Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Sonntag, 15. Juli 2012

Istoria Bisericii Catolice- evenimente

Istoria Bisericii Catolice- evenimente

c. ANUL 33 : First Christian Pentecost; descent of the Holy Spirit upon the disciples; preaching of St. Peter in Jerusalem; conversion, baptism and aggregation of some 3,000 persons to the first Christian community. 33: Rusalii; coborarea Duhului Sfant asupra ucenicilor; predica Sf. Petru din Ierusalim, de conversie, botezul şi agregare a circa 3.000 de persoane la prima comunitate creştină.

St. Stephen, deacon, was stoned to death at Jerusalem; he is venerated as the first Christian martyr. Sfântul Ştefan, diacon, a fost condamnata la moarte la Ierusalim, el este venerat ca martir creştin primul.

c. c. 34: St. 34: St Paul, formerly Saul the persecutor of Christians, was converted and baptized. Pavel, fostul Saul persecutor al creştinilor, a fost convertit şi botezat. After three years of solitude in the desert, he joined the college of the apostles; he made three major missionary journeys and became known as the Apostle to the Gentiles; he was imprisoned twice in Rome and was beheaded there between 64 and 67. După trei ani de singurătate în deşert, el sa alăturat colegiului de apostoli, el a făcut trei călătorii misionare majore şi a devenit cunoscută sub numele de Apostolul Neamurilor, el a fost închis de două ori în Roma şi a fost decapitat există între 64 şi 67.

39: Cornelius (the Gentile) and his family were baptized by St. Peter; a significant event signaling the mission of the Church to all peoples. 39: Cornelius (Gentile) şi familia sa au fost botezaţi de Sf. Petru, un eveniment semnificativ de semnalizare misiunea Bisericii pentru toate popoarele.

42: Persecution of Christians in Palestine broke out during the rule of Herod Agrippa; St. James the Greater, the first apostle to die, was beheaded in 44; St. Peter was imprisoned for a short time; many Christians fled to Antioch, marking the beginning of the dispersion of Christians beyond the confines of Palestine. 42: persecuţia creştinilor în Palestina a izbucnit în timpul domniei lui Irod Agripa; St James Mare, primul apostol să moară, a fost decapitat în 44, Sf. Petru a fost închis pentru o perioadă scurtă de timp; mulţi creştini au fugit la Antiohia, marcare începutul a dispersiei de creştini dincolo de limitele din Palestina. At Antioch, the followers of Christ were called Christians for the first time. La Antiohia, adepţii lui Hristos au fost chemaţi creştini pentru prima dată.

49: Christians at Rome, considered members of a Jewish sect, were adversely affected by a decree of Claudius which forbade Jewish worship there. 49: creştinii la Roma, considerat de membrii unei secte evreieşti, au fost afectate negativ printr-un decret care interzicea Claudius cult evreiesc.

51: The Council of Jerusalem, in which all the apostles participated under the presidency of St. Peter, decreed that circumcision, dietary regulations, and various other prescriptions of Mosaic Law were not obligatory for Gentile converts to the Christian community. 51: Conciliul de la Ierusalim, în care toate apostolii au participat sub preşedinţia lui Sf. Petru, a decretat că circumcizia, reglementările dietetice, precum şi alte cerinţe diferite de mozaic Legea nu au fost obligatorii pentru Gentile se transformă în comunitatea creştină. The crucial decree was issued in opposition to Judaizers who contended that observance of the Mosaic Law in its entirety was necessary for salvation. Decretul a fost emis crucială în opoziţie cu Judaizers care a susţinut că respectarea legii mozaice în toate elementele sale a fost necesară pentru mântuire.

64: Persecution broke out at Rome under Nero, the emperor said to have accused Christians of starting the fire which destroyed half of Rome. 64: Persecuţia a izbucnit la Roma sub Nero, împăratul a zis-au acuzat pe creştini de la începerea incendiu care a distrus jumătate din Roma.

64 or 67: Martyrdom of St. Peter at Rome during the Neronian persecution. 64 sau 67: Martiriul Sfântului Petru la Roma în timpul persecuţiei Neronian. He established his see and spent his last years there after preaching in and around Jerusalem, establishing a see at Antioch, and presiding at the Council of Jerusalem. El a stabilit sa vezi şi-a petrecut ultimii ani acolo după predica în şi în jurul Ierusalimului, de instituire a se vedea de la Antiohia, şi prezidează în cadrul Consiliului de la Ierusalim.

70: Destruction of Jerusalem by Titus. 70: Distrugerea Ierusalimului de către Titus.

88-97: Pontificate of St. Clement I, third successor of St. Peter as bishop of Rome, one of the Apostolic Fathers. 88-97: pontificatului Sf. Clement I, succesor al treilea Sf. Petru ca episcop al Romei, unul dintre Părinţi apostolici. The First Epistle of Clement to the Corinthians, with which he has been identified, was addressed by the Church of Rome to the Church at Corinth, the scene of irregularities and divisions in the Christian community. Prima epistolă a lui Clement către Corinteni, cu care a fost identificată, a fost abordat de Biserica de la Roma, la Biserica din Corint, scena de nereguli şi diviziuni în comunitatea creştină.

95: Domitian persecuted Christians, principally at Rome. 95: creştinii persecutaţi Domiţian, în principal la Roma.

c. c. 100: Death of St. John, apostle and evangelist, marking the end of the Age of the Apostles and the first generation of the Church. 100: Moartea lui Sf. Ioan, apostol şi evanghelist, marcând sfârşitul epocii de Apostoli şi prima generaţie a Bisericii.

By the end of the century, Antioch, Alexandria and Ephesus in the East and Rome in the West were established centers of Christian population and influence. Până la sfârşitul secolului, Antiohia, Alexandria şi Efes în Răsărit şi Roma, în Occident s-au stabilit centrele de populaţie creştină şi influenţă.

c. c. 107: St. 107: St Ignatius of Antioch was martyred at Rome. Ignatie al Antiohiei a fost martirizat la Roma. He was the first writer to use the expression, “the Catholic Church.” El a fost primul scriitor pentru a folosi expresia, "Biserica Catolică".

112: Emperor Trajan, in a rescript to Pliny the Younger, governor of Bithynia, instructed him not to search out Christians but to punish them if they were publicly denounced and refused to do homage to the Roman gods. 112: Împăratul Traian, într-un rescript la Pliniu cel Tânăr, guvernatorul Bitinia, instruiţi-i să nu caute creştini dar să-i pedepsească, dacă acestea au fost denunţat public şi a refuzat să facă omagiu adus zeilor romani. This rescript set a pattern for Roman magistrates in dealing with Christians. Acest rescript stabilit un model pentru magistraţi romană în relaţiile cu creştinii.

117-38: Persecution under Hadrian. 117-38: Persecuţia sub Hadrian. Many Acts of Martyrs date from this period. Multe acte din data de Mucenici din această perioadă.

c. c. 125: Spread of Gnosticism, a combination of elements of Platonic philosophy and Eastern mystery religions. 125: Răspândirea gnosticismul, o combinaţie de elemente ale filosofiei platoniciene şi mister religiile orientale. Its adherents claimed that its secret-knowledge principle provided a deeper insight into Christian doctrine than divine revelation and faith. aderenţii săi au susţinut că secrete de cunoştinţe principiul său a oferit o înţelegere mai profundă în doctrina creştină decât revelaţia divină şi credinţă. One gnostic thesis denied the divinity of Christ; others denied the reality of his humanity, calling it mere appearance (Docetism, Phantasiasm). Unul teza gnostica a negat divinitatea lui Hristos, alţii negat realitatea umanitatea lui, aspectul pe care le simpla asteptare (Docetism, Phantasiasm).

c. c. 144: Excommunication of Marcion, bishop and heretic, who claimed that there was total opposition and no connection at all between the Old Testament and the New Testament, between the God of the Jews and the God of the Christians; and that the Canon (list of inspired writings) of the Bible consisted only of parts of St. 144: excomunicarea lui Marcion, episcop şi eretic, care a susţinut că a existat o opoziţie totală şi nici o conexiune la toate dintre Vechiul Testament şi Noul Testament, între Dumnezeul evreilor şi Dumnezeul creştinilor şi că Canon (lista de scrieri inspirate) din Biblie a constat doar a unor părţi din Sf. Luke's Gospel and 10 letters of St. Paul. Evanghelia lui Luca şi 10 scrisori de Sf. Paul. Marcionism was checked at Rome by 200 and was condemned by a council held there about 260, but the heresy persisted for several centuries in the East and had some adherents as late as the Middle Ages. Marcionism a fost verificat la Roma cu 200 şi a fost condamnat de către un consiliu loc acolo aproximativ 260, dar erezia persistat timp de mai multe secole în Răsărit şi a avut unele aderenţi abia în Evul Mediu.

c. c. 155: St. 155: St Polycarp, bishop of Smyrna and disciple of St. John the Evangelist, was martyred. Policarp, episcop de Smirna şi ucenic al Sf. Ioan Evanghelistul, a fost martirizat.

c. c. 156: Beginning of Montanism, a form of religious extremism. 156: Început de Montanism, o formă de extremism religios. Its principal tenets were the imminent second coming of Christ, denial of the divine nature of the Church and its power to forgive sin, and excessively rigorous morality. principalul fundamentele sale au fost de-a doua iminenta venire a lui Hristos, negare a naturii divine a Bisericii şi puterea sa de a ierta păcatul, şi riguroase moralitate excesiv. The heresy, preached by Montanus of Phrygia and others, was condemned by Pope St. Zephyrinus (199-217). Erezie, predicată de Montanus din Frigia şi alţii, a fost condamnat de Papa Zephyrinus (199-217).

161-80: Reign of Marcus Aurelius. 161-80: Reign of Marcus Aurelius. His persecution, launched in the wake of natural disasters, was more violent than those of his predecessors. persecuţiei sale, lansat in urma dezastrelor naturale, a fost mult mai violente decât cele ale predecesorilor săi.

165: St. 165: St Justin, an important early Christian writer, was martyred at Rome. Justin, un scriitor important creştine timpurii, a fost martirizat la Roma.

c. c. 180: St. 180: St Irenaeus, bishop of Lyons and one of the great early theologians, wrote Adversus Haereses . Irineu, episcop de Lyon şi unul de la începutul anilor marii teologi, a scris Adversus Haereses. He stated that the teaching and tradition of the Roman See was the standard for belief. El a declarat că învăţătura şi tradiţia de a se vedea Roman a fost standard pentru credinţă.

196: Easter Controversy, concerning the day of celebration — a Sunday, according to practice in the West, or the 14th of the month of Nisan (in the Hebrew calendar), no matter what day of the week, according to practice in the East. 196: Paste controversele, cu privire la zi de sărbătoare - într-o duminică, în conformitate cu practica în Occident, sau a 14-a luna Nisan (în calendarul ebraic), indiferent în ce zi a săptămânii, în conformitate cu practica în Est . The controversy was not resolved at this time. Controversa nu a fost rezolvată în acest moment.

The Didache , whose extant form dates from the second century, is an important record of Christian belief, practice and governance in the first century. Didahia, a cărui formă existente dateaza din secolul al doilea, este un record important al credinţei creştine, practici şi de guvernare în primul secol.

Latin was introduced as a liturgical language in the West. Latină a fost introdus ca un limbaj liturgic în Occident. Other liturgical languages were Aramaic and Greek. Alte limbi liturgice au fost aramaică şi greacă.

The Catechetical School of Alexandria, founded about the middle of the century, gained increasing influence on doctrinal study and instruction, and interpretation of the Bible. Şcoala catehetic din Alexandria, fondat pe la mijlocul secolului, dobândit o influenţă tot mai mare asupra studiului doctrinare şi de instruire, precum şi interpretarea Bibliei.

202: Persecution under Septimius Severus, who wanted to establish a simple common religion in the Empire. 202: Persecuţia sub Septimius Severus, care a vrut să stabilească o religie simplă comună în Imperiul.

206: Tertullian, a convert since 197 and the first great ecclesiastical writer in Latin, joined the heretical Montanists; he died in 230. 206: Tertulian, un convertit de la 197 şi marele ecleziastice primul scriitor în limba latină, s-au alăturat Montanists eretice, a murit în 230.

215: Death of Clement of Alexandria, teacher of Origen and a founding father of the School of Alexandria. 215: Moartea lui Clement din Alexandria, profesor de Origen şi un tată fondator al Scolii din Alexandria.

217-35: St. 217-35: St Hippolytus, the first antipope; he was reconciled to the Church while in prison during persecution in 235. Ipolit, Antipapa primul; el era împăcat cu Biserica în timp ce în închisoare în timpul persecuţiei în 235.

232-54: Origen established the School of Caesarea after being deposed in 231 as head of the School of Alexandria; he died in 254. 232-54: Origen stabilit la Scoala de Cezareea după ce a fost detronat în 231 în calitate de şef al Şcolii din Alexandria, el a murit în 254. A scholar and voluminous writer, he was one of the founders of systematic theology and exerted wide influence for many years. Un savant şi scriitor voluminoase, el a fost unul dintre fondatorii teologiei sistematice şi au exercitat o influenţă largă de mai mulţi ani.

c. c. 242: Manichaeism originated in Persia: a combination of errors based on the assumption that two supreme principles (good and evil) are operative in creation and life, and that the supreme objective of human endeavor is liberation from evil (matter). 242: maniheism originea în Persia: o combinaţie de erori bazează pe presupunerea că două principii supreme (binele şi răul) sunt operative în creaţie şi viaţă, şi că obiectivul suprem al eforturi umane este eliberarea de rău (contează). The heresy denied the humanity of Christ, the sacramental system, the authority of the Church (and state), and endorsed a moral code which threatened the fabric of society. Erezie a negat umanitatea lui Hristos, sistemul sacramentală, autoritatea Bisericii (si de stat), şi a aprobat un cod moral, care a ameninţat tesatura de societate. In the 12th and 13th centuries, it took on the features of Albigensianism and Catharism. În secolele 12 si 13, a luat cu privire la caracteristicile şi Albigensianism Catharism.

249-51: Persecution under Decius. 249-51: Persecuţia sub Decius. Many of those who denied the faith ( lapsi ) sought readmission to the Church at the end of the persecution in 251. Mulţi dintre cei care au lepădat de credinţă (lapsi) căutat de readmisie a Bisericii la sfârşitul persecuţie în 251. Pope St. Cornelius agreed with St. Cyprian that lapsi were to be readmitted to the Church after satisfying the requirements of appropriate penance. Papa Cornelius fost de acord cu Sfantul Ciprian lapsi care urmau să fie readmisă în Biserică, după care îndeplineşte cerinţele de pocăinţă corespunzătoare. Antipope Novatian, on the other hand, contended that persons who fell away from the Church under persecution and/or those guilty of serious sin after baptism could not be absolved and readmitted to communion with the Church. Antipapa Novatian, pe de altă parte, a susţinut că persoanele care au căzut departe de Biserica sub persecuţie şi / sau pe cei vinovaţi de păcate serioase după botez nu a putut fi absolviţi şi readmis în comuniune cu Biserica. The heresy was condemned by a Roman synod in 251. Erezia a fost condamnat de un sinod roman în 251.

250-300: Neo-Platonism of Plotinus and Porphyry gained followers. 250-300: neo-platonismului de Plotin si Porfir câştigat adepţi.

251: Novatian, an antipope, was condemned at Rome. 251: Novatian, o Antipapa, a fost condamnat la Roma.

256: Pope St. 256: Papa Sf. Stephen I upheld the validity of baptism properly administered by heretics, in the Rebaptism Controversy. Ştefan I a confirmat validitatea botezului administrat de eretici în mod corespunzător, în controversa Rebaptism.

257: Persecution under Valerian, who attempted to destroy the Church as a social structure. 257: Persecuţia sub Valerian, care a încercat să distrugă Biserica ca o structură socială.

258: St. Cyprian, bishop of Carthage, was martyred. 258: Sf. Ciprian, episcop de Cartagina, a fost martirizat.

c. c. 260: St. 260: St Lucian founded the School of Antioch, a center of influence on biblical studies. Lucian a fondat Şcoala din Antiohia, un centru de influenţă asupra studiilor biblice.

Pope St. Dionysius condemned Sabellianism, a form of modalism (like Monarchianism and Patripassianism). Papa Dionisie condamnat Sabellianism, o forma de Modalism (cum ar fi Monarchianism şi Patripassianism). The heresy contended that the Father, Son and Holy Spirit are not distinct divine persons but are only three different modes of being and self-manifestations of the one God. Erezie a susţinut că Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt nu sunt divine persoane distincte, dar sunt doar trei moduri diferite de a fi şi auto-manifestări ale lui Dumnezeu unul.

St. Paul of Thebes became a hermit. Sf. Pavel din Teba a devenit un pustnic.

261: Gallienus issued an edict of toleration which ended general persecution for nearly 40 years. 261: Gallienus a emis un edict de toleranţă care a pus capăt persecuţiei generale pentru aproape 40 de ani.

c. c. 292: Diocletian divided the Roman Empire into East and West. 292: Diocleţian a împărţit Imperiul Roman în Est şi Vest. The division emphasized political, cultural and other differences between the two parts of the Empire and influenced different developments in the Church in the East and West. Diviziune a subliniat, culturale şi alte diferenţe politice între cele două părţi ale Imperiului şi au influenţat evoluţia diferită în Biserica din Est şi Vest. The prestige of Rome began to decline. Prestigiul de la Roma a început să scadă.

303: Persecution broke out under Diocletian; it was particularly violent in 304. 303: Persecuţia a izbucnit sub Diocleţian, ea a fost deosebit de violente în 304.

305: St. Anthony of Heracles established a foundation for hermits near the Red Sea in Egypt. 305: Sf. Antonie lui Heracles înfiinţat o fundaţie pentru pustnici lângă Marea Roşie în Egipt.

c. c. 306: The first local legislation on clerical celibacy was enacted by a council held at Elvira, Spain; bishops, priests, deacons and other ministers were forbidden to have wives. 306: legislaţia locală în primul rând pe celibat de redactare a fost adoptat de către un consiliu ţinut la Elvira, Spania; episcopi, preoţi, diaconi şi alţi miniştri s-au interzis să avem neveste.

311: An edict of toleration issued by Galerius at the urging of Constantine the Great and Licinius officially ended persecution in the West; some persecution continued in the East. 311: un edict de toleranţă emise de către Galerius la îndemnul lui Constantin cel Mare şi Licinius sa încheiat oficial persecuţie în Occident, unii persecuţia a continuat şi în Est.

313: The Edict of Milan issued by Constantine and Licinius recognized Christianity as a lawful religion in the Roman Empire. 313: Edictul de la Milano emis de Constantin şi Licinius recunoscut creştinismul ca o religie legală în Imperiul Roman.

314: A council of Arles condemned Donatism, declaring that baptism properly administered by heretics is valid, in view of the principle that sacraments have their efficacy from Christ, not from the spiritual condition of their human ministers. 314: Un consiliu de Arles condamnat Donatismul, declarând că botezul corect administrat de eretici este valabil, având în vedere principiul că sacramentele au eficacitatea lor de la Hristos, nu de la starea spirituala a omului miniştrii lor. The heresy was condemned again by a council of Carthage in 411. Erezia a fost condamnat din nou de un sinod al Cartaginei în 411.

318: St. Pachomius established the first foundation of the cenobitic (common) life, as compared with the solitary life of hermits in Upper Egypt. 318: Sf. Pahomie înfiinţat Fundaţia prima cenobitic (comune) de viaţă, comparativ cu viata solitara de pustnici în Egiptul de Sus.

325: Ecumenical Council of Nicaea (I). 325: Consiliul Ecumenic de la Niceea (I). Its principal action was the condemnation of Arianism, the most devastating of the early heresies, which denied the divinity of Christ. The heresy was authored by Arius of Alexandria, a priest. Acţiunea sa a fost principalul condamnarea arianismului, cea mai devastatoare de ereziile timpurii, care nega divinitatea lui Hristos. erezia lui Arie a fost scris de către al Alexandriei, un preot. Arians and several kinds of Semi-Arians propagandized their tenets widely, established their own hierarchies and churches, and raised havoc in the Church for several centuries. The council contributed to formulation of the Nicene Creed (Creed of Nicaea-Constantinople); fixed the date for the observance of Easter; passed regulations concerning clerical discipline; adopted the civil divisions of the Empire as the model for the jurisdictional organization of the Church. Arieni şi mai multe tipuri de semi-arieni propagandizat fundamentele lor pe scară largă, a stabilit propriile ierarhii lor şi biserici, şi a crescut haos in Biserica pentru mai multe secole). Consiliu a contribuit la formularea Crezului Nicean (Crezul de la Niceea, Constantinopol; a stabilit data pentru respectarea de Paşti; regulament adoptat în ceea ce priveşte disciplina de redactare; adoptat divizii civile ale Imperiului ca model pentru organizarea jurisdicţională a Bisericii.

326: With the support of St. Helena, the True Cross on which Christ was crucified was discovered. 326: Cu sprijinul Sf. Elena, Adevărata Cruce pe care Hristos a fost crucificat a fost descoperit.

337: Baptism and death of Constantine. 337: Botezul şi moartea lui Constantin.

c. c. 342: Beginning of a 40-year persecution in Persia. 342: Început de an persecuţie 40 în Persia.

343-44: A council of Sardica reaffirmed doctrine formulated by Nicaea I and declared also that bishops had the right of appeal to the pope as the highest authority in the Church. 343-44: un consiliu de Sardica reafirmat doctrina formulate de către Niceea I şi a declarat de asemenea, că episcopii au avut dreptul să facă apel la Papă ca cea mai înaltă autoritate în Biserică.

361-63: Emperor Julian the Apostate waged an unsuccessful campaign against the Church in an attempt to restore paganism as the religion of the Empire. 361-63: Împăratul Iulian Apostatul desfăşurată o campanie de succes împotriva Bisericii, în încercarea de a restaura păgânismul ca religie a Imperiului.

c. c. 365: Persecution of orthodox Christians under Emperor Valens in the East. 365: persecuţia creştinilor ortodocşi sub împăratul Valens în Est.

c. c. 376: Beginning of the barbarian invasion in the West. 376: Începutul invaziei barbare în Occident.

379: Death of St. Basil, the Father of Monasticism in the East. 379: Moartea Sfântului Vasile, părintele monahismului în Est. His writings contributed greatly to the development of rules for the life of Religious. Scrierile sale au contribuit foarte mult la dezvoltarea de norme pentru viaţa religioasă.

381: Ecumenical Council of Constantinople (I). 381: Consiliul Ecumenic al Constantinopolului (I). It condemned various brands of Arianism as well as Macedonianism, which denied the divinity of the Holy Spirit; contributed to formulation of the Nicene Creed; approved a canon acknowledging Constantinople as the second see after Rome in honor and dignity. Este condamnat branduri diferite arianismului, precum şi Macedonianism, care nega divinitatea Duhului Sfânt; a contribuit la formularea de Crezul de la Niceea, a aprobat un canon recunoscând Constantinopol a se vedea al doilea dupa Roma, în onoarea şi demnitatea.

382: The Canon of Sacred Scripture, the official list of the inspired books of the Bible, was contained in the Decree of Pope St. Damasus and published by a regional council of Carthage in 397; the Canon was formally defined by the Council of Trent in the 16th century. 382: Canonul Sfintei Scripturi, pe lista oficială de cărţi inspirate din Biblie, a fost cuprinsă în Decretul de Papa Damasus şi publicate de către un consiliu regional de la Cartagina, în anul 397, Canon a fost în mod formal definite de Consiliul de la Trent în secolul al 16-lea.

382-c. 382-C. 406: St. 406: St Jerome translated the Old and New Testaments into Latin; his work is called the Vulgate version of the Bible. Ieronim a tradus Vechiul şi Noul Testament în limba latină; operei sale este numit versiunea Vulgata a Bibliei.

396: St. Augustine became bishop of Hippo in North Africa. 396: Sfântul Augustin a devenit episcop de Hippona, în Africa de Nord.

410: Visigoths under Alaric sacked Rome and the last Roman legions departed Britain. 410: vizigoţilor sub Alaric demis de la Roma şi legiunile romane ultima plecat Marea Britanie. The decline of imperial Rome dates approximately from this time. Declinul Romei imperiale datează aproximativ de la acest moment.

430: St. Augustine, bishop of Hippo for 35 years, died. 430: Sfântul Augustin, episcop de Hippo de 35 de ani, a murit. He was a strong defender of orthodox doctrine against Manichaeism, Donatism and Pelagianism. El a fost un apărător puternic al doctrinei ortodoxe împotriva maniheismul, donatismul şi pelagianismul. The depth and range of his writings made him a dominant influence in Christian thought for centuries. Profunzimea şi gama de scrierile sale l-au facut o influenţă dominantă în gândirea creştină timp de secole.

431: Ecumenical Council of Ephesus. 431: Consiliul Ecumenic de la Efes. It condemned Nestorianism, which denied the unity of the divine and human natures in the Person of Christ; defined Theotokos (Bearer of God) as the title of Mary, Mother of the Son of God made Man; condemned Pelagianism. Este condamnat nestorianismul, care a negat unitatea naturii divine şi umane în persoana lui Hristos, Maicii Domnului definite (Purtător de Dumnezeu) ca titlu al Maria, Maica a Fiului lui Dumnezeu făcut om; condamnat pelagianismul. The heresy of Pelagianism, proceeding from the assumption that Adam had a natural right to supernatural life, held that man could attain salvation through the efforts of his natural powers and free will; it involved errors concerning the nature of original sin, the meaning of grace and other matters. Related Semi-Pelagianism was condemned by a council of Orange in 529. Erezie a Pelagianismului, pornind de la ipoteza că Adam a avut un drept natural la viaţa supranaturală, a considerat că omul ar putea atinge mântuirea prin eforturile de puterile sale naturale şi va libere; a implicat erori în ceea ce priveşte natura păcatului originar, în sensul de har şi alte aspecte semi. Legate de-Pelagianismul a fost condamnat de către un consiliu de Orange în 529.

432: St. Patrick arrived in Ireland. 432: St Patrick a ajuns în Irlanda. By the time of his death in 461 most of the country had been converted, monasteries founded and the hierarchy established. Până în momentul de la moartea sa în 461 cea mai mare parte a ţării au fost transformate, fondat mănăstiri şi ierarhia stabilită.

438: The Theodosian Code, a compilation of decrees for the Empire, was issued by Theodosius II; it had great influence on subsequent civil and ecclesiastical law. 438: Codul Theodosian, o compilaţie de decrete pentru Imperiul, a fost emis de Teodosie II; a avut o mare influenţă asupra civile şi ecleziastice drept ulterioare.

451: Ecumenical Council of Chalcedon. 451: Consiliul Ecumenic de la Calcedon. Its principal action was the condemnation of Mono-physitism (also called Eutychianism), which denied the humanity of Christ by holding that he had only one, the divine, nature. Acţiunea sa a fost principalul condamnarea mono-physitism (numită şi Eutychianism), care a negat umanitatea lui Hristos prin faptul că a avut doar una, cea divină, natura.

452: Pope St. 452: Papa Sf. Leo the Great persuaded Attila the Hun to spare Rome. Leon cel Mare convins Attila Hunul de rezervă la Roma.

455: Vandals under Geiseric sacked Rome. 455: vandalii sub Geiseric demis de la Roma.

484: Patriarch Acacius of Constantinople was excommunicated for signing the Henoticon , a document which capitulated to the Monophysite heresy. 484: Acacius Patriarh al Constantinopolului a fost excomunicat pentru semnarea Henoticon, un document care a capitulat în faţa ereziei monofizite. The excommunication triggered the Acacian Schism which lasted for 35 years. Excomunicare a declanşat Schismă Acacian care a durat 35 de ani.

494: Pope St. 494: Papa Sf. Gelasius I declared in a letter to Emperor Anastasius that the pope had power and authority over the emperor in spiritual matters. Gelasius I a declarat într-o scrisoare împăratului Anastasius că Papa a avut putere şi autoritate asupra împăratului în materie spirituală.

496: Clovis, King of the Franks, was converted and became the defender of Christianity in the West. The Franks became a Catholic people. 496: Clovis, rege al francilor, a fost convertit şi a devenit apărător al creştinismului în Occident. Franks a devenit un popor catolic.

520: Irish monasteries flourished as centers for spiritual life, missionary training, and scholarly activity. 520: manastirile irlandeze înflorit ca centre pentru viata spirituala, de formare misionar, şi activitatea academică.

529: The Second Council of Orange condemned Semi-Pelagianism. 529: Consiliul a doua de Orange condamnat Semi-Pelagianism.

c. c. 529: St. 529: St Benedict founded the Monte Cassino Abbey. Papa Benedict a fondat Monte Cassino Abbey. Some years before his death in 543 he wrote a monastic rule which exercised tremendous influence on the form and style of religious life. Câţiva ani înainte de moartea sa, în 543 el a scris o regulă monastică care a exercitat o influenţă enormă asupra forma şi stilul de viaţă religioasă. He is called the Father of Monasticism in the West. El este numit părintele monahismului în Occident.

533: John II became the first pope to change his name. 533: Ioan al II-a devenit primul Papa de a schimba numele lui. The practice did not become general until the time of Sergius IV (1009). Practica nu a devenit general până în momentul de Serghie IV (1009).

533-34: Emperor Justinian promulgated the Corpus Iuris Civilis for the Roman world; like the Theodosian Code, it influenced subsequent civil and ecclesiastical law. 533-34: Împăratul Iustinian a promulgat Corpus iuris Civilis pentru lumea romană, cum ar fi Codul Theodosian, este influenţat civile şi ecleziastice drept ulterioare.

c. c. 545: Death of Dionysius Exiguus who was the first to date history from the birth of Christ, a practice which resulted in use of the BC and AD abbreviations. 545: Moartea lui Dionisie Exiguus care a fost primul la istorie data de la naşterea lui Hristos, o practică care a condus la utilizarea î.Hr. şi abrevieri AD. His calculations were at least four years late. calculele sale au fost cel puţin patru ani întârziere.

553: Ecumenical Council of Constantinople (II). 553: Consiliul Ecumenic de la Constantinopol (II). It condemned the Three Chapters, Nestorian-tainted writings of Theodore of Mopsuestia, Theodoret of Cyrus and Ibas of Edessa. Acesta a condamnat trei capitole,-tentată scrierile nestoriene lui Theodore de Mopsuestia, Teodoret din Cir si Iba din Edessa.

585: St. Columban founded an influential monastic school at Luxeuil. 585: Sf. Columban a fondat o şcoală monahală influent la Luxeuil.

589: The most important of several councils of Toledo was held. 589: Cele mai importante din mai multe consilii de Toledo a avut loc. The Visigoths renounced Arianism, and St. Leander began the organization of the Church in Spain. Vizigoţilor renunţat arianismul, şi Sf. Leander a început organizarea Bisericii în Spania.

590-604: Pontificate of Pope St. Gregory I the Great. 590-604: pontificatului Papei Grigorie I cel Mare. He set the form and style of the papacy which prevailed throughout the Middle Ages; exerted great influence on doctrine and liturgy; was strong in support of monastic discipline and clerical celibacy; authored writings on many subjects. El a stabilit forma şi stilul de papalitate, care a prevalat pe parcursul Evului Mediu; exercitat o mare influenţă asupra doctrină şi liturgie; a fost puternică în sprijinul disciplinei monahale şi celibat de redactare; autorul scrieri multe subiecte. Gregorian Chant is named in his honor. Gregoriana este numit în onoarea sa.

596 :Pope St. 596: Papa Sf. Gregory I sent St. Augustine of Canterbury and 40 monks to do missionary work in England. Grigore I-am trimis Sf. Augustin de Canterbury şi de 40 de călugări de a face lucrarea misionară în Anglia.

597 : St. Columba died. 597: Sf. Columba a murit. He founded an important monastery at Iona, established schools and did notable missionary work in Scotland. El a fondat o manastire important la Iona, înfiinţat şcoli şi au Misionarism notabile în Scoţia. By the end of the century, monasteries of nuns were common; Western monasticism was flourishing; monasticism in the East, under the influence of Monophysitism and other factors, was losing its vigor. Până la sfârşitul secolului, manastiri de maici au fost comune; monahismului de Vest a fost înfloritoare; monahismului în Est, sub influenţa monofizismul şi de alţi factori, a fost pierdut vigoarea sa.

613: St. Columban established the influential monastery of Bobbio in northern Italy; he died there in 615. 613: Sf. Columban stabilit mănăstirea influent al Bobbio, în nordul Italiei, el a murit acolo în 615.

622: The Hegira (flight) of Mohammed from Mecca to Medina signalled the beginning of Islam which, by the end of the century, claimed almost all of the southern Mediterranean area. 622: Hegira (zbor) de Mohammed din Mecca la Medina semnalat începutul Islamului, care, până la sfârşitul secolului, a susţinut aproape toate din zona de sud mediteraneene.

628: Heraclius, Eastern Emperor, recovered the True Cross from the Persians. 628: Heraclius, împăratul de Est, recuperată Cruci de la perşi.

649: A Lateran council condemned two erroneous formulas (Ecthesis and Type) issued by emperors Heraclius and Constans II as means of reconciling Monophysites with the Church. 649: Un consiliu Lateran a condamnat două formule eronate (Ecthesis şi tipul) emise de împăraţii lui Heraclius şi Constans II, ca mijloace de a reconcilia monofiziţi cu Biserica.

664: Actions of the Synod of Whitby advanced the adoption of Roman usages in England, especially regarding the date for the observance of Easter. 664: Acţiuni al Sinodului Whitby avansate adoptarea uzanţele romane în Anglia, în special cu privire la data pentru respectarea de Paşte. (See Easter Controversy.) (A se vedea controverse Paşti.)

680-81: Ecumenical Council of Constantinople (III). 680-81: Consiliul Ecumenic de la Constantinopol (III). It condemned Monothelitism, which held that Christ had only one will, the divine; censured Pope Honorius I for a letter to Sergius, bishop of Constantinople, in which he made an ambiguous but not infallible statement about the unity of will and/or operation in Christ. Este condamnat monotelismul, care a hotărât că Hristos a avut doar o singură voinţă, cea divină; cenzurat Papa Honoriu I, pentru o scrisoare către Serghie, episcop de Constantinopol, în care a făcut o declaraţie ambiguă, dar nu infailibil despre unitatea de voinţă şi / sau funcţionarea în Hristos.

692: Trullan Synod. 692: Sinodul Trullan. Eastern-Church discipline on clerical celibacy was settled, permitting marriage before ordination to the diaconate and continuation in marriage afterwards, but prohibiting marriage following the death of the wife thereafter. Biserica-disciplina de Est la celibat de redactare a fost decontată, care autorizează căsătoria înainte de coordonare pentru a diaconatul şi continuarea în căsătorie după aceea, dar interzicerea căsătoriei după moartea soţiei ulterior. Anti-Roman canons contributed to East-West alienation. Canoane anti-Roman a contribuit la înstrăinarea Est-Vest.

During the century, the monastic influence of Ireland and England increased in Western Europe; schools and learning declined; regulations regarding clerical celibacy became more strict in the East. În cursul secolului, influenţa monastic din Irlanda şi Anglia a crescut în Europa de Vest, şcoli şi învăţare a scăzut; reglementari privind celibatul materială a devenit mai stricte în Est.

711: Muslims began the conquest of Spain. 711: musulmani au început cucerirea Spania.

726: Emperor Leo III, the Isaurian, launched a campaign against the veneration of sacred images and relics; called Iconoclasm (image-breaking), it caused turmoil in the East until about 843. 726: Împăratul Leon al III, Isaurianul, a lansat o campanie împotriva venerarea imaginilor sacre şi relicve; numit Iconoclasmul (imagine-rupere), a provocat turbulenţele de Est până la aproximativ 843.

731: Pope Gregory III and a synod at Rome condemned Iconoclasm, with a declaration that the veneration of sacred images was in accord with Catholic tradition. 731: Papa Grigore al III şi un sinod la Roma a condamnat Iconoclasmul, cu o declaraţie că venerarea imaginilor sacre a fost în concordanţă cu tradiţia catolică.

Venerable Bede issued his Ecclesiastical History of the English People . Beda Venerabilul emise Istoria bisericească a poporului englez.

732: Charles Martel defeated the Muslims at Poitiers, halting their advance in the West. 732: Charles Martel la învins pe musulmani la Poitiers, stoparea avans în Occident.

744: The Monastery of Fulda was established by St. Sturmi, a disciple of St. Boniface; it was influential in the evangelization of Germany. 744: Manastirea Fulda a fost stabilită de Sfântul Sturmi, un discipol al Sf. Bonifaciu, era influentă în evanghelizarea din Germania.

754: A council of more than 300 Byzantine bishops endorsed Iconoclast errors. 754: un consiliu de peste 300 de episcopi bizantină aprobat Iconoclast erori. This council and its actions were condemned by the Lateran synod of 769. Acest consiliu şi acţiunile sale au fost condamnate de Sinodul de la Lateran 769.

Stephen II (III) crowned Pepin ruler of the Franks. Ştefan al II (III) încoronat domnitor Pepin al francilor. Pepin twice invaded Italy, in 754 and 756, to defend the pope against the Lombards. Pepin a invadat Italia de două ori, în 754 şi 756, pentru a apăra împotriva papei lombarzii. His land grants to the papacy, called the Donation of Pepin, were later extended by Charlemagne (773) and formed part of the States of the Church. teren subvenţii Lui papalităţii, numit Donatie Pepin, au fost ulterior prelungit de Charlemagne (773) şi o parte formată din membre ale Bisericii.

c. c. 755: St. 755: St Boniface (Winfrid) was martyred. Boniface (Winfrid) a fost martirizat. He was called the Apostle of Germany for his missionary work and organization of the hierarchy there. El a fost numit apostol al Germaniei pentru munca sa misionară şi de organizare a ierarhiei acolo.

781: Alcuin was chosen by Charlemagne to organize a palace school, which became a center of intellectual leadership. 781: Alcuin a fost ales de Charlemagne de a organiza o şcoală de palat, care a devenit un centru de conducere intelectuale.

787: Ecumenical Council of Nicaea (II). 787: Consiliul Ecumenic de la Niceea (II). It condemned Iconoclasm, which held that the use of images was idolatry, and Adoptionism, which claimed that Christ was not the Son of God by nature but only by adoption. Iconoclasmul a condamnat, care a hotărât că utilizarea de imagini a fost idolatrie, şi Adopţionism, care a susţinut că Hristos nu a fost Fiul lui Dumnezeu prin natura, ci doar prin adopţie. This was the last council regarded as ecumenical by Orthodox Churches. Aceasta a fost ultima consiliul considerate ca ecumenice de către Bisericile Ortodoxe.

792: A council at Ratisbon condemned Adoptionism. 792: Un consiliu la Ratisbon condamnat Adopţionism.

The famous Book of Kells (“The Great Gospel of Columcille”) dates from the early eighth or late seventh century. Rezervaţi celebru din Kells ("Evanghelia Mare Columcille") datează din secolul al saptelea opta târziu sau mai devreme.

800: C harlemagne was crowned Emperor by Pope Leo III on Christmas Day. 800: harlemagne C a fost încoronat împărat de către Papa Leon al III-în ziua de Crăciun.

Egbert became king of West Saxons; he unified England and strengthened the See of Canterbury. Egbert a devenit rege al Saxonilor de Vest; el unificat Anglia şi consolidată a se vedea de Canterbury.

813: Emperor Leo V, the Armenian, revived Iconoclasm, which persisted until about 843. 813: Împăratul Leon V,, reînviat armean Iconoclasmul, care a persistat până la aproximativ 843.

814: Charlemagne died. 814: Carol cel Mare a murit.

843: The Treaty of Verdun split the Frankish kingdom among Charlemagne's three grandsons. 843: Tratatul de la Verdun împărţit regatul franc rândul lui Charlemagne trei nepoti.

844: A Eucharistic controversy involving the writings of St. Paschasius Radbertus, Ratramnus and Rabanus Maurus occasioned the development of terminology regarding the doctrine of the Real Presence. 844: O controversa euharistică implică scrierile Sf. Paschasius Radbertus, Ratramnus şi Maurus Rabanus prilejuit dezvoltarea de terminologie în ceea ce priveşte doctrina prezenţa reală.

846: Muslims invaded Italy and attacked Rome. 846: musulmanii au invadat Italia şi a atacat la Roma.

847-52: Period of composition of the False Decretals, a collection of forged documents attributed to popes from St. Clement (88-97) to Gregory II (714-731). 847-52: Perioada de compoziţie a Decretals Fals, o colecţie de documente falsificate atribuite papilor de la Sf. Clement (88-97) la Grigore II (714-731). The Decretals, which strongly supported the autonomy and rights of bishops, were suspect for a long time before being repudiated entirely about 1628. Decretals, care a sprijinit cu fermitate autonomia şi drepturile episcopilor, au fost suspecte pentru o lungă perioadă de timp înainte de a fi respins în întregime cu privire la anul 1628.

848: The Council of Mainz condemned Gottschalk for heretical teaching regarding predestination. 848: Consiliul a condamnat Mainz Gottschalk pentru predare eretice cu privire la predestinare. He was also condemned by the Council of Quierzy in 853. El a fost condamnat, de asemenea, de către Consiliul Quierzy în 853.

857: Photius displaced Ignatius as patriarch of Constantinople. 857: Fotie ca patriarh Ignatie strămutate de la Constantinopol. This marked the beginning of the Photian Schism, a confused state of East-West relations which has not yet been cleared up by historical research. Aceasta a marcat începutul Schismă Photian, o stare confuză a relaţiilor Est-Vest, care nu a fost încă clarificat prin cercetare istorică. Photius, a man of exceptional ability, died in 891. Fotie, un om de capacitatea de excepţionale, a murit în 891.

865: St. Ansgar, apostle of Scandinavia, died. 865: St Ansgar, apostolul din Scandinavia, a murit.

869: St. Cyril died and his brother, St. Methodius (d. 885), was ordained a bishop. 869: Sf. Chiril a murit şi fratele său, Sfântul Metodie (d. 885), a fost hirotonit episcop. The Apostles of the Slavs devised an alphabet and translated the Gospels and liturgy into the Slavonic language. Apostolii a slavilor de conceput un alfabet şi a tradus Evangheliile şi liturghia în limba slavonă.

869-70: Ecumenical Council of Constantinople (IV). 869-70: Consiliul Ecumenic de la Constantinopol (IV). It issued a second condemnation of Iconoclasm, condemned and deposed Photius as patriarch of Constantinople and restored Ignatius to the patriarchate. Acesta a emis o condamnare al doilea Iconoclasmul, condamnat şi demis pe Fotie ca patriarh al Constantinopolului şi a restaurat Ignatie la Patriarhia. This was the last ecumenical council held in the East. Acesta a fost ultimul Sinod Ecumenic a avut loc în Est. It was first called ecumenical by canonists toward the end of the 11th century. Acesta a fost primul numit ecumenice de canonişti spre sfârşitul secolului al 11-lea.

871-c. 871-C. 900: Reign of Alfred the Great, the only English king ever anointed by a pope at Rome. 900: Reign of Alfred cel Mare, regele englez numai vreodată uns cu un Papă la Roma.

910: William, duke of Aquitaine, founded the Benedictine Abbey of Cluny, which became a center of monastic and ecclesiastical reform, especially in France. 910: William, duce de Aquitania, a fondat mănăstirea benedictină din Cluny, care a devenit un centru al reformei monahale şi ecleziastice, în special în Franţa.

915: Pope John X played a leading role in the expulsion of Saracens from central and southern Italy. 915: Papa Ioan al X a jucat un rol important în expulzarea sarazini din centrul şi sudul Italiei.

955: St. Olga, of the Russian royal family, was baptized. 955: Sf. Olga, a familiei regale ruse, a fost botezat.

962: Otto I, the Great, crowned by Pope John XII, revived Charlemagne's kingdom, which became the Holy Roman Empire. 962: Otto I cel Mare, încoronat de către Papa Ioan al XII-lea, reinviat regatul lui Carol cel Mare, care a devenit Sfântul Imperiu Roman.

966: Mieszko, first of a royal line in Poland, was baptized; he brought Latin Christianity to Poland. 966: Mieszko, primul dintr-o linie regal în Polonia, a fost botezat; a adus creştinismului latin în Polonia.

988: Conversion and baptism of St. Vladimir and the people of Kiev which subsequently became part of Russia. 988: conversie şi botezul Sf. Vladimir şi oamenii de la Kiev, care ulterior a devenit parte din Rusia.

993: John XV was the first pope to decree the official canonization of a saint — Bishop Ulrich (Uldaric) of Augsburg — for the universal Church. 993: Ioan XV-a fost primul Papa la Decretul canonizarea oficială a unui sfânt - Episcop Ulrich (Uldaric) din Augsburg - pentru Biserica universală.

997: St. Stephen became ruler of Hungary. 997: Sfântul Ştefan a devenit domnitor al Ungariei. He assisted in organizing the hierarchy and establishing Latin Christianity in that country. A asistat în organizarea şi ierarhia de instituire a creştinismului latin în această ţară.

999-1003: Pontificate of Sylvester II (Gerbert of Aquitaine), a Benedictine monk and the first French pope. 999-1003: pontificatului de Silvestru al II (Gerbert de Aquitania), un calugar benedictin, iar francezii primul Papa.

1009: Beginning of lasting East-West Schism in the Church, marked by dropping of the name of Pope Sergius IV from the Byzantine diptychs (the listing of persons prayed for during the liturgy). 1009: Începutul de durată Est-Vest Schismă în Biserică, marcat de renunţarea la numele de Papa Sergiu al IV din diptychs bizantine (lista de persoane s-au rugat pentru timpul liturghiei). The deletion was made by Patriarch Sergius II of Constantinople. Ştergere a fost făcută de către Patriarhul Serghie II-lea al Constantinopolului.

1012 : St. 1012: St Romuald founded the Camaldolese Hermits. Romuald fondat Pustnici Camaldolese.

1025: The Council of Arras, and other councils later, condemned the Cathari (Neo-Manichaeans, Albigenses). 1025: Consiliul de la Arras, iar consiliile celelalte mai târziu, a condamnat Cathari (Neo-Manichaeans, Albigenses).

1027: The Council of Elne proclaimed the Truce of God as a means of stemming violence; it involved armistice periods of varying length, which were later extended. 1027: Consiliul Elne proclamat Armistiţiul lui Dumnezeu ca un mijloc de a combate violenţa; a implicat perioadele armistiţiul de la diferite lungime, care ulterior au fost extinse.

1038: St. 1038: St John Gualbert founded the Vallombrosians. Ioan Gualbert fondat Vallombrosians.

1043-59: Constantinople patriarchate of Michael Cerularius, the key figure in a controversy concerning the primacy of the papacy. 1043-1059: Patriarhia Constantinopolului de Michael Cerularius, figura-cheie într-o controversă în ceea ce priveşte supremaţia papalităţii. His and the Byzantine synod's refusal to acknowledge this primacy in 1054 widened and hardened the East-West Schism in the Church. Lui şi bizantină lui sinod refuzul de a recunoaşte acest supremaţia în 1054 extins si intarit Schismă Est-Vest în Biserică.

1047: Pope Clement II died; he was the only pope ever buried in Germany. 1047: Papa Clement al II-a murit, el a fost îngropat vreodată papa numai în Germania.

1049-54: Pontificate of St. Leo IX, who inaugurated a movement of papal, diocesan, monastic and clerical reform. 1049-1054: pontificatului Sf. Leon al IX, care a inaugurat o mişcare de papal,, monahală şi de secretariat reforma eparhiale.

1054: Start of the Great Schism between the Eastern and Western Churches; it marked the separation of Orthodox Churches from unity with the pope. 1054: Începe din Marea Schismă dintre Est şi Vest Bisericilor, ea a marcat separarea de Biserici Ortodoxe din unitatea cu Papa.

1055: Condemnation of the Eucharistic doctrine of Berengarius. 1055: Condamnarea doctrina euharistică a Berengarius.

1059: A Lateran council issued new legislation regarding papal elections; voting power was entrusted to the Roman cardinals. 1059: Un consiliu Lateran a emis o nouă legislaţie privind alegerile papale, puterea de vot a fost încredinţată cardinalilor romane.

1066: Death of St. Edward the Confessor, king of England from 1042 and restorer of Westminster Abbey. 1066: Moartea Sfântului Edward Mărturisitorul, rege al Angliei din 1042 şi restaurator din Westminster Abbey.

Defeat, at Hastings, of Harold by William, Duke of Normandy (later William I), who subsequently exerted strong influence on the life-style of the Church in England. Înfrângere, de la Hastings, lui Harold de William, Duce de Normandia (mai târziu William I), care ulterior a exercitat o influenţă puternică asupra stilului de viaţă al Bisericii din Anglia.

1073-85: Pontificate of St. Gregory VII (Hildebrand). 1073-1085: pontificatului VII Sf. Grigorie (Hildebrand). A strong pope, he carried forward programs of clerical and general ecclesiastical reform and struggled against German King Henry IV and other rulers to end the evils of lay investiture. Un papă puternic, el reportate programe de reformă şi ecleziastice generale de birou şi luptat împotriva Germaniei regelui Henric al IV şi alţi conducători de a pune capăt relele să investitură. He introduced the Latin liturgy in Spain and set definite dates for the observance of ember days. El a introdus liturghia latină în Spania şi în stabilirea unor date clare pentru respectarea de zile cărbunele.

1077: Henry IV, excommunicated and suspended from the exercise of imperial powers by Gregory VII, sought absolution from the pope at Canossa. 1077: Henric al IV, excomunicat şi suspendat din exercitarea competenţelor de către Grigore al VII-imperiale, a căutat iertarea de la papa la Canossa. Henry later repudiated this action and in 1084 forced Gregory to leave Rome. Henry repudiate mai târziu această acţiune şi în 1084 Grigore forţată să plece din Roma.

1079: The Council of Rome condemned Eucharistic errors (denial of the Real Presence of Christ under the appearances of bread and wine) of Berengarius, who retracted. 1079: Consiliul de la Roma a condamnat erori euharistice (Denial of prezenţa reală a lui Hristos sub aparenţele de pâine şi vin) din Berengarius, care sunt retractate.

1084: St. 1084: St Bruno founded the Carthusians. Bruno fondat Carthusians.

1097-99: The first of several Crusades undertaken between this time and 1265. 1097-1099: prima cruciadelor mai multe întreprinse între acest moment şi 1265. Recovery of the Holy Places and gaining free access to them for Christians were the original purposes, but these were diverted to less worthy objectives in various ways. Results included: a Latin Kingdom of Jerusalem, 1099-1187; a military and political misadventure in the form of a Latin Empire of Constantinople, 1204-1261; acquisition, by treaties, of visiting rights for Christians in the Holy Land. Recuperarea Locurile Sfinte şi să aibă acces liber la ele pentru crestini au fost obiectivele iniţiale, dar acestea au fost redirecţionate către obiective mai puţin demn, în diverse moduri. Rezultatele au inclus: un latin al Ierusalimului Britanie, 1099-1187, un accident militare şi politice în sub forma unui Imperiu Latin de Constantinopol, 1204-1261; achiziţionarea, prin tratate, a drepturilor de vizită pentru creştinii din Ţara Sfântă. East-West economic and cultural relationships increased during the period. Vest-economice şi culturale relaţii de Est a crescut în cursul perioadei. In the religious sphere, actions of the Crusaders had the effect of increasing the alienation of the East from the West. În sfera religioasă, acţiuni de cruciati au avut ca efect creşterea înstrăinarea de Est din Occident.

1098: St. 1098: St Robert founded the Cistercians. Robert a fondat Cistercians.

1108: Beginnings of the influential Abbey and School of St. Victor in France. 1108: Începuturile Abbey influent şi Şcoala Sf. Victor în Franţa.

1115: St. 1115: St Bernard established the Abbey of Clairvaux and inaugurated the Cistercian Reform. Bernard a stabilit Abbey de Clairvaux şi inaugurat de reformă cisterciana.

1118 : Christian forces captured Saragossa, Spain; the beginning of the Muslim decline in that country. 1118: forţele creştine capturat Zaragoza, Spania; începutul declinului musulmane din această ţară.

1121: St. 1121: St Norbert established the original monastery of the Praemonstratensians near Laon, France. Norbert a stabilit mănăstirea iniţială a Praemonstratensians lângă Laon, Franţa.

1122: The Concordat of Worms ( Pactum Callixtinum ) was formulated and approved by Pope Callistus II and Emperor Henry V to settle controversy concerning the investiture of prelates. 1122: Concordatul de la Worms (pactum Callixtinum) a fost formulată şi aprobată de papa Calist II şi împăratul Henric al V pentru a soluţiona controverse privind investitura de prelaţi. The concordat provided that the emperor could invest prelates with symbols of temporal authority but had no right to invest them with spiritual authority, which came from the Church alone, and that the emperor was not to interfere in papal elections. Concordatul cu condiţia ca împăratul ar putea investi prelaţi cu simboluri ale autorităţii temporale, dar nu a avut dreptul de a le investi cu autoritate spirituală, care a venit din partea Bisericii singur, şi că împăratul nu era să se amestece în alegerile papale. This was the first concordat in history. Aceasta a fost concordatul prima dată în istorie.

1123: Ecumenical Council of the Lateran (I), the first of its kind in the West. 1123: Consiliul Ecumenic al Lateran (I), primul de acest fel în Occident. It endorsed provisions of the Concordat of Worms concerning the investiture of prelates and approved reform measures in 25 canons. Este aprobat dispoziţiile Concordatul de la Worms privind învestitura prelaţi şi aprobate măsurile de reformă în 25 de canoane.

1139: Ecumenical Council of the Lateran (II). 1139: Consiliul Ecumenic al Lateran (II). It adopted measures against a schism organized by antipope Anacletus and approved 30 canons related to discipline and other matters; one of the canons stated that holy orders is an invalidating impediment to marriage. Acesta a adoptat măsuri împotriva o schismă organizat de Anaclet antipapa şi aprobat 30 canoane referitoare la disciplina si alte aspecte, unul dintre canoanele a declarat că ordinele sfânt este un impediment invalidante la căsătorie.

1140: St. 1140: St Bernard met Abelard in debate at the Council of Sens. Abelard, whose rationalism in theology was condemned for the first time in 1121, died in 1142 at Cluny. Bernard întâlnit Abelard, în dezbatere la Consiliul Sens. Abelard, a căror raţionalism în teologie a fost condamnat pentru prima dată în 1121, a murit în 1142, la Cluny.

1148: The Synod of Rheims enacted strict disciplinary decrees for communities of women Religious. 1148: Sinodul din Reims adoptate decrete disciplinare stricte pentru comunităţile de femei religioase.

1152: The Synod of Kells reorganized the Church in Ireland. 1152: Sinodul din Kells a reorganizat Biserica din Irlanda.

1160: Gratian, whose Decretum became a basic text of canon law, died. 1160: Graţian, a cărui Decretum a devenit un text fundamental de drept canonic, a murit.

Peter Lombard, compiler of the Four Books of Sentences, a standard theology text for nearly 200 years, died. Peter Lombard, compilatorul de patru cărţi de propoziţii, un text standard de teologie de aproape 200 de ani, a murit.

1170: St. 1170: St Thomas Becket, archbishop of Canterbury, who clashed with Henry II over church-state relations, was murdered in his cathedral. Thomas Becket, arhiepiscop de Canterbury, care a intrat în conflict cu Henric al II-peste-stat relaţiilor biserică, a fost ucis in catedrala lui.

1171: Pope Alexander III reserved the process of canonization of saints to the Holy See. 1171: Papa Alexandru al III-a rezervat procesul de canonizare a sfinţilor la Sfântul Scaun.

1179: Ecumenical Council of the Lateran (III). 1179: Consiliul Ecumenic al Lateran (III). It enacted measures against Waldensianism and Albigensianism (see year 242 regarding Manichaeism), approved reform decrees in 27 canons, provided that popes be elected by a two-thirds vote of the cardinals. Ea a adoptat măsuri împotriva Waldensianism şi Albigensianism (a se vedea 242 ani în ceea ce priveşte maniheism), aprobat decretele de reformă în 27 de canoane, cu condiţia ca papi fi ales de către un votul a doua treimi din cardinali.

1184: Waldenses and other heretics were excommunicated by Pope Lucius III. 1184: Waldenses şi altor eretici au fost excomunicat de Papa Lucius III.

1198-1216: Pontificate of Innocent III, during which the papacy reached its medieval peak of authority, influence and prestige in the Church and in relations with civil rulers. 1198-1216: pontificatului Inocenţiu al III-a, în care papalitatea a atins apogeul medieval de autoritate, influenţă şi prestigiu în Biserică şi în relaţiile cu conducătorii civile.

1208: Innocent III called for a crusade, the first in Christendom itself, against the Albigensians; their beliefs and practices threatened the fabric of society in southern France and northern Italy. 1208: Inocenţiu al III-a cerut o cruciadă, primul în lumea creştină ea însăşi, împotriva Albigensians; credinţele şi practicile ameninţat tesatura a societăţii, în sudul Franţei şi nordul Italiei.

1209: Verbal approval was given by Innocent III to a rule of life for the Order of Friars Minor, started by St. Francis of Assisi. 1209: aprobarea verbală a fost dat de Inocenţiu al III-o normă de viaţă pentru Ordinul Friars minore, a început de Sfântul Francisc din Assisi.

1212: The Second Order of Franciscans, the Poor Clares, was founded. 1212: Ordinul a doua de franciscanii, Sărmanelor Clarise, a fost fondat.

1215: Ecumenical Council of the Lateran (IV). 1215: Consiliul Ecumenic al Lateran (IV). It ordered annual reception of the sacraments of penance and the Eucharist; defined and made the first official use of the term transubstantiation to explain the change of bread and wine into the body and blood of Christ; adopted additional measures to counteract teachings and practices of the Albigensians and Cathari; approved 70 canons. Acesta a dispus recepţie anuală de sacramentele Pocăinţei şi Euharistiei; definite şi a făcut oficial prima utilizare a transsubstanţiere termen pentru a explica schimbarea pâinii şi vinului în Trupul şi Sângele lui Hristos; a adoptat măsuri suplimentare pentru a contracara învăţăturile şi practicile Albigensians şi Cathari; aprobat 70 canoane.

1216: Formal papal approval was given to a rule of life for the Order of Preachers, started by St. Dominic. 1216: papale de aprobare oficială a fost dat la o regulă de viaţă pentru Ordinul de predicatori, a început de Sfântul Dominic.

The Portiuncula Indulgence was granted by the Holy See at the request of St. Francis of Assisi. Indulgenta Portiuncula a fost acordat de către Sfântul Scaun, la cererea Sf. Francisc din Assisi.

1221: Rule of the Third Order Secular of St. Francis (Secular Franciscan Order) approved verbally by Honorius III. 1221: articolul din Ordinul a treia secular al Sf. Francisc (seculari Ordinul franciscan), aprobat de Honorius al III-verbal.

1226: Death of St. Francis of Assisi. 1226: Moartea Sf. Francisc de Assisi.

1231: Pope Gregory IX authorized establishment of the Papal Inquisition for dealing with heretics. 1231: Papa Grigore al IX-a autorizat înfiinţarea Inchiziţiei papale pentru a se ocupa cu ereticii. It was a creature of its time, when crimes against faith and heretical doctrines of extremists like the Cathari and Albigenses threatened the good of the Christian community, the welfare of the state and the very fabric of society. A fost o creatură de timp sale, în cazul crimelor împotriva credinţei şi doctrinele eretice de extremişti ca şi Cathari Albigenses ameninţat buna comunitate creştină, de bunăstare a statului şi a societăţii tesatura foarte. The institution, which was responsible for excesses in punishment, was most active in the second half of the century in southern France, Italy and Germany. Instituţia, care a fost responsabil pentru excesele din pedeapsă, a fost cel mai activ în a doua jumătate a secolului, în sudul Franţei, Italia şi Germania.

1245: Ecumenical Council of Lyons (I). 1245: Consiliul Ecumenic de la Lyon (I). It confirmed the deposition of Emperor Frederick II and approved 22 canons. Acesta a confirmat depunerea de împăratul Frederic al II şi aprobat 22 de canoane.

1247: Preliminary approval was given by the Holy See to a Carmelite rule of life. 1247: aprobarea prealabila a fost dat de Sfântul Scaun pentru a Carmelite o regulă de viaţă.

1270: St. 1270: St Louis IX, king of France, died. Ludovic al IX, regele Franţei, a murit.

Beginning of papal decline. Început de declin papale.

1274: Ecumenical Council of Lyons (II). 1274: Consiliul Ecumenic de la Lyon (II). It accomplished a temporary reunion of separated Eastern Churches with the Roman Church; issued regulations concerning conclaves for papal elections; approved 31 canons. Este realizat o reuniune temporară a Bisericilor separate de Est cu Biserica romană; reglementarile emise cu privire la conclaves pentru alegerile papale; aprobat 31 canoane.

Death of St. Thomas Aquinas, Doctor of the Church, of lasting influence. Moartea lui Sf. Toma de Aquino, Doctor al Bisericii, de influenţă de durată.

1280: Pope Nicholas III, who made the Breviary the official prayer book for clergy of the Roman Church, died. 1280: Papa Nicolae al III, care a făcut Breviar carte de rugăciuni oficiale pentru cler al Bisericii romane, a murit.

1281: The excommunication of Michael Palaeologus by Pope Martin IV ruptured the union effected with the Eastern Church in 1274. 1281: excomunicarea lui Mihail Paleologul de către Papa Martin al IV-rupt unirea cu Biserica efectuate de Est în 1274.

1302: Pope Boniface VIII issued the bull Unam Sanctam , concerning the unity of the Church and the temporal power of princes, against the background of a struggle with Philip IV of France; it was the most famous medieval document on the subject. 1302: Papa Bonifaciu al VIII-a eliberat taurul UNAM Sanctam, cu privire la unitatea Bisericii şi puterea temporală a principi, pe fundalul unei lupte cu Filip al IV-lea, a fost medieval documentul cele mai renumite pe această temă.

1309-77: For a period of approximately 70 years, seven popes resided at Avignon because of unsettled conditions in Rome and other reasons; see separate entry. 1309-1377: Pentru o perioadă de aproximativ 70 de ani, sapte papi reşedinţa la Avignon, din cauza condiţiilor nedecontate din Roma şi din alte motive; a se vedea intrare separata.

1311-12: Ecumenical Council of Vienne. 1311-1312: Consiliul Ecumenic al Vienne. It suppressed the Knights Templar and enacted a number of reform decrees. Este suprimat Cavalerilor Templieri şi a adoptat un număr de decrete de reformă.

1321: Dante Alighieri died a year after completing the Divine Comedy . 1321: Dante Alighieri a murit un an după finalizarea Divina Comedie.

1324: Marsilius of Padua completed Defensor Pacis , a work condemned by Pope John XXII as heretical because of its denial of papal primacy and the hierarchical structure of the Church, and for other reasons. 1324: Marsilius din Padova completat Defensor Pacis, o lucrare condamnat de Papa Ioan al XXII ca eretică din cauza refuzului său de primatul papal şi structura ierarhică a Bisericii, precum şi pentru alte motive. It was a charter for conciliarism (an ecumenical council is superior to the pope in authority). A fost o cartă pentru conciliarism (un sinod ecumenic este superior papei în autoritate).

1337-1453: Period of the Hundred Years' War, a dynastic struggle between France and England. 1337-1453: Perioada de o sută de ani de război, o luptă dinastice între Franţa şi Anglia.

1338: Four years after the death of Pope John XXII, who had opposed Louis IV of Bavaria in a years-long controversy, electoral princes declared at the Diet of Rhense that the emperor did not need papal confirmation of his title and right to rule. 1338: Patru ani de la moartea Papei Ioan al XXII, care se opusese lui Ludovic IV de Bavaria, intr-o controversa de-a lungul anilor, prinţii electorale declarate la Dieta Rhense că împăratul nu au nevoie de confirmarea papală de titlul său şi dreptul să se pronunţe. Charles IV later (1356) said the same thing in a Golden Bull , eliminating papal rights in the election of emperors. Carol al IV-mai târziu (1356) a spus acelaşi lucru într-o Bula de aur, eliminarea drepturilor de papală în alegerile de împăraţi.

1347-50: The Black Death swept across Europe, killing perhaps one-fourth to one-third of the total population; an estimated 40 per cent of the clergy succumbed. 1347-1350: Moartea Neagra a cuprins întreaga Europă, omorând, probabil, un sfert la o treime din populaţia totală, aproximativ 40 la suta din clerului cedat.

1374: Petrarch, poet and humanist, died. 1374: Francesco Petrarca, poet si umanist, a murit.

1377: Return of the papacy from Avignon to Rome. 1377: Întoarcerea papalitatea de la Avignon, la Roma.

Beginning of the Western Schism Începutul schismei de Vest

1409: The Council of Pisa, without canonical authority, tried to end the Western Schism but succeeded only in complicating it by electing a third claimant to the papacy; see Western Schism. 1409: Consiliul din Pisa, fără autoritate canonice, a încercat să pună capăt schismei de Vest, dar a reuşit doar în complică prin alegerea unui solicitant de a treia papalitatea, vezi Schisma de Vest.

1414-18: Ecumenical Council of Constance. 1414-1418: Consiliul Ecumenic al Constance. It took successful action to end the Western Schism involving rival claimants to the papacy; rejected the teachings of Wycliff; condemned Hus as a heretic. A fost nevoie de acţiune de succes pentru a pune capăt schismei de Vest care implică reclamanţi rival al papalităţii; respins învăţăturile Wycliff, Hus a condamnat ca eretic. One decree — passed in the earlier stages of the council but later rejected — asserted the superiority of an ecumenical council over the pope (conciliarism). Un decret - a trecut în etapele anterioare ale Consiliului, dar mai târziu a respins - afirma superioritatea unui consiliu ecumenic peste papa (conciliarism).

1431: St. 1431: St Joan of Arc was burned at the stake. Ioana d'Arc a fost arsă pe rug.

1431-45: Ecumenical Council of Florence (also called Basle-Ferrara-Florence). 1431-1445: Consiliul Ecumenic al Florenţa (de asemenea, numit Basel-Ferrara-Florenţa). It affirmed the primacy of the pope against the claims of conciliarists that an ecumenical council is superior to the pope. Acesta a afirmat primatul papei împotriva pretenţiilor conciliarists că un sinod ecumenic este superior papei. It also formulated and approved decrees of union with several separated Eastern Churches — Greek, Armenian, Jacobite — which failed to gain general or lasting acceptance. De asemenea, formulat şi aprobat decretele de uniune cu mai multe separate Biserici orientale - greci, armeni, iacobite - care nu au reuşit să câştige generale de acceptare sau de durată.

1438: The Pragmatic Sanction of Bourges was enacted by Charles VII and the French Parliament to curtail papal authority over the Church in France, in the spirit of conciliarism. 1438: Sancţiunea Pragmatică din Bourges a fost adoptat de Charles VII şi Parlamentul francez de a reduce autoritatea papală asupra Bisericii din Franţa, în spiritul conciliarism. It found expression in Gallicanism and had effects lasting at least until the French Revolution. Este găsit expresie în Gallicanism şi a avut efecte pe durata a cel puţin până la Revoluţia Franceză.

1453: The fall of Constantinople to the Muslims. 1453: Căderea Constantinopolului a musulmanilor.

c. c. 1456: Gutenberg issued the first edition of the Bible printed from movable type, at Mainz, Germany. 1456: Gutenberg a emis prima ediţie a Bibliei tipărite de la tipul de mobile, la Mainz, Germania.

1476: Pope Sixtus IV approved observance of the feast of the Immaculate Conception on Dec. 8 throughout the Church. 1476: Papa Sixt al IV-a aprobat respectarea sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri pe 8 decembrie în întreaga Biserică.

1478: Pope Sixtus IV, at the urging of King Ferdinand of Spain, approved establishment of the Spanish Inquisition for dealing with Jewish and Moorish converts accused of heresy. 1478: Papa Sixtus IV, la îndemnul de Regele Ferdinand al Spaniei, a aprobat înfiinţarea Inchiziţiei spaniole pentru a se ocupa cu şi maur convertiti evrei acuzat de erezie. The institution, which was peculiar to Spain and its colonies in America, acquired jurisdiction over other cases as well and fell into disrepute because of its procedures, cruelty and the manner in which it served the Spanish crown, rather than the accused and the good of the Church. Instituţia, care a fost specifice Spania şi coloniile sale în America, a dobândit competenţa peste alte cazuri, precum şi a căzut în discrediteze din cauza procedurilor sale, cruzimea şi modul în care a slujit coroana spaniolă, mai degrabă decât acuzat şi de bună Biserica. Protests by the Holy See failed to curb excesses of the Inquisition, which lingered in Spanish history until early in the 19th century. Protestele de Sfântul Scaun nu au reuşit să reducă excesele Inchiziţiei, care a zabovit in istoria spaniole până la începutul secolului al 19-lea.

1492: Columbus discovered the Americas. 1492: Columb a descoperit America.

1493: Pope Alexander VI issued a Bull of Demarcation which determined spheres of influence for the Spanish and Portuguese in the Americas. 1493: Papa Alexandru al VI-a emis un taur de demarcaţie care a stabilit sferele de influenţă pentru spaniolă şi portugheză în cele două Americi.

The Renaissance, a humanistic movement which originated in Italy in the 14th century, spread to France, Germany, the Low Countries and England. Renasterii, o mişcare umanistă, care a originat în Italia în secolul 14, răspândit în Franţa, Germania, Ţările de Jos şi Anglia. A transitional period between the medieval world and the modern secular world, it introduced profound changes which affected literature and the other arts, general culture, politics and religion. O perioadă de tranziţie între lumea medievală şi seculare lumii moderne, a introdus schimbări profunde care a afectat literatură şi celelalte arte, cultură generală, politică şi religie.

1512-17: Ecumenical Council of the Lateran (V). 1512-1517: Consiliul Ecumenic al Lateran (V). It stated the relation and position of the pope with respect to an ecumenical council; acted to counteract the Pragmatic Sanction of Bourges and exaggerated claims of liberty by the Church in France; condemned erroneous teachings concerning the nature of the human soul; stated doctrine concerning indulgences. Aceasta a precizat relaţia şi poziţia papei cu privire la un sinod ecumenic; a acţionat pentru a contracara Sancţiunea Pragmatică din Bourges şi exagerate de libertate de către Biserica în Franţa; condamnat învăţăturile eronate cu privire la natura sufletului omenesc; doctrina a declarat cu privire la indulgenţe . The council reflected concern for abuses in the Church and the need for reforms but failed to take decisive action in the years immediately preceding the Reformation. Consiliul a reflectat preocuparea pentru abuzuri în Biserică şi necesitatea unor reforme dar nu a reuşit să ia o acţiune decisivă în ani imediat anteriori Reformei.

1517: Martin Luther signaled the beginning of the Reformation by posting 95 theses at Wittenberg. Subsequently, he broke completely from doctrinal orthodoxy in discourses and three published works (1519 and 1520); was excommunicated on more than 40 charges of heresy (1521); remained the dominant figure in the Reformation in Germany until his death in 1546. 1517: Martin Luther semnalat începutul Reformei prin postarea de 95 de teze la Wittenberg;. Ulterior, el a rupt complet doctrinare de la ortodoxia în discursurile şi a publicat trei lucrări (1519 şi 1520) a fost excomunicat pe mai mult de 40 de acuzaţiile de erezie (1521); a rămas figura dominantă în Reformei în Germania până la moartea sa în 1546.

1519: Zwingli triggered the Reformation in Zurich and became its leading proponent there until his death in combat in 1531. 1519: Zwingli a declanşat Reforma în Zurich şi a devenit lider susţinător sale acolo până la moartea sa în luptă în 1531.

1524: Luther's encouragement of German princes in putting down the two-year Peasants' Revolt gained political support for his cause. 1524: încurajarea lui Luther a prinţilor germani, în punerea în jos doi ani Ţărănesc-Revolta câştigat sprijinul politic în favoarea cauzei sale.

1528: The Order of Friars Minor Capuchin was approved as an autonomous division of the Franciscan Order; like the Jesuits, the Capuchins became leaders in the Counter-Reformation. 1528: Ordinul Friars Minor capucin a fost aprobat ca o divizie autonomă a Ordinului Franciscanilor; ca iezuiţi, capucini au devenit lideri în lupta împotriva Reformei.

1530: The Augsburg Confession of Lutheran faith was issued; it was later supplemented by the Smalkaldic Articles, approved in 1537. 1530: Mărturisirea de la Augsburg de credinţă luterane a fost eliberat; aceasta a fost ulterior completată prin articolele Smalkaldic, aprobat în 1537.

1533: Henry VIII divorced Catherine of Aragon, married Anne Boleyn, was excommunicated. 1533: Henric al VIII-divorţat Catherine de Aragon, sa căsătorit cu Anne Boleyn, a fost excomunicat. In 1534 he decreed the Act of Supremacy, making the sovereign the head of the Church in England, under which Sts. În 1534 el a decretat Actul de supremaţie, făcând suveran cap al Bisericii din Anglia, sub care Sts. John Fisher and Thomas More were executed in 1535. John Fisher şi Thomas Morus au fost executate în 1535. Despite his rejection of papal primacy and actions against monastic life in England, he generally maintained doctrinal orthodoxy until his death in 1547. În ciuda respingerii lui de primatul papal şi acţiunile împotriva viaţa monahală în Anglia, el a menţinut, în general, ortodoxia doctrinară până la moartea sa în 1547.

1536: John Calvin, leader of the Reformation in Switzerland until his death in 1564, issued the first edition of Institutes of the Christian Religion, which became the classical text of Reformed (non-Lutheran) theology. 1536: John Calvin, lider al Reformei în Elveţia până la moartea sa în 1564, a emis prima ediţie a Învăţătura religiei creştine, care a devenit textul clasice Reformată (non-luterană) teologie.

1540: The constitutions of the Society of Jesus (Jesuits), founded by St. Ignatius of Loyola, were approved. 1540: Constituţiile Societăţii lui Isus (Iezuiţii), fondată de Sfântul Ignaţiu de Loyola, au fost aprobate.

1541: Start of the 11-year career of St. Francis Xavier as a missionary to the East Indies and Japan. 1,541: Start de ani de carieră 11 din Sf. Francis Xavier ca misionar pentru Indiile de Est şi Japonia.

1545-63: Ecumenical Council of Trent. 1545-1563: Consiliul Ecumenic de la Trent. It issued a great number of decrees concerning doctrinal matters opposed by the Reformers, and mobilized the Counter-Reformation. Acesta a emis un mare număr de decrete privind chestiunile doctrinare s-au opus de reformatori, şi a mobilizat Contra-Reformei. Definitions covered the Canon of the Bible, the rule of faith, the nature of justification, grace, faith, original sin and its effects, the seven sacraments, the sacrificial nature of the Mass, the veneration of saints, use of sacred images, belief in purgatory, the doctrine of indulgences, the jurisdiction of the pope over the whole Church. Definiţii acoperit canonul Bibliei, norma de credinta, natura de justificare, har, credinta, păcatul originar şi efectele sale, cele şapte sacramente, natura sacrificial al Liturghiei, venerarea sfintilor, folosirea imaginilor sacre, convingeri în purgatoriu, indulgenţe doctrina, jurisdicţia papei asupra întregii Biserici. It initiated many reforms for renewal in the liturgy and general discipline in the Church, the promotion of religious instruction, the education of the clergy through the foundation of seminaries, etc. Trent ranks with Vatican II as the greatest ecumenical council held in the West. Acesta a iniţiat multe reforme pentru reînnoirea în liturgie şi disciplina generale în Biserică, promovarea de instruire religioasă, educaţia clerului prin înfiinţarea de seminarii, etc rândurile Trent cu Vatican II ca cea mai mare sinod ecumenic a avut loc în Occident.

1549: The first Anglican Book of Common Prayer was issued by Edward VI. 1549: Anglicană Prima carte de rugăciune comună a fost emisă de către Edward VI. Revised editions were published in 1552, 1559 and 1662 and later. ediţiile revizuite au fost publicate în 1552, 1559 şi 1662 şi mai târziu.

1553: Start of the five-year reign of Mary Tudor who tried to counteract actions of Henry VIII against the Roman Church. 1553: Începe domnia-cinci ani a Mariei Tudor, care a încercat să contracareze acţiunile lui Henry VIII, împotriva Bisericii Catolice.

1555: Enactment of the Peace of Augsburg, an arrangement of religious territorialism rather than toleration, which recognized the existence of Catholicism and Lutheranism in the German Empire and provided that citizens should adopt the religion of their respective rulers. 1555: Punerea în aplicare a Pacea de la Augsburg, un aranjament de territorialism religioase, mai degrabă decât tolerabilitate, care a recunoscut existenţa catolicism şi luteranismul în Imperiul German şi cu condiţia că cetăţenii ar trebui să adopte religia respectivă conducătorii lor.

1558: Beginning of the reign (to 1603) of Queen Elizabeth I of England and Ireland, during which the Church of England took on its definitive form. 1558: începutul domniei (la 1603) a reginei Elisabeta I a Angliei şi Irlandei, în care Biserica din Anglia a luat forma sa definitivă.

1559: Establishment of the hierarchy of the Church of England, with the consecration of Matthew Parker as archbishop of Canterbury. 1559: Stabilirea de ierarhia Bisericii Angliei, cu sfinţirea Matthew Parker ca arhiepiscop de Canterbury.

1563: The first text of the 39 Articles of the Church of England was issued. 1563: primul text din cele 39 de articole ale Bisericii Angliei a fost eliberat. Also enacted were a new Act of Supremacy and Oath of Succession to the English throne. De asemenea, au fost adoptate un nou act de supremaţia şi Jurământul de succesiune la tronul englez.

1570: Elizabeth I was excommunicated. 1570: Elisabeta I a fost excomunicat. Penal measures against Catholics subsequently became more severe. măsurile penale împotriva catolicilor, ulterior, a devenit mai severe.

1571: Defeat of the Turkish armada at Lepanto staved off the invasion of Eastern Europe. 1571: înfrângerea Armada turci la Lepanto staved oprit invazia din Europa de Est.

1577: The Formula of Concord, the classical statement of Lutheran faith, was issued; it was, generally, a Lutheran counterpart of the canons of the Council of Trent. 1577: Formula de Concord, declaraţia de credinţă luterane clasice, a fost eliberat, a fost, în general, o contrapartidă luteran de canoane a Consiliului din Trent. In 1580, along with other formulas of doctrine, it was included in the Book of Concord. În 1580, împreună cu alte formule de doctrină, a fost inclus în Cartea de Concord.

1582: The Gregorian Calendar, named for Pope Gregory XIII, was put into effect and was eventually adopted in most countries: England delayed adoption until 1752. 1582: Calendarul gregorian, numit de Papa Grigore al XIII-lea, a fost pusă în aplicare şi în cele din urmă a fost adoptat în cele mai multe ţări: Anglia amânată până la adoptarea 1752.

1605: The Gunpowder Plot, an attempt by Catholic fanatics to blow up James I of England and the houses of Parliament, resulted in an anti-Catholic Oath of Allegiance. 1605: Gunpowder Plot, o încercare de fanatici catolici să arunce în aer James I al Angliei şi casele Parlamentului, a dus la o anti-catolice Jurământul de credinţă.

1610: Death of Matteo Ricci, outstanding Jesuit missionary to China, pioneer in cultural relations between China and Europe. 1610: Moartea lui Matteo Ricci, misionar iezuit remarcabile în China, pionier în relaţiile culturale dintre China şi Europa.

Founding of the first community of Visitation Nuns by Sts. Fondarea prima comunitate de maici Vizitarea prin STS. Francis de Sales and Jane de Chantal. Francisc de Sales şi Jane de Chantal.

1611: Founding of the Oratorians. 1611: Fondarea Oratorians.

1613: Catholics were banned from Scandinavia. 1613: catolici au fost interzise din Scandinavia.

1625: Founding of the Congregation of the Mission (Vincentians) by St. Vincent de Paul. 1625: Fondator al Congregaţiei Misiunii (Vincentians) de către St Vincent de Paul. He founded the Sisters of Charity in 1633. El a fondat surorile de caritate în 1633.

1642: Death of Galileo, scientist, who was censured by the Congregation of the Holy Office for supporting the Copernican theory of the sun-centered planetary system. 1642: Moartea lui Galileo, om de ştiinţă, care a fost cenzurată de Congregaţia Oficiului Sfânt pentru susţinerea teoriei lui Copernic de soare centrate pe sistem planetar. The case against him was closed in his favor in 1992. Cazul împotriva lui a fost închis în favoarea sa în 1992.

Founding of the Sulpicians by Jacques Olier. Fondator al Sulpicians de Jacques Olier.

1643: Start of publication of the Bollandist Acta Sanctorum , a critical work on lives of the saints. 1643: Începe de publicare a Acta Sanctorum Bollandist, o lucrare critice cu privire la vieţile sfinţilor.

1648: Provisions in the Peace of Westphalia, ending the Thirty Years' War, extended terms of the Peace of Augsburg (1555) to Calvinists and gave equality to Catholics and Protestants in the 300 states of the Holy Roman Empire. 1648: Dispoziţii în Pacea de la Westphalia, care se încheie de Treizeci de Ani război, a extins termeni de Pacea de la Augsburg (1555) şi a dat să Calvinişti egalitatea la catolici şi protestanţi, în cele 300 de state ale Sfântului Imperiu Roman.

1649: Oliver Cromwell invaded Ireland and began a severe persecution of the Church there. 1649: Oliver Cromwell au invadat Irlanda şi a început o persecuţie severă a Bisericii de acolo.

1653: Pope Innocent X condemned five propositions of Jansenism, a complex theory which distorted doctrine concerning the relations between divine grace and human freedom. Jansenism was also a rigoristic movement which seriously disturbed the Church in France, the Low Countries and Italy in this and the 18th century. 1653: Papa Inocenţiu al X a condamnat cinci propuneri de jansenismul, o teorie complex care doctrina denaturat în ceea ce priveşte relaţiile dintre harul divin si libertatea umana. Jansenismul a fost, de asemenea, o mişcare care a tulburat serios rigoristic Biserica în Franţa, Ţările de Jos şi Italia şi în acest secolul 18.

1673: The Test Act in England barred from public office Catholics who would not deny the doctrine of transubstantiation and receive Communion in the Church of England. 1673: Actul de testare în Anglia excluse de la catolici funcţii publice, care nu ar nega doctrina transsubstanţiere şi de a primi comuniune în Biserica Anglicană.

1678: Many English Catholics suffered death as a consequence of the Popish Plot, a false allegation by Titus Oates that Catholics planned to assassinate Charles II, land a French army in the country, burn London, and turn over the government to the Jesuits. 1678: Multe engleză catolici suferit moartea, ca o consecinţă a parcelei papal, o afirmaţie falsă de Titus Oates, care catolicii planificate de asasinare a lui Carol II, a terenurilor o armată franceză în ţară, arde Londra, şi întoarceţi guvernului de a iezuitilor.

1682: The four Gallican articles, drawn up by Bossuet, asserted political and ecclesiastical immunities of France from papal control. 1682: patru articole galică, întocmit de Bossuet, a afirmat şi ecleziastice imunităţi politice din Franţa de controlul papal. The articles, which rejected the primacy of the pope, were declared null and void by Pope Alexander VIII in 1690. Articole, care a respins primatul papei, au fost declarate nule de către Papa Alexandru al VIII în 1690.

1689: The Toleration Act granted a measure of freedom of worship to other English dissenters but not to Catholics. 1689: Actul toleranţei a acordat o măsură de libertate de cult în engleză alte disidenţi, dar nu la catolici.

1704: Chinese Rites — involving the Christian adaptation of elements of Confucianism, veneration of ancestors and Chinese terminology in religion — were condemned by Clement XI. 1704: Rites Chineză - care implică adaptarea creştin de elemente de Confucianism, venerarea strămoşilor şi terminologia chinezi în religie - au fost condamnate de Clement al XI.

1720: The Passionists were founded by St. Paul of the Cross. 1720: Passionists au fost fondate de către Sf. Paul al Crucii.

1724: Persecution in China. 1724: persecuţiei în China.

1732: The Redemptorists were founded by St. Alphonsus Liguori. 1732: Redemptorists au fost fondate de către Sf. Alfons Maria de Liguori.

1738: Freemasonry was condemned by Clement XII and Catholics were forbidden to join, under penalty of excommunication; the prohibition was repeated by Benedict XIV in 1751 and by later popes. 1738: Francmasoneria a fost condamnat de către Clement al XII şi catolicii s-au interzis să se alăture, sub pedeapsa de excomunicare; interdicţia a fost repetată de Papa Benedict al XIV in 1751 şi de către papi mai târziu.

1760s: Josephinism, a theory and system of state control of the Church, was initiated in Austria; it remained in force until about 1850. Anii 1760: Josephinism, o teorie şi sistem de control de stat a Bisericii, a fost iniţiată în Austria; a rămas în vigoare până la aproximativ 1850.

1764: Febronianism, an unorthodox theory and practice regarding the constitution of the Church and relations between Church and state, was condemned for the first of several times. 1764: Febronianism, neortodox o teorie şi practică privind constituirea Bisericii şi a relaţiilor dintre Biserică şi stat, a fost condamnat pentru prima dată de mai multe ori. Proposed by an auxiliary bishop of Trier using the pseudonym Justinus Febronius, it had the effects of minimizing the office of the pope and supporting national churches under state control. Propusă de un episcop auxiliar de Trier, folosind pseudonimul Justinus Febronius, a avut efectele minimizarea biroul de Papa şi sprijinirea bisericilor naţionale sub controlul statului.

1773: Clement XIV issued a brief of suppression against the Jesuits, following their expulsion from Portugal in 1759, from France in 1764 and from Spain in 1767. 1773: Clement al XIV-lea a emis o scurta de suprimare împotriva iezuiţilor, după expulzarea lor din Portugalia în 1759, din Franţa în 1764 şi din Spania în 1767. Political intrigue and unsubstantiated accusations were principal factors in these developments. The ban, which crippled the society, contained no condemnation of the Jesuit constitutions, particular Jesuits or Jesuit teaching. intrigi politice şi de acuzaţii nefondate au fost principalii factori în aceste evoluţii. ban, care olog societate, nu conţineau nici o condamnare a constituţiilor iezuit, iezuitilor special sau de predare iezuit. The society was restored in 1814. Societatea a fost restaurată în 1814.

1778: Catholics in England were relieved of some civil disabilities dating back to the time of Henry VIII, by an act which permitted them to acquire, own and inherit property. 1778: catolici din Anglia au fost scutiţi de unele handicap civile, datând din timpul lui Henric VIII, printr-un act care a permis să le achiziţiona, poseda şi moşteni proprietăţi. Additional liberties were restored by the Roman Catholic Relief Act of 1791 and subsequent enactments of Parliament. libertăţile suplimentare au fost restaurate de către Romano-Catolica Relief Actul de 1791 şi actelor normative ulterioare ale Parlamentului.

1789: Religious freedom in the United States was guaranteed under the First Amendment to the Constitution. 1789: libertăţii religioase în Statele Unite a fost garantat de Primul Amendament la Constituţie.

Beginning of the French Revolution which resulted in: the secularization of church property and the Civil Constitution of the Clergy in 1790; the persecution of priests, religious and lay persons loyal to papal authority; invasion of the Papal States by Napoleon in 1796; renewal of persecution from 1797-1799; attempts to dechristianize France and establish a new religion; the occupation of Rome by French troops and the forced removal of Pius VI to France in 1798. Începutul Revoluţiei franceze care a dus la: secularizarea bunurilor bisericeşti şi Constituţia civilă a clerului în 1790; persecutarea preoţi, religioase şi laice persoane loial autoritatea papală; invazia din statele papale de către Napoleon în 1796; reînnoirea from 1797-1799; tentative de persecuţie la dechristianize Franţa şi să stabilească o nouă religie; ocuparea Romei de către trupele franceze şi eliminarea forţată a Papei Pius al VI la Franţa în 1798.

This century is called the age of Enlightenment or Reason because of the predominating rational and scientific approach of its leading philosophers, scientists and writers with respect to religion, ethics and natural law. Acest secol se numeşte epoca Luminilor sau motivul din cauza abordare raţională şi ştiinţifică în care predomină sale de a conduce filosofi, oameni de ştiinţă şi scriitori cu privire la religie, etica şi legea naturală. This approach downgraded the fact and significance of revealed religion. Această abordare declasate fapt şi semnificaţia religia revelata. Also characteristic of the Enlightenment were subjectivism, secularism and optimism regarding human perfectibility. De asemenea, caracteristice ale Iluminismului au fost subiectivism, secularismul şi optimismul cu privire la perfectibilitatea umană.

1801: Concordat between Napoleon and Pope Pius VII is signed. It is soon violated by the Organic Articles issued by Napoleon in 1802. 1801: Concordatul dintre Napoleon şi Papa Pius al VII este semnat. Este mai curând încălcate de către articolele organice emise de Napoleon în 1802.

1804: Napoleon crowns himself Emperor of the French with Pope Pius in attendance. 1804: coroane Napoleon împărat al Franţei cu Papa Pius în serviciu.

1809: Pope Pius VII was made a captive by Napoleon and deported to France where he remained in exile until 1814. 1809: Papa Pius al VII-a fost făcută o captivă de către Napoleon şi a fost deportat în Franţa, unde a rămas în exil până în 1814. During this time he refused to cooperate with Napoleon who sought to bring the Church in France under his own control, and other leading cardinals were imprisoned. În acest timp el a refuzat să coopereze cu Napoleon, care a încercat să aducă Biserica în Franţa în propria controlul său, şi ducând alte cardinali au fost închişi.

The turbulence in church-state relations in France at the beginning of the century recurred in connection with the Bourbon Restoration, the July Revolution, the second and third Republics, the Second Empire and the Dreyfus case. Turbulenţe în relaţiile stat-biserică în Franţa la începutul secolului al reapărut în legătură cu Restauraţia franceză, Revoluţia din iulie, şi a treia republici al doilea, al doilea Imperiu şi în cazul Dreyfus.

1814: The Society of Jesus, suppressed since 1773, was restored. 1814: Societatea lui Isus, suprimate din 1773, a fost restaurat.

1817: Reestablishment of the Congregation for the Propagation of the Faith (Propaganda) by Pius VII was an important factor in increasing missionary activity during the century. 1817: Reînfiinţarea al Congregaţiei pentru propagarea credinţei (propaganda) de către Pius al VII-a fost un factor important în creşterea activitatea misionară în secolul al.

1820: Year's-long persecution, during which thousands died for the faith, ended in China. 1820: de-a lungul persecuţie Year's, în timpul cărora mii au murit pentru credinta, sa încheiat în China. Thereafter, communication with the West remained cut off until about 1834. După aceea, comunicarea cu Occidentul a rămas tăiat până la aproximativ 1834. Vigorous missionary work got under way in 1842. Misionarism viguroase luat în curs de desfăşurare în 1842.

1822 : The Pontifical Society for the Propagation of the Faith, inaugurated in France by Pauline Jaricot for the support of missionary activity, was established. 1822: Societatea Pontifical pentru propagarea credinţei, inaugurat în Franţa de Pauline Jaricot pentru susţinerea activităţii misionare, a fost stabilit.

1829: The Catholic Emancipation Act relieved Catholics in England and Ireland of most of the civil disabilities to which they had been subject from the time of Henry VIII. 1829: Emanciparea Catolica Actul eliberat catolici in Anglia si Irlanda de cele mai multe dintre handicap civile, pe care au fost supuse, din momentul Henry VIII.

1832: Gregory XVI, in the encyclical Mirari vos , condemned indifferentism, one of the many ideologies at odds with Christian doctrine which were proposed during the century. 1832: Grigore al XVI-lea, în enciclica Mirari vos, indiferentism condamnat, unul dintre ideologii multe în contradicţie cu doctrina creştină, care au fost propuse în timpul secolului.

1833: Start of the Oxford Movement which affected the Church of England and resulted in some notable conversions, including that of John Henry Newman in 1845, to the Catholic Church. 1833: Începe al Mişcării Oxford, care a afectat Biserica Angliei şi a dus, în unele conversii notabile, inclusiv cea a lui John Henry Newman în 1845, la Biserica Catolică.

Bl. BL. Frederic Ozanam founded the Society of St. Vincent de Paul in France. Frederic Ozanam a fondat Societatea de St Vincent de Paul în Franţa. The society's objectives are works of charity. Obiectivele societăţii sunt opere de caritate.

1848: The Communist Manifesto , a revolutionary document symptomatic of socio-economic crisis, was issued. 1848: Manifestul Comunist ", un document revoluţionar simptomatic al crizei socio-economice, a fost emisă.

1850: The hierarchy was reestablished in England and Nicholas Wiseman made the first archbishop of Westminster. 1850: ierarhia a fost restabilită în Anglia şi Nicolae Wiseman a făcut primul arhiepiscop de Westminster. He was succeeded in 1865 by Henry Manning, an Oxford convert and proponent of the rights of labor. El a fost urmat în 1865 de Henry Manning, un Oxford convertizor şi susţinător al drepturilor muncii.

1853: The Catholic hierarchy was reestablished in Holland. 1853: ierarhia catolică a fost restabilită în Olanda.

1854: Pius IX proclaimed the dogma of the Immaculate Conception in the bull Ineffabilis Deus . 1854: Pius al IX-a proclamat dogma Neprihănitei Zămisliri în Ineffabilis taur Deus.

1858: The Blessed Virgin Mary appeared to St. Bernadette at Lourdes, France. 1858: Sfânta Fecioară Maria a apărut la Sf. Bernadette de la Lourdes, Franţa.

1864: Pius IX issued the encyclical Quanta cura and the Syllabus of Errors in condemnation of some 80 propositions derived from the scientific mentality and rationalism of the century. 1864: Pius al IX-a emis enciclica Quanta Cura şi programa de Erori de condamnare a aproximativ 80 de propuneri derivate din mentalitatea ştiinţifică şi raţionalismul secolului. The subjects in question had deep ramifications in many areas of thought and human endeavor; in religion, they explicitly and/or implicitly rejected divine revelation and the supernatural order. Subiecţii în cauză au ramificaţii profunde în multe domenii de gândire şi de eforturi umane, în religie, ele în mod explicit şi / sau a respins implicit revelaţia divină şi ordinea supranaturală.

1867: The first volume of Das Kapital was published. 1867: primul volum din Das Kapital a fost publicat. Together with the Communist First International, formed in the same year, it had great influence on the subsequent development of communism and socialism. Împreună cu primul comuniste internaţionale, formate în acelaşi an, a avut o mare influenţă asupra dezvoltării ulterioare a comunismului si socialismului.

1869: The Anglican Church was disestablished in Ireland. 1869: Biserica Anglicană a fost desfiinţată în Irlanda.

1869-70: Ecumenical Council of the Vatican (I). 1869-1870: Consiliul Ecumenic al Vaticanului (I). It defined papal primacy and infallibility in a dogmatic constitution on the Church; covered natural religion, revelation, faith, and the relations between faith and reason in a dogmatic constitution on the Catholic faith. Acesta este definit primatul papal şi infailibilitatea într-o constituţie dogmatică asupra Bisericii; naturale religie acoperite, revelaţia, credinţa, precum şi relaţiile dintre credinţă şi raţiune într-o constituţie dogmatică pe credinţa catolică.

1870-71: Victor Emmanuel II of Sardinia, crowned king of Italy after defeating Austrian and papal forces, marched into Rome in 1870 and expropriated the Papal States after a plebiscite in which Catholics, at the order of Pius IX, did not vote. 1870-1871: Victor Emmanuel al II-lea al Sardiniei, încoronat rege al Italiei după ce a învins forţele austriece şi papale, au intrat în Roma în 1870 şi expropriat Statele Papale, după un plebiscit în care catolicii, la ordinul Pius al IX, nu au votat. In 1871, Pius IX refused to accept a Law of Guarantees. În 1871, Pius al IX-a refuzat să accepte o Lege de garanţii. Confiscation of church property and hindrance of ecclesiastical administration by the regime followed. Confiscarea bunurilor bisericeşti şi piedică de administrare ecleziastice de către regimul urmat.

1871: The German Empire, a confederation of 26 states, was formed. 1871: Imperiul German, o confederaţie de 26 de state, a fost format. Government policy launched a Kulturkampf whose May Laws of 1873 were designed to annul papal jurisdiction in Prussia and other states and to place the Church under imperial control. Guvernul a lansat o politica de Kulturkampf cărui Mai Legile din 1873 au fost proiectate să anuleze jurisdicţia Papei în Prusia şi alte state şi să pună Biserica sub controlul imperial. Resistance to the enactments and the persecution they legalized forced the government to modify its anti-Church policy by 1887. Rezistenţa la acte normative şi persecuţia au legalizat a forţat guvernul să modifice anti-Biserica politicii sale de 1887.

1878: Beginning of the pontificate of Leo XIII, who was pope until his death in 1903. 1878: Începutul pontificatului lui Leon al XIII-lea, care a fost Papă până la moartea sa în 1903. Leo is best known for the encyclical Rerum novarum , which greatly influenced the course of Christian social thought and the labor movement. Leul este cel mai bine cunoscut pentru RERUM novarum enciclica, ceea ce a influentat foarte mult cursul de gândire sociale creştine şi circulaţia forţei de muncă. His other accomplishments included promotion of Scholastic philosophy and the impetus he gave to scriptural studies. alte realizările sale au inclus promovarea de filozofie şcolare şi a dat un impuls pentru studiile biblice.

1881: The first International Eucharistic Congress was held in Lille, France. 1881: Primul Congres Internaţional euharistică a avut loc la Lille, Franţa.

Alexander II of Russia was assassinated. Alexandru II al Rusiei a fost asasinat. His policies of Russification — as well as those of his two predecessors and a successor during the century — caused great suffering to Catholics, Jews and Protestants in Poland, Lithuania, the Ukraine and Bessarabia. politicile sale de rusificare -, precum şi cele ale celor doi predecesori şi un succesor pe parcursul secolului al - provocat o mare suferinţă pentru catolici, protestanti si evrei din Polonia, Lituania, Ucraina şi Basarabia.

1882: Charles Darwin died. 1882: Charles Darwin a murit. His theory of evolution by natural selection, one of several scientific highlights of the century, had extensive repercussions in the faith-and-science controversy. Teoria evoluţiei prin selecţie naturală, unul dintre ştiinţifice evidenţiază mai multe de secol, au avut repercusiuni vastă în domeniul ştiinţei şi-controverse credinţă.

1887: The Catholic University of America was founded in Washington, DC 1887: Universitatea Catolică din America a fost fondată în Washington, DC

1893: The US apostolic delegation was set up in Washington, DC 1893: Delegaţia apostolică Statelor Unite a fost înfiinţată în Washington, DC

1901: Restrictive measures in France forced the Jesuits, Benedictines, Carmelites and other religious orders to leave the country. 1901: Măsurile restrictive în Franţa a forţat iezuiţi, Benedictines, Carmelites şi religioase alte ordine de a părăsi ţara. Subsequently, 14,000 schools were suppressed; religious orders and congregations were expelled; the concordat was renounced in 1905; church property was confiscated in 1906. Ulterior, 14.000 de şcoli au fost suprimate; ordinele şi congregaţiile religioase au fost expulzaţi; concordatul sa renunţat în 1905; proprietatilor bisericesti au fost confiscate în 1906. For some years the Holy See, refusing to comply with government demands for the control of bishops' appointments, left some ecclesiastical offices vacant. De câţiva ani, Sfântul Scaun, refuzul de a se conforma cu cerintele guvernamentale pentru controlul "numirile episcopilor, stânga unele birouri ecleziastice vacante.

1903-14: Pontificate of St. Pius X. He initiated the codification of canon law, 1904; removed the ban against participation by Catholics in Italian national elections, 1905; issued decrees calling upon the faithful to receive Holy Communion frequently and daily, and stating that children should begin receiving the Eucharist at the age of seven, 1905 and 1910, respectively; ordered the establishment of the Confraternity of Christian Doctrine in all parishes throughout the world, 1905; condemned Modernism in the decree Lamentabili and the encyclical Pascendi , 1907. 1903-1914: pontificatului Sf. Pius X. El a iniţiat codificarea dreptului canonic, 1904; a ridicat interdicţia împotriva participării de catolici în alegerile naţionale italiene, 1905; Decretele emise de asteptare pe credincioşi pentru a primi Sfanta Impartasanie frecvent şi de zi cu zi, şi declarând că copiii ar trebui să înceapă să primească Euharistia de la vârsta de şapte ani, 1905 şi 1910, respectiv, a ordonat înfiinţarea de confrerie a doctrinei creştine, în toate parohiile din întreaga lume, 1905; condamnat modernism în decret Lamentabili şi Pascendi enciclica, 1907 .

1908: The United States and England, long under the jurisdiction of the Congregation for the Propagation of the Faith as mission territories, were removed from its control and placed under the common law of the Church. 1908: Statele Unite şi Anglia, cu mult sub jurisdicţia Congregaţiei pentru propagarea credinţei ca fiind teritorii, misiune, au fost scoase de sub controlul ei şi plasate în conformitate cu legislaţia comun al Bisericii.

1910: Laws of separation were enacted in Portugal, marking a point of departure in church-state relations. 1910: Legile de separare au fost adoptate în Portugalia, marcând un punct de plecare în relaţiile stat-biserică.

1911: The Catholic Foreign Mission Society of America — Maryknoll, the first US-founded society of its type — was established. 1911: Societatea Misiunea Catolica Externe ale Americii - Maryknoll, primul SUA-fondat societatea de tip sale - a fost stabilită.

1914: Start of World War I, which lasted until 1918. 1914: Începutul primului război mondial, care a durat până în 1918.

1914-22: Pontificate of Benedict XV. 1914-1922: pontificatului Benedict al XV-lea. Much of his pontificate was devoted to seeking ways and means of minimizing the material and spiritual havoc of World War I. In 1917 he offered his services as a mediator to the belligerent nations, but his pleas for settlement of the conflict went unheeded. O mare parte a pontificatului său a fost dedicată pentru a căuta modalităţi şi mijloace de minimizarea materiale şi haos spiritual al doilea război mondial I. In 1917 a oferit serviciile lui ca un mediator pentru a naţiunilor beligerante, dar motivele sale de soluţionare a conflictului mers neluat în considerare.

1917: The Blessed Virgin Mary appeared to three children at Fatima, Portugal. 1917: Sfânta Fecioară Maria a apărut la trei copii la Fatima, Portugalia.

A new constitution, embodying repressive laws against the Church, was enacted in Mexico. O nouă constituţie, legi represive care întruchipează impotriva Bisericii, a fost adoptată în Mexic. Its implementation resulted in persecution in the 1920s and 1930s. Implementarea sa a dus la persecuţie în anii 1920 şi 1930.

Bolsheviks seized power in Russia and set up a communist dictatorship. Bolşevicii au preluat puterea în Rusia şi a înfiinţat o dictatură comunistă. The event marked the rise of communism in Russian and world affairs. Evenimentul a marcat ascensiunea comunismului în Rusia şi afacerile mondiale. One of its immediate, and lasting, results was persecution of the Church, Jews and other segments of the population. Una dintre imediate, şi de durată, rezultatele au fost persecutarea Bisericii, evrei si alte segmente ale populaţiei.

1918: The Code of Canon Law, in preparation for more than 10 years, went into effect in the Western Church. 1918: Codul de Drept Canonic, în curs de pregătire pentru mai mult de 10 de ani, a intrat în vigoare în Biserica de Vest.

1919: Benedict XV stimulated missionary work through the decree Maximum Illud , in which he urged the recruiting and training of native clergy in places where the Church was not firmly established. 1919: Papa Benedict al XV-lea a stimulat munca misionară prin decret Illud maximă, în care el a cerut recrutarea şi formarea profesională a clerului nativ în locuri în care Biserica nu a fost ferm stabilită.

1920-22: Ireland was partitioned by two enactments of the British government which (1) made the six counties of Northern Ireland part of the United Kingdom in 1920 and (2) gave dominion status to the Irish Free State in 1922. 1920-1922: Irlanda a fost împărţit de două acte normative ale guvernului britanic, care (1) a făcut şase judeţe din Irlanda de Nord, parte a Regatului Unit în 1920 şi (2) a dat stapanirea statut Statul Liber Irlandez în 1922. The Irish Free State became an independent republic in 1949. Statul Liber Irlandez a devenit o republică independentă în 1949.

1922-39: Pontificate of Pius XI. 1922-1939: pontificatului Papei Pius al XI-a. He subscribed to the Lateran Treaty, 1929, which settled the Roman Question created by the confiscation of the Papal States in 1871; issued the encyclical Casti connubii , 1930, an authoritative statement on Christian marriage; resisted the efforts of Benito Mussolini to control Catholic Action and the Church, in the encyclical Non abbiamo bisogno , 1931; opposed various fascist policies; issued the encyclicals Quadragesimo anno , 1931, developing the social doctrine of Leo XIII's Rerum novarum , and Divini Redemptoris , 1937, calling for social justice and condemning atheistic communism; condemned anti-Semitism, 1937. El a aderat la Tratatul de la Lateran, 1929, care a stabilit Întrebarea roman creat de confiscarea din statele papale în 1871; a emis Casti connubii enciclica, 1930, o declaraţie autoritară privind căsătoria creştină; rezistat eforturilor lui Benito Mussolini a controla Acţiunii Catolice şi Biserica, în enciclica Non abbiamo bisogno, 1931; s-au opus fasciste diferitelor politici; emis enciclice Quadragesimo Anno 1931, în curs de dezvoltare doctrinei sociale a XIII-a RERUM novarum Leu, şi Divini Redemptoris, 1937, apel pentru dreptate socială şi de condamnare a comunismului ateu ; a condamnat antisemitismul, 1937.

1926: The Catholic Relief Act repealed virtually all legal disabilities of Catholics in England. 1926: Catholic Relief Actul abrogat, practic, toate handicap juridic al catolicilor din Anglia.

1931: Leftists proclaimed Spain a republic and proceeded to disestablish the Church, confiscate church property, deny salaries to the clergy, expel the Jesuits and ban teaching of the Catholic faith. 1931: Spania stangisti au proclamat o republică şi a procedat pentru a desfiinţa Biserica, confiscarea proprietatilor bisericesti, pentru a refuza salarii clerului, expulza iezuiţi şi de predare interzicere a credinţei catolice. These actions were preludes to the civil war of 1936-1939. Aceste acţiuni au fost preludiile la războiul civil din 1936-1939.

1933: Emergence of Adolf Hitler to power in Germany. 1933: Apariţia lui Adolf Hitler la putere în Germania. By 1935 two of his aims were clear, the elimination of the Jews and control of a single national church. Prin 1935 doi dintre obiectivele sale au fost clare, de eliminare a evreilor şi control al unei biserici naţional unic. Six million Jews were killed in the Holocaust. Şase milioane de evrei au fost ucişi în Holocaust. The Church was subject to repressive measures, which Pius XI protested futilely in the encyclical Mit brennender sorge in 1937. Biserica a fost obiectul unor măsuri represive, care Pius al XI-au protestat în futilely Mit Sorge brennender enciclică în 1937.

1936-39: Civil war in Spain between the leftist Loyalist and the forces of rightist leader Francisco Franco The Loyalists were defeated and one-man, one-party rule was established. 1936-39: Războiul civil din Spania între monarhişti de stânga şi a forţelor de dreapta lider Francisco Franco loialişti au fost invinsi si un singur om, un singur partid regulă a fost stabilită. Many priests, religious and lay persons fell victim to Loyalist persecution and atrocities. , Preoţi religioase şi laice Multe persoane a căzut victimă persecuţiilor monarhist şi atrocităţi.

1939-45: World War II. 1939-1945: al doilea război mondial.

1939-58 : Pontificate of Pius XII. 1939-1958: pontificatului Papei Pius al XII-a. He condemned communism, proclaimed the dogma of the Assumption of Mary in 1950, in various documents and other enactments provided ideological background for many of the accomplishments of the Second Vatican Council. El a condamnat comunismul, a proclamat dogma Adormirea Maicii Domnului în 1950, în diferite documente şi alte acte prevăzute de fundal ideologice, pentru multe dintre realizările de Conciliul Vatican II. (See Twentieth Century Popes.) (A se vedea papi secolul XX.)

1940: Start of a decade of communist conquest in more than 13 countries, resulting in conditions of persecution for a minimum of 60 million Catholics as well as members of other faiths. 1940: Începe un deceniu de cucerire comuniste în mai mult de 13 ţări, care rezultă în condiţii de persecuţie pentru minim 60 de milioane de catolici, precum şi membri ai altor culte.

Persecution diminished in Mexico because of non-enforcement of anti-religious laws still on record. Persecuţia a scăzut în Mexic din cauza neexecutarea legilor anti-religioase încă la dosar.

1950: Pius XII proclaimed the dogma of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. 1950: Papa Pius al XII-lea a proclamat dogma Adormirea Sfintei Fecioare Maria.

1957: The communist regime of China established the Patriotic Association of Chinese Catholics in opposition to the Church in union with the pope. 1957: Regimul comunist din China a înfiinţat Asociaţia Patriotică a catolicilor chinezi în opoziţie faţă de Biserica în unirea cu Papa.

1958-63: Pontificate of John XXIII. 1958-1963: Ioan al XXIII-lea a pontificatului. His principal accomplishment was the convocation of the Second Vatican Council, the twenty-first ecumenical council in the history of the Church. principal realizarea lui a fost convocarea Conciliului Vatican II,-Primul Sinod Ecumenic douăzeci în istoria Bisericii. (See Twentieth Century Popes.) (A se vedea papi secolul XX.)

1962-65 : Ecumenical Council of the Vatican (II). 1962-1965: Consiliul Ecumenic al Vaticanului (II). It formulated and promulgated 16 documents — two dogmatic and two pastoral constitutions, nine decrees and three declarations — reflecting pastoral orientation toward renewal and reform in the Church, and making explicit dimensions of doctrine and Christian life requiring emphasis for the full development of the Church and the better accomplishment of its mission in the contemporary world. Acesta a formulat şi a promulgat 16 documente - două dogmatice şi două constituţiile pastorale, nouă decrete şi trei declaraţii - reflectă orientarea pastorale faţă de reînnoire şi de reformă în Biserică, şi de a face dimensiunile explicită a doctrinei şi a vieţii creştine care necesită atenţie pentru dezvoltarea deplină a Bisericii şi realizarea mai bună a misiunii sale în lumea contemporană.

1963-78: Pontificate of Paul VI. 1963-1978: pontificatului de Paul VI. His main purpose and effort was to give direction and provide guidance for the authentic trends of church renewal set in motion by the Second Vatican Council. Scopul său principal a fost şi efortul de a da direcţie şi să ofere îndrumare pentru tendinţele de înnoire a bisericii autentice pus în mişcare de către Conciliul Vatican II. (See Twentieth Century Popes.) (A se vedea papi secolul XX.)

1978: The thirty-four-day pontificate of John Paul I. 1978: treizeci şi patru de zile pontificatului lui Ioan Paul I.

Start of the pontificate of John Paul II; see Index. Începutul pontificatului lui Ioan Paul al II; Index vedea.

1983: The revised Code of Canon Law, embodying reforms enacted by the Second Vatican Council, went into effect in the Church of Roman Rite. 1983: Codul revizuit de Drept Canonic, reformele întruchipează adoptate de Conciliul Vatican II, a intrat în vigoare în Biserica Romano-Rit.

1985: Formal ratification of a Vatican-Italy concordat replacing the Lateran Treaty of 1929. 1985: ratificarea oficială de-Italia Concordatul Vaticanului înlocuirea Tratatul de la Lateran din 1929.

1989-91: Decline and fall of communist influence and control in Middle and Eastern Europe and the Soviet Union. 1989-1991: Declinul şi căderea de influenţă comuniste şi de control în Orientul Mijlociu şi Europa de Est şi Uniunea Sovietică.

1991: The Code of Canon Law for Eastern Churches went into effect. 1991: Codul de Drept Canonic pentru Bisericile de Est a intrat în vigoare.

The Gulf War was waged to eject Saddam Hussein from Kuwait. Războiul din Golf a fost dus la spre eject lui Saddam Hussein din Kuweit.

1992: Approval of the new Catechism of the Catholic Church . 1992: Aprobarea noilor Catehismul Bisericii Catolice.

The Vatican closed officially the case against Galileo Galilei. Vaticanul a închis oficial, cazul împotriva Galileo Galilei.

1994: Initiation of celebration preparations of the start of the third Christian millennium in the year 2000. 1994: Iniţierea de preparate sărbătoare de la începutul mileniului al treilea creştin în anul 2000.

1997: Pope John Paul II issued an apology for any anti-Semitism by Catholics; a conference on anti-Semitism was also held in Rome and a number of Catholic leaders in Europe issued apologies for historical anti-Semitism. 1997: Papa Ioan Paul II a emis un scuze pentru orice anti-semitism de catolici; o conferinţă privind antisemitismul a fost, de asemenea, a avut loc la Roma şi un număr de lideri catolice din Europa, a emis scuze pentru istorice anti-semitismului.

1998: Pope John Paul II visited Cuba and secured the release of over 300 political prisoners. 1998: Papa Ioan Paul II a vizitat Cuba şi a asigurat eliberarea a peste 300 de prizonieri politici.

The Vatican issued a white paper on Anti-Semitism, titled: We Remember: A Reflection on the Shoah . Vaticanul a emis o hârtie albă privind antisemitismul, intitulat: ne amintim: o reflecţie asupra Shoah.

Twentieth anniversary of the pontificate of Pope John Paul II; he became the longest reigning pontiff elected in the 20th century. XX aniversare a pontificatului Papei Ioan Paul al II; el a devenit cea mai lungă domnie pontif ales în secolul 20.

2000: The Catholic Church celebrated the Holy Year 2000 and the Jubilee; commencement of the third Christian millennium. 2000: Biserica Catolica sărbătorit Anul Sfânt 2000 şi Jubilee; începutul mileniului al treilea creştine. Pope John Paul II issued apology for the sinful actions of the Church's members in the past. Papa Ioan Paul al II emis scuze pentru acţiunile păcătoase ale Bisericii membri în trecut. Pope John Paul II traveled to the Holy Land. Papa Ioan Paul al II-a călătorit în Ţara Sfântă.

2001 : Pope John Paul II traveled to Greece and Syria. 2001: Papa Ioan Paul al II-a călătorit în Grecia şi Siria. He also named 44 new members to the College of Cardinals in an unprecedented consistory.On September 11, the World Trade Center was destroyed and the Pentagon attacked by Islamic terrorists who hijacked several planes and used them as weapons of mass destruction. El a numit, de asemenea, 44 noi membri în Colegiul cardinalilor consistory.On fără precedent într-un 11 septembrie, World Trade Center a fost distrus şi Pentagonului atacat de teroristi islamici care au deturnat avioanele mai multe şi le-a folosit ca arme de distrugere în masă. The attacks launched a global war on terror. Atacurile lansat un război global împotriva terorii.

2003 : Pope John Paul II appealed for a peaceful resolution to the Iraq War. 2003: Papa Ioan Paul al II-apel pentru o soluţionare paşnică a războiului din Irak. A coalition headed by the US removed Saddam Hussein. O coaliţie condusă de SUA, eliminate lui Saddam Hussein.Dressed by EsomiLeave a comment and / or appreciate the article!CLICK HERE http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen