aceia care au pus pe Domnul înaintea lor şi privind la El au fost schimbaţi după chipul Său. Spiritul lor ardea în ei atunci când vorbeau despre caracterul Său, mărturisind ce înseamnă Hristos pentru ei şi ce sunt ei pentru Domnul Hristos. Dar aceşti cercetători n-au epuizat aceste teme mari şi sfinte. Încă multe alte mii se pot angaja la lucrarea de cercetare şi descoperire a tainelor mântuirii. Atunci când ne ocupăm de viaţa Domnului Hristos şi de caracterul lucrării Sale, raze de lumină vor străluci şi mai puternic la fiecare încercare de descoperire a adevărului. Fiecare nouă cercetare va aduce la lumină ceva mult mai interesant decât a fost descoperit până atunci. Subiectul acesta este inepuizabil. Studiul întrupării Domnului Hristos, jertfa Sa ispăşitoare şi lucrarea Sa de mijlocire, va ocupa la nesfârşit mintea cercetătorului zelos, şi privind spre cer cu nenumăraţii lui ani va exclama: "Mare este taina evlaviei."
În veşnicie noi vom învăţa ceea ce a fost posibil să învăţăm aici, dacă am fi primit iluminare cerească, fapt care ne-ar fi deschis mult înţelegerea. Tainele mântuirii vor ocupa inimile, mintea şi vorbirea celor mântuiţi de-a lungul veacurilor nesfârşite. Ei vor înţelege atunci adevărurile pe care Domnul Hristos dorea foarte mult să le facă cunoscute ucenicilor Săi, dar pe care ei n-au avut suficientă credinţă ca să le înţeleagă. Mereu şi mereu vor ieşi la lumină noi aspecte ale desăvârşirii şi slavei Domnului Isus Hristos. În decursul veacurilor nesfârşite, gospodarul cel credincios va scoate din comoara sa, lucruri noi şi lucruri vechi.
Cap. 4 -Nu va face Dumnezeu dreptate aleşilor Săi?
Domnul Hristos tocmai vorbise despre timpul din imediata apropiere a celei de-a doua Sa veniri, cum şi despre primejdiile prin care urmaşii Săi trebuiau să treacă. Referindu-se în mod special la acel timp, El a spus o pildă, ca să arate că oamenii "trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase".
"Într-o cetate", spunea El, "era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni nu se ruşina. În cetatea aceea era şi o văduvă care venea des la el, şi-i zicea: "Fă-mi dreptate în cearta cu pârâşul meu." Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar la urmă şi-a zis: "Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez, totuşi pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul."
Domnul a adăugat: "Auziţi ce zice judecătorul nedrept? Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând." Luca 18,1-8.
Judecătorul înfăţişat aici, în această parabolă n-avea nici o consideraţie faţă de dreptate şi nici milă faţă de cei în suferinţă. Văduva care prezenta cu insistenţă cazul său înaintea lui, era tot mereu respinsă. Mereu şi mereu ea venea la el numai ca să fie tratată cu dispreţ şi să fie alungată de la scaunul de judecată. Judecătorul ştia că ea avea dreptate, cauza ei era dreaptă, şi că el ar fi putut s-o elibereze imediat, dar n-a voit. El dorea să arate puterea lui arbitrară şi se complăcea în a o lăsa să vină să ceară şi să se roage în zadar. Dar văduva n-a încetat să vină şi nici nu s-a descurajat. Cu toată indiferenţa şi împietrirea inimii lui, ea stărui în cererea sa, până când judecătorul consimţi să se ocupe de cazul său. "Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez", spunea el, "totuşi pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul." Pentru a-şi salva reputaţia şi pentru a evita ca judecata sa părtinitoare şi unilaterală să fie cunoscută de oameni, el consimţi să facă dreptate femeii stăruitoare.
Şi Domnul a zis: "Auziţi ce zice judecătorul nedrept? Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând." Hristos prezintă aici contrastul izbitor dintre judecătorul nedrept şi Dumnezeu. Judecătorul a ascultat cererea văduvei numai din motive egoiste "pentru a nu mai fi deranjat". El n-a simţit nici un fel de milă sau înţelegere faţă de ea, starea ei nenorocită îl lăsa rece. Cât de cu totul diferită este atitudinea lui Dumnezeu faţă de aceia care-L caută. Cererile celor în nevoi şi ale celor necăjiţi sunt privite de El cu o infinită îndurare.
Femeia care cerea judecătorului să i se facă dreptate îşi pierduse bărbatul prin moarte. Săracă şi fără prieteni, ea n-avea nici un mijloc ca să-şi refacă situaţia ei ruinată. Tot astfel, prin păcat, omul a pierdut legătura lui cu Dumnezeu. Prin el însuşi omul nu se poate mântui. Dar în şi prin Hristos, noi suntem aduşi lângă Tatăl. Aleşii lui Dumnezeu sunt scumpi inimii Lui. Ei sunt aceia pe care i-a scos din întuneric la lumina Sa minunată spre a face cunoscut lauda Sa şi a străluci ca lumini în mijlocul întunericului acestei lumi. Judecătorul nedrept nu avea vreun interes deosebit faţă de văduva care-l plictisea cu cererea ei, totuşi pentru a scăpa de cererile ei vrednice de milă, el i-a ascultat cererea şi a scăpat-o de vrăjmaşul ei. Dar Dumnezeu iubeşte pe copiii Săi cu o iubire veşnică. Pentru El, biserica Sa este cel mai scump lucru de pe pământ.
"Căci partea Domnului este poporul lui, Iacov este partea Lui de moştenire. El l-a găsit într-un ţinut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoşate, l-a înconjurat, l-a îngrijit şi l-a păzit ca lumina ochilor Lui." Deuteronom 32,9-10. "Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: "După slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit, căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Lui." Zaharia 2,8.
Rugăciunea văduvei: "Fă-mi dreptate în cearta cu pârâşul meu", reprezintă rugăciunea copiilor lui Dumnezeu. Satana este marele lor vrăjmaş. El este "pârâşul fraţilor noştri" care îi acuză zi şi noapte înaintea lui Dumnezeu. Apocalips 12,10. El este întotdeauna la lucru ca să înfăţişeze într-o lumină falsă, ca să acuze, să înşele şi să nimicească pe poporul lui Dumnezeu. Pentru eliberarea de sub puterea lui Satana şi a agenţilor săi, în această parabolă, Domnul Hristos a învăţat pe ucenicii Săi să se roage.
În profeţia lui Zaharia este înfăţişată lucrarea de învinuire a lui Satana şi lucrarea Domnului Hristos de a se opune vrăjmaşului poporului Său. Profetul spune: "El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea Îngerului Domnului, şi pe Satana stând la dreapta lui, ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei: "Domnul să te mustre Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc!" Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare, şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului." Zaharia 3,1-3.
Poporul lui Dumnezeu este reprezentat aici ca un criminal înaintea judecăţii. Iosua, ca mare preot, căuta o binecuvântare pentru poporul său care era în mare suferinţă. În timp ce el se ruga lui Dumnezeu, Satana stătea la dreapta sa, ca împotrivitor al său. El acuză pe copiii lui Dumnezeu, şi face ca situaţia lor să apară cât mai disperată cu putinţă. El înfăţişează înaintea lui Dumnezeu faptele lor rele şi defectele lor. El arată greşelile şi scăderile lor sperând ca ei să apară în ochii Domnului Hristos de un aşa caracter, încât El să nu le mai dea nici un ajutor în nevoia lor cea mare. Iosua, ca reprezentant al poporului lui Dumnezeu, stătea sub condamnare, îmbrăcat în haine murdare. Conştient de păcatele poporului său, el era doborât de descurajare. Satana arunca asupra sufletului său un sentiment de vinovăţie care-l făcea să se simtă aproape fără nici un fel de speranţă. Cu toate acestea, el continua să stea şi să se roage, având pe Satana înverşunat împotriva sa.
Lucrarea lui Satana ca învinuitor a început în ceruri. Aceasta a fost lucrarea sa şi pe acest pământ de la căderea omului, şi ea va fi lucrarea lui, în mod special pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ. Văzând că timpul său este scurt, el va lucra cu o râvnă şi mai mare pentru a înşela şi nimici. El este mânios atunci când vede că, aici pe pământ, un popor, care chiar în slăbiciunea şi păcătoşenia lui, ţine Legea lui Dumnezeu. El este hotărât ca să nu-i lase să asculte de Dumnezeu. El se desfătează cu starea lor de nevrednicie, şi pentru fiecare suflet are pregătite amăgiri, pentru ca toţi să fie prinşi în laţ şi despărţiţi de Dumnezeu. El caută să acuze şi să condamne pe Dumnezeu şi pe toţi aceia care se străduiesc să ducă mai departe la îndeplinire planurile pe care El le are cu această lume, cu iubire şi milă, compasiune şi iertare.
Orice manifestare a puterii lui Dumnezeu faţă de poporul Său trezeşte vrăjmăşia lui Satana. De fiecare dată când Dumnezeu lucrează în favoarea lor, Satana cu îngerii săi acţionează cu forţe noi pentru ruinarea lor. El este gelos pe toţi aceia care fac din Hristos tăria lor. Scopul lui este acela de a instiga pe om la rău, la păcat şi atunci când reuşeşte acest lucru aruncă toată vina asupra celui ispitit. El arată spre hainele lor murdare şi caracterele lor pline de defecte. El prezintă slăbiciunea şi nebunia lor, păcatele nerecunoştinţei lor şi faptul că nu sunt asemenea Domnului Hristos, ca fiind cele ce au dezonorat pe Răscumpărătorul lor. Toate acestea el le prezintă ca un argument spre a dovedi dreptul pe care îl are de a lucra după cum îi este voia, pentru nimicirea lor. El se străduieşte să înspăimânte sufletele lor cu ideea că situaţia lor este deznădăjduită şi că pata întinării lor nu mai poate fi niciodată spălată. Făcând astfel, el speră să distrugă credinţa, pentru ca să se lase cu totul pradă ispitelor lui şi să se întoarcă să rupă legământul lor cu Dumnezeu.
Copiii lui Dumnezeu nu pot prin ei înşişi să răspundă acuzaţiilor lui Satana. Privind la ei înşişi, ei ajung aproape la disperare. Dar ei apelează la Apărătorul divin. Ei invocă meritele Mântuitorului. Şi Dumnezeu poate fi "neprihănit şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus" Romani 3,26. Cu încredere, copiii lui Dumnezeu strigă la El pentru a aduce la tăcere acuzaţiile lui Satana şi să facă fără efect planurile lui. "Fă-mi dreptate în cearta cu pârâşul meu", este rugăciunea lor, şi în virtutea marelui argument al crucii, Domnul Hristos aduce la tăcere îndrăzneţul acuzator.
"Domnul a zis Satanei: "Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este acesta un tăciune scos din foc?" Când Satana caută să acopere pe poporul lui Dumnezeu cu întinăciune şi să-l nimicească, Domnul Hristos intervine. Deşi ei au păcătuit, Domnul Hristos a luat asupra Sa vina păcatului lor. El a smuls pe oameni din foc ca pe un tăciune. Prin natura Sa omenească, El este legat de om, în timp ce prin natura Sa divină, El este una cu Dumnezeul ce Veşnic. El pune ajutorul Său la îndemâna sufletelor ameninţate cu pieirea. Vrăjmaşul este mustrat.
"Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare, şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului. Iar Îngerul, luând cuvântul a zis: "Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el." Apoi a zis lui Iosua: "Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea, şi te îmbrac cu haine de sărbătoare." Eu am zis: "Să i se pună pe cap o mitră curată!" Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au îmbrăcat în haine în timp ce Îngerul Domnului Stătea acolo." Apoi autoritatea Domnului oştirilor, Îngerul s-a adresat în mod solemn lui Iosua, ca reprezentant al poporului lui Dumnezeu: "Dacă vei umbla pe căile Mele şi dacă vei păzi poruncile Mele, vei judeca casa Mea şi vei priveghea asupra curţilor Mele, şi te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici" - chiar printre îngerii care înconjoară tronul lui Dumnezeu. Zaharia 3,3-7.
Cu toate defectele poporului lui Dumnezeu, Domnul Hristos nu întoarce spatele celor ce formează obiectul grijei Sale. El are puterea de a le schimba veştmintele. El îndepărtează de la ei hainele lor murdare şi îmbracă pe cei ce se pocăiesc şi cred, în hainele propriei Sale neprihăniri şi în dreptul numelui lor din cărţile din ceruri, El scrie, iertat. El îi prezintă înaintea întregului Univers, ca fiind ai Săi. Satana, vrăjmaşul lor, este demascat ca fiind un acuzator şi un înşelător. Dumnezeu va face dreptate aleşilor Săi.
Rugăciunea, "fă-mi dreptate în cearta cu pârâşul meu", se aplică nu numai lui Satana, ci şi tuturor acelora pe care el îi foloseşte ca să reprezinte în mod fals, să ispitească şi să nimicească pe poporul lui Dumnezeu. Aceia care s-au hotărât să păzească poruncile lui Dumnezeu vor înţelege din experienţă că au ca duşmani persoane care sunt conduse de o putere satanică. Astfel de vrăjmaşi au urmărit pe Domnul Hristos la fiecare pas, cu o înverşunare cum nici o fiinţă omenească nu-şi poate închipui. Ucenicii Domnului Hristos, asemenea Învăţătorului lor sunt urmăriţi continuu de ispită.
Sfintele Scripturi prezintă condiţiile existente în lume chiar înainte de a doua venire a Domnului Hristos. Apostolul Iacob înfăţişează astfel spiritul de lăcomie şi asuprire ce va predomina atunci: "Ascultaţi acum voi, bogaţilor... V-aţi strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor, care v-au secerat câmpiile, şi pe care le-aţi oprit-o, prin înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor. Aţi trăit pe pământ în plăceri şi în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Aţi osândit, aţi omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea!" Iacob 5,1-6. Acesta este un tablou care se mai vede şi astăzi în lume. Prin toate mijloacele de opresiune şi stoarcere, oamenii au strâns averi colosale, în timp ce strigătul celor înfometaţi se ridică până la Dumnezeu. "Şi astfel izbăvirea s-a întors îndărăt şi mântuirea a stat de o parte, căci adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte şi neprihănirea nu poate să se apropie. Adevărul s-a făcut nevăzut, şi cel ce se depărtează de rău este jefuit." Isaia 59,14-15. Acest lucru s-a împlinit în viaţa Domnului Hristos aici pe pământ. El a fost credincios faţă de poruncile lui Dumnezeu, dând la o parte tradiţiile şi cerinţele omeneşti care fuseseră aşezate în locul lor. Datorită acestui lucru, El a fost urât şi persecutat. Istoria aceasta se repetă. Legile şi tradiţiile oamenilor sunt înălţate mai presus de Legea lui Dumnezeu, iar aceia care rămân credincioşi Poruncilor lui Dumnezeu au de îndurat dispreţul şi prigonirea. Domnul Hristos, datorită credincioşiei Sale faţă de Dumnezeu, a fost învinuit ca fiind un călcător al Sabatului şi un batjocoritor. El a fost declarat ca fiind posedat de demoni, fiind denunţat ca Belzebut. Tot la fel, urmaşii Săi sunt învinuiţi şi prezentaţi într-o lumină falsă. În acest fel, Satana nădăjduieşte să-i conducă la păcat şi astfel să arunce dezonoarea asupra lui Dumnezeu.
Caracterul judecătorului din parabolă, care nu se temea de Dumnezeu şi nici de oameni nu se ruşina, a fost prezentat de Domnul Hristos pentru a arăta ce fel de judecată se făcea atunci şi care, în curând, avea să se dea pe faţă când avea să fie El judecat. El dorea ca poporul Său din toate timpurile să-şi dea seama cât de puţin temei se putea pune pe mai marii şi judecătorii pământeşti în ziua strâmtorării. Adesea, poporul ales al lui Dumnezeu trebuie să stea înaintea oamenilor ce ocupă poziţii oficiale înalte şi care nu fac din Cuvântul lui Dumnezeu ghidul şi sfătuitorul lor, ci care urmează propriile lor impulsuri nesfinţite şi dezordonate.
În parabola judecătorului nedrept, Domnul Hristos a arăta ce ar trebui să facem noi. "Nu va face oare Dumnezeu dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El?" Domnul Hristos, exemplul nostru, n-a făcut nimic pentru a Se apăra, sau a Se elibera pe Sine. El a încredinţat cazul Său lui Dumnezeu. Tot la fel şi urmaşii Săi, n-ar trebui să învinovăţească, să condamne sau să recurgă la forţă pentru a scăpa dintr-o anumită situaţie.
Când se ivesc încercări ce par inexplicabile, n-ar trebui să îngăduim ca pacea să ne fie răpită. Oricât de nedrept am fi trataţi, să nu îngăduim patimii să pună stăpânire pe noi. Îngăduindu-ne un spirit de răzbunare, ne facem rău nouă înşine. Ne nimicim propria noastră încredere în Dumnezeu şi întristăm Duhul Sfânt. Lângă noi este un martor, un sol ceresc, care va înălţa, pentru noi, un steag împotriva vrăjmaşului. El ne va acoperi cu strălucirea razelor Soarelui neprihănirii. Dincolo de ele, Satana nu poate pătrunde. El nu poate să treacă peste acest scut de lumină sfântă.
În timp ce lumea înaintează tot mai mult în nelegiuire, nimeni dintre noi n-ar trebui să se măgulească cu ideea că nu vom avea greutăţi. Căci tocmai aceste greutăţi ne conduc în sala de audienţe a Celui Prea Înalt. Noi trebuie să căutăm sfat la Cel care este infinit în înţelepciune.
Domnul spune: "Cheamă-Mă în ziua necazului." Psalmul 50,15. El ne invită să aducem înaintea Lui greutăţile şi trebuinţele noastre, cum şi nevoia noastră de ajutor divin. El ne îndeamnă să fim stăruitori în rugăciune. De îndată ce greutăţile se ivesc, noi trebuie să îndreptăm către El cererile noastre sincere şi călduroase. Prin rugăciunile noastre insistente, noi demonstrăm încrederea noastră puternică în Dumnezeu. Simţământul lipsei noastre ne determină să ne rugăm în mod stăruitor, iar Tatăl nostru ceresc este mişcat de rugăciunile noastre fierbinţi.
Adesea, acei care suferă batjocură şi sunt persecutaţi pentru credinţa lor, sunt ispitiţi să creadă că sunt uitaţi de Dumnezeu. În ochii oamenilor, ei nu sunt decât o minoritate. După toate aparenţele, vrăjmaşul triumfă asupra lor. Dar ei nu trebuie să-şi calce conştiinţa. Cel care a suferit pentru ei, care a purtat suferinţele şi durerile lor, nu-i va uita.
Copiii lui Dumnezeu nu sunt părăsiţi şi lăsaţi fără apărare. Rugăciunea mişcă braţul Celui Atotputernic. Rugăciunea a "cucerit împărăţii, a făcut dreptate, a căpătat făgăduinţe, a astupat gurile leilor, a stins puterea focului." Noi vom înţelege ce înseamnă aceasta când vom auzi relatarea despre martirii care au murit pentru credinţa lor "şi au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe." Evrei 11,33-34.
Dacă consacrăm viaţa noastră în slujba Sa, nu vom putea fi niciodată puşi într-o situaţie pentru care Dumnezeu n-a prevăzut ajutorul Său. Oricare ar fi situaţia noastră, noi avem un Călăuzitor care să ne arate drumul, oricare ar fi problemele noastre, noi avem un Sfătuitor sigur, oricare ar fi necazurile noastre, lipsurile sau chiar dacă am fi părăsiţi, avem un Prieten iubitor. Dacă în neştiinţa noastră călcăm greşit, Domnul Hristos nu ne părăseşte. Vocea Sa clară şi distinctă se aude spunând: "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa." Ioan 14,6. Căci El va izbăvi pe săracul care strigă, şi pe nenorocitul care n-are ajutor." Psalmul 72,12.
Dumnezeu declară că El va fi onorat de către aceia care se apropie de El şi care Îi slujesc cu credincioşie. "Celui cu inima tare, Tu-i chezăşluieşti pacea, da, pacea, căci se încrede în Tine." Isaia 26,3. Braţul Celui Atotputernic este întins ca să ne conducă înainte şi tot înainte. Mergeţi înainte, spune Domnul Hristos, Eu am să vă trimit ajutor. Voi cereţi pentru slava numelui Meu şi de aceea veţi primi. Eu voi fi proslăvit înaintea acelora care privesc şi aşteaptă căderea voastră. Aceştia, vor vedea triumful glorios al Cuvântului meu. "Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi." Matei 21,22.
Toţi aceia care sunt în suferinţă sau sunt nedreptăţiţi, să strige la Dumnezeu. Îndepărtaţi-vă de aceia a căror inimi sunt ca oţelul şi aduceţi cererile voastre la cunoştinţa Creatorului. Nimeni dintre cei care vin la El cu inima zdrobită, nu va fi respins. Nici o rugăciune sinceră nu se pierde. În mijlocul osanalelor înălţate de corurile îngereşti, Dumnezeu aude strigătele chiar şi ale celei mai slabe fiinţe omeneşti. Noi putem prezenta dorinţa şi povara inimii în cămăruţa noastră, putem înălţa o rugăciune mergând în drumul nostru şi cuvintele noastre ajung la tronul Stăpânului Universului. Ele poate că nu sunt auzite de vreo ureche omenească, dar ele nu se pot pierde neauzite, şi nici nu se pierd în învălmăşeala preocupărilor zilnice. Nimeni şi nimic nu poate înăbuşi rugăciunea sufletului. Ea se ridică mai presus de zgomotul străzii, mai presus de tumultul mulţimii şi ajunge la curţile cerului. Noi vorbim lui Dumnezeu, şi de aceea rugăciunile noastre sunt ascultate.
Cei care se simt cei mai nevrednici, nu trebuie să se teamă ci să prezinte situaţia lor Bunului Dumnezeu. Când El S-a dat pe Sine în Hristos pentru păcatele lumii, El a luat asupra Sa cazul oricărui suflet. "El care n-a cruţat nici chiar pe fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El toate lucrurile?" Romani 8,32. Nu va împlini El oare Cuvântul Său cel plin de milă ce a fost dat pentru încurajarea şi pentru întărirea noastră?
Nimic nu doreşte Domnul Hristos aşa de mult, cum doreşte răscumpărarea moştenirii Sale de sub stăpânirea lui Satana. Dar mai înainte de a fi eliberaţi de sub puterea lui Satana din afara noastră, noi trebuie să fim eliberaţi de sub puterea lui dinăuntrul nostru, din noi. Dumnezeu îngăduie încercărilor să vină pentru a putea fi eliberaţi de tot ceea ce este firesc, de egoism şi de orice trăsături de caracter aspre şi necreştineşti. El îngăduie ca apele adânci ale necazurilor să se reverse peste noi, pentru ca să-L cunoaştem pe El şi pe Isus Hristos pe care L-a trimis, pentru ca să ajungem să avem o profundă voinţă de a fi curăţiţi de orice mânjitură, şi să ieşim din încercare mai curaţi, mai sfinţi, mai plini de bucurie. Adesea noi intrăm în cuptorul încercărilor cu sufletele noastre întunecate de egoism. Dar dacă rămânem răbdători în încercarea crucială a vieţii noastre, vom ieşi din ea reflectând caracterul divin. Atunci când este atins scopul pentru care a fost îngăduită încercarea, "El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca Soarele la amiază." Psalmul 37,6.
Nu există nicidecum primejdia ca Domnul Dumnezeu să nu ia seama la rugăciunile poporului Său. Există însă primejdia ca în ispite şi încercări, ei să se descurajeze şi să nu mai stăruie în rugăciune. Mântuitorul a dat pe faţă mila dumnezeiască faţă de femeia siro-feniciană. Inima Sa a fost mişcată văzând durerea ei. El dorea să i se dea imediat asigurarea că rugăciunea ei a fost ascultată. Dar El dorea să dea ucenicilor Săi o lecţie, şi de aceea, pentru un timp, se părea că El neglijează strigătul inimii ei zbuciumate. Dar când credinţa ei s-a manifestat, El i-a adresat cuvinte de laudă şi o lăsă să plece cu binecuvântarea darului pe care l-a cerut. Ucenicii n-au uitat niciodată lecţia aceasta, şi a fost cuprinsă în raportul biblic spre a arăta care este rezultatul rugăciunii stăruitoare.
Domnul Hristos Însuşi a fost Acela care a pus în inima mamei stăruinţa ce nu putea fi respinsă. Domnul Hristos a fost Acela care a dat văduvei curajul şi hotărârea în cererea ei adresată judecătorului. Domnul Hristos a fost Acela care, cu veacuri înainte, în lupta cea tainică de la pârâul Iaboc, a inspirat pe Iacob cu aceeaşi credinţă stăruitoare. Şi credinţa pe care El Însuşi a sădit-o în inimă, nu putea ca să n-o răsplătească.
El care locuieşte în Sanctuarul ceresc, judecă cu dreptate. El are o mai mare plăcere în poporul Său, care se luptă cu ispite într-o lume plină de păcat, decât în oastea îngerilor care stau în jurul tronului Său.
Faţă de această lume neînsemnată, întregul Univers ceresc manifestă cel mai mare interes, pentru că Domnul Hristos a plătit un preţ nespus de mare pentru mântuirea locuitorilor ei. Răscumpărătorul lumii a legat pământul de cer prin legături tainice, căci răscumpăraţii Domnului sunt aici. Fiinţele cereşti vizitează încă pământul ca în zilele din vechime când ei umblau şi vorbeau cu Abraam şi Moise. În mijlocul intensei activităţi din marile noastre oraşe, în mijlocul mulţimilor care se îngrămădesc pe străzi şi umplu târgurile, unde, de dimineaţă şi până seara oamenii se comportă ca şi când afacerile, sportul şi plăcerile ar fi totul în viaţă - unde sunt atât de puţini care să contemple realităţile nevăzute - chiar şi aici, cerul are încă veghetorii şi sfinţii săi. Acolo se află fiinţe necăzute care iau notă de orice cuvânt şi faptă a fiinţelor omeneşti. În orice întâlnire pentru afaceri sau plăceri, în fiecare adunare de rugăciune, sunt mult mai mulţi auzitori decât pot fi văzuţi de ochii noştri. Uneori, fiinţele cereşti trag la o parte cortina care ascunde lumea nevăzută, pentru ca gândurile noastre să poată fi atrase de la învălmăşeala şi iureşul vieţii, pentru a ne da seama de faptul că martorii nevăzuţi sunt de faţă la tot ceea ce spunem sau facem noi.
Noi ar trebui să înţelegem mai bine decât acum, lucrarea îngerilor ce ne vizitează. Ar fi bine dacă n-am uita că în tot ceea ce facem, noi avem conlucrarea şi grija fiinţelor cereşti. Oşti nevăzute, de lumină şi putere, asistă pe cei slabi şi umili care cred şi se prind de făgăduinţele lui Dumnezeu. Heruvimii şi Serafimii, îngerii care excelează în putere - de zece mii de ori zece mii şi mii de mii - stau la dreapta Sa, "toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea." Evrei 1,14.
Datorită lucrării acestor soli cereşti, se păstrează un raport fidel al cuvintelor şi faptelor fiilor oamenilor. Fiecare faptă de cruzime sau nedreptate faţă de poporul lui Dumnezeu, tot ceea ce-i face pe aceştia să sufere datorită acţiunii celor răi sunt înregistrate în ceruri.
"Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând." Luca 18,7-8.
"Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire!" "Căci aveţi nevoie de răbdare, ca după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puţină vreme, foarte puţină vreme, şi cel ce vine va veni şi nu va zăbovi." Evrei 10,35-37. "Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare până primeşte ploaie timpurie şi târzie. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă mâinile, căci venirea Domnului este aproape." Iacob 5,7-8.
Minunată este îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Îndelungă este aşteptarea dreptăţii, în timp ce mila apelează la cel păcătos. "Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie." Psalmul 97,2. "Domnul este îndelung răbdător", dar El este "de o mare tărie, şi nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună şi în vârtej, şi norii sunt praful picioarelor Lui." Naum 1,3.
Lumea a ajuns foarte îndrăzneaţă în călcarea Legii lui Dumnezeu. Datorită îndelungii Sale îndurări, oamenii au călcat în picioare autoritatea Sa. Ei s-au încurajat unul pe altul în a oprima şi a se purta cu cruzime faţă de moştenirea Sa, spunând: "Ce ar putea să ştie Dumnezeu, şi ce ar putea să cunoască Cel Prea Înalt?" Psalmul 73,11. Dar există o limită peste care ei nu pot trece. Timpul este aproape când ei vor ajunge la limita pusă. Chiar acum şi aproape au depăşit graniţele îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, limitele harului Său, limitele milei Sale. Dumnezeu va interveni pentru a salva propria Sa onoare, să elibereze pe poporul Său şi să nimicească mândria celor nelegiuiţi.
În zilele lui Noe, oamenii au nesocotit Legea lui Dumnezeu, până când amintirea Creatorului aproape că a dispărut de pe pământ. Nelegiuirea lor a ajuns aşa de mare, încât Dumnezeu a fost nevoie să aducă potopul asupra pământului şi să şteargă de pe suprafaţa lui pe stricaţii locuitori.
Veac după veac, Dumnezeu a făcut cunoscut felul în care lucrează El. Când a venit un timp de criză, El S-a descoperit intervenind astfel pentru a împiedeca realizarea planurilor lui Satana. În viaţa naţiunilor, a familiei şi a individului, El a îngăduit adesea să vină un moment de criză, pentru ca intervenţia şi prezenţa Sa să poată fi evidentă. În situaţia aceea El a făcut cunoscut că există un Dumnezeu în Israel, care va susţine Legea Sa şi va apăra pe poporul Său.
În acest timp când nelegiuirea predomină, noi trebuie să ştim că ultima mare criză este la uşă. Când dispreţuirea Legii lui Dumnezeu este aproape generală, când poporul lui Dumnezeu este prigonit şi asuprit de ceilalţi oameni, Dumnezeu va interveni.
Timpul este aproape când El va zice: "Du-te poporul Meu, intră în odaia ta, şi încuie uşa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui să pedepsească nelegiuirea locuitorilor pământului, şi pământul va da sângele pe faţă şi nu va mai acoperi uciderile." Isaia 26,20-21. Oamenii care pretind că sunt creştini, poate că încă mai înşeală şi mai asupresc pe cei ce sunt săraci, ei încă mai jefuiesc pe văduvă şi pe orfan, ei fierb de o ură diabolică pentru că nu pot controla conştiinţa poporului lui Dumnezeu, dar toate acestea vor fi aduse la judecată de către Dumnezeu. Şi judecata aceasta va fi "fără milă pentru cel ce n-a avut milă". Iacob 2,13. Nu va mai trece mult şi ei vor sta înaintea Judecătorului întregului pământ pentru a da socoteală de suferinţele pe care ei le-au pricinuit trupului şi sufletului celor credincioşi care formează moştenirea Sa. Acum, ei pot să recurgă la acuzaţii false, ei pot să-şi bată joc de aceia pe care Dumnezeu i-a chemat să facă lucrarea Sa, pot să arunce în închisori pe credincioşii Săi, să-i pună în lanţuri şi cătuşe, să-i exileze sau chiar să-i dea morţii, dar toţi aceştia vor trebui să răspundă pentru orice suferinţă, pentru orice lacrimă vărsată. Dumnezeu va plăti acestora îndoit pentru păcatele lor. Cu privire la Babilon, simbol al bisericii apostate, El spune celor însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a judecăţii: "Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, şi au ajuns până la cer, şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea, şi întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea." Apocalips 18,5-6.
Din India, Africa, China, din insulele mărilor, din pieptul milioanelor de oameni asupriţi în aşa-zisele ţări creştine, vaietul omenirii se ridică până la Dumnezeu. Şi strigătul acesta nu va rămâne mult timp fără răspuns. Dumnezeu va curăţi pământul de stricăciunea morală de pe el, şi nu printr-un potop ca-n zilele lui Noe, ci printr-un potop de foc care nu va putea fi stins prin nici o născocire omenească.
"Aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit şi anume oricine va fi găsit scris în carte." Daniel 12,1.
De prin mansarde, din bordeiuri, din închisori, de pe eşafoduri, din munţi, pustiuri, din văgăunile pământului şi adâncurile mărilor, Domnul Hristos va strânge la Sine pe toţi copiii Săi. Pe pământ, ei au fost săraci, năpăstuiţi şi chinuiţi. Milioane de credincioşi au coborât în mormânt acoperiţi de acuzaţii infame, pentru că au refuzat să se supună amăgirilor lui Satana. Copiii lui Dumnezeu au fost socotiţi de către tribunalele omeneşti ca fiind cei mai periculoşi criminali. Dar ziua este aproape când "Dumnezeu va fi Cel care va judeca." Psalmul 50,6. Atunci, vor fi răsturnate hotărârile omeneşti. "Domnul Dumnezeu... îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său." Isaia 25,8. Fiecăruia i se va da haine albe. Apocalips 6,11. "Ei vor fi numiţi popor sfânt, răscumpăraţi ai Domnului." Isaia 62,12.
Indiferent de crucea pe care ei au fost chemaţi s-o poarte, oricare ar fi pierderea pe care au suferit-o, chiar pierderea vieţii lor trecătoare, copiii lui Dumnezeu vor fi răsplătiţi în mod abundent. "Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor." Apocalips 22,4.
Cap. 5- La drumuri şi la garduri
Mântuitorul Se afla ca oaspete la un ospăţ al unui fariseu. El accepta invitaţii atât din partea celor bogaţi, cât şi de la cei săraci, şi, după obiceiul Său, El lega scenele dinaintea Sa cu învăţăturile Sale despre adevăr. La Iudei, sărbătorile sacre erau legate de ocaziile lor de bucurie naţională şi religioasă. Pentru ei acestea erau un simbol al binecuvântărilor vieţii veşnice. Ospăţul cel mare la care ei aveau să stea la masă împreună cu Abraam, Isaac şi Iacov, în timp ce neamurile aveau să fie afară privind cu ochi poftitori, era o temă de care ei se ocupau cu multă plăcere. Lecţia avertizării şi învăţăturii pe care Domnul Hristos dorea să le-o dea, El o ilustră acum prin parabola cu cina cea mare. Iudeii voiau ca binecuvântările lui Dumnezeu, atât pentru viaţa aceasta, cât şi pentru cea veşnică, să le aibă numai pentru ei. Ei tăgăduiau faptul că Dumnezeu are milă şi faţă de neamuri. Prin această parabolă, Domnul Hristos le-a arătat că ei se aflau tocmai în timpul când lepădau invitaţia milei, chemarea Împărăţiei lui Dumnezeu. El sublinie faptul că invitaţia pe care ei au dispreţuit-o avea să fie adresată acelora pe care ei i-au dispreţuit, acelora de care îşi fereau hainele ca nu cumva să se atingă de ei, ca şi când ar fi fost nişte leproşi pe care trebuie să-i ocoleşti.
În alegerea invitaţilor pentru ospăţul său, fariseul a avut în vedere interesul său egoist. Domnul Hristos i-a zis: "Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei la rândul lor pe tine şi să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi. Şi va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească, dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi." Luca 14,12-14.
Domnul Hristos repetă aici instrucţiunile pe care le dăduse lui Israel prin Moise. La sărbătorile lor sacre Domnul i-a sfătuit "să vină... străinul, orfanul şi văduva care vor fi în cetăţile tale, şi să mănânce şi să se sature." Deuteronom 14,29. Aceste întâlniri trebuie să fie ca nişte pilde pentru Israel. Fiind astfel învăţaţi bucuria adevăratei ospitalităţi, poporul trebuia să aibă în tot cursul anului grijă de cei în nevoie şi de cei săraci. De fapt aceste sărbători aveau o însemnătate mult mai mare. Binecuvântările spirituale date poporului Israel, nu erau numai pentru ei. Dumnezeu le-a dat pâinea vieţii pentru ca ei s-o poate frânge mai departe, lumii.
Ei n-au împlinit această cerinţă, această lucrare. Cuvintele Domnului Hristos mustrau egoismul lor. Pentru farisei, cuvintele Lui erau neplăcute. Sperând să îndrepte discuţia pe un alt făgaş, unul dintre ei, cu un aer foarte evlavios, exclamă: "Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu." Luca 14,15. Omul acesta vorbi cu o mare siguranţă, ca şi când el personal era sigur de un loc în Împărăţia cerului. Atitudinea sa era asemănătoare atitudinii acelora care se bucură de faptul că sunt mântuiţi prin Isus Hristos, în timp ce ei nu se conformează condiţiilor în baza cărora este făgăduită mântuirea. Spiritul său era asemenea spiritului lui Balaam, atunci când se ruga: "O, de aş muri de moartea celor neprihăniţi, şi sfârşitul meu să fie ca al lor!" Numeri 23,10. Fariseul nu se gândea la faptul că este sau nu pregătit pentru ceruri ci la ceea ce spera că va constitui bucuria sa în ceruri. Afirmaţia sa era destinată să îndepărteze minţile oaspeţilor prezenţi la ospăţ de la subiectul îndatoririi lor practice. El căuta să-i facă să treacă pe lângă îndatoririle vieţii prezente, făcându-i să se gândească în viitor la învierea drepţilor.
Domnul Hristos citi inima acestui încrezut şi pironindu-Şi ochii asupra lui, El înfăţişă celor prezenţi caracterul şi valoarea privilegiilor prezente. El le-a arătat că ei au o lucrare de făcut, chiar atunci pentru a se putea bucura de binecuvântările viitorului.
"Un om", spunea El, "a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi. La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi: "Veniţi căci iată că toate sunt gata." Dar o foarte curioasă indiferenţă s-a dat pe faţă. "Toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Cel dintâi a zis: "Am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierţi". Un altul a zis: "Am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc, iartă-mă te rog." Un altul a zis: "Tocmai acum m-am însurat, şi de aceea nu pot veni". Luca 14,16-20.
Nici una dintre aceste scuze nu se întemeia pe o nevoie reală. Omul care se scuza spunând că: "trebuie să meargă şi să vadă" bucata sa de pământ, el o cumpărase deja. Graba sa de a merge şi a vedea se datora faptului că interesul său era absorbit de ceea ce cumpărase. Şi boii fuseseră de asemenea cumpăraţi. Încercarea lor era numai satisfacerea interesului cumpărătorului. A treia scuză nu era nici ea mai întemeiată. Faptul că cel invitat s-a căsătorit n-ar fi trebuit ca lucrul acesta să-l împiedice a fi prezent la cină. Şi soţia sa ar fi fost de asemenea binevenită. Dar el avea propriile lui planuri pentru plăcerile sale şi acestea au fost pentru el mai atrăgătoare decât ospăţul la care a făgăduit că va lua parte. El se deprinsese să-şi găsească plăcerea în societatea altora, decât în aceea a gazdei. El n-a cerut scuze şi în refuzul său n-a încercat să dea pe faţă nici măcar bună cuviinţă. Acel "nu pot" a fost numai un voal acoperitor al adevărului - adică - "Nu-mi pasă, nu vin."
Toate aceste scuze trădează de fapt o minte preocupată. Altele erau interesele de care erau cu totul absorbiţi aceşti invitaţi. Invitaţia de care ei s-au legat - la început - că o vor accepta, a fost dată la o parte, iar prietenul cel generos a fost insultat datorită indiferenţei lor.
Prin Cina cea Mare, Domnul Hristos simboliza binecuvântările oferite prin solia Evangheliei, binecuvântări care nu sunt altceva decât Hristos Însuşi. El este pâinea care se coboară din ceruri, şi de la El curg izvoarele mântuirii. Solii lui Dumnezeu au vestit iudeilor venirea Mântuitorului, ei au arătat spre Domnul Hristos ca fiind "Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii". Ioan 1,29. La capătul rânduit de El, Dumnezeu le-a oferit cel mai mare dar pe care cerul îl putea da - un dar ce nu poate fi preţuit îndeajuns. Iubirea lui Dumnezeu a dat cel mai costisitor ospăţ, punând la dispoziţie resurse inepuizabile. "Dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, va trăi în veac". Ioan 6,51.
Dar pentru a accepta invitaţia Evangheliei, ei trebuie să-şi subordoneze interesele lor lumeşti unicului scop şi anume, aceluia de a primi pe Hristos şi neprihănirea Lui. Pentru mântuirea omului, Dumnezeu a dat totul şi El îi cere să aşeze slujirea Lui mai presus de orice consideraţie pământească egoistă. El nu poate accepta o inimă împărţită. Inima care este absorbită de pasiuni fireşti nu poate fi predată lui Dumnezeu.
Învăţătura este pentru toate timpurile. Noi trebuie să urmăm pe Mielul lui Dumnezeu oriunde merge El. Noi trebuie să alegem călăuzirea Lui, căci tovărăşia Lui valorează mai mult decât tovărăşia prietenilor pământeşti. Domnul spune: "Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine, şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine". Matei 10,37.
În vremea Domnului Hristos, în jurul mesei în familie, atunci când frângeau pâinea zilnică, mulţi repetau cuvintele: "Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu". Dar Domnul Hristos a arătat cât de greu era să se găsească oaspeţi pentru ospăţul pregătit cu un preţ aşa de mare. Cei care ascultau cuvintele Lui erau conştienţi de faptul că ei dispreţuiesc invitaţia milei. Pentru ei, averile pământeşti, bogăţiile şi plăcerile erau totul. Ca şi când s-ar fi înţeles cu toţii, fiecare s-a scuzat.
La fel stau lucrurile şi astăzi. Scuzele aduse pentru refuzul de a primi invitaţia la Cina cea Mare acoperă întreaga gamă de scuze aduse astăzi pentru refuzul de a primi invitaţia Evangheliei. Oamenii declară că nu-şi pot primejdui perspectivele lor trecătoare, ascultând de cerinţele Evangheliei. Ei cântăresc interesele lor trecătoare, considerându-le mai de preţ decât cele veşnice. Chiar binecuvântările pe care le-au primit din partea lui Dumnezeu devin o barieră care-i desparte de Creatorul şi Răscumpărătorul lor. Ei nu vor să fie împiedicaţi în scopurile şi planurile lor omeneşti şi ei spun solului iubirii divine: "Du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema." Fapte 24,25. Alţii invocă greutăţile ce s-ar ivi în legăturile lor sociale dacă ar da ascultare chemării lui Dumnezeu. Ei spun că nu-şi pot permite faptul de a strica armonia legăturilor cu rudele şi cunoştinţele lor. În acest fel ei se dovedesc a fi chiar personajele descrise în parabolă. Cel care a dat cina consideră scuzele neserioase, ca o dispreţuire a invitaţiei Sale.
Cel care a spus: "Tocmai acum m-am însurat, şi de aceea nu pot veni", reprezintă o mare clasă de oameni. Sunt mulţi acei care îngăduie ca soţiile sau soţii lor să-i împiedice de a asculta chemarea lui Dumnezeu. Soţul spune: "Nu pot trăi conform convingerilor mele atâta vreme cât soţia mi se împotriveşte. Influenţa ei ar face imposibil pentru mine acest lucru." Soţia aude chemarea plină de iubire: "Veniţi, căci iată că toate sunt gata", şi ea spune "Te rog să mă ierţi. Soţul meu nu vrea să primească invitaţia milei. Eu trebuie să-mi urmez soţul şi de aceea nu pot veni." Inimile copiilor sunt mişcate. Ei doresc să vină. Dar ei îşi iubesc părinţii, pe tatăl şi pe mama lor, şi deoarece aceştia nu răspund chemării Evangheliei, copiii gândesc că nu li se poate cere ca ei să răspundă invitaţiei. Ei spun de asemenea: "Scuzaţi-ne".
Toţi aceştia resping chemarea Mântuitorului, pentru că ei se tem de dezbinările ce ar putea strica unitatea familiei. Ei consideră că refuzând a asculta de Dumnezeu îşi asigură pacea şi prosperitatea familiei, dar aceasta nu este decât o amăgire. Cei care seamănă iubirea de sine, vor secera iubire de sine. Respingând iubirea Domnului Hristos, ei resping de fapt, singurul lucru care putea să dea iubirii omeneşti curăţie şi statornicie. Unii ca aceştia nu numai că vor pierde cerul, dar ei nu vor ajunge să aibă adevărata bucurie pentru care au sacrificat cerul.
În parabolă, cel care a dat ospăţul, auzind cum s-a răspuns la invitaţia sa, "s-a mâniat şi a zis robului său: "Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi".
Stăpânul s-a întors de la aceia care au dispreţuit bunătatea lui şi a invitat o clasă de oameni care nu erau sătuli, care nu aveau case şi pământuri. El a invitat pe aceia care erau săraci şi flămânzi şi care aveau să preţuiască bunurile oferite. "Vameşii şi desfrânaţii", spunea Domnul Hristos, "merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu". Matei 21,31. Oricât ar fi de ticăloase acele specimene omeneşti, pe care oamenii le dispreţuiesc şi se îndepărtează de ele, nu sunt nici prea neînsemnate şi nici prea decăzute ca să nu fie luate în seamă şi iubite de Dumnezeu. Domnul Hristos doreşte mult ca fiinţele omeneşti împovărate de griji, istovite şi oprimate, să vină la El. Hristos doreşte nespus de mult să le dea lumina, bucuria, şi pacea care nu pot fi găsite în altă parte. Păcătoşii cei mai decăzuţi, formează obiectul profundei Lui îndurări şi a iubirii Sale pline de căldură. El trimite Duhul Său cel Sfânt care să mijlocească pe lângă ei cu blândeţe, căutând să-i atragă la Sine.
Servul care a adus înăuntru pe săraci şi pe orbi, a spus stăpânului său: "Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit, şi tot mai este loc. Şi stăpânul a zis robului: "Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei pe care-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa". Luca 14,22-23. Aici, Domnul Hristos arată spre lucrarea Evangheliei săvârşite în afara hotarelor iudaismului, la drumurile şi cărările omenirii.
Ascultând de această poruncă, Pavel şi Barnaba, au declarat iudeilor: "Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiţi, şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre Neamuri. Căci aşa ne-a poruncit Domnul: "Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului." Neamurile se bucurau când au auzit lucrul aceste şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică, au crezut." Fapte 13,46-48.
Solia Evangheliei propovăduită de ucenicii Domnului Hristos vestea prima Sa venire în lume. Ea aducea oamenilor vestea cea bună a mântuirii prin credinţa în El. Ea arăta de asemenea spre cea de-a doua venire în slavă, ca să mântuiască pe poporul Său şi prin credinţă şi ascultare ea aşeza înaintea oamenilor nădejdea de a fi părtaşi moştenirii sfinţilor în slavă. Această solie este dată şi astăzi oamenilor, şi de data aceasta, ea este însoţită de anunţarea faptului că a doua venirea a Domnului Hristos este chiar la uşi. Semnele pe care chiar El le-a arătat cu privire la venirea Sa, s-au împlinit, şi prin învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu, noi putem şti în adevăr că venirea Domnului este chiar la uşi.
În cartea Apocalipsului, Ioan profetizează cu privire la proclamarea soliei Evangheliei, chiar înaintea revenirii a doua oară a Domnului Hristos. El a văzut un înger "zburând prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: "Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui." Apocalips 14,6-7.
În profeţie, această avertizare cu privire la ziua judecăţii cu soliile legate de ea, este urmată de venirea Fiului omului pe norii cerului. Vestirea judecăţii este anunţarea faptului că a doua venire a Domnului Hristos este la uşi. Şi această proclamare este numită Evanghelia cea veşnică. Astfel, vestirea celei de-a doua veniri a Domnului Hristos, anunţarea apropierii ei este arătată a fi o parte esenţială a soliei Evangheliei.
Biblia declară că în zilele din urmă, oamenii vor fi preocupaţi de planurile lor lumeşti, de plăceri şi de câştigarea de bani. Ei vor fi orbi faţă de realităţile veşnice. Domnul Hristos spune că aşa "cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului." Matei 24,37-39.
Tot la fel este şi astăzi. Oamenii aleargă mereu după vânarea de câştiguri şi satisfacerea plăcerilor egoiste, ca şi când n-ar fi Dumnezeu, n-ar fi cer, n-ar fi viaţa veşnică. În zilele lui Noe avertizarea cu privire la venirea potopului a fost dată pentru a trezi pe oameni din stricăciunea lor şi a-i chema la pocăinţă. Tot astfel, solia revenirii în curând a Domnului Hristos este dată cu scopul de a trezi din afundarea lor în lucrurile pământeşti. Ea este vestită pentru a-i trezi la conştienţa realităţilor veşnice, pentru ca ei să asculte invitaţia de a veni la ospăţul Domnului.
Invitaţia Evangheliei trebuie dusă lumii întregi - "oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi, oricărui norod". Apocalips 14,6. Ultima solie de avertizare şi milă trebuie să lumineze pământul întreg cu slava ei. Ea trebuie să ajungă la toate clasele cu slava ei, bogaţi sau săraci, la cei de sus sau de jos. "Ieşi la drumuri şi la garduri" a spus Domnul Hristos, "şi sileşte-i să intre ca să-mi umple casa."
Lumea piere din lipsă de Evanghelie. Este o foamete după Cuvântul lui Dumnezeu. Puţini sunt aceia care predică Cuvântul neamestecat cu tradiţii omeneşti. Deşi oamenii au Biblia în mâinile lor, ei nu primesc binecuvântarea pe care Dumnezeu a aşezat-o acolo în ea, pentru ei. Domnul cheamă pe slujitorii Săi, să ducă solia Sa oamenilor. Cuvântul vieţii veşnice trebuie să fie dus acelora care pier în păcatele lor.
În porunca mergeţi la drumuri şi la garduri, Domnul Hristos a înfăţişat lucrarea tuturor acelora pe care El îi cheamă să lucreze în numele Său. Întreaga lume este câmpul de lucru al slujitorilor Domnului Hristos. Întreaga familie omenească este cuprinsă în adunarea lor. Dumnezeu doreşte ca Cuvântul harului Său să fie dus la orice fiinţă.
Într-o mare măsură această lucrare trebuie adusă la îndeplinire printr-o lucrare personală. Aceasta a fost metoda de lucru a Domnului Hristos. Lucrarea Sa a fost în mare măsură adusă la îndeplinire prin convorbiri personale. El avea consideraţie deosebită chiar şi numai pentru un singur ascultător. Adesea, prin acel singur ascultător, solia a fost dusă la mii de persoane.
Noi nu trebuie să aşteptăm ca sufletele să vină la noi, trebuie ca noi să le căutăm acolo unde se găsesc ele. Când Cuvântul a fost predicat de la amvon, lucrarea este abia la început. Sunt mulţi aceia la care Evanghelia nu va ajunge niciodată, dacă ea nu le este dusă.
Invitaţia la ospăţ a fost mai întâi adresată poporului iudeu, poporul care a fost chemat să stea ca învăţători şi conducători printre oameni, în ale căror mâini se aflau sulurile profetice care vorbeau despre venirea Domnului Hristos şi cărora le erau încredinţate serviciile simbolice care prefigurau lucrarea Sa. Dacă preoţii şi poporul ar fi dat ascultare chemării, ei ar fi trebuit să se unească cu solii ai Domnului Hristos în a aduce lumii invitaţia Evangheliei. Adevărul le-a fost dat, pentru ca ei să-l poată transmite mai departe. Când ei au refuzat chemarea, ea a fost dusă celor săraci, schilozi, celor ce şchioapătă şi orbilor. Vameşii şi păcătoşii au primit invitaţia. Când chemarea Evangheliei s-a adresat Neamurilor, planul de lucru era acelaşi. La început, solia trebuia vestită la drumuri, adică oamenilor care au o parte activă în lucrările acestei lumi, învăţătorilor şi conducătorilor poporului.
Slujitorii lui Dumnezeu să nu uite lucrul acesta. Pentru păstorii turmei, învăţătorilor chemaţi de Dumnezeu la această lucrare, planul acesta trebuie să fie ca un cuvânt ce trebuie ascultat. Acei care fac parte din societatea înaltă trebuie să fie căutaţi cu simpatie şi cu grijă frăţească. Oamenii de afaceri din înalte poziţii de încredere, oameni cu mari capacităţi inventive, ştiinţifice, oameni de geniu, învăţători ai Evangheliei ale căror minţi n-au fost chemate la adevărurile speciale ale acestui timp - aceştia trebuie să fie primii care să audă chemarea. Acestora trebuie să le fie adresată invitaţia.
Există o lucrare ce trebuie făcută pentru cei bogaţi. Ei trebuie treziţi la conştienţa responsabilităţii lor, ca unii cărora le-au fost încredinţate darurile cerurilor. Lor trebuie să li se amintească faptul că ei au să dea socoteală Aceluia care va judeca pe vii şi pe morţi. Cei bogaţi au nevoie de munca noastră făcută din iubire şi în temere de Dumnezeu. Prea adesea, ei se încred în bogăţiile lor, şi nu-şi dau seama de primejdia în care se află. Ochii minţii lor au nevoie să fie atraşi la lucrurile cu valoare veşnică. Ei trebuie să recunoască autoritatea adevăratei bunătăţi, care spune: "Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina mea este uşoară". Matei 11,28-30.
Aceia care prin educaţia , averea sau chemarea lor, se află în poziţii înalte sunt foarte rar abordaţi personal în legătură cu interesele lor sufleteşti. Mulţi lucrători creştini ezită să se apropie de aceşti oameni. Dar n-ar trebui să fie aşa. Dacă un om ar fi în pericol să se înece, n-am sta privind la el cum piere, numai pentru că este un avocat, negustor sau judecător. Dacă am vedea anumite persoane gata să cadă în prăpastie, nu trebuie să ezităm să le facem să se retragă, oricare ar fi poziţia sau chemarea lor. Noi nu trebuie să ezităm în a avertiza pe oameni de primejdia în care se află.
Nimeni n-ar trebui neglijat numai pentru aparenta lui înclinare spre cele lumeşti. Mulţi din înalte poziţii sociale sunt cu inima împietrită şi bolnavi în vanitatea lor. Ei tânjesc după pacea pe care n-o au. În cele mai înalte poziţii ale societăţii, sunt dintre cei care flămânzesc şi însetează după mântuire. Mulţi ar fi dispuşi să fie ajutaţi, dacă slujitorii lui Dumnezeu i-ar contacta personal, într-un mod foarte amabil, cu o inimă mişcată de dragostea Domnului Hristos.
Succesul soliei Evangheliei nu depinde de vorbiri savante, de mărturii elocvente sau de argumente puternice. El depinde de simplitatea soliei şi de adaptarea ei la sufletele care flămânzesc după pâinea vieţii. "Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?" - iată dorinţa sufletului.
La mii de oameni poate fi dusă solia Evangheliei în modul cel mai simplu şi mai umil. Oamenii cei mai învăţaţi, aceia care sunt consideraţi ca fiind cei mai talentaţi bărbaţi şi femei, sunt adesea reînvioraţi prin cuvintele simple ale unuia care iubeşte pe Dumnezeu, şi care poate vorbi despre această iubire tot aşa de natural ca şi omul de lume care vorbeşte despre lucrurile care-l interesează cel mai mult.
Adesea, cuvintele bine pregătite şi studiate nu au decât foarte puţină influenţă. Dar expresiile cele adevărate, sincere, ale unui fiu sau fiice a lui Dumnezeu, rostite cu o simplitate naturală, au puterea de a desfereca uşor inimile care fuseseră de multă vreme închise faţă de Hristos şi iubirea Lui.
Slujitorii Domnului Hristos nu trebuie să uite că ei nu trebuie să lucreze în propria lor putere. Ei trebuie să se prindă de tronul lui Dumnezeu cu credinţă în puterea Sa de a mântui. Să se lupte cu Dumnezeu în rugăciune, şi apoi să lucreze cu toate capacităţile pe care Dumnezeu li le-a dat. Duhul Sfânt este dat pentru eficienţa lor. Îngerii slujitori vor fi lângă ei ca să mişte inimile.
Dacă conducătorii şi învăţătorii din Ierusalim ar fi primit adevărul adus de Domnul Hristos , ce minunat centru misionar ar fi fost oraşul lor! Israeliţii apostaziaţi ar fi fost reconvertiţi. O mare armată s-ar fi strâns pentru Dumnezeu. Şi cât de repede ar fi dus ei Evanghelia în toate părţile lumii. Tot astfel acum, dacă oameni cu influenţă şi cu o mare capacitate de a fi folositori, ar putea fi câştigaţi pentru Hristos, atunci prin ei, ce lucrare s-ar putea face în a ridica pe cei căzuţi, de a aduna pe cei împrăştiaţi, şi a răspândi vestea cea bună a mântuirii în lung şi-n lat. Chemarea trebuie adresată foarte repede, iar oaspeţii să se strângă la masa Domnului.
Dar noi nu trebuie să ne gândim numai la oamenii cei mari şi cu multe daruri şi să neglijăm pe cei săraci. Domnul sfătuieşte pe slujitorii Săi să meargă de asemenea la cei de la drumuri şi de la garduri, la cei săraci şi umili de pe pământ. În curţile şi uliţele marilor oraşe, pe drumurile lăturalnice de la ţară, sunt familii şi persoane - poate că sunt străini într-o ţară străină - care n-au legături cu nici o biserică şi care, în singurătatea lor, ajung să creadă că Dumnezeu i-a uitat. Ei nu înţeleg ce trebuie să facă pentru a fi mântuiţi. Mulţi sunt cufundaţi în păcat. Mulţi sunt în necazuri. Ei sunt apăsaţi de suferinţe, lipsuri, necredinţă şi descurajare. Boli de toate soiurile, corporale şi sufleteşti, îi macină. Ei doresc foarte mult să găsească o mângâiere a necazurilor lor, iar Satana îi ispiteşte să o caute în patimi şi plăceri care nu aduc decât ruină şi moarte. El le oferă succese înşelătoare care se vor dovedi a fi ca cenuşa pe buzele lor. Ei îşi cheltuiesc banii pentru ceea ce nu satură şi munca lor pentru ceea ce nu satisface.
În cei care trec prin asemenea suferinţă, noi trebuie să vedem pe aceia pe care Domnul Hristos a venit să-i salveze. Invitaţia pe care El le-o adresează sună: "Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată... Ascultaţi-mă dar, şi veţi mânca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luaţi aminte şi veniţi la Mine, ascultaţi şi sufletul vostru va trăi." Isaia 55,1-3.
Dumnezeu a dat o poruncă expresă, cum să ne purtăm cu străinul, cu cei proscrişi, cu sufletele nevoiaşe care sunt slabe în puterea lor morală. Mulţi dintre cei care se pare că sunt cu totul indiferenţi faţă de lucrurile religioase, în inimile lor, tânjesc după odihnă şi pace. Deşi poate că s-au cufundat destul de adânc în păcat, există totuşi posibilitatea de a-i salva.
Slujitorii Domnului Hristos trebuie să-i urmeze exemplul. Mergând din loc în loc, El mângâia pe cei suferinzi, şi vindeca pe bolnavi. Apoi le prezenta marile adevăruri ale Împărăţiei Sale. Aceasta este şi lucrarea urmaşilor Săi. Alinând suferinţele trupului, vom găsi căi pentru a satisface şi nevoile sufletului. Putem prezenta pe Mântuitorul cel înălţat şi să vorbim despre iubirea Marelui Medic, singurul care are puterea să redea sănătatea.
Să spunem sărmanilor descurajaţi, care au pornit pe drumuri greşite, că nu trebuie să ajungă la disperare. Deşi au greşit şi nu şi-au clădit un caracter drept, Dumnezeu doreşte să le redea bucuria, şi anume, bucuria mântuirii Sale. El găseşte o mare plăcere în a lua un material care în aparenţă nu mai prezintă nici o nădejde, pe aceia prin care a lucrat Satana şi să-i facă supuşi ai harului Său. Ei se bucură a-i elibera de mânia care va cădea asupra celor neascultători. Spuneţi acestora că pentru fiecare suflet există vindecare, există curăţire. Există şi pentru ei un loc la masa Domnului. El îi aşteaptă să le zică bun venit.
Aceia care merg la drumuri şi la garduri vor găsi pe alţii cu un caracter cu totul diferit şi care au nevoie de sprijinul lor. Sunt de asemenea oameni care trăiesc după toată lumina pe care o au, slujind pe Dumnezeu cum ştiu mai bine. Deşi ei îşi dau seama că pentru ei trebuie făcută o lucrare mult mai mare, decât ar trebui făcută pentru cei din jurul lor. Ei tânjesc după o mai mare cunoaştere a lui Dumnezeu, dar ei de abia au început să zărească licăririle unei lumini mai mari. Ei se roagă cu lacrimi ca Dumnezeu să le trimită acea binecuvântare pe care, prin credinţă ei o zăresc de departe. În mijlocul nelegiuirilor marilor oraşe, multe suflete de acestea se pot găsi. Mulţi dintre ei sunt într-o situaţie foarte umilă, şi din această cauză trec neobservaţi de lume. Sunt mulţi aceia despre care nici predicatorii şi nici comunităţile nu ştiu nimic. Dar în locurile umile, pline de mizerie, ei sunt martori ai Domnului. Poate că au avut puţină lumină şi tot atât de puţine ocazii de a primi o educaţie creştină, dar în mijlocul goliciunii, a foamei şi frigului, ei caută să slujească altora. Administratorii bogatului har al lui Dumnezeu să caute aceste suflete, să le viziteze acasă la ele şi cu rugăciune şi prin puterea Duhului Sfânt, să slujească nevoilor lor. Studiaţi Sfânta Scriptură cu ei şi rugaţi-vă împreună cu ei cu acea simplitate pe care o inspiră Duhul Sfânt. Domnul Hristos va da slujitorilor Săi o solie care va fi pentru suflet asemenea pâinii din cer. Binecuvântările preţioase vor fi transmise de la inimă la inimă, de la familie la familie.
Porunca dată în parabolă: "Sileşte-i să intre", a fost adesea greşit interpretată. Ea a fost privită ca învăţând să forţăm pe oameni să primească Evanghelia. Dar expresia denotă mai degrabă urgenţa invitaţiei şi eficienţa motivelor prezentate. Evanghelia nu foloseşte niciodată forţa în a aduce pe păcătoşi la Hristos. Solia Sa este: "Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape". Isaia 55,1. "Şi Duhul şi Mireasa zic: "Vino!" ... Cine vrea, să ia apa vieţii fără plată." Apocalips 22,17. Puterea iubirii şi a harului lui Dumnezeu ne constrânge să venim la El. Mântuitorul spune: "Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine." Apocalips 3,20. El nu este îndepărtat de dispreţul unora şi nici izgonit de ameninţări, ci caută mereu pe cei pierduţi spunând: "Cum să te dau...?" Osea 11,8. Deşi iubirea Lui poate fi respinsă de inimile împietrite, El se întoarce spunând cu o şi mai mare putere: "Iată, Eu stau la uşă şi bat". Puterea cuceritoare a iubirii Sale determină pe păcătoşi să vină la El. Aceştia spun Domnului Hristos: "Îndurarea Ta mă face mare". Psalmul 18,35.
Domnul Hristos va da slujitorilor Săi aceeaşi iubire stăruitoare, puternică, pe care chiar El însuşi o are în căutarea celor pierduţi. Noi nu trebuie numai să spunem: "Veniţi!" Sunt unii care aud chemarea, dar urechile lor sunt prea surde ca s-o înţeleagă. Ochii lor sunt prea orbi ca să vadă ceva bun pregătit pentru ei. Mulţi îşi dau seama de marea lor decădere. Ei spun: "Eu nu sunt vrednic să fiu ajutat, lăsaţi-mă singur". Dar lucrătorii nu trebuie să dezarmeze. Cu o iubire plină de duioşie şi milă să ne apropiem de cei descurajaţi şi neajutoraţi. Să le dăm din curajul nostru, din speranţa şi tăria noastră. Să-i determinăm, prin bunătate, să vină. "Căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc, de alţii fie-vă milă..." Iuda 22.23.
Dacă slujitorii lui Dumnezeu vor umbla cu El prin credinţă, El le va da putere în solia lor. Ei vor fi făcuţi în stare să prezinte iubirea Sa, cum şi primejdia de a respinge harul lui Dumnezeu, în aşa fel încât oamenii vor fi determinaţi să accepte Evanghelia. Domnul Hristos va face minuni dacă oamenii nu vor face altceva decât partea pe care Dumnezeu le-a dat-o s-o facă. În inimile oamenilor de astăzi trebuie făcută o transformare tot aşa de mare cum s-a produs în generaţiile trecute. Dintr-un hulitor şi un desfrânat, John Bunyan a fost salvat, iar John Newton, dintr-un neguţător de sclavi a devenit un vestitor al Mântuitorului înălţat. Şi astăzi pot fi salvaţi dintre oameni, un Bunyan şi un Newton. Prin elementele omeneşti care cooperează cu divinitatea, mulţi dintre dezmoşteniţii soartei vor fi recâştigaţi, şi la rândul lor vor căuta să lucreze la refacerea chipului lui Dumnezeu în alţii. Acei care au avut foarte puţine ocazii, care au umblat în rătăcire pentru că n-au cunoscut un drum mai bun, acestora le vor fi aduse razele de lumină. După cum Cuvântul Domnului Hristos adresat lui Zacheu spunea: "Astăzi trebuie să rămân în casa ta" (Luca 19,5), tot aşa va ajunge şi la ei Cuvântul, şi aceia care se presupunea că sunt păcătoşi cu inimile împietrite se vor dovedi că au inimile tot aşa de blânde ca şi ale copiilor, pentru că Domnul Hristos s-a plecat să se ocupe de ei. Mulţi vor ieşi din cele mai mari rătăciri şi păcate şi vor lua locul altora care au avut ocazii şi privilegii, dar pe care nu le-au apreciat. Ei vor fi socotiţi ca aleşi ai lui Dumnezeu deosebiţi şi scumpi, şi când Domnul Hristos va veni în Împărăţia Sa, ei vor sta lângă tronul Său.
Dar "luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte". Evrei 12,25. Domnul Hristos spunea: "Căci vă spun că nici unul din cei poftiţi nu va gusta din cina Mea." Luca 14,24. Ei au respins invitaţia, şi nici unul nu va mai fi invitat. Respingând pe Hristos, iudeii îşi împietriau inima, abandonându-se puterii lui Satana, aşa încât va fi imposibil pentru ei să primească harul Său. Tot astfel stau lucrurile şi astăzi. Dacă iubirea lui Dumnezeu nu este preţuită şi nu ajunge să devină un principiu statornic care să moaie şi să supună sufletul, vom fi cu desăvârşire pierduţi. Dumnezeu nu poate da pe faţă o mai mare manifestare a iubirii Sale decât aceea pe care a arătat-o. Dacă iubirea Domnului Hristos nu ne supune inima, atunci nu mai există alte mijloace prin care să putem fi determinaţi la aceasta.
De fiecare dată când refuzăm a asculta solia harului, ne întărim în necredinţa noastră. De fiecare dată când nu suntem dispuşi a deschide uşa inimii Domnului Hristos, devenim mai puţin şi tot mai puţin binevoitori de a asculta de vocea Lui care ne vorbeşte. În acest fel ne scădem şansa de a răspunde pozitiv la ultimul apel al harului. Să nu se scrie şi despre noi aşa cum s-a scris despre vechiul Israel: "Efraim s-a lipit de idoli, lăsaţi-l în pace." Osea 4,17. Domnul Hristos să nu ajungă să plângă din cauza noastră aşa cum a plâns asupra Ierusalimului, spunând: "De câte ori am vrut să strâng pe fii tăi, aşa cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată că vi se lasă casa pustie." Luca 13,34-35.
Trăim în timpul când ultima solie de har, ultima invitaţie, se adresează fiilor oamenilor. Porunca, "ieşiţi la drumuri şi la garduri", a ajuns la împlinirea ei finală. Invitaţia Domnului Hristos va fi dusă la fiecare suflet. Trimişii spun: "Veniţi, căci iată că toate sunt gata." Îngerii cereşti lucrează încă împreună cu instrumentele omeneşti. Duhul Sfânt ne prezintă orice argument pentru a ne convinge să venim la El. Domnul Hristos aşteaptă mereu un semn care să-i prevestească faptul că zăvorul a fost dat la o parte şi deci uşa inimii se deschide pentru ca El să poată intra. Îngerii aşteaptă cu nerăbdare să ducă la cer vestea că un alt păcătos a fost găsit. Oştile cerului aşteaptă, fiind gata să atingă corzile harpelor lor şi să înalţe un cântec de bucurie pentru faptul că un alt suflet a primit invitaţia de a veni la ospăţul Evangheliei.
Cap. 6 -A zice şi a face
"Un om avea doi feciori şi s-a dus la cel dintâi şi i-a zis: "Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!" "Nu vreau", i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău şi s-a dus. S-a dus şi la celălalt şi i-a spus tot aşa. Şi fiul acesta a răspuns: "Mă duc, Doamne!" Şi nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său?" Cel dintâi, au răspuns ei". Matei 21,28-31.
În predica de pe Munte, Domnul Hristos a spus: "Nu orişicine-Mi zice: Doamne, Doamne! va intra în Împărăţia Cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri." Matei 7,21.
Proba sincerităţii nu stă în cuvinte, ci în fapte. Domnul Hristos n-a spus nimănui: "Ce spui tu mai mult decât alţii?" ci "Ce faceţi mai mult decât alţii?" Matei 5,47. (tr. eng.)
Aceste cuvinte ale Sale sunt pline de însemnătate: "Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi." Ioan 13,17. Cuvintele în sine n-au nici o valoare, dacă ele nu sunt însoţite de fapte corespunzătoare. Aceasta este lecţia ce trebuie învăţată din parabola celor doi fii.
Această parabolă a fost rostită cu ocazia ultimei vizite a Domnului Hristos la Ierusalim mai înainte de moartea Sa. El izgonise din templu pe cei ce cumpărau şi vindeau. Vocea Sa a vorbit inimilor lor cu puterea lui Dumnezeu. Uimiţi şi îngroziţi, ei au ascultat porunca Sa fără nici o scuză şi fără să se împotrivească.
Când groaza lor s-a mai domolit, preoţii şi bătrânii s-au întors la templu şi au găsit pe Domnul Hristos vindecând pe cei ce erau bolnavi sau pe moarte. Ei auzeau strigăte de bucurie şi cântece de laudă. Chiar în templu, copiii care au fost vindecaţi având ramuri de palmier în mână, cântau osanale Fiului lui David. Vocile pruncilor aduceau laude la adresa puternicului vindecător. Dar pentru preoţi şi pentru bătrâni, toate acestea nu erau îndeajuns ca să le înfrângă prejudecata şi gelozia.
Ziua următoare, pe când Domnul Hristos învăţa în templu, mai marii preoţilor şi bătrânii norodului au venit la El şi I-au zis: "Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea şi cine Ţi-a dat puterea aceasta?" Matei 21,23.
Preoţii şi mai marii norodului aveau dovezi categorice despre puterea Domnului Hristos. Cu ocazia curăţirii templului, ei au văzut autoritatea Cerului străfulgerând de pe faţa Sa. Şi ei n-au putut rezista puterii cu care El vorbea. Din nou, prin faptele Sale minunate de vindecare, El a răspuns întrebării lor. El le-a dat dovada autorităţii Sale, dovadă ce nu putea fi pusă la îndoială. Dar aceasta nu era dovada pe care o doreau ei. Preoţii şi mai marii norodului erau foarte interesaţi în a-L determina pe Domnul Hristos să se declare ca fiind Mesia, pentru ca ei să poată să interpreteze cuvintele şi să ridice poporul împotriva Lui. Ei doreau să-I nimicească influenţa şi să-L dea morţii.
Domnul Hristos ştia că dacă ei nu puteau recunoaşte pe Dumnezeu în El, sau nu puteau să vadă în ceea ce El făcea dovada divinităţii Sale, atunci ei n-ar fi crezut nici chiar propria Sa mărturie cum că El este Hristosul. În răspunsul Său, El a ocolit această problemă în care ei sperau să-L prindă şi a întors condamnarea asupra lor.
"Vă voi pune şi Eu o întrebare" a spus El, şi "dacă îmi veţi răspunde la ea, vă voi spune şi Eu, cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni." Matei 21,24-25.
Preoţii şi conducătorii au rămas foarte încurcaţi. "Ei vorbeau între ei şi ziceau: "Dacă vom răspunde: din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-aţi crezut? Şi dacă vom răspunde: de la oameni, ne temem de norod, pentru că toţi socotesc pe Ioan drept prooroc. Atunci au răspuns lui Isus: "Nu ştim!" şi El la rândul Lui le-a zis: "Nici Eu nu voi vă spune cu ce putere fac aceste lucruri." Matei 21,25-27.
"Nu ştim". Acest răspuns era de fapt o minciună, dar preoţii şi-au dat seama de situaţia în care se aflau şi au spus o minciună pentru a putea ieşi din încurcătură. Ioan Botezătorul a venit mărturisind despre Unul a cărui autoritate ei o puneau acum la îndoială. El arăta spre El atunci când spunea: "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!" Ioan 1,29. El L-a botezat, şi după botez în timp ce Domnul Hristos se ruga, cerul s-a deschis şi Duhul lui Dumnezeu, asemenea unui porumbel a venit asupra Sa, în timp ce o voce din ceruri s-a auzit spunând: "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea." Matei 3,17.
Aducându-şi aminte cum Ioan a spus în repetate rânduri profeţiile referitoare la Mesia, aducându-şi aminte de scenele de la botezul Domnului Hristos, preoţii şi conducătorii n-au îndrăznit să spună că botezul lui Ioan era din cer. Dacă recunoşteau pe Ioan ca profet, aşa cum de fapt credeau că este, atunci cum mai puteau ei nega mărturia Sa cu privire la faptul că Isus din Nazaret era Fiul lui Dumnezeu? Dar ei nici nu puteau spune că botezul lui Ioan era de la oameni, din cauza norodului, care credea că Ioan este un profet. De aceea ei au spus: "Nu ştim".
Apoi, Domnul Hristos a rostit parabola tatălui şi a celor doi fii ai săi. Când tatăl a mers la fiul cel dintâi şi i-a spus: "Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea", fiul a răspuns imediat: "Nu vreau". El a refuzat să-l asculte şi a apucat pe drumuri şi în tovărăşii rele. Dar mai pe urmă i-a părut rău, şi a ascultat chemarea.
Tatăl a mers la cel de-al doilea fiul cu aceeaşi poruncă: "Du-te şi lucrează astăz1i în via mea." Acest fiu a răspuns imediat: "Mă duc Doamne", dar nu s-a dus.
În această parabolă, tatăl reprezintă pe Dumnezeu, via reprezintă biserica. Prin cei doi fii sunt reprezentate cele două clase de oameni. Fiul care a refuzat să asculte porunca, spunând: "Nu vreau", reprezintă pe aceia care trăiesc în făţişă neascultare de Dumnezeu, care nu au pretenţii de sfinţenie şi care refuză în mod deschis să poarte jugul unor restricţii şi al ascultării pe care Legea lui Dumnezeu le cere. Dar când Evanghelia a ajuns la ei, cuprinsă în solia lui Ioan Botezătorul: "Pocăiţi-vă, căci Împărăţia Cerurilor este aproape", ei s-au pocăit şi şi-au mărturisit păcatele. Matei 3,2.
În fiul care a zis: "Mă duc Doamne" dar nu s-a dus, a fost dat pe faţă caracterul Fariseilor. Asemenea acestui fiu, conducătorii iudei erau nepocăiţi şi încrezători în ei. Viaţa religioasă a naţiunii iudaice ajunsese numai o pretenţie. Când a fost proclamată Legea pe muntele Sinai, de către vocea lui Dumnezeu, tot poporul s-a legat că o va asculta. Ei au spus: "Mă duc, Doamne", dar nu s-au dus. Când Domnul Hristos în persoană a venit ca să le înfăţişeze principiile Legii, ei L-au respins. Domnul Hristos a dat conducătorilor iudei din timpul Său o bogăţie de dovezi despre autoritatea şi puterea Sa divină, şi cu toate că aceştia erau convinşi de acest adevăr, ei n-au vrut să primească aceste dovezi. Domnul Hristos le-a demonstrat că ei continuau să nu creadă, datorită faptului că nu aveau acel spirit care duce la ascultare. Domnul Hristos spusese despre ei: "Şi aţi desfiinţat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre... Degeaba mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti." Matei 15,6.9.
În mulţime din faţa Domnului Hristos se aflau cărturari şi Farisei, preoţi şi mai mari ai norodului, şi după ce a rostit parabola celor doi fii, Domnul Hristos a adresat ascultătorilor Săi întrebarea: "Care din amândoi a făcut voia tatălui său?" Uitând de ei, Fariseii au răspuns: "Cel dintâi." Ei au spus acest lucru fără să-şi dea seama că în acest fel ei îşi pronunţau singuri condamnarea.
Atunci, de pe buzele Domnului Hristos se auzi sentinţa "Adevărat vă spun că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, şi nu l-aţi crezut. Dar vameşii şi desfrânatele l-au crezut, şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit în urmă ca să-l credeţi." Matei 21,31-32.
Ioan Botezătorul a venit predicând adevărul, şi prin lucrarea predicării lui, păcătoşii se convingeau de vinovăţia lor şi se pocăiau. Aceştia aveau să meargă în Împărăţia Cerurilor mai înaintea acelora care, plini de îndreptăţire de sine, s-au împotrivit avertizării solemne ce le-a fost adresată. Vameşii şi desfrânatele erau neştiutori, dar aceşti oameni învăţaţi cunoşteau calea care duce în Paradisul lui Dumnezeu. Adevărul care ar fi trebuit să fie pentru ei un miros de viaţă spre viaţă, a devenit un miros de moarte spre moarte. Păcătoşii învederaţi, care erau dezgustaţi de ei înşişi, au primit botezul din mâinile lui Ioan, dar aceşti învăţători erau ipocriţi. Inimile lor încăpăţânate erau obstacole în calea primirii de către ei, a adevărului. Ei s-au opus lucrării convingătoare a Duhului lui Dumnezeu. Ei au refuzat să asculte de poruncile lui Dumnezeu.
Domnul Hristos nu le-a spus: "Voi nu puteţi intra în Împărăţia cerurilor", dar El le-a arătat că ceea ce-i împiedică să intre este chiar atitudinea, lucrarea lor. Uşa era încă deschisă pentru aceşti conducători iudei, invitaţia le era încă adresată. Hristos dorea să-i vadă convinşi de starea lor şi convertiţi.
Preoţii şi mai marii lui Israel şi-au petrecut viaţa în ceremonii religioase pe care ei le considerau ca fiind prea sfinte ca să fie legate de ocupaţiile de fiecare zi. De aceea viaţa lor se presupunea că este în totul o viaţă religioasă. Dar ei îndeplineau ceremoniile lor numai ca să fie văzuţi de oameni, ca lumea să-i considere ca nişte oameni sfinţi şi consacraţi. În timp ce mărturiseau că ascultă, ei refuzau să dea ascultare de Dumnezeu. Ei nu erau împlinitori ai adevărului pe care ei mărturiseau că învaţă pe alţii.
Despre Ioan Botezătorul, Domnul Hristos a declarat că este unul dintre cei mai mari profeţi, şi a arătat ascultătorilor Săi că ei avuseseră suficiente dovezi cum că Ioan a fost un sol de la Dumnezeu. Cuvintele predicatorului din pustie aveau putere. El şi-a rostit solia în mod hotărât, mustrând păcatele preoţilor şi ale mai marilor norodului, chemându-i să facă fapte vrednice de Împărăţia Cerurilor. El le-a atras atenţia asupra atitudinii păcătoase de desconsiderare a autorităţii Tatălui ceresc, manifestată în refuzul lor de a face lucrarea ce le-a fost dată. El n-a făcut nici un compromis cu păcatul şi mulţi se întorceau de la nelegiuirea lor.
Dacă cele spuse de conducătorii iudei ar fi fost adevărate, atunci ei ar fi trebuit să primească mărturia lui Ioan şi ar fi trebuit să primească pe Hristos ca Mesia. Dar ei n-au dat pe faţă roadele pocăinţei şi ale neprihănirii. Chiar aceia pe care ei îi dispreţuiau se grăbeau, mai înaintea lor, spre Împărăţia lui Dumnezeu.
În parabolă, fiul care zicea: "Mă duc, Doamne", se prezenta pe sine ca fiind credincios şi ascultător, dar timpul a fost acela care a dovedit că mărturisirea sa nu era adevărată. Tot astfel, Fariseii se mândreau cu sfinţenia lor, dat atunci când aceasta a fost pusă la încercare, s-a văzut că de fapt, ea nu exista. Când interesul lor le dicta, ei prezentau cerinţele Legii lui Dumnezeu în mod foarte categoric, rigid, dar atunci când se cerea din partea lor ascultare, prin sofistării foarte iscusite, ei făceau fără efect puterea preceptelor divine. Despre ei Domnul Hristos zicea: "Să nu vă luaţi după faptele lor, căci ei zic şi nu fac." Matei 23,3. Ei nu aveau o iubire adevărată faţă de Dumnezeu sau faţă de oameni. Dumnezeu i-a chemat să fie conlucrători împreună cu El în lucrarea pe care le-a dat-o Dumnezeu s-o facă, şi din cauza nelegiuirii lor, Dumnezeu era gata să Se despartă, să părăsească această naţiune neascultătoare.
Îndreptăţirea de sine nu este adevărata îndreptăţire şi aceia care se prind de ea, vor fi lăsaţi să sufere consecinţele unei decepţii fatale. Mulţi pretind astăzi că ascultă de poruncile lui Dumnezeu, dar ei n-au iubirea lui Dumnezeu în inimile lor, ca de aici să se reverse şi asupra altora. Domnul Hristos îi cheamă să se alăture Lui, în lucrarea Sa, de salvare a lumii, dar ei se mulţumesc să spună: "Mă duc, Doamne". Dar nu se duc. Ei nu conlucrează împreună cu aceia care fac lucrarea lui Dumnezeu. Ei sunt leneşi. Asemenea fiului necredincios, ei fac făgăduinţe false în faţa lui Dumnezeu. Luând asupra lor legământul solemn al bisericii, ei s-au legat să primească şi să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu, să se dedice slujirii lui Dumnezeu, dar ei nu făceau acest lucru. Ei mărturiseau, pretindeau a fi fii ai lui Dumnezeu, dar viaţa lor, în caracterul lor, ei negau această legătură. Ei nu-şi supuneau voinţa lor lui Dumnezeu. Ei trăiau astfel o minciună.
Făgăduinţa ascultării, se pare că ei o înfăptuiau numai atunci când nu cerea din partea lor nici un sacrificiu, dar atunci când se cerea lepădarea şi sacrificiul de sine, când vedeau crucea ce trebuia luată, purtată, ei dădeau înapoi. În acest fel, conştienţa datoriei se tocea, dispărea şi călcarea conştientă a poruncilor lui Dumnezeu devenea un obicei. Urechea poate că auzea Cuvântul lui Dumnezeu, dar puterea spirituală de percepere, dispăruse. Inima s-a împietrit, iar conştiinţa... s-a tocit.
Să nu ne mângâiem cu gândul că dacă nu manifestăm o vrăjmăşie deschisă faţă de Domnul Hristos, noi facem lucrarea Sa. Făcând astfel, ne înşelăm singuri. Reţinând ceea ce Dumnezeu ne-a dat să folosim în lucrarea Sa, fie el timp sau mijloace sau orice alt dar pe care El ni l-a dat, noi lucrăm împotriva Lui.
Satana foloseşte indiferenţa, indolenţa celor ce mărturisesc a fi creştini, spre a-şi întări forţele şi a câştiga suflete de partea sa. Mulţi dintre cei care gândesc că deşi, nu fac nici o lucrare pentru Hristos, sunt totuşi de partea Lui, dau vrăjmaşului posibilitatea să câştige teren, şi să aibă astfel avantaj. Prin faptul că unii ca aceştia n-au reuşit să fie nişte conlucrători sârguincioşi pentru Dumnezeu, lăsând neîmplinite îndatoririle ce le reveneau, şi nerostind cuvântul care trebuia vestit, eu au îngăduit lui Satana să ajungă să aibă control asupra acelora care ar fi putut să fie câştigaţi pentru Hristos.
Niciodată nu putem fi mântuiţi rămânând într-o stare de indolenţă şi inactivitate. Nu poate există o persoană cu adevărat convertită, şi totuşi să trăiască o viaţă lipsită de putere şi nefolositoare. Nu este posibil să fim târâţi în ceruri. Nici un leneş nu va intra acolo. Dacă nu ne străduim să câştigăm intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu, dacă nu căutăm să învăţăm cu mai mult interes care sunt legile acestei împărăţii, noi nu suntem potriviţi pentru a face parte din ea. Acei care refuză să coopereze cu Dumnezeu pe pământ, nu vor coopera cu El nici în ceruri. Nici nu este bine ca unii ca aceştia să fie luaţi în ceruri.
Este mai mult speranţă pentru vameşi şi pentru păcătoşi, decât pentru aceia care cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, dar care refuză să asculte de el. Cel care se vede aşa cum este, un păcătos, fără să acopere păcatul, care este conştient de faptul că înaintea lui Dumnezeu, corpul, sufletul şi spiritul îi sunt stricate, unul ca acesta se alarmează ca nu cumva să ajungă separat pe veci de Împărăţia Cerurilor. El îşi dă seama de starea lui, de faptul că este bolnav, şi caută vindecarea la Marele Medic care a spus: "Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară." Ioan 6,37. Acestea sunt acele persoane pe care Dumnezeu le poate folosi ca lucrători în via Sa.
Fiul care pentru un timp a refuzat să asculte de porunca tatălui său, n-a fost condamnat de Domnul Hristos, dar nici n-a fost lăudat. Cei care se comportă asemenea primului fiu, refuzând să asculte, n-au nici un merit pentru poziţia lor. Faptul că spun deschis ceea ce au de spus, nu trebuie considerat ca fiind o virtute. Sfinţirea, prin adevăr şi neprihănire, ar trebui să facă pe cei credincioşi martori plini de curaj pentru Hristos, dar aşa cum este folosită de păcătos, este o insultă, o sfidare, şi nu este departe de a fi o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Faptul că cineva nu este ipocrit, aceasta nu-l face nicidecum a nu fi în realitate un păcătos. Când apelurile Duhului Sfânt ajung la inimă, singura noastră speranţă constă în a răspunde neîntârziat acestora. Când vine chemarea: "Du-te astăzi, de lucrează în via mea", nu refuza invitaţia. "Astăzi dacă auziţi glasul, nu vă împietriţi inimile." Evrei 4,7. Este primejdios a amâna hotărârea de a asculta. Poate că n-ai să mai auzi niciodată invitaţia aceasta.
Şi nimeni n-ar trebui să se liniştească la gândul că păcatele cultivate pentru un timp, vor putea fi părăsite repede. Lucrurile nu stau astfel. Fiecare păcat cultivat slăbeşte caracterul şi întăreşte obiceiul, iar rezultatul este stricăciunea fizică, intelectuală şi morală. Poate că vom ajunge să ne pară rău, să ne pocăim de răul pe care l-am făcut, şi să ne aşezăm picioarele pe drumul cel bun, dar faptul că mintea ne-a fost modelată de rău şi că ne-am familiarizat cu el, face foarte dificilă deosebirea dintre ceea ce este drept şi ceea ce nu este drept. Prin obiceiurile rele pe care ni le-am format, Satana ne va asalta mereu şi mereu.
Prin porunca: "Du-te astăzi de lucrează în via mea", fiecare suflet este supus la proba sincerităţii. Vor fi oare faptele tot la fel ca şi cuvintele? Va folosi oare cel chemat toată cunoştinţa pe care o are, lucrând cu credincioşie şi în mod dezinteresat pentru stăpânul viei?
Apostolul Petru ne sfătuieşte cu privire la modul în care trebuie să lucrăm. El spune: "Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele, ca să uniţi cu credinţa voastră fapta, cu fapta cunoştinţa, cu cunoştinţa înfrânarea, , cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de fraţi, cu dragostea de fraţi iubirea de oameni." 2 Petru 1,2-7.
Dacă vom cultiva în credincioşie via sufletului nostru, atunci, Dumnezeu ne va face conlucrători împreună cu El. Şi nu vom avea de făcut o lucrare numai pentru noi, ci şi pentru alţii. Asemănând biserica cu o vie, Domnul Hristos n-a vrut să ne înveţe că trebuie să ne limităm simpatiile şi lucrarea numai la cei ai noştri. Via Domnului trebuie lărgită. El doreşte ca ea să se extindă pe toată suprafaţa pământului. Primind învăţătura şi harul lui Dumnezeu, noi ar trebui să împărtăşim şi altora cunoştinţa despre felul în care trebuie să ne îngrijim de "plantele" cele preţioase. În acest fel noi putem extinde via Domnului. Dumnezeu aşteaptă să vadă la noi dovada credinţei, iubirii şi răbdării noastre. El se uită să vadă dacă noi folosim orice ocazie şi orice dar pe care-l avem, spre a deveni lucrători încercaţi în via Sa de pe pământ, pentru ca să putem intra astfel în Paradisul lui Dumnezeu, acel cămin - Edenul- din care Adam şi Eva au fost îndepărtaţi, scoşi afară, datorită păcatului lor.
Legătura dintre Dumnezeu şi poporul Său este aceea a unui tată faţă de copiii săi. Şi El este îndreptăţit să pretindă de la noi o lucrare plină de credincioşie. Să privim la viaţa Domnului Hristos. Stând în fruntea omenirii, slujind Tatălui Său, este un exemplu a ceea ce ar trebui să fie orice fiu. Ascultarea pe care Domnul Hristos a manifestat-o, este ascultarea pe care Dumnezeu o cere astăzi de la fiecare fiinţă omenească. El a slujit Tatălui Său din iubire, de bună voie şi în deplină libertate. "Vreau (îmi place) să fac voia Ta Dumnezeule", declara El, "şi Legea Ta este în fundul inimii Mele". Psalmul 40,8. Nici un sacrificiu n-a fost considerat prea greu pentru Domnul Hristos, pentru a împlini lucrarea pe care El, a venit s-o facă. La vârsta de doisprezece ani El, spunea: "Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?" Luca 2,49. El a auzit chemarea şi a început să lucreze. "Mâncare Mea", spunea El, "este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Sa." Ioan 4,34.
În acest fel noi trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Numai aceia slujesc lui Dumnezeu care dau pe faţă cea mai desăvârşită ascultare. Toţi cei ce vor fi fii şi fiice ale lui Dumnezeu, trebuie să se dovedească a fi conlucrători cu Dumnezeu, cu Domnul Hristos şi cu îngerii cereşti. Aceasta este proba ce stă în faţa tuturor. Despre cei ce-L slujesc cu credincioşie, Domnul spune: "Ei vor fi ai Mei... Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea grijă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte." Maleahi 3,17.
Scopul cel mare al lui Dumnezeu în desfăşurarea lucrării providenţei Sale este acela de a încerca pe oameni, de a le da ocazia să-şi dezvolte caracterul. În acest fel el îi pune la încercare să vadă dacă sunt ascultători sau nu de poruncile Sale. Faptele cele bune nu cumpără iubirea lui Dumnezeu, dar ele dovedesc că noi avem această iubire. Dacă ne supunem voinţa lui Dumnezeu, atunci nu vom lucra pentru a câştiga iubirea lui Dumnezeu.
Asemenea unui dar, iubirea Sa va fi primită în suflet, şi din iubire pentru El, noi ne vom găsi plăcerea în a asculta de poruncile Lui.
În lume sunt numai două clase şi numai aceste două clase vor fi recunoscute la judecată şi anume - aceia care calcă în picioare Legea lui Dumnezeu şi aceia care ascultă de ea. Domnul Hristos ne înfăţişează şi mijlocul de testare prin care să dovedim loialitatea sau neloialitatea noastră faţă de El. "Dacă Mă iubiţi", spunea El, "veţi păzi poruncile Mele... Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte, şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu, Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui... Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Şi cuvântul pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis." "Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui." Ioan 14,15-24, 15,10.
Cap. 7- În întâmpinarea Mirelui
Domnul Hristos împreună cu ucenicii Săi şedeau pe Muntele Măslinilor. Soarele dispăruse în spatele munţilor şi umbrele serii învăluiau cerurile. În faţa lor se vedea o casă luminată strălucitor, ca pentru sărbătoare. Valurile de lumină ce se revărsau ori de câte ori se deschideau uşile, cum şi o mulţime de oameni ce aşteptau în jur, arăta că în curând avea să-şi facă apariţia un alai de nuntă. În multe părţi ale Orientului nunţile au loc seara. Mirele merge să-şi întâlnească mireasa la casa ei, şi s-o conducă apoi la casa lui. La lumina torţelor, alaiul de nuntă pleacă de la casa tatălui ei, la casa mirelui, unde se dă un ospăţ pentru cei invitaţi. În scena la care privea Domnul Hristos, oaspeţii aşteptau apariţia alaiului miresei cu intenţia de a se alătura nuntaşilor.
În aşteptare, în apropierea casei mirelui, se aflau zece fecioare îmbrăcate în alb. Fiecare avea cu sine o lampă aprinsă şi un mic vas cu untdelemn. Toate aşteptau cu nerăbdare venirea mirelui. Dar el zăbovea. oră după oră trecea, iar cei ce aşteptau au obosit şi au adormit. Dar la miezul nopţii se auzi strigarea: "Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare." Matei 25,6. Cei ce dormeau s-au trezit, sărind deodată în picioare. Ei au văzut alaiul apropiindu-se, luminat fiind de lumina făcliilor, în sunetul vesel al muzicii. Ei au auzit vocea mirelui şi pe aceea a miresei. Cele zece fecioare şi-au luat lămpile şi au început să le pregătească în grabă, ca să meargă împreună cu ceilalţi. Dar cinci dintre ele au neglijat să umple vasele lor cu untdelemn. Ele nu s-au aşteptat să întârzie aşa de mult, şi nu s-au pregătit în caz de nevoie. În disperarea lor, au apelat la tovarăşele lor care au fost mai înţelepte, spunând: "Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting lămpile. Dar cele cinci fecioare care au aşteptat şi el, aveau lămpile proaspăt pregătite şi pline, căci goliseră vasele lor cu untdelemn. Ele nu mai aveau untdelemn de rezervă şi au răspuns: "Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine, duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă." Matei 25,8-9.
În timp ce acestea s-au dus să cumpere, alaiul de nuntă s-a pus în mişcare şi le-a lăsat în urmă. Cele cinci fecioare cu lămpile lor aprinse, s-au alăturat mulţimii şi au intrat în odaia de nuntă odată cu alaiul mirelui, şi uşa a fost încuiată. Când fecioarele neînţelepte au ajuns la locul ospăţului, ele s-au întâlnit cu un refuz neaşteptat. Mai marele ospăţului le-a zis: "Nu vă cunosc". Ele au fost lăsate afară, în mijlocul străzii şi în întunericul nopţii.
Pe când Domnul Hristos privea la cei care aşteptau venirea mirelui, El le-a spus ucenicilor lui pilda celor zece fecioare, ilustrând prin experienţa lor, experienţa bisericii, a celor care vor trăi chiar în timpul dinaintea celei de-a doua veniri a Sa.
Cele două clase de aşteptători, reprezintă două clase de credincioşi care mărturisesc a aştepta pe Domnul lor. Ei sunt asemănaţi cu fecioarele, pentru că au o credinţă curată. Prin lămpi, este reprezentat Cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul spune: "Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea." Psalmul 119,105. Uleiul este un simbol al Duhului Sfânt. Astfel este reprezentat Duhul Sfânt în profeţia lui Zaharia: "Îngerul, care vorbea cu mine, s-a întors şi m-a trezit ca pe un om, pe care-l trezeşti din somnul lui. El m-a întrebat: "Ce vezi?" Eu am răspuns: "M-am uitat şi iată că este un sfeşnic cu totul de aur, şi deasupra lui un vas de untdelemn şi pe el şapte candele cu şapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului. Şi lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului şi altul la stânga lui. Şi luând iarăşi cuvântul, am zis îngerului, care veghea cu mine: "Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?" ... Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: "Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: "Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, - zice Domnul oştirilor... Am luat a doua oară cuvântul şi i-am zis: "Ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt cele două ţevi de aur, prin care curge uleiul auriu din el?"... El mi-a răspuns: Aceştia sunt cei doi unşi care stau înaintea Domnului întregului pământ." Zaharia 4,1-14.
Din cei doi măslini, untdelemnul auriu se scurgea prin două ţevi de aur, în vasul sfeşnicului, iar de aici în lămpile de aur, care luminau Sanctuarul. Tot astfel, prin cei sfinţi care stau în prezenţa lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este împărţit instrumentelor omeneşti care s-au consacrat lucrării Sale. Misiunea celor doi unşi este aceea de a transmite poporului lui Dumnezeu faptul că numai harul ceresc poate face din Cuvântul Său o candelă pentru picioare şi o lumină pe cărare. "Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor". Zaharia 4,6.
În parabolă, toate cele zece fecioare au ieşit în întâmpinarea mirelui. Toate aveau lămpi şi vase pentru untdelemn. Pentru un timp nu s-a observat nici o deosebire între ele. Tot aşa este şi cu Biserica ce trăieşte chiar înaintea revenirii Domnului Hristos. Toţi cunosc Sfintele Scripturi. Toţi au auzit solii despre apropiata revenire a Domnului Hristos şi plini de încredere aşteaptă arătarea Lui. Dar cum s-a ilustrat în parabolă, tot aşa stau lucrurile şi acum. Intervine un timp de aşteptare, credinţa este pusă la probă şi atunci când se aude strigarea: "Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare", mulţi nu sunt gata. Ei nu au untdelemn în vasele lor şi în lămpile lor. Ei sunt lipsiţi de Duhul Sfânt.
Fără Duhul lui Dumnezeu, numai cunoaşterea Cuvântului Său nu este de nici un folos. Teoria adevărului, neînsoţită însă de Duhul Sfânt, nu poate reînviora sufletul şi nici sfinţi inima. Cineva poate cunoaşte foarte bine poruncile şi făgăduinţele Bibliei, dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu întipăreşte adevărul în inima, caracterul nu va fi transformat. Fără iluminarea Duhului Sfânt, oamenii nu vor fi în stare să distingă adevărul de rătăcire, şi vor cădea sub ispitele iscusite ale lui Satana.
Cei reprezentaţi prin fecioarele nechibzuite, nu sunt ipocriţi. Ei au consideraţie faţă de adevăr, l-au apărat şi l-au susţinut. unii ca aceştia se simt atraşi către cei care cred adevărul, dar nu s-au supus cu totul lucrării Duhului Sfânt. Ei n-au căzut pe Stânca, Isus Hristos, şi n-au lăsat ca firea lor cea veche să fie sfărâmată. Această clasă de credincioşi sunt înfăţişaţi de asemenea prin auzitorii reprezentaţi prin pământul stâncos. Ei primesc foarte repede Cuvântul dar dau greş în asimilarea principiilor lui. Influenţa Cuvântului nu este durabilă Duhul lucrează asupra inimii omului, în măsura în care acesta doreşte şi consimte ca Duhul să sădească în el o natură nouă, dar cei reprezentaţi prin fecioarele neînţelepte au fost mulţumiţi cu o lucrare superficială. Ei nu cunosc pe Dumnezeu. N-au studiat caracterul Lui, n-au avut comuniunea cu El, deci ei nu cunosc, nu ştiu cum să se încreadă în El, cum să privească la El şi să trăiască. Slujirea lor înaintea lui Dumnezeu degenerează în formalism: "Stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă după poftele lor". Ezechiel 33,31. Apostolul Pavel subliniază faptul că aceasta va fi caracteristica deosebită a acelora care vor trăi chiar înaintea revenirii Domnului Hristos. El spune că "în zilele din urmă vor veni vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine... iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea." 2 Timotei 3,1-5.
Aceasta este clasa de credincioşi care în timp de primejdie vor striga: "Pace şi siguranţă". Ei îşi leagănă inimile lor în siguranţă şi nici nu se gândesc la vreun pericol. Dar când se trezesc din somnolenţa lor, ei încep să-şi dea seama de sărăcia lor, şi roagă pe alţii să le cea ceea ce le lipseşte, dar în cele spirituale, nimeni nu poate suplini scăderile altuia. harul lui Dumnezeu a fost oferit în dar fiecărui suflet. Solia Evangheliei a fost vestită, a fost făcută să se audă spunând: "Celui ce îi este sete, să vină, cine vrea, să ia apa vieţii fără plată." Apocalips 22,17. Caracterul nu este transferabil. Nimeni nu poate crede pentru altul. Nimeni nu poate primi Duhul pentru altul, nimeni nu poate împărţi caracterul său cu un altul, pentru că el, caracterul, este un rod al lucrării Duhului Sfânt. Şi dacă "ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel şi Iov, pe viaţa Mea - zice Domnul, Dumnezeu - că n-ar scăpa nici fii nici fiice, ci numai ei şi-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor". Ezechiel 14,20.
Caracterul se dă pe faţă în timp de criză. Când vocea plină de seriozitate proclamă în miez de noapte: "Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare" şi fecioarele adormite s-au trezit din somnolenţa lor, atunci s-a văzut cine s-a pregătit pentru acest eveniment. Ambele părţi au fost luate prin surprindere, numai că o parte era pregătită pentru această împrejurare critică, iar cealaltă parte a fost surprinsă nepregătită. Tot astfel şi astăzi, o nenorocire neobişnuită şi neaşteptată, care duce sufletul faţă în faţă cu moartea, va arăta dacă există o reală credinţă în făgăduinţele lui Dumnezeu. Astfel, se va dovedi dacă sufletul este sau nu susţinut de harul lui Dumnezeu. Încercarea finală vine la încheierea timpului de har, când va fi prea târziu ca să se mai satisfacă nevoile sufleteşti.
În noaptea istoriei acestui pământ, cele zece fecioare aşteaptă. Toate mărturisesc a fi creştine. Toate au o chemare, un nume, o candelă şi toate susţin că sunt în slujba lui Dumnezeu. În speranţă toate aşteaptă apariţia Domnului Hristos. Dar cinci din ele nu sunt pregătite. Aceste cinci fecioare vor fi luate prin surprindere, şi îngrozite vor rămâne în afara sălii de ospăţ.
În ziua judecăţii finale, mulţi vor cere să fie primiţi în Împărăţia Domnului Hristos spunând: "Noi am mâncat şi am băut în faţa Ta şi în uliţele noastre ai învăţat pe norod". "Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?" Dar răspunsul va fi: "Vă spun că nu ştiu de unde sunteţi, depărtaţi-vă de la Mine". Luca 13,26-27. Matei 7,22. În această viaţă, ei n-au intrat în comuniune cu Domnul Hristos, de aceea, ei nu cunosc limbajul cerului, ei sunt străini faţă de bucuriile lui. "În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu". 1 Corinteni 2,11. Cele mai triste dintre toate cuvintele ce au ajuns vreodată la urechea vreunui muritor vor fi acele cuvinte de osândă. "Nu vă cunosc". Numai comuniunea cu Duhul Sfânt, pe care aţi desconsiderat-o însă, numai ea vă poate face să vă bucuraţi împreună cu mulţimea cea plină de veselie, prezentă la ospăţul nunţii. Dar acum nu puteţi lua parte la această serbare. Strălucirea ei ca cădea pe ochi ce nu văd, iar cântecele ei, pe urechi ce nu aud. Iubirea şi bucuria ei nu va atinge nici o coardă a bucuriei în inima lumească insensibilă. Voi sunteţi lăsaţi în afara cerului pentru că nu v-aţi pregătit spre a trăi în compania celor de acolo.
Noi nu putem fi gata să întâmpinăm pe Domnul, trezindu-ne atunci când se aude strigarea: "Iată Mirele", şi abia atunci să căutăm şi să strângem lămpile noastre goale, pentru a le umple. Noi nu putem ţine pe Domnul Hristos în afara vieţii noastre de aici de pe pământ şi totuşi să fim împreună cu El în ceruri.
În parabolă, fecioarele înţelepte aveau untdelemn şi în vasele pe care le aveau împreună cu lămpile lor. Lumina lor a ars cu aceeaşi flacără în tot timpul nopţii de veghe. Aceasta a ajutat la mărirea iluminaţiei în onoarea mirelui. Strălucind în întuneric, ea a fost un ajutor în iluminarea drumului spre casa mirelui, spre ospăţul nunţii.
Tot aşa şi urmaşii Domnului Hristos trebuie să răspândească lumină, în întunericul lumii. Prin Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu este o lumină, de îndată ce devine o puterea transformatoare în viaţa aceluia ce l-a primit. Sădind în inimile lor principiile Cuvântului Său, Duhul Sfânt dezvoltă atunci în oameni atributele lui Dumnezeu. Lumina slavei Sale - caracterul Său - trebuie să strălucească în urmaşii Săi. În acest fel ei trebuie să slăvească pe Dumnezeu, să lumineze calea spre casa Mirelui, spre cetatea lui Dumnezeu, la ospăţul nunţii Mielului.
Venirea mirelui a avut loc la miezul nopţii - ceasul cel mai întunecat. Tot astfel, venirea Domnului Hristos va avea loc în perioada cea mai întunecată a istoriei acestui pământ. Zilele lui Noe şi Lot ne înfăţişează un tablou al condiţiilor lumii chiar înaintea venirii Fiului omului. Arătând spre acest timp, Scripturile arată că Satana va lucra cu toată puterea, cu "toate amăgirile nelegiuirii". 2 Tesaloniceni 2,9-10. Lucrarea lui este foarte desluşit arătată de creşterea rapidă a întunericului, de mulţimea rătăcirilor, a ereziilor şi a amăgirilor din zilele din urmă. Nu numai că Satana duce în robia sa lumea, dar amăgirile lui dospesc, sunt prezente în bisericile ce mărturisesc a fi ale Domnului Isus Hristos. Marea apostazie se va transforma într-un întuneric adânc, ca la miezul nopţii, un întuneric de nepătruns, nesigur, ca un sac de păr. Pentru poporul lui Dumnezeu va fi o noapte a încercării, a plânsului, o noapte a prigonirii din cauza adevărului. Dar în această noapte întunecoasă, va străluci lumina lui Dumnezeu.
"El a făcut ca să lumineze lumina în întuneric". 2 Corinteni 4,6. Când "pământul era pustiu şi gol şi peste faţa adâncului de ape era întuneric şi Duhul lui Dumnezeu se mişca deasupra apelor, Dumnezeu a zis: "Să fie lumină" şi a fost lumină". Geneza 1,2-3. Şi astfel, în noaptea întunericului spiritual, Cuvântul lui Dumnezeu spune: "Să fie lumină". Poporului Său, El îi spune: "Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine". Isaia 60,1. "Căci iată", spune Sfânta Scriptură, "întunericul acoperă pământul şi negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul şi slava Lui se arată peste tine." Isaia 60,2.
Întunericul necunoaşterii lui Dumnezeu a cuprins lumea. Oamenii pierd cunoştinţa despre caracterul Său. El a fost înţeles greşit şi interpretat în mod greşit. În acest timp trebuie vestită o solie de la Dumnezeu, o solie iluminatoare în influenţa ei şi mântuitoare prin puterea ei. Caracterul Său trebuie să fie făcut cunoscut. În întunericul acestei lumi trebuie să strălucească lumina slavei Sale, lumina bunătăţii, a milei şi a adevărului Său.
Aceasta este lucrarea pe care profetul Isaia o descrie prin cuvintele: "Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună, înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti Ierusalimului vestea cea bună, înalţă-ţi glasul, nu te teme, şi spune cetăţilor lui Iuda: "Iată Dumnezeul vostru! Iată Domnul Dumnezeu vine cu putere şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui". Isaia 40,9-10.
Aceia care aşteaptă venirea Mirelui trebuie să spună poporului: "iată Dumnezeul vostru". Ultimele raze ale luminii harului, ultima solie de har care trebuie să fie vestită lumii, este o descoperire a caracterului iubirii Sale. Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea pe faţă slava Sa. În propria lor viaţă şi în propriul lor caracter, ei trebuie să descopere ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei.
Lumina Soarelui Neprihănirii trebuie să strălucească prin fapte bune - prin cuvinte ale adevărului şi fapte de sfinţenie.
Domnul Hristos, strălucirea slavei Tatălui, a venit pe acest pământ ca lumină a Lui. El a venit ca să înfăţişeze pe Dumnezeu înaintea oamenilor şi despre El este scris că a fost uns "cu Duhul Sfânt şi cu putere", şi "umbla din loc în loc şi făcea bine". Fapte 10,38. În sinagoga din Nazaret, El zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi, şi să vestesc anul de îndurare al Domnului". Luca 4,18-19. Aceasta este lucrarea cu care El a însărcinat pe ucenicii Săi să o ducă la îndeplinire. "Voi sunteţi lumina lumii", spunea El. "Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri." Matei 5,14-16.
Aceasta este lucrarea pe care profetul Isaia o descrie, atunci când spune: "Împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost, dacă vezi pe un om gol, acopere-l, şi nu întoarce spatele semenului tău, atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede, neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi." Isaia 58,7-8.
Astfel, în noaptea întunericului spiritual, slava lui Dumnezeu trebuie să lumineze prin Biserica Sa, spre a ridica pe cei doborâţi şi a mângâia pe cei care plâng.
De jur împrejurul nostru se aud tânguirile unei lumi în suferinţă. La fiecare pas se află cei nevoiaşi şi nenorociţi. Este de datoria noastră să ajutăm la alinarea şi uşurarea greutăţilor vieţii.
Lucrarea de ajutorare practică va avea un efect mult mai mare, decât numai predicarea. Noi trebuie să hrănim pe cei flămânzi, să îmbrăcăm pe cei goi şi să adăpostim pe cei fără cămin. Dar noi suntem chemaţi a face mult mai mult decât numai atât. Numai iubirea Domnului Hristos poate satisface nevoile sufletului. Dacă Domnul Hristos locuieşte în noi, atunci inimile noastre vor fi pline de compătimire divină. Atunci, izvoarele pecetluite ale unei iubiri calde, asemenea celei a Domnului Hristos, vor fi desigilate.
Dumnezeu nu cere să dăm celor în nevoi numai darurile noastre ci să le arătăm o faţă veselă, să le adresăm cuvinte încurajatoare şi să le strângem mâna cu căldură. Când Domnul Hristos vindeca pe cei bolnavi, El punea mâinile Sale asupra lor. Tot aşa şi noi trebuie să ne apropiem mai mult de aceia cărora dorim să le facem bine.
Sunt mulţi aceia care nu mai au nădejde. Aduceţi-le din nou razele soarelui. Mulţi şi-au pierdut curajul. Adresaţi-le cuvinte de încurajare. Rugaţi-vă pentru ei. Sunt, de asemenea, aceia care au nevoie de pâinea vieţii. Citiţi-le din Cuvântul lui Dumnezeu. Mulţi au sufletul bolnav, pe care nici un balsam omenesc şi nici un medic nu-l poate vindeca. Rugaţi-vă pentru aceste suflete şi aduceţi-le înapoi la Hristos. Spuneţi-le că există un balsam în Ghilead şi un medic care poate vindeca.
Lumina este o binecuvântare, o binecuvântare universală, care îşi revarsă comorile ei asupra unei lumi nerecunoscătoare, nesfinţită şi demoralizată. Tot aşa este şi cu lumina Soarelui Neprihănirii. Întregul pământ, învăluit - aşa cum este - în întunericul păcatului, în necazuri şi dureri, trebuie să fie luminat de cunoaşterea iubirii lui Dumnezeu. Lumina ce străluceşte de la tronul lui Dumnezeu din ceruri, nu trebuie reţinută, oprită de la nici o grupare religioasă, rang, sau clasă socială.
Solia speranţei şi a milei trebuie dusă până la marginile pământului. Oricine vrea poate să întindă mâna şi să apuce puterea lui Dumnezeu şi să facă pace cu El şi va avea pace. Păgânii nu mai trebuie învăluiţi în întunericul de la miezul nopţii. Întunecimea trebuie să dispară înaintea razelor strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii. Puterea iadului a fost înfrântă.
Dar nimeni nu poate da altora ceea ce el personal n-a primit. În lucrarea lui Dumnezeu, în firea omenească, omul nu poate face nimic. Nimeni, din propriile sale eforturi nu poate deveni purtător de lumină pentru Dumnezeu. Untdelemnul de aur, turnat de către solii cereşti în ţevile de aur, pentru a curge în vasele de aur şi apoi în lămpile de la sanctuar, era acela care producea o lumină continuă şi o strălucire vie. Iubirea lui Dumnezeu, transmisă fără întrerupere omului, este ceea ce-l face să dea şi altora lumină. În mâinile tuturor acelora care sunt una cu Dumnezeu, prin credinţă, untdelemnul de aur al iubirii se revarsă liber, pentru ca să strălucească iarăşi în fapte bune şi într-o slujire reală şi pornită din inimă, pentru Dumnezeu.
În darul cel mare şi nemăsurat al Duhului Sfânt, se cuprind toate resursele cerului. Nu din cauza vreunei restricţii din partea lui Dumnezeu, se face ca bogăţiile harului Său nu se revarsă peste oamenii acestui pământ. Dacă toţi ar fi dispuşi să primească, atunci, toţi ar fi plini de Duhul Sfânt.
Este privilegiul oricărui suflet acela de a fi un canal viu, prin care Dumnezeu să poată transmită lumii bogăţiile harului Său, bogăţiile de nepătruns ale Domnului Hristos. Nimic nu doreşte Domnul Hristos aşa de mult, decât de a avea instrumente care să reprezinte lumii caracterul şi spiritul Său. Nu este nimic de care lumea să aibă aşa de mare nevoie, ca manifestarea iubirii Mântuitorului prin oameni. Cerul întreg aşteaptă canale prin care untdelemnul cel sfânt să poată fi turnat ca să fie o bucurie şi o binecuvântare pentru inimile omeneşti.
Domnul Hristos a luat toate măsurile pentru ca Biserica Sa să poată fi un corp transformat, iluminat cu lumina Lui, având slava lui Emanuel. Este scopul Său acela ca fiecare creştin să fie înconjurat de o atmosferă spirituală de lumină şi pace. El doreşte ca bucuria Sa să se dea pe faţă în propria noastră viaţă.
Locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt se va da pe faţă prin răspândirea iubirii divine în jur. Plinătatea dumnezeiască se va revărsa prin instrumente omeneşti consacrate, gata a fi împărtăşite şi altora.
Soarele Neprihănirii are "tămăduirea sub aripile Lui". Maleahi 4,2. Tot astfel din fiecare adevărat ucenic al Său, trebuie să se răspândească o influenţă spre viaţă, curaj, ajutoare şi o adevărată vindecare.
Religia Domnului Hristos însemnează mai mult decât numai iertarea păcatelor, ea înseamnă îndepărtarea păcatelor şi umplerea locului rămas liber cu harul Duhului Sfânt. Înseamnă iluminare spirituală şi bucurie în Dumnezeu. Ea însemnează o inimă eliberată de eu şi binecuvântată de prezenţa continuă a Domnului Hristos. Când Domnul Hristos domneşte în suflet, atunci acolo este curăţie şi eliberare de păcat. Slava, plinătatea şi desăvârşirea planului Evangheliei sunt atunci împlinite în viaţă. Primirea Mântuitorului aduce strălucirea unei păci depline, a unei iubiri desăvârşite şi a unei asigurări perfecte. Frumuseţea şi parfumul caracterului Domnului Hristos, descoperite în viaţă, mărturisesc despre faptul că Dumnezeu a trimis în adevăr pe Fiul Său în lume, ca să fie Mântuitorul ei.
Domnul Hristos nu porunceşte urmaşilor Săi ca ei să se străduiască să lumineze. Ci El spune: "Lăsaţi ca lumina voastră să lumineze". Dacă aţi primit harul lui Dumnezeu, atunci lumina este în voi. Daţi la o parte toate piedicile şi slava lui Dumnezeu se va manifesta. Atunci, lumina va străluci pentru a pătrunde întunericul şi a-l împrăştia. Noi nu putem opri lumina ca ea să nu lumineze în cercul influenţei noastre.
Descoperirea slavei Sale în trup omenesc, va aduce cerul aşa de aproape de oameni, încât frumuseţea care împodobeşte templul lăuntric, va fi văzută în orice suflet în care locuieşte Mântuitorul. Oamenii vor fi captivaţi de slava lui Hristos, care locuieşte în lăuntrul nostru. Şi atunci, un cor de laude şi mulţumiri izbucnind din sufletele celor câştigaţi pentru Dumnezeu, se va îndrepta - ca un imn de slavă - înapoi, spre Marele Dătător.
"Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste tine". Isaia 60,1. Această solie este adresată acelora care ies în întâmpinarea Mirelui. Domnul Hristos vine cu putere şi slavă mare. El vine în slava Sa şi în strălucirea Tatălui Său. El vine însoţit de toţi sfinţii Săi îngeri. În timp ce lumea întreagă este afundată în păcat, în locuinţele sfinţilor va fi lumină. Primele raze de lumină ale revenirii Sale vor străluci asupra lor. O lumină curată, nemânjită, va străluci din măreţia Lui şi Hristos, Răscumpărătorul, va fi admirat de toţi aceia care I-au slujit. În timp ce cei răi vor fugi de prezenţa Lui, urmaşii Domnului Hristos se vor bucura. Patriarhul Iov, privind - prin credinţă - de-a lungul timpului spre cea de-a doua Sa venire spune: "Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea şi nu ai altuia". Iov 19,27. Urmaşilor Săi credincioşi, Domnul Hristos le-a fost un tovarăş zilnic şi un prieten apropiat. Ei au trăit într-o strânsă legătură, într-o continuă comuniune cu Dumnezeu. Peste ei a răsărit slava Domnului. În ei s-a reflectat lumina cunoştinţei şi a slavei lui Dumnezeu de pe faţa lui Isus Hristos. Acum, ei se bucură de razele neumbrite ale strălucirii şi slavei Regelui măririi în toată maiestatea Sa. Ei sunt pregătiţi pentru comuniunea cu cerul, pentru că ei au cerul în inimile lor.
Cu capetele ridicate, cu razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii strălucind asupra lor, plini de bucurie că mântuirea lor se apropie, ei merg în întâmpinarea Mirelui spunând: "Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care avem încredere că ne va mântui". Isaia 25,9.
"Şi am auzit, un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: "Aleluia Domnul Dumnezeul nostru Cel Atotputernic a început să împărăţească. Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mirelui, soţia Lui s-a pregătit... Apoi mi-a zis: "Scrie ... ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului". El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea îi vor birui." Apocalips 19,6-9, 17,14.

Leave a comment and / or appreciate the article!CLICK HERE
http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen